Skip to main content

Full text of "Flora Baicalensi-Dahurica, seu, Descriptio plantarum in regionibus Cis- et Transbaicalensibus atque in Dahuria sponte nascentium"

See other formats


T0§. ^a 


, >' * ■ 


FLOR.I BAIGALENSI - DAHURIGA DESGRIPTIO PLANTARUM 

KN REG10N1BUS CIS-ET TRANSBA1CALENSIBUÇ 
ATQUE IN DAHURIA SPONTE NASCENT1UM. 

Àuctorê Nicolao Turcxcninac. VOL. Il FASC. 1. 

BRARY 

W YORK 
rAMCAL 
GAfeDEIN. MOSQUAE 
Typis Umversitatis Gaesaaeak. 

1856. .T£7 

ït<jz Hs* BK>.iMmeHR M 3, J846. M 3, 1847. M 3u 4, i848. 
JV° 4, 1849. M 3, i/850. M1u4, 48Ô1. fiEqATàTb n03B0JflETCfl CT i*mt> , 4To6bi no oTne^aTaHia npeACTaBjeHO 6wjo btj IJeHaypHbiM 
KoMHTen» )3aKOHeHHoe hbcjo 9K3eMnjapoB-B. Moacsa , «ÊeBpaja 22 
Au h, 1856 roA». 

U,ert3opK, HuKo.taû *Pow Kpy3e. ÏUI.1 B A 1 C A L E \ S l-i» A H U It 1 G A DESGRIPTIO PLANTARUM 

IN REGIONIBUS CIS- ET TRANSBAICALENSIBUS 
ATQUE IN DAHDRIA SPONTE NASCENTIOM 

AiCTor.E NlCOLAO ToRCZANINOW. Ordo XVI. COMPOSITE. VailL act. acad. Paris. 
1718-1721. 

Linn. orcl. nat. 1137 n. 2 1 et 1764 n. 49.- 
Adans. fam. (1763) 2 p. I03.-DC. Jl. Fr. IV. 
p. I.~ prodr. syst. mit. veget V. VI. et pars 1. 
vol. VIL — Less. syn. coin p.— Endl. gen. pi. p. 
365. — Synantherœ Rick, in Marth. Cat. hort. 
bot. 1801. p. 8ô. — Cassini opusc. phyt. 1. 1. 
Dict. se. nat. LI. 443. — Bartl. ord. nat. 120. 

Flores in capitulum ( calatliidium ) dense con- 
gesli, involucro communi ( pericl-inio Cass. caJjce 
communi Linn. ) cincti, receptaculo coramuni (ra- 

Turcz. flor. baical. dah. II l 

<r cbidi Less. clinanthio Cass.) irupositi, vei siti- 
guli involucro inclusi et in capitulum commune 
collecti. Calyx proprius : tubus ovario adnatus; 
lirabus scariosus, ( pappus ) elongatus , varie tis- 
sus, vel brevis et integer , vel obsoJetus. Corolla 
calycis tubo imposita , monopetala : limbo régula- 
ri, 5 fido : laciniis sestivatione valvatis ; vel irre- 
gulari, vel in ligulam fisso. Stamina 5, tubo oo- 
rollse inserta, ejus lobis alterna : filamenta raedio 
articulata ; anthera? lineares , ip tubum coalitœ, 
introrsum déhiscentes , apice seniper appendicem 
terminalem , basi srepius appendices 2 basilares 
cerentes. Ovarium 1 ovulatum , ovulo erecto. 
Stylus 1. Stigmata 2. Fovea nectarîfera styli ba- 
sin cingens. Fructus ( acbœnium ) indebiscens, sic- 
cu«. Albumen nullum. Embryo reclus , radicula 
infera ad bilum versa. Flores aut omnes herma- 
phrodite , aut hermaphroditi foemineis neutrisve 
mixti, polygami ; vel polygamo-subolioici. Koch 
syn. Jl. Germ. p. 348. 

Subordo I. TUBULIFLOÏUE. DC. prodr. p. 8. - 
Endl. gen. pi. p. 856. 

Flores hermapbroditi , tubulosi , regulariter 5, 
rarius 4 dentati DC ibid. 

Tribus l EUVAT0R1ACEE Less. syn. 1.54-DC. 
prodr. V. p. 103. 

Eupatorix , Adenostyleie et Tussilagineœ Cass. 
Uibl. XIX et XX. 3 

Stylus lloruin hermaph'roditorum superne cy- 
lindraceus, ramis longis teretibus scu clavatis cx~ 
lertis, extus supcrne papillosis, rarius puberulis ; 
ilorum masculorum integer aut breviter bifidus 
clavulatus. Stigmatis séries angustœ parum pro- 
minulae ante medios sivli ramos desinentes, rarius 
apicem attingentes, rarissime eonfluentes. Gorolla 
staminigera regularis 5 dentata, dentibas saepius 
erectis. Ant herse ecaudatce. Pollen globosuin echi- 
nulatum. — Capitula pauci-aut roultiflora, nun- 
quain 1 flora, homogama floribus tubulosis , ra- 
rius heterogama floribus radiî tubulosis ligulatis- 
ve. Flores ( paucissimis exceptis ) cyanici. Herbae 
aut frutices. Folia saepius opposita. DC. ibid. 

Subtribus TUSSILAG1NE/E Less. syn. 1.58. 

Capitula heterogama aut subdioica DC. prodr. 
p. 204. 

177. NARDOSMIA. Cass. dict. 34. p. 186. 

Less. syn. 139. - DC. prodr. V. p. 20ô. - Endl. 
gcn. n. 22Sô. - Ledeb. ill. fi. Alt. t. 941. 
(Tussilago lcevigata) — FI. Dan. T. G I .- Ait. /tort. 
Kew. t. II. 

Capitula multiflora subdioica. — Snbmascula : 
radio uniseriali foeraineo , ligulato , rarius nullo, 
disco bisexuali et abortu masculo steriJi, corollis 
tubulosis 5 dentatis.— Subfoemiuea : radio pluri- 
seriali foemineo, miuutissirae ligulato, floribus cen- 
tralibus paucis tubulosis 5 dentatis. Receptaculum 

1* nudum. In-volucri squamae uniseriales. Acbœtiia 
teretiuscula vcl compressa glabra Pappus pilosus, 
il. masculorum brevior et minus copiosior quaiu 
fœmineorum. Herbœ perennes , rhizoma repente, 
foliis radicalibus reuiformibus vel corda tis,deu ta tis, 
scapis squamosis. FJores tbyrsoidei fastigiati, va- 
rias solitarii. Flores purpuras; entes aut albidi, ra~ 
rius ligulis iïavescentibus. 

565. Nardosmia saxatilis m. 

N. foliis cosetaneis reniformibus, corda tîsque, inae- 
qualiter cartilagineo-denticuiatis, ciliatis , supra 
scabris, subtus ad uervos pubescentibus , caete- 
rum glabris ; involucri squamis obtusis liberis ; 
ligulis capitulorum masculorum ( bermapbrodi- 
torum ? ) nullis ; pappo iucluso pauci - ( 1 — 4 ) 
setoso, interdum nullo ; subfœmineorum ligulis 
involucro brevioribus, pappo copiosissimo flores 
superante. 

Nardosmia lœvigata subfœminea DC. I. c. 

Tussilago saxatilis Tarez, pi. exsicc. 

Celeberimus de C a nd olle , cui nonnisi specimina subfœmi- 
nea hujus plantée fuerunt nota et qui etiam non vidii 
plantain hujus sexus Nardosmiœ lœvigatœ, nostram 
pro hac «lubitanter suinsit. Nardosmia lœvigata, 
cujus specimina numerosa, prope urbes Krasnojarsk et 
Tomsk colligi, involucri florum submasculorum squamas 
liabet basi conerctas, ligulas numerosas involucrum ex- 
cedentes atque pappum brevem et multisetum , etiamsi 
minus copiosum, quam in planta subfœminea. Coîor li- ynlarutn in hic (lavcscens , ia nqstra albidus ve) car- 
neus. Sligmata Ûorura submasculorum in utraque bifida 
et perfecta esse videutur. 

la m on ti bus Kultukeosibus et m alpe Çhamar, Ions |„ ,. 
dosis subsiccis. Floret Junio «>.. 

56C. Naudosuia frigida Hook. 

> r . foliis cordatis , inaequaliter -rosse et obtuse 
dentatis, supra glabris , subtus aîbo-tomentosis, 
Jobis baseos divergentibus ; squamis involucn 
capitulorum lara submasculorum , quam sub- 
fœmineorum, oblusis , basi concret îs ; pappo co- 
pioso ; ligulis submascuJorum irivolucrum exce- 
dentibus. 

Nardosmia frigida Hook. Jl. Bor. Am t. p 307. — DC. 
prodr. V. p. 205. 

N. angulosa Cass. dict. 34. p. 188. 

Tussilago frigida Linn.-Spreng. syst. v $g. III. p, 400.— 
Lcdeb. Jl. Alt. If. p, 54. Tussilago scapo imbricato, floribus spieatis, radiatis, foli 
infra incanis, acutis. Gmci. Jl. Sib. II. p. 150. n. 12 us t. LXX Planta nostra cum icône citata exacte convenu, a planta 
vero Americana ( Sitkensi ) recedit statura majore et 
foliis grosse dentatis, sed non lobatis scu incisîs. Spc- 
cilice autem distingui non raerelur proptcr formas in- 
termède tara in Sitka , quam m insulis KurUensibus 
collectas. Squamœ scapi multo longiorcs, quam in pré- 
cédente. 

In huniidis snbsalsis prope salinas Irkutiana.s. Floret Ma- 
jo et Junio. gj. Tribus IL ASTEROÏDES Less. syn. 16 t. 

DC. prodr. V. 21 1 . — Aster eœ, Inuleœ plerœque et 
Hellantheœ paucœ Cass. 

Capitula saepius beterogama , rarius bomogama 
aut clioica. Stylus florum bermaplirodilorum su- 
perne eylindraceus bifidus, parais longiusculis line- 
aribus, extus subplanis, sœpius subacuminatis, ra- 
rius obtusis, extus œqualiter et minute puberu- 
lis. Stigmatis séries angustœ prominulœ, usque ad 
originem pubis externse exlensœ. Corolla pelluci- 
da, staminigera tubulosa regulariter dentata. Pol- 
len globosum echinulatum. DC. I. c. 

Subtribus I. ASTERINEM Nées Aster, p. 3. DC. 
prodr. V. p. 213. 

Capitula ( in nostris ) radiata, nunquam dioica. 
Radius beterochromus, rarius (in Soïidagine ) iso- 
cbromus, plerumque uniserialis, rarius pluriseria- 
lis. Receptaculum epaleaceum. Anlbera? ecaudatse. 
Folia fere omnium alterna. 

178. ASTER. 

Aster et Tpipolium Nées As t. p. 16,— DC. prodr. 
V. p. 226.-EndL gen. pi. n. 2301 et 2302. 

Capitulum radiatum, floribus radii ligulatis fer- 
tilibus uniserialibus (rarius '2 — 3 serialibus ) disci 
hermapbroditis 5 dentatis. Receptaculum planum aiveolatum , alveolorum marginibus plus minus 
dentatis. Involucri squamœ pluriseriales laxœ vel 
imbricatœ apice plus minus herbaccœ , imo in~ 
terdum foliaceœ. Acbœnium compressum. Pappus 
pilosus persistens pluriserialis, setis scabridis sub- 
insequalibus , cseterum inter se similibus. Herbœ 
pereiines , foliis alternis simplicibus integris aut 
dentatis. Capitula solitaria aut plurima corymbosa 
seu paniculata. Discus flavus , demum interdum 
purpurascens. Radius albus, purpureus, cœruleus- 
ve. DC. prodr. l. c. 

Séries I. Alpigeivi. Nées. Âst. p. 24. — DC. L c. 

Involucri squamœ berbaceœ angustse longitudi- 
ne subœquales. Reeeptaeulum nudum scrobicula- 
ium. Pappus pauciserialis. Acbœnia sœpîus birta. 
Stigmata brevia triangularia. — Gaules mono-aut 
oligocepbali,saepius hirsuti. Capitula (plerumque) 
majuscula DC. L c. 

567. Aster alpinos Linn. 

A. caule mono — ( rarius di- ) cepbalo; foliis radica- 
libus spatbulato-oblongis, caulinisque integerri- 
mis lanceolatis pilosis ; involucri squamis lance - 
olatis Iaxis, ciliatis dorso glabriuscuiis ( vel pu- 
bescentibus ) , obtusis aut acutiusculis , disco 
œqualibus ; acbœniis birsutis. DC. prodr. V* p. 
227. 

A. aîpinus Linn. sp. 1226. ~ Spreng. syst. vcg. III. p. 8 

537.— Ledéb. fl. Alt. If\ p. 95. — Koch syn.fl. Germ. 

p. 351. 
Aster foliis ad terram petiolatis , ovatis , caule unifloro. 

Gmel. fl. Sib. IL p. 173. n. 141. t. LXXIII. f. 2. 
Aster acaulos hirsutus, cœruleus Bellidis folio Amm. ruih. 

p. 152. n. 214. 
Apud nos sœpissime radio biseriali ludit, occurrit inter- 

dum cum ligulis albis. 
In siccis apricis, montosis et subalpinis frequentissimus. 

Floret Majo, Junio %. 

568. Aster flaccidus Bge 

A. caule monocephalo, pubis crispatis villoso ; fo- 
liis radicalibus spathulato-oblongis, caulinisque 
integerrimis oblongo-lauceolatis, acutis vel acu- 
minatis, rarius obtusiusculis : iuvolucri squamis 
biserialibus dorso lanuginosïs acuminatis : exte- 
rioribus lauceolatis , interioribus linearibus ; 
achœniis birsutis. 

A. flaccidus Bge. suppl. fl. Alt. p. 599. 

A. Argunensis DC. prodr. V. p» 227. 

A. intermedius Turcz. cat. pi. Baie. Dah. n. 582. 

Caulis sœpe atropurpureus, plerumque supra médium nu- 
diusc-ulus, rarius totus œqualiter foliosus. Achaenia in 
omnibus speciminibus meis hirsuta, ex cel. de Candolle 
glabra. Habitus prrccedentis et Asteris pulchelli MB. 
fl. Taur. Cauc. II. p. 309. inter quos quasi médius: 
a priore distinguitur squamis involucri acuminatis, den- 
se lanuginosis, a posteriore squamis exteiioribus, latius- 
culis oblongo-lanceolatis, nec omnibus linearibus. JNo- 9 

men Bungeanum, etiamsi recentius, prxtuli , quia ad (I. 
Argunum non crescit et specimina a cl. Raz°ildeew> 
mccum coromunicata in alpibus Dahuncis fuerunt collec- 
ta. Ligulx et in hoc plcruinque biserialcs. 
In alpinis et subalpinis tara Dahuricis, quam Baicalensi- 
bus v. gr. in alpe Nachu-Daban, Kawokta et coet. Flo- 
ret Junio, Julio. 2-/. 

569. Aster caRYSOCOMOinES m. 

A. adpresse pubescens , caùle erecto simplici rao- 
nocepbalo, parce piloso ; Foliis oblongis obtusis 
integerrimis , radicalibus basi altenuatis ( spa- 
tliulatis), caulinis sessilibus; involucri squamis 
oblorigo-linearibus sequalibus acutis ; ligulis în- 
volucro vix sequalibus aut nullis ; ackœiuis vil- 
losis. DC. prodr. FIL p. I. p. 212. 

Variât caule 3— 1 5 pollices alto, foliis radicalibus iusig- 
niter aut tenuissime trinerviis, ligulis cœruleis integris 
aut 2 — 3 fidis obtusis, disco paululum brevioribus, in- 
terdum nullis. 

In pratis subalpinis prope Norynchoroiskoi et Okinskoi 
Karaul atque ad fl Tessa. Floret Julio %> 

Séries IL Amelli JSees Ast. p. 39. - DC. prodr. 
V. p. 229. 

Involucri squamse ciliatse, ssepius squarrosae, ex- 
teriores herbacese , interiores totae aut apice tan- 
tum menibranaceo-coloratse. Receptacuîum alveo- 
latum, marginibus brève dentatum. Achaenia bir- 
ta, rarius glabra. Stigmata apice lanceolata. Caulis 10 

corymbosus aut racemosus rigens. Foiia scabra. 
Capitula ampla DC. I. c. 

570« Aster Tataricus Linn. f. 

A. caule erecto striato hispido , apice ramoso-co- 
rymboso , ramis subnudis ; foliis lauceolatis seu 
ovali lanceolatis basi attenuatis integerrimis , 
apice scepius grosse serratis acuminatis, superne 
glabriusculis, subtus hispidis, summis linearibus 
integerrimis parvis ; involucri squamis lineari- 
bus glabriusculis ( subeequalibus ? ) margine et 
apice purpurascentibus. DC. I. c. p. 230. 

A, Tataricus Linn. f. sitppl. p. 373.— Spreng. syst. veg. 
IL p. 533.? 

A. conspicuus Fisch. in litt. non Lindl. { synonymon ex 
commutatione schedularum, plantis meis exsiccatis ap- 
positarum, a cl. de Candolle ad sequentem ductum ). 

Aster Gmel. fl. Sib. IL p. 186. n. 152. j major et ramo- 
sior t. LXXX. f. 1.? 

Radix fibrosa, fibris numerosis ad colJum parum incrassa- 
tis. Caulis bipedalis et ultra , supra médium ramosus, 
ramis 3 — 5 cephalis, secundum Gmelinun interduin ino- 
nocephalis. Folia inferiora subrhombea, grosse et inae- 
qualiter dentata, longe petiolata, superiora sensim an- 
gustiora, sessilia. Involucri squamre exteriores interio- 
ribus fere duplo breviores subpatulœ Ligulas cœruleae 
uniseriales. Achaenia turbinata, compressa, villosiuscula. 
Pappus flexuosus scaber. A. Sibiricus Linn. et A. 
PrescotLii LindL DC. prodr. p 251. n. 53 et 54. rai- 
hï ignoti, verosimiliter ab hoc non difFcrunt. 

In montosis prope Ircutiam, in transbaicalcnsibus et in 
Dahuria frequens. Floret Junio, Julio fy. 1 1 57 1. Aster RtCBARDSONll Spr. 

A. caule crecto tereti , sparse liirsuto, sub capitu- 
la tomentoso-hirsuto , vix aut paru m mcras- 

salo, simplicî monoccphalo aut apice plus mi- 
nus ramoso : ramulis monocephalis aut iterum 
subdivisis ; foliis lanceolatis oblongis basi atte- 
nuaiis, accu raina tis, a medio ad apioem serra tis, 

utrinque scabris vel supra glabricusculis ; invo- 
lucri squamis lineari-laneeolalis , lauceolatisve 
plus minus birsutis acutis, nuuc adpressis, mine 
apicibus defle&is plus minus squarrosis. 

A. Richardsonii Spr. sjst. veg, III. j>. 958. — DC» prodr. 

V. p. 2 20.— //..'.)/i. Jl. Bor Ani. II. p. I.—Ledcb. jl. AU. 

IV. p. 96. 
A. mon ta nus Richmrds. in FrankL Journ. éd. 2. App. p. 

32. ( non Nutt. ). 

A. lrcutianus DC. prodr. I. c. 

A. Sibiricus Tarez, cat. pL Baie. Dah. m 585. 

Radius cœruleus , sœpc in violaceum vergens , nunquam 
purpureus. Involucri squamœ purpureo-coloratœ. Achrc- 
nium oblongum, compressum, verrucoso-costatum. Pappus 
rufus scaber. Specimina Dahurica differunt ab Ircutia- 
nis caule sœpius polycephalo, sub capitulis parum in- 
crassato, involucri squamis plcrumque adpressis atque 
foliorum dentibus profundioribus, at haec notae non ita 
constantes sunt ut separationem duarum stirpium po- 
stularent. Comparatis vero speciminibus Altaicis , Le- 
nensibus, Kamczaticis et Americanis omnis differentia 
inter A. Richardsonii et Ir cutianum evanescit. 

Habitat in ripa sabulosa ad fluvium Irkut , prope pagum 
Wedenskaja, atque in Dahuria orientali ad fluvia Schil- 12 

ka et Argun. Florct ab ultimis diebus Maji per totam 
aestatcm. 9v. 

Séries III. Tripolia ( Genus proprium ex Nées, 
LindL et DC. prodr. V. p. 2ô3. ). 

Iiivolucri squanue lseves subbiseriales , aut im- 
bricatœ , aliis inferius in ipso peciimculo ortis 
braeteatœ. Receptaculum alveolatum : alveolis den- 
tatis. Styli florum bermaphroditorum ramis apiee 
erassioribus subulatis. Achœnia oblonga compressa 
glabra aut sparsim pilosa, basi setulis cincta. Pap- 
pus simplex pluriserialis , setis tenuibus remote 
denticulatis DC. I. c. 

Genus observante ipso Candolleo , babitu plus 
truam cbaracteribus distinctum, ex meo sensu me- 
Jius pro sectione Aster i s considerandum. 

57*2. Aster Tripolium Linn. 

A. caulîbus simplicibus ramosisve diffusis aut ad- 
seendentibus glabris ; foliis sobcarnosis Jineari- 
Janceo]atis, margine subscabris, basi ciîiatis, ra- 
dicalibus latioribus triplinerviis obtusis , in pe- 
tiolurn attenuatis ; ramis corymbosis ; involncri 
squamis imbricatis, interioribas maximis obtu- 
sis lœvibus DC. I. c. 

A Tripolium Linn. sp. 1227. — Sur. syst. veg. III. p. 
537. — MB. Jl. Taur. Cauc. IL p. 312/— Lcdeb. fi. Ah. 
IV. p. 98.— Koch syn. jl. Cerm. p. 352. 

Tripolium vulgarc Nées Asl. p. 153.— DC. prodr. V. p. 

253. 
Aster foliis lanceolatis integerrimis glabris , ramis inœ- 13 

(juntis. floribus corymbosis Gmel. fi. Sib. II. />. 187. n. 
153. r. LXXX. f. -1 

Coulis in planta oostra ercclus, raraosas. Folia ioferiora 
plus minus dentata aat integerrima , margine glabra, 
caulina plerumque integerrima. Ligulre cœruleae, rarius 
albao- 

In locis saisis non rarus v. gr. propc salinas Erkutianas 
et Selengenses, prope Barguzinsk, in Daluiria ad limi- 
tes Chincnses et cret Floret Julio, Augusto et Septem- 
bre 9- 

179. GALATELLA Ca$s. dict. 37. 1817. p. 4G3 et 188. 

Nées Ast. 1ô8. - DC. prodr. F. p. 2ô4. - EndL 
gen. pi. n. 2903. - Galatea Cass. dict. 18. p. 
/>6. Bull, phil 1818. p. 165. - Less. syn. p. 
187. 

Capitulum radia tuna, ligulis uniserialibns neu- 
tris aut organa fœ initie a aborliva gerentibus, flo- 
ribus disci hermaphroditis tubulosis fertilibus. In- 
volucrum disco brevius, squamis imbricatis inap- 
pendiculatis, exterioribus saepe trinerviis. Recep- 
taculum alveolatum, alveolarum marginibns den- 
tatis. Styli ilorum hermapliroditoriim rami apice 
spathulati obtusi. Axhaenia dense birsuta vel stri- 
goso-serieea. Pappus pluriserialis , setis filiformi- 
bus rigidis scabridis.— Herbse perennes. Gaulissim- 
plex, apice corymbosus. Folia alterna intégra ob- 
Jonga, aut linearia, omnia basi saltem trinervia ses- 
siiia, sa?pe pmictati, pnnctis in superficie supera 
prsesertim obviis impressis, subglandulosis. Capi- 14 

tula fere Asteris scd ligulœ neutroe distantes et 
involucrum brève. Discus flavus. Ligulae coeruleae, 
purpurascentes aut albse. DC. I. c. 

Genus cum Lin os y ride forsan conjimgendum, 
quse tanium defectu ligularum , in varietate /?. 
discoidea {DC. prodr.) Galatellœ dracuncu- 
loidis pariter deficientium, distinguitur. Hœc va- 
rietas iterum sub Llnosyride punctata Cass'. DC. 
prodr. p. 352. militât. 

573. Galatella Dahukica DC. 

G. foliis sublanceolatis întegerrimis pmictatis sub- 
glabris, caulinis 3 nervibus ; capitulis 20 — 90 
floris ; involucro hemispliserico, duplo breviore 
disco ; radio 9—30 floro, plus quadruplo longio- 
re involucro, sub disci anthesi exquisite refle- 
xo ; acbeeniis vix sesqui-duplo longioribus quam 
latis. — Lall. in ind. 8 hort. bot. Imp. Petr. 

G. Dahurica DC. prodr. V. p. 256. 

Discrimen prsecipuum inter hanc et simillimam G. punc- 
tatam in radio involucrum quadruplo nec triplo supe- 
rante ponendum. Nam capitula multiflora hujus ( 30 flo- 
ra ex Lall. ) capitula pauciflora G. Dahuricœ numéro 
florum excedunt. An sola longiludo ligularum sufficit ad 
distinguendas hœc species ? Involucri squamae exteriores 
in nostra sœpe acuminatae et apice reflexae , sed non 
sempcr. G. desertorum Less. in Linn. 1834 p. 185 om- 
nibus notis G. punctatœ accedit, prœter folia angusta 
G. tenuifoliœ (forma non superficie) et achsenia ob- 
longo-elliptica, compressa, triplo longiora quam lata, 
qualia etiam in varietatibus nonnullis G. punctatœ v. 15 

discoieieai K provenicnte, occur- 

itnit. Base etiora ad rarietatea <i. punctalœ rerosimili- 

ler ninanilaiiiLi. 
In sabulosis ad ripant Quvii Irkut prope pagura Wedeos- 
k n j ; i , in aliisque locia similibufl passint. Flore! Junio, 

Julio. ^. 

130. TURCZANINOWIA DC. prodr, V. p. 257. 

l/em, sur les comp. p. ',20. t. 4. Endl. gen. pi. n. 
.2.104. 

Capitulum pîuriflnrnm radiatum , ligulis 7 — 8 
uniserialibus fœmineis, fertilibus, integris , apiee 
oblkjuis, disci 7—8 tubulosis .") dentatis , herma- 
phroditis fertilibus paucisque sterilibus mixtis. 
ReceptacuJum alveolatum. Jnvolucri squamœ circi- 
tcr bisertales, Hoeares, obtusinsculœ , disco multo 
breviores. Stigmata radii elongata, disci breviain- 
clusa. Acliœnia compressa ( subtetragona ), glahra ? 
( forte in perfecte maturitate ) colorata. Pappus 
uniserialis, seCosus, setis sericeis subscabris.— Her- 
ba simplex erecta, apice corymboso-fastigiata, basi 
glabra, apice pubescenti-s< abritla. Folia alterna, 
lineari-lanceolata, integerrima, nninervia. Gorym- 
bns compositus fastigiatns polycephalus. Lignite 
albœ. Discns llavus — DC. L c. 

Genns Aster i et prœsertiin Tri polio proxi- 
mum, ab boc distinguitur pappo uniseriali ; boc 
ebaractere et involucro disco multo breviore , 
squamis non foliaceis ab A stère; a Gala tell a 
ligulis fertilibus; a Calimeride involucro brevi, 
acbcTniis subtetragonis, non marginatis. 16 

574. TuRCZANlNOWIA FASTIGIATA DC. L C. 

Aster fastigiatus Fisch. Mem. soc. Mosqu. III. p. 874. non 

Ledeb. 
Achœnia juniora puberula , submatura colorata, subtetra- 

gona, ad angulos scabriuscula, caeterum fere glabra, raa- 

tura forte omnino glabra. 
In paludosis Dahuriae prope fluvium Argunum. Julio. %. ? 

181. CALIMERIS Nées Ast. p. 225. 

DC. prodr. V. p. 2ô8.~Endl. gen. pi. n. 2305.- 

Kalimeris Cass. dict. M. p. 324, 37. p. 464 
et 491. 

Capitulum radiatum, radio fœmineo fertili , li- 
gulis uniserialibus latiusculis, disco hermaphrodi- 
to fertili. Stigmata apice conico-lanceolata, angu- 
stiora. Involucri squamce 2—4 seriales , subaequa- 
îes, lierbaceœ, raargine membranaceae, laxe imbri- 
catse. Receptaculi couvexi vel conici alveola? sub- 
quadratae ad angulos obtuse dentatœ. Acbaenia 
compressa, marginata, hirta. Pappus subuniseria- 
lis setaceus, insequalis, scaber. — Herbœ perennes. 
Caulis augulatus, apice corymbosus. Folia integer- 
rima aut inciso-dentata. Discus llavus. Ligulœ al- 
bœ seu cœruleœ. DC. I. c. 

Sectio 1. Eucalimeris. 

Pappus brevis , acliœuio maturo nempe plus 
quam duplo brevior, setis insequalibus, basi paulo 
Jatioribus, rigidiusculis. 17 
. Calimsbii incisa DC 

C. caule erecto striato, rarius diffuso, secusaneu- 
los scabro aut laevi, apice cory mboso ; interdum 
monocephalo ; foliis lanceolatis , utrinque atte- 
nuatis, remote serratis, incisisque, margine sca- 
bris, superioribus integerrimis ; involucrî squa- 
mis rubro-marginatis ; pappo corollae tubo du- 
plo et achsenio plus quam duplo brevioie 

C. inci>a DC. prodr. !'. />. 2 58. 

Kalimerifi platyccpbala Cass. dict. 2i ( 18-2-2) p. 325.— 
Nées A st. p. 2 -2 G. 

Aster incisas Fisck. Mem. soc. Mosqu. III. p. 176. (1812). 

Grindelia incisa Spreng. syst. vcg. Il I. p. 575. 

Caulis 1 — 2 pedalis. Ligulaî cœrulcac 6—7 lineas longne, 
disco duplo et triplo loQgiores. Acbaenia obovata com- 
pressa, niarginata, linea centrait hirta, margine ciliata, 
cœterum glabra. 

In Dahuria orientait ad fluvia Scbilka et Argun, nec non 
ad viam inter Nerczinsk et Nerczinskoi Zawod ad fl. 
Urow copiose provenit. Floret Julio et Augusto 2f. 

576. CaLIMERIS 1NTEGRIF0L1A m. 

C. caule erecto s ira pi ici, apice corymboso , ramis 
5 — 7 foliosis , raonocepbalis ; foliis oblongo-li- 
nearibus sessilibus, acutis, caaleque pube brevi 
pulverulento-velutinis ; involucri squamis lan- 
ceolatis, acutis, Iaxis , tenuissime pubesceutîbus, 
ciliolatis, apice coloratis ; pappo brevissimo, co 
rollse tubo acbœnioque maturo raultoties bre 
viore. 
Tarez, flor. balcal. dah. H. 2 18 

C. integrifolia m. in DC. prodr. p. 259. 

Ligulœ pallide cœrulese 2 — 3 lineas longœ. Achsenia lala, 
obovata, marginata, matura fere omnino glabra. 

Lecta ad fluvium Argun. Observavi magna in copia extra 
limites Rossicas ad fl. Araur, non procul a loco ubi 
anlea oppidum Albazin fuit. Floret Augusto. ^. 

Sectio II. Asteromeris. 

Pappus achœnio maturo subœqualis aut longior, 
selis filiformibus mollibus ; pedunculi dense brac- 
teati. — An genus proprium ? 

577. Calimeris Altaica Nées. 

C. caule erecto diffusove, apice vel fere a basi ra~ 
moso , ramis mono-polycephalis , foliisque line- 
ari-lanceolatis linearibusve bispidis integerri- 
mis, ciliatis ; capitulis irregulariter corymbosis ; 
involucri pubescentis squamis lineari-lanceola- 
tis acuminatis, margine membranaceis. 

C. Altaica Nées Ast. 228,- DC. prodr. V. p. 258. 

A. Altaicus Willd. enum. pi. hort. Berol.p. 881. — Spreng. 
veg. III. p. 531. 

A. pumilus Fisch. cat. h. Gorenk. p. a: 1808. p. 62. 

A. distortus Turcz. pi. exsicc. ( 1828) Specimina pygmœa 
caulibus diffusis et distortis. 

Aster foliis linearibus scabris, obtusiusculis, caule ramo- 
sissimo , floribus ssepe umbellatis Gmel. fl. Sib. IL p. 
183. il. 150. r. LXX1X. f. 2. et forte f. 1. 

Aster pumilus, angusto Linariœ folio, floribus magnis cœ- 
ruleis. Amm. Ruth. p. 153. n. 216. 19 

irn inivini" ji il\ uiiii jtlius. Variai nrmpr st.itur.l fere 
Iiipt'il.iîi et t ri juil lie. ni , r.mlc rnvto Bl difiojO, Minpli- 

ci mooQcepaalo et i no n^qrae ad 50 çepbalo, 

foliia lioearibos pniper?iii et latioribua snbtrinerviis , 

involpcrj >(|ti.iiiiis paire ptlberu lis vd liirsutis . Hgttlifl 

çœraleia et olbis, pappoqac rafo el albjdo* jta ut Cal* 

Cane$Ç$flS Nee$ et Cal* cxilis I.indl. certe hue refe- 
rendi. 

Communia La sicci.s moatasli et in sabaloais. Floral Janio, 
Julia al â-ognata 2j« ? 

7$« C 1 1 ÂUl ' 19 I \ i v 1. 1 c \ f/iiiiîl. 

C. caalc erecto a medie ?el apice tautum ramo- 
so ; ramis mono-polycephalis, foliisque lanceoia- 
tis , lmeari-lariceolatisve , plermnque triuerviis 

hispidis, ciliatis, inl ■-< rrimis ; capitulis corym- 
bosis; involucri squamis lineari-lanceolatis, cili- 
alis, plus minus pubesceiitibus vel hispidis, ex- 
terioribus saepe squarrosis et margine membra- 
naceo destitutis. 

C. Tatarica Lindl. adn. mss. in DC. prodr* V. p. 259. 

Aster biennis Ledcb. fi. Alt. IV ' . p. 17. 

Aster Gmel. fl. Sib. If. p. 189. t. LXXXf ? ( excl. descr. ) 
ex Lcdcb. I. c. 

Ludit etiam ramositate, latitudine foliorum, indumento 
atque colore pappi. In speciminibus latifoliis, quae ple- 
rumque glabriora sunt, folia lanceolata , basi attenuata, 
manifeste trinervia, apice obtusiuscula , abrupte in mu- 
cronera abeuntia. In angustifoliis folia lineari-lanceola- 
ta, aequaliter acurainata. Ligulae cœruleœ ut in précé- 
dente majores, nempe 7—8 lin. longse. Involucri squa- 
mas minute pubescentes aut liispidissimœ. C. hispida 

2* 20 

Lindl. ccrte nil, nisi forma hujus involucris hispidis, 
qualis prope Ircutiam non raro occurrit. 
Limites inter hanc et praecedentem difficillimi et valde 
lubrici, diagnosis prœcipua in marginis squamarum in- 
volucri prœsentia aut absentia. Dantur specimina rêve- 
ra ambigua. Talem in montosis prope Krasnoyarsk le- 
ei cespitem e caulibus- circiter 30 constitutum. Caules 
hrce omnes prostrati, summa apice florifera tantum ad- 
scendentes, basi ob folia emarcida nudi, apice densissi- 
me foliosi. Involucri squamœ multiseriaies acuminatse, 
cum summis foliis confluentes, valde squarrosœ. Ligulae 
abbreviatae, vix 3 lineales, pallide cœruleœ aut nullae. 
Pappus pilosus rufescens pro more speciei- In nonnul- 
lis capitulis, evidenter monstrosis, pappus constat e pa- 
leis herbaceis, viridibus, lineari lanceolatis, apice setis 

1 3 terminatis, stigmatis lobi breviores et achaenia ob- 

longa et glabra. Ad C. tataricam hoc individuum ad- 
numeravi ex involucro margine membranaceo destituto, 

sed ligulœ brèves et habitus diffusus potius prœceden- 

tis. An species propria, at unicum tantum spécimen 

inveni et similia frustra quaesivi. 
In montosis prope Ircutiam copiose crescit , in transbai- 

calensibus et in Dahuria non rara. Floret Junio, Julio 

et Augusto. c$.? aut £Jj. ? 

182. ARCTOGERON DC. prodr. V. p. 260. 

EndL gen pi. n. 2309. — Erigeronis sp. Linn. — 
Asteris sp. Gmel. et Amm. 

Capitulum radiatum, ligulis fœmineis tmiserîa- 
libus, disco hermaphrodito fertili. Receptaculum 
an^ustum planum subalveolalum. Itivolucrum im- 
bricatum, squamis triserialibus adpressis lanceola- 21 

tis acuminatis, càrina viridibus et puberuli9, mar- 

gine albo-scariosis. Ligulœ ovali-oblongœ , apice 
dentatse, iïivolucro duplo longiores. Stigmata dis- 
ci et radii crassa brevia. Acbcenium oblongum , 
subcompressum, sericeo-villosissimum. Pappus sim- 
ples pluriserialis, persiste us, setis subincequalibus 
srabris.— Ilerba habita Armeriœ, rhizomate caudi- 
ciiormi, frutescente, multicipite, brevi. Folia radi- 
calia conferta, lineari-lanceolata, margine scabro- 
ciliolata, caeterum glabra, rigida, pollicaria, semi- 
Lineam lata. Scapi vix foliis longiores, hirsuti, mo- 
nocephali. Discus fia vus. Radius albus ( aut palJU 
de coeruleus ) DC. I. c. 

579. Arctogeron gramineum DC. I. c. p. 261. 

Erigeron gramineum Linn. sp. 1212. — Sprcng. syst. veg. 

III. p. 520. 
Aster caule unifloro, longitudine foliorum linearium GmeL 

fi. Sib. IL p. 174. n. 143. t. LXXFl. f. 2. 
Aster acaulis, albus, foliis gramineis Arnm. Ruth. p. 152. 

n. 215. 
In monte-sis et siccis lapidosis transbaicalensibus et Da- 

huricis fYequens. Floret Majo et passim Junio. £>/. 

183. ERIGERON Linn. gen. n. 951. ( excl. spp. )• 

Less. syn. p. 190.- DC. prodr. V. p. 283,-Endl. 
geii.pl. n. 2332.' Gœrtn. Il p. 448. t. CLXX. 
f\ 3, — Lam.ilLt. 681 . (exel. f. 4.)-Schkuhr 
t. CCXLL 
Capiluluiïi mukitlorum radiatum, ligulis foemi- 22 

neis plariserialibus linearibus, disco œqualibus aut 
longioribus , floribus disci tubulosis 1 egularibus, 
nunc omnibus bermaphroditis , nunc forte abortu 
submasculis. Recep tactil um inidura, foveolato-pun- 
ctatum. Achœnium compressum erostre. Pappus 
pilosus scaber uniserialis ( aut biserialis, série ex- 
teriore brevissima. ) — Herbse , rarius suffrutices. 
Folia alterna intégra, dentata aut lobata. Capitu- 
la subbemispbserica , disco flavo, ligulis albis, coe- 
ruleis , purpurascentibusve, rarissime ocbroleucis. 
DC. L c. 

Sectio 1. Euerigeron DC. 

Erigeron Cass. dict. 15. p. 181, 37. p. 462 et 

482. 

Ligulae disco longiores aut eo œquales , plurise- 
riales, ilores disci oranes bermaphroditi 5 denlati. 
Pappi setse in annulum basi concreta?. 

580. Erigeron pulchellum DC. 

E. caulibus basi subcoespitosis, simplicibus, mono- 
cepbalis , sparse pilosis , apice conferte et longe 
hirsutis ; foliis glabriusculis ciliatis , inferioribus 
obovatis spathnlatisve , caulinis sessilibus oblon- 
gis ; involucro hirsutissimo subcolorato ; ligulis 
tenuissimis, disco duplo longioribus DC. I. c. 

a. hum il lus, plerumque m on o c e p h a l um , in- 
volucris lanu ginosis, ligulis longioribus 
subœqualibus. 

j3. subramosum, eau le 3- ô ceph alo , ramis •23 

monocephalis, involucris hirsutis, ligu- 
Us exterioribus discum parum superan- 

tibus, interiorlbus setisim dcc resccnti bus 
et disco brevioribus. 

Erigeron alpinus p. criocalyx Lcdcb. jl Alt. IV. pi 9t. 
E glabratus Happe et Hornsch. in Koch syn. Jl. Gcrm 

p. 351.? 
E. liniflorus nlytt. [ specimina e Dania ). 

Variât pru-terea ligulis purpureis, cœrulescenùbus et al- 
bis. Vanetns ?. habitu fere Erig. clongati. E. alpi- 
num Lam. nostro simillmmm dififert coroîlis fœmioeis 
tubuloso-filiformibus inter ligulas et flores hermaphro- 
dîtos, sed forte cum illo mediante E. glabrato Hop. et 
Hornsch. jungitur, nam in hoc, observante Candollco , 
flores iœminei filiformes, etiamsi pauci adsunt. Involu- 
crum glabriusculum in hac planta ex prodro.no, pubes- 
centi scabrum secundum Koch syn. jl. Gcrm. I c- 
Aster pulchellus IV. a cl. Candollco hue adductus, 
fide speciminis, e herbario Adamsii provenientis, ab E. 
pulchello satis diversus et vera Astcris species est. 

Habitat «. in alpibus v. gr. Schibet, Tsagan~Gol et cœt., 
/5. in alpe ad fl. Oka. Floret Junio. %- 

Sectio II. Trimorph^a DC. p. 290. 

Genus proprium apud Cass. dict. 37. p. 462 

et 482, 63. p. 348. 

Flores fœminei inmimeri , exteriores 1-3 seri- 

ales, angustissime ligulati, interiores pluriseriales, 

corolla tenuissima , tubulosa, truncata, clonali. 

Flores centrales tubulosi hermaphroditi 5 fidi 

DC. L c. •21 

581. Erigeron acre Lin tu E. piloso-hirsutiusculum, caule erecto folioso, su- 
perne racemoso ; pedunculis monocephalîs, (ra- 
rius 2 — 3 ceplialis); foliis oblongis integerri- 
mis, inferioribus magis angustatis, superioribus 
sessilibus , pappp achœnkTduplo longiore. DC. 

i, . C. 
E. acre Linn. sp. 121 1.— Spreng. syst. veg III. p. 517.— 
Ledeb. fl. Alt. IV. p. 89. — AW* sjrn. fl. Germ. p. 354. 

Erigeront floribus ex ala foliorum prodeuntibus » flosculis 
fœmineis multis imperfectis Gmel. fl. Sîb. IL p. 194. 
n. 158. 

In siccis apricis ubique. Floret Junio, Julio, g/. 

582. Erigeron elongatom Ledeb. 

E. glabrum caule subsimplici aut paniculato \ fo- 
liis integerrimis, inferioribus spatliulatis obtusis 
( rarius deuticulatis ) , superioribus lanceolatis 
obloDgisve acutis ; pedunculis elongatis axillari- 
bus monocephalis , (rarius 2 — 3 ceplialis); in - 
volucro glabro ; ligulis disco paulo longioribus 
DC. prodr. V. p. 291. 

E. elongatus Ledeb. fl. Alt. IF. p. 9t.— ic. fl. Ross. Alt. 

ni. t. 31. 

E. acre /S. glabratum Blytt, in schedula ad plantam in 
Dania lectam. 

E. glabratus H. Erfurt. fide specim. culti , a cl. Besser 
missi et spec. Bor. Amer, a cl. Stevcn communicati. 25 

E. angulosus Gaucî. jl. I/elv. V. p. 2C5. in Koch syn. fl . 
Gcrm ( Descriptio omnino in plantain nostrain quadrat. ). 

Folia aut omnino glabra aut ad margines scabriuscula, ir- 
regulariter ciliata ; caulis etiam srepe ad basin hirtus et 
involucri squamac non rari pilis paucis sparsis pubes- 
cunt. An prœcedentis varietas.? 

In umbrosis lapidosis hinc inde et passim copiose cres- 
cit. Florct eu m prœccdente eodem teinporc 2-/. vel £.. 

583. Erigeron abmerifolicm m. 

E. cœspitosum, basi multicaule , Immile ; caulibus 
ràmisve pubescentibus monocephalis ; foliis om- 
nibus linearibus integerrimis glabris, basi seto- 
so-ciliatis; involucri glabriusculi sqnamis linea- 
ribus, apice coloratis acuminatis ( basi setoso- 
ciliatis), ligulis clisco paulo longioribus. DC 
ibid. 

E. Podolicus y. pusillus Ledeb. jl. Alt. IF. p. 90. 

E. gramineus Siev. e Ledeb. I. c. 

Variât rarius foliis inferioribus lingulatis aut subspathu- 
latis, caulibus monocephalis interdum foliis brevioribus 
et elongatis, ramis monocephalis. Ligulse pailidœ angus- 
tissimae et corollœ fœmineae tenuissimae truncatee , vix a 
stylo distinctae A duobus prœcedentibus facile distin- 
guitur foliis aut omnibus, aut prœter paucos inferiores, 
linearibus angustissimis elongatis , basi rariter et rigi- 
diuscule ciliatis, apice semper nudis. 

In udis ad rivulum Kaja, prope Ircutiam , prope pagum 
Wedenskaja, nec non ad fl. Barguzin. Floret Majo, Ju- 
nio et Julio. 9/. 26 

184. SOLIDAGO Linn. gen. n. 955. 

Endl. gen. n. 2376. - Gœrtn. IL p. 447. /. CLXX. 
f. ô.-DC. prodr. V.p. 330.-Schkuhr. t. CCXLVI 
et CCLXX. 

Gapitulum phiri-aut multiflorum radia tum , H- 
gulis 5 — 15 oblongis fœmineis uniserialibus, ssepe 
in ter se distantibus , floribus disci hermapbroditis 
5 dentatis. Receptaculum epaleaceum, nunc orani- 
no iiudum , nunc alveoJatum seu fimbrilliferum. 
Involucrum adpresse imbricatum polyphyllum i 
sœpe oblongum. Achœnium teretiusculum multi- 
costatum. Pappus uniserialis pilosus scaber. DC. 
I. c. 

584» SOLIDAGO VlRGAUREA. Litlft. 

S. caille erecto tereti ; foliis caulinis lanceolatis, 
utrinque attenuatis serratis, inferioribus ellip- 
ticis petiolatis ; racerao erecto simplici aut com- 
posito ; mvolucri squamis linearibus acutis ; li- 
guais circiter 8 elongatis ; acbœniis puberis. 
DC. prodr. V. p. 338. 

S. Virga-aurea Linn. sp. 1235. — Spreng. syst. veg. III. p. 
642. — Ledeb.fl. Alt. IF. p. 101.— Koch syn. fi. Germ. 
p. 355. 

Solidago caule erecto, racemis alternis , erectis Gmel. fi. 
Sib. IL p. 164. n. 136. 

Variât caule humili subglabro, foliis glabris aut dorso ad 
costam hirtis, racemo contracto oligo-interdum 2 cepha- 
lo. — Radius et discus lutei. Receptaculum alveolatum, 

In pratis sylvaticis ubique vulgaris. Floret Julio et Au- •27 

gusto. ^),. Varictatcm in alnibus ad il Oka Icgil iudef. 
/. Kirilnw. 

Subtribus II. INULE.E Cass. ami. se. nat. 1829. 

p. 20. 

Lrss. syn p. 197. — DC. prodr. V. p. 462. 

Capitula nunquam dioica, rarius homogama dis- 
coidea, sa?pissime heterogama radiala, nempe ilo- 
ribus fœmineis fere semper ligùlatis, Rcceptacu- 
Jum ( plerumque ) epaleaceiiin. Antlierse cauda- 
tœ. — Capitula in glomerulum non aggregata. Li- 
gulae, uhi adsunt, disco concolores. DC. I. c. 

185. INULA Qcertn.fr. IL p. 449. t. CLXX. 

Lam. ill. t. 6S0. — Schkuhr t. CCXLVIL - Less. 
syn. p. I9S\-DC. prodr. V. p. 463. - Endl. 
gcn. n. 2426.— Inulœ Linn. -«■ Inula, Limbarda, 
Corvisartia et Conyza Cass. 

Capitulum multiflorum beterogamum , floribus 
radii uniserialibus fœmineis, abortu interdum sub- 
sterilibus, sœpius ligùlatis, rarius subtubulosis 5- 
fidis , disci liermaphroditis tubulosis 5-dentatis. 
Involucrum. imbricatum pluriseriale. Receptacu- 
lum planum aut subconvexum nudum. Aiitberae 
basi bisetse. Achœnium erostre teretiusculum aut 
in I. Helenio tetragonum. Pappus conformis uni- 
serialis, setis capillaribus subscabris. — Herba? pe- 
rennes , rarius biennes aut annuœ. Folia caulina 
laterna, ssepe amplexicaulia , indivisa integerrima 28 

aut serra ta. Capitula ad apicem pedunculorum so- 
litaria, sœpe corymbosa, flava. DC. I. c. p. 464. 

Sectio Bubonium DC. 

Squarase lineares aut lanceolata?, apice appendi- 
culo parvo foliaceo aucta?, exteriores subbrevio- 
res DC. I. c. p. 466. 

585. Incla salicina Linn. 

I. ( sub- ) glabra, caule erecto , apice corymboso- 
ramoso ; foliis seraiamplexicaulibus ( oblongo- ) 
lanceolatis, margine ciliato-scabris, apice subre- 
curvis ; ramis monoceplialîs ; invoïucrî campa- 
nulati squamis ovato-lanceolatis serrulato-sca- 
bris apice subreflexis, acbœniis glabris DC. I. c. 

I. salicina Linn. sp. [VSS. — Spreng. syst. veg. III p. 521. — 

Ledeb. fi. Alt. IF. p. 93,— Koch syn. fi. Germ. p. 359. 

Aster foliis lanceolatis, amplexicaulibus , serrato ciliatis, 
glabris, acuminatis, recurvis , floribus solitariis , caule 
stricto. Gmel. fi. Sib. IL p. 197. n. 146. t. LXXFIL 

Caulis inferne et pagina foliorum inferior pilis raris rigi- 
dis subhispicla3. 

In apricis montosis herbosis passim. Floret Julio fy. 

586. Indla Britanica DC. 

I. caule erecto villoso , apice corymboso 3—5 -ec- 
phalo ; foliis longe lanceolatis, remote denticula- 
tis, sub lus villosis , infimis basi attenuatis, su- 
perioribus dilatatis semiainplexicaulibus ; invo- •20 

lucri squamis Hnearibus Iaxis , achœniisquc hir- 
sutis DC. I. c. p. 467. 
I. Britanica DC. jl. Franc. IV. p. 149. 

I. Britannica Linn. sp. 1237. — Spr. syst. veg. III. p. 

522. — Lcdeb. fl. AU. II'. p. 94. — Koch syn. jl. Germ. 

p. 300. 
Aster foliis semiamplexicaulibus oblongis, caule panicula- 

to, hirsuto, floribus latis , squamis calvcinis setaceis 

Gmel. fl. Sib. II. p. 180. n. 147. ( exl. synon. ). 

Variât foliis latioribus et angustioribus lineari-lanceola- 
tis, utrinqae fere glabris. Spécimen radice tuberosa in 
sabulosis humidis Dahuriae simul inveni. Radius disco 
semper duplo longior. 

Ubique locis subhumidis vulgatissima. Floret Julio et 
Augusto £>/. 

Tribus III. SENEC10N1DEM Less. syn. p. 218.- 
DC. prodr. V. p. 497. 

Stylus apice cylindraceus , in floribus herma- 
phrodites superne bifidus , ramis longiusculis li- 
nearibus apice penicillatis , nunc truncatis , nuuc 
ultra penicillum in conuni brevem aut appendicu • 
lum elongatum angustum et hispidulum produc- 
tis. Stigmatis séries latiusculee et prominulae , ad 
penicillum seu originem coni seu appendicis ex- 
tensae. Gorollœ disci pellucidae regulares. Pollen 
globosuni echinulatum. DC. I. c. 

Subtribus 1. MELAMPODINEtâ DC. prodr. V. 

p. Ô00. 
Melampodieee et Ambrosiaceae Less. syn. p. 213 et 30 

218. — Ambrosieœ, Milleriere et Ballimorere Cass. 
op. 3. p. 60 et 61. 

Flores omnes unisexuales, nec ulli hermaphrodi- 
te in iisdem aut diversis plantis siti, nempe mo- 
noici aut dioici. Àntherse ecaudatse. Receptacu- 
lum fere semper paleaceum. Pappus îiullus , sub- 
coroniformis aut aristatus, nunçruam setosus. Sty- 
li rami pilis collectoriis , ssepissime deficientibus, 
sœpius subdeformalis , aut more Senecionidearum 
apice barbati. DC. I. c 

Divisio: AMBROSIEjE DC. prodr. V. p. 522. 

Ambrosieœ archetypœ Cass, dlct. 29. p. 176. — 
opusc. 3. p 61. — Senecionidese Ambrosiese Less. 
syn. p. 218* ( Iva exclusa ). 

Capitula in iisdem stirpibus, alia mascula , alia 
fœminea. Involucra ç? gamophylla multiflora , g 
uni-aut pauciflora. Corolloe tubulosœ breviter 5- 
dentatœ aut interdum in floribus fœmineis nulla?. 
Antherœ ecaudatse approximatae , nec vere con- 
cretae. Achaenia cal va. DC. I. c. 

186. XANTHIUM Tourn. ïnst. t. 252 

Linn. gen. n. 1056. — Gœrtn. fr. IL p. 418. t. 
CLXIV.-Lam. M. t. 765,-Schkuhr t. CCXCL- 
JDC. prodr. I. c. — Cass. dict. 25. p. 195. —-Less. 
syn. p. 219.-Endl. gen. n. 2480. 

Capitula monoica bomogama. <? Iuvolucrura 31 

subgîobosum mnîtiflornm squamis liberis nniseri- 
atis. Receplaculum cylindraceum paleaceum. Co- 
rollcX clavatee pilosiuscula? , breviter 5-lobae*. Sla- 
minum filamenta corollce vix adnata , antberœ li- 
béra? ecaudatœ. Stigmata 2 coucreta. 9 Flores 2 
intra involucrum liamalo-aculeatum , rostris 1 — 2 
superatnm, inclnsi. Corolla? filiformes. S ta mina o. 
Stigmata 2 linearia divergentia , ad latera papilli- 
fera Achœnia compressa, singula in locnlis singu- 
J is involucri demum indurali et bilocularis nidu- 
lantia. Embryo oblongus. — llerbœ sporatlicœ ramo- 
sa? annuee. Folia alterna varie incisa. Capitula ir- 
regulariter glomerato-spicata , spica terminali su- 
perne mascula, inferne fœminea. Genus inter Com- 
positas valde abnorme. DC l. c. 

587- Xantiiium strumarium Linn. 

X. ( inerme ) involucro fructigero ovali, inter 
aculeos et basin rostrorum pubescente ; rostris 
2, rectis ; foliis basi cordatis 3 — 5-nerviis, 3 — 5- 
lobis, grosse dentato-incisis. DC. L c. 

X. strumarium Linn. sp. 1400 — Spreng. syst. veg. III. p. 
$5Z. — Ledeb. fl. Alt. W. p. 253 — Koch syn. fl. Germ. 
p. 462. Fl. Dan. t. 270. — Lam. ill. t. 7G5. /. i. — Engl. 
bot. t. V$M.—Schkuhr Handb. t. CCXCI. 

Ad rudera domorum in parte superiore fl. Argun. Florct 
Julio et Auguste- Q. 

Subtribus IL HELIANTHES Less. syn. p. 221. 

DC. prodr. V. p. ô34. -Hélianthes sect. 2, 3, 4. 
Cass. op. 3. p. 57 . ( excl. gen. pauciss. ). 32 

Capitula sœpius heterogama, lloribus radii Hgu,- 

latis seu fœmineis, diseo hermaphroditis, rarissime 
homogama discoidea, nuncruam monoica seu dioi- 
ca. Receptactilum paleaceum aut rarissime ad ceu- 
trum subnudum. Corollae florum hermaphrodito- 
rum lobi crassi, sœpius superne papillosi. Achœuia 
sœpius tetragona , nuuc teretia aut obcompressa, 
alia cal va, alia pappo coroniformi aristato aut par- 
tira paleaceo, nunquam nec vere setoso, nec 0111- 
nino paleaceo superata. Antherœ nigricantes ecau- 
datœ, Styli il. herm. rami divergentes, nuuc trun- 
cati , apice penicillati , nuuc sœpius cono aucti , 
aut appendiculo lineari terminati. — Folia sœpius 
opposita DC. L c. 

Divisio: BIDENTIDEiE Less* sfti. 229. 

DC. prodr. V. p. 593. — Coreopsidearum gen. Cass. 

op. 3. p. 58. 

Capitula heterogama, floribus radii neutris, ra- 
rissime homogama discoidea. Achœnia apice ro- 
strata , rarius calva , sœpius producta in aristas 
1—4, fere semper retrorsum aculeatas. 

187. BIDENS Linn. gen. n. 932. 

Less. syn. p. 230.- DC. prodr. V. p. 293-Endl. 
gen. n. 8541.'-* Gœrtn. II. p. 412. t. CLXVII. 
j. 7.-Lam. ill t. 668.-Schkuhr t. CCXXXV.- 
Bidens et Kerneria Mœnch meth. 569 et 595.— 
Cass. dict. 24. p. 397 et 402. 51. p. 473 et 
59. p. 321. 328. 329. 33 

Capitulum multillorum, mine bomogamum dis- 
coideum , nunc in iisdem aut in diversis specie- 
bus ssepius radial um , floribus radii ligulatis neu- 
tris. ïnvolucri squamce biseriales, seriebus simili- 
bus dissimilibusve. Receptaculum planiusculum 
paleaceura. Styli rami cono brevi superati. Acbae- 
nium plus minus obcompressum aculeatum, rostro 
ab achsenio vix di verso superatum , desinens in 
aristas 2 — 5 rigidas , retrorsum piloso-scabras. — 
Herbce saepius annuse. Gaules tetragoni teretesve, 
ssepius opposite ramosî. Folia opposita, su mm a in- 
terdum alterna, indivisa , parti ta aut sec ta , lobis 
incisis serra tisve. Capitula ssepius ilava. DC. I. c. 

Sectio I. Platycarp.ea DC. 

Achcenra ovalia seu obovato-euneiformia , com- 
presso-plaua, setulis omnibus aut superioribus re- 
trorsis ad margines ciliata, ima basi vix in areo- 
lam dilatata. Capitula discoidea Jutca aut radia ta, 
ligulis lia vis, rarius albis. -- Folia sœpius indivisa, 
rarissime in segmenta divisa. DC. I. c. p. Ô94. 

588. Bidens cernoa. Linn. 

B. glabra, foliis indivisis, longe lanceolatis, denta- 
tis ; capitulis cernuis ( erectisve ), basi bractea- 
tis , bracteis subintegris ( dentatisve ) capitulo 
longioribus ; involucri squamis margine mem- 
branaceis coloratis ; acbœniis 2 — 4 aristatis, mar- 
gine retrorsum ciliatis DC. prodr. I. c. 
Turcz. jlov. bai cal. dah. II. 3 34 

B. cernua Linn. sp. 1165. ( adjectis Coreopside bidente el 

Bid. minima ) — Willcl. sp. pi. III. p. 1716. — Spreng. 

syst. veg. III. p. 45'2. — Ledeb.Jl. Alt. IV. p. Sl. — Koch 

syn. fi. Germ. p> 356. 
Bidens foliis longe ellipticis serratis indivisis Gmel.fi. 

Sib. II. p. 138. n. 120. 

Rara in nostris regionibus planta. Specimina inventa 
propter caulem tenuem simplicem et capitulos discoi- 
deos ercctos ad varieta tem min imam ( y. DC prodr. ) 
aut Bid. minima m Linn. spectant, etiamsi sacpe peda- 
lem altitudinem attingant. Bracteœ semper dentatœ et 
aristas 2. 

Prope Ircutiam in paludosis legit amie. S. Sczukin. Floret 
Auguste-. ©. 

589. BlDENS TKIPABTITÀ LillJl. 

B. clabra foliis tripartitis, lobis lanceolatis denta- 
tis ; capitulis discoideis basi bracteatis, bracteis 
Lasi ciliatis capitulum superantibus ; involucri 
squamis margine vix membranaceis ; achœniis bi- 
arîstatis DC. I. c 

B. tripartita Linn. sp. p. 1 165. — Spreng. syst. veg. III. 

p. 452. — Ledeb.fl. Alt. IV. p. 53.— Koch syn. fi. Germ. 

p. 356. 
Bidens foliis tripartitis divisis- Gmel. fl. Sib. II p. 137. 

n. 119. ( excl. var. ). 

(j. pinnatifida Turcz. in DC. prodr. I. c. foliis 
tripartitis, lobis angustis, pinnatifidis ; 
bracteis brevioribus capitulum fere npn 
excédent ibus. 35 

y. In brida PC. /. c, foliolis intermediis 3-fi- 
dis, un de folio sub .> fida, 

Crcscit abuode m paludosis fere ubique, varietas y pro- 
miscae cam forma commudi hinc inde occurritj p. m 
sabulosis humidis ad 11. Àxgun observata. FIoicl Julio 
et Auguste O- 

Scctio II. Psilocarp.ïa DC. 

Achœnia lineari-tetragona glabra aut margine 
sursum ciliata , 1 j a s i \i\ lit areolam subdikftata. 
Capitula raro discoidea flava, saepius radiata , li- 
gulis flavis seu in paucis alba D( ". prodr. V, />. 
690. 

590. BlDENS PARV1FLORA JJ'ilid. 

B. glabra foliis multipartitis, lobis infiraorum ob- 
lougo-lauceolatis incisi», summorum Hnearibus ; 
ca pi lu lis discoideis longe ped un ou la lis, laxe co- 
rymboso-paniculatis ; involucro biseriali (glabro), 
interiore dt'inum exterius longe superaiite; 
acliœniis sparse pubescentibus longissimis , ari- 
stas duas rectas apice gerentibus DC. I. c p. 
602. 

B. parviflora Willd. enum, p. 810. — Spreng. syst. veg. 
III. p. 453. 

B multifïda Des/, cat. hort. Paris, éd. 3. p. 186 

B. pauciflora Poir. suppl. 1. p. 630 

B. macrosperma Fisch. cat. hort. Gorenc. 

R. Messerschmidii Turcz. pL exs. (olim ). 36 

B. Daurica saxatilis, foliis Apii vel Cicutœ magis , flore 
luteo nudo, semine scandicis instar longissimo, odorato 
Messcrsch. in A m m. Ruth. p. 148. n. 206 

Glossogyne Chilien sis Less. in Linnœa V. p. 156. et 
syn. p- 212. cujus spccimina in China boreali lecta 
possideo , nostro non absimilis , pluribus taraen notis 
differt, nempe capitulis radiatis , ligulis albis lineatis, 
involucro exteriore ciliato, foliorum segmentis multo la- 
tioribus atque styii ramis obovatis. 

In rupestribus transbaicalensibus ad fl. Selenga, prope Se- 
lenginsk, ad fl. Czikoi et caet, Floret Julio. Q. 

Subtribus III. ANTHEMIDEM Cass. op. phyt. 3. 

p. 61. 

DC. prodr. VI. p. I. — Chrysanthème»! et Artenii- 
sieae Less. syn. p. 247 et 257 . 

Capitula rarius liomogama, 1ère semper Iietero- 
gama, nunquam dioica ; flores radii uni-aut rarius 
pluriseriales, fœminei aut rarissime neutri, ligulati 
et liinc inde bilabiati; flores disci tubulosi 4—5- 
dentati hermaphroditi aut rarius masculi. Authe- 
rae ecaudatœ. Styli rami apice barbati et truncati, 
in paucissimis cono superati. Achaeiiium angulatum 
teres , aut in radio plano-obcoropressum. Pappus 
nullus, aut parvus coroniformis , aut rarius auri- 
culœformis. — Folia sa3pissime alterna. DC. I. c. 

Divisio I. EUANTHEMIDEiE DC. 
Antbemideœ prototypae À et B Cass. ann. se. nat. 37 

1829 p. 17 y opus. phyt. 3. p. 63. - Anthemi- 
deae et Santolineœ Less. syn. p. 247 et 2Ô8. 

Capitula radiàta, rarius discoiaea, ligulis unise- 
rialibus fœmineis aut rarius rie ut ris, disco berma- 
pluodito. Receptaculum palcaceum. DC. I. c. 

188. PTARMICA Tourn. inst. p. 49G. t. 283. (cxcl. syn. pauc). 

Neck. elem. n. 26. - DC. prodr. FI. p. 19. - 
Endl. gcn. n. 264S. — Achilleae et Anthemidis 

Spp. QUCt. 

Iiivolucrum campanulatum, squamis margine 
fusco-scariosis. Receptaculum planum aut vix con- 
vexum, latura , paleaceum. Ligulœ 5 — *20 plana), 
expansae , iuvolucrum longe superantes. Acbœnia 
calva obcompressa, exteriora sœpe margine subala- 
ta. — Herbae foliis serratis aut pectinatis aut pin- 
natipartitis , lobis interdum ineisis. Ligulœ albce. 
Discus albidus aut ocbroleucus. — Genus omnhino 
médium iuter An ac y clu m et Achille ni. DC. 
I. c. 

591. Ptarmica. impatiens DC. 

P. caule erecto tereti glabro , foliis lineari-lance- 
olatis acuminatis, pectinato-pinnatifidis , utrin- 
que glabris, lobis augustis acuminatis , margine 
ciliato-scabris regularibus , infimis sublobatis ; 
corymbo parce composito ; involucri ovati sub- 
baimispbœrici pubescentis squamis margine fus- 
ris ; ligulis 7—8 obovatis ; receptaculi paleis 
(apice) valde lanatis. DC. I. c. p. 22. 38 

Achillca impatiens Linn. sp. 1266 — Spreng. syst. ve». 
III. p. &91.—Ledeb. fi. Alt. IV. p. 123.— Tarez, cat. pL 
Baie. Bah. n. 603. 

Achillea foliis pinnatis, pinnis longis acutis, inferioribus 
sursum dente acutis, glaberriinis Gmel. jl. Sib. IL p. 
197. n. 16-2 t. LXXXI1L f. 1: ( excl. syn. \ 

Corollae disci tubo compresso , basi utrinque alato. Paleœ 
apice subfissœ, pilis longissimis ad margines veslitae, in- 
ferius subeiliatœ, caeterura crlabrae. 

In pratis montosis et sylvaticis haud rara. Floret Junio, 
Julio. $/' 

592. Ptarmica Mongolica DC. 

P. caule erecto simplici pubescenle aut lanato ; fo~ 
Jiis lanceolato-linearibus acuminatis, acute pecti- 
natis, jimioribus lanatis , adultis pins minus pi- 
losis ; corymbo cornposito 12 — ■ 15 ( usque ad 
40 ) cepbalo ; involucri ovati villosiusculi squa- 
mis ovatis, margine fuscis ; Jigulis obovatis 
(3 — 4) deutatis ; receptaculi paleis membrana- 
ceis, glabris ? ( apice pilosis î ) DC. I. c. 

Achillea Mongolica Fisch. mss. — Spreng. nov. pr © . 1818. 
p, 1. — Hornem. suppl. 2. 

Achillea Sibirica Ledeb. ( fide specimintim hortensium. ) 

Foliorum laciniae, in omnibus, quas vidi, planae, secun- 
dum cl. de Candolle aliquando transversae ut in Achil- 
leis santoli noidei s. Paleae paulo angustiores et apice 
pilis, paulo brevioribus, quam in prœcedente vestitœ. 
Corollae florum hermaphroditorum tubus ejusdem formae. 

In montosis siccis ad II. Irkui, iu transbaicalensibus et in 
Dahuria satis frequens. Sibitiae boréal i orientalis et Ame 39 

ricrc borealis etiara incola. Vidi nempe specimina Lc- 
oensia, Ochotensia, Kamczatica, Kurilensia et America- 
nuin. Hoc ultimum sub A chilien multijlora ab amie. 
Steven accepi. — Floret cura précédente. 9/. 

593, Ptarmica vclgauis Blackw. 

P. caule erecto superne ramoso ; foliis sessilibus 
glabris lineari-lanceolatis , argute, crebre et 
aequaliter serratis; corymbis subpaniculatis ; pe- 
dunculis pubescentibus ; involucri subbaemispbae- 
rici squamis villosis ovatis, margine ferrilgineis ; 
Jigulis 8—12 subrotundis 9-dentatis ; recep- 
taculi paleis oblongis pubescentibus DC. I. c. 
p. 23. 

Ptarmica vulgaiis Blackw. herb. t. 256. 

Achillea Ptarmica Linn. sp. 1266.— Flor. Dan. t. 643. — 
Sturm Dents. I. f. i. 25,— Engl. Bot. t. 757.— Spreng. 
sjst. veg. III. p. 596. — Koch syn. fl. Germ p. 370. 

Ad acidulam Pogromezensem legit am. Basnin , nullibi 
prœterea observata. Floret cura prœcedentibus. £)/. 

Ptarmica [Achillea Lenen si s m.), cujus specimina 
ad fl. Lenam collecta a cl. S. Sczukin accepi et cum ce- 
leb. de Candolle communicavi, ex errore quodam , pro- 
pe Ircutiam crescentia asseritur et nomine ptarmicœ 
Ircutianœ salutatur. 

189. ACHILLEA Neck. elem. n. 25. 

DC. prodr. VI. p. 24. - Endl. gen. n. 2649. - 
Jacq. coll. t. 2I.-Schkuhr t. CCLV.-Fl. Dan. 
t. 737. -E. B. .t 758.2631. 2532. - Achilleœ 
spp. Linn. et auct, 40 

Capitulum multiflorum beterogamum , floribus 
radii 4—6 fœmineis ]igulatis abbreviatis, sœpe dif- 
formibus, rarius îiiillis, disci bermapbroditis lu- 
bulosis 5-dentatis. Involucrum ovato-oblongum, 
squamis imbricatis rarissime margine fuscis. Re- 
ceptactilum augustuin, nuuc planiiLSCulum , uunc 
iu nsdem sœpe speciebus eloiigatum rhachidifonne, 
paleas oblongas byalinas inter flores gerens. Go- 
rollœ tiibus obcompressus. Achœnium oblongum, 
glabrum, obcompressum, calvum, non alatum sed 
marginibus nerviformibus instructura. — Herbee 
perennes.— Folia alterna varia. Capitula corym- 
bosa. Ligulce albae, purpureœ, iiavse aut ocbroleu- 
cœ. DC. L c. 

594. ACHILLEA SETACEA. W. et K. 

A. caule erecto stria to pubescente subsimplici ; 
foliis subvillosis pinnatipartitis, segmcntis uni- 
aut bipinnatipartitis, lobis setaceis acutissimis ; 
corymbo composito fastigiato ; involucro ovato 
pubescente; ligulis 5 subrotundis 3-dentatis; 
paleis byalinis glabris. JDC. L c. p. 2ô. 

A. setacea W> et K. pi. rar. Hang. l.p. 82. t. 80. — Spreug. 
syst. veg. III. p. G01. 

A. Millefolium Lcdcb. fi. AU. IF. p. 1-24. ( sua dente DC. 

L. c. ). 

A. Millefolium £. setacea Koch syn, jl. Germ. p. 373 

Variât ligulis alhis et roseis. Forte non immerito A. Mil- 
lej'olio jungilur, a qua tantum segTOentis longioribus 
et angustioribu» paululuni dillert. 4\ 

lu siccis apricis et lapitlosis ubique. Fioret Juoio, Julio. U X. 

Divisio II. CHRYSANTHEMES Les*, syn. p. 250. 

DC. prodr. VI. p. 3S. — Anthemiclesc Cbrysanthe- 
mece verae Cass. opus. 3. p. 62. 

Receplaculiini epaleaceum. Capitula radiata , li- 
gulis uniserialibus fœmineis, rarius neutris, clisco 
bermaplirodito. DC. I. c. 

190. LEUCANTHEMUM Tôurfî. inst. 492. \ exc{. spp ). 

DC. prodr. VI. p. 4ô. - Endl. g en. n. 2667. — 
Chrysantliemi spp. Linn. JVilld. — ScJikuhr 
Handb. t. 2Ô3.-Jacq. obs. t. 91-03. 

Capitulum multiflorum beterogamum , floribus 
radii lisulatis uniserialibus fœmineis aut rarissime 
neutris , disci bermapliroditis 5 - dentatis , tubo 
carnoso plano-obcompresso subbialato. Involucrum 
imbricatum late campanulatum, squamis margine 
subscariosis. Receptaculum nudum planum aut 
convexum. Stylus disci ramis exappendiculatis. 
Acliœnia exalata teretiuscula striai a, inter se con- 
formia, disco epigyno magno terminata, disci sem- 
per omnino calva, radii nunc calva , nunc pappo 
auriculseformi donata. — Herbae perennes. Folia al- 
terna dentata aut pinnatilobata. Capitula ad api- 
cem caulis aut ramorum solitaria. Discus ilavus. 
Ligulœ albae aut var. subrubentes. DC. I. c. 42 

Sectio I. Phalacroglossum DC. ( Chrysanthemum 
Less. syri. ( excl. spp. ). 

Achœnia radii etiam ut clisçi omnino calva. Flo- 
res radii fœminei. DC. L c. 

595. Leocantiiemum Sibiricum DC. 

L. caulibus erectis a basi ramosis g] abris , apice 
subveJutinis ; foliis glabriusculis basi cuueatis , 
inferioribus in petiolum subatteuuatis, pinnati- 
partitis, lobis basi dilatatis, apice trifidis obtu- 
siusculis , summorum lobis integris ; capitulis 
terminalibus solitariis ; involucri squamis oblon- 
gis, apice dilatato-scariosis, vix raargine angusto 
rufis, DC. L c. p. 46. 

fi. acutilobum DC. Joliorum lobis angustio- 
ribus acuminatis dentati s a ut pcctinato- 
p innatifidis , inferioribus sœpe sub pal- 
mat is \ involucri squam i s mar gine lat i u- 
sculo, aut an gustissimo, J'ere nu Ho, cinc- 
tis 

Chrysanthemum arcticum Ledeb.fi. Alt, IV. p. 115. (non 
Linn. ). 

Chr. Sibiricum Fiscli. et Gmelini Ledeb. in Tarez, pi. exs. 
et cat. pi. Baie. Dali. n. 606. ( fide speciminun horten- 
sium ). 

Chr. Monspeliense hort. Paris. 1799. — Schkuhr Handb. 
t. 253. 

Pyrethrum foliis longe peliolatis palmatis, supra dilatatis, 
alternis, laciniis trilobis. Gmel. fl. Sib. 11. p. 203. n. 
270 t. L XXXI V. 43 

LiguWe alba aul rose». Varietaa ,-?• innumeria for mi s in- 

termediis cum a. jungitur. 
In montosis graminosis subla^pidosis non rarum. In Daku- 

ria maxime orientali, prœsertini speciraina lobis angu- 

Btissimis pcctinato-pinnatifiJis inveni. Florct Julio et 

Augusto. 9/. 

Sectio II. Phalacrodiscus Less. syn. 2ô2. — DC. 
prodr. VI. p. 47. 

Achœnia disoi epapposa, radii pappo coronifor- 
mi, snepe sublaterali superata. Flores radii foemi- 
neî. DC. I. c. 

596, L EU C A NT II KM f M IuCUTIANJU D C. 

L. glabrura caule erecto tereti substriato simplici 
aut parce raraoso, apice subnudo ; foliis cauli- 

nis cuneatis oblongis obtusis semiamplexicauli- 
bus dentalis, superioribus fere linearibus acutis 
vel obtusiusculis serratis ; involucri squamis 
margine byalino-albidis ; pappo radii ad dorsum 
lmulœ exciso semicoroniformi denliculato. DC. 
l. c. 

Chrysanthemum Ircutianum Titrez, cat.pl. Baie Dah. n 605. 

Ligulœ lmic semper albee. Involucri squamse virides 
linea fusca et dein margine hyalino albido cinctœ. 
A simillimo L. vulgari distinguitur achœniis radii pap- 
posis, a L. lanceolato pappo ad îigulam exciso et fo- 
liis inferioribus obtusis, a L. montano foliis superiori- 
bus obtusiusculis vel subacutis, sed non mucronulatis. 

In pratis graminosis prope Ircutiam et in transbaicalen- 
sibus. Reperitur quoque ad fî. Jenissei prope Krasnoyarsk. 
Floret Julio et Augusto. £)/■ 44 

191. MATRICARIA Linn. gen. 967. 

DC.prodr. H. p. 50. - Endl. gen. n. 2669.- Gœrta. 
II. p. 420. t. CLXVIllf. 2.-Lam. UL t. 618. 
f. 1 et 2.- Schkuhr t. CCLIIL b. 

Capitulum multiilorum heterogamum , floribus 
radii ligulatis uniserialibus foemineis, iclsci tubu- 
losis liermaphroditis 4—5 dentatis , tubo teretius- 
culo. liivolucrum imbricatum pauciseriale , squa- 
niis subœqualibus. Receptaculum amplum nudum 
ovato-conicum ! Stylus disci ramis exappendicula- 
tis. Acbaenia exalata angulata conformia , disco 
epigyno magno superata, nunc omnino cal va, 
nunc rarius pappo coroniformi instrucla. — Herbae 
annuse glabrae ramosœ. Fôlia multipartita , lobis 
lineari-setaceis. Rami apice nudi monocepbali sub- 
corymbosi. Discus luteus. Ligulae albae. Genus ba- 
bitu distinctum, receptacuîo facile separatum, sed 
ex pappo nunc Leucan thern . o, nunc Pyrethro 
affine. DC. I. c. 

597. Matricaria Chamomilla Linn. 

M. glabra caule erecto, tereti, ramoso, striato ; fo- 
liis 2—3 pinnati-partitis , lobis auguste lineari- 
bus ; pedunculis apice nudis, striatis , monoce- 
phalis ; involucri squamis oblongis, margine al- 
bidis ; ligulis involucro duplo triplove longiori- 
bus ; receptacuîo ovato-conico ; acbseniis stria- 
tis cpapposis DC. L c. p. 31. ( sub M. s u Al- 
véole n te). 45 

M. Chamomilla Linn. $p, 1956.— Spr. sy.st. veg. III. t>. 582 — 
Ledth.fi. Alt. II'. v . 114.— JTbcA syn.fi. Gérm. p. 377 

Matricaria reccptaculis cottieis, radiia deflexis, serai ni bus 

midis, squamis calycinis marginc œqualibus. Gmcl. fl. 
Sib. II. p. 200. n. 1 GG. 

Celeb de Candolle banc in prodromo pro M. su aveu- 
lente Linn. sumsit et descripsit. Matricaria vero 
Chamomilla c/'us non differt a J/. inodora, suaden- 
te cl. Boissicr. 

In ruderatis Ircutis et ad pagos liinc inde crescit. Floret 
Julio. O- 

192. PYRETHRUM Gœrt fr. II. p. 430. t. CLXIX. f. 1. 

DC. prodr. FI. p. 63. - EndL gen. n. 2Û70. - 
Sclikuhr t. CCLIIL fig. dext. ( sub Chrysan- 
tliemo )— Pyrethrum et GymnocHne Cass. Less.— 
Chrysantbemi et Matricaria? spp. Linn. 

Gapituluin niultiflorurn beterogamum , floribus 
radii uniserialibus , fœmineis ligulatis ( rarissime 
nullis ), disci tubulosis bermapbroditis 5 clentatis; 
tubo nimc srepius obeompresso bialato , maie ra- 
rius subtereti. Involucruni imbricatum campaim- 
latum, squamis margine scariosis. Receptacuktm 
planum aut convexum nudum aut interdum in 
receptaculis planis bracteolatum. Stylus disci ta- 
mis exappendiculatis. Achœnia exalata anguJata 
conformia, pappo coroniformi, ssepius dentato, in- 
terdum auriculaeformi achœnii diametro œcfuali su- 
perata. — Herbae saepius perennes, interdum annuœ 46 

aut frutescentes. Folia alterna dentata aut varie 
lobata. Capitula solitaria vel corymbosa. Discus 
flavus, aut ( in unica specie ) albidus. Ligula? al- 
ba? rosese aut flava? , numéro et magnitudine va- 
riée. DC. L c. 

§ T. Leucoglossa DC. 

Ligula? alba? aut roseae, elongata?. Discus flavus. 
Receptaculum semper nudum. 

598. Pyreturum pulchellom m. 

P. glabriusculum , pilis longis bine inde sparsis ; 
caule erecto sïrapiici, tereti, apice nudo , mono- 
cepbalo ; foliis infini is petiolatis bipinnatiparti- 
tis, superioribus sessilibus pinnatipartitis , lobis 
omnium linearibus acutis ; involucri squamis 
lanceolalis, margine late fusco-scariosis sublace- 
ris. DC L c. 

P. pectinatum Fisch. in litt.— Tarez, cat. pi. Baie. Dah. 

n. 608. 
Herba 5 — 8 pollicaris radice fusiformi. Ligulae albœ. Pap- 

pus brevis coroniformis eroso-denticulatus. 

Habitat in alpe Schibet. Floret Julio ^/. 

S IL Tridactylina DC. p. 61. 

Acbœnia disci trigona , pappo coroniformi su- 
perata, radii abbreviata. (Receptaculum convexum). 
Corolla? disci tubo obeompresso, radii ligulae con- 
colores , omnino stériles. An genus proprium ? 
DC. L c. 47 

599. PflETHftUM KiHiLown m. 

P. berbaceum erectum , uni- aut pluricaulè ; cail- 
le araneoso-pubescente ; foliis glabriusculis cu- 
neatis apicc trifidis , eapitulis ad apicem caulis 
aut ramorum soKtariis; involueri squamis sub- 
scariosis, late fusco marginatis. DC. I. c. 

Habitu et foliis ad Leueanthemum a rcticum quidqaid 
accedit , sed liguloe flavrc stériles et achrcnia papposa, 
Folia observante Candolleo, c t i a msi multo majora, il la 
Saxifragœ tridactatylitis non maie referunt. 

In lapidosis ad Baicalem meridionalcm prope ostium tor- 
rentis Utulyk invenit indef I. Kirilow. Floret Julio. ^. 

Divisio III. ÀRTEMISIE/E Les*, syn. 263. 

DC. prodr. VI. p. 92. — Artemisiaceœ et Tanace- 
teœ Cass. op. 3. p. 02, 

Capitula discoidea liomo-aut lieterogama, disco 
seraper hermaplirodito , floribus radii iuterdum 
fœmineis , uni aut pluriserialibus. Gorolke disci 
teretes stylumque bifîdum gerentes. Achœnia exa- 
lata, nunquam ? plano-obco m pressa. Receptaciilum 
paleaceum. DC. I. c. 

193. ARTEMISIA Linn. gen. 945. 

Bess. monogr. — DC. prodr. FIL p. 93—EndL gen. 
n. 2694.— Schkuhr t. CCXL.— Artemisia et Ab- 
sinthium Gœrtn. II. p. 387 et 393. t. CLXIV. 
f. 1 et 7 . — La m. M. t. 696. - Absiutbium, Ab- 
rotanum et Artemisia Tourn. inst. p. 4ol. t. 48 

260. — Oligosporus et Artemisia Cass. dict. 36. 

p. 25. Less. syn. p. 264. 

Capitulum cliscoicleum homo-aut lieterogamum, 
floribus radii uniserialibus sœpe fœmineis triden- 
tatis, stylo longe bifido exserto , floribus disci 5 
dentatis liermapbroditis autabortu ovarii sterilibus 
seu masculis. Involucrum imbricatum , squarais 
siccis margine scariosis. Receptaculurn epaleaceum 
planiusculum aut convexum nudura, aut hirsuto- 
fimbrilliferum, Achaenia obovata calva . disco epi- 
gyno mhiuto.— Herbae aut suiFrutices. Folia alter- 
na varie pinnatilobata ( rarius simplicia ). Capitu- 
la spicata aut racemosa , spicis racemisve sœpe in 
paniculam disposais. Corollce luteœ aut purpu- 
reae. Herbae plus minus amarse et aromaticœ. 
DC. I. c. 

Sectio I. Dracunculus Bess. drac. in Bull. soc. 
Mosqu. n. 8. 

DC. I. c. — Oligosporus Cass. Less. 

Receptaculurn nudum. Capitulum lieterogamum 
floribus radii fœmineis uniserialibus , disci bisexu- 
alibus aut abortu ovarii sterilibus DC. I. c. 

% 1. Dr acunculi veri DC. Capitulis majus- 
culis ovatis, involucri squamis oblongis. 
Species omnes frutescentes aut pe renne s, 

600. Artemisia Halodendron m, 

A. frutescens glaberrima ; foliis sœpe secus eau- lem fascieulatis glaucesccntibus pinnatiparlitis* 
basi amplexicaulibus, rhaclii lobisque linearibus, 
lobis 1 — 3 jugts, infcrioribus s»pe 3 — 5 fidis -, 
capitulis spicato-racemosis subpanîculatis ovoi- 
deis subscariosis nitidis DC. L c. p. 04. 

A. Ilalodcndron Hess. Drue. n. 3. 

Variât paniculœ ramis patulis aut ercctiusculis. A. saU 
soloidi valdc ailinis, distinguitur foliis sa?pc fascieula- 
tis et lobis foliorum angustioribus. An varietas ? 

ïn humidis saisis ad fl. Chailar, propo Abagaitui in Da^- 
liuria Chincnsi prope limites Rossicas. "fj,» 

601. Ar.TF.MistA Dr \cunculus Linn. 

A. lierbacea glaberrima virîdîs, caule erecto ramo- 
so ; foliis raJicalibus apice triûdis , caulinis lan- 

ceolatis lineari-lanceolatisve subdentatis inteser- 

o 

rimisve ; panicula patente ; capitulis racemosis 
paniculatis globosis subpatulis ; involucri squa- 
mis exterioribus oblongis scarioso-marginatis, 
interioribus Jate ellipticis ad Jatera scariosis 
DC. I. c. p. 07, 

A. Dracunculus Linn. sp. 1289. *~ Spreng. syst. veg. Ht. 
p. 48&. — Ledeb.fl. Alt. IF. p. $8.—Bess. drac. n. 22.— 
Koch syn, Jl. Germ. p. 369. 

fL inodora Bess.: i no dora et fer e inslpida. 

A. inodora Willd. enum. hort. Berol. 2, »♦ 864. A. Re- 

dowskii Ledeb. mem. acad. Petf, V. p. 574.— Spren<r. 
syst, veg. III. p. 487. ^ 

Artemisia foliis lanceolato-linearibus aiternis , integerri- 

Turcz. flor. baicaL dah. II. 4 50 

mis Gmel. jï. S'ih. II. p. 126. n. 109. t. LX. f. î- (excl, 
var. 1. ). 

In statu vivo non prorsus odore caret. Folia apice 2 — 3 
fida tantummodo in planta juniore observavi, tempore 
florendi vero oninia indivisa et integerrima , tam in 
hac, quam in sequente. E Mongolia Chinensi specimi- 
na fere fruticosa accepi. Variât capitulis longius pedi- 
cellatis nutantibus aut brevius pedicellatis erectis. 

In campis et herbosis transbaicalensibus v. gr. prope Ki- 
achta et alibi, in deserto Balaganensi, ad fl. Irkut pro- 
pe Monda , in Dahuria et cset. Floret Julio et Au- 
gusto. %. 

602. Arîemisia glauca Pall. 

A. herbacea glauca plus minus pubescenti-canes- 
cens, erecta, ramosa ; foliis radicalibus apice tri-» 
fidis, caulinis lineari vel oblongo-lanceolatis inte- 
gerrimis ; capitulis racemosis paniculatis subglo- 
bosis nutantibus ; involucri squamis exteriori- 
bus lineari-oblongis margiuatis, interioribus la- 
to-ellipticiS) lateribus scariosis. DC. I. c. 

A. glauca Pall. in Willd. sp. III. p. 1831* — Spreng. 
syst. veg. III. p. 492. — Ledeb. fi. Alt. IV. p.SI.—Eess* 
drac. n. 23. 

Artemisia foliis lanceolato-linearibus alternis integerrirnis, 
var. 1. foliis utriusque incanis Gmel. jl. Sib. II. p, 126* 
». 109. t. LX. f. 2. 

In campis prope Monda ad fl. Ircut et passim in deserto 
Balaganensi. Floret Julio, Augusto. *{x. 51 

G03. AftîEMisiA desertorum Spreng. 

A. lierbncea erecta subsimplex ; foliis radicalibus 
et caulinis inferioribus pinnatifidis, lobis lan- 
ceolatis subtrifidîs aut subspatbulatis tripartito- 
multifidis, Jobis laiiceolatis aut lineari-lanceola- 
ti , superioribus atd basin 3—7 sectis semiample- 
xicaulibus, lobis inœqualibus laiiceolatis cunea- 
tisve, medio pionatisecto, floraliura indiviso; ca- 
pitulis racemosis paniculatis subglobosis ovatis- 
ve ; învolucri nitidi squamis ovatis, lateralibus 
scariosis (omnibus apice rotundatis obtusis ). 
DC. I. c. 

A. desertorum Spr. syst. vcg. III. p. 490. — Bess. drac. 
H. 27. 

et. Sprengcliana Bess. I. c. DC.prodr. IV. p. 98. foliis 
g l aber rim is , lob is lineari-lanceolatis. 

A. desertorum Spr. I. c. 

lu cultis prope Ircutiam alibicjue Frequens. Floret Julio 
et Augusto. 2^. 

Varietatem meinorabilem hujus stirpis prope urbem Kras- 
nojarsk. legi , foliis radicalibus , in eodem individuo, 
oliis pinnatifidis, aliis 3—5 fidis , lobis integerrimis, 
oliis integerrimis cuneato-linearibus, junioribus prœser- 
tim basi puberulis vel in pagina inferiore subincanis. 

604. Àrtemisia commctata Bess. 

À. berbacea cespitans erecta , foliis radicalibus et 
caulinis inferioribus bipinnatisectis, superioribus 
ad basin 7—3 sectis semiamplexicaulibus, lobis 
linearibus aut lineari-Janceolatis, medio pinnati- 

4* 52 

secto, laleralibus et suramis indivisis; capitula 
racemosis paniculatis subglobosis ovatisve ; iu- 
volucri nitidi squarais ovatis subacutis, iuterio- 
ribus scariosis DC. L c. 

A. commutata Bess. drac. n. 29. 

A» desertorum Bess. in Hook. fi. Bor. Àm. p. 325. 
Varietates a cl. Besser enumeratœ inter limites florœ no- 
strœ occurrunt.- 

a. Helmiana: Capitula vix linéalià , invo- 
lucri squarais OVatis. Foliorum radica- 
lium segmenta linearia 3—6 lin. longa, l / 4 
lin. lata , glabriuscula vel vix pubes- 
centia. 

In glareosis ad torrentem Kudun , ad Baicalem , in Da- 
huria et caet. 

/3. Gebleriana: Glaberrima aut basi vix pu- 
bescens ; capitula plus quam linealia ; in~ 
volucri squamis ovatis, interioribus acu- 
tis; foliorum radicalium segmenta elon- 
gâta linearia 4-8 lin. longa, V 5 Un. lata. 

A. campestris alpina Ledeb. fi. Alt. IF. p. 86. (ex Bess. 

I. c. 
Ad fl. Ircut , in monte Byezia ( taurina ), ad Baicalem 

prope Goloustnaja, ad Angaram superiorem et cœt : 

/. Turczaninowiana : Capitula plus quam line^ 
alia, sericeo-villosa ; involucri squamœ 
plus minus acutce. Folia subtus aut utrin- 
que incana sericea, radicalia 2 — S polli- 
caria, segmentis lineari-lanceolatis subcu-* 53 

neatis brestibus J — o linealibus '/-—/ lin» 
lotis. 

In glareosis ad torrentem Kudum, ad Mondam, ad ripam 
orientalem Haicalis inter Turka et Tolstoï— Mys et ca3t: 

S, Stèlleriana : Capitula linealia aut scsnui- 
linealia, squames a cuti s parce villosis. 
Folia radicalia sériera subtus incana , 
segmentis 1 an ceolato-linea ri bus subeunea- 
tis i / n ~l lin. latis , a lia pinnatifida seg- 
mentis lanceolatis brevibus, caulina sub- 
nuda. 

Ad Baicalem prope thermas Turkenscs. Spccimina ad. fl. 
Irkat lecta al) hac distinguuntur foliis radicalibus gla- 
hratis, segmentis paulo latioribus; alia specimina ad fl. 
Angaram superiorem decerpta folia habent varietatis y, 
et segmenta breviora et latiora fere obovata, subtus in- 
cana, involucra vero glabra. 

e. Pallasiana: Capitula sesquilinealia g/a- 
berrima. Folia radicalia glaberrinïa aut 
subsericea, segmentis elongatis linea- 
ribus. 

In glareosis ad torrentem Kiidun* 

Omnes haec varietates dorent a medio Julii usque in sé- 
rum autumnum. ^/. 

Aprœcedente distinguitur s foliis radicalibus et inferioribus 
bipinnatiûdis, capitulis duplo majoribus, involucri squa- 
inis acutiusculis et caulibus cespitantibus , ab Art. cam- 
pestri caulibus herbaceis , non suffruticosis ; ab Art. 
p y enorhi za Ledeb. statura multo majore; caule te- 
reti laevi, squamisque involucri subacutis. Folia caulina 54 

nonnulla inferiora et in bac specie interdum petiolata 
et indivisa, superiora vero omnia ab ipsa basi in lobos 
dividuntur, A. pubescens DC. I. c. n. 28. mihi pror- 
sus ignota, forsan ad varietates Art. commutât œ 
adnumeranda , recedit a var. y. lobis lateralibus folio- 
rum caulinorum et foliis floralibus setaceis. 

605. Artemisia boreaus PalL 

A. berbacea, cespitosa, villoso-sericea , aut glabra, 
caule simplici ; foliis ( summis exceptis ) petio- 
latis, radicalibus lineari-lanceolatis, basi integer- 
rimis apice 3 — 5 fidis 1 — *2 pinnatisectisve, lobis 
lanceolatis linearibusve , caulinis bipiunatisectis 
lobis Jinearibus, floralibus elongatis, basi indivi- 
sis ; capitulis spicatisracemosisve paniculatis lie* 
mispbaericis ; involucri squamis ellipticis dorso 
coloratis DC. L c. p. 98. 

A. boréal is PalL itin. app. n. 129. t. Hli. f. 1. — Bess. 
drac. n. 32. — £/>r. syst. veg. III, p. 492. 

A. violacea Ledeb. dec. pL in mem. ac. se. Petr. V. p. 
567.—/, Alt. IV. p. 78. — ic. pi. jl. Ross. Alt. ilL t. 
475. 

A. Barguzinensis Spr. I. c. p. 493. 

A. Pallasii Willd. herb. 

Specimina a me lecta omnino cura speciminibus Altaicis 
ab amie. C. A. Meyer et Bunge communicatis congru- 
unt ergo ad var. â- Ledebourii in Bess. monogr. re- 
ferenda , etiamsi flores masculos pilosiusculos , tam in 
nostris quam in Altaicis observe A prœcedente sicuti ab 
Art. campestri et pyenorhiza , praeter alias notas o5 

distinguitur foliis omnibus ( practer sunimo ) basi in- 
divisis. 
lnveni in campis elatis et lapidosis supcriorum rcgionum 
fluvio Ircut adjacentium, prope Monda. Florct cum prœ- 
ccdentibus Q. 

S 2. Dracuncull parvijlori , capitules par- 
vu'lis globosiSy involucri squamis or bleu- 
latis concavis glaberrimis. Species an- 
nuœ , biennes aut perennes, imo frutescen- 
tes DC. I. c. p. 99. 

GOG. Artemisia scoparia W. et K 

A. glabra erecta paniculato-ramosa ; foliis radica- 
libus bi-caulinis tiipinnatisectis , lobis lineari- 
filiformibus aut setaceis elongatis ; capitulis ra- 
cemosis , paniculatis , globosis aut ovoideis mi- 
nutis nutantibus ; involucri squamis ovalis obtu- 
sis, ad latera scariosis nitidis ; panicula patente 
DC. L c. 

A. scoparia JJ~. et K. pi. rar. Hun g. 1. p. 66. t. 65. — 

Spreng. syst. veg. III. p. 491. — Lcdeb. Jl. Alt. IV. p. 
87, — Bess. drac. 35. — AW* sjn. Jl. Germ. p. 368. 

In montosis siccis prope Ircutiam et ubique vulgaris. Flo- 
ret Julio et Augusto Q aut çj . 

Sectio II. Sekiphidium Bess. in BulL Soc. Mosqu. 

1829 et 1834.- DC. prodr. VI. p. 100. - Seri- 

phida Les s. syn. p. 264. 

Receptaculum nudum. Capitulum homogamum. 56 

607. Artemisia maritima Bess. 

A. capitulis oligantliis (3—5 fîoris ) ; iuvoîucrîs 
cylinclraceis seu ovoideis-glomeratis, spicatis vel 
spicato-racemosis paniculalis , foliisque subnu- 
dis, incanis vel niveo-tomentosis subbipinnatifï- 
dis, laciniis Jinearibus filiformibusve Bess. Seriph. 
p. 30. n. 7. 

A. maritima Koch syn. Jl. Germ. p* 369. 
A. pauciflora Stechm, 
A. compacta Fi se h. herb. 
A. mouogyna W. et K. 
A. Vallesiaca AU. 
A. nutans Will$. 
A maritima Linn. 
A. fragrans TVilld. 
A. Boschniakiana DC. 
A. Lercheana Stechm. 
A. Taurica MB. in DC. prodr. VI. p. 102. 103. 104. 

#. Lercheana Bess. Serîph. p. 37. (forma D ahu- 
rie a) Capitula ovoidea, pan i cul a spica- 
ta aut oblonga, involucra incana, folia 
bip innatis ecta in cano-se r i cea > laciniis 
linearibus subeli s t an ti b us , Jlo r ali a li- 
nearia latiuscula. 

A. maritima Linn. var. Tarez, cat. pi. Baie* Dali. n. 617. 

In campis subsaisis Dahuriae ad fl. Onon-Borsa. Floiet 
Julio 2:. 57 

Sectio III. Abrotanum. 

Bess. tent. abr. in nov. m<>\n. soc. nat. Mosqu. V. 
3.— DC. prodr. FL p. IO>k —Ârtemisiœ scct : a. 
Ârtemisia Less. syn. 264. 

Receptaculura nuduin. Capituîum beterogamum, 
floribus radii fœmineis, disci liermapliroditis, om- 
nibus fertilibus DC. I. c. 

§ 1. Polycarpeœ , nempe Jrutlcosœ seupe- 
/' en ncs. 

G08. Artemisiv Turczaninowiana Bcss. 

A. fruticulosa subincana, fol lis utrinqùe subseri- 
ceis pinnatisectis, lobis bijugis cum impari tri- 
sectis, laciniis linearibus obtusis ; capitulis ra- 
cemosis hemisplircricis subcernuis ; involucri 
squamis oblongis obtusis subincanis ; corollis 
midis DC. ibid. p. 106. 

A. Turczaninowiana Bess. abr. n. 4. r. 1. 

In rupibus transbaicalensibus ad fl. Selengam, prope Se- 
lenginsk, ad fl. Czikoi et caet. Floret Julio. £)/. 

609, Artemisia Gmelini Stechm. 

A. fruticulosa , foliis bipinnatisectis subtus inca- 
nis, lobis linearibus, rbacbi pectinata, petiolis 
superioribus subalatis ; capitulis racemoso-pa- 
niculatis hemispbœricis cernuis ; involucri sub- 
incani squamis exterioribus linearibus > interio- 58 

ribus ovato-subro lundis apice scariosis ; corollis 
nudis. DC. I. c. 

A. Gmelini Stechm. art. p. 30. e Bess. mon. abr. n. 10. 
A. sacrorum Lccleb. y. minor Ledeb. fl. Alt. IF. p. 72 — 
ic. pi. fl. Ross. Alt. ill. t. 47 t. 

& Turczanlnowiana Bess. L c. p. 81 : maxima 
(fere cubitalis ), foliorum magis elonga- 
torum subtus vix canescentium lobis an- 
gustissimis obtusis ; panicula virgata; 
petiolis nudis alatisve. DC. ibid. p. 107. 

A. santolinœfolia Turcz. pi. exsicc. 
Artemisia Gmel. fl. Sib. t. LVl. f. 1. 

In campis siccis transbaicalensibus deserti Chorinensis, ad 
rivulum Ona. Floret Julio. £)/. 

610. Ahtemisia Adamsii Bess. 

A. frutescens, foliis juuioribus canescentibus bi- 
pinnatisectis , lobis filiformibus ; capitulis ra- 
cemoso-paniculatis subcoarctatis bemisphœricis 
subnutantibus ; involucri squamis intimis ova- 
to-subrotundis, extimis ovato-lanceoJatis brevi- 
bus ; corollis nudis. DC. I. c. 

A. Adamsii Bess. abr. n* IL 

A. tenuifolia Adams herb. 

A. depressa Tarez, pi. exs. 

Fruticulus '/« — l'A pedalis, caulibus apice herbaceis; 
folia inferiora caulium sterilium ssepe lobis inferioribus 
indivisis distantibus. Variât racerao simplicissirao : ta- 
lem e Mongolia Chinensi accepi. 59 

lu subsaisis transbaicalensibus ad Selengaru atque iu Da- 
huria ad fl. Argun prope Abagaitui. Floret Julio et 
Augusto. é}/. 

611. Artemisia. sacrorom Lcdeb. 

A. basi frutescens, ramis herbaceis ; foliis inferio- 
ribus bipinnatisectis, lobis lanceolatis subserratis, 
rbachi pectinata ; capitulis racemoso-paniculatis 
globosis nutantibus : involucri subincani scfiia- 
mis exterioribus lanceolatis foliaceis , in terio ri- 
bus obovatis apice scariosis subciliatis VC. I. c. 

A. sacrorum Lcdeb. mem, acad. se. Petr. 5. p. 571. — FL 
Ait. IV. p. 72, 0. intermedia— je, pi. fl. Ross. Alt. UL 
t. 470 — Reich. pi. Cri t. 11. p. G. t. CCCX. f. 483. 

A. Messerschmidiana Bcss. abr. n. 12. — DC. prodr. VI. 
p. 107. 

Artemisia radice perenni, foliis pinnatis, pinnis pinnati- 
fidis, incisis, serralis ; calycibus subrotundis viridibus, 
nutantibus. Gmel. fl. Sib. II. p. 122. n. 107. t. LVI. 

a. viridis Bcss. : foliis supra nudis> subtus 
cinereis. 

/3. incana Bess. : foliis supra cinereis, subtus 
candidis. 

Utraque variât foliorum laciniis latioribus lanceolatis aut 
angustioribus sublinearibus, serratis aut subintegris, eau- 
leque elato aut hurnili sesquipedali, 

Habitat «. ubique in montosis , /5. ad Baicalem et in Da- 
huria passim. Floret Julio et Augusto. ^. 

Obs. A. macrantha Ledeb., quam prope Ircutiam inve- 60 

nit cl. Ilaupt (teste cl. Besser) a me non observata. 
Prope Krasnojarik satis frequens. 

612. Artemisia macrobotrys Ledeb. 

A. suffruticosa erecta subpilosa, rhizomate repen- 
te ; foliis bipirmatipartitis, lobis inferioribus di- 
varicatis, lobulis inciso-dentatis ; capitulis pani- 
culatis globosis uutantibus ; panicula stricta a- 
pbylla ; involucri scjuamis interioribus scariosis ; 
corollis subiiudis ( aut pilosulis) DC. I. c. 
p. 111. 

A. macrobotrys Ledeb. Jî. Alt. IV '. p. 74. — Icon. Jl. Ross. 
Alt. ill. t. 467. 

A. laciniata /3. Willd. sp. III. p. 1843. 

A. Krascheninnikowiana Bess. abr. n. 25. et A. punctatae 
var y. et £. Bess. abr. n. 26. 

Varietates apud nos obviœ : 

a. macrophylla Bess : foliis junior i bus pilo- 
sis, lobis distantibus 3—4 lin. longis, om- 
nibus divaricatis 7 rhachi d entât a , v i x 
alata» Variât iterum joliorum lobis latio- 
ribus et angustioribus. 

Ad fl. Irkut inter Schinki et Turan, ad thermas Turken- 
ses et cset. 

y. Libanotis MB. herb. ex Bess: foliorum lobis 
approximatis vix 1 '/ 2 lin» Ion gis, infimis 
tantum divaricatis , relitjuis patentibus, 
rhachi late alata et dentata , corollis 
nudi s. (il 

Prope Ircotiam et Doroniosk ex Ross. ( Prope Krasnoyarsk 
copiosn ). 

d. Ciconium Bess.: foliis vix ultra lincam 
Ion gis, non multum distantibus , omnibus 
divaricatis, lobl s an gustior ibus , rhachi 
dentata, corollis pilosulis (eut subnu- 
dis ). 

Prope Ircntiam ex Bi 

£• S tel 1er i a n a Bess. : fo li is st r ict is , super i o- 
r um l obi s ser r a ti s se u i n ci s o-s er rat i s , 
supra subsc r i cci s, subttis ad costaspi- 
losis, punctis resinosis as péris, 
Prope Ircutiam ex Bcss. 

&. Baicalensis Bess \. foliis strictis t ripi /ina- 
tisectis g l abri s, lobis patent ibus appro- 
x ima t i s , lob u l i s lanceolatis a cuti s 
cartilaginc o-c uspidatis, corollis j uni- 
or ibus a pic e pilosis. 

Spécimen unicum ex insulis Baicalensibus vidit cl. Besser, 

Rhizomate repente laciniisque lalioribus a sequente di- 
stinguitur ; Art. latifolia Ledeb. magis adhuc affinis, 
lobulis inciso-dentatis diversa. 

Floret Julio et Augusto. £)/. 

613. ArTEMISIA. LAC1N1ATA, JVUlcî» 

A. suiïruticosa erecta ( radice obliqua), foliis sub- 
nudis, inferioribus tripinnatisectis seu tripînnâ- 
tifîdis, lobis divaricatis, lobis lïneâribus acuti- 
usculis ; capitulis paniculatls subglobosis nutan- 62 

tibus ; panicula stricta aphylla ; involucri squa- 
mis interioribus scariosis ; corollis subnudis. 
DC. I. c. p. 100. 

A. laciniata Willd. sp. pi. III p. 1843 ( excl. var. £.) — 
Spreng. syst. veg. IIL p. 495. — Ledeb. fl. Alt. IV. p. 
16. — Bess. abr. n. 1\.— Koch syn.jl. Germ. p. 367. 

Artemisia radice perenni, foliis pinnatis, pinnis pinnati- 
fidis, incisis, serratis, calycibus subrotundis, viridibus, 
nulantibus 1. laciniis angustissimis Gmel. fl Sib. //. p. 
122. n. 107. t. LVll. ftg. sinistra. 

a. glabriuscula Ledeb.: eau le v ires cent e , /o- 
liis §1 abri il s eu lis viridibus, lobis 
loti g i o ri b us , capitulis remotioribus. 
Iterum variât corollis apice pilosulis 
a ut g l ab ris. 

Hanc solam inter limites florrc nostrse observavi variis in 
locis nempe ad fl. Irkut inter Schinki et Turan , prope 
Monda, ad acidulam Pogromezensem et cœt. Floret Ju- 
lio et Augusto. g,. 

614. Artemisia Selengensis m: 

A. sufîruticosa erecta, foliis subtus albido-sericeis, 
inferioribus pinnatipartitis , mediis tripartitis, 
summis indivisis, lobis lineari-lanceolatis elon- 
gatis, inferioribus denticulatis, reliquis subinte- 
gerrimis ; capitulis racemoso-panicnlatis ovatis 
subereclis ; panicula foliosa stricta ; involucri 
squamis ad latera scariosis, junioribus dorso in- 
canis, corollis nudis. DC. ibid. p. 112* 

A. Selengensis Tarez, in Bess abr. n. <M. 63 

lu Insulta fl. Selengfl! prope Selenginsk et in Daharia ori- 
entait prope Czalbnczi. Floret Julio ->_. 

Caulis rubenSi in transbaicalcnsibus teres et lrevis, in Dahu- 
ricis subsulcatus. An sequentis varictas ? 

015. ÂJITEM1SIA YLLGAMS Linn. 

A. herbacea erecta , foliis subtus albo-tomcntosis, 
caulinis pinnatifidis, lobis laciniatis incisis gros- 
se serratis integrisque, summis rameisque sub- 
Hnearibus integerrimis ; capitulis spicato-pani- 
culatis ovatis cernuis démuni erectis ; panicula 
foliosa patente ; involucri squamis exterioribus 
incano-tomentosis, interioribus scariosis ; corol- 
lis nudis. DC. I. c. 

A. vulgaris Linn. sp. 1188. — Spr. syst. veg. III. />• 490. — 
Ledeb. fl. AU. IV. p. 82. — Bcss. abr. n. 33. — Koch syn, 
fl. Gcrm. p. 369. 

Artemisia foliis pinnatifidis planis laciniatis, floribus ere- 
ctis. Gmel. fl. Sib. II. p. 108. n. 93. 
Varietates hic observatac: 

ce. umbrosa Bess. : foliis infer ior ibus pinna- 
tifidis, mediis trifidis, lobo niedio duplo 
Ion giore , su mmi s et rameis simplicissi- 
mis linea ribus acutis elongatis , s pic i s 
a xi lia r ibus brevibus cernuis. 

In umbrosis ad fl. Selengam. 

A. umbrosa Turcz. pi. exsicc. 

Varietas antecedentis ex lobis integerrimis aut specie» 
propria observante cl. de Candolle. 

y. vulgatissima Bess.: foliorum laciniis line~ 64 

ari-lanceolatis , inferiorum vix inciso» 
dentatis, p a ni cul a magna erecta. 

A. vulgaris fi. communis Ledcb. Jl. Alt. IV p 89. 
Ubique vulgnris. 

d. coarctata Bess.: foliis caulinis bipinnati- 
fidis, lobis l inearibus a cutis, cap itulià 

obi on gis et 

e. Mongolie a Bess : j olii s caulinis bipinnati- 
ficlis , lobi s linearibus acutis , capitulis 
oblongis minoribus (vix V/ lin. longis). 

A. vulgaris tenuifolia Tarez, pi. exs. 

Prope Ircutiam, in transbaicalensibus, ad Angaram supe- 
riorem et caet. promiscue crescuîit. 

*?. Kamczatica Bess.: foliis caulinis bipinna^ 
tifidis , lobi s linearibus, inferioribus 
dentati s, s pic a densabasi ramosa, spicu- 
lis cernuis, capitulis ovatis, involucr i 
s quanti s ad latera scariosis nitidis. 

A. vulgaris leucophylla Tarez, pi. exs. A. violacea ht. Pa- ris et £. rubrijlora Turcz. : similis prœcedenti , ai 
distinct a involucri squamis lateribus 
cupreis nitidis, flo s cutis que purpureis. 

Ad laum Kossogol in glareosis copiosa. 
Floret Julio et Auguste ^* 

616. AllTEMlSlA IXTEGR1FOLIA Llllil. 

A. sufïruticosa erecta , foliis subtus albo-tomento*» 65 

sis laticeolatis, inferioribus inciso-dentalis, supe- 
rioribus integerrïtois ; capitulis spicato-panicu- 
latis ovatis ; panicula foliosa patula ; involucri 
squamis apice scariosis ; corollis midis. /)C. ibid. 
p. 114. 

A. integrifolia Linn. sp. 1 1 89. — Spr. syst. vcg. III. p 
ASS. — Bess. abr. n. 36. 

Artemisia Gmel. Jl. Sib. IL p. 109. t. XLVUI. 

Variât caulc basi fruticoso , foliis inferioribus varie inci- 
sis, involucris tomcntosis et glabris. 

In humidis prope Ircutiam alibique liaud rara. Floret Ju- 
lio et Auguste tï- Qi' 

617. Artemisia trifurcata Steph. 

A. cespilosa erecta, caule simplicissimo sublanato; 
foliis incano-sericeis, radicalibus subpedatisectis, 
tripartito-multisectis et subbipinnatiddis, cauli- 
nis triiidis, lobis superioribusque iinearibus ; ca- 
pitulis spicatis vel racemoso-capitatis hemisphœ- 
ricis cernuis ; bracteis lanatis ; involucri squa- 
mis ovatis lanatis, spbacelatis. 

A. trifurcata Steph. in Spr. syst. veg. III. p. 488 Bess. 

suppl. ad abr. p. 68. 

A. trifurcatae et heterophylla Bess. abr. n. 62. et 61. 

DC. prodr. VI. p. 119 et 118. 

£. Turczaninowiana Bess, suppl: capitulis mi- 
no ri bu s. 

Haec sola mihi nota. Crescit in alpe ad torrentem Gre* 
miaezaja, prope Barguzinsk. Floret Julio. £>/. 

Turcz. Jlor. baical. dah. IL 5 66 

§. 2. Monocarpeœ nempe annuœ et bien ne s. 

618. Artemisia annua Linn. 

A. lierbaeea erecta paniculato-ramosa glaberrima ; 
foliis tripinnatifidis, lobis inciso-pectinatis ; pa- 
nicula patente rainosa ; capitulis globosis cer- 
nuis racemoso-paniculatis ; involucri squamis 
oblongis, dorso viridibus, margine albo-scariosis. 
JDC. I. c. 

A. annua Linn. sp. 1187. — Spr. syst. veg. III. p. 493 — 
Bess. abr. n. 69. 

Artemisia radice annua , viridis , foliis pinnatis, pitinis 
pinnatifidis , calycibus subrotundis fere erectis ex alis 
copiosissimis. Gmel. fi. Sibir. IL p. 125. n. 108. 

Absinthium Tanaceti folio odoralissimum. Amm. Ruth. p. 
142. n. 193. t. XXIII. 

Ad radiées rupium prope Selengiusk, in Dahuria et caet. 
Floret Julio et Augusto Q- 

619. Artemisia pectinata Pall. 

A. caule berbaceo erecto simplici, aut basi ramo- 
so ; foliis glabris, radicalibus bi-reliquis sim- 
pliciter pinnatisectis , lobis tri-bifidisve indivi- 
sisve , filiformibus pectinatis ; capitulis ovatis 
erectis ad axillas solitariis aut plurimis et ideo 

ni 

spicatis aut spicato-paniculatis ; involucri niti- 
duli squamis ad nervum virescentibus DC. I. c. 
p 120. 

A. pectinata Pall. itin. III. app. n. 130, t. Ab. f. 2. — 
Spr. syst. veg. III, p. 491. — Bess. Abr. n. 72. 67 

odore C h a m o m i l l œ analogo, suaviore quam in prœ- 
cedente exccllit. Variet caule omnino glabro aut basi 
pubescente. 

In catnpis siccis ad Selcngam , iuter Werchneudinsk et 
Selenginsk atque prope Kiachtarn copiosissima. Videtur 
etiam in Dahuria, prope Doroninsk ( e spec. IVlasso- 
■wiano) crescere. Floret Julio et Augusto. Q- 

620. Artemisia palustris Linn. 

A. lierbacea erecta glaberrima , foliis inferioribiis 
pinnatisectis , lobis distantibus , iloralibusque 
suramis lmeari-filiformibus eloogatis ; Capitulis 
globosis gloraerato-spicatis paniculatisve ; invo- 
lucri squamis nitidis DC. L c. 

A. palustris Linn. sp. 1185. — Sp. syst. veg III. p. 491. — 
Bess. abr. n. 73. 

Artemisia lierbacea foliis multifidis linearibus , corymbis 
in spica interrupta glomeratis sessilibus G/neL fl Sib. 
IL p. 119. n. 104. t. LV. 

Floribus aureis , capitulis in glomerulos dense collectis, 
Jaciniis foliorum elongatis divaricatis et defectu odoris 
a prœcedente diversissima. 

In transbaicalensibus et in Dahuria satis frequens, inve- 
nitur quoque in insula Olehon , prope Barguzinsk et 
ca3t. Floret Julio et Augusto. Q. 

Sectio IV. Absinthium. 

1JC. fi. Fr. IF. p. 89.-Less. syn. p. 264 - Bess. 
bulL soc. Mosqu. nat. cur. 1829. n. 8. p. 225.— 
DC. prodr. FL p. 1 20. — Tour n. inst. t.CCLX.- 
Gœrtn. II p. 393. t. CLXIF. 68 

Ileceptaeulum pilosum. Capitulum heteroga 
muni, floribus radii fœmineis, disci lier rua phrodi- 
lis. In volucr mn sub<*lobosum T)C. I. c. 

§. 1. Speciesfruticosœ vel j r ut es cent es 

A. basi frutieosa erecta rarnosa glabra ( subcanes- 
ceus ); foliis inferioribus bi-tripinnatisectis, rha- 
chi lobisque linearibus acutis, superioribus pau- 
cis linearibus indivisis aut a basi tripartitis ; ca- 
pitulis racemoso-paniculatis o va lis raediocribus; 
involucri squamis ellipticis dorso linea viridi 
notatis, ad margines seariosis ; corollis glabris ; 
reeeplaculo convexo, apice longe et parce pilo- 
so DC. prodr. IV. p. 122, 

621. Artemisia capillifolia Fisch. 

A. capillifolia Fisch. m s s, 

A. subviscosa Turcz. in Bess. suppl. ad abr. p. 24 — cat. 
pi. Baie Dah. n. 019. 

Viscida, odore ingrate Fruticulus vix sesquipedalis mul- 
ticaulis. Laciniae foliorum crassiusculœ basi attenuatae. 
Involucri squamœ exteriores acutiusculae, interiores obtu- 
sas, aut omnes subacutae, pubescentes ciliatœ. 

Abundat in campis siccis prope Barguzinsk. Prœterea nul- 
libi visa. Floret Julio et Auguste Q,. 

622. Artemisia lagocephala Fisch. 

A. frutieosa , foliis subtus incanis subeunea- 
tis , inferioribus apice saepius trilobis , supe- 
rioribus oblongo-lanceolatis indivisis; capitu- 69 

Jis mediocribus globosis racemosis ceruuis ; in- 

volucri squamis exterioribus lanceolatis incano- 
tomentosis , interioribus ovatis raerabranaceis ; 
receptaculo subnudo ; corolJis apice lanatis DC. 

I. c. 

A. lagocephala Fisch. in litt.— Bess abs, n. S et abr p. 

82. in nota ad A. Kruhsianam. 
A. Chinensis Sibirica auctof. 

Artemisia foliis radicalibus a caulinis diversis Gmcl. jl. 
Sib. IL p. 1-27. n. 110./. LXI.f. I. -'. 

A. lilhophila Tarez, pi. exsicc. 

Tomeutum receptaculi araclinuidcuin, paru m aut n allant. 
Folia radicalia observante cl. Besser , interdum apice 
5 — 7 denta'ta, deotibas 2 exterioribus a reliquis inagis 
remotis. Potius ad Abrotana referenda. 

§. 2. Species su ffruticosœ aut herbaceœ pe- 

rennez. 

623. Artemisia. sericea Steclim. 

A. suffruticosa subsimplex foliis albo-sericeis, cau- 
linis 3 — 5 partitis, Jobo medio pinnati — ( aut 
tri- ) secto , lobulis linearibus acutis sœpius tri- 
fîdis ; capitulis mediocribus seu magnis subglo- 
bosis cernuis , racemoso-paniculatis ; involucri 
sericeo-incani, tomentosive, squamis ovato-lan- 
ceolatis vel ellipticis , intimis sœpius disco lon- 
gioribus apice scariosis nitidis ; corollis apice pi- 
losis DC. I. c. 

A. sericea Stecfun. art. p. 16. n. 5. — Spreag. syst. veg. 
III. p. Mï. — Bess. suppl p. 13. 70 

A. holosericea Ledeb. Jl. Alt. IV. p. 63. — icon. pi. Jl. 
Ross. Alt. ill t. 459. 

Absinthium nitens et sericeum Bess. abs. n. 9 et 18. 

Absinthium incanum, foliis multitidis ex lineari-lanceola- 
tis, floribus ellipticis pendulis Gmel. Jl. Sib. II. p. 131. 
n. 113. t. LXIV. f. 1. 

a. nitens DC: capitulis m a xi mi s (3-4) lin. 
diametro, squamis ovato-lanceolatis. dis- 
co longioribus. 

Absinthium nitens Bess. abs. n. 9. var* a et /3. 

Artemisia sericea «. Steveniana Bess. suppl. p. 14. 

In hac jam observante cl. Besser capitulum terminale sae- 
pe ceteris majus, bracteis copiosis ipso longioribus ob- 
vallatum. Folia summa indivisa aut 2—3 fida, l'/ t lin. 
lata. 

In Dahuriae campis frequens. 

(3. grandijlora DC: capitulis ma g ni s (2—3 
lin.) diametro , involucri ellipsoidei 
s eu hemisphœr ici squamis in ter ioribus 
oblongo-lanceolatis, apice diaphanis, 
disco subœqu ali bu s. 

Artem. holosericea «. grandiflora Jl. Alt. 

A. sericea /5. Gmeliniana Bess. suppl. p. 14. 

In hisce duabus varietatibus inflorescentia racemosa , eau- 
les superne inlerdum subramosi , ramis racemo termi- 
natis. 

Prope Ircutiam, ad Baicalem et caît : 

y. parvijlora DC: capitulis mediocribus (2 
lin.) diametro , involucri ellipsoidei 71 

s cj u a m i s i nte r i o r i bu s ob tu s l s s i m i s r o- 
tundatis, a pic e d i a p ha n i s, r a ce mi s a b- 
b re v ia t i s co nfe r tis. 

A. holosericca /S. parviflora Jl. Alt. 

A. sericea y. Ledebouriana Bess. sappl. p. 15. 

Talem apud nos non vidi , sed prope Krasnoyaisk cum 
sequente baud rara. 

8. Pallasiana Bess. suppl : 15. Capital is m e- 
d io c r i b u s, in volu cri ellipsoïdal b r e- 
v i o r i s se/ u a mi s i nti m i s l an ce ola t i s , 
d i s co s œ p ius l o n g i o r i b u s , j o l i or um 
l o b i s b r e v i o r i b u s. 

Abs. nitens â. Bess. abs. et Abs. sericeum /î. Bess. ibid. 

In montosis transbaicalcnsibus , prope pagum Gudschir 
et caet. 

Floret Julio et Augusto. ~\\. 

624. ARTEMisia edpestris Linn. 

A. cespitosa, caulibus simplicibus adscendentibus , 
foliis glabris, inferioribus bipirmatisectis , sum- 
mis pectinato-pinnatisectis ; capitulis magnis ra- 
cemosis globosis cernuis ; involucri squamis ex^ 
terioribus Iaxis, plurimis sequalibus , interiori- 
bus scariosis ciliatis ; coroliis glabris DC . ibid. 
p. 124. 

A. rupestris Linn. itin. Gothh 2 85. — Spreng. syst veg. 
III. p. 493. — Bess. suppl. p. 20. — Koch syn. jl. Germ. 
p. 366. 

A. viridifolia Ledeb. incl. sem. hort. Dorp. p. a. 1823. p. 
Î.-Reichb. pi. Crit. IF. p. 63, t. CCCLXXXIX.f. 573 7-2 

Absinthiurn viridifolium, rupestre et viride Bess. abs. n. 

15. 16. 17. 
Absinthiurn viride foliis multifidis linearibus. Gmel. fl. 

Slb. IL p. 131. n. 114. t. LXIV. f. 2. 

/. viridifolia DC: bracteis foliaceis subpin^ 
natifidis, involucri squamas superanti- 
bus, foliis (Jloralibus exceptis ), omni- 
bus bipinnatisectis. 

A. viridifolia Ledeb. I. c. 

A. rupestris ce. Ledebouriana Bess. suppl. I. c. 

Hsec sola varietas apud nos in superioribus regionibus fl. 
Ircut, ex adverso Mondae observata. Gaulis interdum api- 
ce divisus. Floret cum congeneribus "fi,. 

625. ARTE&iisia FRiGina Willd. 

A» suffruticosa, foliis incano-sericeis, caulinis pin- 
uatisectis, laciniis linearibus 3—5 ficlis , capitu- 
lis parvis racemoso-paniculatis globosis nutanti- 
bus ; involucri scjuamis exterioribus incanis, in- 
terioribus oblongis lanatis ; corollis glabris DC. 
I. c. 

A. frigida Willd. sp. pi. III. p l$3$.—Spreng. syst. veg. 
III. p. 492.— Ledeb. fl. Alt. IV . p. 65, — icon. pi. fl. Ross. 
Alt. M. t. 462. 

Absinthiurn frigidum Bess. abs. n. 18. 

Absinthiurn incanum foliis compositis , tenuissime multifi- 
dis, floribus subglobosis pendulis Gmel. fl. Sib. II. p. 
128. n. 111. t. LXII. ( excl. syn. ) 

In campis siccis et lapidosis frequens. v. gr. in transbai- 
calensibus, in Dahuria, ad fluvia Angara et Ircut , ad 
fàaicalem et caet. Floret cum congeneribus. 73 

§3. S p e c l e s m on uc a r p e ce s eu a n n u œ et 
b ienn es. 

626. Artemisia Sieversiana Willd. 

A. herbacea biennis foliis subtus canescentibus 
bipinnatisectis, laciniis lineari -lanceolatis denta- 
tis acutis ; capitulis mediocribus racemoso-pani- 
culatis globosis nutantibus ; involucri squamis 
exterioribus linearibus foliaceis inœqualibus Ia- 
xis , interioribus scariosis rotundatis subnudis 
DC. ibid. p. 126. 

A. Sieversiana Willd. sp. pi. III. p. 1845. ( non Ehrh. ) 
Spreng. syst. veg. III. p. 496. ^-Ledeb. fl. Alt. IF. p. 61. 

Absinthium Sieversianum Ehrh. Bess. abs. n. 20. 

In siccis et ruderatis prope Ircutiam et fere ubique. Flo- 
ret cum praecedentibus. <£ . 

627. Artemisia anethifolia Stechm. 

A. berbacea biennis , foliis radicalibns bipinnati- 
sectis, lobis divergentibus , lobulis filiformibus ; 
capitulis parvis globosis racemoso-paniculatis 
nutantibus, demum erectis ; involucri subnudi 
squamis exterioribus linearibus submarginatis , 
interioribus ellipticis membranaceis albidis, dor- 
so viridi-costatis DC. L c. 

A. anethifolia Stechm. art. p. 29. — Spreng. syst. veg. 
III. p. 493. 

Absinthium divaricatum Bess. abs. n. 2t. 

Artemisia herbacea , foliis multifidis tenuissime divisis, 74 

corymbis subrotundis nutantibus laxe spicatis Gmel. fl< 
Sib. Il p. 119. n. 103. t. L1V. 

In saisis transbaicalensibus et Daharicis copiose provenil. 
Floret cum prœcedentibus. ç$. 

194. TANACETUM. Less. syn. p. 264. 

DC. prodr. VI. p. 127. - Endl. gen. n. 2696. - 
Tanaceti spp* Linn. gen. 944. — Gœrtn. fr. IL 
p. 395. t. CLXV. f. 1. Lam. ill. t. 696. f. 1. 

Capitulum iiunc homogamum , nunc heteroga- 
mutn, floribus nempe radii fœmineis uniserialibus, 
saepius 3—4 dentatis. Receptaculum nudum con- 
vexum. Involucrum campanulatum imbricatum,. 
Corollse disci 4 aut 5 dentatœ. Achaenium sessile 
angulatum glabrum, disco epigyno magno. Pap- 
pus nu 11 us aut membranaceus coroniformis minu- 
tais, nunc integer, nunc œqualiter dentatus, nunc 
subinaequalis ad latus interius mauifestus. Herbae 
aut suffrutices. Folia alterna, varie secta. Capitula 
solitaria aut corymbosa subglobosa lutea DC. I. c. 

Sectio Eutanacetum DC . prodr. VI. p. 1 28. 

Tanaceti sect. IV. Less. syn. 266. 

Capitula lieterogama , floribus radii tubulosis 
fœmineis uniserialibus 3 dentatis , disci berma- 
pbroditis 5 dentatis. DC. I. c. 

628. Tanacetom vulgare Linn. 

X- caule berbaceo erecto glabro ; foliis glabriuscu- 75 

lis aut parce puberulis bipinnatipartitis, rliachi 
lobisque inciso-serratis; corymbo polycephalo ; 
invohicri squamis intimis apice scariosis obtu- 
sis; pappo brevi cequali 5 lobo , truncato aut 
subnullo. 

T. vulgare Linn. sp. 1148. ~ Spreng. syst, veg. III. p. 
4SG.-Ledcb. jl. Alt. IF. p. GO. - Koch syn. Jl. Germ. 
p. 370. 

T. vulgare et boréale DC. prodr. VI. p. 128. 
Tanacctum foliis pionatis, pinnis pinnatifidis incisis, ser- 
ratis Gmel. Jl. Sib. II. p. 133. n. i 15. cun var. 1 t 
LXr.f. I. 

Differentiam inter T. vulgare et boréale non per- 
spicio. Pappas et in Tanaceto boréal i interdum 
obsolète 5 lobus et srepe in eodem specimine truncatus 
vel subnullus. Icon Gmeliniana citata varietatem laci- 
niis tenuioribus fere integris sistit, talem prope Ircu- 
tiam observavi et speci.nina Songarica possideo. Alteram 
varietatem in Dahuria ad limites Chinenscs, prope Ku- 
lussutai legi. Haie folia inferiora fere ut in forma com- 
muni, laciniaî tamen patentes et quidquid breviores, su- 
periora pinnatipartita, laciniis cuneato-linearibus elon- 
gatis, basi integris, cœterum inciso-serratis, rhachis in- 
tégra. Forsan propria species sed ex unico et imper- 
fecto specimine eruere non ausus sum, 

In grarainosis commune. Floret Julio, Auguste V. 
629. Tanacetdm Sibiricum Linn. 

T. berbaeeum erectum glaberrimum, foliis pnrna- 
tipartitis, Jobis lineari-HIiformibus, saepius ipsis 
tripartitis aut pinnatipartitis , lobulis rbachibus- 
que integerrimis; corymbo oligocepbalo ; invo- 76 

lucri squamis ovatis obtusis, margine late scari- 
osis. DC. prodr. VI. p. 129. 

T. Sibiricum Linn. sp. 1 183.— Spreng. syst. veg. III. p. 
486. 

Tanacetum foliis pinnatis multifidis , laciniis linearibus 
bifidis et trifidis Gmel. fl. Sib. H. p. 134. n. 116 t 
LXF. f. 2. 

Cotula montana peucedani folio rigido, floribus in corym- 
bo nudis luteis Davurica Amm. Rut h. p. 224. 

Radix crassa multiceps. Capitulum 15—20 florum, flori- 
bus fœmineis paucissiinis in ainbitu ( 2—3), tubo corn- 
presso. Pappus coroniformis, brevissimus, inœqnalis. 

In montosis lapidosis et rupestribus non rarum, v. gr. ad 
fluvia Angara et lrkut, in transbaicalensibus , in Dahu- 
ria et cœt. Floret Julio, "fa,. 

Subtribus IV. GNAPHALIE/E Less. syn. 269. 

DC. prodr. VI. p. 149. — Inuleae Gnaphalieœ Cass. 

Capitula bomo-seu beterogama , multi-pauei-rarius 
uuiflora. Corollœ tubuïosœ 5 dentatœ, florum foemi- 
neorum filiformes, rarissime ligulatae. Autherœ cauda- 
tœ. Stylus florum bermapbroclitorum ramis exappen- 
diculatis, masculorum ssepius indivisus. Acbcenia sae- 
pius pappo piloso vel setaceo corouata, rarissime cal- 
va. Folia ( exceptis paucis ) alterna. DC. I. c. 

Divisio I. HELICHRYSEjE Less. syn. 272. 

DC prodr. VI. p. 137. 

Capitula in glomerulum involucro generali cinctum non aggregata, mulli-seu pauciflora. Receplaculuni epa- 
leaceum, nudum ant fimbrilliferura. Flores aut omnes 
hermaphrodili tnlnilosi ( nec masculi ) aut latérales 
fœminei neutrive tubulosi seu rarissime ligulatL DC. 
p. I.j7. 

195. GNAPHALIUM D. Don trans. ïFern. soc. 4. p. 563. 

DC. prodr. VI. p. 22/. — Endl. gcn. ». 2746. — 
Gnaphalii sub gênera Less. syn. 328. — Gnapkalii 
spp. Linn. 

Capitulum muhiflorum heterogamum, floribus tubu- 
losis, radii pluriserialibus fœmîneis tenuissimis , disci 
hermaphrodilîs. Involucram ovalum , diseo ssepius 
œquale, squamis imbricatis adpressis subbyalinis. Re- 
ceptaculum planum, omnino nudum. Antherœ basi 
biselse. Achœnia teretia aut teretiuscula subpapillosa. 
Pappus uniserialis , setis disci et radii fniformibus 
vix scabridis.— Herbœ saepius plus minus lanatae vel 
tomentosae. Folia sessilia aut decurrenlia, seepius mol- 
lia. Capitula saepius disposita in glomerulos , nunc 
terminales, nunc axillares, fasciculatos, corymbosos , 
spicatosve. Involucri squamge albidae, rufœ, purpurese 
aut ilavœ. DC. I. c. 

Jxanthina : involucri squamis albidis, rufis , 
seu purpurascentibus. 

630. Gnaphalium uliginosum Linn. 

Gn. caule faerbaceo, diffuse ramoso lanato ; foliis li- 
neari-lanceolalis linearibusve, prœsertim floralibus 
subtomentosis ; capitulis in glomerulos subglobosos 78 

terminales, foliis stipatos congeslis ; involucri squa- 
mis oblongis, subscariosis , rufo-fuscis , obtusiuscu- 
lis ; achœmïs lœvissimis DC. ibid. p. 230. 

G. uliginosum Vain. sp. 1200 —Spreng. syst. veg. III, p. 
48i. — Ledeb. fl. Alt. IV. p. 57. — Koch syn, fl. Germ. 
p. 364. 

Gnaphalium caule ramoso diffuso, floribus confertis termi- 
natricibus. Gmel. fl. Sib. II. p. 105. n. 87. 

In paludosis prope Ircutiam, ad rivulum Uschakowka, in 
Dahuria ad fl. Czikoi in transbaicalensibus legi. In om- 
nibus achaenia teretiuscula glabra, sed papillis minutis 
adspersa. Floret Julio. Q. 

631. Gnaphalium stlvaticdm Linn. 

Gn. caule simplici virgaîo spicato ; foliis raclicalibus 
lanceolatis ( uninerviis ), caulinis sensim clccrescen- 
libus, superioribus linearibus, omnibus aculis basin 
versus attenuatis, subtus albo-lomentosis, supra de- 
nique glabrescentibus ; foliolis involucri extimis ca- 
pitulo triplo brevioribus Koch syn. Jl. Germ. p. 
36Z. 

G. sylvaticurn Linn. sp. 1210. — Spreng. syst. veg. III. p. 
479. ( excl. syn. ). 

G. sylvaticurn « rectum Wahlenb. fl. Lapp. n. 380. — 
Gaud.fi. Helv. p. 243.— DC. prodr. FL p. 232. 

G. sylvaticurn £ macrostachys Ledeb. fl. Alt. IV. p. 57. 

G. rectum Smith fl. Brit. IL p. WQ. — MB. fi. Taur. Cauc, 
IL p. 300. et III. p. 568 —Turcz. cat. pi. Baie. Dah, 
n. 639. 

Gnaphalium foliis sparsis per caulem simplicissimum. Gmel, 7'.' 

Jl. Sib. II. p. 10G. «.88. ( verosimiliter cum G. Norve- 
gico conjunctum ). 

A G. Norvegico Gunn. ( G. r e c to p fit s c a t o 
U'dldenb. ) distinguitur foliis supra deniquc denudatis, 
decrescentibus, radicalibus uninerviis et involucri squa- 
mis pallidioribus. Notandum plantain uostram tantum- 
moJo in alpinis et subalpinis fuisse repertam. 

In alpe Chamar et prope stationem Kruglaja parce pro- 
venir Floret Julio. ££/. 

Divisio IL ANTENNARIEM Less. syn. 353. 
DC. prodr. VI. p. 264. 

Capitula in glomerulum non aggregata multiilora , 
dioica aut subdioica seu raonoica , iloribus masculis 
slylum siraplicissimum apiceque clavato truncatum ge- 
i entibus. Receptaculum epaleaceum aut margine tan- 
tum paleaceum. DC. /. c. 

196. ANTENNARIA R. Br. comp. ( 1817) p. 122. 

Less. syn. 353. — DC. prodr. VI. p. 269. — Endl. 
gen. n. 2767. — Antennarlœ spp. Gœrtn. fr. II. p. 
410. t. CLXV1L f. 3. 

Capitula multiilora dioica aut subdioica. Recepta- 
culum convexum alveolalum. Involucri scpiamae im- 
bricatœ apice coloratœ aut subscariosae. Corollos tu- 
bulosœ, fœmineorum filiformes 5 deiitatse. Anlherse 
semiexsertse basi biseta?. Stylus florum fœmineorum 
apice bifidus, florum masculorum simplex aut vix bi- 
fidus abortiens. Achsenium teretiusculum. Pappus uni- 
serialis, iloribus foemîiieis setis filiformibus , masculis 80 apice clavalis.— Herbœ perennes, interdum suffrutes- 
centes Folia subtus tomentosa alterna , integerrima. 
Capitula corymbosa. Involucra alba, nunc rosea, mmc 
rufotincta. DC. I. c. 

633. Antennaria dioica Gœrtn. 

A. ( dioica ) sarmentis procumbenlibus, caulibus flori- 
dis simpKçissimis, foliis inferioribus spatbulatis, su- 
perioribus Iinearibus, omnibus subtus saltem lomen- 
tosis ; corymbo terminali simplici ; involucri squa- 
mis coloratis lœvibus DC. I. c. 

A. dioica Gœrtn. fr. II t. CLX.VII. f. 3-R. Br. I. c. 

Gnaphalium dioicum Linn. sp. 1 197. — Spreng. syst. veg. 
III. p. 411.-Ledeb. Jl. Jlt. IF. p. 55. — Koch syn. fl. 
Germ, p. 364. 

Gnaphalium caule simplicissimo, corymbo simplici termi 
natrici, sarmentis procumbentibus. Gmel. Jl. Sib. II. p. 
105. n. 86. 

Corollulae rosese in hoc et affinibus. Varietas hujus insig- 
nis et forte spccies propria ( A n t. borealis m. ) in- 
volucri squamis interioribus adpressis, exterioribus re- 
flexis, in Sibiria boreali-orientali crescit. 

In montosis siccis et sterilibus ubique vulgatissima. Flo- 
ret Majo, Junio. £>/. 

197. LEONTOPODIUM R. Br. comp. (1817) p. 123. 

Cass. huit pli. 1819. p. 144. dlct. 25. p. 473. — 
Less. syn. 354.— DC. prodr. VI. p. 275,—Endl. 
gen. n. 2269. — Gnaphalii aut Filaginis spp.auct. — 
Antennariœ spp. Gœrtn. 

Capilulum mulliflorum beterogamum, iîoribus radii 81 

uni-auC paucisetiahbus, foçmiueis gracHibus apice 3—4 
denticulatis, disci bisexualibus sterilibus subinfiuidibu^ 
liformîbus 5 denlatis, styjo apice clavaio. Receplaeu- 
lum convexuin foyeoJatum. Involueri squaœae imbrica- 
tse adpreisœ, extus lanatœ. Ajitherse basi caûdalae. 
Pappus uniserialis, setis basi subconcretis, florum foc- 
mineorum filiformibus barbellalis , steriliuni sœpkis 
apice incrassatis. Achaeuiuin cylindraceo-coiuprçssum. 
Herbœ montanse, lanato tomentosœ perenues. Caules 
floridi simplices. Folîa alterna oblonga, v aut innWa/obo- 
vala integerrima. Capitula ad apicem caulis urabella- 
to-corymbosa, cqrymbi capitule medio ceutrali sessili 
ebraclealo prœcoçiore, floribus fœmineis uuiseriali- 
bus, lateralibus breviler pedicellalis, floribus fœimneïs 
pluriserialibus bractea lanata foliacea suffullis et ideo 
gloiuerulus foliis iloralibus radianlibus cinclus. DC. L c. 

633. Leontopodium Sibiricum Cass. 

L. gloiuernîo solitario aut plurimis aggregatis 3 — 5 
cepbalis ; foliis iloralibus capitulis brevioribus aut 
longioribus ; involucri squamis acutis , aut ex toto 
albo-laiialis, aut apice fuscescentibus. 

L. Sibiricum Cass. dict. 25. p. 475. — DC. pvodr. VI. 
p. 276. 

Gnaphalium Leontopodioides TVilld. sp. pi. III. p. 1893.— 
Reichenb. pi Crit. X. n. 1291. t. CMLXl. 

Varietates aut fonnœ hujus pkntae sunt : 

ce. humile : 3 — Ô pollicare, multicaule , glomc- 
rulis solitariis 3 cephalis ; foliis Jloralibus 
capitulis pler unique brevioribus ; foliis ut- 
r in que albo-tomentosis. 
Turcz. flor. baical. dah. IL 6 82 

E Mongolia Chinensi et China boreali. Hoc videtur des- 
cript m in prodromo cel. DC. 

/3. gracile: pédale et sesquipedale caulibus et 
glomerulis plcrumquc solitariis ; foliis jlo- 
ralibus capitula duplo excédent ibus ut- 
rinquc albo tomento sis , caulinis supra 
minus l a n atis virent ibus. 

In montosis prope Ircutiam. Gaules graciles apice plerum- 
que midi. 

y. depauperatum : s p ithamœ ura multicaulc, 
glomerulis s o lit ar i i s s œ p e mono ce pli a- 
lis; foliis Jl oral ibus capitula œquantibus 
a ut excedcntibus, caulinis lanceolatis su- 
pra vix l an atis. 

In Dahuria. 

S. conglobatum : pédale, caulibus so lit ar iis , 
glomerulis p lu r ibus a g gr e g atis 3 — ô 
c e p halis ; inv o l u c r i s qu amis apice f u s- 
c is v e l nigricantibus; foliis Jl o ralib us 
l atis capitula ex c e de nt i b us et radian- 
tib us , c nul i n i s u trinque a l b o-t omen- 
t o sis. 

In campis Dahurias. An rectius L al pi no, cujus for- 
raarri refert, adnumerandum ? An duœ haec species in 
unicam conjungendœ ? Icon citata cl. Reichcnbachii hu- 
jus formain cuit ura productam exh ibère videtur. 

In montosis nuîlibi rarum. Floret Julio. ^/. 83 

Subtribus V. SENECIONEjE Cass. dict. v. 20. p. 

311. v. 4S. p. 446'. et opusc. vol. S. p. 69. ( excl. 

gen. nonn. ). 

Less. syn. 3S7.—DC. prodr. VI. p. 292. 

Capitula homo-aut sœpius belerogama , nunquam 
vere dioica , dîscoidea aut radiata ligulis sœpissime 
uuiserialibus. Receptaculum fere semper epaleaceum. 
Anllierœ ecaudatœ. Achaenia pappo piloso aut selaceo 
coronata, exteriora bine inde calva. — Folia alterna. 

198. L1GULARIA Cass. bail. phil. 1816. p. 198. dict. 26. 

p. 401. 

Less. syn. 390.— DC. prodr. VL p. 3J3.—Endl. gen. 
n. 2199. (non Huw. nec Swete. — Hoppea Reichenb. 
hort. Bot. ( IS21 ) p. S. ( /lOTi Lher. ) — Cïnera- 
riœ et Arnicœ spp. auct. 

Capitulum mulliilorum radiatum, floribus radii uni- 
serialibus ligulatis fœmineis, ssepius biligulatis aut sta- 
minum rudimenta retinentibus. Receptaculura nudum 
planum. Stylus disei ramis obtusis pube longe des- 
cendente utrinque obsessis, cono brevissimo supera- 
lis. Acbaenia erostria, sulcata, teretiuscula , exalata, 
eciliata. Pappus pluriseriaUs pilosus conformis. — Her- 
bse perennes. Folia alterna varia. Capitula arnpla fla- 
va in racemum tbyrsumve disposita aut solitaria lon- 
ge pedunculata. DC. I. c. 

634. LlGULARIA SlRIRICA CdSS. 

L. foliis longe petiolatis reniformi-cordatis dentatis , 

utrinque glaberrîmis, caulinis petiolo vaginante ; ra- 

cemo simplici erecto ; bracteolis ssepius binis sub 

capitulo. 

6* 84 

L. Sibirica Cass. dict. 26. p. 401. —2>C. prodr. FI.p.Z\b. 
[excl. var. â. ) Koch syn, fl. Germ. p. 385. 

Cineraria Sibirica Linn. sp. 1242. — Waldst. et Kit, pi. 

rar. Hung. I. t. 16,— Spreng. syst. veg. III. p. 548. — 

Ledeb. fl. Alt. IF. p. 102. 

Hoppea Sibirica Reichenb. Jl. Germ, exe. 2. p. 240. 

Solidago foliis cordatis, subrotundis, dentatis , petiolatis 
Gmel fl. Sib. IL p. 169. n. 139. 

Jacobaeastrmn Cacaliœ folio. Amm. Ruth. p. 155. n. 221. 
t. XXIC. 

/3. a l p e s t r i s , mi n o r , race m o 7 — 2 c e- 
p h a lo. 

Caulis glaber aut versus raceinum pubescens. Ligulae fia va? 
4 — 5 rarius 8 nerviae. 

ïn paludosis prope Ircutiain atque in locis similibus fere 
ubique Floret Julio et Augusto. 2/. 

635. Ligularia speciosa. Fisch. et Mey. 

L. foliis longe petiolatis reniformi-cordalis , deutalis , 
supra glabris, subtus cauleqae ptibescenlibus ; ra- 
cemo simplici ereclo ; bracteolis saepius binis sub 
capitulo. 

L. speciosa F. et M. ind. 5. sem. hort. Bot. Imp. Petr. 
p. 38. 

L. Sibirica ô. speciosa DC, prodr, ( excl. fors. syn. Rei- 
chenb. j. 

L. Fischeri Tarez, cat pi. Baie, Dah. n. 644. 

Cineraria Fischeri Ledeb, ind, sem, hort. Dorp, 1820. 

C. speciosa Fisch. mss. 

Prœcedente major et robustior. Folia ampliora. Liguiae la- 
tiores lutesc 8 uerviae. Involucra glabra, demum patulo- 
reilexa. lu hu midis Dahurise. Floret Junio et iaeunte Julio, prœ- 
cedcnte prscocior , itn ut hue jam deflorata, illa florere 
i n c i p i a t . £), . 

199. AKONIGUM Neck. elem. 1. (1790) p. 17. n. 49. 

Rcichcnb. Jl. exe. 2. p. 233. — DC. prodr. VI. p, 
319.— Endi '. gen. n. 2S01. - Grammarthron Cass. 
bull phi/. 1817. dict. 19. p. 294. — Arnicœ spp. 
Linn. 

Capilulum îniilliiloruni beterogannim ilori])us radii 
ligulatisis uniserialibus lue mincis, disci hermaphroditis 
tubulos 5 dentatis. Receptaculum subconvexum ebra- 
cleolalum. Involucrum pauciseriale squamis linearibus 
acuminalis subœqualibus. Slylus disci ramis Inmcalis 
apieeque solo penicillatis, radii brevibus oblusis. A- 
cbœnia erostria exalata, oblongo-turbinala sulcata, om- 
nia papposa, pappo setoso in disco pluriseriali. — Ha- 
bitus, folia alterna et slylus Doronici, acbœnia om- 
nia papposa nt in Arnica. DC. I. c. 

636. Abonicdm Altakum DC. 

A. glabrum, caule simplici 1 — 2 cepbalo ; foliis re- 
pando-dentatis, radicalibus longe petiolatis ovalibus, 
caulinis cordato-amplexicaulibus ovalis subacutis ; 
involueri squamis eiliaiis DC. I. c. p. 320. 

Doronicum Altaicum Pall in act. Petr. VI (p. a 1777. 

11.) p. 271. t. XVI.- Spreng. syst. veg. III. p. 569. — 

Ledeb. fi. Alt. IV. p. 113. 
Arnica Altaica Turcz. cat. pi. Baie. Dah. n. 646. 
In alpibus Baicalensibus fere omnibus, in subalpinis mon- 

tium Kultukensium et cset. Floret in subalpinis ad fî- 

nem Maji, in alpinis Junio, 86 

200. CA.CALIA DC. prodr. ri. p. 327. 

Endl. gen. n. 2806. — Cacaliae spp. et Pericalia Cass. 
dict. 4S. p: 439. 

Capitulum pliiriflorum homogamum, (loribus omni- 
bus lubnlosis 5 fitlis bermapliroditis. Tnvolucrum uni- 
seriale 5 — 30 pbylkmi bracteolis paucis basi subcaly- 
culatum. Receplaculum epaleaceum. Styli apice cono 
brevi basi subhispiclulo superali. Achœnia oblonga 
erostria glabra. Pappus uniserialis multisetus, setis ri- 
giclulis scabridis. — Herbae perennes. Folia alterna, 
saepius petiolata dentata aut lobata. Capitula panicu- 
lata seu corymbosa. Corollge albidse, roseae aut ocb- 
roleucœ. DC. I. c. -UCACALIA DC. Receplaculum nudum planum , nec medio in conum 
elevatum. 

637. Cacalia uastata Linn. 

C. caule berbaceo subsimplici ; foliis m peliolum cu- 
neato-attenuatis subtrilobo-hastatis dentatis ; race- 
mis paniculatis subapbyliis ; paniculis piloso-pubes- 
centibus ; capitulis nutantibus discoideis ; involucri 
parce calyculati squamis 8 — 10 disco subœqualibus 
DC. I c. 

C. hastata Linn. sp. 1170. — Sprcn» sjsi. veg. III. p. 
429.— Ledèb. Jî. Alt. IF. p. 52. 

Ligularia hastala Lcss. syn. p. 390. — Tarez* cat. pi. Baie. 
Dah. n. 645. 

Senecio foliis ex doltato-lrilobis, acuminatis, serratis Gmel. 
fl. Sib. II. p. 136, n. 118. t. LX&L s: 

ce. pubescens: foins pubesceiitibtis , pcdicellls 
sttfbhir&utis, ihvolucri squamis latioribus, 

Lvdrb. /. c. 

j3. glabra: fol Us su h ni s glabris ad venas parce 
p i/o sis, pedicellis minus hirsutes, invàlucri 
squamis angustioribus. Ledeb. I. c. 

Crescit ubique in herbosis. Ambae varietates proiniscue 
proveniunt. Florel Julio, fy. 

20 1. SENECIO Lcss. \m. 391. 

DC. prodr. FI. p. 340:—EiuB. gèn. n. 3811.— Se- 
necio, Cacaliee etCinerariœ spj>. Liniuri. — Senecio 
et Jacobœa Tourn. inst. 436 et 48Ô. 
Capitulum homoganmm discoideujn aut beteroga- 
raum floribus radiî ligulatis fœmineis. ïnvolucri unise- 
rialis nunc nudi, nunc squamellis accessoriis calycu- 
lati, squamse ssepius apice spliacelatœ margine sub- 
scariorœ, dorso fréquenter binervatœ. Receptaculuni 
epaleaceum niidiim alveolaluro. Styli bermapbrodito- 
rum ranii truncati apieeque solo penicillati. Achœiii- 
um erostre exalatuni tereliusculum aut sulcato-angula- 
tum. Pappus pilosus pluriserialis caducus, selis rectis 
subcequalibus tenuissimis , vix scabris. — Herbœ aut 
frutices polymorpbi. Folia alterna, in duobus tantum 
( dubns ) opposita. Capitula solitaria corymbosa aut 
paniculata. Corollse disci fere semper luteœ, rarissi- 
me purpureœ, nunquam nisi cultœ albse. Ligulse eti- 
am flavae, rarius purpurascentes aut albee DC. I. c. 

§ I. Objejac* DC. p. 3âl. 

Senecio sect. 1. Reichenb. fi. exe. il. p. 242. 88 

Liffuïœ imllye et lune flores radii inlerdum foemi- 

o 

nei aul brevissime revolulse involucnim vix superan- 
tes. Achoenia tereliuscula striata , ssepius puberula. 
Pappus corollas disei subaequans. — Herbae annuae. In- 
volucrùm ovato-cylindrieum calyculatum , flores lutei 
DC. /. c. 

638 Senkcio vulgaris Linn. 

S. sublanuginosus glabratusve , caule erecto sœpius 
ramoso ; foliis amplexicaulibus pinnatifidis denlatis ; 
capitulis eorymbosis coarctatis sparsisve cernuis ; in- 
volacro calyculato, apice coiinivenLe ; ligulis nullis ; 
acheeniis strialis secus nervulos brevissime puberis ; 
pappo corollas œquante DC. L c. 

S. vulgaris Linn. sp. 1216. — Spreng. syst veg. III p. 

565. — Koch syn- jl. Gevm p. 386. 
Senecio foliis pinnatifidis denliculatis , laciniis œqualibus 

patentissimis, rhachi iineari. G met. jl. Sib. IL p. 135. 

n. 117. 

In transbaicalensibus hinc inde occurrit. Varietatem ra- 
diatarn cultura productam vidi. Floret Jutiio. 0i 2. Ec CALYCULATI. Herbse perennes. Capitula radiata. Flores lutei. In- 
volucra calyculala. Folia varie pinuati-lobata seu 
denlata glabriuscula. DC. prodr. VI. p. 347. 

* Monocephali. 

639. Senecio resedifolius Les s. 

S. glaber caulibus erectis, apice subapbyllis , raono- 
cepbalis ; foliis radicalibus petiolatis ovatis repan- 89 

dis, repando-dentatis, moiso-deiitatis lyratis ve, me 
diis repando-dentatis vel lyratis, lobo superiore sœ- 
pe majore, pins minus inciso, summis oblongis in- 
legerrimis squamaMormibus ; involucri squamis 
15 — 1(> aeuminafis , accessoriis vix ullis ; ligulis 
12- 13 elongatis ; acbœnio subpuberulo ; pappo 
disco paulo breviore. 

S. reserlifolius Less. in Linnœa 1831./?. 243. DC. prodr. 

/• c. 
Cineraria lyrata Ledeb. dcc. pi. in mem. de l'Acad. des 

Se. de St. Pet. V. p. 576. - Spreng. syst. veg. III. p. 

551. — Reich. pi. Crit. II p. I. t. A. f. 211. —Ledeb. 

Jl. Ait. IF. p. 101. 

S. lyratus Tarez, cat. pi. Baie. Dah. n. G54 (non Linnœi). 

Variât caule palmari et plusquarn pedali. Folia radicalia 
sœpe subintegra cum aliis lyratis intermixta. Involucrum 
in nostra semper purpurascens. Ligulœ flavae aut croceae. 

In alpe Schibet copiose. Piœterea nullibi vidi. Floret Ju- 
lio. %. 

** Polycephali. 

G 40. Senecio ambraceus m. 

S. glaber, apice summo vix araneoso-caneseens ; cau- 
le herbaceo erecto ramoso tereliusculo ; foliis cau- 
linis piunatipartitis auricula dentata cordaio-ample- 
xicaulibus ( prseter inlinios ), lobis lanceolato-linea- 
ribus subdentatis ( rarius piunalificlis ) ; capitulis ad 
apicem sub ternis irregulariter paniculatis ; pedicel- 
lis bracteolatis ; involucri subcalyculati squamis li- 
nearibus aculis ; ligulis 15 — 16 ; acbseniis disci pu- 
bescentibus , radii glabris ; pappo discum subae- 
quante. 90 

S ainln-aceus Tarez, in DC prodr, VI. p 348. — eut. pi. 
Baie. Dah. n. 659. 

Cineraria ambracea Hom. h. Hafn. add. p. 972. 

Folia inferiora breviter petiolata sessilia exauriculata. 
Squamae in pedicellis sœpe involucro approximantur et 
tune calyculum simulant. Involucri squamae glabrae, 
prœter basin, in junioribus prsesertim floccoso-pubescen- 
tem. Gapitulum majusculum 7 —8 lin. in diamètre-. Va- 
riât foliis plus minus disseclis , lyrato-pinnatifidis vel 
bipinnalipartitis et in hoc casu partitiones primariae 
fere sub angulo recto patent, rhachi inter illas duplo 
et triplo angustiore. Ambigit inter hanc divisionem et 
sequentem. Similis S. Jac o b e œ , sed capitula duplo 
majora. Nec in odore nec in colore nihil ambracei in- 
venio. 

In pratis subhumidis sabulosis aut lapidosis haud rarus. 
Floret Julio, g,. 

§ 3. Jacobe,e. 

Herbae perennes. Capitula fere semper radiata , ca- 
lyculata. Folia pinnati seu bipiimati-lobata , glabra 
aut glabriuscula. DC. I. c. 

641. Senecio erucjefolius Huds. 

S. subcanescens lanuginoso-birtus ; caule erecto tere- 
ti superne corymboso ; foliis pinnalifido-lyralis , lo- 
bis lanceolalis dentatis, terminait majore incisé ba- 
si cuneato ; involucri squamis accessoriis parvis su- 
bulalis laxiusculis ; b'gulis 9 — 10 planis ; achœniis 
omnibus puberulis ; pappo corollas disci subsequan- 
te DC. ibid. p. Sol. 

S. erucœfolius Huds. Jngl. 366. — Ledeb. fi. Alt, IV. p. 
110 — Koeh syn.fl. Germ. p. 387. 91 

fi, tenuifolius DC. Jl. Franc, supp. 472. : folio rum 
lobls omnibus linearibïis, margïne revolu- 
tls sûbtritégris, vcl latcre exterlore laciniis 
1 — 3 acutis. 

S. tenuifolius Jacq. Jl. Austr. t. 2 78. — Sow. Engl. bot, t. 
blA. — Reichenb. icon. crit. IV. t. CCCXXXV, J. 516. — 
Tarez, cat, pi. Baie. Dat. n. 657. 

Hanc tantummodo varietatem observavi, at planta nostra 
non omnino cum Europœa congruit. Folia utrinque fere 
glabra vel pilis brevibus raris ad lentem puberula. Pe- 
dunculi sub capitulis subincrassati, capitula majora et 
et squamulae calyculi longiores. S. prœaltus y. D a- 
hu r i eu s DC. prodr. vix ad hune sed potius ad va- 
rietatem praecedentis foliis bipinnatipartitis spectare vi- 
detur. 

Prope Ircutiam, ad Baicalem et in transbaicalensibus locis 
montosis et herbosis frequens. Floret Julio et Augu- 
ste-. %, 

642. Senecio Argunensis m. 

S. glabratus, caule ereclo striato ; foliis pranati par ti- 
ns, laciniis latere exteriore deutibus 1 — 3 instru- 
ctis ; corymbis simplicibus composilisve ; pedimcu- 
lis squamosis ; involucri squamis glabris , accesso- 
riis linearibus interioribus duplo brevioribus ; ligu- 
lis 10 — 12 oblongis ; acbseniis omnibus glabris; pap- 
po discum subsequante. 

S. Jacobœa y. grandiflorus Turcz. in DC. prodr. VI. p. 350. 

S. glaucescens Spr. Syst. veg. III. p. 561 ? - Turcz. cat. 
pi. Baie. Dah. n. 658. 

Capitula magnitudine S, a m b r a c e i. Ab-. omnibus affini- 
bus hujus divisionis in prodrome" cel- Candollei des- 
criptis optime distinguilur-^achœuiis omnibus glabris. 9-2 

Habitas fere prsecedentis scd minus raniosus et saepe 
simplex 3 — 5 cephalus. 
In Dahuriae subsaisis ad rivulum Urulungui et fl. Argun, 
non procul a Zuruchaitui . Floret Julio et Augusto. g/.. 

643. SeNECIO CANNABIFOL1US LôSS- 

S. caule erecto glabro ramoso slrialo ; foliis caulmis 
basi cunealis subauriculalis, supra glabris, subtus sub- 
puberulis, pimiatiparlitis, lobis utrinque 2 — 3 elon- 
gato-lanceolatis açuminatis serratis, basi secus co- 
stam decurrenlibus ; corymbo composite* irregula- 
ri ; pedicellis apice parce bracteolatis ; ligulis 
4 — 15 ; achaeniis glaberrimis ; pappo corollas disci 
œquante. DC. VI. p. 349. 

S. cannabif'olius Less. in prodr. I. c. 

S. Dahuricus Fisch. in litt. — Titrez, cat. pi. Baie. Dah. 
n. 660. 

Solidago palmata Pall. itin. 

Solidago foliis palmatis Gmel. fl. Sib. H. p> 170. n. 140. 
t. LXXV. 

In transbaicalensibus ad thermas Turkenses et ad acidu- 
lam Pogromezensem, nec non in Dahuriae pratis sylva- 
ticis copiose crescit. Floret Julio. ££. 

§ 4. Sarracenici. 

Herbae pereimes. Capitula plerumque radiata. Invo- 
lucra calyculata. Folia intégra aut dentata glabrius- 
cula. Flores lutei. DC. prodr. VI. p. 3ô2. 

644. Senecio octoglossus DC. 

S. caule erecto striato glabriusculo ; foliis elongato- 
aut ovato-lanceolatis açuminatis ( serratis ) cilialis, 93 

corymbo composite brevissimo puberulo ; involucro 
eylindraceo 9 — 10 phyHo, squamis dorso puberu- 
lis, accessoriis subulatis ; ilosculis circiler 20 ; ligu- 
lis 7—8 ; acbseniis glabris ; pappo corollas disci 
subsequante. DC. prodr. VI. p. 354. 

S. nemorensis var. Linn. sp. 1221 ( excl. syn. Gou.) — 
Spreng. syst. vcg. III. p. 55 5. — Reichenb. pi. Crit. III. 
p. 79. r. CCXCir. f. 4Q1.-Ledcb.jl.Jlt. IF. p. 109.= 
Koch syn. Jl. Germ. p. 389.— Tarez, eut. pi. Baie. Bah. 
n. G ô 5 . 

(3. Turczaninowii DC. : fol lis o va fis vcl base 
cuneatis , apice acuminatis; ligulis 7 — 9, 

involucri squamis 12 — 14, corollis disci 
2,j — 40 , pappo sordescente corollis bre- 
viorc. 

S. obscurus Tarez, cat. pi. Baie. Bah. n, 656. 

Species S. sarracenico valde propinqua et ab illo 
vix satis distincta, a S. F a c h s i i et J a c q u i n i a n o 
distinguitur squamis involucri, ligulis et corollis disci 
numerosioribus, ergo var. /S. melius ad hanc , quam ad 
S. F u c h s i i pertinet 

In sylvaticis ad margines rivulorum frequens, varietas /7. 
in lapidosis Dahuriœ ad fluvia Schilka et Argun obser- 
vata , sed omni Sibiriae videtur familiaris. Floret Ju- 
lio. %. 

§ 5. Tephroserides DC. 

Cinerariœ seclio Tephroseris Reichenb. fl. excurs. 2. 
p. 241. 

Imoluerum ecalyculatum polypbyllum. Ligulse 15 — 20, 
rarius nul] se. Achœnia glabra aut pubescentia aii- 
gulato-subcostala , coslis sequalibus parum exser- 94 

tis. — Herbce peremies. Caules simplices. Corymbi 
5 — 20 cepbali simplices ( in S. frigido saepe mono- 
cephali ), nunc subracemosi, nunc umbellati. Lîgu- 
lœ flavae aut aurantiacœ. DC. prodr. VI. p. 359. 

645. Senecio frigidus Less. 

S. caule simplici 1 — 3 ceplialo glabro aut loraenlo 
deciduo floccoso et pilis alropurpureis albisve ve- 
stito ; foliis elliptico-oblongis obtusis breviter pelio- 
latis glabris hirsutisve, margine revolutis , integris 
subdenticulatisve ; involucro pilis purpureis hispido ; 
ligulis numerosis oblongis ; achœniis plerumque 
glabris ; pappo disco paulo breviore aut illum sub- 
œquante. 

S. frigidus Less. in Li rince a 1831. p. 239. — DC. prodr. p. 
347. ( forma pygmœa borealis ) — Tarez, cat. pi. Baie. 
Dah. n. 653. 

S. Turczaninovvii DC. prodr. FI. p* 360. ( forma Baica- 
lensis ). 

Cineraria frigida Richards, in R. Br. Jl. pol. n. 315. — 
Spreng. sjrst. veg. III. p. 551. ( forma bor. ). 

Cineraria atropurpurea Ledeb. clecad. pi. in mem. de 
VAcad. des scien. de Sr. Pet. V. p. 57G. — Spr. I. c. p. 
550. ( forma major Baie. ). 

Specimina nostra arcticis majora et robustioia semi-et fe- 
re pedalia, attamen nullo charactere spécifiée differunt. 
Achœnia plerumque glabra, sed in speciminibus cœte- 
rum simillimis interdum ad costas pilosa. 

In humidis alpis Schibet et hinc inde in aliis alpibus. 
Floret Julio, fy 

646. Senecio pratensis DC. 
S. glabriusculus aut subaraneosus ; caule berbaceo 95 

erecto simplici ; foliis radicalibus longe petiolatis 
aut in petiolum attennatis laiiceolato-spathulatis vel 
elongato-lanceolatis plus minus dentaus , integrius- 
culisve, cauîinis oblongo-spatliulatis, lanceolatis, li- 
neari-lanccolalisve, basi semiamplexicaulibus, sum- 
mis lanceolatis vel linearibus angustissimis ; pedi- 
cellis nudis aut parce squamulosis ; involucro eca- 
lyculato ; achœniis glabris ; pappo corollas disei sub- 
œ cpiante. 

S. pratensis et glabellus DC. prodr. VI. p. 360. 

S. pratensis Tarez, cat. pi. Baie. Dah. n. 651. 

Cineraria pratensis Hoppe mss» — Koch Bot, Zeit. C. 2. 

p. 506. — syn. fi. Germ. p. 383. — Reichenb. pi. Crit. IL 

t. CV1IL p. 218. 

Formas hujus speciei apud nos observatœ : 

1. Caule subangulato vix pubescente , foliis 
glabris, radicalibus in petiolum brevem at- 
tennatis , cauîinis basi amplexicaulibus , 
corymbo 3 — 6 cep halo, ligulis 8 — 12. 

S. glabellus DC. I. c. 

Cineraria glabella Titrez pi. exsicc. 

Ab icône citata Reichenbachiana recedit foliis radicalibus 
brevius petiolatis et ligulis paucioribus. In alpibus 
Schibet, Tsagan-Gol, ad fl. Oka et caet. 

2. Folia prœcedentis, sed margine araneosa, 
corymbo 7 — 8 cephalo. 

Media fere inter Sen. glabellum et pratensem DC. 
ïn alpe ad fl. Tessa legit Kuznetsow. 

3. Foliis glabris, radicalibus longe petiolatis 
lanceolatis , cauîinis inferioribus lineari- 96 

lanceolatis acuminatis, summis linearibus 
angustissimis, corymbo 6 — 8 cephalo. 

Similis specimini Galiciensi cum cl. Besser commun icati, 

sed folia angustiora. 
In Dahuria lectam comm. cl. Razgildeew. 
Floret Junio, Julio, fy. 

647. Senecio campestris DC. 

araneoso-tomeiitosus aut glabratus ; caule ereclo 
simplici tereti ; foliis raclicalibus breviter petiolatis 
elliplicis aut snbspatbulatis, cauïinis sessilibus , in- 
ferioribus ovalo-oblongis , summis lanceolatis ; co- 
rymbo simplici 3—10 cephalo; pedicellis ebracte- 
atis ; involucro virescente ecalyculalo ; ligulis 9 — 12; 
achaeniis puberulis ; pappo tubum corollse subse- 
quante DC. I. c. p. 361. 

Cineraria campestris Retz. obs. I. p. 30. — Spreng. syst. 
veg. III. p. 549. ( ex cl. syn. nonn. ) — Koch syn. jl. 
Germ. p. 384. — Reich. jl. exe. IL p. 242. — pi. Crit.j. 
251 — 255. 

Solidago foliis lanceolatis sessilibus denticulatis , floribus 
umbellatis, involucro setaceo. Gmel. Jl. Sib. II p. 154. 
n. 130 t. LXXI. (excl. var. IV et forte V ). 

Variât statura majore et minore, caule albo-tomentoso vel 
viridi vix pubesceute, foliorum lauugine parciore et co- 
piosiore atque numéro capitulorum. Involucri squamœ 
fusco-rubicundse et pappus tubum corollte adœquat in 
specimine e Dahuria proveniente. Varietatem hujus stir- 
pis insignem, ad torrentem Aladscheja legit indef. /. 
Ririlow. Haec fere glabra est et achœnia ad costam tan- 
tum puberula, interdum omnino glabra. An ad varie- 
tates prsecedentis speciei alleganda ? an ambee species 
in unicam collocandœ ? Ligulse semper flavœ. 648. Senecio AUR ANTlAi.US DC. 

S. glabriûscuhis aul cano-tomentosus ; caule berbaceo 
ereclo simplici ; foliis subintegerriœis , radicalibus 
breviter petiolatis ovatis oblusis, caulinis înferiori- 
bus obovatis, superioribus lânceolatis, imo subliue- 
aribus ; corymbo simplici 4—8 cephalo ; pedicellis 
ebracteolalis ; involucro ecalyculato colorato ; aclice- 
niis pubescentibus ; pappo floseulos disci ( auranli- 
acos ) subœquante DC. I. c. 

Cineraria aurantiaca Hoppe Tusch. 180G. p. 121. cent. pi. 
4,-rSpreng. sjrst. vcg. III. p. 549. Koch syn. fl. Germ. 
p. 285. 

Solidago foliis lânceolatis scssilibus integris denticulatis, 
floribus uinbellatis , involucro setaceo Gmel. jl Sib. II. 
p. 164. n. 130. var IF. 

a. glabratus Beich. pi. dit. 77. t. CXXVIL f. 241. : 
foliis prœscrtim inferioribus glabriusculis 
membranaceis. 

Prope Ircntiam in herbosis, aliisque in loris similibus. 

/5. Jlosculosus Bess. in DC. prodr. p. 362 : foliis 
fere omnibus glabratis, inferioribus ovali 
oblongis, ligulis nul lis. 

In alpe Kawokta inter fluvia Barguzin et Angaram supe^ 
riorera. 

y. tomentosus DC. Jl. Franc, n.3189 /3: totus ca- 
no-lanuginosus, foliis inferioribus obovato- 
oblongis, capitulis paucis corymboso-capi- 
tatis, brevissime pedicellatis. 

In subalpinis hinc, inde. 

S. capitatus DC. prodr.: foliis crenatis dentatis- 
Turcz. flor. baical. dali. IL 7 98 

que rugosls supra scabris, subtus lanugi- 
nosls, corymbo coarctato, ligulis nullis. 

Cineraria capitata W'àhï. fl. Carp. 271. — Beichenb. pi. 
Crit. t. CXXVIII. p. 241. — Koch syn. fl. Germ. p. 
385.— Cin. fui va Stev. Mem. Soc. Mosqu. IV. p. 64. 

în alpe ad fl. Tess. 

Floret cuin précédente. 

649. Senecio flammeus DC. 

S. caule erecto simplici striato subracemoso ; foliis 
cauliuis lanceolatis acuminatis serratis, supra glab- 
riusculis, subtus subcane scentibus , iufimis breviter 
peliolatis ; corymbo polycepbalo simplici aut com- 
posito : pedicellis capitulo quadt tiplo et ultra lou- 
giorîbus ebracteolatis ; involucro ecalyculato coîo- 
rato ; ligulis 12 — 15 linearibus ; arbœniis pubescen- 
tibus ; pappo subrufescente lloribus disci vix bre- 
\iore. DC. I. c. 

Cineraria flammea Turcz. pi, exsicc. 

Ligulse intense flammeae angustissimœ capitulo duplo lon- 

giores. Pappus potius sordide alhus , quam rufescens. 

An etiam varietas praecedentis ? 
In pratis humidis prope Nerczinskoi Za-vvod. Floret Junio, 

Julio, g,. 

§ 6. HOLOSEMDES DC. 

Cinerarise sectio Holoseris Rddi.fi. exe. IL p. 241. 

Involucrum ecalyculatum esphacelatum polyphyl- 

lum. Ligulse circiter 20. Acbœuia glabra multicostata , 

costis subinsequalibus auguslis exsertis. Pappus inul- 99 

lisetosus. « — Herbae biennes Éubhirsiitœ. Coryrabi 
subcompositi. Ligulae pallide flavœ DC. /. c. 

650. Senecio PALDSTR1S DC. 

S. caule herbaoeo erecto villoso subsimpiiri ; foliis 
latolanceolatis denlato-sinuatis acutis glabriusculis 
pilosisve, superioribus cordato-semiarùplexicaiilibus ; 
capitulis ad apicera caulis et ramorum coryrabosis; 
pedicellis esquamosis ; involucris cmiserialibus , 
squanus circiter 20 Linearibus acuminatis ; ligulis 
20 — 22; achœniis glabris multicostatis, costis angu- 
stis prominulis subinaequalibus DC. proclr. VI. p. 
363. 

Cineraria palustris Linn. sp. 1243. — Spreng. syst. veg. 
III. p. 549.— Ledeb.fi. Alt. IV. p 102. — Koch syn. 
fl. Germ. p. 3$5. — Schkuhr t. CCXLV 1. 

Solidago foliis inferioribus lanceolatis , ex serrato-sinua- 
tis, superioribus integris amplexiccUilibus. Gmel. fl. Sib. 
IL p. 158. n. 131. r. LXXII. 

Solidago odorata , foliis oblongis crispis et lœvibus A mm. 
ruth. p. 154. n. 219. 

Pappus sub anthesi vix tubo corollarum disci longior, 
démuni longissimus. ^ 

In paludosis ubique. Varietatem fere glabram foliis subin- 
tegris in paludosis prope nionasteriuni Possolskoi legi. 
Floret Julio. 3. 

Tribus IV. CYNARE/E Less. in Linn. V. p. 128. 

syn. p. 4. 

DC. prodr. FI. p. 449. — Gynarocepbalœ et paucœ 
Corymbiferae Juss. — Carduineœ, Centaurieœ, Echi- 

7* 100 

nopsidese, Arctolideœ, Calendulacearum et Carli- 
nearum gen, Cass. 

Slylus florum bermapbroditorum supeme nodoso- 
incrassatus et sœpe ad nodos penicillatus ; faims nunc 
concretis, nunc liberis , extus puberulis. Stigmatum 
séries haad prominulge apicem ramorum atlingenles 
et ibi coniluentes. — Capitula îimic bomogama , nunc 
heterogaraa, floribus in ambilu uniserialibus fœmineis 
aut rieutris nunc dioica. Receptaculum nudum aut 
alveolato-fimbrilliferum. Corolla pellucida staminigera 
5 fida regularis aut vix subregularis , rarissime in 
ambitu lingulala. Polleu globosum echinulatum seu 
rarius lseve elliplicum. DC. I. c. 

Subtribus I. ECHINOPSIDEM Less. In Linn. 1831. p. 
88. syn. p. 13. 

DC. prodr. VI. p. ô22.—Cass. tabl. p. 10. 

Capitula uniflora in gloinerulum globosum foliolis 
plurimis involucratum et capitulum simulantem aggre- 
gata, sessilia, super receptaculum commune globosum 
articulata. Involucrum proprium ( involucellum auct. ) 
squamis pluribus multiserialibus, exterioribus pilifor- 
mibus aut basi lanatis, mediis margine fnnbriatis ci- 
lialisve, iulimis ssepe inter se aut cum ovario concre- 
tis. Flores omnes bermapbroditi fertiles. Corolla tu- 
bo tereli abrupte ad faucem inflato, lobis 5 iuœqua- 
libus. Stigmata lsevia nuda. Fruclus sericeo-villosus, 
Pappus setis brevibus, nunc liberis, nunc in coronam 
plus minus connatis, aut brevis coronœforiiiis, aut se- 
tis biserialibus subconcretis constans. DC. I. c. 101 

SOt. EGHINOPS Linn. gen. 999. 

Lam. ill. t. 11!). — DC. mem. camp 2. p. 18. — 
prodr. VI. p. .">22.—Less. syn. p. 13. — Trauttv. 
diss. 1833. — End/, gen. n. 2847. — Echinopus 
Tonrn. inst 463, t. 252,—Cass. tabl. p. 10. 

Capitula uniflora plurima super receptaculum glo- 
bosum Dudum aggregata, sumina prœcociora. ïnvoluc- 
rum générale squamis paucis parvis reflexis, partiale 
polvphvlliini persislens Iriplex , foliolis exterioribus 
piliformibus scariosis, penicîllum constitxientihus, rae- 
diis prîoribus , vix longioribus subspathulatis brève 
acuminalis, intiniis elongatis lineari-acuminalis carma- 
tis. Corolla tubulosa 5 iida, tubo brevissimo. Stami- 
Dum filamenta glabra usque ad originem laciniarum 
corollœ concreta, anlberœ ecaudatse aut basi subbar- 
bala?. Stigmala libéra arcuato-divergentia. Acbœnia 
cylindracea sericeo-villosa, pappo brevissimo coronce- 
formi pilis fimbrialis superata.— Herbse ramosœ erec- 
tœ spinosœ. Folia uni-bi-tripiniiatiparlita, lobis denti- 
busque apice spinescenlibus. Glomeruli sphaerici cce- 
rulei aut albidi. Capitula areola corne a circulari su- 
per receptaculum inserta DC. I. c. 
Pappi setis in cupulam fimbriatam conferru- 
minatis, nempe basi coalitis apice libcris. 
lnvolucri squamis omnibus distinctis et li- 
ber is. DC. ibid. p. 523. 

G5l. Echinops Dahuricus Fisch. 

Y. caule subramoso ( plerumque tamen simplici rao- 
nocepbalo ), basi pubescenti-birto, apiçe arachnoi- 102 

deo-tomenloso ; foliis supra lambus , subtus albo- 
tomentosis margine spinis parvis armatis ; mvolucri 
penicillo subelongato, squamis glabris setaceo-aeu- 
minatis, ciliis elongatis mollibus. DC. I. c. 

E Dahuricus Fisch. cat. h. Gor. p. 37. 

E. Gmelini Ledeb. fi. Alt. IF. p. 45. — Trauttv. diss. p. 

14./ 3. 
E. caule subunifloro, foliis duplicato-pinnatifidis, foliis la- 

tiusculis vicinis Gmel.fi. Sib. II. p., 100. n. 82. 

In prato Zachtui dicto ad fl. Ircut, prope Monda, in trans- 
baicalensibus atque in Dahuria. Floret Julio. Q. 

Subtribus II. CAEL1NE/E Cass. tabl. syn. p. 6. 
( excl. sect. 3 et parlim sect. 1 et 4. ) 

Lcss. syn. p. 14 — DC. prodr. VI. p. 331. 

Capitula multiflora nunquain clioica. Involucrum 
miùtiseriale, squamis distinctis sœpe spinosis. Gorolke 
hermaphrodite 5 fidœ , foeraineœ aul stériles varie 
difformes, omnes saepius extus subcurvse. Slaminum 
filamenla libéra nuda laevia. Antherse basi caudatœ, 
caudis sœpius longis barbatîs subcoimexis. Achœnia 
sœpius villosa. Pappus 1—2 serialis, plumosus aut pi- 
losus, non paleaceus, pilis interdum varie concretis 
et prima fronte ramosis. DC. /. c. 

203. SAUSSUREA DC. ann. mus. 16 (1810) p. 199. diss. in 
rec. mem. 2. p. 40. 

Less. in Linn. 1831. p- 87. — DC. prodr. VI. p. 
331. — Endl. gen. pi. n. 2863. — Heterotrichum 
MB. suppl. p. ôô1. (non DC. ) — Bennetia Gray 103 

nat. arr. p. 240* — Serratulae spp. Linn. — Laguro- 
stemou et Saussurea Less. syn. p. II. 12. 

Capitulum homogaraum multiflorum. lnvolucrum 
multiseriale saepius imbricatum, foliis saepius exappen- 
diciilatis aut ( in Theodorea) appendice auctis. Re- 
ceptacukiœ planum fimbrilliferum paleaceumve , pa- 
leis liberis aut subeohœrentibus persistentibus, raris- 
sime nudum. Flosculi omnes hermaphroditi œquales. 
Corolla? 5 fui a?, tubo gracili, faute veulrieosa. An- 
therœ apice in appendices acutas longas desinenies, 
basi bisetse, setis ciliatis (aut in Lagurostemone) 
villoso-lanatis. Filamenta glabra. Stigmata louga apice 
divergentia, cum stylo continua, nec sensim articulata. 
Ovarium glabrum. Pappus sœpius duplex , exterior 
paleis subfiJiformibus scabris , sœpe persistentibus 
constans, raro nullus, interior paleis longe pluraosis, 
basi in annulum deciduum subconcretis. — Herbœperen- 
nes nunc Serratulas, niuic Jaceas Leuzeasque 
babitn semulantes. Folia alterna intégra, aut in iisdem 
speciebus iucisa aut piunatifida. Capitula sœpius in 
corymbos ramos caulesque terminantes disposita. Co- 
rollse purpureœ aut atro-violaceœ DC. I. c. 

Sectio I. LAGUROSTEMON Cass. dict. 53. p. 466. 

DC. prodr. VI. p. 632. — Wydl in Linn. 1830. p. 
426. — Less. syn. p II. 

luvolucri squamœ subfoliatœ, omnes inappendicula 
tœ. Antlierarum caudœ valde barbatœ et fere lanatœ. 
Pappus bisenalis dispar. DC. I. c. 101 

* Involucri turbinait squamis omnibus acii- 
minât i s Iaxis. 

G52. Sacssurea liatroides Fisch. 

S. raule elongato subsimplici ; foliis approximatis aii- 
guslo-lanceolalis ; capilulis plurimis in racemum 
elongatum disposais , rarius paucis , superioribus 
approximatis ; receptaculo papilloso-apiculato ; in- 
voliicri squamis omnibus acuminatis. 

S. liatroides Fisch. in DC. prodr. I. c. 

S. pycnocephala Ledeb. fl. Alt. IV. p. 14. — icon. pi. fl, 
Ross. Alt. ill. t. 59. 

Lagurostemon liatroides Fisch. ex Wydl. in Linn. 1830. 
p. 427. 

Serratula liatroides Adams ined. ex DC. I. c. 

Liatris Baicalensis Adams act. Soc. Mosqu. nat. cur. 
(1811) V. p. 115. 

Carphephorus Baicalensis DC. prodr. V. p. 139. 

Variât caule, foliis involucrisque glabris vel pubescenti- 
bus, racerao elongato usque ad 18 cephalo , aut abbre- 
viato 5 — 6 cephalo, imo 2 — 3 cephalo , capitulis supe- 
rioribus approximatis, inferioribus longius pedunculatis 
reraotis. 

In pratis subalpinis tractus Baicaleusis inter Alsak et 
Oglok. Floret Julio. <£. 

653. Saussorea PYGMiEA Spr. 

S. villosa, caule simplici , plerumque monocephalo, 
rarius 2—5 cephalo ; foliis sessilibus elongatis li- 
nearibus vel lineari-lanceolalis, margine revolutis, 
integerrimis vel sinuato-dentatis , caulinis basi dila- 105 

lata subdecurrenlibtts ; involucri squamis omnibus 
acuminalis ; receptaculo fimbrillifero-paleaceo, iim- 

brillis plurimîs varie inter se concrelis. 

ce. communls : caule simplici monocephalc ; fo- 
l i i s c aulinis p a u ci s. 

S. pygmœa «. et /S. Schangini DC. prodr. 

In alpe liumida ad fl. Ircut , ex adverse- Mondas. Planta 

Sibirica ab Kuropœa tan tun statura majore dist,nguitur. 

Dantur specimina caule et involucro villosis , alia cau- 

lem fere glabrum habent. 

(3. polyphylla Sclircnk. enum. 2 pi. nov. p. 30: 
Caule simplici, dense folioso villoso mono- 
cephalo, foliis lineari-Jîliformibus, marginc 
revolutis, sparse villosis, superioribus ca- 
pitulum involucrantibus illoque breviori- 
bus, squamis involucri villosis. 

In alpibus Dahuriœ. Forte propria species inter S. p y 
g m œ a m et leucophyllam Schrenk quasi média. 
Hanc cum amicis nomine S. p y g m œ œ d e n s i/o l i œ 
specimina pleraque communicavi. 

y. heteromorpha : caule simplici folioso parce 
villo 1 — ô cephalo, foliis radicalibus ob- 
longo vel lineari-lanceolatis , margine vix 
revolutis integerrimis aut sinuato-dentatis, 
dentibus sœpe cartilagineo - mucronatis , 
caulinis paucis plerumque linearibus inte- 
gerrimis, capitulum non involucrantibus; 
involucri squamis villosis. 

In rupibus subalpinis ad fl. Oka, siinilem in alpibus Son- 
goriae legerunt cl. Karelin et Kirilow. Prima fronte di- 
versa a communi videtur, sed caractère constante nullo IOG 

separanda. Puli-œ seiiei exterioris pappi plurimae inœ- 
quales, rnagis uumerosse quam seiiei interioris. Specimi- 
na polycephala ad S. liatroidem accedunt, sed jam 
palearum receptaculi forma distinguuntur. 

Floret Julio, <£. 

** Involucri cylindrici squamis ovatis acu- 
tiusculis ( obtusisve) adpresse-imbricatis La- 
gurantherœ C. A. Mey. e DC. I. c. 

654. Saussurea salicifolia DC. 

S. caule erecto apice corymboso , cum foliorum pa- 
gina inféra cano-tomenloso ; foliis oblongo-lanceo- 
lalis linearibusve , integerrimis vel dentato-incisis ; 
involucri cylindrici squamis adpressis obtusis sub- 
villosis ; receptaculo fimbrillifero ; pappi série ex- 
terna fructu breviore. 

S. salicifolia DC. ami. mus. 16. p. 200. diss. n. 6. — 
prodr. VI. p. 533. — Spreng. sjst. veg. III. p. 281. — 
Lcdeb. fi. Alt. IV. p. 29. 

Serratula salicifolia Linn. sp. 

ce. macrocephala m: foliis integerrimis elongato* 
linearibus, capitulis grossis glabriusculis, 
corymb is partialibus in paniculam fere 
dispositis. DC. I. c. 

S. multiflora DC diss. n. 5. 

Heterotricnum leptophyllum MB. e DC. I. c. 

Cirsium inerme caulibus adscendentibus, foliis linearibus 
infra cinereis Gmel.fi. Sib. II. p. 71. n. 54. t. XV VIII. 
( ûg. sinistra excl. synon. ). 

In campis elevatis prope Charatzai et caet. 107 

(3. angustifolia DC: foliis integerrimis Une a ri- 
bus, cavitulis minoribus majis villosis co- 

rrmbosis. 

S. salicifolia a. major Ledcb. jl. Alt. I. c. 

Cirsinm inerme erectum, foliis ex lineari-lanceolatis, infra 
candidis Gmcl. Jl. Sib. IL p. 69. n. 53. t. XXVIL 
( excl. syn. praeter Stelleri ). 

In campis DahuriaR frequens A planta Altaica paruni re- 
cedit foliis adhuc angustioribus et longioribus , atque 
caule sesqnipedali. Occurit interdum floribus antheris- 
que albis. Huic proximam, sed caule humiliore semipe- 
dali et foliis squarrose patentibus falcatis distinctam 
prope Krasnoyarsk observavi. 

y. intermedia Ledeb. I. c: foliis integerrimis ob- 
longo-linearibus, paulo brevioribus et la- 
tioribus (quani in var. a. et /5. ), capitulis 
corymbosis. 

S. salicifolia brevifolia Tarez, pi. exsic. 

Ad acidulam Pogromezensem, ad fl. Ircut et cœt. 

d. incisa Ledeb.: foliis linearibus d entât o-in ci- 
si s. Ledeb. icon. pi. Jl. Ross. Alt. ill. t. 76. 

Cirsium foliis inferioribus ex sinuato-dentatis Gmel. jl. 
Sib. IL p. 71. n. 54. t. XXP1IL ( fig. dextra ). 

Inter limites florae nostrae non observata. In regione Al- 
taica et Mongolia Chinensi provenit. 

Quint a varie tas hujus s tir pis a celeb. Lede- 
bour observata ad var. a. accedit capitu 
lis magnis, sed pygmœa 9 pollicaris, oligo- 
cephala et foliis radicalibus fere caulem 
œq uant ib us prœdita. 
Flo.et Julio % 108 

Ad hanc subdivisionein pertinet species hucusque inde- 
scripta, regionis Altaicae incola quae : 

SauSSOREA SERRATULOIDES 772. 

S. caille erecto, apice subramoso, ramis corymbife- 
ris, foliis supra viritlibus , sublus albo-tomentosis, 
pinnatipartilis, laciniis margine revolutis répandis 
subclenticulatisve ; involucri cylhidrici imbricati 
squamis exlerioribus acutis, ïnterioribus obtusis, me- 
diis oblusis mucronulatis. 

Caulis sulcatus scaber, hinc indc lana floccosa canescente 
vestitus. Folia , prœter indumentum fere S err atulœ 
Ce nt aur oi d i s. Involucri squamœ apice coloratœ, mar- 
gine cilialae, scabriusculœ , interiores elongatœ. Pappi 
seriei externse paleœ paucœ inaequales caducae Achaenia 
tereti-compressa striata. 

Sectio 2. BENEDICTIA DC. 

Saussurea Cass. dict. 47. p. 494. — Eusaussurea C, 

A. Mey. monogr. ined. 

Involucri squamœ inappendiculatee. Antlierarum 
caudœ non lanatœ sed ciliata aut rarius fere glabrœ. 
Receplaeulum in omnibus (excepta S. nuda, squa- 
mosa et subsinuata) umbriiliferum. Pappus bise- 
rialis dispar. 

* Involucri squamis imbricatis adpressis, ex~ 
terioribus brevioribus DC. I. c. 

655. Saussurea pap'posa m. 

S. foliis glabriusculis crassis , margine cartilagineo- 
denticulatis, radicalibus petiolatis pinnatisectis, run- 109 

clnalisve, lobis sœpe subdentalis , caulinis sallem 
superioribus sessilîBos amirulalo-subdecurrentibus 
incisis, dentatis vel subintegerrimis , dentibus mu- 
cronalis, corymbo coarclato ; involucri glabri squa- 
niis imbricatis, intiniis elongatis ; pappo eorolJam 
fere aequante. 

S. papposa Tarez, in DC. prodr. VI. p. 534. 

Cirsium inerme foliis carnosis, ovatis, obtusis , ex sinua- 
to-dentatis et integris GnieL Jl. Sib. II. p. 79. n. GO. 
t. XXXI F. 

Conyza Cichorii et Persicae foliis, purpurascente tlore 
Gmel. ex Amm. Ruth. p. 140. n. 189. 

Pappo elongato, statura minore et dentibus mucronatis a 
proxima S. crassifol ia DC dignoscitur. Involucri squa- 
mae apice coloratae. Corollae purpureae. 

In saisis transbaicalensibus ad salinas Selengenses et in 
Dahuriœ prope limites Chinenses ad fluvia Onon et 
Argun locis saisis copiose crescit. Floret Julio. Q. 

Synonyma Gmelini et Ammanni hue e loco natali adduxi. 

656. Saussurea elongata DC. 

S. foliis glabris dislanlibus oblongis ulrinque acumi- 
natis, jnferioribus sinuato-incisis pinnatifidisve, su- 
perioribus integris ; corymbo laxo pauciiloro ; invo- 
lucri ovato-cylindrici glabri squamis ovatis adpres- 
sis. DC. L c. 

ê 
S. elongata DC. ann. mus. 16. p. 201. diss. n. II t. 6. — 
Spreng. syst. veg. III. p. 381. 

fi. polypodiifolia DC. diss. n. 12.: foliis petiolatis 
pinnatipartitis , laciniis oblongis iregula- 
riter dentatis, sœpe reversis, interdum bi- 110 

lobis, summis sessilibus pinnatifidis , inci- 
sis subintegerrimisve. 

S. elongata var. scabiosœfolia Tarez. pU exsicc. 
Serratula Stelleri Steph. herb. et Heterotrichum Stelleri 
MB. t DC. I. c. 

Cirsium inerme , foliis scabris , inferioribus pinnatifidis 

Gmel. fi. Sib. 11. p. 80. n. 61. t. XXXV. 
Hanc solummodo vidi in Dahuriœ fere totœ montosis syl- 

vaticis abunde provenientem, in saisis nunquam obviam. 

Corymbi ssepe distantes et tune caulis ramosus evadit. 

Gorollœ purpureœ, antherae atro-cœrulescentes. Floret 

Julio et Augusto. O/ . 

Ad fluvium Barguzin, ubi hanc speciem observavit Stelle* 
rus, illam haud inveni. 

657. Saussurea latifûlia Ledcb. 

S. foliis glabritisculis remote mucronato-serratis , infi- 
niis petiolatis subcordatis , mediis lato-oblongis de- 
currentibus, supremis oblongis basi attenuatis ; co- 
rymbo laxo ; involucri cylindrici squamis acutis 
glabris ( aut subscabris ) subeiliatis adpressis DC. 
I. c. 

S latifolia Lcdeb. fi. Alt. IF. p. 24. icon. pU fi. Ross. 
Alt. ill. t. 70. 

Folia prœsertim in nostra planta, papilloso-aspera, subei- 
liata, caulis versus apicein glabriusculus. 

In saxosis ad torrentem Snieschnaja ( nivalis )• Floret Ju- 
lio. %. 

658. Sadssorea parviflora DC. 

S. foliis acuminatis, radicalibus petiolatis ovato-lance- 
olalis lanceolatisve, caulinisque inferioribus basi 111 

attenuatis decurrentibus sessilibusve, sinuato-denta- 
lis vel obsolète denticulatis ; summis linearibus in- 
tegerrimis ; capitulis corymbosis ; involucri cylin- 
drici squamis coloratis, exterioribus ovatis obtusis, 
acutiusculisve^ glabriusculis seabrisve plerumque ei- 
liatis, interioribus ovalo-lanceolatis scabris vel den- 
se villosis, rarius glabris. 

a. involucri squamis apicc aut marginibus 
villosiusculis , rarius omnino glabris in no- 
nul lis capitulis. 

S. parviflora DC. ann. mus. XVI. p. 199. diss. fig. 44. 
prodr. VI. f. 534. 

S. serrata DC. ibid. Ledeb. Jl. AU. IV. p. 95. 

Serratula parviflora Pair. dict. VI. p. 554. 

Heterotrichum glabellum MB. c DC. 

Cirsium incrme foliis lanceolatis glabris, inferioribus den- 
tatis, superioribus integris, squamis inferioribus caly- 
cum ovatis Gmel. Jl. Sib. IL p. 76. n. 57. t. XXXI. 

/3. corymbo patente, involucri squamis plus 
minus dense villosis. 

S. serrata «• Ledeb. icon. pi. fl. JU. Ross. II. t. 71. — 

De. prodr. I, c. 
Ser alpina p. cynoglossifolia Willd. sp. pi. III. p. 164t. 

( excl. syn. praeter Gmel. ). 

Cirsium inerme foliis lanceolatis denticulatis, infra lanu- 
ginosis, squamis calycum superiorum hirsutissimis Gmel. 
Jl. Sib. II. p. 76. n. 58. t. XXXII. 

y. corymbo contracto, involucri squamis ut 
in /3. 

S: serrata £. Ledeb. I. c. t. lî. — DC. prodr. I. c. 

Collatis speciminibus S. p arvijlorœ et serrâtes nullos 112 

prorsus limites inter illas invenire potui. Squamae in vu- 
lucri prioris, saepe in eodem capitulo aut omnino glab- 
ra3 aut plerumque vel margine arachnoides-ciliatœ vel 
apire barbatœ ; individua squamis involucri omnibus 
glabris prrcdita, non vidi. Alia dantur specimina squa- 
mis inferioribus scabriusculis et ciliatis, superioribus 
plus minus dense villosis et talis diversitas observatur 
sœpe in individuis inler se simillimis et eodem loco le- 
r.tis. Folia plerumque decurrentia, interdum sessilia, sub- 
tus glabra glauca aut scabriuscula, imo tomentosa, infe- 
riora sinuata, grosse dentata aut denticulis parvis in- 
structa. Pappi séries exterior scabra vel subplumosa , 
interdum obsoleta. Altitudo in alpinis sœpe très polli- 
ces non excedit, in planitiebus très pedes non raro at- 
tingit. Prœcedenti et 5. alpin œ affinis, sed foliis basi 
in petiolum angustatis a priore et involucri squamis ex- 
terioribus glabriusculis et subobtusis aut vix acutis a po- 
steriore apte dignoscitur. S. Amurensi s magis differt 
capitulis ovatis et foliis margine subrevolutis. 
In montosis sylvaticis prope Ircutiam, ad Baicalem et fere 
ubique, locis subalpinis et alpinis etiam familiaris. Flo- 
ret Julio, fy- 

659. Saussurea. Amurensis m. 
S. foliis supra glabris subtus niveo-tomenlosis vel 
araclmoideo-laiiatis, dentalis, margine subrevolutis, 
radicalibus longe petiolatis, ellipticis , inferioribus 
lanceolatis, superioribus linearibus lineari-lanceola- 
tisve, omnibus acuminatis; corymbo ramoso ; squa- 
mis involucri ovati villoso-lanatis. 

a. foliis subtus albo-tomentosis acuminatis- 
si mis. 

In graminosis ad fl. Àmur, prope ruinas oppidi Àlbazin 

ergo extra limites florœ nostrœ. 
S. Amurensis Tarez, in DC. prodr, l. c. 113 

/9. foliis subtils arach noideo-lahatis , minus 
longe acuminatis. 

Ad Baicalem oricntalem parce. Squamœ involucri etiamsi 
valde villosa:, minus tamen quam in «. Duo specimina 
prope aiceni Tunkensem lecta, spuaniis inferioiibus lon- 
giuscule niucronulatis disorepant, caeterum simillima. 

Florct Auguste 9/. 

€60. Saussorf.a discolor DC. 

S. fblîis supra glabris subtus dense niveo-tomentosis 
acuminatis, inferioribus peliolatis cordatis grosse den- 
tatis , superioribus subsessilîbus oblongo-lanceolatis 
ûitegerrimis ; capitulis corymbosis ; involucri villosi 
subcyliiidrici ( ovalo-eylindrici ) squamis adpressis. 
DC.l. c. 

S. discoior anti. mus. d'hist. nat. XVI. p. 199. diss. p. 

Al. — Spreng. syst. veg. III. p. 38\.—Ledeb. fi. Ah. IV. 

p. Vî.—Koch syn. fl. Ge—à v. 407. 
S. controversa DC J. c. 
Serratula discoior Willd. sp. pi. III. p. 164t. 

Serratula alpina Vill. ddph III. p. 40. -Pall. itin. II. p 
528. 560. 

Cirsium alpinum fi. DC.fi. Franc. — Hall. Heh. n. 179. 
var. a. t. VI 

Cirsium inerme foins ex ovato-lanceolatis, denticulatis, i ti- 
tra lanugine candidis Gmel. fi. Sib. II. p. 67. n. 52. 
t. XXVI. 

Planta nostra ( quae ,9. elatior ZK>. prodr. ) distinguitur ab 
. statura altiore sesqui-et bipedali , capitulis iongius 
pedunculatis , involucrique squamis magis hirsuto-vil- 
losis. 

Tarez, flor. haical. dak. IL 8 114 

In pratis montosis ad 11. Ircut prope Tunla, ad fl. Atiga- 
raiii prope Balagansk, aliisque in locis simili bus. Floret: 
Julio, g/. 

661. Saussurea alpina DC. 

S. foliis plaiiis supra glabriuscuiis , subtus villoso-lo- 
mentosis aut utrinque gïabris , inferioribus ovalo- 
lanceolatis subdentalis, superioribus oblongo-lanoe- 
olatis integerrimis ; capitulis paucis dense corym- 
bosis ; involucri villosi subcylindriei squamis ( acu~ 
lis ) adpressis DC. I. c. p. 535. 

S. alpina DC. ex Pair, encycl. suppl. V. p. 70. — fi. 
Franc. V* p. 466. — Spreng. sjst. veg. ///. p. 381.— Le- 
deb. fl Alt. JV. p. Vl. — Koch syn. fi. Germ. p 406 

Serratula alpina «. et /?. Linn. sp. 1145. 

Cirsium alpiuum «. fl . Franc. 

a. communes : foliis subtus niveo-tomentosis 
vilfosisve, caule œqualiter folio s o. 

Ufpc iterum variât statura digitali et palmari , apud nos- 
interdum semipedali. Squamœ involucri acutse, inferio- 
res ssepe acuminatae. 

In montosis ad Baicalem et ùd fl. Ircut, prope Junka. 

.3. subacaulis Ledeb. Jl. Alt. : foliorum inferio- 
rum caulem subadœquantium dent iculis 
acutis rctro-spectantibus DC. I. c. 

Ltdeb. icon. pi. fl. Ross. Alt. ill. t. 73. 
Apud nos non obvia. 

; ' . k nridis m : foliis utr i n q u e g labriusculis v i- 
ridibus elongato-lanceolatis, utrinque acu- 
minatis denticulatis, caule brevioribus. DC. 
I. c. II.-» 

S. tlpina Sibirica G A. Mcy. mss. 

In al pi ii i s et subalpinis ad torrentein Urgudei et cœt. 
Floret Julio, £>-. 

6G2. Saussurea denticulata Ledeb. 

S. foliis oblongo-liuearibus , ( obloDgd-lanceolatisve ) 
denliculatis, margûie reflexis, subtus albo-tomento- 
sis, semîdecurreutibus, corymhis densis mullifloris, 
involucri cylindrîci squamis adpressis aracbnoideo- 
villosis. DC /. c. 

S. denliculala Ledeb. jl . --///. // . />. -11. — icon. pi. jl. 
Ross. Alt. UL t. 74. 

Spccimina, qu* vidi, pedalia et scmpedalia. Folia plcrutn- 
que oblongo-lanceolata, inferiora petiolata Involucri 
squamae acutœ, inferiores elongatae fere dimidium totius 
involucri aequanies. Pappus exterior inarqualis scahei*. 

lu alpibus inter Alsak et Oglok, atquc prope Turan. 
Eaudem statura minore setnipedali in alpe Nuchu-Da- 
ban legit indef. /• Kirilow. Floret Julio, "f^. 

663. Saossciça congesta m. 

S. glabra brevJcaulis, foliis oblongo-lapceolalis ulr.'n- 
que acuminaUs , ( iuferioribus ) breviler petiolalis 
sinualo-deiilatis ; capitulis in corymbum foliis bre- 
viorem eongestis, brevissirae pedicellatis , involucri 
squamis apice cilialo-villosis, fere brevioribus. DC. 
L c. 

Herba 2—6 pollices alta, interdum subacaulis. Involucri 
squamae acutai, inferiores quandoque subsquarrosœ, lon- 
giusculsR, superioribus paulo breviores. Receptaculum 
paleaceo fimbrilliferum. Capitula 10 — 11 flora , corollis 

8* 116 

purpureis. Antberarum caudae vix apice sabbaruntaï. 
Pappus sordescens. 

In aîpe ad fl. Tessa legit Kuznelsow et in alpe Tsagan- 
Gol. Kirilow Floret Julio. £>/. 

** lnvolucri squamis e xterioribus interiorês 
sub ce quant ib us. 

664. Saussurea foliosa Ledeb. 

S. foliis oblongis serniclecurrentibus serratis ( denta- 
lisque ) subtus lanuginosis, denrnm albo-tomentosis; 
corymbo coarctato ; involucri villosi squamis exte- 
rioribus lanceolato-lmearibus acummatis, interiorês 
ovato-lanceolalas acutas subœquantibus. 

S. foliosa Ledeb. fl. Alt. IF. p. 23. — icon. pi. fl. Ross. 
Alt. ill. t. 69. — DC. prodr. VI. p. 535. 

a. Altaica : caulibus pcdalibus et altioribus, 
pluribus ex unice radice, foliis br éviter* 
serrato-dentatis, receptaculo medio palea- 
ceo, margine glabro demain papillis apicu-* 
latis obtecto. Ledeb. I. c. 

In regione Altaica. 

[3. dent osa : caulibus solitariis dodrantalibus 
et humilioribus , foliis grossius dentatis, 
receptaculo toto paleaceo. DC. prodr. FL 
p. 536. 

In alpe Schibet. 

y. pygmœa : subacaulis , foliis grosse et late 
dentatis, receptaculo toto paleaceo. 

In alpibus prope Turanskoi Karaul detexit Kuznetsow 117 

A ri varietates Baicalenses ob receplaculi indolem al) Al- 
taica spccifice separandae ? 

Floret Julio. SX. 

605. Saussurea squarrosa m. 

S. lanuginosa foliis radicalibus inferioribusque brevi- 
ter petiolatis lanceolato-dentieulalis , superioribus 
sessilibus oblongis mtegerrimis, supra arachnoideo- 
villosis, sublus albo-tomentosis ; corymbo coarclalo 
2 — 3 cepbalo ; involucri squamis oblongis suboequi- 
longis, inferioribus squarroso-reflexis albo-tomento- 
sis, superioribus adpressis villosis. 

S. squarrosa Titrez, cat. pi. Baie. Dah. n 680. 

Puroila 2 — 4 pollicaris. Receptaculuni nudum. Pappus ex- 
terior inaequalis brevis scabriusculus. 

In alpe IVuchu-Daban pauce specîmiaa invenit divus / 
Kiriloxv. Floret Julio. Çh. 

666. Saussurea acuminata m. 

S. foliis glaberrimis oblongis decurrentibus acumina- 
lissimis , integris aut acute bine inde dentieulatis ; 
eorymbo coarctato ; involucri glabriusculi squamis 
acuminatis exterioribus interiores subsequantibus ; 
receptaculo paleaceo ; ilorum exleriorum pappo 
exteriore subnullo, disci manifesto. DC. I. c. 

S. acuminata Turcz. cat. pi. Baie. Dah n. 683. — Fisch. 
et Mej. ind. sem. hort. Bot. Jmp. Petr. 1845 p. 37. 

Involucri squamae scabriusculœ, inferiores virides, lanceo- 
latae , acuminatae , saepe squarrosa? , superioribus apice 
purpureo-coloratis plerumque paulo breviores, interdum 
dimidium tantum longiludinis involucri attingentes. An 118 

ergo melius ad subdivisionem prcecedentem transféra^ 
tur ? Herba bipedalis. 

In pratis humidis Dahurise inter Nerczinsk et Nerczinskai 
Zawod. Floret Julio, fy. 

Sectio III. THEODOREA DC. prodr. VI. p. 536, 

Cass. clict. 63. t. 4*53. 

Involucri squamae apice appendiculatse. Anthera-» 
rum cauda? ciliatee nec lanatae. 

667. Saussurea glomerata Poir. 

S. foliis oblongis basi altenuatis, radicalibus sabden-^ 
tatis vel sinualo-dentalis, caulinis integerriinîs den-* 
tatisve sessilibus decurrentibusve ; corymbo compo- 
silo laxo ; involucri cylîndracei parce villosi squa-. 
mis extiinis integris vel apice trifidis , reliquis ob- 
longatis appendice suborbiculata lacera patnla pur- 
purascente auclis. DC. I. c. 

S. glomerata Poir. encycl. suppl. V. p. 7 1. n. 4. — Ledeb. 
fl. Alt. IF. p. 21. ■ icon. pi. fl. Ross. Alt. ill. t. 68. 

Cirsium inerme foliis scabris, lanceolatis, omnibus integ- 
ris, squamis calycum lanceolatis Gmel. fl. Sib. II. p. 74. 
n. 56. t. XXX. f. I. 11. 

Jacea neraorosa, montana, folio integro, carnoso , rigido, 
floribus purpureis Amm. Rut h. p. 136. n. 180. 

A 5. amara suadente cl. Ledebour dignoscenda capitu-r 
lis ob florum numerum longe minorem multo angustio- 
ribus, involucrique squamis angustioribus appendice mi- 
nore auctis. Flores purpurei, rarius albi. 

In locis saisis u bique, t. gr. in transbaicalensibus, in Da«? 
huria, ad salinas Ircutianas et caet. Floret Julio. ^* ug 

668 S * iipbjka h i » ii lli. a Fi v( h 

S, foliis scabriusculis pianatifidis bipinnatindisve ), 
laciniis linearibus aculis subdentatis, caulmis sub- 
decurrentibus, surumis indivisis ; capilulis corymbo- 
Ms globosis ; involucri squamis extimis parce t<>- 
mentosis lanceolatis acuminatis , noediis et inbims 
m appendice m scariosam lacero-dentatain colora- 
laiii erectam desinentibus. DC. prodr. VI. />. 337. 

S. pulchella Fisch. in lilt. uL DÇ 189 

S dissecla Ledeb. fl. fit. IV. p. 19. icon. pi. fi. Ross, 

dit. 'II. t. 66. 
Heteroti k hum pulchellum Fisch, mtm. Soc. Mosou. III. 

!'■ 7L 
Serratula pulchella Sim^. bot. mag. t. 2589. 

Thcodorra pulchella Cass. dici 53. /'• 165. 
Corolle appendicesque squamarum involucri purpureo-vi- 
olacefe. 

lu monotosts Duhuriac lutins frequens. Floret Julio. S>/. 

669. SaUSSLREA iU.\'l\AI.\ DC. 

S. foliis glabris ad costam fere runcinato-pinnalipar- 
lilis, lobis distantibus inaequalibus liiieari-oblongis, 
lune inde costaque dentatis ; capitulis paucis ad 
apicem caulis pedunculatis ; iovolucri squarais sub- 
coriaceis, exlerioribus elongatîs apice integris 2 — 3 
fidisve ; mterioribus appendice scarioso-denticulata 
auctis exteriores paulo superantibus. 

S. runcinata DC. ami. mus. 16. p. 202. diss. n. 13. t. 
7 .—prodr. I. c. 

S. poly podiifolia Tarez, pi. exsiçc. { DaliUrica ) 120 

Corymbus saepe ramosus et tune corymbi partiales ex ca- 
pitulis 2 — 3 breviter pedicellatis constant. Laciniœ fo- 
liorum sœpe subfalcatae, ad lentem cartilagineo-serrula- 
ta3- Variât corollis purpureis et albis. 

In saisis Dahuriae ad limites Chinenses abunde provenit. 
Floret Julio, g,. 

670. Saussdrea alata DC. 

S. foliis radicalibus inlerruple pinnatifidis , caulinis 
inciso-pinnalifidis in aiam dentatara desinenlibus, 
laciniis carlilagineo-dentatis , ramîs paucifloris, bii- 
perioribus in corymbum densum coarctatis ; invo- 
lucri arachnoideo-villosi sqnamis exlerioribus oblon- 
gis, saepe recurvis, adpressis mucronatis, interiori- 
bus in appendicem subrolundam membranaceam, 
intns prœserlim villosam desinentibus , exleriores 
paulo vel doplo snperantibns. 

S. alata DC. ann. mus. 1G. p. 202. diss. n. 14. t. 8. — 
prodr, p. 537. 

Heterotrichum squalidum MB. inad. 

Serratula decurrens Ledeb. ind. sent. hort. Dorp. suppL 
1811. p. 4. 

Serratula squalida Steph. 

Saussurea laciniata var. lasiocephala Tarez, pi. exsic. 

Cirsium foliis inferioribus pinnatifidis, superioribus den- 
ticulatis decurrentibus, squamis calycum squalidis Gmel. 
fi. Sib. II. p 8t. n. 62. t. XXXFI. 

In saisis transbaicalensibus ad fluvium Czikoi , non pro- 
cul a Kudara. Floret Julio et Augusto. fy. 

671. Sadssurea crepidifolia m. 

S. foliis radicalibns interrupte pinnatifidis, caulinis in- 121 

ciso-piDnatifidis in alain dentalam desinenribus, la- 
ciniis carUlagineo-denlatis ; corymbo lerminali com- 
posito denso ; involucri glabriusculi squamis a basi 
ad apicem gradatim loogioribus, exterioribus irian- 
gularibus, apice reflexis saepe biïobis, margine par- 
ce aracbnoideis, superioribus in appendicem sub- 
rotundam membranaceam , inius preeserlim villo- 
sam, reflexara desinenlibus. 

Media quasi inter praeccdentem et S. laciniatam Le- 
deb., ab i 1 la involucri squamarum extimarum forma et 
iudumento, ab hac pra?sertim foins minus dissectis re- 
cedit. A cel. de Candolle, qui certe plantam hanc ha- 
buit aut omissa aut cum S. ai a ta conjuncta. Spécimen 
unicum, in transbaicalensibus loco mihi ignoto lectum ; 
possideo, forte typum distinctae speciei , huic alïinis. 
Ha?c recedit statura plus quam pedali, caulc ramoso, ra- 
mis sœpe iterum divisis , capitulis non congestis cylin- 
dricis, involucri que squamis magis squarrosis. 

S. polypodiifolia Titrez. pi. exsicc. ( Transbaicalensis 
1829 ). 

S. laciniata var. Tarez, pi. exsicc. 

In saisis ad fl. Selengam et Dschidem , ad salinas Selen- 
genses, nec non ad fl. Barguzin. Floret Julio. ^. 

204. CARL1NA Toarn. inst. t. 285. 

Llnn. gen. 929.—Gœrtn. fr. 11. p. 384. t. CLX11L — 
Lam. M. t. 662.—Sdikuhr Handb. t. 232,—Less. 
syn. p. 12.— DC. prodr. VI. p. ôâô.—Endl. gen. 
n. 28ô9.—Carlina, Chamœleon , Carlowitzia et Mi- 
tina Cass. dict. — Carlina et Carlowitzia Moencli. 
DC. dis s. 
Capitulum homogamum raulli el œqualiflorum. In- 12*2 

volucri scpiamae exteriores foliaeeee dentato-spinosae 
patentes, iutimœ elongatae radiantes seariosae eolora- 
tae. Reeeptaeulinn planum. Fimbrillœ basi concretae 
alveoliformes , apice iiicequaliter raultifidœ. Corollœ 
glabrœ 5 fidae. Antherae api ce longe appendiculatœ, 
basi bieaudatae, eandis phimosis. FiJamenta glabra. 
Frnctns oblongo-eylindraeens pilis sericeis adpressis 
vestitus. Pappi lamellee imiseriales, basi ternatim qua- 
ternatimve cûiicrela'*, eœlernm, plumosœ. — Herbœ spi- 
nosœ durée sqnamis involneri intimis radium mentien- 
tibns insignes. DC. I. c. 

Sectio HERACANTIIA Tabern. Kraut. 398. 

Besl. hort. Eyst. non Linn. Carlina Cass. dict. 7. p. 

108. Less. syn. p. 12. subgen. I. 

Involucrum duplex , nempe squamae radiantes et 
coloratœ cum exterioribus foliaceis contiguœ , nuilis 
aut fere nuilis aliis intermixtis. DC. I. c. 

672. Carlina vulgaris Linn. 

C. caulc monoceplialo ant apiee corymboso-pplyee- 
phalo pnbescente arachnoideo ; foliis lanceolatis spî- 

noso-dentatis subtils pubescenlibus ; involueri sqna- 
mis interioribns radiantibus albis exteriores supe- 
rantibus. DC. I. c. 

C. vulgaris Linn. sp. 116t. — Spreng. sjrst. veg. III. p. 

379. MB. fi. Taur. Cane. 11. p. 282. Ledeb. fi. Alt. 

IF. p. iZ. — Koch syn. fi. Gcrm. p. 406. — Schkuhr t. 

1232. 
Carlina caulc multifloro corymboso. Gmel. fi. Sib. II. p. 

32 n. 64. 123 

lu inoiitosis ad v i a m , quse ad thcrmas Turkenscs ducit 
liioc inde obvia r.gr. ioter Cliaim et Gremiaczaja. Flo 
rct .lui i ii et Auguste). ;•>/. 

Subtribus III. CARDU1NEM DC, pmdr. IL p. 617. 

Carduineœ stricte dicta) Less. sxn. p. S. — Car* 
duineœ, Lamyreœ et Cynarece Cass. tabl. p. 9. 
Capitula multiflora œqualiflora bomogama , floribus 
omnibus bermapbroditîs aut dioicis. [nvolucrura mul- 
tiseriale, squ&mis Liberis, sœpius apice spînosis. Co- 
rollœ .') fidae extus armatoe , lobis exterioribus paulo 
profundius incisis. Slamiuum Blamenta distincta pilo- 
sa, papillosa, rarius glabra. Antherse ecaudatse aut 
brevicaudatse, A-chsenia glaberrima erostria , areola 
terminali. Pàppus pilosus plumosusve, setis saepius ba- 
si in annulum conerelis , l)asi margine promiuulo 
nunquani cinclus. DC. I. C. 

205- CARDUUS Gœrtn. fr. II. p. 377. t. CLXII. 

DC. diss. cyn. p. 21. — prodr. VL p. 621. --Endl. 
gen. n. 2884, — Cass. dlct. 4L p. 314 et 33G. — 
Schkuhr Ihmdb. t. CCXXF111. ( exclusis C. Marl- 
ano et Cynaroide ) — Cardia spp. Toum. Linn, 
Less. 

Capitulum œqualillorum. lnvolucri squamœ nfibri- 
catae aut Kneares, margine non scariosœ, saepius api- 
ce spinosse aut acuraiiialœ. Receplaculum fimbrillife- 
rum. Corollsc tubo brevi, fauce oblonga , limbo 5 fi- 
do obringenle. Staminum filament a libéra pilosa. An- 
therse appendieulis linearibus subulatis, caudis nuliis, 124 

Stigmata concreta. Fructiis oblongi compressa glabri, 
areola terrainali subcarnosa , basilari vix subobliqua. 
Pappus multiserialis, setis uliformibus scabris, basi in 
amiulum a fruclii sececlentem concretis. — Herbœ erec- 
tae siniplices monocepbalœ aut in ramos raonocepba- 
los plus minus divisa?. Folia caulina secus caulem de- 
currentia piuuatilobata aut iudivisa , plus minus ser- 
raluris ciliato-spinosis. Capitula subglobosa aut oblon- 
ga, erecta aut ssepius post antliesin nutantia. Corollœ 
purpureœ, aut variantes albœ. DC. I c. 

673. Carduus crispijs Linn. 

C. caule ramoso, ramis alato-spinosis ; foliis lanceo- 
latis sinuatis dentato-spinosis ; capitulis ad apices 
ramorum glonieratis globosis ; involucri squamis li- 
neari-subujatis mucronatis patulis, interioribus mol- 
îibus subscariosis. DC. I c. p. 623. 

C. crispus Linn. sp. 1150. — FI. Dan. t. 653. — Engl. bot. 

t. 112. — Spreng. syst. veg. 111. p. 484. — Ledeb. Jl. Alt. 

IV. p. S6.~Koch syn. jl. Germ. p. 402. 
Carduus caule alato, spinoso, foliis sinuatis decurrenti- 

bus, margine spinosis, floribus sparsis. Gmel. Jl. Sib. 

II. p. 41. n. 43. 

Cirsium caule crispo, foliis laciniatis , subtus tomentosis 
Amm. Ruth. p. 137. n. 82. 

In herbosis frequens. Floret Junio, Julio, q. 

206. CIRSIUM Tourn. inst. 447. t. 255. ( excl. spp. ). 

Gœrtn. fr. IL p. 383. ( excl sp. delin. ) - DC. JL 
Franc, éd. 3. vol IV. p. 111. diss. 1. p. 22. — 
prodr. VI. p. 634.~Endl. gen. n. 2887. — Cnici ii>; et Cardui wp, Linn, Cnicus Schreb. geiii n. 

ff'i/h/. sp. III. p. 1662. excl. spp.)— 

Schkuhr Hundb. t. 229. Lophiofepis , Eriolepis y 

Onotrophe et Cirsium Cùss. - Breeœ et Cardui spp, 

Capitumm aequallfloruin honiogamum, floribus ber- 
maphroditis aul dioicis. tnvolucri squainœ imbricaUe, 
plus minus apice spinosae. Receptaculum fimbrillife- 
ruin. Corolke Lubo breri, fauce oblonga, limbo 5 G- 
tlb. Slaminum filamenta libéra , saepius pilosiuscula. 
Ântherœ appenaicibus lm< ari-subulatis , candis imlJis. 
Stigmata cdiicrela. Fructus obloDgi compressi glabri 
membranacei ecostali , areola terminal] subcarnosa. 
Pappus multiserialis, selis l>asi in annulum deciduum 

coin relis, phimosis , apice s.epius siilxlrnl iculatis aul 

subclavellatis. Herbae babitu Cardui foliis decnrren- 
tibus aul sessilibus , floribus purpureis aul ôchroleu- 

cis, foliis variis saepissime spinosis. DC. I. c. 

Sectio I. CEPHALONOPLOS DC. prodr. Vh p. 643. 

Neck. elcm. 1. />. 6$?- Cirsium Cas s. dict. 27. p. 
18ô, 3â. p. 178, H. p. 332. -Breeœ spp. Less. 
syn. p. 9. — Serratulœ spp. auct. 

Capitula ovata aborlu dioica. Involucri squama? im- 
bricatœ lanceolatse adpressae, exteriores apice snb- 
spinosœ , intimse apice subscariosœ inermes. Stami- 
num filamenta subscabra.— Herbae foliis sessilibus vix 
subdecurrentibus , plus minus pinnatifidis cilialo-spi- 
nosis. Flores sordide et pallide purpureo-lilacina?. Ra- 
dices repentes. DC. I. c. i2G 674. ClRSlUM ArGUNENSE DC 

G. caole aiigulato sulcalo glafaro ; foliis secus caii- 1 
lem in alara inteirnptam spiiiosain decuirenlibns , 
ovali-oblongis sinnatis, sobtns vix araneosis , lobis 
ovatis apice spinosis et margine spinuloso-eiliatis ; 
capitulis ebracleatis globosis glabriusculis ; invohicri 
squamis sublnermibus, inferioribus apice mucrona- 
lis, lotirais vix scariosis. DC. prodr. FI. p. 644. 

C. setosum /3. suhalatum Ledeb. Jl. AU. IV p. 10. 

Plantam Altaicam non vidi, vix tamen dubito illam cum 
nostra identicam esse, Proxiinus C. arvensi et praeser- 
tim C. setoso MB. a priore distinguitur foliis minus 
profunde incisis, potius sinuatis vel grosse serratis* non 
undulatis , a posteriore foliis basi decurrentibus. Vix 
auteni propria est species, nam et genuinum C. arven- 
se Scop- foliis sessilibus et secus caulem decurrentibus 
variare solet. 

In saisis ad fluvium Argun , prope rivulum Urulunqui. 
Praeterea nullibi vidi. Floret Julio et Augusto. O/. 

Sectio 2. ONOTROPHE Cass. dict. 3G. p. 145. 

DC, prodr. VI. p. 644. 

lnvolucri ovati aut globosi squanue aiit mucronaUe, 
aut spiuula inerini brevi términatse , intimae semper 
omnino inermes. Coroli-e subregulariler 5 fida?. Sta- 
minnm filament a pilosiuscnla. DC. I. c. 

Gorollse in nostris omnibus purpureae , folia non 
clecurrentia. 

G7 5. ClRSlUM PENDULUM F'iScll. 

G. c aule apice araneoso-subvilîoso ; foliis sessilibus glabris pintiatipariilis, lobis lauceolalis acummatis, 
apice valide spiiiosis margine çiliato-spîiiulosis ; vu- 
j)iin!i> (i I.') m raceraum uutanteo] dispositis ; 
invokicri subglobosi squauiis linearibus aouminalis 
subaraneosis , exterîoribus subspraescentibus. 1)(\ 
ibid. f>. SâO. 

SquamflB média laleraliter curvatrc subfalcaitc, onde nomcn 
Cirsii falcati, qaod de Domine Fischtriano iyna- 
rus, pritnam liuic stirpi imposui. 

lu pratis bamidis Sylvaticis Dahuriœ in viriniis oppidi 
Nerczin.sk et c:et. Floret .lulio. "fi • 

GT<). Cirsium Gmelihi Fisck. 

C. railler fasciculata ; foliis petiolatis oblongis \<l ob- 
longoobovatis, ad médium pînnatifidis, pube spar- 
s;i praesertîm subtus villosiusculis, lobîs oyats den- 
tatis spinosis ; capitulis '2 6 aggregatis ; involucri 
squamis imbriealis adpressis subînermlbus ; pappo 
corollani subaequaiite. 

C. Gmelini Fisch. in litt. 

C acaule Ledcb. jl. Alt II'. p. II. ( excl. synon. ). 

C. acaule y. Gmelini C. A. Mey. in DC. prodr. II. p. 

652. — Tarez, eut. pi. Baie. Dali. n. 673. 
Cnicus Gmelini Spreng. hist. rei herb. 11. p. 270. 
Cirsium spinosuin capitulis in vertice inter totidem folio- 

rum valla congestis, nudis, inermibus Gmel. Jl. Sib. II. 

p. 264. n. 50. t. XXV. 
Cnicus acaulos polyanthos, purpureus, Asphodeli radice 

esculenta Messerschm. in Amm. Ruih p. 140. n. 188. 

a. acaule: capitulis fere ra clic al i bus aggre- 
gatis, a ut c aulc brevissimn. 128 

/3. caule se eus : caule elongato, capitulis aggre* 
gat o-ra cemosis. 

A C. acauli AIL, meo sensu, satis distinctum capitu- 
lis nunquam solitariis , foliis villosiusculis ad médium 
tantum pinnatifidis et pappo corollas adaequante , nec 
manifeste illis breviorè. Squamse involucri interiores ba- 
si latiore magis acuminali. 

In pratis humidis prope Ircutiam et fere ub'.que in locis 
similibus, varietas $. multo rarius cum priore occurrit. 
Floret Julio. %. 

677. Cirsium serratuloides Lcdeb. 

C. foliis amplexicaulibus lanceolalis ilidivisis , setoso- 
ciliatis, glabris aut subtus glaucescentibus plus mi- 
nus arracliDoicleis ; caule simplici monoaut poly- 
cephalo, ramis elongatis monocepbalis paucifoliis ; 
involucri squamls lineari-lanceolatis adpresse subin- 
erme acuminatis, margine araneoso-subeiliatis. 

C. serratuloides Ledeb. fi, Alt. IV. p. 1.—DC prodr. VI. 
p. 652. ( non Scop. J. 

Carduus serratuloides Linn. sp. éd. I. p. 82 5 ( excl. sy- 
non. ) non jacq. 

Serratula foliis lanceolatis integris amplexicaulibus : ser- 
raturis spinoso-setaceis Linn. hort. Ups. p. 248. 

Cirsium calycibus inermibus acutis, foliis utrinque viridi- 
bus, firmis, integerrimis, inœqualiter ciliatis. GmeU il. 
Sib. IL p. 52. n. 44 et 45. t. XII et XXIII. f. 1. 

Cirsium procerum, folio profunde serralo, utrinque virente* 
Jacea capitulis minoribus, fibrosa radice. Messerschm. 
in Amm, Rut h. p. 140. n. 187. 

lu regionibus nostris variât foliis utrinque viridibus aut 
subtus glaucis par ce que lanugiuosis sessilibus aut rarius 129 

subdrcurreiilibus. A simili iino Ci r si o P </ n no n ico Jac</. 
[Car duo scrratuloldc Jacq.) dignoscitur caale .ipicc 
[oliis etiarasi paucis instructo, ssepe raraoso et polycepha- 

lo, atfjuc foliis infcrioribus ad basin valde angustatis. 

lu niontosis sylvaticis fere a bique. Floret Julio. 2^, 

678. Cir.siLM \\ i.assowiam m Fisch. 

G. foliis amplexicauJibus lanceolalis acuminatis, sub- 
lus canis, supra sparse piJosulis, ramulis ad apicera 
paucis monocepbalis ; capitulis globosis subglabris ; 
involucri squamis linearibus apice spinuJosis laxius- 
culis, pappi setis phimosis cuni parle superiore ini- 
tia subscabra. DC. prodr. VI. p. 6ô3< 

Proximuni prœcedenti sed differt foliis sublus cauo-to- 
mentosis basi latioribus et ma gis cordatis, involucricjue 
squamis laxioribus. Variât etiam caulc mouocephalo. 

lu pratis Dahuriœ simul cura Cirsio pendilla. Floret 
Julio, gj. 

679. ClRSlUM HETEHOPHYLLDM AU. 

C. foliis aniplexicaulibus cordatis acuminatis serratis, 
supra glabris, sublus niveo-toincntosis ; capiluJis so- 
htariis aut subaggregatis louge pedimculalis globo- 
sis ; involucri squamis glabris adpressis inermibus, 
intimis elongatis colorato-scariosis planis inlegris. 
DC. I c. 

G. heterophyllum AU. Jl. Pcdem. I. p. 554. t. XXXÎV,— 
DC. Jl. Franc, n. 3086—Spreng. syst. veg. III p. 370,— 
Ledeb. Jl. Alt. IF. p. 7. 

Carduus heterophyllus Linn. sp. 1136. 

Cirsium caule fere unifloro, calyce iuermi acuto, foliis lau- 

Turcz. Jlor. baical. dah. II. 9 130 

ceolatis ciliatis integerrimis et laciniatis. Ginel. fl. Sib. 
IL p. 51. n. 43. 

a. indwisum : foliis o m n i b u s ind i v i s i s. 

Carduus helenioides Linn. sp. l\55. — Engl bot. t. 675. 
Cirsium helenioides AU. Ped. n. 553. t. XIII. 
/5. incisum: foliis plerisque inciso-pinnatifi- 
dis. Hue synonyma Allionii , Linnœi et 
G me Uni ad speciem ad duc ta. 

Crescit «. copiose in umbrosis ad rivulos v. gr. prope 

Kultuk et caet. Floret Julio. %• 
Alteram varietatem apud nos non vidi. 

207. LAPPA Tourn. inst. 458. t. 156. 

Juss. gen. 173. — Gœrtn. fr. 11. p. 379. t. CLXII. f. 
3.—Lam. M. t. G6ô. — Cass. dict. 25. p. 256 et 
41. p. 310 et 324.—Less. syn. p. 8. — DC. diss. 
comp. p. 20.—prodr. VI. p. 661.—Endl. gen. n. 
2S92.—Arctii spp. Linn.—Arctium Vill. Willd. 

Capilulum bomogamum , multi et aequaliflorum. In- 
volucri globosi squamae coriaceoe imbricatœ basi ad- 
pressae, dein subulatae apice corneo uncinalo indexa?. 
Receptaculi subcarnosi p]ani fimbrillœ rigidœ subula- 
tae. Corollse 5 ficlae regulares, tubo 10 uervio. Stami- 
num nlamenta papiJlosa , antherse in appendices fili- 
formes termiiiatse , caudis subulatis basi inslructse, 
Stigmala apiee libéra divergentia, extus arcuata. Fru- 
clus oblongus lateraliter compressus glaber , trans- 
verse rugosus , areola basilari vix obliqua. Pappus 
brevis pluriseriatus, pilis in annukun non eoncretis ca- 
ducis liliformibus scabris.— Herbœ raniosœ. Folia pe- 131 

tiolala cordata subundulata, subtus plus minus tomen- 
tosa. Capitula terminalia subcorymbosa aut solitaria. 
Corollae purpureae aul variantes albae inyolucro sequa- 
les. DC. prodr. VI. p. 6*61. 

280. Lappa tomentosa La m. 

L. involueri araclinoideo-lomontosi squarais ad apices 
fere subseiTulatis, interïoribus subradiantibus rauti- 
ris ; capitufis subcorymbosis. DC. L c. 

L. tomentosa Lam. dict, L p. 397. 

Arctium Lappa £. Linn. sp. IÎ43 — Sprcng. syst. veg. III. 
p. 387. 

A. tomentosum Schkuhr Handb. ULp. 49. t. CCXXXFII.— 

Lcdcb. fi- Alt. IV. p. 37. 

A. Bardana Willd. sp. pi. IF. p. 1G32. 

Lappa capitulis et foliorum facie inferiori tomentosis Gmel. 

Jl. Sib. II. p. 104. n. 85. 
In ruderatis commune. Floret Julio, q. 

Subtribus IV. SERRATULEM Less. syn, p. G. 

DC. prodr. VI. p. 6'62.—Rhuponticeœ et Serratuleœ 
Cass. tabl. p. 9. 

Capitula multiilora. Invokicrum njultiseriale , squa- 
mis vix spinescentibus. Flores omnes hermaphroditi 
aut dioici, rarius pauci fœiuinei in ambitu. Corollœ 5 
fidœ extus arcuatae. Staminum filamenta papillosa aut 
pilosa. Antlierae glabrae. Pappus uni-aut saepius mul- 
tiserialis, pilosus, margine promiuulo circulari cinctus. 

DC. L c. 

9* 132 

208. RHAPONTICUM DC. prod. VI. p. GG3. 

Endl. gen. n. 2894.— Rhaponticum et Serratulœ spp. 
DC. merci comp. p. 21. — Rhaponticum, Stemma- 
cantha et Cestrinus Cass. dict. 4/. p. 609 et 320, 
30. p. 461 .—Rhapontici sect. 3. Less. syn. p. G.-— 
Centaureœ Cnici et Cynarœ spp. Linn. — Serratulœ 
spp. Gœrtn. fr. IL p. 3S0. 

Capituhim bomogamum raulti et aequaliflorum. Tn- 
volucri squamœ multiseriales adpressœ, desinentes in 
appendicem totam aut margine scariosam integram, 
dentatam, acuminatam aut rotundatam. Receptaculum 
fimbrillis linearibus oimstum. Corollse 5 fidœ subre- 
gulares. Staniînum filamenta papillosa, antherse appen- 
dice terminali obtusa. Fructus oblongus lateraliter com- 
pressus glaber, areola basilari valde obliqua. Pappus 
rufescens mulliserialis, setis rigidis scabridis, exterio- 
ribus gradatim brevioribus.— Herbse perennes oligo- 
cepbalae aut înonocepbalae. Folia indivisa aut varie 
pinnatilobata, sœpius subtus cano-toinentosa. Capitula 
magna subglobosa. Corollœ purpureœ. DC. I. c. 

Sectio 1. STEMMACANTHA Cass. DC. I. c. 

Involucri squamœ desinentes in appendicem lon- 
gam acuminatissimam margine tantum scariosam. Fru- 
ctus margine subdentato circa basin pappi coronatus. 
DC. I c. 

681. Rhaponticum atriplicifolium DC, 

R. foliis petiolatis acuminatis , supra subscabris sub- 
tus cano-tomentosis, radicalibus et inferioribus oblon- 133 

go-cordatis denticuiatis, vel triangulari-cordaiia îna> 
qualiter încisis, superioribus ovato-bblongis ; capi- 
tula *2 (rarius 3 — i ) globosis cernuls ; involucri 
squamis angustis acuniinatis : exterioribus reflexis 
pungentibus, mediis apice reflexis raterioribusque 
adpressis inermibus. 

R. atriplicifolium DC. prodr. I. c. 

Carduus atriplicifolius Trev. act. nal. car. 13. p. I. p. 

198. Reichenb. hort. Bot. I. t. 18.— Spreng. syst. veg. 

III p. 386. 
Silybum atriplicifolium Fisch. ind. hort. Petr. 1824. 
Onopordon deltoïdes Ait. hort. Kew. 3. p. 146. 

a. foliis cordato-oblongis denticulatis. 
/3. foliis triangulari-cordatis, oblongis, plus 
minus profunde incisis. 

Cirsium ficifolium Fisch. mcm. Soc. Mosqu. nat. cur. 
Utraque varietas in sylvaticis totius Dahuriœ abunde pro- 
venir Floret Julio et Augusto. gr* 

Sectio 2. EURHAPONTICUM DC. prodr. VI. p. 664. 

Involucri squairux exteriores desinentes in appen- 
dicem araplam oblongam aut subrotimdam omnmo 
scariosam subintegram aut demura rupto-laceram, in- 
teriores angustiores lineari-lanceolatae acuminatissiuise. 
DC. I. c. 

682. Rhaponticum uniflorum DC. 

R. foliis omnibus pinnatipartitis vix arachnoideis, lo- 
bis oblongis dentalis ; caule simplici monoceplialo 
1ère usque ad apicem folioso (aut apice subnudo). 
DC. I. c. 134 

Cnicus uniflorus Linti. mant. 572. 
Serratula uniflora Spreng. syst. veg. III. p. 388. 
Leuzea Dahurica Bge. enum. pi. Chin. p. 205. 

Centaurea calycibus meinbranaceis, foliis pinnatifidis den- 
tatis Gmel. jl. Sib. IL p. 86. n. 67. t. XXXVIII. 

In montosis apricis prope Ircutiam et alibi frequens. Flo- 
ret Junio, Julio. <0/. 

209. LEUZEA DC. Jl. Franc, éd. 3. v. 4. p. 109. 

Ann. mus. h. nat. 16. t. I0.—prodr. VI. p. 665.— 

Endl. gen. n. 2395. — Centaureœ spp. Linn. — 

Ehacomœ spp. Adans.—Leuzea et Fornicium Cass. 

dict. 17. p. 249, 26. p. 179. 41. p. 319. 50. p. 

4S4.~~Ehapontici sect. 1. Less. syn. p. 6. 

Capituliim bomogamnm muJti et œqnaliflorum. In- 

volucri sqnamae imbricatae multiseriales in appendi- 

ceni scariosam apice expansée. Receptaciilum fimbrillis 

Knearibns onustum. Corollœ 5 fidae subregulares. 

Staminnm filamenta papillosa, antherae appendice ob- 

tusse, candis brevibns. Stigmata dno apice libéra. 

Frnctus oblongi laleraliter compressi glabri , areola 

basilari snbobliqna. Pappus longns pluriserialis plu- 

mosns , setis basi in annulum concretis , interioribus 

sublamellatis ciliatis. — Herbœ tomenlosœ sœpius mo- 

nocepbalse. Folia in iisdem individnis sœpe varie pin- 

natilobata. Capilnla ovato-globosa terminaJia. CoroJlae 

pnrpureœ. DC. I. c. 

Sectio FORNICIUM C A. Mey. in. DC. I. c. 

Cass. dict. se. nat. 17. p. 249. 
Halo char 'is MB. 

Friictns Ircves mrirgine crenato manifeste coronata. 135 

Involucri squamae expansae in appendicem integrara 
lanceolatam aul subulatara planam. DC. /. c. 

G83. Leuzea carthamoides DC. 

L. foliis ovali-oblongis glabriusculis, inferiorîbus pe- 
tiolalis piiinatipartitis, superioribus sessilibus pinna- 
tifidis ( integrisme serratis ) ; caule monocephalo 
glabriusculo ; involucro villosissimo. DC. ibid. p. 
666. 

L. carthamoides DC. diss. camp. p. 40. n. 2. — Sprcng. 
syst. veg. III. p. 383 — Ledeb. fi. Ait. IV. p. 3i. 

Cnicus carthamoides JVilld. sp. pL III. p. 1686. 

Cirsiuin carthamoides Link eniim. 2. p. 302. 

Squamae involucri exteriores appendice dilatata scariosa 
sublacera, interiores elongata lineari. 

In alpe Chamar. Vidi etiara initio hyemis sub nive hanc 
aut affinera huic plantam in alia alpe Baicalensi prope 
fontes torrentis Chara-Murin. Floret Julio, "fx- 210 SERRATULA. DC. prodr. VI. p. 667. 

Endl. gen. n. 2897. — Serratula sect. 1. DC. diss. 
comp. 3. p. 20. — Serratula et Centaureœ spp. 
Linn. et auct. — Mastrucium et Serratula ( ex par- 
te) Cass. dict. 35. p. 175 , 4/. p. 310, oO. p. 
468.— Serratula et Rhapontici sect. 1—2. Less. syn. 
p. 4 et 6. 

Capitulum mnltiilorum sœpius homogamum , inter- 
dum abortu unisexuale aut ad radium fœmineum. In- 
vohicrum subovatam squamis imbricatis, exterioribus 
brevioribus aut acutis mutîcis , aut in spinulam sub- 
inermem desinentibus , interioribus longioribus plus 
minus apice scarioso-membranaceis . Receptaculum 136 

fimbrillatum. Corolke 5 fidse subregulares . Staminum 
filamenta papillosa : antherae apice obtase appendicu- 
latse. Stigraata 2 divergentia. Fructus oblongus com- 
pressas glaber laevis , bilo subobliquo . Pappus pilis 
niultiser alibus rigidulis scabridis subrufescentibus inae- 
qualibus , exterioribus brevioribus , a fructu seorsim 
decidtiis nec basi amiulatis. — Herbse inermes aut sub- 
inermes , mono-aut polycephalae , glabrse aut sub- 
scabrae nec tomentosae. Corolke purpureœ aut vari- 
antes albse, nunquam flavae. DC. I. c. 

Sectio 1. MASTRUCIUM DC. I. c. 

Cass. dict. 35. p. 173. Rhapontici sectio 2. Less. 
syn. p. 6. 

Flores radii pauci fœminei discum superantes 3 — 4 
fidi, stamina 3 — 4 castrata gerentes. DC. I. c. 

684. Serratdla coronàta. Linn. 

S. foliis glabris pinnatipartitis, lobis serratis basi con- 
fluentibus ; capitulis corymbosis ; involucri tomen- 
tosi squamis lanceolatis acutis subpungentibus ad- 
pressis ; floribus exterioribus majoribus ex antheris 
efïbetis subfœmineis. DC. I. c. 

S. coronàta Linn. sp. 1144 (excl. syn, Bocc.) — Spreng. 
syst. veg. III. p. 390.— DC. diss. 2. p. 28. n. 3. — Le- 
deb. fi. Alt. IV. p. 38. 

Mastrucium pinnatifidum Cass. dict. 41. p. 323. 

Carduus inermis foliis glabris pinnatis, lacinia extrema 

maxima, capitulis squalidis Gmel. fi. Sib. H. p. 49. n. 

41. t, XX. 
Serratula foliis laciniatis, capitulis magnis lanuginosis Amm. 

Ruth. p. 136. n. 181. 
Ubique in pratis copiosa. Floret Julio. ££>. Sectio 2. KLASEA DC. prodr. VI. p. 668. 

Ca$s. I. c. — Rhabontiei seclio 1. Less. syn. p. 6. — 
Flores sequales omnes hermophroditi et papposi. 

685. Serratola centauroides Linn. 

S. foliis pinnatipartilis scabridis, laciniis lineari-lance- 
olatis integrîs aut grosse rariterque serratis ( vel 
pinnatifido-incisis ), termînali vix majore; involacri 
hemîsphserïci squarais exlerioribus adpressis ovali- 
lanceolatis brève raucronalis, iuterioribus elongatis 
in appendicem scariosam obtusarn subcrispara sub- 
dentatam. DC. I. c. 

S. centauroides Linn. sp. 113. — VVilld. sp. pi. III. p. 

\644. — Ledeb. fl. Alt. IV. p. 39. nec M. B. nec Spreng. 
Carduus caule ramoso, foliis pinnatiûdis , foliolis inferio- 

runi dentatis , squamis ex lanceolato-spinosis appressis 

G/ne/. /. Sib. IL p. 44. n. 38. t. XV1L 
Habitat in siccis et apricis atque rupeslribus ad fl. Ircut 

et Angaram, in Transbaicalensicus, nec non in Dahuria. 

Floret Julio, ^,. 

686. Serratula glauca Ledeb. 
S. foliis glaberrimis subciliatis glaucis, radical ibus pe- 
tiolatis ovalibus integerriruis, caulinis grosse denta- 
tis aut sinuato-pinnatifidis, lobis foliisque apice mu- 
cronatis ; caule simplici mono — ( rarius 2 — 3 ) ce- 
pbalo ; involucri ovati squamis exterioribus ovalo- 
lauceolatis in spinulam subpaLentem desinentibus , 
iuterioribus elongatis apice scariosis. DC. I. c. 

S. glauca Ledeb. decad. pi. in mém. de l'ac. de St. Pet. 

V.p. 560. n. 46.— fl. Alt. IV. p. 38. -iccm. pi. fl. Ross. 

Alt. ill. t. 32. 
S. centauroides Spreng. syst. veg. III. p. 389. — MB. fl. 

Taur. Cauc, III. p. 556. in nota ad n» 1637. 138 

S. Laxmanni Fisch. in litt. 

Centaurea squamis lanceolatis, foliis variis , caulinis ple- 
rumque ex pinnato-dentatis, caule supra raraoso Gmel. 
jl. Sib. II. p. 89. n. 70. t. XX. (haud hona). 

Squamae apice nigra3. Magnitudine inter 4 pollices ad duos 
pedes variât. Specimina Transbaicalensia et Dahurica sera- 
per monocephala, sed i II a quœ prope oppidum Krasno- 
jarsk inveni plerumque 2 — 3 cephala, qualia in icône 
Gmeliniana depicta sunt. 

In Transbaicalensibus inter Werchneudinsk et Selenginsk 
atque ad viam quae a priore ad thermas Turkenses du- 
cit, nec non in Dahuria. Floret Majo, Junio. ^. 

687. Serratdla glandulifera m. 

S. ramis monocepbalis; foliis lanceolatis integris sub- 
runcinatisve mucronatis margine revolutis, caule que 
glandulosis; mvolucri ovati squamis inferioribus ova- 
tis acuminatis , summis apice membranaceis. DC. 
prodr. FI. p. 670. 

Speeies ex unico specimine ab amie. Basnin, inter statio- 
nes Onensem et Kulenseni, deserti Chorinensis, sub finem 
Julii lecto, nota» An forma abnormis S. centauroi- 
d i s, sed folia longe diversa. Glandulas caulis et loliarum 
potius pili abbreviati dicendœ. 

Subordo II. LABIAT1FLOEM DC. dlss. inst. gall. 
(I SOS.)- prodr. VIL p. 1. p. 1. 

Perdicicœ Sprcng. syst. veg. III. p. 3ô8 et ôOI. 

Corolloc plerumque bilabiatae, làbio exteriore 3 ra- 
rius 4 lobo, Luteriore bifido seu bipartito , ravins in- 
divise 139 
Tribus Y. MUTISUCE/E Less. syn. p. 92. 
VC. prodr. I. c.—Mutisieœ et Carlincarum gênera Cass. 
Capîtulum heterogamum , rarissime dioiçum, ilori- 
bus fœmineis hermaphroditis seu neutris , uni aut 
pluriserialibus in ambilu. Involucrum imbricatura. Re- 
ceptaculura nudum. Corolla staminigera bilabiata aut 
îrregularis , raro regularis , fœminea fere nunquam 
iiliformis. Antherœ 1 ii^ulœ, alis lalis , rarissime ecau- 
datae. Stylus bifidus superne nodoso-incrassatus aut 
crassus, ramis exLus coiivexis aut puberulis , nunc 
brevissimis , nunc elongatis truncatis , vix diver- 
ger tib us aut ereclis. Pappus perfectus multiradiatus. 
DC. I. c. 

Subtribus MVTISIEM Less. in Linnœa 1830 p. 241— 
syn. p. D8.-DC. I c. 

Capîtulum rarissime uniflorum, saepius floribus fœ- 
mineis uniserialibus in ambitu, caeteris hermaphrodi- 
tis. Stylus crassus , ramis extus valcle convexis , in 
hermaphroditis extus œcjue ae styli pars superior pu- 
berulis aut glabris. Pollen saepius laeve elliptieum 
DC. I. c. 

211. ANANDRIA Sieg. diss. 1737. 

Linn. diss. 1745 in amœn. acad. I. p. 253. — Less. 
in Linnœa 1830 p. 241 et 346. syn. p. 120.— DC. 
prodr. FIL p. I. p. 40.—Endl. gen. n. 2933.— 
Leibnitzia Cass. dict. 26 (1822) p. 420.—Tussila- 
ginis sp. Linn. — Perdicii sp. Thunb. — Chaptaliœ 
sp. Spreng.— Chaptalia Ledeb. non Vent. 
Capîtulum mulliflorum heterogamum subradiatum. 140 

ïnvolucri squamae pluriseriales imbricatœ adpressae 
oblougo-lauceolatœ apice coloratse. Receptaculum 
nudum foveolatum. Flores disci hermaphrodite radii 
fœrainei stamiuîbus omnino îiullis. 

Gorollse glabrse bilabiatœ: clisci leretes brèves, la- 
bio exteriore 3 dentalo, interiore 2 dentato, radii tu- 
bo longo, labio exteriore ligulaeformi , interiore bi- 
partito minino. Antherée florum clisci eau datée et ap- 
pendiculatae. Stylus apice bilobus , ramis obtusis se- 
micyîindricis approximatis. Achsenium oblougum ut- 
riiique attenuatura subrostratura , nempe apice supra 
semeu conum cavum subbispidulum. Pappus multise- 
tus, setis temiissimis filiforraibus vix subscabris. — Her- 
ba babitu Bellidiastri — Radiées fasciculato-fibrosae. 
Foha radicalia peliolata. Scapus 1 cepbalus. Gorollae 
albse aut subroseae DC. I. c. 

688. Anandria. Bellidiastrum DC. I. c. 

A. diinorpha Turcz. cat. pi. Baie. Dali. n. G95. 

Tussilago Anandria Linn. sp. 1813. 

Perdicium Anandria R. Br. hort. kew. 5. p. 84. 

Ex una eademque radice scapi ita difformes vere et au- 
tumno nascuntur, ut ab auctoribus pro distinctas spe- 
cies accepta? fuerunt. Sœpe in speciminibus vernalibus 
scapos anni prœteriti cum capitulo superstili, omnino 
ad formam autumnalem pertinentes observavi. Plus 
quam viginti specimina florentia vere in hortum meum 
apportavi, quœ versus finem Julii scapum et folia formae 
autumnalis protulerunt. 

Forma vern a lis: scapo ebiacleolalo aut parce bra- 141 

ctcolato, foliisque plus minus lanuginosîs breviter pe- 
tiolatis lyratis aut sinuatis, inio ovatis, capitulis suba- 
pertis brevius pedunculatis, pappo corollas disci subae- 
quante, iis radio multo breviore DC. I. c. 

Tussilago Bellidiastrnm Linn. Iiort. Ups. 259. t. 3. f. 2. 
T. lyrata Willd. sp. 1IL p. 1963. 
Leibnitzia pliœnogama Cass. dict. 25. p. 422. 
Chaptalia lyrata Spr. syst. vcg. III. p. 504. 
Anandria lyrata Less. in Linn. I. c. p. 34G. 

Tussilago scapo unifloro, calyce subaperto Gmel. Jl. Sib. 
IL p. 143 n. 1-24. i. LXFlI.f. 2. 

Forma a u t u m n a l i s : scapo clongato bracteolato , 
foliis glabriusculis longe petiolatis lyratis , lobo termi- 
nali ovato sinuato-subdentato ( interdum lateralibus nul- 
lis ) ; capitulis majoribus longe pedunculatis discoideis , 
pappo corollas longe superante DC. I. c, 

Tussilngo Anandria Linn. hort. Ups. t. 3./. 1. atnœn* 1. 
p. 253. t. IL Willd. sp. pi. 111. p. 1962 ( var. fœm.). 

Leibnitzia cryptogama Cass. dict. p. 421. 

Cliaplalia Anandria Spr. syst. veg. III. p . 504.— Ledeb. 
Jl. Alt. IF. p. 89. 

Tussilago scapo imbricato, unifloro, l'oliis ovatis oblongis 
ex sinuato dentatis Gmel. Jl. Sib. II. p. 141. n. 122. t 
LXV1L f. 1 . 

Tussilago scapo unifloro, calyce clauso Gmel. Jl. Sib. 11. p 
141. n. 123. t. LXFI1I. J. 1. 

In montosis apricis prope Ircutiam frequens, in trans- 
baicalensibus etiam hinc inde occurrit v. gr. prope aci- 
dulam Pogromezensem. Floret Majo et postea Julio Au- 
gustoque. ffc. 142 

Suborclo III. LIGULIFLOR/E DC. 

Flores omnes ligulati herraaphroditi in capilulum 
radiatiflorum bornogarnum dispositi DC. Prodr. VIL 
p. 1 p. 74. 

Tribus VI. C1CII0RACEM VailL Juss. gen. Less. 

syn. 126. 

DC. prodr. I. c. Lactuceae Adans. Cass. dict. v. 20. 
p. 355. v. 25. p. 59. v. 48. p. 422. bull. phil. 
1821. p. 188. opusc. 3. p. 14. — Cichôrese Spr. 
syst. veg. III. p. 365.— Ligulatse Gœrtn. 

Stylus superne cylindraceus ramique aequaliter 
pubescentes obtusiusculi. Stigmalis séries prominulce 
aiigustce ante medios styli ramos desinentes. Corolla 
ad latus interius fissa et ideo ligulata plana 5 denta- 
ta, 5 nervia, aut nervis ad basin bifurcatis ligula 6 
nervia. Pollen scabrum multangulatuni , plerumque 
dodecaëdrum.— Plantae lactescentes alternifolise DC. 
I c. 

Subtribus I. HYPOCHiïRIDE/E Less. syn. 130. 

DC. prodr. FIL p. L p. 90.— Lacluceœ , Scorzone- 
reae, Hypochœrideœ Cass. op. 3. p. 46. 

Receptaculum paleaceum. Pappus paleolatus , pa- 
leolis anaustissimis semilanceolalis saltem interioribus 
et in acbœniis interioribus pinnatisectis.— Herbœ flo- 
ribus flavis ( aurantiacisve ). DC. /. c. 143 

-il 2. ACHYROPIIORUS Scop. Carn. éd. 2. v. 2. p. 116. 

Less. syn. 130. ( cxcl. spp. ) DC. prodr. VU. p. /. 
p. 92. (non Vail. )—Endl gen. n. 2986. — Hy- 
pochseridis spp. Linn. 

Capitulum mukiflorium. Involucrum ovato-oblon- 
gum aut subcampaniilatum , squamis imbricatis. Re- 
ceplaculum paleis intcr flores onustum . Achaenia 
glabra muriculala, nunc omnia suberostra, nunc om- 
nia rostrata. Pappus uuiserialis plumosus. DC. /. c. 

Sectio I. Phanodkris DC, 

Acbœnia omnia evidenter etlongiuscule rostrata, ros- 
tro cxteriornm breviore , intcriornm longiore DC. 
I. c. 

689. ACHYROPHORUS MACULATUS Scopi 

A. foliis radicalibus sparse pilosis ovali-oblongis sub- 
inlegris ant grosse denlatis ; canle subnudo pilosu- 
lo, parce bracliiato-raraoso ; involucro piJis rigi- 
clnlis scabro; achaeuiïs omnibus roslratis jD. I. c. 

A. maculatus Scop. fi. Carn. éd. 2. n. 986. 

Hypochasris maculata Linn. sp. 1140. — FI. Dan. t. 149.— 
Schkuhr Handb. t. 22 5.~-S/?re/?g. syst. veg.IH.p. 669.— 
Ledeb. fi. Alt. IV. p. 164. — Koch syn. fi. Germ. p. 

427. 

Hypochœris foliis hirsutis, ovatis, sœpe dentatis, caule 

plerumque unifloro Gmel. fi. Sib. IL p. 38. n. 31. 
Capitula cainpanulata , paulo minora, quani in planta 144 

Europaca. Flores involucrum paulo superant. Est A. 
maculât us <?. micr ocephalus DC. prodr. 

Hinc inde ad Angaram et in Transbaicalensibus reperi- 
tur. Fioret Junio. g/. 

Sectio II. Oreophila DC. 

Oreophila Don phil. mag. 1822. apr. — Amblachaeni- 
uin Turcz. pi. exsicc. — Hypochaeris H. B. et K. 
nova gênera ( non Gœrtn. ). 

Acbsenia omnia brevissime rostrata aut suberoslria 
DC. I c. 

690. ACHYROPHORUS AURANTIACtJS DC. 

A. caille hirto simplici aut rarius parce ramoso fo- 
lioso ; foliis ovali-oblongis cleutatis secus nervum 
médium subtus dense, caeterum sparse hirtis ; invo- 
luori squamis exterioribus ovatis subacumiualis ci- 
lialis et ad costam hirtîs ; achœnîis eroslribus. DC, 
l c. 

Hypochœris aurantiaca et Aniblachœnium aurantiacum 

Turcz. pi. ex sic. 
H. grandiflora Ledeb. jl. Alt IK p. 164. — icon. pi. fl. 

Ross. Alt. ill. t. 440. 
Oreophila Sibirica C. A. Mey. in lilt. — Turcz. cat. pi. 

Baie. Dah. n. 697. 
In graminosis siccis Dahuriœ ad fluvium Argun, prope Ar- 

gunskoi Ostrog. Fioret Junio et Julio. %. 

Subtribus IL SCORZONERE/E Less. syn. 131. 
DC. prodr. VU. p. I. p- 99. — Lactucese et Scorzo- 145 

nereee verre Cass. op. 3. p. 46. — Tragopogonerc, 
Picridea? et Leontodoneœ Schultz ann. des se. nat. 
111. p. 301. 

Receptaculum epaleaceum. Pappus paleolatus, pa- 
leolis angustissime semilanceolalis, saltem interioribus 
phimosis , rarissime omnibus se abris. Herba? iloribus 
flavis aut rarius purpureis DC. I. c. 

213. TRAGOPOGON Tourn, in st. t. 270. 

Juss. gcn. p. 170.— DC. Jl. Franc, éd. 3 vol. 4. p. 
C3. — Cass. dict. 2â. p. 64. — Less. syn. 133. — 
DC. prodr. VIL p. I. p. 112. — Endl. gcn. n. 
2995. — Tragopogonis spp. Tourn. inst. p. 477. — 
Linn. gen. n. 905. — Lam. M. t. 646. f. 1 et 2. — 
Schkuhr Handb. t. 214. f. 2. 3. 4. 

Capitulum multiflorum unis eri aie 8 — 16 phyllum , 
s'quamis ima basi subconcretis demum reflexis. Re- 
ceptaculum epaleaceum foveplatum. FJosculi radii sae- 
pe radiantes. Acbœnia estipitata , areola laterali do- 
nata , plus minus muricata , longe rostrata , rostro 
continuo sœpius lœvi. Pappus pluriseiialis plumosus 
conformis , setis subcorneis , quinis apice midis lon- 
gioribus. — Herbse biermes aut perennes babitu Scor- 
zonerce. Radiées crassiusculae valde lactescentes. 
Caules erecti foliosi. Folia lanceolato-linearia acu- 
minata intégra parallelinervia. — DC. I. c. 

691. Tragopogon orientalis Linn. 

Tr. pedunculis aequalibus sub flore paulo incrassatis, 

10 146 

involucro ocloplryllo, Iblioiis supra basin transverse 
impressis ; floribus involucro plerumque longloribus 

squainoso-muricalis Koch syn. FI. Germ. F. 423. 

T. orientalis Linn. sp. 1109. — - Spreng. syst. veg. III. p. 
66<2. — Ledeb. fi. Alt. IV. p. 157. 

Tragopogon undulatus Reichenb jl. excurs. p. 277. ( non 
Jacq. ). 

T. undulatum /î. orientale DC. prodr. VIL p. I. p. 113. 

Species mihi ex unico individuo deflorato , ab amie. S. 
Sczukin in regione Baicalensi, loco mihi ignoto , lecto 
tantummodo nota et forte propria. Distinguitur nejnpe 
a 7>, orientait, prope Krasnoyarsk, magna in copia 
crescente, involucri squamis longioribus atque achœniis 
irregulariter pentagonis ad costas tuberculis seu potius 
callis candidis obtusis obsitis. Glaberrimus , folia basi 
amplexicaulia, apice undulata. Corollœ ignotse. 

214. SCORZONEUÀ DC. fl. Franc, éd. 3. p. 59. prodr. VIL 

p. L p. //7. 

Less. syn. 134. ( excepta Gelasla Cass. )—Endl. gen. 
n. 2997. — Scorzonera et Laslospora Cass. Fisch. 
et Mey.—Scorzonerœ spp. Linn. Gœrtn. IL p. 367. 
t. CL1X. f. 1. Lam. M. t. 647. 

Gapitulum multiflorurn. Involncrmn imbricatum. 
Receptaculum nudura, Achseninm in rostrum brevis- 
sininm sensim altenuatum, callo basilari hilum cinaen- 
te brevissimo. Pappus pluriserialis conformis phimo- 
sns, setis interdum ( in Scorz. macrosperma ) basi in 
amnilnm concretis et simul deciduis. Ilerba? radice 
fusiformi ant tuberosa Caulis simplex monocephahis 
aut ramosus rarais monocephalis. Flores purpurei 147 

aut plerumqûe ilavi lignlis subtus concoloribus aut 

purpurascenlibus. 

Seclio I. Euscorzonera DC. 

Scorzoncra Cass. — Scorzoncra sectlo I. Less. 

Acbsenia glabra. Pappus plumosus, paleis ( liberis ) 
interiorum quinis apice nudis longioribusque. — 
Capitula multiflora. DC. I. c. 

G92. ScORZONERA. AuSTRIACA WUUL 

S. radice cylindracea ad collum filamentosa ; foliis 
radicalibus ad collum oblongis, lineari-lanceolatis 
linearibusve glabris, caulinis paucis basi vaginanti- 
bus, suramis abbreviatis ; caule siraplici monocep- 
balo, aut ( in planta Jenisseensi ) 2 — 4 cephalo ; 
involucri ovali-oblongi squamis ovato-oblongis ob- 
tuse acuminatis. 

S. Austriaca Willd. sp. pi. III. p. 1499. — Koch syn. Jl. 
Germ. p. 423. 

S. humilis Jacq. jl. Austt . t. XXXVI. — DC. prodr. VU. 
p. I. p> 120. ( non Linn. ). 

fi. linearifolia DC. prodr. 1. c: foliis linearibus 
subglaucescentib us, junioribus incurvis. 

S. graminifolia «. angustifolia Ledeb. /7. Alt. IV. p. 161. 
( fide speciminis Bungeani ). 

Tota glaberrima, praeter squamas involucri margine et api- 
ce vix ac ne vix puberulis , in regionibus , de quibus 
agitur, semper monocephala. Varietatem polycephalam 
(capitulis 2 — 4) foliis magis glaucis linearibus aut li- 

10* 148 

neari-lanceolatis , ta montosis lapidosis prope Kras- 
noyarsk observavi, qua caeterum nullo charactere speci- 
Cco distinguitur et nonnumquam etiam caule monoce- 
phalo occurrit. Corollae flavee, ligulis subtus concoloribus, 
rarius pallide purpurascentibus. Scorzonera g r a- 
minifolia p. I a t i/o l i a fl. Alt. e specimine Butt 
geano ad veram S. humilem Linn. pertinet. 

Prope Ircutiam, in transbaicalensibus atque in Dahuria 
locis monlosis apricis et in sabulosis haud rara. Floret 
Majo, Junio. Q. 

693. Scorzonera radiata Fisch. 

S. radiée oblongo-cylinclracea ( squamata nec fila- 
raentosa ) caule erecto simplici subnndo mono- 
cephalo ; foliis oblongo-linearibus acuminatis in- 
volucri squamis ovato-lanceolatis , demain ffere) 
gl abris , corollis exterioribus elongatis involucro 
duplo lougioribus, radium mentientibus DC. I. c. 
p. 122. 

S. radiata Fisch. mss.- Ledeb. fl. Alt. IV. p. 160. 

Scorzonera caule simplici unifloro, foliis ex lineari-lanceo- 
latis Gmel. fl. Sib. IL p. 2. n. 1. t. 1. 

Scorzonera alpina gramineo folio, angusto, flore luteo hu- 
milis Messersch. in Amm. Ruth. p. 151. n. 213. 

Caulis prœsertim ad capitulum floccoso-lanatus , demum 
plerumque glaber , non tamen semper , dantur enini 
specimina fructifera lanam floccosam omnino conservan- 
tia. Folia v lerumque latiora quam in prœcedente a qua 
potissimum collo radicis squamato distinguitur. Hoc ul- 
timo charactere plerisque aliis S- hum il i proxima, 
sed recedit corollis exterioribus involucrum duplo nec 119 

sesquies superantibus, foliisque angustioribus. Achcenia 
glabra angulato-striata. 

In montosis sylvaticis frequcns. Floret Majo, Junio. 9^. 

Sectio II. Piptopogon C. A. Mey. in litt. 

Achœiiia elongata subincurva, subpuberula. Pappi pa- 
leœ in annulum deciduum basi concreta. An genus 
proprinm? Habitus Tragopogonis. 

694. Scorzonera macrosperma ni. 

S. glabra, caule erecto tereti fistnloso folioso ; foliis 
elongatis lanceolatis plurinerviis semiamplexicauli- 
bus integerrimis ; capitulis corymbosis pedicella- 
tis ; iuvolucri squamis exterioribus ovaiis brevi- 
bus, interioribns lanceolatis elongatis DC. prodr. 
FIL p. I. p. 121. 

S. macrosperma Tarez, pi. exsicc. 

Piptopogon macrospermus C. A* Mey. in litt. — Tarez, 
cat. pi. Baie. Bah. n. 698. 

In Dahuriœ herbosis prope Nerczinskoi Zawod et ad ftu- 
vios Schilka et Argun. Prope Ircutiam rarissima. Floret 
Jnnio ^/. Flores flavi. 

215. PICRIS Jass. gen. 190. 

Gœrtn. fr. IL p. 366. t. CLIX. f. 2.— Lara. M. t. 
648.—Schkuhr t. CCXVL-Less. syn. 132. — DC. 
prodr. VIL p. I. p. 128,—Endl. gen. n. 2999.— 
Picris et Medikusia Mœnch Reichenb. — Picris et 
Spitzelia C. IL Schultz. — Picridis spp. Linn. 

Capitnlura multiflorum. Receptaculum nudum. In- 150 

volucrum biserialc, squamis exterioribus brevibus sœ- 
pius patulis. Acbsenia teretiuscula , basi et apice sub- 
attenuata, transverse angulosa, areola terminaJi rost- 
ro aat nullo , aut achœnio triplo breviore. Pappus 
saltem disci plumosus biserialis, série exteriore bre- 
viore subcapillacea. — Herbee erectœ ramosse , pilis 
glochidialis asperœ. Capitula lutea peduuculata. Fo- 
lia intégra dentata , rarius pinnatifida DC. I. c. 

Sectio Eupicris DC 

Achœniorum omnium pappi conformes plumosi. 

695. Picris Dahurica Fisch. 

P. pilis plerisque glocbidiatis liispidissima ; caule 
erecto stricto ramoso ; foliis oblongo-lanceolatis 
dentatis, superioribus acuminatis integerrimis; invo- 
lucri bispidissimi squamis exterioribus Iaxis brevibus 
DC. L c. p. 129. 

P. Dahurica Fisch. in Horn. h. Hafn. suppl. adr. p. 155. 

P. Kamtschatica Ledeb. dec. pi. in mem. de Vacad. de 
St. PeUrs. V. p. 557. n. 43. — Ledeb. Jl. Alt. IF. p. 
154. 

In montosis graminosis ubique haud rara. Floret Junio, 
Julio. %. 

Omni Sibiriae videtur familiaris, ergo melius P. Sibirica 
vocanda. 

Subtribus III. LACTUCEJE Less. syn. 136. 

DC. prodr. FIL p. L p. 133. — Lactuceœ verœ et 
Crepideœ Cass. opus. 3. p. 44 et 40. 151 

Receptaculum epaleaceura vel rarissime paleace- 
uin. Pappus piliformis argenteus mollissimus fugax, 
pilis exactissime linearibus, née basi complanatis , 

nec phimosis DC. I. c. 

216. TARAXACUM Hall. Helv. 1. p. 23. ( excl. sp. 2.). 

Juss. gen. 169.— Lam. UL t. 6ô3. — DC. Jl. Franc, 
et prodr. VIL p. I. p. 14ô. — EndL gen. n. 
3010. — Leontodon Adans. fam. 2. p. 112. — 
Gœrtn fr. IL p. 363. t. CCLV11L — Dens leonis 
Toum. Inst. 2GG '.—Lcontodonis spp. Linn. 

Capitulum multiflorura. Involucrum duplex , squa- 
mis exterioribus parvis adpressis, patulis reflexisve , 
interioribus uniserialibus erectis, omnibus saepe api- 
ce calloso-corniculatis. Receptaculum nudum. Achae- 
nia oblonga striata, secus costulas muricata, aut api- 
ce spineUosa, in rostrum longam producta. Pappus 
pilosus multiserialis albissimus.— Herbse acaules pe- 
rennes. Folia omnia radicalia oblonga intégra sinua- 
ta aut runcinato-pinnatifida , ssepius glabra. Scapi 
seepissime monocepliali fistulosi. Capitula {lava, exte- 
rioribus saepe rubentibus DC. I. c. 

§ 1. Taraxaca vera, scapis simplicibus fistu- 
losis monocephalis, achœniis longe rostra- 
tis. Species hujus divisionis omnes summo- 
pere inter se affines et a plerisque gravis- 
simis auctoribus, forsan non immerito, pa- 
ucis exceptis, in unam speciem conjungun- 
tur. 152 

* Involacri squamis extcrioribus squarrosis 
et patulis DC. I. c. 

696. Taraxacum Dens leonis Desfi, 

T. glaberrimura foliis inaequaliter et acute runcina- 
tis, lobis triangularibus antice dentatis ; involucri 
squamis ecorniculatis, exterioribus reflexis ; achœ- 
niis apice muricatis DC. I. c. 

T. Dens leonis Def.fi. Alt. 2. p. 228. —Lam. ill. t. 653. 
T. officinale Wigg. (ce. genuinum) prim. fi. Hols. p. 56.— 
Koch sjrn.fi, Germ. p. 428. ( excl. var. ). 

Leontodon Taraxacum Linn. sp. 1 122.— Spren g. syst. veg. 

III. p. 657 — Ledeb. fi. Alt. IF. p. 149. 
Planta nostra ab Europaea recedit involucro exteriore, 

prœsertim juniore, non reflexo sed patulo. Cœterum in 

omnibus convenit. 

In graminosis prope Ircutiam et superius ad fl. Angaram. 
Floret a Majo per totam œstatem. g,. 

697. Taraxacum ceratophorum DC. 

T. foliis glabris dentato-sinuatis runcinatisve ; sca- 
pis glabris junioribus apice tomentosis ; involu- 
cri squamis omnibus erectis, sub apice cornu cal- 
loso auctis ; achœniis apice mucronatis rostro suo 
œqualibus DC. Jbid. p. 146. 

Leontodon ceratophorus Ledeb.fi, Alt. IV. p. 149. — icon^ 
pi. fi. Ross. Alt. ill. t. 34. 

Capitula duplo fere majora quam in prœcedente. Variât 
foliis plus aut minus profunde incisis, sed individua in 
codem loco crescentia satis inter se sunt similia. Sic 153 

spccimina ad pedcm alpis Nuchu-Daban lecta folia ha- 
bent oblongo.obovala, sinuatodentata, illa in montosis 
ad originem fl. Uda provenientia ad médium latitudinis 
incisa, lobis triangularibus integriusculis. Forma Dahu- 
rica inter mcmoratas supra média. Folia illius, quae ad 
fl. Tessa inventa, ad V t latitudinis incisa, lobis oblon- 
go-triangularibus integriusculis. In specimine meo Ocho- 
tensi folia ad costain fere secta, segmentis oblongo-linea- 
ribus rhachiquc denticulatis. Achœuia matura in omni- 
bus hisce non vidi, in speciminibus Kamczaticis , Kuri- 
lensibus et Kolymensibus, nostris squamarum conforma- 
tione et capitulorum magnitudine simillimis, achœnia 
muricata, longitudinaliter striata, striis nonnullis inter- 
dum magis elevatis costata, apice muriculata, rostro ip- 
sis duplo longiore, basi dilatato-calloso striato superata. 
An haec a nostris spécifiée differunt ? An inter nostras 
plures latent species ? 
In subalpinis satis frequens. Floret per totam sestatem. <£• 

** involucri squamis exterioribus adpressis. 

698. Taraxacdm bicolor DC. 

T. elabrum, foliis Hnearibus sublanceolatis subinte- 
gerrirais vel dentato-runcinatis ; scapo foins œ- 
quali ; involucri squamis ecorniculatis, exterioribus 
ovatis acutis adpressis albomargiuatis ; achœnns 
apice rauricato spiuellosis rostri lougitudini subae- 
qualibus DC, /. c . p. 148. 

Leontodon bieolor Turcz. pi. exsicc. 

L. leucanthus Ledeb. fl. Alt. IV. p. 154. — icon. pi- fl' 

Ross. Alt. ill. t. 132. 
Corollae exteriores albidœ, linea fusca longitndinali per- 
cursœ, interiores pallide flavae. 154 

In locis subsaisis transbaiealensibus et Dahuricts. Inter 
specimina Dahurica occurrunt nonnulla foliis profunde 
incisis et scapis folia superantibus. Florct Majo, Junio 
et Julio. <£• 

699. Taraxacum collinum DC. 

T. foliis spathulato-oblongis runcinato-denlatis at 
subintegemmis glabris ; scapo foliorum longîtudî- 
ni subœquali apice sœpe villoso ; involucri squa- 
mis ecorniculatis, exterioribus ovato-lanceolatis ad- 
pressis, margine subvillosnlis ; acbseniis apice spi- 
nelioso-muricatis, rostro triplo brevioribus DC. I. c. 
p. 149. 

Leontodon collinus Turcz. pi. exsicc. 

L. Caucasiens Turcz» cat. pi. Baie. Dahn n . 704. 

a. foliis ad collum villosis, runcinato-pinna- 
tifidis, lobis relrorsis. 

In collibus siccis prope Ircutiam alibique vulgatissiraum. 

/3. foliis ad collum glabris, subintegris aut 
sinuato-dentatis. 

In insulis fl. Angarae. 

Flores lutei, capitula magnitudine paulo variant. 

Floret Majo, Junio, £>,. 

S 2. Taraxaca brevfrostra , scapis monoce- 
phalis, achœniis rostro longioribus. — DC. L 
c. Potius Crepidis sectio. 

700. Taraxacum glabrum DC. 

T. ex oimii parte glaberrimuift; foliis elliplico-oblon- 155 

gis longe in petiolum attenuatis, nimc integerrimis, 
mine parce subsinuato-dentatis ( runcinatisve ) ; 
scapo Ibliis paulo longiore ; involucri squamis ex- 
terioribus patulis immarginatis ovato-lanceolatis , 
apice callosis ; achsenii lcevis rostro abbreviato DC. 
l. c. p. 147. 

Hieracium glabrura Tarez, eut. pi. Baie. Dah. n. 720. 

Species ab omnibus supra enumeratis distinctissiraa foliis 
longe petiolatis et rostro acbaeniorum brevissimo, omni- 
no Creqidis. Capitula magnitudine Taraxaci 
d e nti s l e o n i s. Corolla3 luteœ, rarius crocese. 

In alpe Nuchu-Daban. Spccimina minora foliis magis in- 
cisis runcinatis in alpe ad fl. ïessa legit Kuznetsow. 
Floret Julio et Auguste. £>/. 

217. IXER1S Cass.bull. pkilom. 1821. p. 173. dict. 24. p. 150. 

DC. prodr. VIL p. L p. loi. Endl. gen. n. 3012. 

Capitulum multiflorum. Involacrum ovatum , cons- 

tans squamis 6—8 imiserialibus et squamellis 3 — 5 

minimis ad basin calyculum constituentibus. Recepta- 

culum nudum. Achsenia oblonga acute 10 costata, 

costis lsevibus. Pappus pilosus uniserialis albissimus. — 

Herbœ annuae glabrae ramosœ , habitu Lac tue ce seu 

Sonchi. Folia elôngata integerriua seu pinnatifida. 

Caule apice nudi corymboso-polycepbali. Flores flavi 

aut variantes purpurei seu albi DC. I. c. 

701. IXERIS VERSICOLOR DC. 

T. caule parce ramoso ; foliis lineari-snblanceolalis 
( linearibusve ) integerrimis, dentatis aut pinnatilo- 156 

bâtis , caulmis semiaroplexicaulibus oblusis aut 
brevissime sagitlalis ; panicula subcorymbosa Jaxa, 

Crépis versicolor Fisch. mss. 

Lagoseris versicolor Fisch. in Link enum. 2. p. 289. 

Prenanthes versicolor Turcz. pi. exsicc 

Barkhausia versicolor Spreng. syst. veg. III. p. 631, — 
Turcz. cat. pi. Baie. Dah. n. 706. 

Hieracium foliis radicalibus quibusdam ex sinuato-denta- 
tis, quibusdam ut et caulinis linearibus integerrimis 
Gmel. fi. Sib. II. p. 20. n. 18. t. VIL f. 1. ( excl. 
var. ). 

Herba eiegans valde variabilis : i ) quoad folia integerri- 
ma, dentata, pinnatifida aut pinnatipartita, ad basin bre- 
viter sagittata vel obtusa; 2) quoad flores flavos , au- 
rantiacos, lilacino-purpureos et albos. Costae achœnii ad 
lentem acutse pilis brevibus albidis ciliatœ, rostrum a- 
chœnii longitudine. 

Habitat prope Ircutiam in monte transangarensi (var. 
lutea ); varietates omnes in transbaicalensibus et in Da- 
huria, variis locis proveniunt. Floret Majo, Junio. O- 

218. BARKHAUSIA. Mœnch. meth. 537. 

DC. Jl. Franc, éd. 3. v. 4. p. 41. — prodr. FIL p. 
I. p. 1ô2.—Less. syn. 136.-Endl.gen. n.3021.- 
Barkhausia, Paleya et Anisoderis Cass. — Crépis Linn. 
syst nat. — Crepidis spp. Linn. et auct. 

Capitulum multiflorum. Involucrum calyculatum aut 
rarius subimbricatum. Receptaculum nudiusculum seu 
piloso - fimbrilliferum. Acbœnia exalata leretia ; nunc 
omnia nunc tantum centralia in roslrum longuni 
( in aliis breviusculum ) sensim attenuata, marginalia 157 

nunc eroslria, nunc brcviter (longeque in Paleyis) 
rosirai.». Pappus mullisserialis pilosus albus. — Herbse 
anniue aut perennes , habita Crepides referentes. 
Folia dentata aut pinnatilobata. Corolke flavae aut 
rarius purpurascentes DC. l. c. 

Gcnus Crepidi per species achaeniis brève rostra- 
tis praedîtîs maxime affine et dislingui polcst rostris 
semper manifestis, tenuioribus quam achsenia Tamen 
hcec difïerentia evanescit in Barkhausia t c nui fo- 
lia , eu jus achaenia etiamsi plerumque manifeste ros- 
trata et rostrum manifeste acliœnio tenuiorem lia- 
bent, tamen in aliquis individuis , in omnibus simil- 
libns observantur achsenia cum roslro brevissimo et 
vix ac ne vix acliœnio angusliore. Talia pro distincta 
specie a celeb. de Candolle desumta et sub nomine 
Crepidis Baicalensis inserta. Praeterea discernitur 
Barkhausia ab Ixeride costis longitudinalibus a- 
chaenii obtusis , minus elevatis et calyculo exteriore 
involucri plerumque multo longiore, a Lac tue a in- 
vokicri plerumque calyculalo et achaeniis sensim nec 
abrupte in rosir um abeuntibus, teretiusculis nec pla- 
no-conpressis. 

Sectio Aegoseris DC* 
Achaenia omnia aequaliler rostrata. Involucrum caly- 
culatum , squamis exterioribus lineari-lanceolatis 
parvis, non sensim margine scariosis DC, ibid. p. 
fô4. 

702. Barkhausia tenuifolia DC. 

B. glabra, collo demum stuposo ; caule erecto su- 158 

perac ramoso panicnlalo. corymboso ; foliis pin- 
natipartilis , lobis linearibus obtusiusculis subinte- 
gerrimis , sumrais linearibus ; involucri squamis 
exterioribus parvis , dorso cornicnlatis vel bar- 
batis. 

B. tenuifolia DC. prodr. VIU p. I. p. 155. 

Crépis tenuifolia Willd. sp.pl. III. p. 31. — Turcz. cat. 
pi. Baie. Dali. n. 715. 

Crépis Baicalensis Ledeb. decad. pi. in ment, de l'acad. 
de St. Peler. V. p. 559. -DC. prodr. L c. p. 161. 

Crépis pulcherrima et elegans Fisch. mss. 

C. graminifolia Ledeb. ex Reichenb. et Spr. 

Lagoseris tenuifolia Reichenb. icon. bot. I. p. IL 19 et 20# 

Prenanthes diversifolia Ledeb. in Spr. syst. veg. III. p. 

657.— fi. Ait. IV. p. 143.. — icon. pi. fi. Ross. Alt. M. 
t. 152. 

Hicracium foliis radicalibus pinnato-dentatis Gmel.fi. Sib. 
IL p. 19. n. 17. t. VL ( excl. synon.). 

Variât foliis plus minus profunde incisis , laciniis angu- 
stioribus et latioribus et tune approximatis , integerri- 
mis aut hinc inde denticulo auctis. Flores lutei. Achse- 
nia longitudinaliter obtuse costata plerumque in rostrum 
brève sed manifestum, achsenio duplo tenuiorem apice- 
que dilatatura angustata, rarius rostro vix raanifesto et 
achœnio vix tenuiore terminata. 

In montosis apricis, in campis et in lapidosis sabulosisque 
vulgatissima. Floret Junio, Julio, £>/. 

703. Barkhausia nana DC. 

B. glaberrima subacauiis, scapis plurimis corymboso- 
raceraosis polyceplialis, vix folia superantibus brac- 159 

teolatis ; foliis subradicalibus petiolatis ellipticis in- 
tcgerrimis ( aut sublyratis ) ; involiicris cylindraceis 
brevissime calyculatis ; ackcniis brevissime rostra- 
lis DC. Le 

Crépis nana Richards, in Frank!, journ. 1 éd. 2. app. 
p. 29. — Hook. in Parry voy. 2. app. p. 397. t. 1. fl. 
Bor. Amer. I. p. 297,— Turcz. eut. Baie. Dah. n. 708. 

V 

Prenanthes polymorpha Ledcb. Jl. Alt. IV. p. 144. ( var. 
integrifolia et flaccida ). 

Prenanthes pygmœa Ledcb. decad. in mcm. de l'acad. de 
St. Petersb. V. p. 553. n. 40. 

Hieraciura G met. fl. Sib. II. p. 26. n. 18. j. et jj. t. 7. 
/• 2. 3. 

Variât foliis ovatis obtusis vel lanccolatis et linearibus 
( ex Gmel. ) acutiusculis, integris. Flores lutei. Involuc- 
ri squamae interiores margine scariosœ. Achrenia tere- 
tiuscula, basi attenuata, rostro brevi tenui , ad pappum 
vix dilatato terminata. 

In glareosis ad lacum Kossogol. Floret Majo, Junio. Q. 
219. CREPIS Mœnch. met h. 534. 

DC. Jl. Franc, éd. 3. v. 4. p. 38. — prodr. FIL 
p. I. 100. — Less. syn. 136. - - Frœl. mss. Endl. 
gen. n. 3022. — Crépis, Phecasea et Brachyderea 
(eoeel. Soyeria) Cass.— repidis et Rieracii species 
Linn. et auct. 

Capitulum mullifïorum. Involucrum duplex, interi- 
us uniseriale, exterius brève calyculiforme. Recep, 
taculura epaleaceum. Acbœnia teretiuscula exalata 
sensim in rostrum ( brevissimum ) attenuata. Pappus 
pilosus albns multiserialis. Herbœ ammœ aut biennes 160 

ramosae. Folia saepius pimatifida, forma in iisdem 
speciminibus varia. Flores flavi. Involucrum fere 
Senecionis DC. [. c 

Sectio I. Eucrepis DC. I. c. p. 161. 

Crépis Cass. dict. IL p. 395. v. 25. p. 67. et 27. 
p. 4. 

Capitulum niultifJorum. Involucri squamae exteriores 
laxiusculœ. Receptaculum iiiidum. 

704. Crépis tectorum Linn. 

C. glabriuscula ( aut puberula ), caule erecto pani- 
culalo ; foliis radicalibus rnncinatis aut integerri- 
mis , cauliuis inferioribus lance olato-linearibus sa- 
gittatis , superioribus linearibus margine snbrevo- 
lutis ; involucris ovatis pappum œquantibus pedi- 
cellisque incanescenlibus (pilis glandulosis) ; acbœ- 
niis pappum œquantibus linearibus apice (basique) 
attenualis , secus costulas muriculalo-scabris DC. 
I. c. p. 162. 

C. tectorum Linn. sp. 1135. — Spreng. syst. veg. III. p. 
636. — Ledeb. fi. Alt. IF. p. 127. Koch syn. fl. Germ. 
p. 439. ( non Lam. Pull. ). 

C. Dioscoridis PalL itin. II. p. 523. 

Hieracium foliis lanceolatis hastatis, sessilibus, inferiori- 
bus dentatis GmeL fi. Sib. II. p. 28. n. 25. t. XI. XII. 

ce. foliis radicalibus caulinisque inferiori- 
bus runcinato-pinnatijidis. 

lu transbaicalensibus ad fl. Selengam. 101 

fi. segetalis Ilot h : fol lis radie a /i bus, denlicula- 
tis, caulinis integris sublinearibus > caule 
simplici aut ramosissimo. 

Ubique vulgatissima. 

y. caule simplici crassiorc et firmiorc, foliis 
omnibus oblongo-lanccolatîs sessilibus et 
vix hastatis. 

Cr. Lodomiriensis Bess. in DC. prudr. I c. p. 163. 
Ad fl. Temnik, in pratis non procul ab cjus ostio. 
Floret a Majo per totam aîstatem. Q- 

705. Crépis Stenomà m. 

C. glaberrima caule erecto shnplicissimo ; foliis lin- 
gulato-liuearibus , iuferioribus obtusis basi atte- 
nualis denticulatis, superioribus sessilibus iutegerri- 
mis acutis ; panicula raceniosa conlracta ; capitulis 
circiter 9 floris cylindraceis; calyculi squamis par- 
vis acutis. DC. I. c. p. 164. 

Herba sesqui-aut bipedalis. Folia inferiora saîpe 9 pollices 
longa, 3 lineas lata. Pappus albissiraus. Achaenia lon- 
gitudinaliter striata. 

Id saisis Dahuriae ad limites Chinenses, prope lacum Ta- 
rei et in viciniis. Floret Junio, Julio, 3. 

706. Crépis Bungei C. A. Mey. 

G. tenuissime arachnoidea sen glabriuscula ; caule 
stricto erecto folioso simplici; foliis oblongis inte- 
gris seu retrorsuin dentatis ulrinqne acuminalis ; 
corymbo 2—6 cepbalo pedicellis squamosis apice 
Turcz, Jlor. baicaL dah. IL 11 102 

in voluor is que nigro-pilosis ; involucri squamis acu- 
mînalis margiue scariosis DC. I. c. 

Crépis Bungei C. A. Mey. ( nec Ledeb. ) in litt. 

Hieracium strictum Ledeb. fl Alt, IV. p. 132. 

H. uliginosum Tarez cat. pi. Baie. Dah. n. 723. 

Hieracium caule superius ramoso foliis paucis lanceolatis 
Gmel.fl. Sib. II. p. 30 n. 26. t. XIII. f. 1. 

Capitula illis C. tectorum majora. Flores lutei. 

In pratis humidis prope Kultuk , ad ostium Kiachtœ, ad 
fl. Czikoi et cœt. passim copiose provenit. Floret Junio, 
Julio. 2^. 

707. Crépis Torczàninowii C. A. Mey. 

C. caule subniulo ramoso pilis rigidis scabro ; foliis 
radiealibus profunde denLatis , vel pinnatifido-run- 
cinalis, rugulosis , lenuissime araclmoideis , rarius 
subglabris, laciniis subdeiiticulalis, caulinis inferi- 
oribus pinnalifidis, lobis angustissimis , suramis li- 
nearibus liliforraibusque integerrimis ; rarais rao- 
iioceplialis ; mvohicro pilis viridi-flavescentibus 
uigricanlibusve vestilo , squamis exterioribus ad- 
pressis. 

C. Turczaninowii C. A. Mey. in litt. -enum. II. ph Song. 
p. 32. in adn. ad Cr. oreadem Schrenkii. 

C. Pallasii Tarez, cat. pl % Baie. Dah. n. 714. ( nomen 

forte autiquius ) Hieracium croceum Pall. itin [ trans- 

baic.) -Tarez, pi. exsicc. — DC. prodr. p. 163. ( in ad- 
not. ad Cr. auream. ). 

Hieracium polytrichum Bge. in suppl. ad fl. Alt. p. 602. 
( excl. var. Y. ). 163 

Caulis rarîai simples monocephalus, plerumque a basi vel 
apicc in ramos -2-3 i-mouoccphalos dtvisus. Folia in 
caulc, nonnisi ad originera ramorum. Flores pallidc flavi. 
Involucrum praîtor pilos elongatos tomento molli inca- 
riescit. E varietatibus ab amie. Bunge l. c. commemora- 
tis sola a. (Hier, poly tricha m Gmclinianum) 
apud nos crescit , quai tamen nec eaulem, nec folia 
glabra, apud nos habet ; /;. foliis dentatis, nec profon- 
de incisis recedit ; y. diversissima et procul dubio spe- 
cies distincta. Varietas â. caule liumili et simplici, in- 
volucri pilis brevioribus atque tomento molli, varietati- 
bus «. et p peculiari destituta. Hanc in collectione , 
humanissime ab academia scientiarum Pctropolitana, 
mecuni communicata , sub denominationc Hicracii 
crocati fige, accepi. 

In lapidosis transbaicalensibus et Dahuricis minime rara. 
Floret Majo, Junio et Julio. $>£. 

Scrlio II. Lntybellioides DC. I. c. 

Intybellia Monn. nec Cass. — Geracli sp. Relchenb. — 
Involucrum biseriale basi caiyculatum. Achaenia 
colurnnaria Scapus polycephalus. DC. I. c. 

708. Crépis pr^morsa. Less. 

C. scapo polycephalo racemoso , foliisque obovatis 
subcreiiato-clenlicalatis , molliter hirtis ; involucro 
cyliudraceo calycalato glabriusculo, ligulis apice 
truncatis DC, L c. 

Crépis prœmorsa Z,ess. syti p. 137. Frœl. in DC. prodr. 
I. c. - Koch syn. Jl Germ. p. ^2>1 . 

Hieracium prœmorsum Linn. sp, 1126. — Spreng. syst. 
veg. III. p. 638,—Ledeb. fl. Alt. IF. p. 128. 

Il* 1G4 

t 

Crépis fistulosa Fisch. mss. 

Hieracium foliis ovatis tomentosis, caule nudo , floribus 

spicatis luteolis terminato Gmel. fi. Sib. IL p. 32. n. 28. 

t. XIII. f. 2. 
Hieracium aphyllocaulon hirsutum, floribus spicatis. Amm. 

Ruth. p. 149. n. 210. 
Variât foliis evidentius et obsoletius dentatis. 
Crescit in pratis montosis hinc inde v. gr. ad fl. Ircut 

prcpe Tunka et C33t. Floret Junio, Julio. £>£. 

Sectio III. Hapalostephium Don. 

Catonia Cass . —Soyeriœ spp. Monn. 

ïiivolucrura ovatuni multiseriale squarais aliquot ex- 
terioribus elongatis Iaxis obvallatum. Acbsenia fusifor- 
niie elongata. DC. prodr. VU. pi. p. 16ô. —Capitula ma^na 709. Crspis chrysàntha Frœl. C. glabra scapo submonocephalo subunifolio ( aut 
caule nudo iu ramos 2 — 3 monocepbalos , foliis 
suffultos cliviso ); foliis radicalibus spathulalis basi 
attenuatis vel longe petiolatis , sinaato-denticula- 
tis, vel basi profunde dentatis, caulinis subconfor- 
mibus minoribus. 

C. chrysantha Froel. in DC. prodr, l. c. 

Hieracium chrysanthum Ledeb. fi. Alt. IV. p. 129. — icon. 

pi. fl. Ross. Alt. ill. t. 456. 
Hieracium fiigidum Tarez, pi, exsicc. 

Variât scapo monocephalo 1 — 2 phyllo, vel apice in ra- 
mos 2—3 diviso, foliis glabris vel parum pubescentibus, 
obsolète denticulatis vel profunde dentatis , involucri 165 

lana nigra, rarius viridi, altiludine 4 pollicari et fere 
pedali. Acliaenia lougitudinaliter striata, sub lente mu- 
riculata cum rostro brevi manifesto, fere Barkhausiœ 
nanœ. Involucra spilis longiusculis, aliis simplicibus, aliis 
glandulifcris vestita. Capitula in nostris magnitudine 
illorum C r. grand ifioree, in Altaicis, fere dimidio 
minora. 
In alpibus haud rarum v. gr. in alpe Schibet , Urgudei 
in alpibus Dahuricis et caet. Floret Julio, g,. 

710. Crépis polytricha m. 

C. caule erecto simplici monocephalo, vel apice in 
raraos 2—3 monocephalos diviso, paucifolio , ri- 
gide piloso ; foliis sparse pilosis, radicalibus pe- 
tiolalis aut basi longe attenuatis , rnncinalo -pinna- 
tifidis, caulinis sessilibus dentalis ; capitulis ventri- 
cosis ; involncro pilis longissimis tecto, squarais 
exterioribus Iaxis, snbpatnlis. 

Hieracium polytrichum Ledeb. fi. Alt. IV- p. 130. — icon. 

pi. fi. Ross. Alt. M. t. 46t. 
H. alpinum t polytrichum DC. prodr. VIL p. I. p. 209. 
H. polytrichum Y. Ledebourianum Bge. suppl. ad fi. Alt. 

p. 602. 
Capitula magna ventricosa pilis longis vestita. Folia cau- 
lina 1—3 sessilia , basi late amplexicaulia. Rostrum 
achœnii brevissimum, in planta juniori vix manifestum. 

Pappus albissimus serrulatus mollis. 
In alpe Czokondo Dahuriœ, prœterea nullibi visa. Floret 

Julio. %. 

711. Crépis Sibirica Linn. 

C. caule stricto folioso corymboso ; foliis rugosis 166 

grosse denlatis scabris , caulinis superioribus cor- 
dato-lanceolatis, inferiorumque petiolis alatis den- 
tatis amplexicaulibus ; involucro laxo birto DC. I. 
c. p. 167. 

C. Sibirica Linn. sp. 1125. — Spreng. syst. veg. III. p. 
635. 

Hieracium Sibiricum Willd. sp.pl. 111. p. 1583. — Ledeb. 

fi. Alt. IF. p. 135. 
Soyeria Sibirica Monn. ess. 71. 

Hieracium caule ramoso , foliis firmis, inGmis petiolatis, 
reliquis ex ovato-lanceolatis, semiamplexicaulibus, omni- 
bus sinuosis , petiolorum instar dentatis Gmel. fi. Sîb. 
IL p. 26. n. 24. t. X. 

Ubique in nemorosis et pratensibus. Floret Junio , Ju- 
lio. %. 

Sectio IV. Hieracioides DC. 

Gatonia Mœnch et Reichenb. non P. Browne nec 

Juss. 

Involuerum multiseriale inxbricatum. Fructus colum- 
nares. 

712. Crépis lyrata Froel. 

C. caule erecto folioso corymboso-paniculalo ; foliis 
oblongis dentatis, radicabbus cauliiiisque iuferiori- 
bus petiolatis runcinatis, superioribus cordato-aru- 
plexicaulibus ; peduuculis involucrisque glandu- 
loso-bispidulis. DC. I. c. p. 170, 

Hieracium lyratum Linn. sp. 1129. 167 

11. caule ramoso, foliis semiamplexicaulibus , teneris, ob- 
longis, pleiisque petiolatis, petiolis infimorum dentatis. 
Gmel.Jl. Sib. If. p. 34. n. 21. t. IX, ( excl. syn. ). 

Caulis fistulosus 3 pedalis , foliaque pilis raris hirsuta, 
tenera. Rami polyccphali. Variât foliis plus minus in- 
cisis. An varietas C. p a l u d o s œ, cujus spécimen, foliis 
non minus quam in nostra incisis e Volliynia, cl. B e s- 
s e r mecum communicavit ? aut planta Volhynica ad C. 
I y r a t a m pertinct? Folia C . p a l u d o s ce Petropolitanae 
longius et tenuius acuminata sunt. 

In paludosis subalpinis prope ostium torrcntis Chara- 
Marin, Floret Junio, Julio. £>/. 

220. SONCHUS Cass. dict 25. />, 151. 

Less. syn. p. 140. (cxcl. Launœa) — DC, prodr. VIL 
p. 1. p. 1S4. — Endl. gen n. 3003. — Sonchus et 
Atalanthus Don. — Sonchi spp. Linn. 

Capitulum multillorum. Iuvokicrum imbricatum. 
Receptaculum nuclum Acbaenia conformia exalala com- 
pressa ero stria, longitudinaliler coslulala, costuJis sœ- 
pe transverse luberculato-niuricalis. Pappns mollis 
albissimus mulliserialis, selis tennis si mi s. — Herbœ po- 
lymorphae , aut rarius frutices eaule subspongioso. 
Folia varia. Capitula flava. DC. I. c. 

Sectio Eusonchls DC. L c. 

Capitula multiflora, basi snbtumentia. Acbsenia apice 
trmicala. 

713. Sonchus Oleraceus Linn. 

S. caule erecto glabro aut rarius ad apicem piloso. m 

glanduloso ; foliis caulinis ample xicaulibtis , argute 
dentato-ciliatis nmcinatis aut indivisis , auriculis 
acuminatis ; involucro pedicellisqae glabriusculis ; 
achaeniis secus nervulos transverse muriculato-ru- 
gosis DC. I. c. p. 1S5. 7i. 6. 

S. oleraceus «. et /S. Linn. sp. 1116. 

S. oleraceus «. DC. Jt. Franc, n. 1895. 

S. oleraceus Oed. fi. Dan. t. 68%. — Spreng. syst. veg. III 
p. 648. ( excl. syn. )~Koch syn. fi. Germ. p. 433. 

S. ciliatus Lam.fi. Franc. 2. p. 87. — Picard diss. p. 13. 
cum icône — DC. prodr. VII. p. I. p. 185. 

S. laevis Vill. Delph. 3. p. 158. 

Hieracium oleraceum Scop. Carn. n. 95. 

In cultis et ruderatis prope Ircutiam alibique. Floret Ju- 
lio et Augusto O* 

714. Sonchus asper Fuchs. 

S. canle erecto glabro aut rarius ad apicem piloso- 
glanduloso ; foJiis amplexicaulibus argute elongato- 
dentatis nmcinatis aut indivisis, auriculis rotunda- 
tis ; pedunculis involucrisque basi subhispidulis ; 
achaeniis utrinque trinervulatis ( costis lœvibus ) 
DC. prodr l. c. n. 7 . 

S. asper Fuchs hist. 674. — FUI. Delph. 3. p. 158. — Spreng. 
syst. veg. III. p. 648. — Koch syn. fi. Germ. p. 433. 

S, oleraceus 7. et <?. Linn. sp. 1117. 
S. oleraceus £. asper DC. fi. Franc, n. 2895. 
S. fallax Wallr. fi. Haï. suppl. 3. p. 18. — sched. cri t. 
432 cum icône. DC. prodr. I. c. 

Cum priore eodemque tempore floret. Q. 160 

715. SONCHUS MAR1TIMOS Linn. 

S. glaber radiée repente , caule ereclo subsimplici ; 
foliis lauceolalis amplexicaulibus subintlivisis vel si- 
nuato-dentatis, sinubus serratis mtegerrimisve, glau- 
cescentibus ; pedunculis 1—5 subcorymbosis ; 
squamis exterioribus involucri ovato-lanceolatis ; 
achœniorum costis muriculatis. 

S. maritimus Linn. sp. 1116. — DC. prodr. VIL p. L p. 
187.—- Koch syn.fi* Germ. p. 434.- Ml. fi. Pedem. n. 
318. t. 16. 
S. nitidus Vill. Delph. 3. p. 160. 
S. littoralis Reickenb. fi. Germ. excurs. L p. 274. 
S- brachyotus DC. prodr. L c. p. 186. 

Variât foliis plus minus profunde sinuatis vel subpinna- 

tiûdis ( in specimine prope urbem Tobolsk lecto ). — Quo 

modo S. brachyotus DC ( nostra planta ) a vero 

S. maritimo Linn. differt, non perspicio. Pedunculi 

in utroque glabri, rarius ad apicem subtomentosi, achœ- 

niorum costœ in nostro muriculatœ, folia intégra aut si- 

nuata, auriculae brèves. Squamae involucri in nostro pau- 

lo minus latœ, sed e sola hac nota vix separari mere- 

tur. S. uli gi no sus MB. nostro persimilis, auriculis 

tamen longioribus et acutioribus, squamisque involucri 

multo angustioribus differre videtur. 

In pratis subhumidis prope Ircutiam atque in Dahuria oc- 

currit. Floret Julio et Auguste %. 

Subtribus IV. HIERJCIEM Less. syn. 140. 

DC. prodr. VIL p. L p. 198. - Lactuceœ Hieracieœ 
Cass. opusc. 3. p. 45. ( excl. gen. ). 170 

Receptaculum epaleaceum. Pappus piliformis rigi- 
diusculus fragillimus, demura ssepissirae sordidescens 
seu flavescens , pilis exacte linearibus , nec basi la- 
tioribus phimosis DC. I. c. 

231. HIERACIUM Linn. Juss. Tourn. inst. t. 267. 

Lam. M. t. 652. — Gœrtn. fr. IL t. CLVI1L — 
Schkuhr t. CCXXI. — DC. prodr. I. c. — Endl. gen. 
n. 3026. — Hieracil spp. Omalocline, Phœcasium, 
Catonia Cass. — Hieracil spp. Stenotheca, Aracii, So- 
yeriœ et Crepidis spp. Monn. ess. 

Involucrum ovatum , ssepe cylindraceum , squamis 
linearibus oblusis, ssepe acuminatis, rarius sœpissime 
plurium serierum imbricalîs, raro Iaxis compositura. 
Receptaculum nudum, sœpissime alveolatum , scrobi- 
culorum pentagonorum margine membrana in den- 
ticulos paleaceos , raro ciJiiformes minimos dissecta 
asperum. Acbsenia pentagona substriata , sœpissime 
clavata erostria aut brevissime subrostrata , saepe 
oblonga seu columnaria, rarissime fusiformia. Fappus 
persisteus uniserialis simplex sessilis , sœpissime sor- 
dide albus , setis rigidis scabris densissimis, basi li- 
beris. — Herbœ perennes caulescentes. Folia alterna. 
Pili dentàli, stellati seu glandulosi. DC. L c. 

§ 1. Pilosellœ DC. 

Involucri squamis internis obtusis, plus minus hirsuto- 
glandulosis, raclice sœpe stolonifera ( in nostris es- 
lolonosa ), caule scapiformi subaphyllo , herbae in- 171 

dumento sœpisôiraç simplici slellari glanduloso-hir- 
auto DC. I c. p. 199. 

H. es toi ono su m , pilis foliorum scapique e basï ni- 
gricante ortîs patenlibus vel reversis ; scapo basi 
uuifolio, apice cum pedùnculis squamisque învolu- 
cri, praeter pilos , tomentoso ; foliis ratlicalibus 
oblongis iiitegerrimis vel remole et obsolète denti- 
eulatis, u trinque attenuatis , undique pilosis, eau- 
Huis iuferioribus couformibus miiioribus , superio- 
rlbus squamiformibus ; eoiymbo simplici 8 — 12 
ccpbalo. 

H. pratense Tausch bot. Zeit. 1828. //. /. beibt. p. 56.— 
Ledeb. jl. Alt. IV. p. 12 8. — Koch syn. Jl. Germ. p. 
449. 

H. pratense n. apteropodum DC. prodr. VIL p. I p. 204. 

H. dubium IVahlcnb. fl, Snec. IL p. 493. 

Ob defectum speciminum originalium de synonymis addu- 
ctis non omnino certus sum. Stirps nostrse simillima, 
magna in copia in Rossia boreali prope Petropolim et 
Mosquam crescit, quœ tamen plerumque folia glabriora 
fert, nempe ad costain niediam et margine tantum pilo- 
sa, sed non deficiunt et ibi specimina foliis ex toto pi- 
losis gaudentiai Caulis in planta Rossiae borealis, inter- 
dum apice in aliquot ramos dividitur , quod in nostro 
non observavi. An ad innumeras varietates H. cymos. 
Linii. îeferenda? 

Ad tliermas Turkenses passim reperitur. Floret Julio. Q. 

717. HlERAClUM SPEC1ES 1NDETERMINATA. 

H. estolouosum, valde pilosum, pilis foliorum scapi- 
que partis iuferioris erecto-pateiilibus superioris 172 

aclpressis ; caule basi folioso, apice nudo ; foliis 
radicaJibus obloiigo-spatbulatis obtusis, integerri- 
rais aut obsoletissiine et remote denticulatîs , cau- 
linis angustioribus obtusis vel acutiusciiJis ; coryra- 
bo decomposito vel simplici ; pediirtculis squamis- 
que iiivolucri tomentosis , puisque longis patenti- 
bus tectis. 

H. setigerum Turcz. pi. Baie. Dah. n. 724. ( non Tau- 
schii ) et Hier, cymoso affine ibid. n. 722. 

Non est planta Tauschii a cujus descriptione satis recedit, 
sed mihi tantum e duobus speciminibus , inter se satis 
dissimilibus nota. Primuin , quod in sylvis ad fluvium 
Barguzin legi, folia latiora et corymbum decompositura, 
nempe conslantem e corymbulis 13 ex eodem puncto 
umbellatim ortis, simplicibus vel iterum divisis et duo- 
bus inferioribus dicephalis habet, secundum foliis paulo 
angustioribus et acutioribus, corymboque simplici 9 ce- 
phalo, prope Ircutiam, ab amie. Basnin inventum. Flo- 
ret Julio, fy. 

$ 2. Pulmonariœ DC. 

Involucri squamis internis obtusis ( aut acuminatis ), 
plus minus hirsuto-glanduliferis, stolonibus constan- 
ter nullis, caule folioso mono-polycephalo , herbae 
indumento sœpissime piloso seu glanduloso DC. /. 
c. p. 208. 

718. Hieracium sylvaticum Smith. 

H. caule erecto folioso superne parum ramoso ; co- 
rymbis oligocepbalis ; foliis radicalibus caulinisque 173 

inferioribus petiolalis utrmque altenuatis grosse 

dentatis dentibus superioribus prof undioribûs , sub- 

tus pallidioribus, magisque pilosis, pilis albidis ri- 

sîdiusculîs ; pedunculis involuerisque tomentosis 
^ . ...... 

et glanduloso-pilosis ; squamis mvolueri mterio- 

ribus obtusiuscLilis vel acuminatis, 

H. sylvaticum Smith in act. soc. Linn. 9. p. 239. — DC. 
prodr. VU- p. /• />• 215. 

H. vulgatum Turcz. cat. pi. Baie. Dah. ». 7 25. 

Corymbi in individuis magis ramosis paniculati. Pappus 
more generis sordescens. Panicuia tomento candido ob- 
tecta et prœterea pilis aliis brevioribus atris, aliis lon- 
o-ioribus vestita. Pili caulis et foliorum ad lentem ser- 
rulatœ. 

Crescit in montosis prope Ircutiam alibique, in alpinis et 
subalpinis etiajn obvicuin. Floret Julio, fy. 

§ 3. Lejocephala aphyllopoda DC. 

Involucri squamis totls aut sursum glabris , foliis ra- 
dicalibus sub anlbesi nullis, pedunculis squaraosis; 
iuvolucri squamis plurium serierum. DC. I. c. p. 

222. 

719. HlERACIUM UMBELLATUM Lîtltl. 

H. viride glabrum vel plus minus seabrum , caule 
simplici, rarius ramoso, dense folioso ; foins uni- 
formibus lineari lanceolalis, linearibusve integerrimis 
aut plus minus dentatis ; capitulis cymoso-corymbo- 
sis ; involucro glabro, basi squamoso. 

H. umbellatum Linn. su. U31.-/Z. Dan. t. 680. - Engl. 174 

Bot. t. 61\. — Spreng. syst. veg. Ill.p. 646.- ~DC. prodr. 
VII. p. I. p. 224. — Ledeb. fl. Alt. IV. p. 137. —Koch 
syn. fl. Germ. p. 461. 

Hieracium foliis lanceolato-linearibus, obsolète denticula- 
tis sparsis Gmel. fi. Sib. II. p. 25. n. 23. 

Varietatem insignem hujus plantœ olim prope Petropolim 
legi, in qua corymbi omnes secundi ex axillis fere om- 
nium foliorum oriuntur et squamœ involucri superiores 
tantuui margine, inferioi'es margine et basi ad dorsum 
glabriusculae. 

Ubique vulgatissimum. Floret Julio et Augusto ^. 

720. HlERACIOM VIROSUM Pdll. 

H. caule stricto dense folioso basi hirsuto glabrove ; 
foliis ovatis oblongisve cordato - amplexicaulibus 
ciliatis subtus reticulatis ; coryrabo terminali sub- 
umbellalo , pedunculis squamosis angulatis apice 
incrassatis, glaberrimis aul subscabris. 

H. virosum Pall. itin. app. p. 50t. n. 125. — Ledeb. fi. 
Alt. IV. p. 136. —DC. prodr. VIL p. I. p. 226. 

H foliosum W. et K. pi, rar. Hung. H. p. \55.—Spreng, 
syst. veg. VIL p. 646. 

H. Sabaudum MB. fi. Taur. Cauc. II. p. 264 ( excl. syn. 
prœter Gmel. Amm. et Habl. ). 

H. caule ramoso continue folioso, foliis ex cordato-lance- 
olatis, denticulatis, amplexicaulibus. Gmel. fl- Sib. IL p. 
35. n. 30. t. XIV. 

H. folio caulem amplexante, oblongo integro, piloso Amm. 
Ruih. p. 148. n. 208. 

H folio caulem amplexante subrotundo, dentato , glabro 
ibid p. 149. n. 209. 175 

Variât caule basi pilosissimo aut glahro , fol î i s oblongis 
ovatisve, grosse vel breviter dentatis, pilosis aut margi- 
ne tanliim et in Costa média pilosis, vel fere ex toto 
<;labris. Pedunculi quandoque pube brevi vestiuntur 
et sirnul involucra glabra sunt, aut iuvolucia sparse pi- 
losa subscabrave pedunculis glaberrimis sustinentur. Ca- 
pitula semper ovata. Ambigit inter H. virosum 
Pall. et corymbosum Pers., inter se vix spécifiée 
distincta . 

In pratis ad fl. Aogaram et ad Baicalem occurrit. Floret 
Julio et Auguslo. ^. 

222. MULGEDICJM Cass. diss. 33. (1834) p. 206. 48. p. 526. 

Less. syn. 142. — DC. prodr. VIL p. L p. 247. — 
Endl. gen. n. 3028,—Sonchi species Jloribus cœ- 
ruleis Linn. et auct.—Lactucœ spp. C. A Mey. 

Capitulum nmltillorum. Involucrum calyculato-im- 
bricatum, squamis nempe exterioribas multo brevio- 
ribus sabimbricalis. Receptaculum nudum foveolatum. 
Achœnia glabra compressa ssepe ulrinque nervata, 
superne attenuata iu roslrum cùm achsenii natura 
conforme brève crassiusculum apice in discum cupu- 
liforme ciliat'um expansum. Pappus uni-aut paucise- 
rialis, sens rigidis scabris sqrdidis aut albis.— Herbaa 
erectœ. Folia pinnatilobata aut indivisa dentata. Ca- 
pitula racemosa aut paniculata. Corollee cœruleae aut 
rarius ex albo coerulescentes aut purpureo-coeruleœ 
DC L c. 

Eumulgedium DC. p. 248. 

Pappus niveus. Involucrum imbricatum. Corolke coe- 
ruleae aut purpureae. 176 

721. Molgedium Sibiricum Less. 

M. glabrurn caule erecto subsimplici ; foliis lanceola- 
tis sessilibus cordato-subarnplexicaulibus acumina- 
tis integerrirnis dentalisve ( vel profunde incisis 
et subpinnatifidis ) ; capitulis racemoso-corymbo- 
sis ; pedicellis squamosis DC. I. c. p. 249. 

M. Sibiricum Less. syn % p. 142. 

Sonchus Sibiricus Linn. sp. 1 1 18.— Spreng. syst. veg. III. 
p. 648.- Ledeb. fi. Alt. IF. p. 140. 

Sonclius foliis lanceolatis sessihbus, plerumque denticula- 
tis ; floribus corymbosis, caulibus glabris. Gmel. fi. Sib. 
IL p. IL n. IL t. III. f. a. B. 

Lactuca salicis folio, flore cœruleo Amm. Ruth. p. 150. n. 
211. 

Flores semper cœrulei. Folia apud nos plerumque integer- 
rima aut denticulata. Attamen hinc inde occurrit foliis 
inferioribus grosse dentatis et subincisis. Varietatem fo- 
liis fere omnibus inciso-pinnatiûdis ad Lenam prope 
Wercholensk lectam possideo. 

In graminosis ubique. Floret Julio. ^. 

Oido XL1I. LOBELIACEiE Juss. DC. prodr. Vit 
sect. post. p. 339. 

Calyx 5 lobus, ovario plus miimsve adnatus , lobis 
œqualibus vel subinœqualibus, plerumque persisten- 
libus. Corolla persistens, plus minus ve gamosepala , 
saepius irregularis , bi-vel unilabiata vel petalis 2 in- 
ferioribus liberis et 3 superioribus in unicum apice 
trilobum cobaerentibus ve] subregularis ; tubo integro 
vel longitudinaliter fisso. Aestivatio subvalvaris. Sta- 177 

mina 5 lobis corollœ vel pctalis alterna , a corolla 
sœpins libéra nunc vi illins tnbo adnata: filamentis li- 
beris vel plus minus inter se connatis ; antheris con- 
natis, bilocularibus, introrsis, longitudinaliter dehis- 
centibus ; 2 inferioribus sœpius minoribus, apice in 
mucrones , vel setas, vel fasciculos pilorum produ- 
ctis ; superioribus nudis vel barbatis. Ovarium infe- 
rura vel semisuperum, bi-rarius uniloculare : placen- 
tis tune parielalibus. Ovula plurima. Slylus 1, Stigma 
annulo pilorum cinctum, antheris diu tectum , ple- 
rumque bilobum , rarius indivisum. Fructus sœpius 
apice valvis 2 medio septiferis, rarius superne oper- 
culo, vel lateraliter valvis 3 deliiscens vel indebis- 
cens, plerumque siccus. Se mina plurima , albumine 
carnoso , embryone recto. Ledeb. Jl. Ross. 11. p. 
868. 

223. LOBELIA Linn. (excl. spp.). 

DC. prodr. I c. p. Sôl.—Endi gen. n. 3058. 

Calyx 5 lobus ; tubo obeonico, ovoideo vel liemi- 
sphaerico. Corolla superne longitudinaliter fissa, bila- 
biata, tubo cylindraceo vel infundubiliformi recto : la- 
bio superiore ssepius minore et erecto, iuferiore sae- 
pius patente latiore trilido vel rarius tridentato. An- 
therae 2 inferiores vel rarius omnes apice barbatœ. 
Ovarium inferum vel semisuperum , imo in specie- 
bus ( simillimis ) subliberum. DC. I. c. 

Sectio I. Rapuntium. 

Corolla bilabiata, labiis divergentibus, circiter us- 
Turcz. Jlor. baical. dah. IL 12 T/8 

que ad mccliam partcm connatis , inter se inœquali- 
bus ,* snperiore erecto, lobis 2 angustioribus, inferio- 
re patente, lobis 3 latioribus. DC. I. c. 

722. LOBELIA SESSILIFOL1A Lcimb. 

L. glabra, caule erecto simplici, foliis sessilibus ap- 
proximatis lanceolatis serrulatis , inferioribus obtu- 
sis, superioribus acutis ; pedicellis folio dimidio 
brevioribus ; tnbi calycis pyriformis lobis acumina- 
tis integris subbreviore ; corolla lobis calycinis 
quadruple» longiore, lobis pilosiusculis, inferioribus 
lanceolatis , superioribus linearibus ; antheris gla- 
bris , dnabus inferioribus apice penicillatis DC. L 
c. p. 3S0. n. 130. 

L. sessilifolia Lctmb. in traits, llnn. soc. 10. p. 260. t. 
6. — Ledeb. fl. Ross. IL p. IL p. 869. 

L. saligna Fisch. in Mem % de la soc. des nat. de Mosc. 
111. p. 65. 

L. Kamczatica Pall. in Willd. herb. — Spreng. syst. veg. 
1. p. 712. -Tarez, cat. Baie. Dah. n. 741. 

Crescit in Dahuriœ maxime orientalis lacubus ad confluxus 
fluviorum Schilka et Argun ££/. 

Floret Julio et Auguste-. Flores cœrulei. 

Ordo XL11I. CAMPANULAG^E DC. et Duby bot. 
galL 1. p. 311. DC. prodr. I. c. p. 4/4. 

Calyx sœpins 5 lobus, nunc 3 — 6 8—10 lobus, ra- 
rissime limbo destituais, ovario adnatus : lobis aequa- 
libus. Corolla gamopetala regularis, vel rarissime ir- 179 

regnlaris. Aestivatio valvaris Stamina 3—5 8—10, 
numéro loborum coroUœ saepius œqùantia , mmquam 

superantia, a lubo corollœ libéra. Filamenta libéra, 
basi saepius expansa membranacea. Anlherœ pleruni- 
que libéra? : loculis 2 ante Uoratiouem longitudinal i- 
ter debiscenlibus. Ovarium inferum 2—3 5—6 8—10 
loculare. Ovula plurima. Stylus plus minusve pilis 
collectoriis caducis tectum. Stigma nudum ( uec in- 
clusio einctum ), raro capitatum , saepius raraosura : 
rarais numéro loculorum, in alabastro erectis , dorso 
pilosis, inferne papillosis, in flore demuin divenren- 
tibus vel recurvatis. Capsula verliee vel lateraliler 
debiscens, plerumque val vis medio septiferis , rarius 
vero fissuris aut poris absque val vis. Semina plurima 
parva, albumine carnoso, embryone recto. Ledeb. fl. 
Boss. IL p IL p. 869. 

Tribus I. TVAHLENBERGŒiï Endl. gèn. p. Ô14. 

Ovula indefinita. Capsula vertice inter lobos calyci- 
nos debiscens. DC. I. c. 

224. PLATYCODON Alph. DC. mon. camp. p. 125. excl.sp.2. 

Endl. gen. n. 3077. 

Calyx 5 lidus. Corolla 5 lobt», maxima, infundibu- 
liformis. Stamina 5 libéra, filamentis basi latioribus. 
Stylus basi incrassalus, apice pilosus, pilis 5 seriatis. 
Stigmata 5 erassa, demum patentia Capsula erecla 
ovoidea 5 locularis, loculis cum lobis calycinis aîter- 

12* 180 

uautibus , apicc valvis acutis 5 clchiscens. Semina 
ovoiclea nilida. Alph. DC. in prodr. VIL sect. post. 
p. 422. 

Herba pereimis glaberrima glaucesceus , apice 
divisa vel simplex , foliis ovato-lanceolatis , lauceo- 
tatisve acutis inœqualiter clentalis, sessilibus oppositis 
alternisve, floribus caulem vel raraos terniinautibus 
1—4 , laciniis calycinis tempore llorendi tubum œ- 
quantibus, clein brevioribus, corollis magnis cceruleis, 
capsulis 10 nerviis radice crassa. 

723. Platycodon grandiflorus Alph. DC. I. c. 

Ledeb. fi. Ross. L c. p. 870. — Turcz. cat. Baie. 
Dali, n. 740. 

Campanula grandiflora Linn. f.suppl. p. 140. (non Lam.) 

Pall. itin. III. p. 286. 444. 
Wahlenbergia grandiflora Schrad. ind. sem. hort. Gœtt. 

p. a. 1814. 
Campanula Urticse foliis, glabra, floribus amplissimis, pen- 

dulis. Amm. Rut h. p. II. n. 16. 
Campanula foliis lanceolatis glabris, inœqualiter dentatis, 

utroque extremo integris, ramis unifloris terminanlibus. 

Gmel. jl. Sib. III. p. 153. no 21. t. 28. 

Habitat in Dahuriœ orientalis campis ad fl. Argun , non 
procul ab Àrgunskoi Ostrog. Floret Julio. £>/. 

Tribus II. CAMPAISilLEM G. Don. gard. dict. 3. 

p. 732. 

ula plurima. Capsula laleraliler deliisceus. Alph. 
DC. in DC. prodr. VU. sect, post. p. 449. 181 

225. CAMPANULA Fuchs hist. r . 43. 
Linn. gcn. n. 290. — Encll. gen. n. 30S*j. 

Calyx 5 fidus. Corolla apiçe 5 loba vel 5 iicla, 
saepius campanulata. Stamina 5 libéra, filaraenlis ba- 
si lalis et membranaceis. Siylus in praefloratione pilis 
collectoriis ( excepta ima basi ) Lectus. Sligmala 3 vel 
5 filiformia. Capsula 3 — 5 lateraliter dehiscens. Se- 
mina ovala complanata vel ovoidea. — Hcrbœ sœpius 
perennes, nunc humiles et lmmifusce, nunc 2 — 3 pé- 
dales ereclœ multiilorrc, foliis radicalibus sœpius for- 
ma diversis , floribus terminalibus vel axillaribus. 
Alpli. DC. in DC. prodr. I. c. p. 437. 

Sectio I. Médium Toum. 

Sinus calycis appendicibus reflexis obtecti. Capsula 
3 — 5 locularis, valvis basi silis semper dehiscens. 
Capsula 3 locularis. Stigmata 3 Alph. DC. I. c. p. 
«38. 

724. Campanula pilosa Pall. 

C. caule toto vel apice pilosiusculo unilloro ; foliis 
glabris, vel ciliatis, interdum pilosis, radicalilus pe- 
tiolatis , basi atlenuato-lanceolatis vel Hneari-lan- 
ceolatis , caulinis lineari-lanceolatis vel linearibus 
sessilibus, remote serratis : serraturis glandulosis ; 
flore nutante vel suberecto ; laciniis calycinis lato- 
lanceolatis acutis pilosis corolla barbata 2 — 3 plo 182 

brevioribus, appeudicibus lanceolatis acuminatis pi- 
losis subtriplo longioribus. 

C. pilosa Pall. in R. et Sch. syst. veg. F. p 148. — 
Spreng. syst. veg. I. p. ISV.—Ledeb. fl. Alt. l.p. 243. 
le pi. fl. Ross. Jlt. I. p. 209.—/. Ross. II. p. IL p. 
%ll-~Alph. DC. in DC prodr. VII. p. 460. 

C. Altaica Alph. DC. I. c. p. 461. ( excl. C. Sajanensi 
suad. cl. Ledebour. ). 

C. Baicalensis Pall. in Jacq. herb. — G. frigida Pall. in 
herb. Lamb.—C. Pallasiana de Vest. in DC. prodr. p. 
461 

Habitat in alpibus Sibiriae Baicalensis v. gr. Chamar, 
Schibel, Urgudei, Kawarta , ad fl. Tessa et cœt. Floret 
Junio, Julio. £>/. 

Flores cœrulei, majores vel minores, folia radicalia eau- 
lem ada3quant vel illo duplo breviores ; pollice inter- 
dum vix altior, semipedem non raro superat , talia in 
locis minus elevatis prope Noryn-Choroi lecta. 

725. Campanula punctata Lam 

G. pilosa, caule simplïci erecto 1 — 4 floro ; foliis inae- 
cpialiter subduplicato-crenatis, radicalibus longe pe- 
tîolatis cordatis ; caulinis inferioribus breviter pe- 
lioiatis, cordalis, ovatisve , summis oblongis basi 
altenuatis sessilibus vel semiamplexicaulibus ; pe- 
tiolis marginatis ; floribus pedunculatis pendulis ; 
laciniis caJycinis lanceolatis ciliatis corolla pun- 
ctata , intus barbât a 2 — 3 plo brevioribus ap- 
peudicibus ovatis obtusis ciliatis 3—4 plo lou- 
gioribus. 183 

C. punctata Lam. encycK meth. I. p, 586. — Alph. DC 
in DC. prodr. VIL p. 465.~L«/eb. fl. Ross. IL IL p- 
878. 

Campanula calycibus e tcrgo lamellis 5 notatis, peduncu- 
lis unifloris. Gmcl. fl. Sib. III. p. 155. no 23. t. 30. 

Flores albi l 4 /, 2 pollicares, fusco-punctati. 

In pratis sylvaticis Dahuriae oiientalis ad fluvia Schilka 
et Argun. Floret Julio. ^. 

Obs. Campnnula SibirlcaL. a Georgw non a 
Gmelino indicata , mihi nunquam in regionibus Baica- 
lensibus et in Dahuria obvia fuit, prope oppidum vero 
Krasnoyarsk non infrequens occurrit. 

Sectio 2. Eucodon Alph. DC. 

Sinus calycis non obtecli. Capsula 3 locularis. Alph. 
DC. in prodr. VIL p. 466. 

§ 1. Jlores sesslles capitati vel spicati. 

726. Campanula glomerata L» 

C liirta vel cano-pubescens vel glabra ; foliis minu- 
te crenatis : radicalibus ovatis vel ovato-lanceolatis, 
basi rotundatis vel cordatis, caulinis superioribus 
basi cordata amplexicaulibus ; floribus sessîlibus in 
capitula terminalia et lateralia congestis ; ( lacinns 
calycinis lanceolatis acuminatis ) Koch syn. jl. 
Gern. éd. 2. t. 2. p. Ô42. 

C. glomerata Linn. sp. 235. — Alph. DC. mon. camp. p. 
253. — prodr. VIL p. 467.- Pall itin. III, p. 318.— 184 

Ledeb. fl. Alt. L p. 241, - Ledeb. fl. Ross. IL IL p. 
880. 

C. congesta R. et Sch. syst. veg. V. p. 125. 

Campanula caule angulato simplici , floribus sessilibus , 
capitulo terminali. Gmel. fl. Sib. 111. p. 157. n. 25. 

Flores cœrulei, rarius albi. 

Ubique in sylvis et pratis. Floret Junio, Julio, £>/. 

727. Campanula Cervicaria L. 

C. hispida, caule sulcato, foliis crenato-serratîs sub- 
unclulalis ; radicalibus oblongis in petiolum atte- 
nuatis; caulinis inferioribus oblongis vel lanceolato- 
linearibus ; superioribus basi subamplexicaulibus ; 
floribus sessilibus in capitula terminalia et lateralia 
congestis ; laciniis calycis lanceolato-oblongis obtu- 
sis. Ledeb. fl. Ross. I. c. p. 881. 

G. Cervicaria Linn. sp. 235. — Alph. DC. mon. camp. p. 
258.— DC. prodr. VU. II. p. 468. — Pall. itin. III. p. 
687. — Ledeb. fl. Alt. I. p. 242. — Koch syn.fi. Germ. 
p. 642. 

Campanula foliis et spica longissimis , floribus et spica 
sessilibus, in ala congestis. Gmel. fi. Sib. III, p. 157. 
no 25. t. 31. 

Flores cœrulei parvi. 

Habitat in pratis sylvaticis prope Ircutiam et inferius ad 
fl. Angaram. Floret Julio, fy. 185 §2. Flores pedunculati, raccmosi vel poni- 

culati. 

728. Camtanula linifolia Lam. 

C. foliis fasciculorum sterilium ovatis, cordalisve lon- 
ge petiolatis ; caulinis inferioribus breviter petiola- 
tis lanceolalis vel lineari-lanccolalis crenulatis, cae- 
leris linearibus inlegerrimis ; caule imifloro vel ra- 
cemoso 2—6 iloro ; calycis laciniis subulatis corol- 
la 2 — 3 plo brevioribus. 

C. linifolia Lam. eue. melh. I. p. 519, — Jlph. DC. mon. 
camp. p. Wd.—prodr. VII. II. p. 47 1.- Ledeb. fi. Ross. 
II. IL p. 888. 

C. Scheuchzeri V'dl. prosp. de l'hist. des plantes du 
Daupk. p. 22. 1779. — Koch syn. fi. Germ. éd. 2. 2. p. 
538. 

C. rodundifolia y. Linn. sp. 232. 

C. rotundifolia Turcz. cat. pi. Baie. Dah. n. 729. 

Species valde dubia et vix a C. rotundifolia L. salis 
distincta. Specimina niea Dahurica , uno eoderaque loco 
collecta, alia caulein simplicem uni aut pauciflorum ha- 
beut, alia caule dichotomo , rarmsque 3 — 4 floris prœdi- 
ta transitum ad C. rotundifoliam indicant. C. 
heterodoxade Vest, in coloniis Americano-Rossi- 
cis crescens, magis differre videtur foliis, praeter radi- 
calia, omnibus conformibus lanceolatis vel oblongo-lan- 
ceolatis integerrimis, sed haec etiam intermediis cum C. 
linifolia jungitur. Flores cœrulei rarius albi. 

In lapidosis sylvaticis prope Ircutiam alibiqne in locis 
similibus; in arenosis ad Baicalem prope monasteriuni 186 

Possolskoy ( specimina plerumque uniflora ), nec non in 
sylvaticis et subalpinis Dahuriœ. Floret aestate. fy. 

729. Campancla silenifolia Fiscli. 

C. caule erecto glaberrimo uni-vel pauciiloro , foliis 
remole minutissime crenulato-serratis suhciliatis ; 
raclicalibus longe petiolatis, basi altenuatis , ovato- 
lauceolatis oblongisve ; caulinis mediis breviter pe- 
tiolatis oblongis, vel sessilibus lineari-lanceolatis ; 
supremis diminutis integeminis vel rarius serratu- 
ris paucis profundioribus instructis ; laciniis calyci- 
nis ovato-lanceolatis acutis ( plerumque ) integerri- 
mis subciliatis in fructu erecto conniventibus ; cap- 
sula obovoidea vel ellipsoidea. 

C. silenifolia Fiseh. in Atph. DC. mon, camp, p, 320. — 
DC. prodr. VU. IL p, 479. - Ledeb. fi. Ross, IL p. 886. 

C. infundibulum Reichenb. le, pi. eril, t. t, 75. y*. 158. 
(non de Vest.) Tuiez, cat. Baie, Dah. n. 730. 

C. rigescens Paît, in R. et Sch. syst, veg, V. p. 102. — 
Alph, DC. mon. camp, p, 342. — DC. prodr. VU. p. 
483. 

Campanula, foliis strictis glabris, integerrimis, radicalibus 
lanceolato-ovalibus, canle unifloFO. Qmel. Jl. Sib. III. p, 
159. no 27. J. 32. (excl. syn. Tourn.). 

Gaulis pars superior subinflorescenti, pedunculi, calycisve 
prœsertim ad nervos sœpe villoso barbati. 

Flores cœrulei magni, 1—3, rarius 5 — 8 in caule. 

In montosis , sylvaticis ad Baicalem atque in Dahuria. 
Floret Junio, Julio. £)>. 187 

226. ADENOPHORA Fisch. 

Calyx 5 fi dus. Gorolla cainpanulata vel iufundibuli- 
formis, apice 5 loba. Stamina libéra 5, filamentis lou- 
ais inembranaceis eiliatis ex pilis conniventibus quasi 
connatis. Nectarium cylindricuni siyli basin cingens. 
Sivlus saepe exsertus, in praefloratione superne pilosus. 
Stigmata 3. Capsula 3 locularis, lateraliter ad basin 3 
val vis debiscens. Semina ovata plus minus complana- 
(a. Herbœ radicibus sœpe crassis , caulibus erecris, 
foliis altérais vel siib verticillatis, radicalibus peliolalis 
rolimdatis, floribus uutantibus raceraosis vel pauicula- 
lis. Alph. DC. in prodr. FIL sect. post. p. 491. 

730. Adenophora verticillata Fisch. 

A. foliis obloiigis linearibusve insequaliter argute ser- 
ratis, peduneiilisqiie verticillatis ; calycinis laciuiis 
linearibus integerrimis germen obconicum subse- 
quantibus, capsula obconica basi altenuata. 

A. verticillata Fisch. I. c.~ Alph. DC. monogr. camp. p. 
356. — DC. prodr. VU. p. 492. — Turcz. cal. Baie n. 
139.—Ledeb.Jl. Ross. II. p. 892. 

Campanula verticillata Pall. itin. III. p. 320. 422. 436. 
app. p. 719. n. 74. t. G. j. 1. 

Campanula foliis Urticae una cura fruetu verticillatis. 
Messerschm. in Amm, Ruth. p. 12. n. 18. 

Folia exacte verticillata 5 — 9 na, in verticillis inferiori- 
bus interdum 2 — 3 na ; flores supra médium caulis in 
verticillos remotos collecti : pedunculis verticillorum 188 

inferiorum saepe ramosis, superiorum semper simplicibus 
unifloris. Stylus cxsertus , nonnisi in floribus nuperrime 
apertis lacinias corollae non superat. Nectarium brevis- 
simum. Corollœ turbinato-campanulatae, uti in omnibus 
congeneribus cœruleœ. 

In lapidosis transbaicalensibus ad fl. Czikoi atque in Da- 
huria copiose. Floret Junio, Julio. ^. 

731. Adenophora latifolia Fisch. 

A. foliis oblongis vel ellipticis acurninatis subinsequa- 
liter serratis basi cuneala integerrimis floribusque 
verlicillatis vel sparsis ; calycis laciniis lanceolalis 
integerrimis germine subgloboso elliplico plus du- 
plo longioribus, capsula ellipsoidea basi rotnndata 
Ledeb. fi. Ross. IL IL p. 894. 

A. latifolia Fisch. I. c. Alph. DC. monogr. camp. p. 357.— 
DC. prodr. VU. II. p. 492. 

Campanula pereskisefolia R. et Sch. syst. veg. V. p. 116. 

Nectarium lobis calycinis triplo brevius , longius tamen 
quam in prœcedente. Flores majores campanulati , ra- 
rius turbinato-campanulati. 

In transbaicalensibus prope acidulam Pogromezensem et 
ulterius in deserto Chorinensi, atque in Dahuria vulga- 
ris est planta. Floret cum prœcedente <£. 

732. Adenophora denticulata Fisch. 

A. foliis ovato-lanceolatis , oblongis sublinearibusve 
remote serratis glabris, interdum eiliatis subtusque 
ad nervos puberulis ; lloribus racemosis vel pani- 
culatis ; calycis laciniis lanceolalis vel ovato lanceo- 180 

lalis serratis germine oblongo-elliptico sesquî-lon- 
gioribus; capsula ellipsoidea, basi rotundata. 

A. denticulata Fisch. I. c.-Lcdeb.jl. Ross. I. c. 

A. tricuspidata Alph. DC. monogr. camp. p. 362. — DC. 

prodr. VU. U. p. 492. 
Campanula denticulata Spr. syst. veg. I. p. 735. 
Campanula tricuspidata Fisch. in R. et Sch. syst. veg. 

V. p. 158. 

Nectarium ut in antécédente, cum qua in iisdem locis cres- 
cit, eodeinque tempore floret £>/. 

733. Adenophora. coronopifolia Fisch. 

A. foliis linearibus oblongisve ; caulinis subintegerri- 
mis sessilibus ; inferioribus crenalo-serratis petiola- 
tis ; floribus racemosis vel paniculatis ; calycis la- 
ciniis lanceolatis integerrimis germine oblongo-elli- 
ptico sesqui vel duplo longioribus ; capsula ellip- 
soidea basi rotundata. Ledeb. Jl. Ross. IL IL p. 
893. 

A. coronopifolia Fisch. I. c. Alph. DC mon. camp. I. 

c.-DC. prodr. VU. IL p. 493. 
Campanula coronopifolia R et Sch. syst. veg. V. p. 157. 
C. Fischeriana Spr. syst. veg. cur. post. p. 77. 
Habitat in Dahuria ex Fisch., raihi prorsus ignota. 

Huic afîinis esse videtur species a me prope oppidum 
Krasnoyarsk in montosis lecta, sed hoc tempore cum A. 
marsupiiflora, cui habitu simillima, confusa. Hœc est: 190 • 

AdENOPHOR^ MONTANA Ttl. 

A. glabra, foliis sparsis lineari-eloiigatis , acumiiiatis, 
integerrimis vel inferioribus grosse et remole den- 
tatis ; inflorescentia paniculata ; floribus lubulosis 
vel turbinalo-subcampanulalis; laciniis calycinis li- 
nearibus integerrimis germine obovato brevioribus, 
aut illud subœquantibus ; stylo longe exserto ; ne- 
ctaiio denlato lacinias calycinas subœquante ( lV 2 
lin. longo ). 

Media quasi inter A. coronopifoliam et mar- 
supiijloram, ad priorem tamen cbaracteribus raa- 
gis accedit, et pro illa babnissem, nisi lacinise caly- 
cinje germine plerumque breviores, nnnquam sesqui- 
vel dnplo longiores fuissent. Ab A. Gmelini nectarii 
longitudine aliisque notis recedit. An A. coronopl- 
folia y. angustifolia Fisch. 

734. Adenophora Gmelini Fisch. 

A. foliis linearibus integerrimis sparsis sessilibus ; llo- 
ribus racemosis aut subpaniculatis calycis laciniis 
ovalo-lanceolalis integerrimis germen obovatum sub- 
sequantibus ; capsula ellipsoidea basi rolundata. 

A. Gmelini Fisch. L c- Alph. DC. mon. camp. p. 363. — 
DC. prodr. FIL IL p. 493. 

Campanula Rabelaisiana R. et Sch. syst. veg. V. p. 158. 

G. erysimoides de Vesl in R, Sch. I. c. p 102. 

Campanula foliis linearibus rigidis, integerrimis, longis- 191 

si rai a , spica terminante secunda. Gmel. fl. Sib. III, 
162. n. 31. t. 33. 

Corollae campanulatae. Nectarium calycinis laciniis dimidîo 
brevins. Folia linearia duplo quam in A. m o n t a n a 
breviore. 

In campis Dahuriae non rara. Floret cum congeneribus £>,. 
735. Adenopiiora marsupiiflora Flsch. 

A. foliis linearibus, oblongis, ovato-oblongisve inle- 
gerrimis serratisque sparsis sessilibus ; floribus ra- 
cemosis vel paniculatis ; calycis laciniis linearibus 
integerrimis germen obovatum subaequantibus ; ne- 
ctario dentato lacinias calycinas duplo excedente ; 
capsula ellipsoidea basi rotundata. 

A. marsupiiflora Flsch. I. c. — Ledeb. fl, Alt. I. p. 244.— 
FL Ross. IL IL p. 893. 

A. coronata Alph. DC. mon, camp. p. 363. — DC. prodr. 
VIL IL p. 494. (fi Campanulla marsupiiflora R. et Sck. syst, veg. V. 

C. coronata Ker bot. reg. t. 149 (excl. syn. Gme1\ 

C. Sajanensis Pall. in rel, Willd. ( ex R. et Sch. syst. 
veg. V. p. \Qï.) — Chamisso in Linn.. IV. p. 39. 

Flœrkea marsupiiflora Spr. Anleit. éd. 2. //. p. 523. 

ce. foliis omnibus integerrimis. 

fi. foliis omnibus lanceo lato-linearibus ser 
rato-dentatis. 

Adenophora intermedia Ledeb. ind. sem. h. Dorp. p. a. 
1824. p. 1. 192 

Campanula foliis ex lineari-lanceolatis, scrratis, cauîe ra- 
raosissimo. GmeU fl. Sib. III. p. 152. n. 19. 

y. foliis ovato-lanceolatis acuminatis undu- 
latis dentatis: dentibus elongatis inœqua- 
libus. 

A. crispata Turcz. pi, exs* 1831. 

Varietates . et i?. promiscue crescunt ad fl. Ircut, in ali- 
isque locis similibus regionis Baicalensis et Dahuriœ, 
var. y. solum in Dahuria observata fuit. Floret cum 
congeneribus. £J/. 

Orclo XLIV. VACCINIEZ DC. th. eîern. prodr. VIL 
IL p. 552. 

Calyx adhœrens, limbo epigyno, 4—5—6 partito, 
decicluo vel persistente. Corolla epigyna, gamopeta- 
la, 4—5—6 divisa decidua ; limbi laciniis calycis seg- 
mentis alternis, per œstivationem imbricalis. Stamina 
corollœ laciniis numéro dupia, epigyna, corollœ non 
£a, nec epipetala, uniseriata. Filamenta libéra vel 
■çlpha. Antherœ terminales , dorso jnxta basin 
amxœT verticales, biloculares: loculis parallelis, apice 
ssepe discretis ; singulis in tubulum strictum , elonga- 
tum, apice perforatum productis. Ovarium inferum, 
ex carpellis 4—4 6—10 calycinis segmentis alternis 
circa axin columnarem verticillatis compositum, 4—5 
6—10 loculare. Placentae columnœ centrali adnatœ, 
poly-vel monospermrc. Stylus 1. Stigma ut plurimum 
capitatum. Ledeb. fl. Ross. IL IL p. 901. corollœ 193 

*Î7. VACCINIUM Cinni çen. \*i.—EndL gen. n. 4832. 

Calyx ovario adnatus, limbo libero 4 — 5 partito 
partilionibus dentiformibus, varias întegerrimo. Co- 
rolla campanulala , urceolata vel cylindrica , limbo 
4—5 fido sœpius reilexo. Stamina corollœ lobis nu- 
méro dtipla, limbo calycis inserta, stepe inclusa , in- 
terdum exserla. Antherœ sœpiiis apice biudœ, dorso 
biaristatae aut mulicae. Stylus erectus staminibus lon- 
gior. Stigma obtusum. Bacca calyce vestita, globosa, 4 
aut 5 locularis, loculis polyspermis, rarissime iOlocula- 
î is loculis inonospermis. DC. prodr. Fil. H. p. 565. 
Species lloree nostrie frulices bumiles , foliis 
sparsis , florïbus racemosis aut solitariis axillaribus, 
corollis albis vel roseis. 

§ 1. floribus racemosis, foliis sempervirenti- 
bus, baccis rubris. 

736. Vaccinium Vitis id^ea. L. 

V. caule repente, ramis erectis ; foliis obovatis vel 
obovato-oblongis , retusis vel emarginatis , glandula 
terminatis , integerrimis vel subserrulatis , subtus 
punctatis ; racemis terminalibus nutantibus brevi- 
bus ; corollis subcamp anulatis ; antberis mulicis. 

V. Vitis idsea Linn. sp. 500. — DC. prodr. FIL IL p. 
568. -Pall. fl. Ross. IL p. 46. — Ledeb. fl. Alt. IL p 
67.—/L Ross. IL IL p. 901. — Koch syn.fi. Germ. L 
p. 545. 

Vaccinium racemis terminalibus nutnntibus . foliis obova- 

Turcz. Jlor. baical. dah. II. 13 194 

tis revolutis, -integerrimis, subtus punctatis Gmel. Jl. Sïb. 
III. p. 158. n. 11. 

Ubique in subhumidis et lapidosis, in planitiebus et alpi- 
bus. Floret Junio. %. 

S 2. Jloribus solitariis vel geminis, foliis de- 

ciduis, antheris biaristatis, baccis nigris vel 

cœrulescentibus. 

737. Vaccinium Myrtillos L. 

Y. foliis ovatis ellipticisve minute serratis glabris ; 
pedunculis unif loris solitariis axillaribus nutanlibus; 
corolla globosa ; calycis margine integerrimo ; ra- 
rais argute angulatis. Ledeb. Jl. Ross. II. Il . p. 
902. 

V. Myrtillus Linn. sp. 498. DC prodr. VU. IL p. 573.— 
PalU fl. Ross. IL p. 44. — Ledeb. Jl. Alt. IL p. 66.— 
Koch syn. I. c. 

Vaccinium pedunculis unifloris, foliis serratis, ovatis, de- 
ciduis, caule angulalo. Gmel. Jl. Sibir. III. p. 136. n. 9. 

In sylvis regionis Baicalensis hinc inde, v. gr. ad fluvium 
Irkut, prope pagura Moty ; in alpibus Dahuricis. Floret 
Junio. Julio, "fi,. 

738. Vaccinium uliginosum L. 

V. foliis obovatis obtusis integerrimis subtus glaucis 
reticulatis ( interdum puberulis ), pedunculis uni- 
floris nutanlibus, (loribus ssepe pentameris ; corol- 
la ovata ; laciniis calycinis obtusis rotundatis. 195 

V. uliginosum Linn. sp. 499. — DC. prodr. VIL II. p 
577.— Pu//, fl. Ross. IL p. 45. — Ledeb. fi. Ross. IL IL 
p. 904 —Koch syn. I. c. 

Vaccinium pcdunculis unifloris, foliis integerrimis ovali- 
bus basi ciliatis GmeL fl. Sib. III p. 137. n. 10. 

Ubique in sylvis humidis. Floret Junio "fl- 

228. OXYCOCCUS Tourn.— Endl. gen. n. 4331. 

Calyx ovario adnatus, limbo 4 fido. Corolla 4 par- 
ùta, segmentis sublinearibus revolulis. Filamenta 8 
conniventia. Anllierœ tubulosœ fûrcatœ poris obliquis 
déhiscentes. Bacca 4 lociilaris , loculis poJyspermis. 
DC. prodr. I. c. p. 516. 

739. Oxycoccus palustris Pers. 

O. repens, ramis filiforraibus ; foliis ovalibus integer- 
rimis margine revolutis subacutis glabris subtus al- 
bicantibus ; pedicellis elongalis lerminalibus, corol- 
lae laciniis ovalibus. DC. prodr. I. c. p. 677 . 

O. palustris Pers. syn, I. p. 419.- Ledeb. fl. Ross. IL IL 

p. 905. 
Vaccinium oxycoccos Linn. sp. 500. — Paîl. fl. Ross, IL p. 

47. Ledeb. fl. Alt. IL p. 67. — Koch syn. I. c. 
Schollera oxycoccos Roth tent* fl. Germ. I. p. 170. 
Vaccinium foliis integerrimis, revolutis , ovatis , caulibus 
» repenti bus filiformibus, nudis. Gmel.. fl. Sib. III. p. 140. 

n. 12. 
In sylvosis paludosis ad tbermas Turkenses, atque in Da- 

huria ad fl. Argun, Floret Junio. g,. 
Baccae iti noslro minores quam in il lu Rossiae Europcae. 

13* 19G Ordo XLV. ERICACE^ Lindl. DC. prodr, VIL IL 

p. Ô80. 

Calyx 4—5 partitus, fere œqualis, ab ovario omui- 
110 liber, persistens. Corolla perigyna aut sublrypo- 
gyna, gamopetala 4—5 partita vel petalis omnino dis- 
crelis 4—5 petala , regularîs vel rarius irregularis : 
petalis per œstivationem imbricatis. Stamina corollse 
laciniis alterna aut dupla, ante corollam disco bypo- 
gyno inserta, libéra, nec corollœ adnata. Ovarium 
disco bypogyno inserlum, liberum, multiloculare, lo- 
culis 1-multiovulatis , placentis centralibus. Stylus 1. 
Stigraa 1. Fructus capsularis vel baccatus. Semina ap- 
tera. Embryo in axi albuminis , radicula ad bilum 
versa. Folia exslipulata. 

Tribus I. JRBUTE/E Don DC. ibid. 
Fructus indebiscens baccatus. Corolla decidua. 
229. ARCTOSTAPHYLOS Gai. ex Adans. fam. 2. p. 165. 

DC. prodr. VIL IL p. Ô84. Endl gen. n. 4327. 

Calyx 5 partitus persistens. Corolla ovato-urceola- 
la, ore 5 dentato revoluto brevi. Stamina 10 inclu- 
sa, filaraentis basi subdilatatis sœpius piloso-ciliatis, 
antberis corapressis apice biporosis lateraliter biari- 
stalis , aristis redexis. Ovarium globoso-depressum 
squamis 3 carnulosis cinctum Stylus brevis. Sligraa 
obtusum. Bacca ( seu drupa baccata ) globosa 5, ra- 
rius 6 — 7 imo 10 locularis , loculis monospesmis. — 197 Suflrulices fruticesve. Folia alterna, sœpius persislen- 
tia, intégra aut denticulata. Raceini terminales bra- 
cteati. Corollce albae aut rubrœ. Fructns rubri aut nigri. DC. I. c 740. Arctostaphtlos alpina Spr. 

A. trunco prostrato, foliis obovatis iticnequaliter minute 
serraUs glabris basi integerrimis ciliatisque marces- 
centibus reticulato-venosis, venis subtus prominulis, 
racemis brevibus lerminalibus. Koch syn. Jl. Germ. 
IL p. ôâ6. 

Bracteolœ ovatœ amplae pedicelli circiter longitudine cilia- 

lae Flores albi , fauce viridescentes , cum foliis erum- 

pentes. 
A. alpina Spreng. syst. veg. IL p. 287. -DC. prodr. VIL 

IL p. *>M.-Ledeb. fl. Ross, IL IL p. 908. 
Arbutus alpina Linn. sp. bQQ.-Pall. fl. Ross. IL p. 48. 
Arbutus caulibus procumbentibus , foliis rugosis serratis 

Gmel. fl. Sib. IV p. 1 18. n. 2. 
In montibus excelsis ad fluvium Buguldeicha et in rupi- 

bus alpis Nuchu-Daban. Floret Majo, Junio. %. 

741. Abctostaphylos Uva Ursi Spr. 

A. trunco prostrato ; foliis oblongo-obovatis integer- 
rimis sempervirentibus glabris reticulato-venosis , 
venis utrinque impressis subtus obsoletioribus , ju- 
nioribus margine pubescentibus ; racemis brevibus 
terminalibus. Koch syn. I. c. syb Arct. officinali 
Wimm. et Grab. 

Bracteee oblongse parvae , folia epunctata , corolJae 
carneae, baccae, rubrœ exsuccœ. 198 

A Uva Ursi Spreng. I. c.-DC. prodr. VIL II p. 584.-. 
Ledeb.Jl. Ross. IL IL p. 909. 

Arbutus Uva Ursi Linn* sp. 566. — Pall. fi. Ross. IL p. 
48. 

Arbutus caulibus procumbentibus, foliis integerrimis. Gmel. 
fi. Sib, IF. p. 118. n. 1. 

Inveni in sabulosis ad Baicalem prope thermas Turkenses. 
Floret Wajo, Junio. "Jx« 

Tribus 2. ANDROMEDES DC. prodr. VU. IL p. 

Ô88. 

Fructus capsularis loculido-debiscens , valvis nempe 
septiferis. DC. L c. 

230. ANDROMEDA Linn. fi. Lapp. p. 125. 

DC. prodr. p. 606. Endl. gen. n. 4318. 6. 
Andromède seclio Polifolia. 

Calyx 5 partitns segmentis acutis non irabricatis. 
Corolla globoso-urceolata ore conlraclo 5 dentato. 
Staraina 10 inclusa, filamentis barbalis, anlheris bre- 
vibus, loculis 1 aristatis. Stigma Iruncalum. Capsula 
5 locularis 5 valvis loculicido-dehiscens. Placenta 5 
loba. Semiua elliptica compressa nitida hylo laterali 
lineari. Don in DC. I c. 

SufFrutex glaberrimus. Folia alterna lineari aut subo- 
vali-lanceolata integerrima , margine revoluta, subtus 
glauco-albida, breviter peliolata. Flores subterminales 
fere umbellati longe pedicellati, nutantes, fructus erecti. 
Bracteœ ovatse. Corollae rosea 3 , interdum albae. 199 

742. Andromeda polifolia Linn. sp. 564. 

DC. prodr. VIL p. 606,— Pâli Jl. Ross. Il p. 02. 
t. 71.-Ledeb. Jl. Ross. IL IL p. 910. - Koch 
syn. Jl. Gerni. IL p. 447. 

Andromeda pedunculis aggregatis, corollis ovatis , foliis 
alteinis, lanceolatts, revolutis. Gmel. Jl. Sibir. IF. p. 
119. n. 3. 

Provenit in paludosis prope Ircutiam. Floret Majo. %. 
231. CASSANDRA D. Don. in Edinb. phil. journ. jul. 1834. 

.Andromeda? sectio C assainira Endl. gen. n. 
4318. c. 

Calyx 5 partitus basi bracteatus. Corolla ovato-ob- 
longa ore contracta 5 dentata ( rarius petalis pluri- 
mis discretis polypetala ). Staraina 10 disco bypogy- 
no 5 luberculalo inserta , inclusa , antberis bilobis, 
loculis acuminatis exaristatis. Stylus filiformis. Capsu- 
la globoso-depressa, epicarpio ad maturilatera 5 val- 
vi, valvis ante sepala silis longitudinaliter deliiscenli- 
bus, fovens carpella 5 carlilaginea, bivalvia , extus 
debiscentia, ante petala sita ex axi centrali basi adna- 
ta. Semina oo angulata. DC. prodr. VII. IL p. 610. 

743. Cassandra calyculata G. et D. Don. 

C. foliis oblongis obtusis submucronatis, obsolète ser- 
rulatis planis, raargme recurvatis, utriiiqne lepido- 
tis ; racerais terminalibus foliatis secundis ; bracte 200 

is ovatis calyce sublriplo brevîoribus. Ledeb. Jl. 
Ross. IL IL p. 911. — Racerai floriferi e floribus 
axillaribus composili. Corollœ albœ. 

C. calyculata G. et D. Don. /, c. — DC. prodr. I. c. 

Andromeda calyculata Linn. sp. 566. — Pall. Jl. Ross. II. 
p. 53. t. 1*2. f. I. — Koch syn. jl. Germ. II. p. 547. 
Turcz. cat. Baie. Dah. n. 755. 

Andromeda racemis secundis foliaceis, corollis subcylindri- 
cis, foliis alternis lanceolatis obtusis punclatis. Gmel. fl. 
Sib. IV. p. 119. n. 4. 

In paludibus prope Ircutiam et fabricam Taizensem. Flo- 
ret Majo. "fl* 

232. CASSIOPE D. Don. in Edinh. phil. journ. n. 17. t. 157. 

Andromède sectio Cassiope Endl. gen. n. 4318. a. 

Calyx 5 partitus persistens basi nudus. Corolla 
campanulata 5 loba. Stamiua 10 inclusa , filamentis 
glabris, antheris brevibus, loculis tumidis apice longe 
apiculatis. Stylus basi crassus conicus. Stigraa obtu- 
sum. Capsula 5 locularis 5 valvis , valvis apice bifi- 
dis, medio septiferis. Placenta 5 loba. Semiua oblon- 
ga nitida lucida. — Suffrutices lmmillimi glabri ericoi- 
dei sempervirentes. Folia sparsa conferta saepius im- 
bricata. Flores solilarii pedicellati , latérales aut ter- 
minales, rosei, mitantes , interdum 4 meri 8 andri. 
DC. prodr. FIL IL p. 610. 201 

a.) pedunculis lateralibus. 

744. Cassiope tetragona D. et G. Don. 

C. foliis opposilis quadrifariam irabricalis ovato-tri- 
quelris obtusis mulicis clorso sulco exaralis pube- 
rulîs, minutissirne ciliatis (junioribns ssepe fusco- 
membranaceo-marginalis ); pedunculis glabris, flo- 
ribus 5 meris. Ledeb. fi. Boss. IL IL p. 912. 

C. tetragona D. et G. Don. I. c — DC. prodr. Fil. IL p. 
611. 

Andromeda tetragona Linn. sp. 563. — Pâli. fl. Ross. IL 
p. 56. t. 73./. A.-^Turcz. cat. Baie. Dah. n. 753. 

Andromeda pedunculis solitariis laleralibus , corollis cam- 
panulatis, foliis oppositis obtusis, imbricatis, revolutis. 
Gmel. fl. Sib. IF. p. 120. n. 5. 

In alpibus Kawokta et Ukalkit, inter fluvia Barguzin et 
Angaram superiorem , versus médium Julii jam fructife- ram inveni. "fi,. 745. Cassiope ericoides D. et G. Don. 

C. foliis opposilis 4 fariam imbricatis oblongis sub- 
triquetris obtusis muticis, longe setoso-ciJiatis, dor- 
so sulco exaratis ; pedunculis glabris ; (loribus 4 
meris. Ledeb. fi. Ross. IL IL p. 913. 

C, ericoides D. et G. Don. I. c.—DC. prodr. I. c. 

Andromeda ericoides Pall. -fl. Ross. II. p. 56. t. 73. /. 
3, — Turcz. cat. Baie. Dah. n. 754. 

In rupibus alpium Kawokia et Ukalkit cum antécédente 202 

legi, versus médium Julii florentem~et ex parte fructife- 
ram. %. 

Tribus III. RHODORE/E D. Don in Edinb. journ. 
17. p. 152. 

Corollse deciduse. Discus hypogyuus glandulosus 
saepius esquamalus. Capsularurn valvac marginibus 
introflexis et ideo septa bilameliata et debiscentia se- 
pticida. — Gemrase florales saepius squamosse. DC. 
prodr. VIL IL p. 712. 

Subtribus 1. RRODODEJSDREM DC. I. c. 

Corolla gamop étala, petalis nempe plus minus con- 
cretis. 

233. PHYLLODOCE R. A. Salisb. parad. lond. n. 36. 
Menziesiae sectio Phyllodoce Endl. gcn. n. 4317. b. 

Calyx 5 partîtus, lobis saepius acuminatis. CorolJa 
ovata ore contracta 5 dentata. Slamina 10 inclusa, 
filamentis tenuibus glabris ; antheris filamentis duplo 
brevioribus truncalis muticis apice biporosis. Sligma 
peltatum 5 tuberculatum. Capsula 5 locularis 5 val- 
vis septicido-debiscens. Semina go compressa lucida. 
Sufïrutices ericoidei humiles sempervirentes. Folia 
sparsa patula linearia obtusa, utrinque viridia, mar- 
gine subdenticulata. Pedicelli terminales, nunc solita- 
rii, nunc snbumbellati uniflori. Corollœ coeruleae aut 
purpureœ. DC. I. c. •203 

746. PUYLLODOCE TAMFOLIA Sdlîsb. 

P. decandra, foliis linearibus obtusis denliculatis ci- 
liatis ; floribus 3—6, pedunculis llorem pluries su- 
perantibus ; calycibus corolla ovoidea dimidio bre- 
vioribus ; stigmate incrassato capilato. Ledcb. fi. 
Ross. IL IL p. 916. 

P taxifolia Salisb. I. c. — DC. I. c. 

Andromeda coerulca Linn. sp. 5G3. — Pall. iti/i. III. p» 
306. 

A. taxifolia Pall. fl. Ross. IL p. 64. t. 72./. 2. (excl. pi. 
insul. et Amer.). 

A. Daboecia Pall. Jl. Ross. II. p. 57. (non Linn. excl. syn. 
Buxb.). 

Andromeda foliis aciformibus, floribus oblongis, peduncu- 
lis longioribus ex alis. Gmel. jl. Sib. IF. p. 121. n. 7. 
(excl. syn. Buxb.)» 

Andromeda foliis aciformibus confertis, floribus corymbosis 
oblongis. Gmel. Jl. Sib. IF. p. 120. n. 6. ( excl. syn. 
Buxb.). 

Andromeda pedunculis aggregatis , corollis ovatis , foliis 
sparsis, linearibus, obtusis, planis. Gmel. Jl. Sib. IV. p. 
121. n. 8. 

Erica cœrulea Willd. sp. pi. II. p. 393. 

Erica foliis acerosis, glabris, imbricatis , floribus campani- 
formibus, basi ventricosis , antheris bifidis , inclusis. 
Gmel. Jl. Sib. IV. p. 131. n. 22. t. 57. /. 2. ( excl. pi. 
Amer.). 

Menziesia cœrulea Wahlenb. Jl. Lapp. p. 105. — Spreng. 
syst. veg. H. p. Wï. — Turcz. cat. Baie. Dah. n. 757. W4 

In alpe Chaînai' copiosa nec non in alpibus Dahurids oc- 
currit. Floret Junio. "fj,. 

Flores semper roseo-violaceos, nunquam cœruleos vidi. 
234. OSMOTHAMNUS DC. prudr. VIL II. p. 715. 

Endl. gen. suppl. l n. 4338. 

Calyx 5 fidns, lobis subovatis. Corolla bypocrate- 
riformis regularis , tubo supra médium gibbo , lobis 
pateulibus subrotunclis. Stamiua 5 corollœ non adna- 
ta, intra tubum iuclusa , autberis subrolundis apice 
debisceutibus. Ovarium subrotundum 4 sulcum. Sty- 
lus brevis inclusus. Sligma capitatum obtuse 4 lobum. 
Capsula subglobosa 4 locularis 4 valvis. Semina nu- 
merosissima linearia. Frutices erecli ramosi. Folia al- 
terna persistenlia vcoriacea petiolulata ovata mucronu- 
lata, superiie glabra, sublus et in peliolo ferruginea, 
fragranti aromalica. Flores ad apicem ramorum con- 
ferti subumbellati, breviter pedicellati, albi aut rosei. 
Gemraœ florales squamae ciliatse. DC. L c. 

747. OsMOTHÀMNUS PALL1DUS DC. 

O. corymbis 7—8 floris, corollis aveniis DC. I. c. 
Ledeb. fi. Ross. II. p. 918. 

Azalea pallida Turcz. cat. Baie. Dah. n. 745. 

Azalea Lapponica Pall. Jl. Ross. II. p. 5*2. t. 70. f. I. A % 
B. ( non Linn. )♦ 

Azalea foliis ovalibus, supra rugosis glahris , subtus to- 
mentosis coloratis, floribus capitatis, subsessibus. Gmel. 
Jl. Sib. IV. p. 125. t. 55. ( excl. syn. Tourn.'). 205 

Tola plante odorem gravcm itigratum spargit. 

In rupibus alpium Urgudei, Buchat, Nuchu-Daban et cœt. 
Florct Junio, Julio. ^. 

235. RHODODENDRUM Linn. gen. n 548. 

Rhodothamnus et Rbododendrum Endl. gen. n. 4340 
et 4.341. 

Calyx 5 partitus. Corolla infuiidibuliformis rarius 
campanulala aut rotata , nunc regularis , nunc 
plus minus irregularis 5 loba. Stamina 10 (rarius 
abortu 6 — 9 ) corolla? non adnata anle et in ter lobos 
sita, saepius deelinata exserta. Antheree poris 2 ter- 
minalibus déhiscentes. Capsula 5 locularis 5 valvis 
(aut iu B ura mi a 10 locularis, 10 valvis ) seplicido- 
dehiscens. Seraina axi columnari angulata adnata - 
comoresso scobiformia subulata. — Frutices rarius ar- 
bores. Folia sempervirentia petiolata integerrima. Flo- 
res in eorymbos terminales dispositi ( interdum soli- 
tarii vel racemosi ). Alabaslra lloralia squamosa. Co- 
rollae conspicuae purpureœ albee aut flavse. DC. prodr. 
FIL IL p. 719, 

Sectio Eurhododendrum DC. prodr. FIL IL p* 721. 

Calyx brevis 5 lobus. Corolla campanulata vel in- 
fundibuliformi-campanulata. Ovarium 5 loculare. Folia 
coriacea persistenlia. 

748. Rhododendrum chrysànthcm PalL 
R. foliis oblongis acutiusculis ( obtusisve ), basi atte, 206 

nuatis , utrinque glabris reticulato-venosis ; venis 
supra irapressis , subtus proniinentibns ; floribus 
umbellato-corymbosis ; calycis lobis brevissimis. 
Ledeb. fi. Ross. IL IL p. 920. 

R. chrysanthum Pall. itin. III. p. 318. 352. 369. 449. 
app. p. 729. n. 87. t. N. f. 1. 2. - Linn. fil. suppl. 
237. -#C. prod. VU. IL p. 723. 

Andromeda foliis ovatis, utrinque venosis , corollis cam 
panulatis, obliquis , longissimis. Gmel. fl. Sib. IV. p. 
121. n. 9. t. 54. ( excl. syn. Tourn. et Linn. 

In alpibus Baicalensibus et Dahuricis copiose, interdum ad 
ripas Baicalis descendit. Floret Junio. fy. 

749. RaoDODENURtiM parvifolium Adcuns. 

R. erectum flexuoso-ramosissimum, foliis oblongis ob- 
lusis basi subattennatis integerrimis utrinque lepi- 
dotis, subtus clemum ferrugineis ; floribus lermina- 
libus paucis umbellatis ; calyce 5 denlato ; filamen- 
lis basi villosis corollara superantibus. Ledeb. fi. 
Ross. IL IL p. 921. 

R. parvifolium Adams in mem. de la soc. des nat. de 
Mosc IX. p. 237.— Tarez, cat. Baie. Dah. n. 743. 

R palustre TurCz. pi. exs.—DC. prodr. VIL II. p. 724. 

Corollae purpureae, duplo quam in sequente minores. An- 
therae ferrugineœ. 

In palude ad longam pontern inter pagum Tibilti et tor- 
rentern Bystraja, in alpe Nuchu-Daban atque in sub- 
alpinis Dahuriœ. Floret sub finem Maji et Junio. $£. 207 750. Rhodode.ndrum Dahoricum L. 

R. erectum ramosum , foliis ellipticis ( oblongisve ) 
utrinque rotundalis submucronulatis ( prsesertim 
versus apicem ) crenulatis, supra resinoso-puncta- 
lis ad coslam pilosiusculis, subliis plus minus lepi- 
dolis subferrugineis, cœterum glabris ; floribus ter- 
minalibus umbelJatis ; filaraentis basi villosis corolla 
extus piJosa brevioribus vel illam subœquanubus. 
Ledeb. Jl. Ross. L c. 

Antherœ concolores id est purpureœ. 

R. Dahuricum Linn. sp. 562. — DC. prodr. FIL IL p. 
11h.~Pall.Jl. Ross. IL p. 47. t. 32. — Ledeb. Jl. Alt 
IL p. 96. 

Andromeda foliis ovatis, utrinque punctatis , floribus pa- 
tentibus, subsessilibus. Gmel. Jl. Sib. IV. p. 124 u. 10* 

Chamœrhododendros folio glabro, majusculo , amplo flore 
roseo. Mess, in Amm, Ruth. p. 181. n. 261. 

p. albiflorum, corollis antherisque albis. 

In montosis sylvaticis tam regionis Baicalensis , quam Da- 
huriae copiosum. Floret Majo. fy. 

Varietatem albifloram in sylvis ad fluvium Angaram, 
prope pagum Sacharowa observavi. 

Ad eamdem sectionem pertinent species duo Chinènses , 
quorum phrases specificas in Bull, de la soç. des nat. 
de Mosc. n. 7. exposui, hic adnecto descriptiones magis 
succinctas. 208 RnouoDENDRUM mucronul atum m. ( DC. prodr. VU. IL p. 727. 

n. 38. ). 

Frutex ramosus glaber, cortice rainorum cinereo , altius ru- 
bicundo. Ramuli annolini punctis nitentibus obsiti ; gemmaî 
fusco-rufescentes. Folia alterna viridia, subtus pallidiora, mar- 
gine revoluta, a medio ad apicem obsolète et remote serrula- 
ta, repandave, utrinque ad lentem punctata, acuta , nervo me- 
dio parum excurrente calloso-mucronulata, pennivenia , venis 
ad marginem non attingentibus, anostomosantibus. Peduncuh 
llares, brèves, uniflori, solitarii, dense punctati , basi gém- 
is imbricatis tecti, sub flore parum incrassati. Calycis den- 
tés obsoleti. Corolla campanulata puberula, purpurea, illœ Rh. 
D ahur i ci paulo minor. Stamina exserta, filamentis glabris, 
basi barbatis, filiformibus, antheris subrotundo-ellipticis con- 
coloribus, apice poro fere circulari dehiscentibus. Stylus sta- 
mina parum excedens, stigmate subcapitato nigricante. Capsu- 
la ( immatura ) prismatico-pentagona 5 locularis , seminibus 
scobiformibus. Rhododendrum micranthum m, (DC. I. c. n. 39.). 

Frutex apice ramosus cortice fusco-rubente, ramis puberulis, 
gemmis rufescentibus. Folia alterna lanceolata , basi cuneata, 
in petiolum attenuata obtusa, vel nervo medio excurrente callo- 
so-mucronulata, margine revoluta, integerrima , vel obsoletissi- 
ine repandula, obscure pennivenia , reticulata , supra parum, 
subtus dense ferrugineo-punctata. Racemi ( nec corymbi , uti 
forsan calami lapsu, incaute dixi ) axillares, mulliflori. Pedi- 
celli elongati , floribus multo longiores, basi reliquiis bractea- 
rum cincti, dense punctati. Flores in génère parvi , illorum 
K ali n iœ minores. Calyx breviter 5 dentatus. Corolla rota- 
to-campanulata 5 loba, lactea, glabra , lobis dorso crebre fer- axi 
m 209 ruginco-ponctatis. Stamina 10 cxscrla, filamentis glabris , fili- 
foiniibus, basi parum dilatatis, antheris ellipticis , apice poro 
fere circulari dehisccntibus. Ovarium 5 loculare, loculis multi- 
ovulatis, ovulis, oblongis. Stylus filiformis longitudine staminura, 
apice incurvatuni, stigmate obtuso simpliciusculo. Capsula desi- 
deratur. 

Subtribus 2. LEDE.E DC. prodr. FIL 11. p. 729. Corolla polypelala, petalis nempe non concretis. DC. 

ibid. 

23G. LEDUM Linn. gen n. 54C. 

EndI. gen. n. 4344. 

Calyx parvus 5 dentalus. Corollae petala 5 paten- 
tia. Stamina 5 — 10 antheris apice biporosis. Stylus 
staminibus œqualis. Capsula subovata 5 locularis , 5 
val vis, axi 5 angulato. Se min a numéro s a 1 in e aria ut- 
rinque ala membranacea aucla. Frutices sempervi- 
rentes odorati (in vivo). Folia alterna intégra, sub- 
lus ferrugineo-tomentosa, margine plus minus revolu- 
ta. Flores albi pedicellati in corymbum umbellatum 
terminaient disposai : pedicelli basi bracteolati DC. 
L c. 

751. Ledum palustre L. 

L. foliis linearibus, staminibus 10. 

L. palustre Linn. sp. 591.— DC. prodr. FIL II. p. 730.— 
Pall. Jl. Ross. IL p. &0.-Ledeb. fi. Alt. IL p. 91 —fi. 
Ross. IL IL p. 923.— Koch syn. fi. Germ. IL p. 550. 

Turcz. Jlor. balcal. dah, H. 14 210 ^i "~~ 

Lcdum Gmcl. fl. Sibir. IV. p. 127. n. 14. 

Stamina in speciminibus nostris et omnibus , quae e diver- 
sis regionibus possideo corolla sunt longiora, prœter spe- 
cimina duo e Kamcezatka , prope Tigil lecta, caeterum 
simillima, ia qtiibus stamina corollœ iongitudinern non 
excedunt. 

Ubique in sylvis vulgatissimum Floret Majo et in locis 
magis elevatis Junto- ^/. 

Ordo XLVI. PYROLAGEJE Lindl. 

DC. prodr. VIL 11. p. 772. 

Galyx liber 4 ssepius 5 parlitus persistens. Petala 
5, nuiic plus minus coalita, perigyna ? per sestivatio- 
nem imbricala. Stamina petalorum numéro dupla, 
petalis non adnata ; antherœ biloculares, poris 2 dé- 
hiscentes. Ovarium 3 — 5 loculare , disco hypogyno 
imposilum Stylus 1. Stigma subrotundum aut loba- 
luni, iulerdum subindusiatum. Capsula 3 — 5 locularis, 
3 — 5 valvis, loculicido-dehiscens, val vis ideo septi- 
feris. Placentœ ad centrum adnatœ. Semina go minu- 
ta, pelliculata , indusiala aut alala. Erabryo minutus 
ad basin albuminis carnosi, cotyledonibus parce dis- 
tinctis. — Herbœ perennes aul vix suffruticosse glabra?. 
Gaules teretes nudi aut fohosi. Folia simplieia intégra 
aut dentata. Flores racemosi subumbellali rarius so- 
litarii, albi aut rosei. DC. I. c. •211 
Tribus 1. PYROLËjE DC. I. c. 

Stamimun filamenta inter se libéra aut vix ima basi 
subcoalita, omnia fertilia. 

237. PYROLA Salisb. in Gray brit. an. 2. p. 402. 

Endl. gen. n. 4349. ( excl. Moneses. ) Pyrolae spp. 

Linn. 

Calyx 5 parlitus. Corolle petala 5. Stamina 10 
per paria anle pelala sila, filameutis subulatis medlo 
non dilatatis, antheris basi brevissime bieprnibus bi- 

porosis per antliesis inversis Stylus crassiusculus. 
Stigma 5 tuberculatimi 5 radiatum. Capsula subro- 
tunda utrinque umbilieala 5 loeularis 5 valvis, a basi 
loculicido-dehiscens , suluris lomentosis. Semina mi- 
nutissima scobiformia. Herbae perennes semperviren- 
les glabrse. Radiées repentes. Folia radtealia petiola- 
ta eoriacea subintegra aut serrata. Scapi erecti, api- 
ce racemosi aut subnudi, saepe angulati. Flores pedi- 
cellati mitantes, albi, nunc roseo nunc flavo-viridi 
tincti. 

S 1. Staminibus adscendentibus, stylo decli- 
nato petalis longiore , stigmate annulato. 

752. PïROLA. ROTONDIFOLIA L. 

P. foliis subrotundis inlegerrirais peliolo brevioribus, 

14* 212 

staminibus sensim curvatis , stylo declinato apice 
arcualo, pelalis obovatis, laeiniis calycinis lanceola- 
tis oblongisve acurainatis vel obtusis apice recur- 
vatis corollam dimidiam aequautibus, racemo aequa- 
li. Ledeb. fi. Ross. IL IL p. 928. 

P. rotundifolia Linn, sp. 567. - DC. prodr. VU. IL p. 
77 2.— Ledeb. Jl. Alt. II. p. $$. — Koch syn. fl. Germ. II. 
p. 550. 

Pyrola staminibus adscendentibus pistillo declinato Gruel. 
Jl. Sib. IF. p: 128, n. 15. 

/3. incarnata DC. I. c. : racemo elongato , Jlori- 
bus incarnatis seu rubicundis. 

Varietas incarnata ubique in sylvis vulgaris, «• raulto ra- 
rior lecta ad fl. Schilka et hinc inde occurrit in regio- 
ne Baicalensi atque in Dahuria. Floret Junio, Julio. ^. 

§2. Staminibus erectis stylo rigido, stigmate 
exannulato DC. ibid. p. 774. 

753. Pyrola ariNOR Linn. 

P. foliis ovalibus vel suborbicnlatis utrinque rotunda- 
lis mucronulatis vel subemarginatis, peliolum dila- 
talum subœquantibus, repando denticulatis ; calycis 
lobis brevibus acutis ; stigmate capitato 5 lobo styli 
latitudinem duplo excedente. 

P. rninor Linn. 567. -T)C. prodr. ibid. p. 77 '4.— Ledeb. Jl. 
Alt. II. p. m.-Jl. Ross. II. IL p. 530. Koch syn. I. c. 
p. 551. 213 

Pyrola foliis racemosis dispersis, staminibus pistillisque 
rectis. Gmel. Jl. Sib. IV. p. 128. n. 16. t. 5G. /. 1. 

Ad Baicalem prope ostium fl. Suicznaya , prœterea nullibi 
vidi. Floret Julio. ^. 

754. Ptrola. seconda L. 

P. foliis ovatis, oblongo-ovalisve , basi subattenualis, 
acutis, vel suborbiculalis utrinque rotundatis mera- 
branaceis, serrjlatis ; racemo secundo , slylo de- 
presso 5 lobo. 

P. secunda Linn. sp. 568. — DC. prodr. I. c. — Ledeb. Jl. 
Alt. II. p. 98. - fl. Ross. II. II. p. 930. - Koch syn. 
L c. 

Pyrola racemo unilaterali. Gmel. Jl. Sib. IV. p- 129. n. 
H. t. 56. f. 2. 

a. vulgaris : foliis ovatis vel ovato-oblongis , 
utrinque attenuatis , serraturis profundi- 
oribus. 

p. obtusata : foliis suborbiculatis , utrinque 
rotundatis, minutissime serrulatis. 

Crescit «. ad Baicalem prope thermas Turkenses et in mon- 
tosis ad fl Schilka, prope Schilkinskoi Zawod, $. ad fl. 
Ircut, prope vicum Tunka. Tertiam varietateni quoad 
folia /5. similem, sed pumilam et totam foliosam inter 
Jakutsk et Ochotsk lectam pôssideo. Floret Junio, 
Julio. 2c- 

238. MONESES Salisb. in Gray brit. arr. 2. p. 403 

Pyrolae secdo Moneses EndL gen. pi. n. 4349 6. 214 

Calyx 5 partitus. Gorolla 5 partita patens. Slami- 
na 10, nempe duo anle qaemque corolke lobum re- 
gulariter sita. Antherœ basi biealcaratœ , ad apicem 
cujusque calcaris poro bianles. Slylus rigidus. Stig- 
ma radiato-5 parlitum. Capsula 5 val vis 5 locularis 
loculicido-debiscens, tomento in suturis nullo. Semi- 
na oc. Herba perennis simplcx humilis glabra. Ra- 
dix repens. Folia ad apicem caulis conferta petiolata 
rotundata venosa. Pedunculus terminalis caule lon- 
gior uniflorus, infra médium unibracteatus. Flos albus 
fere Parnassiœ palustris. DC. I. c. p. 774. 

755. Moneses grandiflora Salisb. I. c. DC. I. c. p. 775. 

Ledeb. Jl. Ross. IL IL p. 931. 

Pyrola uniflora Linn. sp. 568, — Ledeb. Jl. Alt. II. p. 

98. — Turcz. cat. Baie. Dali. n. IM. — Koch syn. I. c. 
Pyrola scapo unifloro. G/ne/. /. Sib. 1K. p. 129. n. 19. 

In muscosis umbrosis ad fl. Ircut prope Tunka, in raon- 
tosis prope Barguzin et cœt. Floret Junio, Julio. <£. 

Ordo XLYII. MONOTROPEiE Nutt. gen. Am. p. 

272. 

Calyx ovario non adnatus, 5 partitus , persistens, 
interdum aut nullus aut bracteis nonnullis suppletus. 
Corolla perigyna persistens, petalis 4—5 , nunc plus 
minus concretis in corollam ovatam 4—5 dentatam, 
nunc liberis aut ima basi subconnexis. Stamina pe- 
talis numéro dupla, cum iis non concreta, filanientis 
subnlatis, antheris subpeltatis horizontalibus , sœpius 215 

uniloeularibus, varie ( sed nunquam poris lerminali- 
bus ) debiscentibus. Appendices filiformes interdum 
inler slamina sita\ Ovariura Jiberum depresso-globo- 
sura aut ovatum. Slykis filiformis reclus. Sligma dis- 
coideura submarginatum. Capsula 4 — 5 locularis 4 — 5 
valvis, loeulicido-debiscens, valvis nempe medio se- 
ptiferis axeos basis aduatis. Placenta? 4 — 5 basi ad- 
nalœ. Semina numerosa minutissima fere spbœrica, 
pellicula samarœformi inclusa aut apice alata. Albu- 
men carnosum. Embryo ad apicem albuminis minutus 
indivisus. — Herba? Orobanchoideœ carnosse sim- 
plices, in radicibus arborum parasilicae, nunquam vi- 
rescentes. Folia vera imlla, sed eorum loco squama? 
alterna? secus caule m. Flores nunc terminales solila- 
rii pentamerî, nunc racemosi aut spicati, terminali 5 
mero, crcteris 4 meris. Corolla? albœ aut rosea?. DC. 
prodr. VIL IL p. 779. 

239. HYPOPITYS Dlll. gies. p. 134. t. 7. 

EndL gen. n. 4352. — Monotropse spp. Linn. 

Calyx 4—5 sepalus , sepalis coloralis lanceolalis. 
Petala lot quot sep al a, iis alterna et paulo longiora, 
concolora, cura iis erecto-connivenlia et decidua, ba- 
si cucullata et glandulifera. Slamina 8—10 bypogyna, 
filamentis subulatis persistentibus a pelalis omnino li- 
beris, anlberis bilocularibus parvis. Ovarium liberum. 
Stylus cylindraceus. Sligma discoideum umbilicatum. 
Capsula ovata aut globosa , sulcis 8—10 exarata , 
4—5 locularis, 4—5 valvis, loculicido-dehiscens, sep- 
tis membranaceis. Receptaculum centrale 4 — 5 go- 216 

mira subcarnosum. Semina numerosissima subulata 
nempe pellicnla scobiformi membranacea vestita. Al- 
bumen carnosum. Herbœ parisiticœ subcarnosœ odo- 
rats, récentes slrauiinese, siccatse fuscescentes. Cau- 
lis simplex. Radix squamosa. Folia squamiformia. 
Flores in racemura terminalem, virgineum nutantem, 
adultum erectum, disposai, latérales 4 meri 8 andri, 
terminalis 5 merus 10 ander. DC. ibld. p. 780. 

756. Hypopitys gla.bra DC. l. c. 

H. capsula globosa petalis staminibusque glabris. 

Monotropa glabra Bernh. iu Reich. fl. Germ. exe. 

Mon. Hypophegea Wallr. sched. p» 19t. 

M. Hypoxya Spr. syst. veg. II. p. 317. 

M. Hypopitys «. Roth fl. Germ. IL p. 461.— Koch syn. IL 
p. 552. 

Hypopitys multiûora «. glabra Ledeb. fl. Ross. IL IL p. 
934. 

Prope Ircutiam pauca specimina legit cl. Basnin. 

Subclassis III. COROLLÏFLORAE. 

Calyx gamosepalus sepalis basi plus minus coalitis. 
Petala plerumque coalita, basi a calyce distincta. 
Stamina sœpius corollee adnata. Ovarium plerumque 
liberum, rarius calyci adnatum. Alph. DC. prodr. 
V11L p. 1,— In omnibus slirpibus ilorœ nostrse ovari- 
um semper liberum, corolla gamop étala et stamina 
corollae adnata. 217 

Ordo XLYlll. LENTIDUURIEjE Bich. fi. par. 

/. p. 26. 

Calvx biparlitus, bilabiatus vel subbilabiatus ; labio 
superiore irilobo vel integro ; inferiore saepius majo- 
re, biJobo, eraarginato vel integro, Corolla personata 
vel bilabiata, rarissime subr egularis ; tubo brevissimo, 
labio superiore bilobo vel integro ; inferiore plerum- 
que majore, basi calcaralo, palalo depresso vel gib- 
bo, saepe piloso, Hmbo trilobo vel integro. Stamina 
duo, basi corolke inter ovarium et calcar inserta, 
lobo centrali labii inferioris opposita, geminata, tubo 
et palato inclusa ; iilamentis cylindrico-compressis, 
saepius arcuatis basi et apice approximatis imoque 
subeonnalis; antheris termînalibus, ellipsoideis, cou- 
linuis, immobilibus, unilocularibus, medio sœpe con- 
strictis et tune quasi bilocularibus, sursum debiscen- 
tibus. Pollen (aqua non immersum) late ellipsoideum. 
Ovarium liberum, ovoideum, uniloculare, sine vesti- 
gio parielum ; placenta centrali libéra, ovoidea vel 
globosa, basi breviter stipitata. Ovula oo analropa. 
Stylus plerumque nullus aut brevissimus, raro filifor- 
mis. Stigma bilabiatum vel labio superiore obsoleto 
uuilabiatum ; labiis planis, interne papillosis, inferio- 
re majore, saepius expanso, supra antlieras revoluto. 
Capsula globosa aut ovoidea , irregulariter demum 
rupta. Semina co minima y lenticulari-angulosa vel el- 
lipsoidea, testa seepe rugosa, albumine nullo. Em- 
bryo ortholropus, subcylindricus, pinguis, nunc in- 
divisus, nunc cotyledonibus duobus brevissimis. Her- 
bse in aquis stagnanlibus, vel bumidis omnium ter- 218 

rarum sparsae, animas vel ramis submersis apice lu- 
rioniferis perennantes ; foliis capillaceis utriculiferis 
Datantes vel solo adfixa et tune foliis integris, ssepe 
carnosulis. Scapi émergentes apice pauciïlori, inflo- 
rescentia indefinita, lloratione centripela, floribus lu- 
teis, violaceis cœruleis aut variegatis, rarissime aJbis. 
Habitus et corolla Personatarum secl placentatio et 
silus staminus diversissimi. Primulaceis (nbi Hottonia 
palustris, embryone orthotropo et Coris, Uoribus ir- 
regularibus , aclsnnt ) aflinis ordo. Alph. DC. I. c. 
p. 2. 

240. UTRICULARÏA Linn. gen. p. 5. 

Gcertn. 111. p. 108. t. CXLV11L — Lam. ill. t. U. 
Endl. gen. n. â193. 

Calyx biparti tu s, lobo superiore integro, inferiore 
sœpe emarginato vel bidentato. Corolla personata, 
infra labium inferius calcarata labio superiore erecto, 
integro vel emarginato; inferiore plerumque longiore, 
sœpius trilobo, piano vel marginibus sublus reilexis, 
palato prominulo. Stamina arcuata, basi et apice ap- 
proximata, antheris unilocularibus, medio nonnun- 
quam constrictis et inde quasi bilocularibus. Ovarium 
ovoidenm. Stylus nullus aut ( in Stylothecis) filifor- 
mis, persistens. Stygma inaequaliter bilabiatum, vel 
labio superiore aborliente uniJabiatum, labiis planis, 
inferiore majore rotundato. Placenta brevîter pedi- 
cellata, pedicello in cavitate supra abscondito. Cap- 
sula ovoidea vel globosa, sœpius polysperma, varie 
et irregulariter debiscens. Semina plurima, lenticula- 219 

ri-angulosa, 5 — 7 etlra, raro elongata minima. Em- 
bryo acotyledoneus. Herbse cosmopolite ; aliae aqua- 
tica? libère natanles, foliis radie al ib us demersis multi- 
sectis axi in vesiculam inllato vel sœpins se^mentis 
lateralibus utriculiferis, utriculis setis plerurnque ra- 
mosi> lerminalis sub authesin solum aëriferis ; aliae 
paludosae, adlixee radicibus albis fibrosis nunc inilalis 
sapins lateraliter glanduloso-utriculiferis, foliis radi- 
calibus lune ereetîs integris margine raro utriculiferis; 
omnes scapis pins minus erectis, remote sqnamis 
slipatis , floribns racemosis vel solitariis, luteis, pur- 
pnreis vel cœruleis, rarissime albis. Alph. DC. I. c. 
p. 3. 

Sectio Leintibularia Gesn. Vaill. act. acad. Paris 

1719. 

Folia demersa multisecta, axi non inflato, segmen- 
tas capillaceis, saepius lateraliter utriculiferis. Piadices 
nullœ vel paucae, non adfixae. Propagalio turionibus 
ex apice ramorum. Alph, DC. I. c. p. 4. 

757. Utricularia vulgaris L. 

Foliis undique patentibus pinnato-multipartitis, la- 
ciniis capillaribus remote subtiliter spinuloso-ciliolalis; 
labio superiore corollae subintegro, longilndine palati, 
lateribus reflexo ; calcari versus labium inferius por- 
reclo conico obtuso corolla duplo breviore. 

U. vulgaris Linn. sp. p. 26. — Spreng. Sfst. veg. I. p . 
bi.—Alph. DC prodr. FUI. p. 6. — Ledeb. fi. Alt. I. 
p. 17. — Koch syn. fi. Germ, éd. sec. IL p. 665. 220 

In aquis stagnantibus regionis Boicalcnsis et Daliurise hinc inde 
reperitur. Flore t Julio. Q. 

241. PINGUICULA Tourn. inst. p. 167. *. 74. 

Unix. gen. n. 30. — Gœrtn. II. p. 140. t. CXII. — 
Endl. gen. n. 4195. 

Calyx bilabiatus, labio superiore trifidô vel tripar- 
tito, altero bifido vel bipartite Gorolla bilabiata aut 
rarius subregularis ; labio ante floralionem superiore 
bifido vel biparûto, inferiore Irifido vel Iripartito ma- 
jore basi calcaralo, lobis iutegris vel dentatis; palato 
ssepius niaculato et villoso, mine gibbo. Stamina ge- 
minata, arcuala, corolla mnllo breviora ; anlberis 
approximatis, unilocularibus, globosis , vertice rima 
dehiscentibus. Pollen ovoideo - globosum. Ovarium 
ovoideum. Stigma sessile , biiobum , lobo inferiore 
( id est labio majori et staminibus opposito ) piano, 
rotundato, iimbriato, supra anlheras revolulo ; supe- 
riore lanceolato minimo saepe abortiente Placenta 
centralisa libéra, stipitata. Ovula oo . Capsula erecta 
ssepius ovoidea, valvis duabus laleralibus dehiscens. 
Semina oo oblonga, minutissima, rugosa, extrernitate 
augustiore affixa. Embryo monocotyledoneus in P. 
vulgari (ex Trev. et St. HIL ), dicolyledoneus in P. 
lusitanica ( ex St. Hil. ). Herbœ parvae perennes 
in paludosis et humidis prsesertim in moutibus habi- 
tantes ; foliis omnibus rosulatis, inlegerrimis sessilibus 
vel brevissime petiolatis, glabris vel glanduloso-pilo- 
sis margine plerumque involulis sa?pe pinguibus ; 
scapis 1 — 3 unifloris nudis ; floribus saepe sub an- •2-21 

thesin llexis vel imo lorsis, calcare et labio majore 
tune sursum spectantibus ; corollce in diversis spe- 
eiebas colore diversissi.no. Jlph. DC. I c. p. 20. 

Seetio. Pionophyllum. 

Corolla cœrulea, violacé a, albida aut variegata sub 5 
fida, labiis bene distinclis, tnbo oblongo vel infun- 
dibiliformi. Galcar reliqua corolla brevins Alph. 
DC. I. c. p. 27. 

758. PlNGUICULÀ ALPINA L. 

Foliis ellipticis superne pilosiusculis ; scapis caly- 
cibusque glabriusculîs ; labiis eprolke vakle inaequa- 
libus ; tubo lato brevissimo ; lobis obtusis ; calcare 
conico divergente corolla quadruplo breviore ; fance 
villosa. Jlph. DC. L c. p. 31. 

P. alpina Linn. sp. p. 25. — Spreng. syst. veg. I. p. 48. — 
Koch syn. fl. Germ. éd. sec. If. p. 664. — Reichenb. 
icon. but. 1. t. LXXXI. f. 166. 

P. brachyloba. Ledeb. Reicheub. I. c. f. 167. 

P. flavescens Floerke Reichenb, l. c. t. 168. 

P. pallida Tarez, cat. pi. Baie. Dah. n. 914. 

Specimina numerosa florae nostrœ plerumque unicaulia , rarius 
bicauli i sunt Calycis labii superioris divisiones plerumque 
profundiores, quam icon citata ( f . 166.) Reichenbachii ex- 
bibet. Color corolla3 semper pallide seu sordide rubens cum 
maculis aliquis luteis in labio snperiore, in calcare intensior, 
in luteum vergens. Capsula semper rostrata, in speciminibus 
Helveticis a celeb. Jlph. DC. examinatis obtusa. An e hoc 222 

ultimo signo species ista in duas denuo dividerelur et tum 
qualis est vere Linnœana. 

In alpe Nuchu-Daban ad limites sylvarum legit indef. Joh. Ki- 
rilow. Floret Julio. £,. 

Ordo XL1X. PRIMULACEAE. Vent. tabl. 2. p. 

28Ô. 

Calyx moDosepalus, persistens, 4—5 lobatus. Co- 
rolla garaopetala, regularis rarissime 5 petala ( vel 
îrregularis ), hypogyna, staminifera, limbo plus mi- 
nus profunde diviso, lobis calycis laciniarum numé- 
ro, iisdem altérais, rarissime (in Glauce) nulla. Sta- 
mina corollae insertae, ejus lobis numéro sequalia et 
iisdem opposita, sterilia nulla, vel lotidem squamas 
formanlia. Anlherœ introrsœ, biloculares, loculis pa- 
rallelis, longitudinaliter debiscentibus. Ovarium libe- 
rum vel rarissime ( in Samolo ) basi adnatum, mri- 
loculare, placenta centrali globosa apice tilo cum 
interna styli substantia continuo mox libéra. Ovula 
peltatim ampbitropa rarissima ( in Hottonia ) anatro- 
pa. Stylus unicus, plus minus persistens. Stigma sim- 
plex. Capsula unilocularis 2— oo sperma, ovala aut 
globosa, vel juxla totam longitudinem in valvas vel 
apice tantum in dentés dehiscens, rarissime trans- 
versim circumscissa. Semina in placentae foveolis ses- 
silia, dorso sgepissime complauata, ventre convexo 
umbilicata, rarissime ( in Hottonia ) umbilico basilari 
et raphe longitudinali instructa. Embryo rectus, in 
axi albuminis carnosi, umbilico parallelus {Hottonia 
exe. ). Herbae rhizomate seepius lignoso, interdum 
tuberoso, rarissime suffruticulosœ ; caule scepissime 223 

abbreviato, scapis apbyllis, foliis radicalibus confer- 
tis ; nunc elongato iblioso , foliis opposilis , rarius 
alternis. Folia simplicia, stipulas nullse. Flores nunc 
axillares nunc terminales racemosi , nunc spicati , 
nunc in apice pedanculi scapiformis soJitarii , vel 
ssepius in umbellain, interdura proliferam, dispositi. 
Duby in DC. prodr. FUI. p. 33. 

m 

Tribus Primuleje Endl. gen. 730. 

Capsula supera valvatim dehiscens. Semina amphi- 
tropa, umbilico venlrali. Embryo transversus, nernpe 
umbilico parallelus Duby l. c. p. 34. 

242. PRIMULA Linn. gen. 197. 

Gœrtn. 1. 223. t. L—Lam. M. t. 98—Schkuhr t. 
XXXI. — Nées gen. pi. Germ. fasc. XII. — Endl. 
gen. n. 4199. 

Calyx subcampanulatus vel tubulosus plus minus 
profnnde 5 dentatus vel etiam 5 fidus. Corolla hy- 
pocraterimorpba vel infundibiliforrais, limbo 5 fido, 
lobis plerumque emarginatis, fauce ad limbura dila- 
tata, limbo tereti calycem sequanle aut superante. 
Staraina inclusa. Filamenta brevissima. Antber£e ssepe 
acuminatse. Ovarium globosum aut ovato-globosum. 
Ovula OD peltatim amphitropa. Capsnla ovala 5 val- 
vis, valvulis iulegris aut bifidis apice tantum debis- 
centibus, seminibus minimis numerosis. Herba3 foliis 
plerumque radicalibus, scapo simplici , floribus urn- 224 

bellatis involucralis rarius yertiçillalis, ssepissime spe- 
ciosis Duby l. c. p. 34. 

Sectio 1. Primulastrum Duby. 

Calyx 5-dentatus aut 5 fîdus, tubum corollœ œ- 
quans. Involucri foliola rarius pedice]los suboequantia, 
plerumque iis minora, Corollae hypocraterimorphae 
rarius infunclibiliformis lobi breviter aut vix emar^i- 
nati, nunquam bifidi. Folia rugosa, mollia , crenata 
aut dentata. Flores solitarii aut umbellati, rarius ver- 
ticillati ( Duby L c. p. 35. ) in nostris purpureo- 
violacei. 

759 Primula cortosoides L. 

Viîlosa, foliis petiolatis ovato-cordatis vel oblongis 
basi retusis, obtusis, duplicato-crenatis, rugosis ; sca- 
pis 4—9 floris ; involucri foliolis linearibus acutis , 
radiis urabellae plerumque brevioribus ; calycis striati 
laciniis lineari-lanceolatis tubo corollœ brevioribus ; 
corollse hypocraterimorphae lobis late obcordatis 
emarginatis. 

P. cortusoides Linn. sp. 286.—Spreng. syst. veg. 1. ». 
573.— Duby in DC. prodr. VIII. p. 3Q. — Bunge in Le- 
deb. fi. Alt. L p. 208. 

Primuia foliis petiolatis cordatis sublobatis. Gmel. fi, Sib. IF. 
p. 85. t. XLV. f. t. 

Yariat: 

a. genuina: villosior, ïnvolucris calycibusque 

pubescentibus, lobis calycinis adpressis. 
(3. patens: minus villosa, involucris calycibus- 225 

que glabriusculis , lobis calycinis paten- 
tibus. 

P. patens Tarez, eut. pi. Baie. Pah. n. 918. 

Var. {3. habitat in pratis humidîs D ahuri re ad 
fluvium Argun, a. intra limites ilorce nostrae non ob- 
servata. Floret Majo. %. 

Sectio 2. Arthritica Duby bot. gall. 1. p. 3S4. 

Calyx campanulatus, rarius campamilato-tubulosus 
5 fidus, aut vix 5 6dus, corollœ tubum subœqtians 
aut illo duplo breviô*. Corollœ lobi mox bilidi, mox 
emarginali, mox integri. Involucii foliola lineari-lan- 
ceolata aut rarius ovalo-oblonga. Folia plana crassa 
glabra. Duby in DC prodr. FUI. p. 38. 

760. PiUMULA NIVALIS Pdll. 

Foliis oblongo-lanceolatis planis argute dentatis ob- 
tusis, in peliolum late membranaceum decurrentibus 
glabris, margine sœpe scabriuscuKs, exterioribus squa- 
mœforimbus aborlienlibus ; umbella 3 — co llora ; in- 
volucri foliolis linearibus, basi dilatalis exauriculatis ; 
limbi corollse laciniis oblongis , obtusis , integris vel 
vix emanânatis. 

o 
P. nivalis Pâli. itin. III. app. p. 723. n. 81. t. G. f. 2.— 
Lehm. mon. prlm. p. 67.— Duby l. c. p. 39.— Burige 
in Ledeb.jl. Alt. I. p. 210. 

In alpibus tam Baicalensibus , quam Dahuricis ad scalurigines. 
Floret Julio. £>/. 

Turcz. Jlor. baical. dali. IL 15 226 

Seclio 3. Aleuritia Duby. bot. zall. &' Calyx 5 fidus, rarissime 5 dentalus corollœ tubo 
brevior aut illum subœqaans. Corolla bypocrateri- 
niorpha lobis bifidis eniarginalisve rarius integris ; 
involucri foliola linearia, lineari-lanceolata lanceolata- 
ve. Folia tenuia plerumque rugulosa rarius loevia, 
glabra, farina interdum adspcrsa. Duby in DC. prodr. 
FUI. p. 4/. 

761. Primula Sibirica Jacq. 

Glabra foliis subrolundis eliipticisve raargine inte- 
eerrïniis vel subrepandis petiolatis; umbella pauci- 
llora ( 3—5 rarius 1 — 2 ilora ) laxa subnulante, dein 
slricta ; involucri foliolis linearibus vagmautibïis, basi 
auriculaïis radiis urnbellae 3—4 plo brevioribus ; co- 
rollae bypocraterimorpbae lobis cordato-ovatis subbi- 
fidis. 

P. Sibirica Jacq. mise. Austr. I p. 1G1. — Spreng. syst. veg. 
I p É 57 G— Duby. I. c. p. 4Z.—Burrgc in Ledeb. fi. AU. 
1 p. 213. 

P. rotundifolia Pall. ilin. III. p. 223. 

P. intermedia Ledeb. decad. in mern. de l'acad. des se. 
de St. Pet. V. p. 519. ( var. minor ). 

Primula foliis o\alis glabris, in léger rimis-, umbellis paucifloris 
nutantibus. Gmel.fi. Sib. IF. p. 83. t. XLVLf. 1. 

Ilbique in phludosis et pratis huïiiehlibus. Varietatcin albifloram 
in Dahuria ad rivulum lia inveni. Florct Majo, Junio. fy. 227 7G2. Piumula Altaica Lehm, Follis lauceolalis oblongisve in peliokiiii sensim 
attenuatis, iuterdum longe petiolalis, sinuato-dentatis 
vel integerrimîâ, farina deslitutîs ; umbellis miiltiflo- 

ris ; involncri foliolis e basi latiore anricnlata linea- 
ribns acuminatîs ; çorollœ hypocrateriniorpliœ laci- 
niis obcordalis biiidis oblusis. 

P. Altaica Lehm. mon. prim. p. 59. t. 5. — Spreng. sysl. 
veg. L p. blG. — Dubr in DC. prodr. Fil. p. 43. 

P. farinosa p. denudata Koeh. syn. Jl. Gcrm. éd. sec. II. 
p. G73 ? 

Primula foliis crenaîis glabris, limbo floriim piano. Gmcl. 
Jl. Slb. IF. p. 83. (excï. var. 1.) t. XL IF. f. 3. 

Variât : 
a. Follis sinuato-dentatis, involucris radiis- 
que umbellœ glabris vel subtilissime cilio- 
latis , radlis involucra pluries superanti- 
bus. 

P. exaltata Lehm. mon. prim. p. 57. 
Tarez, cat. Baie. Dah. n. 920. 

p. Foliis plerumque integefrimis, sœpe cl on- 
gatis ■', involucris radiisque umbellœ sca- 
briusculis , radiis involucra parum supe- 
rantibus. 

P. longiscapa Bunge in Ledeb. fl. Alt. I. p. 212. 

y. Foliis longe petiolatis , involucris radiis- 
que glabris, radiis involucra pluries supe- 
rantibus. 

15* 228 

d. Foliis oblongo-lanceolatis, sœpe elongatis 
inte gerrimis , glaucescentibus , involucri 
foliolis glaucis radiis farina adspersis pau- 
lo brcvioribus. 

P. longiscapa var. umbella farinosa Kar. et Kir. enum. in 
Bull, de la soc. des nat. de Mosc 1841. p. 728. 

e. Foliis argute denticulatis \>el integerrimis , 
junioribus interdum farinosis , inv olucri 
foliolis radios farinosos subœquantibus , 
vel duplo eos superantibus. 

P. auriculata Bung. in Ledeb. jl. Alt. 1. p. 211. non Linn. 
Lvdeb. icon. pi. Jl. Ross. Alt. Ul. t. 243 

Panta polyrnorpha in plures species ab auctoribus divisa, vix 
tamen a sequente sufficienter distincta. 

Varietas «., quœ sola apud nos provenit , ubique in paludosis 
et humidis frequens, /?., regionum Altaicaruin incola, â., in 
deserlo Songoro-Kirghisico , Y-, prope Jacutiam lecta, *., 
prope Krasnoyarsk el in regionibus Altaicis. Primula Da- 
hurica Spr. mihi prorsns ignota et vix flora nostrse cives. 

Floret cum prœcedenle. ££/. 

763. Primula farinosa L. 

Foliis lanceolatis , in petiolura sensim atlennatis, 
interdum longe peliolatis , sinuato-deutalis , subtus 
farinosis ; urnbellis mulliiloris ; involucri foliolis e ba- 
si laliore auriculala liuearibus acuminalis ; corollœ 
bypocraterimorpbse laciuiis obeordatis , bifidis, ob- 
Uibis. P. farinosa linn. sp. 205. — Spreng. sysl. veg. I. p. 575, 

Duby. I. c. p. 44, — Koth. syn. fi. Gcrtn. éd. sec. II. 
p. 43. 

Variât: 

a. Follis angustioribus in petiolum usque ad 
bas in decurrentibus, subtus dense farino- 
sis, involucris radios subœquantibus, Jlori- 
bus minoribus. 

/3 Foliis angustioribus ad médium petioli 
sensim attenuatis, clein petiolo œ q ualiter 
alato gaudentibus, subtus dense farinosis, 
involucris radios subœq uantibus, Jloribus 
ma joribus. 

y. Foliis latioribus subovatis ad médium pe- 
tioli sen.sim attenuatis y dein petiolo œqua- 
liter alato gandentibus, subtus potius glau- 
cis quam farinosis, involucris radios sub- 
œquantibus, Jloribus majoribus. 

P. lepida Duby l. c. p. 44 ? 

Ubique in paludosis et humidis non rara. Varietas a., prope Ir- 
cutiam alibique observata, £., ad thermas Turkenses copiose 
crescit , Y., in Dahuria hinc inde rariter occurrit. Floret 
Majo, Junio. ^/. 

243. ANDROSACE Tourn. inst. 46. 

1 

Gœrtn. p. 232. t. L.—Lam. M. t. 9S. Schkuhr. t. 
XXXI I et XXXIII. — Arelia et Androsace Nées 
jun. gen. Germ. fasc. XII. — Endl. gen. n. 4197. 

Calyx persistons 5 fidas vel 5 dentatus. Corolla 230 

iufundibiliforniis vel hypocralerimorpba, limbo 5 lo- 
bo, lobis plerumque integris faace ad limbum coar- 
ctata, plerumque fornicibus brevibus instrùcta, tubo 
ovato calyce breviore. Slamina iiiclusa ; filamenta 
brevissima, anlberœ obtnsse. Stylus brevissimus. Cap- 
sula globosa, valvis 5 ex apice ad basin debisceuti- 
bus. Se mina > pauca ( 3 — 5 ) aut plurima. — Herbae 
minulœ, plerumque cespilosœ, foliis rosulatis, peduii- 
culis solitariis vel umbellatis. 

Sectio 1. Ghamjljasme Koch. 

Caudiculi apice rosnlali, cespitem formantes ; pe- 
dunculi umbellati, involucro cincii ; ovarium 5 — 10 
ovula, in A. obtusifolia 25 — 30 continens Koch syn. 
fi. Gerni. cd. sec. IL p. 671 . 

7G4. Androsace villosa L> 

Radiée . multicipiti , rosulis remotis subglobosis ; 
scapo, umbella foliisque villosis, pilis elongatis ; foliis 
lanceolalss basi attenualis integerrimis oblusiuscnlis 
subacutisve, inlerdum cuspidalis ; radiis umbellse sub 
antliesi involucrum œquantibus, brevioribusque ; co- 
rolla calycem superante. 

A. villosa Linn. sp. %Q?>.~-Sprcng. syst. veg. I. p. 577. — 
Duby in DC. prodr. Vlll. p. 50.— Koch syn. fl. Germ. 
I. c. 

A. villosa L et A. dasyphylla Bge. in Ledcb. fl, Alt. I. p. 
217. 218. 

Androsace foliis petiolatis, perianthiis hirsutis' Gmel. fl. Sib. 
IV. p 82. •231 

a. Folils obtusïUscuiès, omnibus undique se- 
riceo-villosis , extremis emarcldls glabrio- 
ribus, ta m en subtus a medlo ad apicem vil- 
losis ; pedunculis multiflorls. 

8. Follis acutiusculis, aliis undique villosis 
série eis, aliis prœsertim surculorum sterili- 
um viridibus glabriuscûlis vel pilos paucos 
in superficie gerentibus, margine ciliatis ; 
umbellis multifloris. 

y. Foliis villoso-sericcis , acutiusculis , non- 
nullis cuspidatis ; umbellis 1—2 f loris. 

Varietas /?. oranino média inter hanç speciem et sequentem di- 
stinctioucm illarum valdc dubiam facit, Y. A. dasyphylla3 
Bge et Olympicae Boiss. proxima et nostram cuni hisce 
jungens distingiùtur a speciminibtis Altaicis et Olympicis sca- 
pis elongatis et foliis acutiusculis, nonnullis in cuspidem gra- 
cilem deciduam productis. Nervus foliorum plus aut magis 
elevatus in omnibus varietatibus sœpe manifestus. Flores albi, 
fundo flavicante, interdum rosei. 

Varietas a. ubique in lapidosis et campis siccis vulgaris, j5. in 
Dahuria hine inde occurrit, y. in rupibus insulee Olchon. 
Floret primo vere, in frigidioribus Junio. g/. 

765. Androsace Chahlejasme Host. 

Ptaclice mulliplici cespitosa , rosulis explanalis ; 
scapo , pedunculis , calycibus margine que foliorum 
villosis ; foliis lanceolalis basi attenuatis integerrimis 
ac-iuiusculis, rarius subobtusis ; radiis umbeilœ sub 232 

anthesi iuvolucrum œquantibus, brevioribnsque ; co- 
rolla calycera superante. 

A. Chamrejasme Host. syn. p. 95 non. Wulf. quae ad A. 
obtusifoliam AU. référendum suad. celcb. Koch. I. c. — 
Duby in DC. prodr. FIJI. p. 51. 

A. villosa j5. latifolia Bunge in jl. Alt. I. p. 218. 

A. acutifolia Turcz. mss. 

Convenît eum prœcedenle villosilate et colore florum, recedit 
surculis laxioribus explanatis, tamen mediante var. /S. praece- 
dentis cum illa 1ère conjungitur. 

In pratis subalpinis ad lorrentem Kudun, ad aquas frigidas pro- 
pe Tunka et caet. Floret Majo, Junio. £>>. 

Seclio 2. Andraspis Duby in DC. prodr. ( ex parle ). 

Radix simplex caudiculis destitilla, rosula foliorum 
terminata, scapum uiium pluresque proferens. Flo- 
res umbellali. Ovarium multi-ovulatum, 15 — 30 ovula 
gerens. Fornices faucem coarctantes. Koch l. c. p. 
672. 

7C6. Androsace lactiflora Flsch. 

Radice simplici, foliorum rosula coron ala ; foliis 
lanceolatis dentatis, linearibusve integerrimis , scapo 
pedunculisque scabriusculis, pube brevissima stelluJa- 
la ; calycibus glabris corolla duplo brevioribus ; laci- 
mis corollœ emarginatis. 

A. lactiflora Fisch. cat. hort. Raz. p. 30. — Spreng. sjrst. 
veg. I. p. Ml.— Duby in DC. prodr. Vlll. p. 52. 233 

A. alismoides Hornem. 

A. coronopifolia Ait. 60, rep. t. t. 67. 

Androsace foliis linearibxu glabris, umbella involacro multotics 
longiore. Gmch fl. Sib. IV. p. Si. 

Scapi e radiée plures, rarius solitarii, umbellae radii primtim 
involucii foliola parum superant , de in multo longiorcs eva- 
dunt. Flores lactei, nunquain carnei. Capsulae 12 — 16 sper- 
mœ, Sequenti similis sed floribus duplo majoribus facile dig- 
noscitus. 

Ubique in glareosis et in montosis. Florct primo vere. ç$. 
767. Androsace septemtrionalis L. 

Radice sîmplici foliornm rosula coronala ; foliis Jan- 
ceolalis dentalis, întegerrimisve ; scapo pedunculisque 
scabriusculis , pube brevissima stellulata ; calycibus 
glabris corolla parum brevioribus ; laciuiis corollae iu- 
tegerrimis emarginatisve. 

A. septemtrionalis Linn, Sp. 203. — Spreng. syst. veg. I. p. 
Wll.—Duby in DC. prodr. VUL p. 52. — Bunge in Le- 
deb. fl. Alt. /. p. %i5.—Koch sjn. fl. Germ. I. c. 

Androsace foliis lanceolatis denticulalis , glabris, perianthiis an- 
gulatis, corolla brevioribus. Gmel. Jl % Sib. IV. p. 80. t. 
XIJIL f. 2. A 

Varietas exscapa : pedanculls radicalibus uni- 
/loris e radice pluribus, interdum cum sca- 
pis 1 — 2 multijloris simul provenientibus. 

In apricis, siccis et glareosis frequentissima, varietatem prope 
Ircutiam in monte Petruschina invenit amie. S. Sczukin. 
Floret primo vere. <^ . 234 768. Androsace filiformis Retz. 

Raclice multiplia fibrosa foliorum rosula coronata ; 
foliis petiolatis ovalis oblongisve denticulalis ; pedim- 
culis elongatis capillaribus ; corollis calycera campa- 
nulatam vix exceclenlibus ; limbi laciniis integerri- 
mis. 

A. filiformis Retz obs. II. p. 10. — Spreng. syst. veg. I. p. 

577. — Duby in DC. prodr. VIII. p. 53. — Bunge in Le- 

deb. fl. Alt. I. p. 216. 
Androsace septemtrionalis var 1. foliis petiolatis rotmidioribus. 

Gmel. fl. Sib. IV. p. 81, t. XL1V. f. 4. 
Planta tenella, tota glabra, prseter peduneulos, interdum in spe- 

ciminibus juvenilibus puberulis. Flores minuti albi. Capsula 

polysperma, 

In humidis fere ubique. Floret Junio. Q- 

769. Androsace Gmelini Gcertn. 

Tola pilis simplicibus brevibus tecta , raclice fili- 
formi rosula foliorum coronata ; foliis reniformibus 
crenatis longe petiolatis; umbellis 1 — 3 floris , radiis 
brevibus tamen involucrura excedentibus ; calycibus 
villosis, corollam superantibus , dernum excrescenli- 
bus ; corollœ laciniis breviter emarginatis. 

A. Gmelini Gœrtn. fr. I. p. 232. — Spreng. syst. veg. L p. 
578. — Duby in DC. prodr. VIII. p. 53. — Bunge in Le- 
deb. fl. Alt. ï. p. ^il.—Ledeb. icon. pi. fl. Ross. Alt. 
t. 170. 

Cortusa Gmelini Linn. amoen. acad. Il p. 340. 

Cortusa calycibus corollam excedentibus Gmel. fl. Sib IV. p. 
79. t. XL1II. f. 1. 235 

In collilms ad ripas fluviorum et rivulorum communis. Floret 

Majo. O- 

Sectio 3. Androsace Hall. Heh. 1. p. 276. 

Formées in annulum elevatum fauci itnpositum con- 
creti. Caetera ut in seclione 2. 

770. Androsace maxima L. 

Radiée simplîci foliorum rosnla coronata ; foliis el- 
lipûcis laueeolalisve dentatis ; scapo innbellaque pilo- 
sis, pilis articulatis ; calycibus corolla longioribus, 
frucliferis raaximis. Koch syn. fi. Gertn. L c. p. 
672. 

A. maxima Linn. sp. VQS.—Spreng. syst. veg. L p. 599. — 
Duby in DC. prodr. FUI. p. 53. — Bunge in Lecleb. Jl. 
Alt. 1. p. 214. 

Androsace perianthiis fructuum maxiinis. Gmel. jl Sib. IV. p, 
82. t. XLIV. f. 1. 

Scapi e radice plures, rarius solilarii, involucra radiis breviora. 
Flores rosei. 

In montosis et lapidosis ad fl. Anga a haud raruin. Floret Ma- 
jo, Junio. O* 

244. CORTUSA Linn. gen. 198. 

Gœrtn. fr. /. p. 231. t. L. — Lam. ill. t. 99 — 
Schkukr t. XXXUI. — Endl. gen. n. 4200. 

Caiyx 5 partitus. Corolla lubo minimo, limbo cara- 
paiwlato sub 5 parlito. Slamiua 5 basi limbi inserta 236 

incliisa, fil a in en ta brevissima, antherDe obcortlatœ con- 
niventes conneclivo excurrente acumnatae. Ovarium 
placenta basilari columnari ; stylus filiformis exsertus. 
Capsula 5 valvis, apice dehiscens polyspenna. Duby 
in DC. prodr. VIII . p. ôô. 

771. Cobtusa Matthioli Linn. sp. 206 

Spreng. syst. veg. I. p. Ô70. Duby in DC. prodr. I. 
c. Bunge in Ledeb. fi. Alt. Lp. 206. 

Cortusa calycibus corolla brevioribus Gmel. fl. Sib. IF. p. 
79. 

Radix sœpe obliqua articulata , ramoso-fibrosa. Folia radicalia 
longe petiolata, cordato-subrotunda , 7 — 11 loba, lobis sub- 
trifidis, dentato-incisis, cum petiolis scapisque pilis simplici- 
bus longiusculis mollibus intricatis tecta. Scapi plerumque so- 
litàrii foliis longiores. Flores umbcllati, umbélla subsecunda, 
floribus 6—8 alterne florentibus. Involucri foliola e basi an- 
gustiore apice dilatata, incisa, puberula. Radii valde inœqua- 
les. Calyces 5 partiti scabri , laciniis acuminatis. Corolla 
amoene purpurea, calyce duplo major 5 loba , lobis obtusis 
integris. Stylus elongatus columnaris, lobis corollinis brevior, 
stamina longe excedens. Stigma capitellatum. Capsula glabra 
apice 5 valvis ( in speciminibus nostris ) vel bivalvis , valvis 
bifidis ( suad. cl. Koch. I. c. ). 

Ad rivulos frigidos non infrequens, v. gr. prope thermas Tur- 
kenses et cœt. Floret Junio. *£. 

245. GLAUX Linn. gen. 291. 

Cmrtn. 111. p. 37. t. CLXXX1V. f. 11. - Lam. UL 237 

t. 141 . — Schkuhr t. L. Nées jun. gen. Jl. Germ. 
fasc. XI 1. — End', gen. n. 4204. 

Calyx campanulatus 5 fidus coloratus. Corolla nul- 
la. Slamina 5 hypogyna imo calycis inseria ejusdem 
laciniis alterna ; filamenta fîliformia ; anllierœ corda- 
to-ovalœ dorso adfixa? mitantes. Ovariurn placenta glo- 
bosa ; stylus filiformis, stigma capitatum. Capsula glo- 
bosa 5 valvis ; semina pauca placenta? centrali glo- 
bosœ affixa.-— Duby in DC. prodr. VIII. p. ô9. 

772. Glaux maritima Linn. sp. 301. 

Spreng. syst. veg. I. p. 82ô. — Duby l. c. p. 59. — 
Bunge in Ledeb. Jl. Alt. I. p. 274. — Koch syn. fl. 
Germ. I. c. p. 081. 

Glaux Gmel fl. Sib. IV. p. 87. 

Herba perennis simplex et tune stricta, sive ramosa ramis in- 
ferioribus sœpe decumbentibus. Folia oblongo-elliptica , infe- 
riora opposita decussata, superiora alterna margine carlilagi- 
nea, obsolète serrulata. Flores in axillis f'oliorum mediorum 
solitarii, breviter pedunculati albi. 

lu humidis et subsaisis fere ubique. Floret Majo, Junio. 9/ 
246. TR1ENTALIS Linn. gen. 

Gtvrtn. fr. I. p. 227. f. L. — Nées jun. gen. Germ. 
Xll-Endl. gen. n. 4208. 

Calyx 7 partilus patens. Corolla rotata 7 parlita. 238 

Stamina 7 corolla? laciniis basi inserta ; filamenta fi- 
liformia ; antherae oblongo-ellipticœ. Capsula subcar- 
nosa suturis dehisceus et incle 5 valvis, valvis revo- 
lutis. Semina pauca planiuscula epidermide membra- 
nacea cobœrenlia. Embryo in axi albuminis subcur- 
vatus. Herbœ caule erecto, inferne foliis altérais pau- 
cis, superne folio rum majorura ovalium integemrao- 
runi verlicillo uuico , pedimculis ( ssepe ) unifions. 
Duby in DC. prodr. V1I1. p. ô9. 

773. Trientalis europ^ea L> 

Caule erecto simplici basi nudo, foliis confertis cu- 
nealo-obovatis , oblusis, vel acumine miuulo obtuso 
lerminatis, pedunculis terraiualibus 1 — 2 {loris. 

T. Europœa Linn. sp. 488.- Spreng. syst. veg. II. p. 166.— 
Duby l. c. — Koch syn. L c. p. 666. 

Specimiua hexamera non raro inveni , suadente cl. Koch ad- 
sunt 5—9 mera. T. Americana Pursh , cujus specimina 
UberaHtati cl. Ilooker debeo parte latiore foliorum basi ap- 
proximata a nostris primo inspeclu videtur diversa, sed in 
iisdem adsunl etiam folia versus apicem dilatala. An vere di- 
versa species. 

In pratis sylvaticis prope Ircutiam, alibique satis copiosa. Flo- 
ret Majo, Janio. ££. 

247. LYSIMACHIA Linn. gen. n. 205. 

Gœrtn. 1. p. 229. t. L. f. 4. — Lam. UL t. 101.— 
Schknhr t. XXXVI. — Naumburgia et Lysimachia 239 

Duln in DC. prodr. FUI. p. CO.—]Sccs jun. gen. 
Germ. fasc. XTL—EndL gen. n. 420G. 4207. 

Calyx 5 parlitus. Corolla rotata , tubo brevi vel 
subnuJlo, limbo 5 parlito. Stamina in basi corollae in- 

serla 10, 5 cxleriora brevia slerilia, vel 5 libéra vel 
plus minus connata. Capsula 5 val vis Semina ovata 
vel oblouga, dorso carinata et carina placenlœ afli- 
xa ; umbilicus liuearis, vel semina ad umbilicum ex- 
cavata. Koch syn. Jl. Germ. L c. p. 6G7 . 

Sectio 1. Naoiburgia Moench. 

Flores in racemis densis axillaribus. Dens parvus in- 
ter lacinias corollœ. Stamina basi annulo brevissi- 
mo connata. Semina lœvia, vix marginata ; umbili- 
cus non excavalus. Koch l. c. 

974. Lysimachia thyrsiflora L. 

Racemis axillaribus peduncuiatis densis cylindricis 
folio fulcrante brevioribus ; foliis oppositis ternis qua- 
ternisve elongato-lanceolatis. Koch L c. 

L. thyrsiflora Linn. sp. 209. — Spreng. syst. veg. L p. 

§7\. — Bunge in Lecleb. Jl. Alt. I. p. 207. 
Nauinburgia thyrsiflora Duby in DC. prodr. FUI. p. 60. 

I»i paludibus prope Ircutiam et hinc inde. Fioret Jimio , Ju- 
lio, gj. 

Sectio 2. Lysimasthum Duby bot. gall. 3S0. 
Flores axillares panïculalî, verlicillati vel solilarii. Si- 240 

uns inter corollee lacinias edentuli. Semina lœviga- 
ta, marginaÇa . Kocli l. c. 

116. Lysimaciiia Dahurica Ledeb* 

Caule ereclo, foliis oppositis verlicillatisve sessili- 
bus oblongis vel obloiigo-linearibus, margine revolu- 
tis glabris aut subtiis in nervo medio puberulis ; ra- 
cemis paniculatis ; pedicellis calyce triplo longiori- 
bus ; corollœ laciniis obtusis integerrimis , margine 
glabris; staminibus 5 basi coalitis gland uloso-verruco- 
sis, dnobns minoribns. L. Dahurica Ledeb. decad. pi. in mém. de l'Acad. des se 

de Peter sb. V. p. 523.— fl. Ah. I. p. 2CP.— ico/z. pL fl. 

Ross. Ait. ill. t. 214. — Duby in DC. prodr. VIII. p. 

63. 
Lysimachia Gmel. fl. Sib. IV. p. 86. n. 35. ( excl. syn. 

Linn. et dus. ). 
In transbaicalensibus ad ostium rivuli Kiachta et in Dahuria. 

Floret Julio, %. 

Observatio. Lysimachia vulgaris L. inter limites florae 
nostrae hucusque non inventa, in confini Dahuria Chinensi ad 
fl. Ainur crescit. 

Ordo LASCLEPJADE,E R. Br. in TVeni. trans. 
Ediob. I. p. 12. 

DC. prodr. FUI. p. 490. 

Calyx 5 pàrtitus ; sepala inleidnm infërne subcon- 
nata, introrsum sœpins glandnlis 5—10 acutis ima ba- 
si instruela persislenlia r a ri us accrescenlia ; prœflo- '2 il 

ratio quincunciata. Gorolla raonopetala , bypogyna, 
decidua, regularis, rolata, campanulata , infundibili- 
formis , hjpocraterîmorpha vel tandem sed raro ur- 
ceolata ; faux nuda vel ad sinus glandulis vel appen- 
dieulis varie couslitutis staminumque lubo ( gynoste- 
gium ) plus minusve alte adnatis inslrucla ; praeflo- 
ratio valvata rarias sinistrosum vel dextrorsiim cou- 
torta. Stamina 5, imae eorolke inserta, lobis alterna, 
filamenta in tubuin pistillum includentem conuala 
( stylostegium, gynostegium ), raro libéra ; aulherœ 
erectœ, introrsa? , biloeulares , nunc septis semicom- 
pletis subquadnloculares , loeulis perpendieularibus 
vel transversalibus semper extus in appendices car- 
tilagineas projectis, apice simpliees truncatœ vel coa- 
nectivo incrassalo acuminalo vel in merabranam le- 
nuissimam albidam producto. Pollen ad dehisceutiain 
antherarum in massas loculorum numéro coalescens, 
rarius per paria coniluentes , geminatim vel quater- 
natim solitarie processubus 5 affixas et respecta stig- 
matis erectas, horizontales vel pendillas. Discus hy- 
pogynus nul lus. Styli duo plus minusve approximati 
apice concreti. Stigma carnosum slylis duobus com- 
mune, pentagonum, ad angulos corpusculis cartilagi- 
neis brunneis nitidis cum antberis akernanlibus m- 
struclum, depressum vel planum cum mammula cen- 
Irali biloba, vel conicum vel in rostrum integrum aul 
plus minusve alte bifidum, vel setis 2—7 nliformibus 
coronalum , rarius in cupulam irregularem sinualam 
expansum. Ovaria 2, placenta sulurœ applicala. Ovu- 
la numerosa regulariter et seriatim raibricata adscen- 
dentia vel pendilla, anatropa, lenticularia vel venm- 
Turcz. flor. baical. do h. 1(5 242 

formia, inlerdiim subpeltala, menibrana simplice cei- 
lulosa, micropyle latiirsculo apicali. Fruclus follicula- 
ns ; folliciili % altero mmc abortiente, Iseves vel spi- 
nis iunocuis onusli, pergamacei vel rarissime carno- 
si, ad maturitatem bracbiati, refracti arreetive. Semi- 
na compressa, saepius raargmata, testa laevi vel rugo- 
sa, fusca, opaca, suberosa, sœpissime ad micropylem 
comosa ; coma serieea alba folliculi verticem spec- 
tans rarissime deficiens ; perispermum tenue carno- 
so-corneuiïi opalinum. Embryo reclus ; colyledones 
foliaceœ ; radicula brevis ; plumula inconspieua. Her- 
ba? lactescentes perennes, radiée interdum bulbosa 
ediili, rarius carnosce, apbyllœ, caule angulalo, den- 
ticulis acatis obsito, vel succiilenlœ, suifruticuli vel 
frutices raro nodoso-articulati, saepe scandentes folio- 
si vel aphylli, rarissime arbores, foliis oppositis ( oc- 
casu 3—4—6 verticillatis aut alternis ) simpHcibus, 
integerrimis , vulgo petiolatis in petiolo vel ad limbi 
ortum non raro glanduliferis , slipulis obscuris linea 
pilosa transversali reductis. Inllorescentia extra-axiJla- 
ris rarius axillaris indefiuita, racemiformis, corymbo- 
sa, vel sœpius umbelliformis, pedicellis cura pedimcu- 
lo basi bractealis, rarissime bibracteoialis. Flores rub- 
ri vel auranliaci lutei albi rarissime cœrulei , inter- 
dum fastuosi suaveolentcs vel odore stercorario. De- 
caisnc in DC. prodr. VIII. p. 490. 491. 

Tribus ASCLEP1ADE/E VEllE R. Br. in TTern. 
Soc. I. p. 21. 

Filamenta connala. Antbera? biloculares. Massa? 243 pollinis 10 per paria stigmatis processubus sulco lon- 
eiludmali biparlitis aftixae , pendnke. Dne I. c. p. Ô07. Di visio 1. HAPLOSTEMMJE Dne. Corona staminea siinplex 5 phylla, fbliolis simplU 
cibus ad gynostegii basin inserlis inlegris veJ plas 
minusve aile bifidis. Dne l c. p. âlf. 

248. VINCETOXICCM Moench met h. 317. 

Endl. gen. n. 346ô. - Cynancbi sect, V. R. Br. in 
IVern. Soc. 1. p. 47. Asclepiades spp. Llnn, 

Schkuhr t. LV. 

Calyx 5 partilus. Corolla rolata, aile 5 loba. Co- 
rona staminea scntelliformis, carnosa, 5 — 10 loba, lo- 
bis rolmidatis vel obscure apiculatis. Antbera mem- 
brana terminatse. Massœ pollinis ventricosœ , infra 
apicera atteiiuatum affixae , pendulae. Stigma apicuïo 
sEepius brevissimo, integro. Folliculi ventricosi, laves, 
patentes, pergamacei. Seiniua comosa. Herbae peren- 
nes vel sufïrutices erecti vel subvolubiles. Folia sœ- 
pins opposita, raro alterna aut verlicillatim quaterna. 
Flores capitato-corymbosi, parvi. Dne L c. p. ô23. 

77 G. Vincetoxicum SiBipacuM Dne. 

Herbaceuni ramosum , ramis raraulisque incanis, 
foliis linearibas vel lanceolato-lhiearibus , marginibqs 
auguste revolulis utrinque pubescenti-hirtis ; umbelhs 
composais, peduncnlo folio breviore, multiflores ; co- 

16* 244 

rollœ laciniis ovalis glabris ; coronœ stamineœ fo- 
liolis delloideis gynostegium œquantibus ; folliculis 
oblongis basi et pracsertim apice angustatis incanis ; 
semiiiibus marginatis, basi denticulalis. Dne L c. p. 
Ô2â. 

Asclepias Sibirica Linn —Murr. comm. Goett. 1779. 
Cynanchum Sibiricum R. Br. I. c. p. 48. — Spreng. syst. 

veg. I. p. SSZ. — Ledeb.fl. Alt. L p. 279.— Tarez, cat. 

Baie, Dah. n. 765. 
Asclepias foliis revolutis, lineari-lanceolatis oppositis ternatisque 

caule decumbente. Gmel. fl. Sib. IF. p. 77. 

Crescit in collibus lapidosis radiis solis expositis prope Ircuti- 
am, in transbaicalensibus atque in Dahuria. Floret Junio , 
Julio. 5£. 

Di visio 2. CYNOCTONEJE Dne. 

Faux corollse nuda. Cororia staminea simplex cy- 
athiformis vel tubulosa, ore snbintegro vel lobato Dne 
L c. p. 526. 

249. CYftOCTONUM E. Mej. comm. pi. Afr. auslr. 215. 

Encll. gen. n. 3464. Cynancbi sect. III. i?. Br. in 
Wern. soc. 1. p. 46\ — Cynancbi spp. Linn. 

Calyx 5 partitus. Corolla rotala 5 partita. Corona 
staminea tubulosa, plicata, simplex, ore 5 crenato vel 
10 fido, laciniis mterioribus nullis. Anlherse appen- 
dice membranacea terminais. Massoe poJlinis clavatae, 
compressiusculae , apice allenualo aflixae pendulae. 
Stigma planiusculum biiobulatum vel attenuatum api- 245 

culo bifhlo papilloso. Folliculi graciles laeves reflexi. 
Seraina comosa. Herba? perennes vel frutices saepissi- 
roe volul)iles. Folia cordata , ssepe axilJis dipbyllis, 
foliolis parvis ( vel in aliis et subgenere Rhodostegia 
linearia ) pedunculi extra-axillares multillori ; flores 
umbellati médiocres. Dne l. c. p. Ô27 . 

Subgenus RHODOSTEGIA Dne l. c. p. 532. 

Herbacea ; flores majusculi rosei, corona staminé a 
tubulosa ore 5 lobato , lobis inlrorsum plicatis sinu- 
bus interjeclis. 

777. Cynoctonum rosf.um Dne. 

Herbaceura, erectum ramosum, ramnlis haud raro 
alternis , caule infeme piloso ; foliis linearibns vel 
lanceolato-linearibus ciliolatis ; pednnculis brevibus 
plurifloris, pedicellis gracilibus gl abris ; calyce piloso; 
corolla rosea ; corona slaminea longe lubulosa , ore 
plicato crenato ; folliculis oblongis, basi et apice an- 
gustatis obtusis. Dne l. c, 

Cynanchum roseum R. Br. in Wern. soc. I. p. 47. — Spreng. 
syst. veg. I. p. 851« — Turcz. cat. Baie. Dah. n. 764. 

Cynanchum Dahuricum et Asclepias Dahurica Willd. 

Asclepias purpurea Pall. itin. III. p. 260. 

Asclepias foliis ex lineari-lanceolatis, floribus umbellatis, umbel- 
lis alternis erectis, caule erecto. Gmel. Jl. Sib. IV . p. 78. 
t. XLU. 

Corona staminea pallide rubra cystiformis, gynostegium longe 
superans 5 dentata, inter dentés membranacea bidenticulata. 246 

Folliculi solitarii, altéra abortientc. Semina I>;im denticuJata, 
longe comosa. Genus videtur proprium. 

In abrupt i s rnontia Wereholenskaja prope Ircutiam , in rupibus 
;id (liivinm Selënga prope Selenginsk, Czikoi prope Kudarc, 
locisque similibus tam in transbaicalensibus quam in Dahuria 

lune nuit; n.isr.iliir. 

Ordo LI. GENTIANACE.E Lindl. nat. syst. éd. 2. 

p. 296. 

Gentineaè Jus s. gen. /)L /). 141. 

Calyx liber, persisteus 5 — 4-merus, aune 6 — 12- 
nierus, hinc iu spatham Bssani depauperatus ( in uni- 
ca specie ) nullus, sepalis plus minus connatis ssepius 
valvatis. Corolla gamopelala, hypogyna, regularis, iu 
Canscora bilabiala, lobis cura segruentis câlycis altèr- 
nantibus, per sestivationem contortis, in Mo ayant heis 
induplicativis, plicis exserlis hiuc accedentibus intror- 
suni plicalis. Stamina corollae fcubo inserta, lobis al- 
terna, rarissime pauciora ; Blamentis plerumque libe- 
iis ; antheris bilocularibus, rima hinc abbreviata, de- 
biscentibus, rarius connatis , erectis aut mox iheum- 
bentibns, demum vel iramulatis vel lortis aut recur- 
vatis. Ovarium unicum, ex binis carpophyllis consti- 
Lutura, iutegrum, multiovulatum , mine uniloculare, 
uunc valvLilis introflexis semibiloculare. Stigmata bina 
vcl uniciim , ovano vel stylo deciduo aut persistent! 
imposita. Ovula auatropa, integumento simplici, mar- 
gine vajvularum vel valvulis ipsis inserta. Capsula ra- 
rissime baccata, uni-seini-^— 4 loeularis , seplicida , 
placenlis parietalibus. Semina plerumque indefinita. 247 

albumen carnosum. Embryo min u tus , cylindricus 
reclus, axilis, radicula crassiuscula bilum spectante 
cotyleuonibus brevibus carnosis. Herbae, raro frutes- 
centes, saepissime glabrae, non lactescentes , a marée. 
Folia opposila, rarius alterna, vaginanlia , simplicia, 
intégra, m Menyaiithe an basim Irisecta, scepius pal- 
matinervia, exslipulata , nodd integio, Inflore scentia 
plerumque centrifuga. Grisebach in DC* prodr. IX. 

i>. :js. 

Tribus 1 GENT1 iJSEJE Griscb. ibid. 

Aestivalio corolloe sinistrorsum (*) conlorta. Tes!.! 
membranacea. Herbœ terrestres vel parius frutices , 
rarissime parasita?. Folia opposila (rarissime alternan- 
tia ), intégra vel integerrima. Griscb, ibid. 

Subtribus SfFÈRTlEM Griseb. 

Antheroe connectîvd insin.icia;, immutala?. Stigmata 
persislëntia ovario imposita vel siylo persistenti cum 
ramis sligmatiferis coniluo. Herbaceae, plerumque al- 
pinoe vel boréales Griseb. in J)C. prodr. IX. p. 86. 

250. GENTIATNA Tourn. inst. t. 40. lÀnn. gen. n. 322. 

Gœrtn. II. p. 169. L CXÏV. - tant. lit. t. 109. - 
Bunge in net. soc. nat. cur. Mosqu. Tom. Vil. — 
Endl. gen, n. 3528. (*) Uti intellcgal cel. de Candollc, si ex centro fluris ante ocu- 
lo.s spectas. 248 

Calyx 5 — 4 partitus vel 5 — 4 fidus, bine dimidiato- 
spalhaceus, valvaris Corolla raarcescens , infundibi- 
liforrais vel hypocraterimorpha vel rotata , a ut clava- 
ta, vel campanulata, rarius glandulifera, mida aut co- 
rona vel plicis ssepius exserlis aucta, foveis epipela- 
lis destitula, limbo 5 — 4 partito ( hinc flore 6 — 8 
raero ), aut plicis spurie 10 partito. Stamîna 5 vel 
4, corolla? tubo inserla, filamentis basi œqualibus. 
Antherae incnmbeiites vel ereclse, bine in tubum con- 
nais? et extrorsum déhiscentes. Ovarium disco spurio 
interruplô basilari plerumque cinctum , uniloculare, 
ovulis juxta suturam seriatis. Stigmala 2 terminalia 
revoluta, aut si conligua infundibularia , stylo nullo 
aut cum infundibulo stîgmatico stîgmalibusve persi- 
stente. Capsula bivalvis, seplicida, unilocularis , pla- 
ceurs merabranaceis arese juxta suturam extensse in- 
serlis. Se min a placentis immersa. Herba? ssepius pe- 
rennes, babitu varise, caule recto vel abbreviato, fo- 
liis oppositis, cyma racemiformi aut foribus termina- 
libus. Ludun£ bine floribus 4—7 meris. Griseb. I. c. 

Seclio 1. Amarella Griseb. Gent. p. 238. 

Anfhopogon Neck. éd. 2. p. 22. — Endotricbe FrocL 
Gent. p. 26. Bunge Le. — Opsanthe, Eurythalia, 
Dasystepbana Ren. 

Calyx integer, in tubum connexus. Corolla hypo- 
craterimorpha, plicis glandulisque destituta , ssepius 
iimbriis a basi limbi ortis coronata. Antherae versati- 
les , libérée. Stylus nullus , stigmatibus 2 distinctis. 249 

Capsula plerumque sessilis. Testa exalala. Radix an- 
ima. — Griseb. in DC. prodr. IX. p. 95. 

§ 1. Caulls erectus ramosus, ramis uni-plu- 

ri /loris. 

778. Gentiana Amarella L. 

Caille gracili, foliis imis ovali-spallmlalis, superiori- 
bus ovalo-lanceolatis scssilibus, interslilio caulino di- 
slinclis, cyroa ssepius composita racemiformi, calycis 
5 fidi lobis lanceolalis oblusis siibœqualibiis corollœ 
lubo cylindrico brevioribus ; corollœ coronatœ cœru- 
leœ lobis elliptico-lanceolatis tubo subcluplo breviori- 
bus, ovario oblongo-lineari çapsulaque sessili ( vel 
breviter stipitala ) Griseb. ibicl. 

G. Amarella Llnn. sp. 334. — Kock syn. jl. Germ. éd. 2. 
//. p. 5G5. 

G. pratensis Froel. p. 88. — Bange consp. I. c. p. 249. — 
FI. Alt. I. p. 288. — Tarez, cat. pi. Baie. Bah. n. 785. 

G. campestris Pall. Jl. Ross. II. p. 103. 

G. axillaris Reichenb. icon. 2. /*. 250. 

Varietates duce memorabiles apud nos occurrunt : 

ce. ramis brevibus axillaribus vel cymis brevi- 
ter pedunculatis subsessilibusve, quando- 
que ad florem unicum subsessilem vel bre- 
viter pedicellatum reductis ; capsula omni- 
no sessili, basi obtus a; foliis internodia 
superantibus. 

/3. graci/ior, foliis interno diis multo brevio- 250 

ribus ; ramis seu pcdunculis axillaribus 
gracilibus basi longe nudis 1 — 3 /loris ; 
capsula breviter stipitata basi attenuata. 

Prima varietas capsula sessili convenit cura descriptione cel. 
Grisebachii, secundo, ob capsulara breviter stipitatam cum i la 
cel. Kochii , etiamsi stipes capsulœ minutas et siraul cum 
parte inferiore et interna capsulae , seminibus deslitula ad 
tertiam parlera longitudinis capsulœ non attingat. Specinina 
G. Amarellae, prope Pelropolim olim a me collecta et capsu- 
la etiam breviter stipitata prredita habitu partira cum priore 
varietate, partira cura secunda conveniun. An G. Livoni- 
ca Eschsch.? 

Varietas a . crescit in montosis prope Ircutiam et in locis con- 
fraibus />. in pratis humidiusculis ad Angarain superiorera et 
Barguzin , nec non in Dahuria orientali ad fluvia Schilka et 
Argun. Floret Julio, Augusto. 0. 

779. Gentiana Pulmonap.ia m. 

Caulibus erectis vel basi aclscendenlibus , plerum- 
que ab ipsa basi ramosis ; foliis inferioribus spathu- 
latis, caulinis sessilibus semiamplexicaulibus , ovatis, 
oblusis, margine scabriusculis ; calycibus 5 partilis 
parum iiigequalîbus obtusis, tubo corollae coronatae by- 
pocraterïmorphae 5 ('varias 4) fitlœ duplo breviori- 
bus ; lobis corollœ palenlibus , enerviis lubo Iriplo 
brevioribus. 

G. tenellœ forma Griscb. I. c. 

Species a cl. Griscbach G. te ne 11 a? (glaciali) juncta sed vix 
recto. Caulis in nostra seraper a ramis bene distinctus , id 
est illis multo longior, nec brevissimus statira in ramos tran- 
seuns, folia basi dilatata margine scabriuscula , nec ad basin 
attenuata margine lœviuscula ; corollae latiores et duplo ma- 251 

joies limbo patente, nec ereclo vel connivente , minus pro- 
fundo ; culycis laciniœ angustiores, ideoque marginibus sese 
non tegunt, basique aurictilis dcstitutœ. Color corollae pallidc 
cccrulcus. 

In montosis subalpinis prope torrentem ïutehultai , atque ad 
rivuluin Monda. Floret Julio. Q. 

§ 2. Caulis abbrcviatus ramis elongatis , ple- 

rumquc uni/loris. Calycis laciniœ infra basin 

auriculis membranaceis auctœ. 

780. Gentiaxa tenella Rotlb. 

Caule a basi in ramos, ipso longiores plerumque 
unifloros diviso; foliis inferioribns spnthuîalis, caulinis 
oblongis basi altenualis in caulero decurrentibus aut 
atiricula minuta auclis, margine sublœvibus, calycibus 
4 — 5 paftitiSj basi solulis id est nuriculis membrana- 
ceis auctis, lubum corollae 4—5 fidœ coronalse sub- 
couicœ adœquantibus, rarius duplo brevioribus ; lo- 
bis corollœ ereclis plerumque trinerviis , inlerdum 
mnitinerviis tubo œqualibus, rarius brevioribus. 

G tenella Gnseb. in DC. prodr. IX, p. 98. 

ce. Jloribus tetrameris : 

G. tenella Rotlb. act. Hafn. 10. p. 436. t. 2. f. G.—Koch 
syn. Jl. Germ, /. c. p. 565. 

G. glacialis Jbr. TJwm. apud Vill. Delph. 2. p. 532. — 
Bunge in Ledeb. Jl. Alt. I. p. 288. — Tarez, cat. Baie. 
Du h. n. 981. 

G. rëtragona Lam. ill. n. 2*33.-*--£mrf. /. Sib, IV. />. 106. 
/ Ll. B. 252 

/5. Jloribus pentameris : 

G. dichotoma Pall. fi. Ross. II. p. 110. — Bunge consp. 
gent. n. 74. 

G. tristriata Turcz. cal. Baie. Dah. n. 782. 

Folia in speciminibus Baicalensibus non raro basi soluta , laci- 
niae corollœ in nostris, Altaicis et Europœ meridionali indi- 
genis tubum suum adaequant, in Norvegicis , cum cl. Blytt. 
communicatis, flores sunt majores et lobi corollae tubo suo 
duplo breviores. Color corollae laete cœruleus siccitale in- 
lerdum rubescens. 

In pralis sylvaticis subalpinis Baicalensibus et Dahuricis , v. gr. 
ad pedem alpis Urgudei et caet. non rara. Floret Julio, Au- 
gusto. O- 

781. Gentiana falcata m. 

Canle a basi in raraos ipso longiores plernmque 
miilloros diviso, rarius simplex pedunculo caulem ex- 
cetlente ; foliis iiîferioribus oblongo-spalhulalis , cau- 
linis oblongis vel ovato-oblongis, basi allenualis, niar- 
gine lœvibus ; calycis 5 parliti laciniis inœqualibus, 
incurvo-subfalcalîs exlusque replicalis lubo corollœ co- 
ronatae 5 fidœ parum brevioribns basi solnlis angulis- 
que in pedunciihim longe decurrenlibus ; corollae lo- 
bis patentibns mullinerviis, 

G. falcata Turcz. cat. Baie Dah. n. 783. 

G. pendunculata Royle in Don svst. gard. 4. p. 182. 

G. tenellae forma sec. cl. Griseb. 1. c. 

Convenit habitu cum G. tenella sed floribus duplo aut triplo ma- 
joribus, latioribus, calycis laciniis falcato-incurvis extus repli- 
catis, quasi alatis atque limbo corollae patente semper multi- 263 

ncrvio, nervis irregolariter ramosis at illa iibunde mihi vide 
lui' differre. Corolhe laete cœrulc;e siccitatc sœpe rubentes. 
Specimitia te tramera in alpe Alatau collegerunt cli. Karelln 
et Kirilow. 

In alpe Nuchu-Dabau invencrunt Kuznetsow et postca Juh, Ki- 
rilow. Floret Julio, Augusto. Q. 

782. Gentiana azlrea Bge. 

Gaule a basi in ramos ipso longiores 3 — 5 (loros 
diviso ; foliis imis oblongo-spathulalis caulinisque ob- 
Jongis basi attenuatis oblusis, margine lœvibus ; caly- 
cis 5 partiti laciniis sequalibus, nigro-marginalis , re- 
dis, planis, basi solutis lubuin corolla? aequanlibus ; 
corollee imberbis 5 fidœ lobis ereclis tubo duplo bre- 
vioribus. 

G. azurea Bge. consp. p. 321. t. 10. f. 3. 
G. marginata Tarez, mss. 

Distinctissima in hac sectione corolla imberbi cura habilu G. 
tenellae. 

In subalpimis et alpinis regionis Baicalensis v. gr. ad torrentes 
Kudun et Sentza, ad rivulum Monda, in alpe Nuchu-Daban 
et caet. In Mongolia Chinensi quoque provenit. Floret Junio, 
Julio. Q. 

Seclio 2. Crossopetalum Froel. Gent. p. 109. 

Spiragyme. Neck. elem. 2. p. 14. 

Calyx inleger in lubum connexus. Corolla îiifun- 
dibiliformis vel bypocraterimorpha, plicis deslitula, 
inter basim filamentorura glandnlifera , non coronala, 
in margine loborum plerumque fimbriata velcrenata. 254 

Antberœ plerumque versatiles liberœ. Stylus nullus 
vel dislinctus, stigmatibus 2 distinetis 'orbiculatis vel 
in un a specie conliguis. Capsula sessiJis vel slipitata. 
Testa patula sive squamulosa sive apicibus subalata. 
Radis anima vel père unis. Griseb. in DC. prodr. IX. 
p. 101. 

783. Gentiana barbata Fi oel. 

Gaule stricto simplici vel ramoso , ramis unifions ; 
foliis radicalibus rosulatis oblongo-spathulatis oblusis, 
caulinis liuearibus vel lineari-lanceolatis acummalis, 
margine scabriusculis ; calyeis 4 fidi laeiniis masqua* 
libus lanceolalis, longe acuminatis, margine membra- 
naceis, tubtira campaiiulatum corollœ sequanubus aut 
excedenlibus ; eorollœ laeiniis oblongis crenulatis , 
medio inciso-ciliatis ; capsula longe stipitala, semini- 
bus squamuloso-aculeolatis. 

G. barbata Froel gent. p. 114. n, 45. — Bge. consp. I. c. n. 
27. p. 223. — Fl. AU. 1. p. 282. 

G. detonsa p. barbata in DC. prodr. IX. p. 101 . 

G. ciliata Pxill. fi. Ross. II. p. 101. t. 92. f. 2. a. 

Gentiana corollis quadrifidis margine cilialis Gmcl. Jl. Sib. IF . 
p. 105. ( excl. syn. ). 

Gentiana cœrulea florum marginibus pilosis , foliis angustissi- 
mis gramineis Amin. Iiuth. (excl. syn. Tourn.). 

Specimina uniflora cum bi-multifloris promiscue crescunt. Indi- 
vidua pauca floribus muhiplicatis monslrosa in Dahuria inve- 
nit cl. Basnin. Caeterum apud nos semper tetrajnera , in 
aliis regionibus suadenle cl. Grisebach eliam penlainera oc- 
currit. Cnpsula longe slipitata, stipite nempe tubum calyci- 255 

num a-quanfe. Corolla intense, interdum pallide cœrulea bi- 
et fere tripollicaris. 

Dbique in graminosis et pratis vulgaris. Floret Junio, Julio, Q. 
7É i. Gestiana detonsa Rotlb. 

Caulc stricto simplici vel ratnoso, ramis unilloris ; 
foins radicalibus rosulatis oblongo-spatliulalis obtusis, 
pleruraque tempore florendi emarcidis aut delapsis, 
caulinis lineari-lanceolalis acutis, margiae scabriuscù- 
lis ; calycis 4 fidi lacions inaequalibus , longe aciuni- 
nalis tubum corolhe excedentibus ; corollœ lobis ob- 
longis apice crenulatîs, margine inlegerrimîs aut bine 
incle denticulo vis perspicuo auctis ; capsula brevi- 
ler stipitata, seminibus sqnanmloso-aculeolalis. 

G. detonsa Rotlb. in act. Hafn. 10. p. 435. — Bge consp. 
L c. p. 225. 

G. detonsa «. Griseb. L c. 

Talis est planta apud nos semel magna in copia observata ad 
fluvium Onon inter Hubuchai et Dotolgui in Dahuria. 

Ob capsulam breviter stipitatam, nempe stipite tubo calycino 
triplo breviore descriptioni cl. Griseb. melius quarn prœce- 
dens respondit. lllœ simillima, sed praeter corollœ lobos fim- 
briis destitutos slipitemque capsulae abbreviatum, distinguitur 
adhuc floribus duplo minoribus fere, nempe subsesqui-polli- 
caribus. Specimina Europsea et Americana, tam hujus quam 
G. barbatœ non vidi. Flores pallide cœrulei. 

Floret Julio. Q. 4 25G 
Seclio 3. Cyclostigma Grlseb. Gent. p. 239. 

Thyrophora Neck. elem. 2. p. 13. 

Calyx integer, ope epidermis in lubum conuexus 
Corolla hypocraterimorpha vel iufundiduliformis, lu- 
bo cylindrico, plicis rotundalis vel bifidis aucta, glan- 
dulis des tî tu ta, non coronala, margine bine crenata. Au- 
therae ereclse libérée. Stylus dîstînctus, stigmàtibus conlig- 
nis orbiculalo-infundibularibus , margine borizonlali 
plerumque crenato-fimbrialis. Capsula sessilis vel bre- 
viler stipitala. Testa appressa, reticulata, in una specie 
alata. Radix aimua vel perennis. Flores peiitameri 
pulcbre cyanei, plicis saepius albis. Griseb. in DC. 
prodr. IX. p 103. 

785. Gentiaxa angulosa MB. 

Caulibus angnlatis 1—2 foliorum paribus inslructis; 
foliis ovatis vel ovalo-lanceolatis obtusis, margine vk 
carlilagineis scabriusculis , radicalibus majoribus 
rosulatis trinerviis ; calyeis 5 fidi laciuiis lanceolalis, 
margine membranaceis acuminatis, clorso late alalis, 
alis medio latioribus ; corollœ hypocraterimorphae 
lobis ovalis obtusis patentibus, saepius crenatis lubo 
duplo vel iriplo brevioribus , plicas bifidas pluries 
superantibus ; capsula breviter stipitala oblonga , 
corollain vix excedente, seininibus exalatis. 

G. angulosa MB. fi. Taur. Cane. 1. p. 197. suppt. p. 190. 
cent. pi. I. p. 47. — Spreng. sysl. veg. I. p. 859. — 
Bunge consp. I. c. p. 229.—/. Alt. I. p. 283. 253 

G. Bavarica Pall. fi. Ross. II. p. 110. ( excl. syn. ). 
G. uniflora Georgi itin. 1. p. 203. t. i.jf, 9. 
G. acstiva R. et Sch. syst . vcg. VI. p. 15G. 
G. veina y. aluta Criseh. gent. p. 263. — DC. prodr. IX. 
p. 104. 

Calyx priinum adpressus de in angulatus, aise in nostris specû- 
minibus majores quam in Caucasicis, nempe l.ititudine valle- 
cularuin. Corolhe intense et anuene cœrulea?, Lubb pallidio- 
re. Folia semper oblusa, in G. a?, s t i v a (quam non vidi) di- 
tuntur acutiuscnîa, cfteterain infeî spternYiina Earop&a G. ver- 
n te plurima vidi iloribus obtusis pnrdita. Dillert nostra a G. 
V e r n a: alis îmilto latiuribus àd basin et apicein angustatis, nec 
angustissimis per lotam longitudiuem tequalibus , statura et 
floribus majoribus. 

Lcgi copiose crescentem in monte prope oppidum Werchneip- 
dinsk, loris sylvaticis Ïapidosis, eàndim cl. Kirilow invenit 
in Ïapidosis subalpin is ad ïluvium Oka. Floret Juirio , Ju- 
lio. %. 

Sectio 4. GttoNDROptiïLLA Bge. consp. L ô. p. 231. 

Calyx iiitegèr, Ope epidermidis in tubum conne- 
xus. Corolla infundibiliformis vel hypocraterimorpha, 
plicis ancta glandulis deslituta, non coronata. Antbe- 
rae erecta? libéra?. Stylus îiullus aut dis une tus, sligma- 
ttbus binis dislinctis oblongis deraum revoiutis. Cap^ 
sula demain longissinie stipitata. Semina oblonga, 
testa appressa exalata, lœvis. Radis anima vel peren- 
nis. Flores pentameri, cyanei, angnlis et plicis hinc 
albido-virescentibus. Folia margine cartilaginea. Gri- 
seb. in DC. prodr. IX. p. 10ô. 

Turcz. Jlor. baical. dah. 17 258 
S 1. Pe renne s unijlorw. 

"78G. Gentiana Altaica Laxm. 

Caule deprcsso unifloro, foliis eonfertis linearibus 
vel lineari-lanceolatis margine cartilagineo scabris ; 
caiycis 5 fidi laciniis stibpatulis acutis , marginatis , 
corolla plus quam duplo brevioribus, corollœ subin- 
fuudibiliforrais lobis obtusis tubo multoties breviori- 
bus ; plicis subrotundis crenulalis lobis triplo mino- 
ribus ; genitalibns dimidium corollœ œquantibus ; 
capsula elliptico-lauceolata, ntrinque attenuata stipile 
de mura corollam exce dente triplo super ata. 

G. Altaica Laxm. in nov. comm. Petr. 18. p. 526. t. 6. 

f. 1. Pall. fl. Ross. II. p. 109. t. 97. /. 1. — Spreng. 

syst. çeg. I. p. 858. — Bge. consp. I. c. n. 4S.—JI. Alt. 

1. p. %%%.—Griseb. I. c. 
G. longiflora Lam. ill. p. 485. 

Corolla magna S^-î'/j pollicaris, intense ccerulea striis 5 pal- 
lidioribus. Spécimen unicum flore rosco inveni. Cl. Bange 
vidit specimina albiflora. 

In alpibus Baicalensibus et Dahuricis frequens. Flore t Junio. ^. 

§ 2. Annuœ. Sœpe ramosœ. 

787. Gentiana rnosTRATA Hœnke. 

Caule basi laxe ramoso, ramis uuilloris , aut sira- 
plici ; foliis ovali-oblon^is mucrouulaLis, margine car- 
tilagineis, basi coaduuatis ; tubo calycis corolla sub 
anthesi paulo, dein duplo fere breviore, laciniis ova- 259 

lo-lanceolatis acutis, margiualis ; corollac lubo lobos 
duplo snperante, plicis loborum dimidium exceden- 
tibus, iiitegris aut denticulatis ; stylo nullo, stigmati- 
bus revolutis ; capsula oblonga, basi circa slipilem, 
demum corollam excedentem, rotundata. 

G. proslrata Hœnke in Jacq. coll. 2'. p. GG. t. 17. f. 2. — 
Gris eh. I. c. p. 10G. — Koch syn. I. c p. 5 fi f. 

G. nutans Bgc consp. I. c. p. 932. t. XL /*. 2. -/t. Ml. I. 
p. 284.— Turcz, eut. Baie. Dah. n. 776. 

Flores apud nos plerumque pentameri, corolla satarate coerulca, 
plicis semper dimidium loborum excedentibus, interdum fere 
illos œquanobus. G. K a r e 1 1 n i Griseb., cujus specimina 
pauca ab auctoribus ( Kar. et Kir. ) accepi, etiamsi forma 
capsulai abbreviatœ, versus apicem dilatâtes in unico individuo 
frqctifero a G. p r o s t r a L a differre videntur, tamen quum 
in aliis duobus floriferis ovariuin oblongum et capsula prioris 
matura et jam aperta duplo longius, liane formam capsulas 
abnormem esse suspicor et speciem liane a G. p r o s t r a t a 
non diversam esse credo. 

In alpibus Baicalensibus Urgudei et Nucliu-Daban. Floret Ju- 
lio, o- 

788. Gentiana aquatica L. 

Caulibus e radice scepe pluribus ab ipsa basi ra- 
mosis, ramis unifions ; foliis obovato-spalbulatis, rc- 
curvato-squarrosis carinatis , cartilagiueo-marginatis, 
cuspidatis, basi deciirrente coadunatis ; calycis 5 fidi 
laciuiis ovalo-lanceolalis , carlilagineo-cuspidatis ad- 
pressis, lubo duplo brevioribus; corolke 5 fidse tubo 
lobos plus quam iriplo superante ; plicis parvulis 
acute bifidis, lobis Iriplo brevioribus ; stylo nullo ; 
capsula cuneata, basi alteimata, apice subtruncala. 

17* 260 

G. aquatica Linn. amoen. 2. p. 343. ( excl. icon. cit. ) — 
Spreng. syft. veg.- I. p. 859, (excl. syn. ) — Gris, in DC 
prodr. I. c. — Bunge cotisp. I. c. p. 236. t. IX. f. G.— 
•fi. Alt. 7. p. 286. 

G. aquatica f. Froel. gent. p. 77. 

Corolla cœrulea , ut in affimbus tubo pallidiore, caulis laîvis aut 
iriterdum rugulosus, non vero scaber. Capsula delapsis semi- 
nibus excrescit , ita ut stipes ejus corollam duplo excedit. 
Gentiana ri paria Kttr. et Kir., cujus specimina nu- 
merosa, cum auctoribus comnrunicata, ante oculos habeo eau- 
les e radice semper solilarios, simplices aut ramosos pro- 
fert, fbliisque inferioribus, aut fere omnibus, praeter pauca 
superiora lineari-oblonga mucronulata, obtusissimis , corollse 
plicis emarginatis vel denticulatis, nec acute bifidis, floribus 
majoribus stigmatibusque elongalis a nostra valde distincta. 

In collicuKs paludosis et in pratis humidis ubique vulgaris. Flo- 
ret per totam fere aestatem. 0. 

789. Gentiana humii/is Stev. 

Caultbtis e radice sœpe pluribus , a basi ramosis 
aul simplicibas , ramis unifloris ; foliis inferioribus 
obovato-spathulatis, subsquarrosis, caeteris linearfbns 
adpressis, omnibus cartilagineo marginatis, mucronu- 
latis ; calycis 5 ficli laciniis ovalo-lanceolatis, cartilagi- 
neo- mucronalis adpressis tubo duplo brevioribus; co- 
rollse tubo lobos 3—4 plo superante, plicis parvulis 
denticulatis lobis duplo et ultra brevioribus ; stylo 
nullo ; capsula obovata basi attenuata, apice rotun- 
data. 

G. humilis Stev. in act. Mosqu. 3 p. 258. — Spreng. syst. 
veg. I. p. 859. — Griseb. I. c. — Bunge consp. I. c. p. 
235. — fl. Alt. I. p. 285. G. aquatica PalL Jl. hoss. IL p. 109. 110. ( excl. syu. et 
var. ) t. 97. f. 2. C. D. 

Corolla quain in praecedenle major pallide cœrulea , calycem 

parum cxcedens. 
Habitat cum priore eodenique tempore lloret. Q. 

790. Gentiana squarrosa Ledeb. 

Caulihus e radice sœpe pkirimis , a basi ramosis 
aut simplicibus, ramisque uniiloris glanduloso-pube- 
rulis ; folîis omnibus obovalo-spatbulatis, cartilagineo- 
marginatis, squarrosis, recurvato-mucronatis ; calycîs 
5 fidi lacîniis ovatis squarrosis, carliFagmeo- -et recur- 
vo-nmcronalis tubo duplo brevioribus ,- corollae 5 fidse 
yentricosee tubo lobos plus quam duplo superante ; 
plicis bifidis lobis parum cedentibus ; stylo nullo ; 
capsula cuneata, apice truncata., 

G. squarrosa Ledeb. in. mém. acad. se. Pétr. V. p. S27. 
n. 13. — Griseb. I. c. p. 107. — Bunge consp. L c. p. 
234. — jl. AU. I. p. 285. — Ledeb. icon. fi. Ross. Alt. 

ni. t. i4. 

G. aquatica MB. suppl. p. <dï.—Stev. mém. soc. nat. cur. 

Mosq. III. p. 253. 
G. aquatica '/. Frœl. Gent. p. 77. 
G. aquatica var. caule dichotomo et cœt. Pull. fl. Ross. IL 

p. 110. 

Rosulrc foliorum ad collum in hac et prae cedentibus. Corolla 
cœrulea, tubo pallidiore, longitudine laciniarum calycis. 

Cum prae cedentibus eodemque tempore floret. O* 262 

Seclio 5 Pneumonanthe Neck. elem. 2. p. 12. 

Cyane Ren. Gris. gent. p. 27G. 

Calyx integer , ope epidermidis in tubum conne- 
xus, vel rarius spathaceo-dimidialus. Corolla plicis 
aucta, glanduîis destituta, non coronala , lobis cura 
tubo continuis, clavata , obconica vel carapanulata. 
Antberse plerumque erectae, libéra? aut connatœ, lo- 
culis tum extrorsum apertis. Stylus brevis vel saepius 
nullus, stigmatibus binis distiuetis oblongis integerri- 
mis demum revolulis. Capsula demum stipitata. Tes- 
ta saepissime ala discolori cincla, quibusdara exalala. 
Radix perennis. Flores pentameri, corolla cyanea vel 
ocbrolenca plerumque punctis discoloribus maculisve- 
notata. Folia in plurimis margine non cartilagiuea. 
Griseb. in prodr. IX. p. 109. 

S 1. Rhizomatis collum filamentoso - como- 
sum, caulibus sœpius cespitosis. 

791. Gentiana decumbeas L. 

Caulibus adscendentibus ; fol lis lineari-lanceolalis 
margine scabris, imis fasciculatis ; calyce dimidialo 
spatbaceo ; corollse angustae obconicœ aperlae penta- 
merœ lobis brevibus ovatis acutiusculis ; plicis ( sae- 
pe in eoclem flore, truncatis vel acuminatis brevi- 
bus ; antberis connatis demum liberis ; testa semiuis 
reliculata exalata. 263 

(,. dcoiunnons I.inn. suffît, /'• H4. - Cmc6. /. c. p. 110.— 
5w«g€ co/iy. I. c. p. *12. /• ^. I. p. 280. 

G. ascendeus Pall. ft. Ross. II. f>. 106. t. 94. 

G. Pncu.nonanthe Gmcl. fi Sib. IF. p. 101V. t. 5t./. ^. 
( cxcl. syn. ] . 

G. punctata Pall. iiin. 

G. dccumbens Kar. et Kir. enum. in aine AlaÈau lecla, 
habita, calyce spathacco, radicis collo filamehtèSQ aliisque sig- 
nis ç,ain nostra stirpe conveuit at rcccd.t radiée in fibras 
crassas divisa, floribus quidqiud longioribus et tenuioribus, 
pallidc nec intense cceruleis et plicis in lacinias duas acumi- 
natas fissis. Verosimiliter species propria sed unicum tantum 
spécimen mihi examinare contigit. G. Dahurica Fisch. 
nnhi prorsus est ignota et vix in Dakuria reperitur. Planta 
ho.nony.na Karelini et Kinlowu a G. Olivier i Qriseb. 
non distingaitur nisi plicis corolla3 bifidis , quales etiam in 
speciminibus Persicis a cl. Kotschjr collectis et a cl. Bois- 
sier determinatis observantur. Semina prœterea in planta Ala- 
tanica omnino sunt exalata. 

In campis desertorii.n ad fl. Ireut , su transbaicalensibus et in 
Dahuria. Floret Junio, Julio, fy. 

§ 2. Rhizoma nudum, caules plerumque soli- 

tarii. 

792. Gentiana algida Pall. 

Caulibus adscendentibus solilariis sœpe cura fasci- 

culis 1—2 foliorum slerilium ; foliis lineari-lanceola- 

tis lanceolatisve, acutis, margine scabriusculis ; flori- 

bus ad apicem caulis umbellalis 3 — 4 peclunculatis ; 

calycis laciniis iueequalibus linearibus, îneiubiana jun- 264 

dis, sinu imico latiore, corolla plus quam du pi o bre- 
vioribus ; corollae infundibiliformis 5 fidae lobis acu- 
tiusculis, tubo multoties brevioribus ; plicis brevibus 
trnncatis crenulatis ; capsula stipitata ; antheris libe- 
ris ; stylo longiusculo. 

G. algida PaXl.fi. Ross. 1K p. 107. t. 95. — Spreng. syst. 
veg. I. p. 856. — Bunge consp. I. c. p. 214.— in fi. Alt. 
L p. 28L 

G. frigida £. algida Griseb. in DC. prodr. IX. p. "Itl. 

G. punctata var. Pall. itin. III. app. p. 724. t. L. f. 2. 

Gentiana floribus terni iijantibus diaphanis Gmel. fi. Sib. IV. 
106. 

Floribus luteis punctis eœrulescentibus pictis inter orones eon- 
génères florae nostrœ memorabilis. Sinus inter lacinias calyeir 
nas unicus caeteris multo latior est sed calycem fissum non. 
vidi. 

In alpibus Baicalensibus et Dahupteis abundat. Floret Junio, Ju- 
lio. %. 

793. Gentiana triflora Pull. 

Caulibus strictîs solitariis ; foliis laiieeolatis lineari- 
busve obtusis, margine lsevibus ; floribus umbellatis. 
subquaternis, accedentibus aclbuc 2—4 in axillis su- 
perioribus nascentibus sessilibus, rarius pedunculatis ; 
calycis 5 fidi laciniis inaequalibus linearibus aeutiuscu- 
lis, membrana junctis, tubum subcequantibus ; eorollae 
5 fidae calycem superantis, lobis ovalis obtusis tubo 
pluries brevioribus; plicis brevibus oblique trnncatis; 
anlheris liberis; testa seminis exalala. 2G5 

G. triflora Pall. fi. Ross. 11. p. 105. t. 93. f. \. — Spreng. 
syst. veg. I. p. 856.— Bunge consp. L c. p. 2 19.- Gri- 
seb. L c. p. 111. 

Planta recens glaucescit. Folia basi connata, inferiora in speci- 
minibus latifoliis interdum abbreviata clliptica, utrinque ob- 
tusa. 

In herbosis deserli Chorinensis propc acidulam Pogronietzenscm 
et ulterius, in Dahuria ubique , ad Angaram superioiem et 
cœt. Floret Junio, Julio, g/. 

794. Gentiana scabra Bge. 

Caule crecto folioso superne bispido-scabro ; folûs 
basi connato-conniventibus ovalis aculis subtrinerviis, 
raargine serralo-scabris ; iloribus terminal ibus aggre- 
gatis sessilibus subinvolncratis ; oalycis raerabranacei 
truncati laciniis lineari-oblongis serrulato-scabris ; co- 
rollœ cyaneœ lobis ovatis acutis plica intégra minuta 
acuta multoties longioribus ; antberis liberis. Bunge 
in enum. sem. 1832. Griseb. I. c. 

Plantain non vicli et duo tantura specimina cl. 
Bunge accepit, prope Nerezinsk collecta. 

Seclio 6. Tretorhiza Ren. p. 74. 

Cruciata Gaud. 

Calyx iuteger, ope epidermidis in tubuin conne- 
xus. Corolla plicis bifidis aucla, glandulis destituta, 
non coronata, bypocraterimorpha. Antberse erectse 
vel incumbentes, liberae. Stylus plerumque nullus, 
stigmatibus biuis oblongis revolulis integerrimisi, Cap- '266 

sula sessilis. Tesla exalala. Piadix perenuis vcl anima» 
Flores 4 — 5 raeri parvi cyanei vel albi, vix. puuctatî 
bracteati. Griseb. in DC. prodr. iX. p. 117. 

795. GeNTIAN.V MA.CROPKYLLA Pâli. 

Collo filamentoso ; eaulibus adscendentibus 1 — 2 
cum fasciculo folioruin sterili fere lougîtudine caulis ; 
foliis oblongo -lanceolatis acutis, subtus pallidioribus,. 
margîne scabriuscuKs ; floribus sessilibus in apice cau- 
lis et in axillis superioribus aggregatis ; calycis 5 — 4 
denlati latere fissi spatbacei dentibus brevissimis ; co- 
rollœ tubo cylindrico, lobos ovatos acutiusculos plu- 
ries, calycem duplo superante ; plicis brevibus relu- 
sis vel acutiusculis. 

G. jnacrophylla Pall. fi. Ross. II. p. 105. t. 9G. — Spreng. 
syst. veg. I. p. 856. — Griseb. I. c.p. 118. — Bunge consp. 
I. c. p. 237. 

Gentiana foliis confertis terminatricibus sessilibus, corollis 4 fi- 
dis et 5 fidis, foliis lanceolatis , caule proiumbcnte média 
parte nudo. Gmel. Jl. Sib. IV. p. 104. t. LU. ( excl. syn. 
Ammanni ad G. algidam spectante) . 

Internodia valde insequalia. Flores parvi cœrulei. 
In graminosis sylvaticis prope Irculiain alibique provenit. Floret 
Julio. 2ï- 

251. PLEUROGYNE Eschsch. apud Cham. in Linnœa 1. p. 197. 

Endl. gen. n. 3629. — Lomalogoniuin Braun in Jlo- 
ra IS30 p. 221 . — Swerlke spp Linn. — Gentiauœ spp. 
Froel. *2G7 

Calyx 5 parti tus, segmeiuis hua ])asi çonnexis val- 
varibus. Corolla marcescens, rolata, profunde 5 par- 
tila, glandulis foveis plicisque destitula , segmeutis 
expausis basi fimbriarum série coronatis. Stamina 5 
corollae fauci iuserta, filamentis basi axjualibus. An- 
tbera? incurabentes. Ovariura oblongum, uniloculare, 
ovulis sutura? iuserlis. Stylus uullus. Stigmala 2 Jate- 
ralia, per margines valvularum deeurreutia, superue 
glatidulosa, deorsum auguste lamellosa, supra basim 
ovarii evanida. Capsula bivalvis septicida uniloeularis, 
placeiitis membrahaeeis suturahbus vel juxla suturam 
decurrentibus. Semiua placenlis immersa, plurima, 
îniuima. Herba? arctico-alpiua', annuae, eaule a basi 
plerumque in ramos subuuilloros divise, lloribus coe- 
ruleis exlus olivaceo-cyaneis. Ludunt iloribus 7 — 3 
meris Griseb. in DC. prodr. IX. p. 121. 

796. Pleurogyne rotata Griseb. 

Foliis imis spatbulatis, eseteris lineari-latieeolatis li- 
uearibusve obtusis ; calycis laciuiis liueari-lauceolalis 
corollam œquautibus. 

P. rotata Griseb. gent. p. 309. in DC. prodr. IX. p. 122. 

Sivertia rotata L'inn. sp. pi. I. p. 328. — Pall. fi. Ross. II. 
p. 98. excl. descr. ) t. 89. /. 1. 2. 

S. sulcata Rotlb. in act. Hafn. 10. p. 438. t. i. f. 4. 

Gentiana sulcata Willd. sp. pi. I. p. 1951. — Bunge cous p. 
I. c. p. 254.— in fi. Alt. I. p. 290.— 7Wcs. cat. pi. Ba- 
ie. Dah. n. 770. 

G. rotata Froel. gent. p. 105. ex descr. (excl. sp. et var. 
0- !- 268 

fi. iniermcdia : Corolla et cal) ce 4 partitis, ca- 
lycinis laciniis corolla parum breviori* 
bus. 

Caulis plerumque simplex. Ovarium acutum. 

In pratis humidis prope Ircutiam alibique copiose. Floret Jur 
lio. O- 

Varietatem p. propter numerum partium, quasi intermediam in- 
ter hanc et sequentera in alpe Nuchu-Daban legi* 
797. Pleuroiîyne Carintiiiaca Griseb. Foliis ovatis ovalibus oblongisre, calycis laciniis 
ovatis corolla daplo brevioribns. 

P. Carinthiaca Griseb. Gent. p. 310. — in DC. prodr. 1. o. 

Lomatogonium Carinthiaeum Alex. Braun jt. 1830. p. 221. — 

Kuch syn. Jl. Germ. éd. sec. IL p. 559. 
Swertia Carinthiaca TVulf. in Jacq. mise. 2. p* ,53. 

S. rotata Pall. Jl. Ross. IL p. 98. ( excl. descr. ) *« 89i 

/. 3. 
Gentiana rotata Bunge consp. I. c. p. 254. . — in Jl. Alt. L- 

p. 289, — Turcz. cat. Baie. Bah. n. 769. 

Caulis plerumque ramosus. Ovarium aeutiusculum aut obtusum 
suad. cl. Grisebach. 

In sabulosis humidiusculis ad ripam Baicalis prope monasterium? 
Possolskoi, in subalpinis ad pedem alpis Urgudei, aliisque in 
locis similibus haud rara. Floret Julio. Q. 

252. ANAGALLIDIUM Griseb. Gent. p. 52. 

EndL gen. /i. 3ô3l — Swertiœ spp. Linn. et 
auct. 2G0 

Calyx 4 partttus, seginentis ima basi connexis val- 
varibus. Corolla rotata, raarcesceus, profimde 4 par- 
afa, plicis destilu'ta, supra basim foveis glanduliferis 
scruamula non fimbriata lectis instructa, ima basi 
fimbriis coronata. Stamina 4, corolle fauci inserta, 
filamentis basi œqualibus, Antherœ incumbentes mi- 
îiutœ. Ovarium uniloculare, ovulis juxtà suturas In— 
sertis plurimis. Stylus brevis, stigmatibus biuis ter- 
minalibus erectiusculis, junioribus connatis. Capsula- 
bivalvis, septicida, unilocularis, placenlis meinbra- 
*iaceis juxta suturas exlensis. Semina placenlis im- 
niersa, valvarnm superficiem obtegentia, globosa, exa- 
lata, minus numerosa. — Herba anima, lenera, glaber- 
rima, caule palmari a basi ramosissimo, ramis fasti- 
giatis subtriiloris, foliis oppositis, imis spatbulatis, su- 
perioribus ovatis, pedunculis axillaribus demum re- 
ilexis, floribus parvis albis ( siccitate viridi-rubenli- 
bus ), foveis epipetalis binis. Grlseb. in DC. prodr. 
IX. p. 122. 798. Anagallidium dichotomum Griseb. Gcnt. p. 312. — in DC. 

L c. 

•Swerlia dichotoma Linn. amoen. acad. 2. p. 317. — Spreng. 
syst. veg. I.p. SQl.—Pall.Jl. Ross. II. p. 110,/. 91.— 
Bunge in Ledeb.jl. Alt. L p. 291. 

Swertia corollis 4 fidis ecornibus. Gtnel. fl. Sib. IV. p. 113. 
t. LUI. f. 2. 

Tetragonanthus humilis Stell. ire* 122. 

In umbrosis et apricis prope Ircutiani et ubiqae vulgaris. Flo- 
ret per totam fere œslatem. Q. 270 

Obscrvatio Nomen genericum Stellerœ a me in Bull. soc. 
Mosqu. 1840 p. 167. impositum Swertire tetrapetalae 
Pall., restitnto ab amie. C. A. Meyer génère Linnœano 
Stellera, in Thymcœorum ordine, nécessaire mutetur. 
R e 1 1 e s t a (anagramma a voce Stellera) c y a n e a nun- 
cupanda est haec planta. Antheràë in illa incumbentes, versa- 
tiles, oblongic, acutie, bivalves , longitudinalitcr déhiscentes. 

253. OPI1ELIA Don in phil. mag. 183G. p. 77. 

Grïseb. Gent. p. 313 — Agatbodes et Oplielia EndL 
gèn. n. 3532. 3533 — Swertiœ spp. Wall. Ha- 
rhili. 

Calyx 5—4 partitus, segmentis ima basi connexis 
valvaribus. Corolla marcescens, rolata, 5—4 partira, 
plieis coronaque continua deslituta, supra basim fo- 
\eis glanduliferis nunc midis nunc squamula sœpius 
fimbriata tectis et margine bine fimbriis iiistrucla. 
Stamina 5—4 eorollœ fauci inserla, filamentis nunc 
basi dilatatis monadelpbis, nunc basi ccqualibus li.be- 
ris. Antberte incumbentes mitantes, sœpius vires- 
centes. Ovarium uniloculare, ovulis suturée insertis 
plurimis. Stigmate bina, terminalia, brevia, ssepius 
revoluta, stylo nullo vel brevi. Capsula bivalvis, sep- 
ticida, unilocularis, placentis nunc spongiosis sutura- 
libus, nunc juxta suturas expansis. Seraina placentis 
immersa, numerosissima, min ima, plerumque exalala. 
Herbœ aiimiàe vel rarius perennes, stricto?, ramosa 1 , 
paniculatœ, internodiis subccqualibus, foliis oppositis, 
cymis extremis umbelliformibus, bine contractas; GrL- 
seb. m DC. prodr. IX. p. 123. 271 

790. OriiEUA Ciiinf.nsis Bge. 

Caule adscendente teretiusculo glabro sininlieiuseu- 
lo ; follis lanceolalo-liiiearibus aciiminatis, basi atlc- 
nuala sessilibus glabris ; cyma racemiformi, pedicellis 
taxe palenlibus subsolilariis, calycis sègmentis linca- 
rious acutiusculis coroHam subsuperantibus ; corollae 
4 partitif paJliJe cœruleœ éegraenlis ovato-oblongis 
aculis expansis ; toveis linearibus binis distantibus 
fimbrJarum exista longa cinclis, squamula destituas, 
filamentis linearibus Gris. I. c. p. 126. 

fi. Dahurica Bge mss: minor, foliis o b Ion go-la n- 
ceolatis ut r in que atténuât is, 

Gcntiana dilata Turcz. cal. Baie. Dali. n. 771. 

Sczukinia diluta Turcz. in bail. soc. Mosqu. 1840. p. 160. 

Corolla pallidissime cœrulea , fere alba , plerumque 5 parti ta, 
rarius in iisdem individuis 5 partita. Foveae nectariferse e- 
squamata; a basi ad apicem fimbriis immita;. Stigmata sessilia 
reniformia. Ambigua dici.ur inter Ophelias et Swertias, 
sed gênera haec dejectis characteribus variabilibus in utroque 
vix nisi placenlis spongiosis et inembranaceis, probabililer non 
in omnibus rite observatis distinguentur. Ophelia cœru- 
lescens Zoll. e Java, nuper descripta, habitu et characteri- 
bus omiiiiio hujus generis, stylo elongato, Swertiis ad- 
scripto, prœdita est. 

In pratis huniidis Dahuria? orientais inter Nerczinsk et Ncrc- 
zinskoi Zawod. Floret Julio. Q. 272 

$54. SWERTIA Lïnn. gen. excl. spp. 

Grvrta. II. p. 160. t. CXIV. — Lam. UL t. 109.— 
Schkuhr t. LVIIL—Endl. gen. n. 3Ô30. 

Calyx 5—4 partitus, segmentis ima basi connexis 
plerumque valvaribus. Corolla marcescens, rotala, 
5—4 partita, corona et plicis destîtula, fovels glan- 
duliferis margîne fimbriatis squamula deslilutis. Sta- 
mina 5 — 4, corolke fauci inserta, filamenUs basi œ- 
qualibus. Anlherae deraum incumbeutes, nutanles. 
Ovarium uniloculare, ovulis juxta suturam seriatis. 
Stigma terminale, contiuuum, reniforme, mine bi'o» 
bum ovario irapositum, vel rarius stigmata bina> di- 
stincta, stylo nullo. Capsula umlocularis, bivalvis, 
septicida, placentis membraiiaceis juxta suturas ex- 
pansis, endocarpio adnatis. Semiua placentis imnier- 
sa, plurima. Herbœ plerumque perennes > foliis spa- 
thulatis, imis approximatis plerumque alternis, supe- 
rioribus sœpius oppositis, cyma racemiformi. Griseb. 
in DC. prodr. IX. p. 131. 

800., SWERTIA PEREXXIS L. 

Caule erecto multiiloro, mterdum cnm fasciculis 
sterilibus foliorum ; foliis imis oblongo-ellipticis vel 
oblonço-lanceolatis longe petiolatis multinerviis, obtu- 
siusculis ; iloribus erectis ; calycis laciniis lanceolatis 
corolla duplo brevioribus ; corollce sœpius punctalœ 
segmentis coiiaceis elliptico-oblongis acutiusculis ; 
foveis binis orbiculatis cristisque fimbriarum disihio •27;$ 

lis ; stigmate reniformi caualieulalo ; seminum teslf 
alata. 

S. percnnis Llnn. sp. pi. I. p. 331. — Spreng. syst. veg. I. 
p. 860. — Griseb. I. c. Koch. syn. fl. Gcrm. éd. sec. If. 
p. 559. 

/3. obtusa Griseb. /. c. folils imis obtusioribus, 
caiilinis plerisque altcriis , corollœ im- 
punctatœ segmentes latioribus obtusiori- 
bus que. 

S. obtusa Ledeb. in act. ocad. Pétri V • p. 556. — Bunge 
in fl. Ait. I. p. 290. Turc** cit. Baie. Dah. n. 786. 

la humitlis subalpin is transbaicalensibus iiiter Balczikan et Mcn- 
za, atque prope Norynchoroi. Floret Julio fy. 

255. HALENIA Barkh. in Boem. arch. I. p. 25. 

Endl. gen. /i. 3ô35 — Swertia spp. Linn. 

Calyx 4 — 5 partitus, segmenlis iraa basi connexis 
valvaribus. Corolla marcescens, breviter campanula- 
la, breviter campanulata 4 — 5 llda, lobis ereclis tu- 
bum sequantibus, fimbriisque destituta, foveis glan- 
duliferis solitariis in calcara productisî Stamina 4 — 5 
corollse fauci inserta , filamentis basi aequalibus. 
Antherse minutse incumbentes. Ovarium uniloculare, 
ovulis sutura? insertis plnrimis. Stigmata bina terraa- 
nalia saepias conuata et cura ovario conflua. Capsula 
bivalvis, septicida, unilocularis, placentis suturalibus. 
Semina placenta? iramersa, plurima. Herbae annuae 
vel perennes erectœ, plerumque ramosœ, cyinis ex- 
timis subunibelliformibus, floribas saepius ocbroleu- 

Turcz. Jlor. baicol. dah. 18 274 

cis corolla calycem subduplo superante. Griseb. L 
c. p. 128. 

8t)ï. Halenia Sibirica Barkh. 

Gaule ereclo folioso ; foliis trinerviis oblongo-lan- 
ceolalis acuminatis apice oblusiusculis in brevem 
petiolnm basi attenualis ; ïloribus laxe eonferlis m 
cymam terminalem umbelliformem et in verticillastra 
disposilis ; calycis segmenlis lanceolatis obtusis ; cal- 
caribus tenuibus adscendenlibus corollara 5—4 fidam 
aequautibus ; corollae virescenti-pallidae lobis ovato- 
oblongis apice recurvalo-obtusis, stigmatibus bievis- 
sirais revoîutis oblongo-linearibus. Griseb. I. c. 

Halenia Sibirica Barkh. I. c. 

Swertia corniculata Linn. amoen. 2. p. 317. — Spren%. sjrst. 
veg. I. p. 861.— PaZ/. fl. Ross. IL p. 99. t. 90. /. 1.— 
Bunge in Ledeb. fi. Alt. I. p. 292. 

Swertia corollis 4 fidis 4 cornibus. Gmel. fl. Sib. IV. p. 114. 
180. t. LUI. f. 3. 

In pratis humidis prope Ircutiam alifcique frcquens. Floret Ju~ 
nio, Julio. Q. 

Swertia Fis chéri Grah. mihi prorsus est ignota. 

Tribus II. MENYÀNTHEM Endl. gen. p. 606. 

Griseb. gent. p. 336. 

Aeslivatio corollœ induplicaliva. Testas epidermis 
lignosa. Herbœ aquaticse vel palustres. Foliorura 
vaçinae alternantes. Griseb. in DC. p. 136. •275 

25G. MENYANTHES Tourn. inst. 117. 

Linn. gen. 164. (excl. spp. )—Endl. gen. n. 3564. 
Lam. 01. t. 100. f. Ï.—Schkukr t. XXXV. 

Calyx 5 parti tus, segmentis basi in tubum conne- 
xis. Corolla decidua , breviter infundibiliformis , 
cariiosa, limbi 5 parlili segmentis inargine et basi 
midis disco fimbriatis, vel rarissime Insu denudatis, 
glandults epipetalis nullis. Stamina 5, corollrc tubo 
inserta, filamenlis basi œqualibus. Andierœ ereetœ 
tmmutates. Ovarium glandulis 5 bypogynis cinctiim, 
uniloculare, ovuîis axi valvularuin insertis. Stylus fi- 
liforinis, cnm stigmate bilobo persisteus. Capsula uni- 
iocularis, subevalvis, juxta carpellorum binorum su- 
turam ruptilîs, placentis axi carpellorum insertis. Se- 
mina inderinita, testa lucida lœvissima. — Herba peren- 
nis, palustris, vaginis foliorum aiternis petiolum su- 
perne teretem folio ternatim seclo terminatum emit- 
tentibus, foliis segmentis ellipticis integerrimis vel 
répandis penninerviis, scapo erecto, racemo simplici, 
pedicellis basi unibracteatis, floribus albis , fimbriis 
rubicundis. Griseb. I. c. p. 137. 

802. Menyanthes trifoliala Linn. sp. I. p. 207, 

Spreng. syst. veg. 1 p. 582. — Bunge in Ledeb. fl. 
Alt. I p. 220. — Koch syn. Jl. Germ. ed sec. H p. 

558. 

Menyanthes foliis teruatis Gmel. jl. Sib. IV ' . p. 97. 

18* 276 

•In paludibus prope Ircutiam et hinc inde occurrit. Floret Majo, 
Junio. 2^. 

257. LIMNANTHEMUM GmeL ad. acad. Pelr. 1769. p. 527. 

Waldschmidtia Wigg. Bols. p. 20.— ScbweykerLa 
GmeL Bad. I p. 447. — Menyanlh. spp. Lam. ill. 
t. 100. f. 2. — Yillarsiœ spp. Endl. gen. n. 
3565. 

Calyx 5 partitus, segmentis basi in tubum conne- 
xis. Corolla decidua, rotata, submembrauacea et sic- 
cata fugitiva, 5 partita, segmentis varie fimbrialis, 
glandalis bine epipetalis instructa. S lamina 5 corollae 
tubo inserta, filamentis basi œqualibus. Anlherae 
erectœ , immiUatœ. Ovarium glandalis 5 bypogynis 
cinctum, nniloculare , ovulis suturée insertis. Stylus 
nimc abbreviatus, cum stigmate bilobo persistens. 
Capsula unilocularis , evalvis , demum maceratione 
aperiunda, placentis suturalibus. Se mina 2— co testa 
lsevi aut muricata. Herbee perennes natantes, inflore- 
scentia axillari aut petiolari , foliis longe peliolatis 
natantibus peltalis vel cordatis, orbiculatis , inleger- 
rimis vel integris , umbellis ineequalibus sessilibus 
emersis. Ludunt queedam flore 5 — 8 mero. Griseb. 
L c. p. 138. 

Seclio Waldschmidtia Griseb. L c. 

Umbellee axillares. Se mina paueiora complanata, 
alata, ciliolala. •277 

803. LlMNANTHEMUM NYMPHOIDES Litlk. 

Foliis suboppositis suborbiculatis basi profunde 
cordalis supra nitidis vel asperiusculis subtus glandu- 
Iiferis ; calycis segmentis corolla? duplo brevioribus ; 
corollse latese tubo inlus barbato, segmentis margine 
cilialo-crenulatis disco et basi midis, glandulis epipe- 
latis nul lis, stigmate bilamellato. Grlseb. ibid. 

L. nymphoides Link Jl. Port. I. p. 344. — Koch syn. fl. 
Germ. éd. sec. If. p. 558. 

L. pcltatum Gniel. in act. acad. Petr. 17G9. p. 527. t. 17. 

J- 2- 

Menyanthes nymphoides Linn. sp» p. 207. — EngL bot. t. 
Vil. — Gœrtn.fr. 11. t. 114. f. 4. 

Villarsia nymphoides Vent, choix de pi. Cels. n. 9. — Spreng. 
syst. veg. I. p. bSï.—Ledcb. Jl. Alt. I. p. 221. 

Menyanthes foliis cordatis integerrimis, corollis ciliatis. Gmel. 
Jl. Sib. IV. fk i 97. 

ïn lacubus prope salinas Selenginenses atque ad fluvium Anga- 
ram superioreni- prope Werchneangarsk. Floret Julio. ^. 

Ordo LU. POLEMONIACEjE Vent. tabl. p. 398. 

Calyx liber, plus minus 5 divisus, basi et ad mar- 
gine s laciniaium saepe membranaceus , interdum se- 
palorum marginibus extrorsura induplicatim connatis, 
5 alatus, laciniis œqualibus vel inaequalibus, œstivatio- 
ne vix breviter imbricatis. Corolla sub disco bypo- 
gyna, vel disco cum calyce breviter connato Isevis- 
sime subperigyna, gamopetala, regularis, vel parum 278 

déclin ata, ntinc tubo elongalo infimdibiliformis ve3 
fere hypocraterimorpha ; mine tnbo brevissimo cara- 
panulata vel fere rotata, limbo 5 partito , laciniis œ- 
qualibus plus minus palentibus vel rarius subbilabia- 
lim dispositis, œstivatione dextrorsum contortis. Sta- 
mina 5, tubo corollae inserla, e jusque laciniis alter- 
na, tubo inclusa vel ex eo exserla, recta vel decli- 
nala, sœpius plus minus inaequalia vel alia aliis altius 
inserla. Anlherse dorso affixse, ovatee vel oblongae 
subsagittalae biloculares , loculis parallelis longitudi- 
naliter dehiscentibus. Pollen compresso-globosnm , 
minute reticulatum. Discus hypogynus carnosus plus 
minusve manifestus ovarii basim cingens. Ovarium 
ovatum vel oblougum sessile trilocuïare, vel aborlu 
biloculare. Ovula in loculis solitaria vel plura angulo 
cenlrali 1 — 4 seriatim affixa plus minus amphitropa. 
Stylus simplex apice breviter trifîdus ( vel abortu bi- 
fidus ) , lobis linearibus oblongisve revolutis intus 
a basi ad apicem stigmalosis. Capsula ovoidea vel 
subovoidea plus minus triquetra trilocnlaris loculicida- 
trivalvis ( vel aborlu compressa bilocularis , bivalvis ) 
valvis medio septo a columno? centralis angulis plus 
minus complète soluto instructis , eundem omnino 
nudanlibus vel basi plus minus cum eo cohœrenti- 
bus, indivisis vel rarius demum bifidis. Semina in 
loculis solitaria vel plura, plano-convexa vel angnla- 
ta, nmbilico ventrali sœpius infra médium affixa, 
quandoque snrsum imbricata. Tesla spongiosa, hu- 
mectata mucilaginosa, in plerisque vasis spiralibus 
scalens, in aliis in alam submembranaceam expansa. 
Albumen copiosum intus carnosum. Embryo axilis •270 

rectus diiuidiiun albuinhiis longitudinem subœquans 
vel superans. ColyLedones foliaceae. Radicula conspi- 
picua ad basim fructus spectans. Herba? aiinuœ pe- 
rennes vel basi sufFruticosœ humiles, frutices alte 
scandenles (in Cobœa) vel arbores (in C an tua). Pu- 
bes in summilatibus sœpissime viscosa. Folia infirma 
ssepe opposila , vaginautia , snprema vel interdnra. 
omnia alterna r intégra, dentata vel pinnatim pal ma- 
timqne dissecta. Inllorescenlia termiualis , cymosa, 
cenlrifuga, rarius canle excnrrenle lateralis, in Cobœa 
nt videlur rêvera Lateralis. Flores nunc dissiti ebrac- 
teati solitarii vel in cymas dicbotomas paiiiculasve 
disposai, nunc in capitula condensata, bracteis seu 
foliis lloralibus suiFiiIû. Pedicellt ultimi ehracteati vel 
in Loeselia pluribracteatL Corollae ex purpuieo in 
violaceum, cœruleuin et albidum abe unies , rarius 
flavœ, coccineœ vel aurantiacœ. Rth. in DC. prodi*. 
IX. p. 302. 258. PHLOX Linn. gen. n. 214. 

Schkuhr t. XXXVUL — Gœrtn. I p. 299. t. LXL — 
EndL gen. n. 3819. 

Caîyx pyramidato-campanulatus 5 fidus. Corollahy- 
pocraterimorpha, tubo elongato, lirabo laciniis obo- 
vatis orbicnlatisve œqnalibus. Stamina tubo valde 
ineequaliter inserla, inclusa. Discus brevis tenuis cu- 
puliformis. Ovarium oblongum vel ovoideum. Ovula 
in loculis solilaria vel rarius duo superposita. Cap- 
sula ovoidea. Semina ovoidea exalata vel angustissime 280 

alata. Herbœ perennes vel rarius anriuse , interduni 
suffratices. Folia intima opposila , suprema alterna, 
ornnia integerrima. Flores ad apicem ramornm co- 
rymbosi vel rarius solilarii ebracteali Benth. ibid. p. 
303. 

Subulatœ : foliis subulatis linearibus ra- 
rius lanceolatis , floribus ad apicem 
r amortira sub s o lit ariis s es silibus vel 
paucis, pedicellis, inferioribus eloaga- 
tis. 

804. Phlox Sibirica Linn. 

Humilié cœspitosa pubescens vel basi glabra, foliis 
subflaccidis linearibus subulalisve ; calycis pubescen- 
tis laciniis lineari-subulatis suberectis ; corollœ laciniis 
obovatis retusis emarginatisve ; ovarii loculis super- 
posite biovulatis. Benth. I. c. p. 307. 

Phlox Sibirica Linn. sp. p. 217 .—Spreng. syst. veg. I. p. 
624. 

Flores rosei, interduni albi. 

In carapis siccis et montosis apricis Transbaicalensibus et D»- 
huricis frequens. F] or et Junio. fy. 

259. POLEMONIUM Linn. gen. 217. 

Gœrta. 1. p. 299. t. LXII. ~ Lam. ill. t. 106. ~ 
Schkuhr t. XXXFIU.—EndL gen. n. 3S22.— 
Spenn. icon. gen. Germ. fasc. XXI. 

Calyx laxe campanulatus 5 iidus , laciniis sublier- 281 

baceis oblusis vel acutiusculis. Corollœ tubns brevis- 
siinus, lirabus ample vel subrolato-eampanulatus laci- 
niis obovatis. Slamina declinata, ad faucem œqualiter 
iuserta, filamentis basi pJloso appendiculatis. Discus 
cupuliforrais crenatus. Ovula in loculis ovarii pluri- 
raa. Capsula ovoidea obtusa. Semina ovoidea, angu- 
lala, exalata vel breviler alata. Herbœ glabrœ vel 
sœpius apice vel omnino viseoso pubeseentes. Folia 
alterna, pinnalisecla, segmentis distinclis ex ovato- 
laneeolalis Supïemis raro coniluenlibus. Flores co- 
rymbosi, plerisque ebracteati. Corollœ cœruleœ, vio- 
laeeœ , purpurascentes vel albœ. Benth. L c. p. 
316. 

805. POLEMONIUM COERULEUM L. 

Glabrum vel viscoso-pubescens ; caule erecto fo- 
lioso ; foliorum segmentis lanceolatis acuminalis ra- 
rius subovalis ; fîoribus nuinerosis corymbosis ; caly- 
cis serai quinquefidi laeiuiis ovalo vel lanceolato-ob- 
lougis obtusiusculis ; corolla subrolalo-campanulata 
calyce 2—3 plo loogiore ; anlberis ovatis ; ovarii 
loculis 6—10 ovulatis. Benth. L c. p. 317. 

P. cœruleum Linn. sp. 230. — Spreng. sjst. veg. 1. p. 
623.-— /W* syn. JI. Germ. éd. sec. 11. p. 569. — Bunge 
in Ledeb. Jî. Alt. I. p. 232. 

Polemonium foliis pinnatis, fîoribus erectis, calycilms coroJhc 
tubo longioribus. Gmel. JI. Sib. IV. p. 103. n. 69. 
( var. fîoribus majoribus et calyce lanato ) . 

Radix obliqua vel repens. 

In umbrosis herbidis ubique copiose nascilur, alpes ascendens, 282 

ubi omnibus partibus prœter flores minus evadil. Floret Ju- 
nio et Julio. 9^. 

806. POLEMONIUM PULCHELLUM BgC 

Glabruin vel superne viscoso-pubescens ; caule 
bumili nudiuscuJo ; foliorum segmenlis- obovatis ob- 
longisve ; floribus paucis longe pedimculatis ; caly- 
cis sub 5 partiti Jaciniis angustë oblongis acutiuscu- 
lis ; coroliis subrotato-campanulatis calyce 2 — 3 pJo 

longioribus. Benth. I. c. 

» 

P. pulchellum Bge. in Ledeb. fl. Alt. I. p. 233. — Ledeh. 
icon. pi. fl. Ross. Alt. ill. t. 20. 

P. humile Willd. ex Schult. syst. veg. IV. p. 792. — Turcz. 
Baie. Dali, n. 792. 

Calyces in speciminibus tam nostris, quam Altaicis a cl. Bunge 
missis, atque borealibus inter Jacutiam et Ochotiam, in Kam- 
czatka prope Tigil et ad portum Petropaulowskoi et in colo- 
niis ïlossicis Americanis lectis , semper pube viscosa tecti. 
Antherœ in omnibus ovato-subtotundae nunquam sagittata?. 
Capsida 9 locularis 12 sperma, seminibus lucidis triangulari- 
prismaticis, basi et apice oblique truncatis vel apice acutius- 
culis. 

In glareosis ad lacum kossogol , nec non in alpe Nuchuda» 
ban. Floret Julio. ££/. 

Ordo LUI. CONVOLVULACE/E font. tabl. 2. p. 

394. 

Calyx 5 sepalus, in Wilsonia gamosepalus 5 den- 
tatus. Sepala persistentia sequalia aut insequalia, uni- 
co, duplici aut etiara triplici ordine disposita, circa 283 

fmctum s.epe aucta. Corolla ganiopelala , hypogyna, 
regularis, tubulosa, campanulata , aut infundibulifor- 
mis, limbo mine 5 plicato nunc 5 lobo, ante anthe- 
sin conlorte sestivato , alba, cœrulea, lulea, sœpins 
purpurea. Stamina 5, sepalis opposita, corollce lobis 
alterna, bujus limbo plus minus alte inserta. Fila- 
menta sa?pe inaequalia basi dilatala quandoque villosa, 
nnda aut squamis munita, inelusa aut rarius exserla. 
Anlberae longa?, saïpius sagiltatae et basi adnalae, post 
antbesin ssepe tortiles, biloculares. Pollen granulosum 
spliôericum aut angulatum. Neclarium annuiare cirea 
ovarium plerarumque specierum. Ovarium nunc imi- 
cum simplex 2 — 4 loculare , rarius subuniloculare 
aut uniloculare, nunc duplex et quadruplex; in quo- 
que loculo ovulum unicum aut duplex rectum. Sty- 
lus spepius unicus integer aut apice plus minus pro- 
fonde bifidus, raro duplex. Stigma acutum, compla- 
natum aut globosum, ad cujusque styli ramifieationis 
terminum, ideirco in stylo unico bilobuin. Fructus 
capsularis varie dehiscens aut sicco-baccatus idebis- 
cens, 1 — 4 locularis, loculis 1 — 2 spermis ; capsula- 
rum dehiscentia valvata. Semina seepius hinc rotun- 
da, hinc plana, basi ad centrurn in angulo iuterno 
dissepimentorum inserta, glabra aut villosa. Testa 
saepius dura nigra. Albumen mucilagineum. Cotyle- 
dones foliaceœ corrugatse, in Maripa crassae rectoe, 
in Guscuta nnllœ. P«.adicula incurva infera. Herbse, 
suffrutices, frutices, rarius arbores. Gaules nunc rec- 
ti, nunc repentes, saepius sinistrorsum volubiles, in 
Guscuta parasitici aphylli. Folia alterna simplicia 
intégra aut lobata, sessilia aut petiolata, ssepe in eo- •284 

dem specimine varia,, nempe ad bas im aut api'cem 
caubs, in ramulis floriferis aut in slolonibus sterilibus. 
Flores in peduncnlis uni-aut mullifloribus axillaribus 
disposiii, cymas, racemos, umbellas, corymbos, capi- 
tula sœpe efformanles. Pedicelli in pedunculis arti- 
culati saepe bibracteati. Bracteœ {loi i plus minus ap- 
proxhnatae , nunc eliam florem involventes. Radix 
simplex aut tuberosa. Pubescentia caulis , foliorum, 
pedunculorum, sepalorum, capsula? eliam seminum, 
rarius nulla, saepe spectabili-s et fulgens. Choisy in 
DC. prodr. IX. p. 323, 

Tribus I. CONVOLVULEM Choisy Conv. or. 

Embryo cotyledonens. Carpella in uniim coalila. 
Fruclus capsularis debiscens. Choisy in DC. prodr. 
IX. p. 335. 

260. IPOMOEA Linrt. sp. 

Convoi vuli et Ipomoeœ sp. auct. Endl. gen. n. 
3803 c. 

Galyx 5 sepalus. Corolla campanulata. Staraina 
inclusa. Stylus 1. Stigma capitalura sœpius bilobuni. 
Ovarium biloculare, loculis 2 spermis. Capsula 2 lo- 
cularis. Choisy I. c. p. 348. 

807. Ipomoea Sibirica Pers. 

Ilerbacea, volubilis, glabra ; foliis cordato-acumi- 
nalis, margine interdura repando-sinuatis , petiolalis ; 285 

peibmculis inferioribus unifions, superiorilms 1 — 2 
iloris, folio brevioribus petiolam superantibus, supra 
médium bibracteatis ; sepalis oblougis acutis 2 lin. 
longis glabenrimis ; corolJa albida semipollicari gla- 
bra. 

I. Sibirica Pers. ench. I. p. 183. — Choisy in DC. prudr. 
IX. p. 377. 

Convolvrulus Sibiricus Linn. niant. 203. 

C. rupeslris Pall. il in. III. p. 723. t. K. — Sprcng. sysl. 
veg. I. p. 595. 

Capsula globosa lnlocularis 4 sperma : scminibus asperiusculis. 

lu rupibus ex adverso oppidi Selenginsk. Florct Julio. Q- 

2G1. CONVOLVULUS Linn. sp. 218. 

Putl. et Endl. gen. Germ. fuse. XXIV. — Endl. gen. 
n. 3803 a — Gonvolvuli sp. aucl. 

Sepala 5. CorolJa campanulata. Stylus 1. Stigmaia 
2, liueari-cylindrica, sœpe revoluta. Ovarium biJocu- 
lare 4 ovulalum. Capsula bilocularis. Choisy l. c. p. 
399. § 1. C aule non volubili — OrthocaulosDon. 
Choisy L c. 

SOS. Convolvulus Ammanni Desrouss. 

Caule minimo procumbeiile sericeo lereli ; ibliis 
linearibus vix pollicaribus acutiusculis sericeis sessiJi- 286 

bus, pedimculis unifloris, paucis vix semipollicaribus 
tenuibus ; se palis acutis lanceolatis sequalibus sericeis 
l 1 / lin. longis ; coroïla semipolJicari albida lineis 
exterioribus purpurascentibus viJlosis notata Choisy 
L c. p. 402. 

C. Ammanni Desrouss. enc. 3. p. 549,—Spreng. syst. veg. 
I. p. 612. Ledeb. fi. Alt. I. p. 226. 

In specimine elatiore cœterum simillimo, a cls. Kzrelin et Ki- 
rilow in Sibiria occidentali australiore lecto, folia inferiora 
pauca aliis multo majora et latiora lineari-spathulata obtusa 
inveniuntur. An lusus? 

In apricis et montosis siccis transbaicalensibus et Dahuricis co- 
piosus. Flore t Junio, Julio. £>,. 

§ 2. Caule volub ili Strophocaulos J)on. 

Choisy. 

809. CONVOLVULCS ARVENSIS L. 

Caule slrlato angulato ssepius prostrato ; foliis sa- 
gïttalis subauriculatis ; pedunculis sœpius unifloris api- 
ce bibracleatis ; sepalis ovato-rotunclatis ; co-olla alba 
aut rosea ; capsula lœvi. Choisy l. c. p. 406. 

C. arvensis Linn. sp. 218.—/. Dan. t. 459. - Spreng. syst. 
veg. L p. 403.— Ledeb. fi. Jh. I. p. 224. — JTocà syn.fi. 
Germ. éd. sec. II. p. 569. 

Convolvulus foliis sagittatis utrinque acutis, pedunculis unifloris. 
Gmel. fl. Sib. IV. p. 95. 

Var. sagittifolius : glab er aut parce pub es- 
cens ; pedunculis nunc unijloris, nunc 287 

bijloris elongatis ; foliorum dia métro 
longitudinali transversalem mine dup- 
lo nu ne p lur ie s superante, auriculis 
sœpe bllobis ; corolla amplaptirpurea; 
calycibus obtusis s uh emar ginat is, in- 
térêt um ex emar gin ai ura muer o nul a- 
t is. 

C. sagittœfolius Fisch. in cat. hort. Gorenk. 1810. p. 28. 

C. arvensis <*. angustifolius et t. sagittatus Lecleb. Jl. Ah. I. 
p. 225 

C. arvensis â. crassifolius Choisy l* c. 

Haec varietas in montosis apricis non rara. Floret Junio, Ju- 
lio. %. 

262. CALYSTEGIA R. Br. prodr. Jl. N. Holl. p. 483. 

Putl et Endl. gen. Germ. fasc. XXIV. —Endl. gen. 
n. 3S01.— Convolvuli spp. Linn. et auct. 

Bractese duo oppositae florera involventes. Sepala 5 
œqualia. Corolla campanulata. Stylus 1. Stigiua bilo- 
bum, lobis lineari aut oblongo-cylindricis etiam corn- 
planatis. Ovarium biloculare, apice ob dissepiraentum 
abbreviatura uniloculare. —Choisy l. c. p. 433. 

810. Calystegu Dahurica Choisy. 

Superne volubilis deuse villosa aut glabra ; foins 
cordatis vel oblongo-bastatis acuminatis oblusiusculis- 
ve 1—2 poil, lougis petiolatis, pedunculis unifions 
foliis brevioribus, rarius illa adaequantibus ; bracteis 288 

ovatis 4 — 5 lin. longis abtusis mucroiialisve ; sepalis 
acutis lanceolalis bracteis brevioribus ; corolla cam- 
panulata speciosa rosea. 

C. Dahurica Cholsy in DC. prodr. I. c. 
Convolvulus Dahuricus bot. ??iag. t. 2609. 

ce. pellita Choisy Le: dense v illo s a ; foliis o b- 
lo ng o-h astatis, interdum b a s i subtr u n- 
catis obtusis v e l acutius culis , auric fa- 
its parvis vix foliis latioribus; bra- 
cteis s œ p e obtusis caly cibusve v illo su- 
lis. 

Convolvulus pellitus Ledeb. Jl. Alt. L p. 223.^-ïco/i, pi. fl, 
Ross. Alt. ill. t. 206.— Titrez, cat. Baie. Bah. n. 796. 

Calystegia pellita Don. 

/3. intermedia : similis prœcedenti sed pr en- 
ter pedunculo s et p etiolo s sup eriores 
glaberrima; bracteis a c ut iu se u lis mu- 
er o natisv e, caly cib us que glab ris cilia- 
tis. 

Convolvulus sepium flore roseo Turcz. cat. Baie. Dali. n. 
794: 

y. elongata Choisy l. c: b as i glab r a , p e dun- * 
culis p etiolis que s up e me, rarius etiam 
c aule pilosis; bracteis cal y cib us que 
p 1er unique ci liât is, rarius omnino g la- 
bris-, foliis si nu p r o fundo c o r datis acu- 
tis v e l ac uminatis t auri culis div aric a- 
t is ma jus c ul is. 280 

Convolvulus subvolubilis Ledt-b. Jl. Alt. l.p. 2*22. — icon. pi. 
fi. Ross. Alt. HL t. 205. — Titrez, cat. Baie. Dah. n. 
795. 

Calystegia subvolubilis Don. 

Planta valde variabilis C. sepium niniis approxiinata ( var. /3 
et y. ) et vix nisi pedunculis respectu foliorum brevioribus 
florumque colore diversa. 

Habitat «. prope Irculiam in montosis graminosis montis Za- 
riecznaya (Transangarensis) abunde, in Dahuria rara; £, et y. 
ad fluvium Schilka in lapidosis et cœt. Floret Junio, Julio. 

Obsetvatio. Convolvulus acetosœfolius olim a me in Bull, 
de la soc. des nat. de Mosc. 1840. p. 73. descriptus et 
Convolvulo c a 1 y s t c g i o i d e Choisy a cel. auctore 
injuste conjunctus non solum ad banc speciem , sed ad hoc 
genus non pertinet, est neinpe vera Calystegia et nunc 
Calystegia acetosœfolia nuncupanda. Descriptioni 
loco cilato dato addatur : braetcœ niagnœ ovatoe cucullatae, 
obtusiusculce nervosae, calycem obtegentes. Calycis sepala duo 
exteriera caiteris latiora et illa involventia. Nectarium annu- 
lare circa ovarium. Ovarium oblonguin, intus hirsirtum, unilo- 
culare. Ovula 4 subalato-triquetra. Stiginata linearia. 

Altéra species in prodromo non descripta , lerrarum unionis 
Americanae borealis indigena et ctun ccl. Hookerio sub Con- 
volvulo sagittato communicata , al) Iporaœa s a- 
g i 1 1 a t a Choisy longe diversa. Hujus diagnosis erit : 

Calystegia sagittata. 

Tota praeter pedunculos petiolosque glabra ; caule letragono vo- 
lubili ; foliis profonde sagittatis, auriculis diinidium diametri 
longitudinalis foliorum œquantibus vel superantibus divarica- 
tis ; pedunculis petiolisque pilis adpressis vestitis , illis lon- 
gioribus ; bracteis sepalisque puberulis acuminatis , hisce bre- 
vioribus. Ovaria subunilocularia, septo nempe incompleto, nec 

Turcz. Jlor. baical. dah. 19 290 

apicem, nec latera ovarii attingente. Stigmata complanata ob- 
longa. Sepala subœqualia. Flores speciosi ( purpurei ) . 

Tribus II. CUSCUTEM Choisy Conv. orient. 

Embryo acotyledoneus. — Herbae parasilicae Choisy 
prodr. IX. p. âô2. 

263. CUSCUTA Tourn. inst. Linn. gen. p. 56. 

Gœrtn. I. p. 297. t. LXII. — Lam. ill t. 88. — 
Schkuhr t. XXVU.-Endl. gen. n. 3816. 

Calyx 5, rarius 4 fidus. Corolla globoso-urceolata 
aut lubulosa limbo 5, rarius 4 fîdo. Slamiua 5, ra- 
rius 4, corollse tubo adnala basi intus ssepius squa- 
mis epipetalis suffulta. Ovarium liberum biloculare 4 
ovulatum. Slyli duo, raro m unura coadunati. Slig- 
mata acuta, clavata aut capitata. Fructus ssepius cap- 
sularis pericarpio ruembrauaceo. Embryo spiralis fili- 
foniiis plus minus circa albumen carnosum convolu- 
tus. Herbae volubiles parasiticœ, in terra germinantes, 
dein radicula mortua circua berbas aul fruûces ope 
bausteriorum adnexae et nutritœ ; caules llaveseentes 
aut rubescentes ; folia nulJa aut squamae minimae 
eorum loco ; lîores varie aggregati. Choisy l. c. 

Sectio 1 . Stigmatibu s acutis , aut c lavât o- 
incrassatis. 

811. Cuscuta Europ^a L. 
Caule capillaceo ; florum capitulis sessilibus densis 291 

approximalis ; calyce 5 partit*), lobis 5 / 4 lin. iongis 
obtusiusculis ; corolla urceolata calycem superante in 
apice capsulae marcescente ; staminibus subexsertis ; 
squamis ad basim Glamentoruru ; siyhs a basi arcua- 

tim divergentibus. Choisy L c. sub ( C. majore. C. 

Bauh. ) 

C. EurOfMM Linn. sp . pi. ( excl. var. P. ) — Spreng. syst. 
veg. I. p. SGl. — Ledeb. Jl. Alt. 1. p. 894,— Koch syn.Jl. 
Germ. cd. sec. 11. p. 569. 

Cuscuta Qoribas sessilibus Gmcl. fi. Sib. IV. p. 71. 

In graminosis prope Ircutiam et hinc inde in insulis fluvii An- 
gara reperitar. Florel a Junio per totam sestatem. Q. 

Seclio 2. Stigmatibus globoso-capitatis 
Choisy L c. p. 4ÔÔ. 

812. Cuscuta monogyna Vahl. 

Caule fuiiicuUri ; iloribus eapitatis aut scepius ra- 
cemoso-pedunculatis, ilore singulo sessili ; calyce li- 
neam longo lobis ovatis obtusis ; corolla calycem du- 
plo superante, 5 de n ta ta, lobis- acutis minimis ; sta- 
minibus imo tnbo insertis; stylis coalilis. Choisy l. c. 

G. monogyna Vahl symb. 2. p. 32. — Spreng. syst. veg. I. 
p. 86-i. — Ledeb. jl. Alt. I. p. 294. — Koch l. c. p. 570. 
Ad fluvium Angara. Floret aestate. Q- 

Ordo LTV. BORRAGINEyE Juss. gen. 128. 

Dict. se. nat. 6. p. 161. Asperifoliae Linn. ord. éd. 
Gis. p. 489. 

Calyx liber, herbaceus ssepius persistens, interdum 
post anthesin auctus, 5 ( rarissime 4- ) fidus aut par- 
titus, sepalis per œstivationem valvatis ( rarius imbri- 

19* 292 

calls ). CorolJa bypogyna decidua, gamopetala , ple- 
rumqiie 5 loba ; tnbo tereti, longiludîne vario , imo 
interdum nullo; limbo patente aut erectiuscnlo, aeqna- 
][ aut rarissime inœquali , lobis cum calycis lobis al- 
ternanlibus, per eestivationem ordine quincunciali im- 
bricalis, faiice nunc nuda nunc formicibus ante lobos 
silis aucta. Stamina tôt quot corollœ lobi, iis alterna, 
filamenla tubo adnata, libéra, cequalia, aut rarius inae- 
qnalia. Antlier.se erecUe aut incunibentes, biloculares, 
locnlis parallelis contiguis rima longitudinali dehiseen- 
libus. Ovarium constans carpellis : uno antico, altero 
postico ( plus minus distinctis, bilocnlaribus, loculis 
concretis aut cliscretis ; uniovulatis. Torus depres- 
sus aut elongatus, carpella aut basi aut dorso inserla 
gerens. Stylus 1 inter carpella distincta, aux ex api- 
ce carpellorum concretorum ortus , apice simplex, 
bifidus, aut bis bificlus. Fructus in variis varias, 4 — 1 
spermus. Semina albumine nullo aut tenui subcarno- 
so. Embryo rectns, inversus, raro arcuatus ; colyle- 
donibus foliaceis, intègris planis, rarius plicatis. Her- 
bœ aut suffrutices, imo frntices aut arbusculœ ( spe- 
cies ilorœ nostrre oranes lierbacece ). Superficies fo- 
liorum, calycum et ramulorum plerumque setis aspe- 
ra et demum squamellis albis ( pilorum basibus in- 
duratis) notata. Fol i a alterna simplicia , indivisa, ex- 
stipulala, penninervia. Racemi seu spicae, rarius co- 
rymbi, disposilione varii, sœpe secundiflori, ante evo- 
lulionem circiiiales. Succus aquosus, srepe sedativus 
seu narcolicus. Ordo e structura fructus ad labiatas 
et verbenaceas, ex flore ad solanaceas et bydropbyl- 
eas accedens. Alph. DC. in prodr. IX. p. 466. 293 Tribus 1. EI1EET1C.E Alph. DC. in prodr. IX. 

p. Ô02. 

Ovarinm indivisum, vel rarius lohatum, 4 locnlare, 
loculis falsis vel polius cavernulis interdum adjectis, 
apice stylum sœpius bilobum , rarius simplicem ge- 
rens. Fructus baccalus aut subexsuccus, indehiscens. 
Semina albumine tenui carnoso aut nullo donala. Co- 
tyledones planœ. Frulices aut herbœ. Alph. DC. L c. 

264. TOURNEFORTIA Linn. gen. n. 192. 

Gœrtn. fr. t. LUVL (ubi radicula per errorem infé- 
ra dicta ). Tournefortia et Messerschmidia Linn- 
mant. Lam. Juss. G. Von. EndL gen. n. 3747 — 
374S. 

Calyx 5, rarius 4 partitus. GorolJa hypocraleri- 
morpha fauce nuda. Stamina 5 rarius 4 inclusa. Sty- 
lus brevis, rarius elongatus aut deficiens. Stigrna in- 
divisum aut bilobum, peltatum, subconicum. Fructus 
bîcarpellaris, carpellis uunc indivisis pyreniformibus 
dispermis 2 — 3 locularibus , uunc bipartitis et ideo 
fructus tetradymus seu tetragaster evadens. Semina in 
loculis solitaria, radicula supera. Frutices erecti aut 
arborescentes, aut herbœ. Folia fere omnium alterna 
petiolata , rarissime aut partira opposita aut sessilia 
aut sinuata. Spicse secundiflorae srcpius cymosae. Go- 
rollae albee aut flavidae. Alph. DC. L c. p. ai 3. 294 
Sectio Arguzia Jmm. Ruth. p. 29. 

Messersclmiidiœ sp. Linn. 

Corollse lobi obtusi vel acuti, in praefloratione pli- 
cati, serins plani. Neclarium annulare mininnm. Sly- 
lus brevis, stigmate fungiforim , pileato , subcostato, 
apice 4 tubercLilato, persistente. Fructus bipartibilis 
exsnccns hirsutus, crista ettuberculis deslilutus dipy- 
renus, pyrenis osseis. 

813. Tournefortia Arguzia R. Br. in Schult. syst. IF. p. 540 

Canle herbaceo erecto ramoso villoso ; foliis sessi- 
libus integris plus minus villosis ; spicis pluribus in 
corymbnm terminalem dispositis ; coroJlae tubo villo- 
so, lobis calycis lanceolatis dnplo longiore. Alph. DC. 
I. c. p. 6U. 

T. Sibirica Linn. sp. 202. 

Messerschmidia Arguzia Linn. fil. Suppl. 132. Lam. ill. t. 
95. Gœrtn. fr. 2. p. 130. 

Tournefortia Arguzia R. Br. I. c. Spreng. Syst. veg. I. p. 
QU.—Ledeb. fi. Alt. I. p. 236. -PL Ross. III. p. 17 '. 

Messerschmidia Gmel. fi. Sib. IF. p. 77. 

a. latifolia: foliis ovatis , corollœ lobis ob- 
tusis. 

/3. angustior : foliis lanceolatis, corollœ lobis 
obtusis, rarius acutiusculis. 

y. rosmarinifolia : foliis lineari-lanceolatis, lo- 295 

bis corollœ acutis, Messcrschmidia rosma- 
rinifolia JVilld. in Schidt. syst. IV. p. Ô44. 

Varietates «. et /S., parum inter se distinctœ, promiscue crescunt 
in saisis Dahuriœ ad limites Chinenses v. gr. ad lacum 
exsiccatum Tarei, Zagan Noor et cœt. varietas y., quce forte 
propria est species copiose provenit ad lacum Buldunda. Flo- 
res planta; recentis odorem suavem spirant. Floret Julio. Q/. 

Tribus II. BORRAGEIE DC. prodr. X. p. /. 

Ovarium constans carpellis 2, nunc indivisis bilo- 
cularibus, nimc ssepius in maculas duas uniJoculares 
partitis. Slylus e basi gynobasica inter ovarii segmen- 
ta ortus , apice simplex aut bifîdus. Fructus siccus 
aut rarissime ( in mertensia ) subcarnosus, bi-aut sse- 
pius quadripartibilîs , segmenlis in priore casu 2 — , 
in posteriore 1-spermis. Semina exalbumiuosa, Fru- 
tices aut ssepius herbse. Radix ssepius extus rubra. 
Folia ssepius setifera et demum squamelligera. Race- 
mi aut spicse ssepius secundiilori et juniores circin- 
nales. Alph. DC. L c. 

Subtribus L L1THOSPERMEJE DD. in Meisn. enum. 
p. 189.— Prodr. X. p. 57. 

Nuculse 4 distinctse, uniloculares , basi clausse nec 
perforatse, areola nempe plana minima toro insiden- 
tia, a stylo et gynobasi libéra?. Gorolla nuda aut 
( interdum in eodem génère ) gibbis aut fornicibus 
sub medio loborum donata. Alph. DC. L c. 296 

265. LITHOSPERMUM Tourn. inst. 127. t. 55. 

Linn. gen. n. 161.— Lam. M. t. 91.— Gœrtn. fr. 1. 
p. 327. t. UVIL-Endl. gen. n. 3769. 

Calyx 5 partitus, lobis œqualibus. Corolla infundi- 
buliformis aut rarius hypocraterimorpha, pervia, fau- 
ce nuda, vel rarius gibbis 5 cum starainibus aller- 
nantibus, pilosa aut laevi, lobis subrotundis. Anlherae 
oblongae brevissime stipitatae plerumque inclusse. Stip- 
ula capitatura subbilobura. Nuculae ovatœ laeves aut 
rugosae basi truncatae imperforatee. Herbœ aut suffru- 
tices , habita et habitation e diverses. Radiées saepe 
crassee cortice rubro et ideo linclorise. Folia alterna 
intégra ssepius pilis simplicibus scabra. Flores spicati 
aut racemosi bracteati, colore varii. Alph. DC. L c. 
p. 13. 

Sectio Eulithospermum DC. mss. 

Faux corollse 5 gibba. Nuculae lapideae laevissimae. 
Corolles alboe, albidae aut flavœ Alph. DC. L c. p. 
76. 

814. LlTHOSPERMUM OFFICINALE LîtlJl. 

Caule herbaceo tereti erecto superne ramosissimo, 
foliis late lauceolatis acutis venosis scaberrimis, race- 
mis foliosis, corollae tubo longitudine calycis, nuculis 
lœvissimis. Alph. DC. I. c. 

L. officinale sp. 189. — Spreng. syst. veg. I. p. 544. — Le- 297 

deb. fl. Alt. I. p» 17 4. — Koch syn. Jl. Cerm ccL sec. 
II. p. *>19.—Ledeb.jl. Ross. p. 130. 

Lithospermum seminihus laevibus, corollis vix calycem superan- 
tibus, foliis lanceolatis. Gmel. fl. Sib. IV. p. 73. 

Corolla albido subflavescens. Nuculae maturae albœ perdurae. 
In siccis apricis prope Ircutiam alibique non infrequens. Floret 
Julio, Augusto. 2:- 

266. MERTENSIA Rottb. cat. bot. 1. (1797). 

Alph. I)C. in prodr. X. p. 87.— Gasselia Dumorl.— 
Steenbammera Reichenb. fl. excurs. I. p. 387.— 
Endl. gen. n. 3160.— Tarez, in bail. soc. Mosqu. 
1840. p. 241. 

Calyx 5 partitus , rarius 5 ficlus , corolla sallcm 
tluplo minor. Corolla lubo cylindraceo aat infundi- 
biliformi , limbo subcamp an ulato 5 fido ad faucem 
plicis 5 transversalibus, inlus prominentibus , ibique 
arcuatis glandulosis, faucem non claudentibus instruc- 
ta, rarius plicis deslituta. Slamina 5 plicis alterna , 
paulo inferius inserta inclusa. Filamenta ligulata, an- 
therœ subsagittalœ. Stylus filiformis, post antbesin sse- 
pius elongatus, stigma subcapilalum indivisum. Nucu- 
la? 4 dislinctœ, subdrupacece, areola laterali parva, 
ad basin nervi medii prominenlis sitse, receptaculo 
affixse. Herbse perennes. Folia saepe glabra pelluci- 
do-punctata integerrima subglaucescentia , radicalia 
palminervia petiolata, post anlbesim accreta, caulma 
sessilia. Racemi terminales , ssepe subcorymbosi aut 
fasciculati. Gorollee coerulese aut purpureo-cœruleae, 
variantes interdum albse. 298 

§ !.. Nuculœ rugulosœ, compressée , utrlnque 
convexiuscuïœ , margine in alam integram 
vel denticulatam expansée, nervo medio fa- 
ciei interioris alato. Faux corollœ plicis 
instructa* 

815. Mertensia serrulata Alph. DC. 

Caule ereclo glabro ; foliis radicalibus caulinisque 
inferioribus petiolatis ovatis , superioribus elliptico- 
lanceolatis, omnibus acutis glabris, margine obsolète 
serrulato scabris ; calycibus 5 fidis , denlibus obtusis 
cilialis ; corollœ lubo calyce sesquilongiore , limbum 
5 lobum vix superante ; stylo incluso ; nuculis mar- 
gine auguste alalis, ala denticulata. 

Mertensia serrulata Alph. DC. in prodr. X. p. 89.— Ledeb. 
fi. Ross. III. p. 132. 

Steenhammera serrulata Turcz. I. c. 

Lithospermum serrulalum Turcz. cat. pi. Baie. Dah. n. 805. 

Corollœ intense cœruleœ parvœ , illis mertensia? maritime mi- 
nores. A congeneribus distinctissima calyce 5 fido nec 5 par- 
tito et nuculis margine denticulatis. 

In lapidosis subalpinis inter fluvia Barguzin et Angaram supe- 
riorem , ad torrentes inter alpes Kawokta et Ukalkit. Floret 
Julio. %,. 

S 2. Nuculœ rugulosee , margine destitutœ , 
extus convexœ, intus carinato-alatœ. Faux 
corollœ fornicibus instructa. 299 

* foliis omnino g! abris. 

816. Mertensia denticulata G. Don. 

Glauca , caule erecto ; foliis subcarnosis, radicali- 
bus longe petiolalis ovatis cordalisve, caulinis basi 
atteiuiatis obovatis acutis, sessilibus; laciniis calycinis 
ovatis, obtusis; tubo corollœ calycem triplo superan- 
le , limboque 5 lobo parura longiore ; anlheris fila- 
nienla excedentibus; slylo demum exserto; peduncu- 
lis fructiferis cernais. 

Mertensia denticulata Alph. DC. I. c. p. 90. — Ledeb. Jl. 
Ross. III. p. 133. 

Pulmonaria Sibirica Linn. sp. pi. p. 194. 

Lithosperinum denticulatum Lehm.—Spreng. syst. veg. I. p. 

547. 

L. Sibiricum Ledeb. fl. Alt. I. p. ill. — Turcz. cat. Baie. 
Dah. n. 805. 

Steenhammera Sibirica Tarez. /. c. 

Anchuse foliis radicalibus cordatis , caulinis ovatis Gmel. Jl. 
Sib. IF. p. 75. t. XXXIX. 

Flores cœrulei, juniores vix purpurascentes. Tota planta glaber- 
rima prœter pedicellos et margines laciuiarum calycis pilis 
brevissimis adspersis. Talis est planta Baicalensis id est P. 
denticulata /5. Baicalensis Ledeb. fl. Ross. p. 134. Steen- 
hammera plerosporamea, forte speciem peculiarem sistit. 

In pratis humidis ad Baicalem prope pagum Kultuk. Floret Ju- 
nio, Julio, g/. 

Lithosperinum Pallasii Ledeb. (Steenhammera Titrez. ), cujus 300 

specimiua e montibus Altaicis provenientia , cum amie. Biui- 
ge communicata et Songorica ab amie. Karelin et Kirilow 
lecta, ante oculos habeo , a planta Baicalensi certe spécifiée 
distinctum est. Prœter noîas , jara indicatas recedit statura 
minore et foliis non sol uni radicalibus, sed etiam eauliuis in- 
fimis petiolalis. Planta superne cum pedunculis, calyce et co- 
rolla in speciminibus Songoricis parlimque AUaicis pube te- 
nui obducta, in aliis 1ère glabra. Hsec est pulmonaria Sibiri- 
ca Pall. vix autem Linnœi a cl. G. Don et postca a cl. 
Alph. DC. et Ledebour nomine Mertensiœ Sibiricœ salutata. 

** foliis plus minus s cabris. 

817. Mertensia stylosa Alph. DC. 

C aule suberecto glabriusculo aut pilosulo ; foliis 
acutis supra calloso-scabris : radicalibus petiolatis cor- 
datis ovalisque , caulinis inferîoribus basi attenuatis 
ovato-lauceolatis ; pedunculis fructiferis calyce parum 
longioribus ; calycibus 5 partilis, laciniis oblongis acu- 
tis pilosis, incanisve ; lubo corollœ intus glabro caly- 
ce duplo longiore, 1 imbu m 5 lobum parum superan- 
le; slylo exserlo ; nuctilis rugosis. 

Mertensia stylosa Alph. DC. prodr. X. p. 91. — Ledeb. Jl . 
Ross. III. p. 135. 

Pulmonaria stylosa Fisch. in mem. soc. Mosqu. 3* p. 62. 
Lithospermum stylosum Tarez, cal. pi. Baie. Dah. n. 804. 
Steenhammera stylosa Tarez, in bull. soc. Mosqu. 1840. 
Mertensia styloa Alph. DC. I. c. p. 91. 
Corollae azureae. 

In pratis subalpinis montiuin Baicalensium et Dahuricorum. Flo- 
ret Junio, Julio. £>£. 301 

818. Mertensia Dahurica G Don. 

Caule erecto soepe rnmoo, basi glabro apice pu- 
bescente siibincano; foliis aeuliusculis acumiiiatisve, 
supra pilosis srepe callosis, subtus glabris, radicalîbus 
ovalo-oblongis longe petiolalis, caulînis inferîoribus 
basi altenuatis, superioribus basi ovala sessilibus , li- 
neari-lanceolalis ; pedicellis frucliferis ( inferioribus ) 
calyce parum longioribus ; calyce 5 partito , iaciniis 
ovalo-lanceolatis oblusiusculis pilosis ; lubo corolle 
intus glabro , calyeem limbuiuque mullo superante ; 
stylo subexsertio ; nuculis rugosis. 

Mertensia Dahurica G. Don. gen. syst. IV. p. 318. — Jlpli. 
DC. prodr. X. p. 91. - Ledeb. Jl. Ross. III. p. 136. 

Pulinouaria Dahurica Fisch. mss. — Sims bot. mag. t. 1743. 

Lithospermum Dahuricum Lchm. asp. 2. p. 296. — Spreng. 
syst. veg. I. p. 545. 

Steenhainmera Dahurica Tarez. I. c. 

Mertensia Dahurica Jlph. DC. I. c. p. 91 

Ab omnibus corollœ tubo elongalo, foliisque angustis facile dig- 
noscitur. 

In pratis sylvaticis prœsertim subalpinis regionis cis et trans- 
baicalensis, nec non in Dahuria non rara. Floret Junio, Ju- 
lio. %. 

267. PULMONARÏA Tourn. inst. p. 136. t. 55. Lam. UL t. 93,—Endl. gen. n. 37ô9,— Pulmonaria? spp. Li inn, 302 

Calyx sub 5 fidus basi pentagono-prismaticus post 
autbesin subcamp anulatus , lobis erectis acuminatis. 
Corolla mfondibiliformîs , fauêe penicillis pilorum 5 
cum stamiuibus alteraantibus pilosa, esquamata. An- 
tberœ subinclusae. Stîgma bilabiato-globosum. Nuculae 
4 subturbinatae leeves basi truucatae imperforalae. Her- 
bee perennes bispidse. Folia radicalia e capitibus col- 
li sterilibus orta, saepius post anlbesin accreta petio- 
lata, caulina sessilia. Gaules floridî erecti, e colli ca- 
pitibus diversis qnam folia radicalia orlî , simplices. 
Corollse ineuntes roseœ, dein purpurese aut coeruleœ, 
oranes variantes albre. Flores iu iisdem speciminibus 
scepe pseudo-polygami , alii autheris omnino inclusis 
et stylo exserlo, alii autheris ad faucem et stylo în- 
cluso donali Alph. DC. L c. p. 92. 

819. PULMONARIA MOLLIS Wulf. 

Foliis radicalibus elliptico-lanceolatis lanceolatisque 
in petiolum lato-alatum decurrentibus, caulinis ovato- 
lanceolatis semiamplexicaulibus ; pilis caulîs mollibus 
articulatis viscoso glaudulosis. Alph. DC. L c. 

Pulmonaria mollis Wulf. ex Hell. fl. wirc. suppl. \3.-Spr. 
syst. veg. L p. &A7. — Reichenb. îcon. crit. cent. VI. p. 
4. t. Bill. f. 696 — Lèdeb. fl. Alt. I. p. i19.—Koch syn. 
fl. Germ. éd. sec. vol. II. p. 579. — Ledeb. fl. Ross. III. 
p. 137. 

Pulmonaria foliis radicalibus lanceolatis Gmel. fl. Sîb. IV. p. 
73. ( excl. syn. Linn. ). 

Flores primum rubri dein in cœruleum aut violaceum vergen- 303 

tes, vidi etiam specimina adulta floribus albis et roseis prap- 
dita. 

Ubique in piatis sylvaticis humidiusculis vulgaris <£,. Floret 
Aprili, Majo. 

268. STENOSOLENIUM Tarez, in bail, soc Mosqa. 1840. 

p. 268. 

Calyx 5-partitus. Corolla tubo graciii elongato ima 
basi interne piloso, cœterum glabro , gibbis foruici- 
busve destituto, limbo 5-fîclo obtuso subpatente tuba 
roullo breviore. Stamina a média tubi parie altitudi- 
ii e inœquali inserta ; an die ris linearibus, filainenlo 
dorso insertis , eo longioribus. Nectarium nulluin. 
Ovarium 4-parlitum. Ovula ex angulo inferiori inter- 
no ereeta. Stylus fiïifonnis , apice bifidus , nempe 
sligmatibus duobus obtusis basi augustatis terminatus. 
INuculre 4 ovoideo-lrigona 1 , acutiusculae, dorso conve- 
xse, ventre cariuatae, nitidne, irregulariler tubercula- 
lee, slipite brevi coneavo toro insicleutes. Senien obo- 
voideum , funiculo tenulssimo elongato e superiore 
parle stipitis insertum, bilo eentrali. Radicula mini- 
ma; supera. Cotyledones obovatae crassae. Herba 
Asiatiea ramosa , setis patulis hispida et inter selas 
pube brevi pubescens. Folia auguste lanceolata, ses- 
silia, inferiora obtusa, superiora acutiuscula. Racemi 
terminales demum elongati, bracteis dore longioribus. 
Corollse purpureo cœrulea?. Geuus Arnebiae nimis 
proximum, tamen nuculis stipitatis disiinctum; Alkan- 
nae quoque accedens sed corolla ornniuo nuda et 
nuculis non curvatis mains diversum. Nuculœ non ex- 30 i 

cavatce seu perforalse, nam cavitas intra stipitera bre- 
vem angustum stropbiolo destituta vix Anchusas re- 
vocat. Alph. DC. in DC. prodr. X. p. 103.—Ledeb. 
fi. Ross. III. p. 142. 

820. Stenosolemium saxatile Turcz. I. c. 

Anchusa saxatilis Pall. itin. n. 296. t. 92. f. 1. 

Onosma saxatilis Le Jim. asp. p. 371. 

Lycopsis saxatilis Turcz. mss. 

In rupibus transbaicalensibus ad Seleugam , ex adverso oppidi 
Selenginsk. Floret Julio. 0. 

269. MYOSOTIS Dill. nov. gen. p. 99. t. 3. 

Endl. gen. n. 3772. Myosotis sect. I. Lehm. asp. I. 
p. 178. — myosotidis spp. Linn. 

Calyx sub 5-partitus , 5-fidus aut 5-denlatus. Co- 
rolla hypocralerimorpha vel infundibiliformis , tubo 
recto calyci subœquali, limbo 5-fido obtuso piano aut 
concavo, fauce fornicibus brevibus obtusis plerumque 
instrucla. Aestivalio loborum sinistrorsum ( si e cen- 
tro floris prœ se observas ) conforta. Slanaina lobis 
fornicibus que alterna , sœpius inclusa, filamentis bre- 
vibus, antheris ovali-oblongis integris medio dorso 
affixis, apiculo membranaceo vel calloso termiuatis. 
Stigma obtusura subbilobum. Nucuke A fundo calycis 
affixse elliplicae compressai lœvissimœ glaberrimse, ba- 
si umbilico minimo donatce imperforalae. Sernen ere- 
clum. Radicula supera brevis, cotyledonibus obovatis 305 

crassis multo brevior. Berbœ erecUe villosulce. Folia 
radicalia in petiolum attenuata , caulina sessilia. lia- 
cemi juniores scorpioidei, deraum elongali , inferne 
interdum bracleatî, siepius ubique ebracteati , pedi- 
cellis extra-axillaribus. Corollre cœrulea? roseœ aat 
albœ, ad faucem interdum lutese , rarius limbo mini- 
mo omnino flavo, fornicibus brevibus sa?pe emargi- 
nalis, glabris vel brevissime papillosis , raro nullis. 
Alph. DC. I. c. p. 104. 

Seclio Eumyosotis Titrez, in bu IL soc. Mosqu. I. c. 

Corolla fornicibus gibbosis nunc mlnimis , srepe 
emarginatis apice tubi clausa. Anlberœ inclusse fila- 
mento longiores erectec. Flores racemoso-scorpioidei. 
Alph. DC. I c. p. 105. 

* pili calycis adpressl nunquam apice unci- 

nati. 

821. Myosotis palustris TVith. 

Rhizomate oblique repente ; caule angulato ; folïis 
caulinis oblougo-lanceolalis acutiusculis; caljce 5-den- 
tato adpresse piloso, fructifero aperto ; stylo calycem 
subaequante. Alph. DC. I. c. 

M. palustris With. arr. brit. 2. p. 233.— Spr. syst. veg. I. 
p. 557. — Koch syn. fl. Germ. éd. sec. H. p. 580. — 
Ledeb. fl. Ross. III. p. 143. 

M. nemorosa Bess. Ledeb. fl. Alt. I. p. 188. 

Specimina nostra pertinent ad var. â. laxifloram DC. prodr^ 
etiamsi pubes in caule ramisque adprcssa. 

Turcz. jlor. baie al. clah. 20 306 

In paludosis prope lrcutiam, ad Baicalem prope monasterium 
Possolskoy et cœt. Floret Junio, Julio. Q. 

822. Myosotis caspitosa Schultz. 

Radice descendente midique fibrosa ; caule tereti 
erecto ramoso adpresse puberulo ; foliis lineari-ob- 
longis obtusis ; pedicellis calyce longioribus ; calyce 
5-fido adpresse piloso, fructifero aperlo ; stylo bre- 
vissimo. Alph. DC. I. c. 

M. cespitosa Schultz fl. Sluttg. suppl. U.—Ledeb.fl. Alt. 
I. p. iSS.—Koch syn. fl. Germ. I. c. p. 580. — Ledeb, 
fl. Ross. III. p. 144. 

In arenosis humidis ad Baicalem prope monasterium Possolskoy. 
in umbrosis Dahurire orientalis prope Gorbitza. Floret Junio, 
Julio et Augusto. *&• 

** pili calycis patuli et in basi p atentissimi, 
extremitate uncinulato-recurva. 

823. Myosotis sylvatica Hoffm. 

Caule ereclo basi patenlira piloso ; foliis oblongo 
lanceolatis molliter subbirsutis ; racemis elongatis; pe- 
dicellis fructiferis calycera œquantibus longioribusque, 
calycibus profunde 5-fidis pateiuira pilosis, piJis ba- 
seos divaricatis uncinatis, fructiferis lobis erecto-con- 
niventibus ; carollœ limbo piano. Alph. DC. I. c. p. 
107. 

M. sylvatica Hoffm. Deutsch. fl. I. p. 65. — Koch sjrn. Jl. 
Germ. I. c. p. 561.— Ledeb. fl. Ross. III. p. 145. 307 

M. alpestiis Schmidt Jl. Boh. cent. III. n. *'2b.-Spr. $yst. 
veg. I. p. bbl .—Ledeb. Jl. Ait. /. p. 189. — Tarez, eut. 
Baie. Dah. n. 810. 

M. suaveolens Kit. Schult. syA. veg. IV. p. 102. 

In collibus apricis et ad marginea sylvarum fréquent. Floret a 

Majo per totain aestatem. ££,. 

Varietatem albifloram hinc inde observavi. 

Sublribus II. CyisoglossejE DC. 

In Meisn. comtn. p. 1S7. (ex cl. Rocbelia ). 

Nuculse 4 , distinctac , sœpius echînatœ vel alatae, 
basi clausce imperforatœ , oblique insectre , gynobasi 
et intertlum stylo plus minus adhérentes. Seraiua eo 
altius inserta quo magis nuces stylo adhaerenl, nem- 
pe sublateraJia, lateralia vel pendeutia. Corolla regu- 
laris, fornicibus aute lol)os sitis clonata vel rarius 
nuda. Alph. DC. I. c. p. IÎ7 U 

270. CRANIOSPEKMUM Lehm. as p. p. 337. t. 50. 

Alph. DC. I. c. p. 174. — Endl. gen. n. 3763. — 
( cfr. lab. nostr. Tab. XL ). 

Calyx 5-parlitus, Jobis erecliusculis in fructu apice 
conniventibus. Corolla tubulosa vix apice ampliata, 
calyci subœqualîs, ore nuda breviter 5 loba. Stamina 
medio tuba inserta , plus minus exserta y antheris 
oblongis nudis dorso afïixis inrumbeniibus filamento 
filiformi brevioribus. Ovarum 4 parïitum, lobis globo- 

20* 308 

sis, sunerne dépitas»-. Stylus exserlus aut longitudine 
corollœ. Stigrila capitalum. Nucuîœ 4 ( quarto inter- 
dum imperfecto ) oblongae, medio oblique strangulatae, 
parte inferiore ope areoke oblongo-ovatœ , basi sub- 
gibbre , superne in carinana excurrentis , gynoslegîo 
adnatse, parte superiore m alam brevem productœ. 
Herbae perennes bumiles, dense villoso subhispidœ. 
Radix lignosa cylindracea. Gaules plures erecti digi- 
tales foîiosi. Folia oblonga intégra, infima ad basin 
longe ciliata. Race mi subcapitati terminales brèves 
foliosi, bracteis inierioribus ovatis aut subcordatis. 
Gorollce roseae. Genus Cynoglosseum suadente cl. Alph. 
DG. prope Omphalodem et Solenantbum ponendum, 
ab ulroque diversissimum babitu, forma nucularum et 
coroîlse fauce pervia propter hune ullijnum chara- 
eterem melius post Amsinckiam collocandum. 

824. Cra.mospermcjm subvillosum Leh/n. asp. n. 249. te. t. L. 

Ledeb. fl. Ross. 111. p. 174. 

C. hispidum Jiph. I)C. I. c. p. 175. 

Ad littora sabulosa Baicalis frequentissima. Floret Junio, Ju- 
lio, o- 

271. ERITRICHIUM Schrad. diss. asp. Gœtt. 1820. 

Comm. Gœtt. 4. p. 186.—Endl. gen. n. 3770. 

Gal.x 5-parlitus. Gorolla hypocraterimorpba, fauce 
formicibus parvis obtusis clausa genitalia inclusa. Nu- 
culac 4 triquetra prope basin lateraliler adfixa? basi 3 09 

îinperforatœ , areola insertionis sublaterali minuta 
punctiformi donatae, antice planœ, angulis lœvibus 
aat rarius crenalis. Herbae plerumqûe annuœ, foliis 
integris saepius alternis , floribus racemoso-spicalis 
ebracteatis sœpe minimis, race mis latefalibus aut ex 
axilla folii, corollis saepius al bis aut cœruleis. Genus 
a Myosotide divulsum ob nuculas Irigonas, sed forte in 
poslerum dividendura. Jlph. DC. I. c. p. 122. 

Sectio I. Coloboma Âlpli. DC. t. c. p. 126. 

Nuculœ dorso superiie truncatae faeie dorsali vel 
superiore plerumqûe margine dentifero cincla 

825. Eritrichium villosum Alph. DC. 

Caulibus basi îaxe ramosis et cespiiosis inferne ra- 
dicantibus, surculis floridis elongatis foJiosis erectîs 
pubescenlibus apice bifidis ; foliis eiliptico-oblongis 
acutis pilis sericeis longis sparse subvillosis; racemis 
geminis ereclis plurif loris basi bractialis; nuculis ad 
margines dentibus mflexis ciiialo-serralis Alph. DC. 
I. c. Lcdeb. fi. Ross. III. p. 130. 

Myosotis villosa Lcdeb. decad. in mèm. de l'acad. des se. 
de St. Pêlers. I. p. 51G. — ejusd.fi. Alt. I. p. 191.— 

ejusd. icon. pi. fi. Ross. Alt. M. t. 215. 

M. pectinala Tarez, cat. pi. Baie. Dah. n. 817. {non P ail.). 

M. drabœfolia Tarez, mss. 

In humidis alpis Nuchu Daban et passim in Jocis alpinis simi- 
libus. Floret Julio, Augusto. g,- 310 826. Eritrichium sericeum Alph. DC. 

Laxe cespitosum, caulibus basi deraissis ; floribus 
erectis utrinque adpresse sericeo-setosis incanis; foliis 
obloDgo-linearibus subaculis, pilis basi vix tuberculatis; 
racemulis paucifloris confertis inferne bracteatis; ca- 
lycibus adpresse sericeo-selosis acutis lubo corollae 
paulo longioribus, pedicello brevioribns. Alph. DC. 
I. c. 

Eritrichium sericeum Alph. DC. prodr. X. p. \26. — Ledeb. 
fi. Ross. p. 151. 

Myosotis multicaulis Tarez, cal. Baie. Bah. n. 814. 

M. ciliata Turcz. mss. non Rudolph. 

Herba digitalis. Folia prœter pubem adpressam utramque pagi- 
nara dense tegentem, longis et raris ciliis marginala. Flores 
amœne cœrulei. Nuculas valde immaturas tanlummodo obser- 
vare mihi licuit, quœ sunt compressa, supra margine crassius- 
culo, minute tuberculato circumdatae. Eadem videlur species 
ac Eritrichium rupestre Aiph. DC, cujus specimina allaica 
m statu florifero ( fructifera non vidi ) a nostris non viden- 
tur diversa. Eritrichium pectinatum Alph. DC, quod Erilr. 
rupeslri habitu dicitur simile, inihi prorsus ignotum. 

In collibus apricis ad Angaram , ultra pagum Olonki , atque ad 
viam Lenensem copiosissime provenit. Floret Majo, Junio. ^. 

827. Eritrichium ixcanum Alph. DC. 

Adpresse pillosura cinerascens; caulibus e collo so- 
Jitariis paucisve siraplicibus ; foliis lineari-oblongis 
obiusis erectis, radicalibus obtusis basi attenuatis et 311 

pilis patentibui ciliatis; raceuiis ereclis; elongatis Ia- 
xis; pedicellia fructiferis ereclis calyce duplo triplove 
lon^ioribus ; lobis calyeinis linearibus obtusiusculis 
adpresse bispido-sericeis; corollae mbo calyce sublou- 
giorc lirobum palentem sequaote ; nuculis calyce pa- 
tente brevioribus oblique truncalis, margine pectinatis. 
Alph. DC. I c. p. 127. 

Myosotis incana Tarez, eut. Haie. Dali. n. 810. 

Caulcs 12—15 pollicares. Folia G— 15 lin. longa, radicalianon 
longiora nunc spalhulato-oblonga, caulina magifl linearia 1 — 2 

lin. lata. Corolke limbus cœruleus. Calyi fructifieras l.j Un. 
iongus. Nuculx glabras dentibus apice glochidiatis. Médium 
inter E. rapestre et cilialom. A ciliato, coi magis affine, dif- 
fert flore paululum minore, nuculis brevioribus facie supeno- 
re granulato-punctata nec laevi, dentibus non cilialis Al]>h. 
DC. I. c. 

A celeb. Ledebour forsan non immerito curn E. pectinalo et ci- 
liato jungitur. 

In rupestribus ad (1. Schilka, prope ejus confluxum cuin il. Ar- 
gun invenitur. Floret Junio, Julio, g/. 

Sectio II. Endogoma Turcz. in bull. soc. Mosqu. 
1840. p. 237. 

(ubi pro sectione Myosotidis propositum.)— Eritrichii 
sectio 4 Alph. DC. in prodr. X. p. 12S. 

Nuculœ turbinalae, puberulae, basi slipilalœ, latera- 
liter subtriangulares, hiuc versus cenlrum fions ma- 
gis prominentes, superiie facie majore convexiuscula 
immarginata terminatae. Anlberae brevissime apicula- 
tae. Herbae débiles annuae. Racemi basi tantum bra- 312 

cleati. Pedicelli apice incrassati aut filiformes. Ex ae- 
stivatione quinciuiciali corollse ad hoc genus revoca- 
vit ill. Alph. de Candolle. 

828. Eritriciiium radicans Alph. DC. 

Gaule debili diffuso ratnoso ; foliis ovato-oblongis 
acutis, inferioribus petiolatis ; racemis basi bracleola- 
tis Iaxis, demum valde elongatis apice que radie an li- 
bus; pedicellis filiformibus. 

Eritrichium radicans DC. I. c. — Ledeb. fl. Ross. III. p. 154. 

Myosotis radicans Tarez, cat. Baie. Dah. n. 815. — bull. de 
la soc. des nat. de M ose. 1840. I. c. 

Folia inferiora interdum 3 pollicaria, pollicem lata. Herba ha- 
bitu cum speciminibus elatioribus Eritr. peduucularis Alph. 
DC. satis convenieus, at notis expositis praeter flores majores 
distinctissima. 

lu luimidis ad torrenles in inferioribus regionibus fluvii Argun 
et ad fl. Amur. Floret Julio, Augusto, Q. 

Sectio III. àmblyjnotus Alph. DC. I. c. 

NucuUc oblongse, dorso obtusfe couvexae, ventre iu 
angulum promineiites, lœves, glaberrirnse. 

829» Eritrichium obovatum Alph. DC. 

Totum pilis adpressis sericeo-villosum canescens ; 
caulibus plurimis cespitosis basi ima ramosis , ramis 
lloridis simplicibus ; foliis radicalibus el plerisque 313 

cai:linis obovalis obuisis, senesceulibus albo-lubercu- 
latis, siiumiis obloiigo-linearibus; racenmlis subgeminis 
biaetealis paucifloris; miculis trigonis ad angulos lœ- 
vibus apice subacutis. Alph. DC. I. c. 

Eritrichium obovatum Alph. DC. I. c.-Ledeb. fi. Ross. III. 

p 163. 
Myosotis obovata Ledcb. in fi. Ail. h p. i90.-Ti*rcs. cat. 

Baie. Dah. n. 813. 
In siccis et lapidosis transbaicalcnsibus, % in Dahuria, in deserto 
Torensi, in deserto adverso insulœ Olchon etc. abonde 
crescit. Florct Junio, Junio. <£. 
Varietatem angustifolian, habita ad E. rapestre valdc acceden- 
tem in locis siccioribus alque in alpibus Dahuricis observavi. 
Flores cœrulei, interdum albi. 

272. ECHINOSPERMUM Svf. ined. Lehm. asp. p. 113. 

VC. prodr. X p. 13â. - End/, gen. n. 3786. - 
Lappula Mœnch meth. 416.—Rochelia R. et Sch. 
syst. IV. p. XL—Myosotldis spp. Linn. 

Calyx 5-partilus. Corolla hypocraterlmorpba, fauce 
formicibas brevibas clausa, limbi lobis obtusis. Sta- 
mina inclusa. Stigraa integrum aut emarginatum. Nu- 
culœ 4, lateraliter columnœ centrait affixœ , erectae, 
basi imperforatae, trigonœ vel compressse, disco dor- 
sali marginale- vel sœpius aculeis 1—3 seriatis, Kbe- 
ris vel basi connalis , apice glochidialis ( rarius tu- 
berculis brevissimis ) cinclo, cœterum lœves vel sae- 
pius tuberculatae. Species herbaoeœ annua? aut per- 
emies, sœpius piloso-canescentes, fere omnes -erectœ, 314 

simplices aut ramosae. Folia oblonga lanceolata aut li- 
nearia. Racemi fere omnium bracteati. Pedicelli brè- 
ves erecli, rarius post anlhesin recurvi. Corollœ cœ- 
rulese aut albœ fere myosotidis. Alph. DC. I. c. p. 
13â. 

Sectio I. Homalocaryum Alph. DC. I. c. 

Nuculae compressa?, exlus disco margineque alato-pe- 
ctinato planis 9 aculeis uniserialibus. Lobi calycis 
ovati. Alph. DC. I. c. 

830. EcHINOSPERMUM DEFLEXUM LthlU. 

Caule ereclo patentim villoso , ramoso ; foliis ob- 
longo-lanceolatis obtusiusculis, basi ciliaûs, pubescen- 
ti-birsutis ; racemis erecto-patentibus inferne bractea- 
tis; pedicellis deflexis ; lobis calycinis ovatis ; corolla 
calyce longiore ; nuculis margiue série aculeorum al- 
ternatim inaequalium, basi in membranam connalorum, 
apice glochidiatorum armatis, disco granulatis. 

E. deflexum Lehm. asp. I. p, 120. — Spr. syst. veg. I. p. 
567. — Ledeb. fi. Alt. I. p. 197. Alph. DC. in prodr. 
X. p. 135.—Koch syn. fi. Germ. éd. sec. II. p. 571.— 
Ledeb. fi. Ross. III. p. 154. (excl. var. Y.). 

Aculei in planta nostra breviores sunt quam in speciminibus 
meis helveticis a cl. Schleicher lectis; in speciminibus Kuri- 
lensibus aculei paulo longiores, lamen longitudinem illorum 
plantas helveticae non attingunt. E contra individua songori- 
ca ab amie. Karelin et Kirilow decerpta et nomine Ech. se- 
cundi salulata aculeis prœdita sunt illis speciminum Schlei- 315 

iherianorum non cedenhbus. His omnibus collatis, omnia pro 
formas unius speciei existimo. 

In monlosis siccis transbaicalensibus hinc inde nnscitur. Floret 
Junio, Julio. 3. 

831. EcHINOSPERMUM TUYMIFOLIOI Jlfll. DC. 

Caule crecto ramoso pilis adpressis canescente; fo- 
liis linearibus anguslis, utrinque piloso-eanescentibus; 
pedicellis frucliferis deflexis calyci minirao subaequa- 
libus; corolla longilndine calycis ; îmculis calyce Ion- 
gioribus, raargine série acuieorum allernatim inaequa- 
lium, basi connatorum, apice glochidialomm arraatis, 
disco granulosis. 

E. thymifolium Jlph. DC I. C. p. 136. (excl. synon. Echin. 
compressi. ). 

E. deflexum y. pumilum Ledeb.fi. Ross. III. p. 155. 

Praecedente multo minus et lenuius, candicans , corolla et fru- 
ctibus minoribus. Caeterum discus nucularum ut in Ech. de- 
flexo granulis minutis exasperatus. 

In rupestribus prope Selenginsk non copiose. Floret Junio, Ju- 
lio, c?. 

Sectio II. Lapplla Mœnch meth. 447. 

INuculce trigoiice glabrœ, extus disco piano vel cari- 
nato inter aculeos marginales pins minus depresso. 
Lobi lineares vel lineari-lanceolati. Alph. DC. L c. 316 

aculeis nucularum ad marginem utrumque 
biserialibus. 

832. Echinospermum Lappula Lehm. 

Caale erecto superne ramoso; foliis lance olatis in- 
cumbenti-pilosis ciliatis; peclicellis fructiferis ereclis; 
corollis calyce paulo longioribus; nuculis margine acu- 
leis glochidiatis biserialibus, clisco laleribusque tuber- 
culatis. Alph. DC. I. c. 

E. Lappula Lehm. asp. 121. — Spr. syst. veg. I. p. 467.— 
Ledeb. fi. Alt. I. p. 198. Koch syn. fi. Germ. I. c. p. 
67i.—Ledeb. fi. Ross. III. p. 155. 

Myosotis Lappula Linn. sp. 189.— fi. Dan. t. 692. 

In montosis siccis prope Ircutiara et alibi. Floret a Majo per 
totam œstatem. Q« 833. Echinospermum anisacanthum m. 

Caulibus e collo solilariis plurimisque strictis ,' api- 
ce tantum ramosis, ramis striclis, aut a basi ramosis, 
ramis patulis, foliis linearibus oblongisve tuberculato- 
pilosis; pedicellis calyce fructifero parum breviori- 
bus; corolla calycem paulo superante; nuculis margi- 
ne aculeis glochidiatis, biserialibus, approximatis ere- 
ctis, seriei exterioris plusquara duplo brevioribus, 
disco carinato obtuse tuberculato , lateribus rugosis, 
tuberculatisve. 

E. anisacanthum Turcz. cat. Baie. Dah. n. SU.— Ledeb. fl. 
Ross. III. }>. 156. 317 

Variât. 

et. caulibus apice tant u m ramosis , ramis 

strie fis; foliis linearibus pilis confertisca- 
nescentib u s, tuberculis minutis insidenti- 
bus\ aculcis scrici int crioris brevioribus, 
illas serici exterioris minus superantibus. ** aculeis marginalibus uniseriatis elon- 

ga tis. 83 i. Eciu.NOsrERMi m Uedowskii Lchm. 

Caule pubescente erecto apice paniculato-ramoso ; 
foliis linearibus sublanceolalisve patulo-pilosis cine- 
reis; pedicellis erectis braclea opposita mullo brevio- 
ribus Fractîferis patentibus ; lobis calycinis auguste 
linearibus; corolla? lubo calyci œquali ; nuculis com- 
pressis aculeis glocbidiatis uniserialibus , dorso et ad 
lalera muriculalo-rugosis, calyce accreto patente bre- 
vioribus. Alph. DC. I. c. p. 137. 

E. Redowskii Lehm. asp. n. 98. — Ledeb. Jl. Ross. III. p. 
158. 

E. inlcrmedium Ledeb. jl. Alt. I. p. 199.— ic. pi. jl. Ross. 
Alt. ill. t. 180. 

E. Redowskii et inlermedium Tarez, cat. Baie. Dah. n. 

822 — 823. 

In montosis siccis prope Irculiam , ad Baicalem prope Kultuk, 
in deserto dicto Kossaja Step, in Dahuria et ca?t. Floret cum 
praecedente. 0. 318 

Sectio III. Anoplocaryum Ledeb. fi, Ross. III. p. 

1ô4. 

Nuculae série unica tuberculorum niinimorum eglo- 
chicliatorLini marginatae. 

835. Echinospermum compressum m. Turcz. cat. Baie. Dah. n. 819. 

Vide Tab. XII. 

Radix fusiformis annua. Caules tempore florendi 
vix tripollicares, fruclîferi sesquipedales et ullra com- 
pressi glabri, versus apicera ob decurrentîam folio- 
rum alis brevibus puberulis marginati, e eollo pluri- 
mi vel prope basin ramosi. Rami simplices aut divi- 
si. Folia inferiora in petiolum elongatum compresso- 
alatum desinenlia, cimeato-oblonga obtusiiiscula rau- 
cronulata, superiora sessilia basi attenuata, elliptico- 
lanceolata, acutiuscula, supra glabra subtus pilis ad- 
pressis brevibus vestita , virentia. Flores primum in 
dichotomia ramorura et in axillis foliorum solilarii 
nascuntur, dein in spicis elongalis disponuntur , ple- 
rumque ebracteati. Pedicelli puberuli calycem ad- 
sequant, in specirninibus fructiferis illura triplo supe- 
rant. Calyx 5-partitus laciniis ]ato linearibus acutius- 
culis, margine etinnervo medio setosis, cœterum in- 
tusque glabris. Coroilœ tubus lutescens laciniis caly- 
cinis paulo brevior, limbo amplo , lobis rotundalis, 
araœne cœruleis, tubura excedentibus. Faux fornici- 
bus lunulatis lutescentibus clausa. Filamenla 5-filifor- 
mia, fornicibus alterna, antberis pyramidalis brevio- 
ra. Ovarium 4-lobum stylo filiformi stigmate que indi- 319 

viso superatimi. JVuculœ 4 , aut aborlu 3 rugulosa?, 
ncrvo dorsali eximie carinalo gynobasi pyramidato- 
tetragono innata? , série simplici tuberciilorum mînu- 
torum Eglochidiaiorum marginae, in medio disci linea 
luberculorum similium percursse. Planta forte sui ge- 
neris ab Ecbinospermis absentia acnleorum glochi- 
diatorum recedens , tamen medianle Ech. vahliano, 
tuberculis etiamsi brevibus, altainen, quam in noslro, 
multo majoribus saepeque glochidialis prœdilo, uli sec- 
tio Iinjus generis consideranda. 

Anoplocaryum coinprcssuin Ledeb. fi. Ross. I. c. 

In rtipibus Dahuris ad limites chinenses , prope Altangan co- 
piose crescit, alibi non observalum. Floret Junio, Julio. Q. 

273. CYNOGLOSSUM Tourn. inst. t39. t. 57. 

Endl. gen. n. 3784. — Cynoglossi spp. Linn. Lehm. 
et cœt. 

Calyx 5-parlitns. Corolla infundibiliformis, tnbo ca- 
lyci subsequali, fauce fornicibus oblusis clausa , lobis 
oblusissimis. Stamina inclusa. Sligma iiitegrum aut 
emarginatum. Nuculœ 4 basi imperforata? , styli basi 
aflixœ subrotundœ convexœ aut depressœ non margi- 
nale glochidibus fere undique echinatœ. Herbae, ra- 
rissime suffrutescentes. Folia alterna intégra aut vix 
subdentata. Racerai sa?pe spicati, mine saepius ebrac- 
teati , rarius foliis parvis bracteali. Pedicelli unillo- 
ri. Corollae cœruleac , purpureae aut albae. — Alph. 
DC. L c. p. 146. 320 

836. Cynoglossum divaricatum Steph. 

Caule erecto divaricato ramoso pubescenti-villoso ; 
foliis inferioribus peliolatis ovalibus, superioribus ses- 
silibus lanceolatis utrinque attenuatis supra subglabris, 
subtus adpresse pubescentibus; racemis bracteatis ; 
caJycis lobis ellipûeis obtusis ; staminîbus inclusis ; 
nuculis depressis undique ecbinatis immarginatis. 
Alph. VC. L c. p. 1ô4. 

C. divaricatum Steph. in Lehm. asp. 124.— Spr. syst. veg. 
I, p. 565. 

C. officinale Ledeb. fi. Ross. III. p. 165. 

Ad pedem montis BurguUei prope Kiachta. Floret Julio , Au- 
guste %. 

Ordo LV. SOLANEjE Juss. gen. p. 124. 

Calyx 5-fidus aut 5-partitus , persistens aut deci- 
duus, basi circumscissa persistente. Corolla menope- 
lala, bypogyna , regularis vel subineequalis caduca, 
œslivatione plicata vel imbricata. Stamina 5, basi co- 
rollee inserla, ejusdera laciniis alterna. Antberse in 
apice filamentî aculi sitse, biloculares. Ovarium libe- 
rum biloculare ( rarius pluriloculare ), multi-ovulalum, 
placentis crassis, in medio dissepimenti adnalis. Sty- 
lus 1. Stigraa simplex. Fructus capsularis vel bacca- 
tus. Albumen carnosum. Embryo annularis vel spira- 
lis. Folia alterna superiora ssepe gemina , altero mi- 
nore. Inflorescentia sœpe extraaxillaris. Koch syn. 
Jl é Germ. I. c. p. 583. 32 i 

Tribus I. HYOSCYAMEM Endl. gen. pi. suppL IL 

p. 66. 

Embryonis magis minusve arcuati cotyledones se- 
micylindricse. Capsula bilocularis operculo circum- 
scîsso. 

274. HYOSCYAMUS Linn. gen. éd. Schreb. I. p. 133. 

Gœrtn. fr. I. p. 369. t. LXXXL f. S.—Schkufir t. 
LXlV.—Lam. M. t. 117. Endl. gen. n. 3S47. 

Calyx tubulosus 5-dentatus, persisteus. Gorolla in- 
fundibiliformis : limbo 5-fido, regulari vel îrregùlari. 
Stamina corollae inserta. Ovrarium liberum. Stylus 
simplex. Stigma capitatum. Gapsula calyce tecla cir- 
cumscissa, operculata, bilocularis : loculis polysper- 
mis; placentis dissepimento adnalis. Se mina alburai- 
nosa, borizontalia. Embryo subannularis, dicotyledo- 
neus. Ledeb. fi. Alt. I. p. 227. 

Sectio L Hyoscyamidium fFalp. rep. III. p. 19. 

Calyx tubulosus 5-fidus persisteus , basi ventrico- 
sus. Corolla campanulato-infundibiliformis , limbo ob- 
lique 5-lobo , segmentis obtusis, uno reliquis multo 
majore. Stamina inclinata. Stigma capitatum. Gapsula 
calyci immersa bilocularis polysperma , operculata. 
Herbœ viscido-lanatœ canescentes fœlidac ; foliis de- 
currentibus amplexicaulibus vel petiolatis ; floribus 
Tarez, fior. baical. dah. 21 322 

axillaribus sessilibus vel breviter pedicellatis biseria- 
tibus scorpioideis altérais, pallide luteis , purpureo- 
venosis vel luteis fuudoque obscuro. Walp. I. c. 

837. ÏÏVOSCYAMUS NIGER L. 

Foliis subovatis , radicalibus p étiola tis piuaatifidis, 
caulinis sessilibus siuuato-deutalis; calycibus axillaribus 
subsessilibus : deulibus mucronatis ; limbo corollœ re- 
liculato, Lccleb. Jl. A ! t. I. p. 22S. 

H. niger Linn. sp. 457. — Spr. syst. veg. I. p. 615. — Koch 
syn. Jl. Germ. ccl. sec. II. p. 585. — Ledeb. Jl. Ross. 
III. p. 183. 

Hyoscyamus foliis amplexicaulibus , sinuatis , floribus sessilibus 
Gmel. Jl. Sib. IF. p. 93. 

Ad vias et pagos in ruderatis. Floret a?state. ç$. 

Sectio 11. Physochlaina Walp. rep. III. p. 21. 

Calyx subinflatus 5-denlatus, dentibus ovalis obtu- 

sis. Gorolla campanulalo-innmdibiliformis, versus fau- 

cem gradatim ampliata 5-lobulata, lobis brevibus ob- 

tusis. Slamina 5-exserta, filamenta fundo corollœ ad- 

nata, basi pilosa. Stigma dilatatura. Antherae longi- 

tudinaliter déhiscentes. Capsula bilocularis opercula- 

ta. Herbœ perennes caulibus simplicibus , pluribus 

ex eadern radiée. Folia alterna solitaria intégra. Flo- 

o 

res fasciculati capilalo-corymbosi terminales. Gorolla 
obscure purpurea ( purpurascenti violacea ) TValp. 
L c. .3-23 

838. Hyoscyamls physaloides L. 

Foliis petiolatis triangularî-ovatis subrepandis ; ilo- 
ribus pedunculatis termiualibus ambellatis; gemtaKbus 
corolla breviorihns ; calycîbus fructiferis iuflatîs siùV 
globosis mutieis capsula multo majoribus. Ledeb. Jï. 
Alt. L p. 220. 

II. physaloides Linn. amœn. acad. Vît. t. G. /. t. — Spr. 
syst. veg. L p. (SYo. — Curt. bot. mag. t. 852. — Lcdêb. 
fi. Ross. III. p. 184. 

Hyoscyamus foliolis ovatis integcrrimis , calycibus iuflatis sub- 
globosis. Gmel. jl. Sib. IT. p. 93. 

Radix perennis, subrepens. Caulis pilosus, simplex vel ramosits, 
basi squamosus. Folia atro-viridia, glabriuscula , ovata , basi 
truncata , intcgerrima vel repanda Corolla calyce multo loti*- 
gior, purpurascenti-violacea : tubo inferne requaliter cyliudri- 
co, medio subito dilatato et superne subcampanulato ; îimbo 
regulari, 5-lobo. Calyx fiuctifer membranaceus , inflato-sub- 
globosus, fere physalidis Alkekeugi, capsula octuplo fere ma- 
jor. Semina aspera. Hyoscyamus orientalis M. B. huic simil- 
lima differt statura altiore robustiore , herba laetius viridi, 
magis pubescente, calyce longiore, tubo corollœ sensim sensim- 
que ampliato, genitalibus plerumque exsertis, nec non calyce 
fructifero coriaceo, minus inflalo, fere nicotianae rusticrc, cap* 
sulam vix duplo superante. Ledeb. L c. 

Habitat magna in copia in subsaisis Dahuriœ , ad fl. Argun, 
prope Zuruchaitui. Floret Majo. O,. 

Tribus IL EUSOLANEiï Endl. gen. p. 6G4. 

Embryonis magis minusve curvati colyledoiicS se- 
micylindricae. Bacca bi-plurilocularis, placentis ceulra- 
libus, rarissime capsula evalvis. 

21* 324 

275. SOLANUM Li'nn. gen. pi. éd. Schreb. I. p. 137. n. 337. 

Gœrtn II. p. 239. f. CXXXI. f. 4. - Lam. M. t. 
HÔ.-Schkuhr t. XLVl.-Eadl gen. n. 38ôô. 

Calyx. 4—10 denlatus vel (issus, persistens. Gorol- 
Ja rolata, plicala, 4—10 fida vel partita. Stamina co- 
rollœ inserla. Antherse conuiventes , libéra vel co- 
hsereiites, apice poris binis déhiscentes. Ovarium li- 
berum. Stylus simplex.. Bacca nuda, ( rarius calyce 
lecta ) 2 — 4 locularis : loculis polyspermis, septis pla- 
centa? cenlrali adnatis. Se min a albuminosa horizonta- 
lia. Embryo dicotyledoneus, spiralis. Radicula dorsa- 
lis. Ledeb. fi. Alt. I. p. 236. 

a. Solana, corolla ad basin, immaculata. 

839. SOLANUM NIGRUM L. 

S. glabriusculum, caule herbaceo angulato submuri- 
cato; foliis ovatis dentatis; racemis suburabellatis la- 
teralibus; corollis 5-fidis; baccis globosis. Ledeb. I. 
c. p. 237. 

S. nigrum Linn. sp. 266. excl. varr.—Spr. syst. veg. I. p. 
683. excl. varr. Koch syn. fi. Germ. I. c. p. 584. — 
Ledeb.fi. Ross. III. p. 188. 

Corolla alba. Antheree flavœ, liberœ. Stylus simplex pubescens. 
Bacca nigra, bilocularis. Scmina glabra, laevia. 325 

]). Dulcamurœ , corolla ad bas in 10-macu- 

lata. 

840. SoLANDM Persiccm W. 

Gaule teretiusculo frutescente scamleule inermi ; 
foliis subpubescentibus ovato-lanceolaiis cordatis inte- 
gerrimis; racornis cymosis lateralibus glabris'; corollis 

5-parlilis ; baccis elliplicis. Ledcb. I. c. 

S. Persicum JVilld. mss. in. Schult. syst. veg. IV . p. 662. — 
Ledeb. fi. Ross. III. p. 187. 

Valde afline S. Dulcamarre habitu, inflorescentia, floribus et bac- 
cis, facile tamen dignoscitur foliis semper indivisis, nunquam 
hastatis vel auriculatis. Ledeb. I. c. 

Frcquens ad fluviorum et rivulorum ripas. Floret Junio , Ju- 
lio. %,. 

p. Caulibas a basi ramosis, ramis patulis ; foliis oblongis viren- 
tibus, pilis rarioribus tuberculo majori albo insidentibus; acu- 
leis seriei interioribus longioribus, illos seriei exterioris raa- 
gis superanlibus. 

Habitat . in ruderatis prope Charatzai, nec non in Dahuria ad 
fluvium Onon , £. ad paguin Kultuk observata. Floret cum 
praecedente. Q« 

Ordo LVI. SGROFULARINEyE Lindl. introd. éd. 2. 

p. 288. 

Pediculares et Scrofulariee Juss. gen. p. 99 et 117 
(excl. gen.) — Rhinanlhaceœ et Personatse Juss. Ann. 
Mus. Ô p. 236 et 1â p. 394— Verbasceae, Antir- 
rhinese et Rhinanthaceae Koch syn. /l» Germ. p. 
610. 511 et 639. 
Flores hermaphrodili, saepissime irregulares. Calyx 

liber , persistens 5 — 4 nierus. Corolla gamopetala, 326 

bypogyna, pentamera vel ( lobis supremis coalilis ) 
telramera, rarissime 6 — 7 mera, aut lobis coalitis bilo- 
ba; œstîva!ione bilabiatiin vel irregulariter imbricata, 
lobis supremis extimis ant inlimis, rarissime plicata. 
Slamina corollœ inserta, cura lobis alternantia, supre- 
mura saepissime et nonnunquam eliam duo autica 
posticave sterilia aut deficietitia, quœ supersunt vulgo 
per paria œqualia. Antberœ biloculares, aut confluen- 
tim vel dimidiatim nuiloculares, loculis rima longitu- 
diuali deliiscenlibus. Ovarium liberuni, biloculare; o- 
vula iu quoque loculo plurima (rarissime gemina ), 
prope axiu in dissepimeuto inserta, anatropa vel ara- 
pbitropa. Stylus simplex aut apice brevissime bifidus, 
parle stigmatosa nunc lenuissima, nuuc incrassata in- 
tégra vel biloba. Fruclus capsularis, varie debiscens, 
rarius baccatus. Placentse 4 per dehiscenliam solutaj 
aut iuter se vel cum valvularum marginibus vel co- 
Uimna cenlrali varie coalilse. Semiua albuminosa , 
embryone recto aut rarius ctirvato ; nuuc ihaefi- 
nita: radicula ad bikini basilarem spectaute , nunc 
pauca vel definila: hilo plus minus laterali radicula 
ad apicem fructus spectante Bcnth. in DC. prodr. 
X p. 1S6. 

Subordo 1. Antirrhimde.e Bth. 

Àestivatio corollœ imbricalo-bilabiata, labio postico 
exteriore, Inflorescentia vel undique centripeta vel 
composila, partialis in cyma centrifuga ( cymis rare* 
ad uorem unicum in peduuculo articulato opposite 
bibracteato reduclis ), p ri maria in tbyrso centripeta. 
■Bth. L c. p. ISS. 327 

Tribus 1. Antirmilsk.g Chav. mon. Jnllrrh. 

Calyx 5 partitus vel ultra médium 5 fidus. Corolla 
tubulosa, bilabiata, serpe personala et basi calcare 
vel gibbo aucla, labio superiore bilobo, lobis paten- 
tibus reilexisve. Stamina 4 adscendentia, didynama, 
quinti suinmi rtidimento nullo vel parvo. Anlherœ 
biloculares, loculis distinctis conliguis parallelis vel 
divaricalis, rarius conflue ntibus. Stylus integer, apice 
stigmatoso sacpe emargiuato, rarius breviter bifldo. 
Capsula? loculi sub apice poris vel foraminibus 1 — 2 
déhiscentes, pori marginibus in laminam vel dentés 
[_10 fi S sis vel irregulariter ruptis, suturis carpello- 
rura dissepimento placeulifero adheerentibus. Sernina 
saepitts numerosa, testa foveolato-vel tuberculato-ru- 
gosa, rarius laevi, caelerum merubranacea alata. Em- 
bryo reclus vel leviler curvalus, radicula ad hilum 
spectante. 

276. LÏNARIA Juss. gen. p. 120. 

Chav. monogr. p. 91—EndL gen. n. 389\—Antirhini 
spp. Linn. 

Calyx profonde 5 partitus. Corolla personata, tubo 
basi calcaralo, labio superiore erecto, palato promi- 
nulo nunc araplo faucem claudente, nunc depresso 
fauce pervia. Antherarum loculi oblongi. Capsula ovoi- 
dea vel globosa , loculis sœpius subsequaiibus poro 
uni-vel plurivalvulato dehiscentibus, loculo infenore 
rarius minore, nunc indéhiscente. Sernina nunc ovo- 328 

idea aptera angulala vel rugosa; nunc discoidea ala 
membranacea cincta. Herbœ, rarius, suffrulices. Folia 
inferiora et surculorum saepius opposita vel verticil- 
lata, snperiora alterna. Inflorescentia Antirrhini flori- 
bus saepius minoribus nunc minimis. Benth. in DC. 
prodr. I. c. p. 266. 

Sectio Linariastrum Chav. L c. p. 114. 

Folia penninervia, sessilia vel semiamplexicaulia, 
alterna vel inferiora surculorumque rarius fere ornnia 
opposita vel verticillata, integerriraa, saepius glauca. 
Flores in race muni seu spicam terminale m dispositi. 
Corollae palato ad faucem prominente. Capsula den- 
tibus valviformibus 4—10 apice dehiscens. Semina 
angulata immarginata, vel discoidea margine raembra- 
naceo cincta* Bth. L c. p. 211 . 

S 1. Grandes,— Herbœ surculls sterilibus brevi- 
bus ve\lnullis, ramis florentibus cauliformi- 
bus erectis vulgo ultrapedalibus simplicibus 
vel paniculato ramosis. Folia ovata, oblonga, 
lanceolata vel longe linearia, saepius nume- 
rosa. Corolla, adjecto calcare, ultra 6 lin, 
longa. Semina discoidea marginata. Bth. I. c. 

841. LlNARIA VULOÂRIS Mlll. 

Erecta simplex vel ramosa, glaberrima vel inflore- 
scentia glanduloso-puberula; foliis altérais linearibus 
vel Jineari-lanceolatis acutiusculis approximatif; flori- 
bus pediccllalis dense conféras; capsula ovata vel 320 

ère cylindracea; semiuibus iu medio disci minute tu- 
berculatis. Bth. I. c. p. 273. 

L. vulgaris MM. dict.—Spreng. srst. veg. 11 p. 796— 
Koch syn.fi. Germ. éd. 2. 11. p. GQil. — Ledeb. fi. Ross. 
III. p. 206. 

L. acutiloba Fisch. mss. Ledeb. fi. Alt. 11 p. 444 

Autirrhinum Linaria Linn. Sp. pi. 858. 

Antirrhinum foliis lanceolato-linearibus, caule erecto, spicis ter- 
minalibus sessilibus, floribus tenninalibus imbricatis Gmel. fi. 
Sib. IV p. 186 (cum aliis speciebus confusa). 

Variât caule ±— 3pedali simplici vel ramoso, in nostris cete- 
rum sicuti inflorescentia semper glabro, calcare recto vel cur- 
vato. Capsula ovata vel potius ellipsoidea. CoroIJae majusculaî 
citrina;, palato saturatiore glanduloso-barbato. Linaria Bieber- 
steinii Bess. cujus spécimen unicum tanlum, cum auctore com- 
municatum vidi, ab hac distinguitur capsula globosa, sed sua- 
dente cl. Ledebour, character hic variabilis est. Linaria italica 
Trev. nonnisi flo.ibus minoribus discernitur. Racemus hujus 
sttrpis in speciminibus meis Germanicis, Hungaricis et Chi- 
nensi rêvera laxior est, sed in Uralensibus ab amie. Lessing 
lectis, valde confertus. 

In locis siccis ubique non rara. Floret Junio, Julio et Au- 
gusto. £,. 

§ '2. Supinae.—Herbae ramis floriferis decum- 
bentibus diffusis vel ramossissimis brevibus, 
rarius pedalibus. Folia inferiora et surcu- 
lorum 3—4natim verticillata, superiora vel 
fere omnia alterna. Corolla (excepta L. a rv en- 
si) ultra 4 lin. longa, interdum ampla. Se- 
mina disciformia, plus minus mar^inata. Bth. 
L c. p. 280. 330 

843. Llnaria Buriatica Turcz. 

Caulibus basi decumbeiitîbus simplicibus vel ra- 
raosis, iulerdum a basi ramosissimis foliisque, lineari- 
bns crassiusculis gl abris, foliis plerîsque altérais, infe- 
rioribus in individuis rainosioribus oppositis , inflore- 
scentia glanduloso-pubescente, pedicellis brevissimis; 
calycis segmenlis oblongis lanceoJatisve acutiusculis; 
calcare reclinsculo corollam subœquante, seminibus 
Jate margiuatis, disco lœvi. 

L. Buriatica Tarez, cat. pi. Baie. Dah. n. %5%—Bth. I. c. 
p. "28l — Ledeb.Jl. Ross. III. p. 211. 

a. ab ipsa basi ramosissi ma, ramis sterilibus 
paucis abbreviatis, floriferis 6 — 9 pollicari- 
bus, foliis angustissimis. 

/3. simplex aut apice parce ramosa, ramis bre- 
vibus, foliis paulo latioribus et brevioribus. 

Habitat « in arenosis transbaicalensibus; $ in campis Dahuriœ 
et arenosis insula? Olchon. Floret Junio, Julio. ^ 

Tribus 2 Chelone^: Bth. 

Calys 5 parlitus vel rarius 3 — 5 Mus vel dentatus, 
laciniis aestivatione imbricalis. Gorollœ tubus, sœpe 
venlricosus elongalus vel subglobosus, nunc cylindri- 
cus, rarius postice basi gibbus, autice integer; limbi 
5 lobi laciniae subsequales vel in labia duo varie con- 
natœ, cestivatione bilabiato-imbricatoe, labio postico 
exteriore. Stamina fertilia 4, rarissime duo postica 331 

sterilia, undique Te] basi declinala ( excepto leuco- 
carpo ) exserta vel inclusa. Antberarum loculi sœpe 
continentes. Staminis quinti postici rudimentum nunc 

minimum, nunc elongatum filiforme vel apice clava- 
tum, nunc usque ad faucem adnatum, ibidem sqtta- 
moeforme, rarius omnino deficiens. Stylus apice inte- 
ger vel emarginatus, minute stigmatosus. ( In Leuco- 
carpo apice bilamellatus ). Capsula eoriacea, rarius 
carnosa vel membranacea, septicide vel rarius loculi- 
cide debiscens, rarissime bacca indebiscens. Columna 
placenlifera posl debiscentiam sœpius a valvulis soluta, 
intégra vel rarius partibilis. Semina numerosa vel ra- 
rius in bacca pauca, radicula ad liilum spectante vel 
ab eo parum distante. Herbse, snfTnilices vel frutices. 
Folia saltem inferiora opposita. Inilorescenlia primor- 
dialis in tbyrso centnpeta, pedunculis cymoso-pluri- 
lloris, floribus in cyma cenlrifuga evolulis, vel rarius 
cymœ ad (lorem unicum reducta?, peduncuJo tune 
raedio arliculato ibidem opposite bibractealo. Pedi- 
celli in cyma ebracleolati, bractea sœpius subtensi. 
Benth. I. c. p. 298. 

ïll. SCROFULAFxIA Linn. gen. p. 312. 

Wydler monogr. in mém. phys. Gen. vol. 4— Nées 
jun. gen. pi. fl. Germ. icon. — Gœrtn. fruct. 1 p. 
249 f. Ô3-Endl. gen. n. 3S83. 

Calyx profunde 5-lobus vel 5 partilus. Corollœ tu- 
bus ventiieoso- dobosus vel oblonjms, limbi laciniis 
brevibus 4 superioribus erectis , intima patente , 2 332 

supremis socpius longioribus. S lamina declinala an- 
therarura loculis in uniim trausversum confluentibus, 
qninli slerilis rudimento ad apicem tubi squamœformi 
ve] nullo. Capsula sœpius acuta valvulis integris vel 
apice bifidis. Semina ovoidea rugosa. Herbœ vel suf- 
frutices. Folia opposila vel superiora alterna, intégra 
incisa vel disserta, saepe pellucido-punctata. Cymae in 
ibyrsum terminalem siraplicem vel subramosum nudum 
vel basi foliatura dispositœ, laxse, rhacbi pedunculis- 
que fere in omnibus glanduloso-puberulis. Corollae 
viridi-purpurascenles , purpureœ, luridœ vel flavse. 
Bth. L c. p. 302. 

Sectio Tomiophyllum Bth. 

Suffrutîces vel herbae perennes, radice lignosa, 
cauie basi ramosissimo. Pars inferior caulis et folia 
nunc glaberrima laevia ssepe glaucescentia, nunc plus 
minus squainulis peltatis integris vel stellato-laceris 
vel glandulis sessilibus aut stipitatis canescentia, nec 
unquara ( nisi in S. Taygeli ) pilosa. Folia crassiu- 
scula, sœpissime incisa, venis inter nervos furcatos vix 
anostomosantibus. Thyrsus rigidus glanduloso-puberu- 
lus. Pedunculi rigidi, bifidi, adjecto flore alari ( ra- 
mulo altero dichotomiarum ulteriorum aborlivo ), ramis 
simplicibus, uno rarius iterum bifido, unitloris vel 
llexuosis ramoso-plurifloris. Bth. L c. p. 310. 

843. Scrofularia incisa Weinm. Glabra virens vel subglaucescens; foliis oblongis 
vel ovalo-oblongis, grosse vel inciso-serratis vel sub- 333 

pinnatifidis crassinsculis; iliyrso elongato virgalo glan- 
duloso, cymis 1 — 5 (loris, pedicellis plerisque calyce 
longioribus; calycis laciniis suborbiculatis angusic sca- 
rioso-marginalis; starninibus demain exserlis; anlhera 
sterili ovalo-orbiculata; capsula ovoideo-couica. 

Scr. incisa Weinm. ind. pi. horti Dorp. p. a. 1810 p. 13G— 
Ledeb. fl. Alt. 11, p. 442 ejusd. icon. pi. fl. Rosj. Alt. 
ill. f. 156—/. Ross. III p. 219. 

Scr. Patriniana Jf'ydl. nionogr. p. 139 — Benth .1. c. p. 311. 

Scr. Gmelini Turcz. pi, exsicc. 

Scrofularia foliis cordatis duplicato-serratis, raceino composite. 
Gmel. fl. Sib. III p. 195 ( excl. syn. prœter Stell. ) 

a virens, foliis grosse et duplicato-crenatis, 
pedicellis calyce m cxcedentibus. 

j3. glaucescens, foliis inferioribus basi lyrato- 
pinnatifidisy inferne fere ad costam sectis, 
lobis oblongis iîicisis, pedicellis calycem 
excedentibus. 

Varietas a crescit in ripis'sabulosis Baicalis ad mouasterium Pos- 
solskoy, thermas Turkeuses et cœt., atque in Dahuria ad ri- 
vum lia cum £ mixta in illamque transiens. Floret Junio, 
Julio, fy. 

Subordo II. RHINANTH1DE.E Bth. 

Corolke aestivatio imbricata, lobis non plicatis, lale- 
ralibus vel uno e lateralibus sœpissime, nec uuquam 
poslicis exterioribus. Inflorescentia vel cenlripeta vel 
rarius composita, rarissime undique cenlrifuga. Folia 
saltem inferiora opposita, vel omnia alterna. Calycis 334 

segrneulum posticum in generibus pluribus clecsl. Ca- 
psula? fere semper loculicide déhiscentes, valvulis nunc 
inlegris medio septiferis nunc seplicide dehiscen- 
tibus vel medio columnœ placentiferœ adhaerentibus, 
rarius septicide déhiscentes valvulis integris. Ovaria 
et ^semina vel numerosa,vel pauca lateraliter aflixa 
pendilla medio fixa vel erecta, radicula ad apicem 
fructus spectanle. Bth. I. c. p. 423. 

Tribus 3. Sibthorpie^e Bth. 

Folia vel alterna, vel fasciculata, vel rarius oppo- 
sita, peliolis non convexis, iloralia caulinis couformia 
vel superiora gradatim decrescentia Flores axillares 
fasciculati, cymosi vel solitarii, superiores rarissime 
fasciculato-racemosi. Corolla rotata, campanulata vel 
rarius lubo disrincto infundibiliformis , laciniis 4 — 5 
vel rarius 6—8 subaequalibus planis patentibus, aesti- 
vatione saepius spiraii vel quincunciali, rarius irregu- 
lariler imbricata, uno e lobis iateralibus exteriore, uuo 
e posticis saepius intimo. Stamina 2 vel 4, rarius 5— 8 
subaequalia vel leviter didynama, omnina fertilia, de- 
ficienlium rudimenla nulla. Antherse biloculares vel 
coniiueiitini uniioculares, loculis muticis saepius parvis. 
Capsulas varias. Bth. I. c. p. 424. 

278. LIMOSELLA Linn. gen. p. Z20-Endl. gen. n. 3977. 

Galyx campanulalus 5 dentatus. Corollae tubo brevi 
subrotalo campanulato, Jimbo 5 fido. Stamina 4. An- 
therae loculis omnino confiuentibus uniioculares. Sty- 335 

lus brevis, apice clavalus, inerassalo-sligmalosus. Ca- 
psula bivalvis, valvuli's inlegris, dissepimenlo tenuissirao 
ineomplelo placenlifero parallelis. Herbcc iu aquosis 
vel in locis liyeinc inundatis crescenles, parvœ, cae- 
spilosa: vel replantes, glabra*. Cailles sloloniformes, 
ad nodos radieanles. Kami floriferi brevissimi nodi- 
forraes, foliis pedunciilisqiie dense faseiculatis, rarius 
bine inde elongaù, alternifolii. Foliorum peliolus elon- 
gatus iiliformis, lamina integerrima. Peduneuli foliis 
sa?pius breviores, unillori ebracleali. Btk. I. c. p. 42G. 

844 LlMOSELLA AQUATICA LitlTl . 

Foliis longe peliolatis auguste oblongis vel lineari- 
spalbulatis; corollce laciniis ovali-oblongis, qaam lubus 
calycis mullo brevioribus. Btli. L c. 

L. aquatica Linn. Sp. pi. $8l—Spreng. syst. veg. II. p. 

186—Ledeb. fl. Alt. IL p 4G3. Koch syn. pl.fl. Germ. 

éd. 2. //. p. 6\2—Ledeb. fl. Ross. III. 226. 
Limosella Gmel. fl. Sib. If. p. 72. 

Ad torrentes Scentza et Aladsclieja in limosis et udis legit bea- 
tus J. Kirilow. Floret Julio Q- 

Tribus 4. VERONiCEiE Bth. 

Herbse, rarius frutices vel arbores. Folia caulina 
omnia, vel saltem inferiora, opposita. Flores in ra- 
ceraos terminales vel axillares dispositi, altérai vel 
rarius oppositi, singuli bractea vel folio caulinis dissi- 
mili rarius iis conformi subtensi, ebracteolati, con- 
ferli vel dissiti, rarius ( foliis floralibus amplis ) axil- 336 

lares solitarii dicuntur. Calyx 4—5 partitus, rarius 
3 partitus vel 5 lobus. Corollae tubus brevis vel elon- 
galus, limbus païens vel rarius subereclus 4—5 lobis 
planis, uuo e lateralibus exteriore. Stamina 2 vel 4, 
slerilium vestigia nulla. Antherarum loculi confluen- 
tes, rautici. Stylus apice integer. Capsulœ varia?, sa> 
pissime loculieicle déhiscentes vel quadri valves. Bth. 
L c. p. 4ô6. 

279. VERONICA Linn. gen. p. 14. 

Gœrtn. fr. 1 p. 931 f. 61—Endl. §en. n. 3979. 

Calyx 4 — 5 partitus, rarissime 3 partitus. Corollae 
tubus nunc brevissimus nunc calycem superans, lim- 
bus 4 fidus, rarius 5 fidus, païens, laciniis laterali- 
bus vel ima e lateralibus exterioribus sœpius angustio- 
ribus. Stamina 2, tubo inserta, exserla, ad latera la- 
ciniœ superioris sita. Antherarum loculi divergentes 
vel paralleli apice continentes. Slylus apice integer 
subcapilato sligmatosus. Capsula coi pressa vel tur- 
gida, bisulcata, carpellis dorso plus minus loculicide 
dehiscentibus, marginibus inflexis columna? placenti- 
ferœ adhaerentibus vel plus minus ab ea septicide so- 
lutis; vel capsula septicide cum columna placentifera 
biparlibilis. Semina ovata vel orbiculata, facie inter- 
na plana vel concava affixa, dorso plus minus con- 
vexa, lsevia vel rugulosa. Albumen sœpius oblongum, 
circumdatum testa incrassato-cartilagiuea alœformi vel 
calloso-marginante. Embryo rectus; radicula ad apice m 
fructus speclans in speciebus oligospermis, ab hilo 
parum remota in polyspermis. Herba?, frutices vel 337 

rarius arbores. Folia çaulina opposita aut rarius ver- 
licillata, in una lautum specie pleraque alterna, llo- 
ralia semper alterna sœpissime bracteaeformia, rarius 
caulinis eonformia. Flores in racemos terminales vel 
axillares dispositif in axillis braclearum solitarii, vel 
rarius bracleis foliis caulinis subconformibus axillares, 
solitarii. Calycis segmenlum poslicum, dura adest, 
sicpissime caeteris minus» Corolla cœrulea, carnea vel 
alba, in iistlem speciebus sœpe variabilis, normalis 
4 iida, laciniis integerrimis, interdum (rarissime ta- 
men in omnibus (loribus ejusdem speciei ) lacinia su- 
prema vel intima emarginata vel indma ( an etiam 
suprema? ) bipartita vel etiam tripartita. In iisdem 
lloribus stamina occurruut interdum .'V — 1. Capsula 
sœpissime obtusa vel emarginata, in paucis speciebus 
acuta, vel acuminata. Bth. L c. p. 4âS. 

Sectio l. Leptandra. Nutt. 

Herba? elatae, perennes. Folia opposita, verticillata 
vel sparsa. Piacemi terminales, solitarii vel plures 
subpaniculati, elongati, multitlori, laxi vel spicaeformes. 
Bracteœ parvœ. Calyx seepissime 4 fidus. Corollœ 
tubus limbo suo et calyce mullo longior. Capsula o- 
vala vel oblon^a, obtusa vel emarginata a latere le- 
viter compressa, breviler loculicide debiscens, valvu- 
lis medio columnre placentiferse adbœrenlibus. Bth. 
L c. p. 4S3. 

845. Veromca Sibikica Linn. 

Caule elato glabro vel superne puberulo, foliis 
Turcz. jlav. baical. dah. 2*2 338 

subsessiJibus verticillatis, 5 — 9 nis, basi angustatis gla- 
bris; spica elongata crassa plerumque solitaria, (loribus 
brevissime pedicellatis: pedicellis calyce brevioribus. 

V. Sibirica Linn. Sp. pi. iV—Spr. syst. veg.I.p.10—Bth. 

I. c. p. 464—Ledeb.fl. Ross. III. p. 229. 
Veronica foliis sex aut plurirnis verticillatim caulem ambeunti- 

bus. Gmel. fl Sib. III. p. 217. 
Veronica spicata altissima, foliis verticillatim dispositis. Amni. 

Ruth. p. 20 f. 4. 
Leptandra Sibirica Nutt. gen. I. p. 8. 
Paedeiota Sibirica Walp. rep. III. p. 369. 
Spécimen foliis quinis, cum cœteris prope Ircutiam lectum, in; 

he.'bario meo servatur. Variât floribus cœruleis, rarissime albis. 

In herbosis, rpiam cis-tam transbaicalensibus atque in Dahuria 
crescit. Floret Junio, Julio. ££. 

846. Veronica tubiflora Tarez. 

Caule ereclo glabro; foliis linearibus, lineari-lanceo- 
lalisve, acutis, basi angustatis sessilibus, remote et 
auguste seratis, omnibus sparsis, aut inferioribus ra- 
rius approximatis binis aut ternis; raeerao denso so- 
litario; pedicellis praesertim inferioribus calycem su- 
perantibus. 

V. tubiflora Tarez, car. pi. Baie. Dah. n. 866 -Fisch. et 
Mey. ind. sec. sem. hort. Petr. p. 53 — Bth. I. c. p. 464 — 
Lecleb. fl. Ross. 1IL p. 229. 

Veronica spicata longis alternis foliis cœrulea. Messerschm. ex 
Amm, Rath. p. 27. 

Leptandra Meyeri G. Don gen. syst. IV p. 579. 

Paederota tubiflora Walp. rep. III p. 370. 339 

In pratis humidis Sibirioe transbaicalensis ad lluvium Barguzm, 
atque iti Dahuria. Floret Junio, Julio. Q. 

Seclio 2. Pseudo-Lysimachia Koch. syn. Jl. Germ. 

Herbae eJalcc perennes. Folia opposila vel rarius 
vcrlicillala. Flores in spicis racemisve terminalibûs 
elongatis solitariîs paniculatisve mime rosi. Bracteae 
parvae. Calyx saepius 4fidus. Corollae tubus latilu- 
dine sua longior, calycem vel limbum suum vix ex- 
cedens vel iis brevior. Capsula suborbiculata a latere 
leviter compressa, obtusa vel emarginala, valvulis fere 
ad apicem placentœ aduatis. Semina compressa hinc 
plana vel biconvexa. Bth. L c. p. 46*4. 

847. Vkronica spuria Linn. 

Carde erecto glabro vel tenuiter pubescenle; foliis 
plerisque oppositis vel tennis quaternisve oblongis, 
oblongo-lanceolalis vel lineari-oblongis, acutis, simpli- 
ciler vel subduplicato serratis, basi plus minus angu- 
stalis; racemis lerminalibus subpaniculalis laxiusculis 
densisque; bracteis anguste linearibus, calycis apicem 
non allingentibus. 

V. spuria Linn. sp. 13 — Spreng. syst. veg.I. p. 71 — Koch 
syn. fi. Germ. éd. 2 II p. Wl — Blh. I. c. p. 465 — 
Ledeb.fi. Ross. III. p. 231. 

ce. bracteis pedicello brevioribus vel illum 
subaequantib us. 

V. paniculata Linn. sp. 18 — Ledeb. flm Alt* 1. p. 29. 

V. foliosa W. et K. pi. rar. Hung. II p. 106/. 102 — J5e5> 
entim* Volh. p. 39. 

22* 340 

/3. bracteis inferloribus vel omnibus pedicello 
longioribus. 

V. linariœfolia Pall. in Wiïld. heib. n. 167- Turcz. cat. 

Baie. Dah. n. 869. 
V. angustifolia Fisch. in Link. enum. hort. Berol. 1 p. 19 — 

Spr. syst. veg. 1. p. 71. 
V. rubicunda Lecleb. fi. Alt. I. p. 28 (in nota) icon. pi. fi. 

Ross. AU. ill.f. 208. 
V. cartilaginea Ledeb. fi. Alt. I. p. 28 (in nota)- icon. pi. 

fi. Ross. Alt. ill. I. 210. 
Priorem varietatera in regionibus, de quibus agitur ipse non in- 

veni. Altéra in transbaicalensibus v. gr. prope Charatzai ali- 

bique in Dahuria non rara. Floret Junio, Julio. g/. 
Color florum dilute cœruleus vel carneus, rarissime albus. 

848. Veronica longifolia Linn. 

Caule glabro vel pilosulo; foliis peliolatis plerisque 
oppositis vel ternatim verticillatis, ex ovata vel cor- 
data basi, rarius subetmeata, oblongis vel lanceolatis 
acutis, argute-et saepe duplicato-serratis, basi inter- 
dain incisis, race mi s solilariis vel siibpaniciilalis; pe- 
dicellis calyce brevioribus vel longioribus. 

a. foliis longioribus, nempe latitudinem ba- 
seos pluries superantibus , substantia te- 
neriore. 

Veronica longifolia Linn. sp. pi. 13 — Spreng. syst. veg. I. p. 
71— Ledeb. fi. Alt. 1. p. 26-ÀW* syn. fl. Germ. éd. 
2. II. p. 66G— Blh. I. c. p. 465— Ledeb. fi. Ross. IH.p.VM. 

Veronica maritima Linn. sp . pi. 13 (forma foliis e basi sub- 
cuneata lauceolatis). 341 

S, foliis brevibus, lat itudinem duplo vel paulo 

magis superantibus, basi nunquam cunea- 

tis, substantia firmiore. Hacc iterum variât 

foliis infcrioribiis, quam superiora, multo- 

tics minori bus et omnibus subacqualib us. 

V. grandis Fisc h. ex Spreng. neue Entd. — Tarez, eut. Baie. 
Dah. n. ZlO — Dlh. I. c 

Provenit « unique in pratis luitnidis (i tantummodo in Dahu- 
riae siccioribus lecla. Floret Junio, Julio et Augusto. ^. 

840. Yeronica incana JJnn. 

Toi a incana vel niveo-totnenlosa eglandulosa; foliis 
opposilis oblongis: inferioribus oblusitisculis crenalo- 
serralis, superioribus anguslioribus acutis serratis vel 
integerrimis; racemo lerminali subsolitario densissimo; 
pedicellis calyce lomentoso brevioribus; bracteis in- 
ferioribas calyceai plerurnque superanlibns, reliquis 
brevioribus; capsula pilis brevibus subglanduliferis 
parce puberula calycem superante. Ledeb. Jl. Ross. 
III. p. 23ô. 

V. incana Linn. Sp. pi. 14 — Spreng. syst. veg. I. p. 71 — 
Ledeb. Jl. Alt. I. p. W — Koch syn. jl. Germ. éd. 2. 11. 
p. 607 (in nola). Bth. I. c. p. 466. 

/5. pube tenue subtomentoso-canescens major; 
foliis latioribus plerumque profundius ser- 
ratis. 

V. neglecta Fahl. enum. /. p. b9-Spr. syst. veg. L p. 71. 
V. canescens Schrad. connu, f. 19. 312 

Ulraque varietas ubique copiose in iocis siccis et monlosis na- 
scitur p tamen rarior. Floret Junio, Julio, fy. 

Sectio 3. Beccabdnga Griesebachii. 

Herbae perennes vel rarius aiinuœ. Folia serrala 
vel rarius integerrima. Racemi axillares oppositi, sa> 
pius multîflori. Corollae tubus brevissimus. Capsula 
oblonga ovala vel orbiculata a latere compressa, ob- 
tusa vel emarginata rarius acuta, loculicide clebisceiis, 
valvulis deraura bipartitis, mia vel ulraque a colum- 
na placenlifera secedente. Bth. I. c. p. 467. 

850. Veronica ciliata Fisch. 

Pilosa, caule simplici erecto, vel a basi ramoso, 
rarais adscendenlibus; foliis opposilis sessilibus ovatis 
vel ovato-oblougis integerrimis vel medio plus rai- 
rmsve serratis obtusiusculis; racemo ex axillis supe- 
rioribus paucilloris abbreviatis vel mullifloris folia su- 
peranlibus ; pedicellis frucliferis erecto-patentibus; 
calycibus 4 partitis lobis dense cilialis; coroliœ tubo 
brevissimo, limbo 5 fido insequali; capsulis ovato-ob- 
longis oblusis emarginatis, calycem sesquies supe- 
rantibus. 

V. ciliata Fisch. mss.—Blh. I. c. p. 461 — Ledeb. fi. Ross. 
Ul. p. 240. 

V. njacrocarpa Tarez, pol. desicc. 

Plauta a 2^ poil, ad pedalem altitudinem varions, non minus 
ludit foliorum margine et numéro florum in racemis; in spe- 
cinjiuibus minoribus lii non raro sont 3 flori, in majonbu» 343 

usque ad 13 flores numeravi, folia in minoribus interdum in- 
tegerrima, in majoribus aliquando grosse et inœqualiter scrrata. 

ïn rupibus Baicalensibns ad torrentem Urgudei, ad fluvium Ir- 
kut ex adverso Monda?, nec non in glareosis ad lacuin Kos- 
sogol Mougoliœ Chincnsis. Flore t Junio, Julio, ^b. 

851. Veronica Anagallis Linn. 

Glabra vel rarius puberula, erccla, foliis sessilibus 
plerisque cordato-araplexicaulibus lanceolalis vel ova- 
to-lanceolatis acutis serralis inlegerrimisque; pedicellis 
palenlibus; capsula orbiculala breviter emargînata. 

Bth. I. c. p. 467. 

V. Anagallis Linn. sp. pi. \G—Spr. syst. veg. 1. p. 73. — 

Lcdeb. fl. Alt. I. p. 31 — Koch syn.fl.Germ. éd. 2. IL p. 

603.—Ledeb. fl. Ross. Ht. p. 236. 
Veronica racemis lateralibus, foliis lanceolalis serratis, caule e- 

recto G mel. fl. Sib. lit. p. 224. 
In rivulis frigidis atque in paludosis v. gr. prope Wedenskaja, 

Turka et caet. Floret Junio, Julio. JJj. 

852. Veronica Beccabunga Linn. 

Glabra vel rarius puberula, decumbeus, foliis pe- 
liolalis ovali-ellipticis oblongisve obtusis creualo-ser- 
ratis crassiusculis, basi rotundatis; capsula subrotunda 
turgida leviler emargiuala. Bth. I. c. p. 468. 

V. Beccabunga Linn. sp. pi. 16— Spr. syst. veg I. p. 37 — 
Koch. I. c. p. 605 — Ledeb. fl. Ross. III. p. 237. 

Veronica racemis lateralibus, foliis ovatis planis, caule repente, 

Gmel. fl. Sib. III. p. 224. 
JVullibi ipse inveni sed enumeravi ex auctorilate cl. Lcdebou- 

riij qui speciiniua a cl- Krulise lecta vidit. 344 

Seclio 4. Cham^edrys Gries. 

Herbœ perennes, basi ramosa decumbentes et saene 
lignescenles, ramis clifïusis adscendentibus, veî raritts 
erectae. Folia opposita. Racemi axillares oppositi vel 
axilJa altéra sterili solitarii, plnri-vel miiltiilori. Bra- 
ctese parvœ vel infimae rarissime foliis subconformes. 
forollae tubas brevissimus. Capsula a latere valde 
compressa, angustissime ernarginata, valvulis columnœ 
place nliferae arcte cobaerentibus. Se mina compressa, 
bine plana vel biconvexa. 

853. Veronica Teucrium Linn. 

Caulibus erectis vel e basi arcuatim adscendentibus, 
sterilibus paucis vel nullis; foliis sessilibus e basi sub- 
cordala ovalis oblongisve inciso-serratis , racemis muî- 
tifloris; calycis laciniis valde inœcpialibus linearibus 
vel Imeari-lanceolatis; capsula orbic data sinu aculo 
ernarginata calyce breviore vel paulo longiore, basi 
vix angustiore. 

V. Teucrium Linn. sp. pi. 16 — Spreng. syst. veg. I. p. 73— 
Ledeb. fi. Alt. 1. p. 40. var. u.—Blh. I. c. p. 409. 

V. latifolia Linn. s p. pi. 18 (forma latifolia apud nos non ob- 
via)— Ledeb. fi. Ross. III. p. 239. 

Proportio capsulaium ad pedicellos variabilis esse videtur, nam 
in speciminibus meis Irkutianis pedicelli valde sunt elongati 
capsulas evidenter excedentes, talia vidi etiam in pluribus in- 
dividuis V. latifolia?. 

In monlosis gi-aminosis prope Irkutiam alibique satis vuî;*ari». 
Floret Junio, Julio. O- 3io 

Seclio 5. Veromcastrum Bth. 

Herbae perennes vel anima?, rarius basi liguescen- 
tes. Folia opposila. Racemi terminales nunc brèves 
densi nunc elongati interrupti, bracteis inferioribus 
foliis caulinis subconformibus. Galyx 4 partïtus. Co- 
rollœ tubus brevissimns. Capsula a lalere valde com- 
pressa sa?pissime eraarginata, valvulis columna? pla- 
ceutiferis. Bth. I. c. p. 479. 

§ 1. dlffusae. îlerbae perennes vel lïgnescen- 
tes, cae spitoso-ramosissimae Inimités. Race- 
mi pcr anthcsin capitati, fructiferi rarius 
elongati confertim spicaef ormes. Bth. t. c. 

854. Veronica densi flora ledeb. 

Canlibus diffussis ramosîssimis basi lignescenlibus 
dense caespitosis, bifaiiam villosis; foliis infimis minori- 
bus subsquarnœformibus, reliquis approximatis ellipticis 
vel obovalo-elliplicis parce pilosis dense serrulalis, 
basi inlegerrimis; racemo terminali: florifero conferto 
subcapilato , fruclifero breviter spicato ; pedicellis 
glanduloso-pilosis calyce subbrevioribus, fructiferis il- 
lum excedentibus; calycis laciniis longe articulato-ci- 
liatis; capsula ovata obtusa leviter emarginata, caly- 
cera superante. 

V. densiflora Ledeb. fi. Alt. I. p. 34 — Bth. I. c. p. 480— 
Ledeb. fi. Ross. III. p. 246. 

Paederota humilis Steph. in Willd. herb. — Walp. rep. III. p. 370. 

Capsula loculicide dehiscit. Placentae columnœ adhaerent. Semina 
leviter convcxo-concava ut in V. macrostemoue. 346 

Legi floriferam in alpe Schibet, fructiferam in alpe ad torren- 
tem Gremiaczaja, prope oppidum Barguzinsk. Spécimen meis 
simillimum in alpibus Uralensibus ab amie. Lessing lectum 
possideo. Floret Junio. ££/. 

S 2. alpinae. Herbae perennes. Rami floriferi 
vel caules erecti aut adscendentes . Race mus 
per anthesin capitatus vel elongatus, fru- 
ctifer basi saepissime interruptus. Foliavul- 
go in bracteas sensim abeunt. Bth. I. c. p. 481 . 

855. Veronica serpyllifolia Linn. 

Diffusa ramosissima glabriuscula, caulibus ramisque 
adsceudentibus; foliis ovatis ellipticisve suberenatis, 
infimis petioîalis suborbiculatis supremis in bracteas 
oblongas abeuutibus; racemo terminali laxo; pedicel- 
lis calyce plerumque longioribus; capsula suborbicu- 
Iito-obcordata transverse latiore obtuse emarginata. 
Ledeb. fl. Ross. 111. p. 24V. 

V. serpyllifolia Linn. sp. pi. 15— Sprcng. syst. veg. I. p. 
1%—Ledeb. fl. Alt. I. p. 36 — Koch. syn. fl. Germ. éd. 
2. //. p. GOS — Btk. t. c. p. 482. 

Veronica racemo terminali subspicato, foliis ovatis glabris cre- 
natis Gmel. fl. Sib. III. p. 223. 

Flores albi. venis cœrulescentibus. Specimina Irkuliana ab Eu- 
ropseis parum recédant caule leviter puberulo, bracleis caly- 
cibusque ciliolatis. Similia e Kamczatka, insulis Kurilensibus 
atque ex America boreali sub nomine V. adscenclentis accepi. 

Legi prope Irkuîiam in pratis Immidis Junio florentem. ^. 

Tribus 5. Euphrasie^e Bth. 
Calyx saepius tubulosus vei campauulalus plus mi- 347 

nus compressus el antice lanluin vcl autice et postice 
fîssus, dentîbus irregularibus postico minore vel dé- 
ficiente, lateralibus cura an t ici s, vel inter se, plus 
minus vel omniuo coalitis, rarius regulariter 5deu- 
latus vel 5 fïdus, rarissime 5 parlitus. Corollœ tubus 
cylindricus vel apice parum amplialus, 1 imbus bilabi- 
alus; labium superius galealum, inferius Irilobum vel 
tridentatum; sub lobis saepius in cristas 2 longitudi- 
nales elevalum, inter plicas marginesque nonunquatn 
in saccos 3 excavalum; labii inferioris lobi latérales 
œstivatione galeam amplectentes, lobo antico saepius 
(an semper? ) exlimo. Stamina adscendentia sub ga- 
lea didynama, postica rarius sterilia. Anlherie per 
paria vel omnes approximatœ, biloculares vel rarissime 
dimidiatse: loculi dislincli, approximati, paralleli, basi 
sa?pe mucronati vel aristati. Stylus filiformis apice 
integer vix incrassatus, tenuiler vel capitalo-stigma- 
tosus, rarius sub apice loculo minore postico auctus. 
Capsula loculicide bivalvis, valvulis integris medio 
septiferis placentas auferentibus vel basi cobaerentibus. 
Semina vel numerosa transversa, vel pendula, radi- 
cula ad hilum speclante, vel pauciora majuscula late- 
raliter affixa, vel adscendentia, radicula ad apicem 
fructus spectante. Herbœ, rarissime frutices, siccitate 
vulgo nigricantes, per orbem terrarum dispersœ. Fo- 
lia caulina opposita, verticillata vel alterna. Inflore- 
scentia undique centripeta. Flores in axillis foliorum 
floralium solitarii, sessiles vel breviter pedicellati, 
ebracteati vel bibracteolati, sa3pissime in spicam dis- 
positi terminalem densam vel basi interruplam. Bth. 
in DC. prodr. X. p. 626. 348 

S 1. Castillejcae. — Ântherarum loculi angusli, 
altero exteriore medifixo, altero interlore 
pendulo minore vel rarius déficiente. Bth.ibid. 

280. CASTILLEJA Linn f. suppl. p. 293. 

Endl. gen. n. 4004. 

Calyx tubulosus, compressus, basi sœpe dilalatus, 
ab apice antice vel utrinque fissas, lobis integris vel 
breviter bilobis. Corollae tubus iuclusus, galea elon- 
gata angusta carinato concava, labium inferius mini- 
mum trilobum, lobis brevissimis concavis, rarius di- 
mitlium galese subaequans. Stamina sub galea dicly- 
nama, anlherarnm loculi oblongo-lineares, exterior 
medifixus, interior pendulus. Capsula? valvulœ inte- 
grae, medio septiferae, placentas auferenles. Semina 
numerosa, testa laxa reliculata, radicuJa ad bilum 
spectante. Ilerbce vel sufîrulices. Folia alterna vel 
ima opposita, iutegerrima vel laciniis saepius pancis 
profluide incisa, lloralia saîpe apice colorata. Flores 
in spicis termiualîbus foliatis densis vel inlerruptis 
sessiles vel breviter pedicellali ebracleolati. Bth. I. 
c. p. Ô2S. 

Sectio Callichroma Bth. 

Calyx postice brevius, antice profondius fissus, lo- 
bis bifidis, laciniis ovatis oblongis linearibus plerum- 
([ue aculis, vulgo coloratis. Folia lloralia ( praeserthn 
superiora ) caulinis saepius inagis incisa, latiora et co- 
lorata. Spicœ densae vel itilçrruptse. Btli. I. c. p. 631 1 349 

85C. Castilleja pallida Kth. 

Catiescenli-pubescens, rarius glabrata, superne pu- 
bescenti-lanata; foliis iutcgris linearibus lanceolalisve 
basi latioribus, suramis (loralibus oblongis ovatis lan- 
ceolatisve coloratis subincisis; spicis vulgo corapactis; 
calycis lobis bifidis, lacmiis oblongis Jinearibns tubum 
corollœ vel corollam ipsam sequautibus; corollœ galea 
labio vix 2 — 3 plo longiore. Btli. L c. 

C. pallida Kunth Syn. pi. œqu. 2 p. 190 (in nota) — Spr. syst. 

veg. IL p. 774 — Ledeb. fi. Ross. III. p. 257. 
C. Sibirica hindi, bol. reg. I. p. 925— Ledeb. fi. Alt. II. 

p. 421 — Tarez, cat. Baie. Bah. n. 833. 

C. acuminata Tarez, cat. Baie. Dah.n. 834 ( an etiam Spren- 

gelii ? ). 
Bartsia pallida Linn. amoen. acad. II. p. 356. 
Bartsia foliis lanceolatis indivisis, (loralibus incisis G met. fi. 

Sib. III. p. 201. f. 42. 

Folia floralia varie incisa corollas occultantia. Gorollœ labium 
superius in planta transbaicalensi Dahurica inferius fere duplo 
superat. Specimina in pratis humidis inter thermas Turkenses 
et fluvium Barguzin lecla recedunt a forma vulgari lana den- 
siore, foliis floralibus rubicundis, caulinis vulgo angustioribus 
et speciein distinctain esse mentiunt, sed characteres certos 
ad limitandas hasce duas formas frustra quaesivi. 

In pratis humidis Dahuriœ atque in transbaicalensibus deserti 
Chorinensis, ullra acidulam Pogromczensem, nec non in locis 
superne cilalis communis. Floret Junio, Julio. ^/. 

S 2. Barstieae. — Anth erarum loculi œquales. 
Semina numerosa vel plurima, transversa 
vel pendula, radicnla ad hilum spectante. •350 

Bracteolœ nullœ. Anthcrœ obllquœ vel trans~ 
versœ, rarius rêver so-erectœ, sœpe mucrona- 
tœ vel aristatœ. 

281. ODONTITES Hall. Pers. syn. 2. p. 150. 

JSees jun. gen. pi. fi. Germ. icon.—Endl. gm. n. 
4010—Euphrasiœ spp. Linn. 

Calyx lubulosus vel campanulatus, 4 fidus. Corollae 
galea concava, apice intégra vel emarginata, lateribus 
non replicalîs, labium inferius sùbœquilongum, ere- 
clo-patens, Irifidum, lobis oblongis vel ovalis obtusis 
iiitegris, palalo non plicato. Slamina sub galea didy- 
nama. Aniherarum loculi mucronati vel rarius submu- 
tici. Stylus apice subinteger, obtuse stigmalosus. Ca- 
psula oblonga, compressa. Semina pluriiua, pendula, 
longitudinaliler sulcata. Herbœ erectœ ramosae, annuse 
vel rarius perennes vel sulFruticosse. Folia opposita, 
superiora lloralia decrescentia, angusta, intégra vel 
dentata. Flores secundi in spicam conferti vel rarius 
remoû. Bth. I. c. p. 649. 

Sectio Euodontites Bth. 

Antherœ galea breviores, obliquse vel transversal, 
apice villis perpaucis subconnexse, cceterura glabrœ nisi 
dorso glandulis paucis stiplitatis rarius onustœ. Galea 
s:epius valde incurva. Blh. L c. p. ÔÔO. 

857. Odontites rubra Pers. 

Erecta, scabra, pubescens; ioîiis laixeolatis patici- 351 

serratis; iloribus superiobns appioximalis; corollis ex- 
tus pubesceulibus. Btk. I. c. p. ôô1 . 

0. rubra Pers. syn. 2. p. loO—Ledeb. fl. Alt. H. p. 424— 
ejusd. fl. Ross. III. p. 261. 

O. vulgaris Stev. mon. gen. Pedic. 

O. verna et serotina Reichenb. Jl. cxc. p. 359. 

Euphrasia Odontites Linn. sp. 841. 

Euphrasia Odontites et serotina Koch. syn. Jl. Germ. éd. 2. 
//. p. G29. 

Variât superficie plus minus pubescente aut glabriuscula, folio- 
rum latitudinc bractearuinque longitudine. 

In locis siccis cis-et transbaicalensis alque in Dahuria. Floret 
Julio et Auguslo. Q. 

282. EUPHRASIA. Linn. gen. p. 304. (excl. Odontite ). 

Gœrtn. fr. I. p. 257. f. ôâ—Endl. gen. n. 4011, 

Calyx tubulosus vel campanulatus 4fidus vel rari- 
us dente quinto postico parvo auctus. Corollae galea 
lata concava apice biloba, lobis lalis patentibus vel 
rarissime subconniventibus, Jabium patens Irifidum 
lobis oblusis emarginalisve, palato non plicalo. Sta- 
mina sub galea didynama. Antherarum locuH mucro- 
nati. Stylus apice sligmalosus subdilalatus crassiuscu- 
lus obtusLis integer vel postice lobo parvo auclus. 
Capsula oblonga, compressa. Semina plurima, pen- 
dula, oblonga, longitudinaliter sulcata. Herbse anima? 
rarnosœ, vel perennes multicaules. Folia opposila den- 
tata vel incisa, sœpe cuneata vel palmatifida, floralia 
saepius aculiora. Spicœ secuuda? densa? vel interru- 
ptœ. Bth. I. c. p. ôô2. 352 

Semlcalcaratœ. Antkerœ pilosa? mucronalce, duarum 
breviornm poslicarum loculus aller longius calcara- 
tus. Folia inferiora crenata, floral i a suimna ssepe 
aculius incisa vel dentata. Bth. I. c. 

858. EUPHRASU OFFIC1NALIS LuiTl. 

Annua, pubescens vel rarius glabrata, foliis ovatis 
oblongis lanceolatisve rarius orbiculatis vel linearibus, 
imis crenatis, iloralibus summis acutius imo selaceo- 
serratis; calycis lobis parum ineequalibus; corollae la* 
bii lobis profonde emarginalis; capsula oblonga ob- 
tusa. Bth. I. c. 

E. oflicinalis Linn. sp. Sil—Spreng. syst. veg. IL p. 777 — 
Ledéb. fi. Ait. IL p. 422 — Koch syn. fi. Germ. éd. 2. 
//. p. 627— Ledeb. fl. Ros;. III. p. 2G2. 

Specimina apud nos obvia pertinent ad var. /5 vuîgarem florae 

Rossiœ sive y prodromi Candolleani. 
In humidis et montosis siccioribus vulgaris. FÎoret Junio, Julio. Q* 

§ 3. Rhinantherae. Antherarum loculi aequa- 
les. Se mina majuscula, saepe pauca la ter a- 
liter afflxa vel adsce nde ntia, rarius sub- 
pendula, radicula ad aplcem fructus spe- 
étante. Bth. I. c. p. 627. 

283. CYMBAKIA Linn. gen. p. 309. 

Gœrtn. fr. v. 1. p. 252. f. ô3-Endl. gen. n. 4009. 

Calyx basi lubulosus, laciniis 5 ( vel monslrose 6 ) 
elongatus, additis interdura accessoriis in sinubus. 
Corollre galea oblusa roiundata intégra vel late bi- 353 

loba, labîum inferius sublongius, late 3 lobiim, pa- 
tens, palalo bigibboso. Stamina sub galea didynaraa, 
anthères obliqua*, loculis sequalibus îuucronalis. Stylus 
apice subcapitato-sligmatosus. Capsula ovoidea, ob- 
tusa, loculicide bivalvis, valvulis medio ferentibus dis- 
sepimenla diu cobœrenlia bifida valde dilalata loculos 
fere dividentia. Seiuiua pauca, oblonga, magna, late- 
raliter prope basÎD aflixa , adsceudentia , triquelra, 
margine subalata. Albumen parcum. Embryo magnus, 
radicula brevis ad apicem fructus spectans. Herbue 
perennes humiles, subcœspitosae, pube sericea inca- 
nae. Folia opposita linearia vel lanceolata, acuta, in- 
tegerrima. Flores subsessiles, bibracteati, magni, llavi. 
Btli. I. c. p. 55(>. 

859. Cymbaria Dahurica Linn. 

Calycis limbo laciniis accessoriis minoribus in sinu- 
bus aucto; corollae galea biloba, lobis replicata. Bth. I. c. 

C. Dahurica Linn. sp. p. 861 — Spreng. syst. veg. II. p. 
Slb — Ledcb. fi. Ross. III. p. 264. 

Cymbaria Dahurica pumila incana Linariae folio, raagno flore lu- 
teo guttato Messerschm. m Amm. Ruth. p. 26. y* 1. f. S— 
Gmel.fi. Sib. III. p. 198. 

Flores speciosi, fere bipollicares. Capsula semipollicaris obtusa. 

In montosis transbaicalensibus et in Dahuria non rara. ^. Floret 
Juuio, Julio. 

284. RHINANÏHUS Linn. gen. p. 304 (excl. spp.). 

Gœrtn. fr. 1. p. 254 f. 55— Alecloi olopbus M. Bieb. 
Turcz. flor, baical. dah. 23 35 i 

fi. Taur. Caac. II. p. GS—Nees jun. icon. gm* 

fl. Germ.—EndL gen. n. 4017. 

Calyx ventricoso-compressus , 4 dentatus. Corollue 
lubus subcylindraceus, galea ovata obtusa, compressa, 
apice intégra, antice sub apice utrinque appendicula 
dentiformi vel lobulo aucta; labium inferius trilobum, 
«aléa brevius, lobis saepius palentibus. Stamina ad 
faucern inserta, sub galea didynama; antberae appro- 
ximatce, pilosœ, transversal, loculis œqualibus muticis. 
Stvlus tiliformis apice integer inflexus obtuse-vel sub- 
eapitato-stigmatosus. Capsula orbiculata, compressa, 
valvulis membranaceis integris medio septiferis pla- 
centas tenues auferentibus. Se minas suborbictilata 
compressa, lateraliter afïïxa, ala circnmdata. Embryo 
parvus, radicula ad apicem fructus speclante. Herbae 
anniue, erectse. Folia opposita, inferiora oblonga vel 
linearia crenata, superiora lanceolata serrato-crenata, 
floralia ovato-orbiculata inciso-serrata, dentibus ssepe 
setaceo-cuspidalis. Flores in axillis foliorum floralium 
solitarii, sessiles, ebracteolati, superiores in spicam 
secundam approximali. Corollae flavœ, labio utroque 
vel galea tantum sœpius macula violacea vel cceru- 
lescente notatis. Bth. L c. p. ôôl* 

860. Rhimanthus major Ehrh. 

Superne prœserlim in calyce villosus, rarius gla- 
bratus; foliis ex oblongo-lanceolatis; corolla calyce plus 
dimidio longiore, galeœ appendicibus ovalis longio- 
ribus quam latis. Bth. I. c. 

; Rh. major Ehrh. Beytr. G. p. lii — Koch syn.fl. Gcrm. éd. 2. 
II. p. 626. 355 

ï\h. Crista galli far. Llnn. p. 840.— Lcdeb.jl. Ross. Ill.p. 2C5 
Aleciorolophus major Keichenb. icon. 8, f. 97 5. 

In pralis propc Ircutiam alibiquc provenit. Floret Junio, Julio. Q- 
285. PEDICULARIS Linn. gcn. p. 307. 

Gœrtn. fr. 1. p. 246 f. ô3—Stev. monogr. in mém, 
soc. Mosq. v. VL—Endl. gen. n. 401ô—Bth. in 
DC. prodr. X. p. ô60—Bunge in Ledeb. fi. Ross. 
UL p. 268. 

Calyx tubulosus vel campanulatus, antice et inter- 

dum poslice plus minus fissus, apice 2—5 dentatus, 

dentibus raro a?qualibus, lateralibus connatis vel li- 

beris, cristato-dentatis vel inlegris, postico sœpissime 

minore integriore vel integerrimo aut déficiente. 

Corolla? lubus cylindricus vel ad faucem paulo am- 

plialus; galea compressa obtusa intégra vel antice sub 

apice utrinque dente aucta vel in rostrum truncatura 

vel bidentatum producta; labium inferius basi sub- 

erectum, supra bicristatum, lobis 3 erectis vel sœpius 

patentibus vel deflexis, lateralibus rotundalis, inter- 

medio minore vel r a ri us cequali, per sestivationem 

exlimo. Stamina sub galea didynama, filamenla omnia 

vel duo postica sallem basi sœpius pilosa ( pilis ta- 

men in eadem specie non constantibus ); anlberœ 

transversœ per paria vel omnes arcte approximata?, 

loculis œqualibus mulicis vel in sola P. grandillora 

arislatis. Capsula compressa, ovata vel lanceolata, plus 

minus falcata vel obliqua prœsertiin ad apicem; po- 

stice ab apice versus basin et antice sœpius brevius 

loculicide dehiscens, valvulis medio septiferis. Semina 

in parte inferiore capsulce lateraliter aflixa, ovoidea, 

23* 35(5 

majuscula, testa appressa vei laxiuscula, foveolato» 
rugosa vel keviuscula. Erabryo parvus vel elongatus. 
Radicula ad apicem fructus spectans. Herbœ monla- 
na?. Folia alterna vel verticillata rarissime suboppo- 
siia, semel vel pluries pinnatim divisa vel rarius sim- 
pliciter dentata, a radicalibus in lloralia decrescenlia. 
Flores spicali vel rarius racemosi, ebracleolati. Folia 
lloralia bracteœformia, intégra vel incisa, rarius cau- 
linis subconformia. Bth. L c. 

Subgenus 1. Légitima Bge. Labium inferius patens 
vel porrectum nec galeara claudens. 

Séries 1. VERT1CILLJT/E Siev. mon. Cyclophyl- 

lum Bge. 

Folia caulina verticillata. 
S 1. Brevirostres.—Rostrum latltudine galeae 
non longius saepius brevissimum. 

861. Pedicularis myriophylla PalL 

Radice simplici; caule basi ramigero vel simplici; 
foliis qualernatim verlicillatis pinnalisectis; segmentis 
linearibus pinnati-partitis; lobis inciso-dentalis acutis ? 
ilorum verlicillis interrupte spicalis; bracteis ovatis 
basi integerrimis membrauaceis triuerviis apice lier- 
baceo-pinnatipartilis, calyce inllalo membranaceo ina?- 
qualiter quinquedentato, dentibus acutis denliculalis 
lubo corollœ superne incurvo calycein excedenle; ga- 
lea rostro integro brevi uucinalo labium inferius vix 
superanle; filamenlis barbellatis; capsula ovata obli- 
qua calycem excedente apice subrecla. Bge. L c.p. 214. 357 

P. myiioplivlla Pall. itin. III. p. 331. 446. app. p. 737. 
n. 99. t. S. f. 1. A - Sprenç. syst. veg. II. p. 779 — 
S*ev mon. p. 1\—Bth. in DC. prodr. X. p. 562. 

a. corollis /lavis, venis fuscis vel purpurascen- 

tib us pictis. 
p. corollis pallide roseis, galea apice rubra, 

radie e infeme divisa, rarius simplici. 

y. corollœ tubo rubro, labio et galea atropur- 
pureis, radie e sœpius divisa. 

P. rupestris Turcz. pi. exsicc. 

H;e varietates aut potius forma; in omnibus ita inter se conve- 
niunt, ut ad unam eandomque speciem illas pertinere persuasus 
sim. Radicem prioris non observavi, duarum posteriorum sa3pe 
divisa est sed non semper. 

Varie tas a vulgaris est ad fluviurn Dschida prope Charatzai in 
pratis sylvaticis, /5 et Y promiscue in subalpinis ad fl. Ir- 
kut ex adverso rivuli Monda, nec non ad lacum Kossogol* 
Floret Junio, Julio. £ aut £/. 

862. Pedicularis abrotanifolia M. Bieb. 

Radice simplici : caule basi ramigero vel simplici; 

foliis quaternalim verlicillatis pinnatisectis, segmentis, 

linearibus pinnatipartilis, laciuiis iuciso-dentatis; florum 

verlicillis dense spicatis: bracteis ovatis basi apieeque 

altenualis oblusis iutegris, summis iulegerrimis, caly- 

cis campanulato-cylindrici membraaacei dentibus 5 

subœqualibus deuticulatis; corolke tubo calyce duplo 

longiore superne itifraclo, galea acutiuscula emargi- 

nata subrostrala labimn inferius profonde 3 partitum 

vix superante; lilameulis omnibus glabris, antheris 358 

contiguis; capsula oblonga obliqua reflexo-mucronata 
calycera parum excedente. Bge* L c. p. 273. 

P. abrotanifolia M. Bieb. in Stev. mon. p. 22. t. 5 f. 1 — 
Spreng. syst. veg. IL p. IM. — Ledeb. fl. Alt. IL p. 
426— Bth. L c. p. 562. 

In glareosis ad lacum Kossogol Mongolie Chinensis, non procuî 
a fluvio Irkut, ex adverso rivuli Monda. Floret Julio. çj aut Q. 

§ 2. Erostres. 

863. Pedîcularis spigata Pall. 

Gaule solitario subramoso; foliis quaternatim ver- 
ticillatis, pinuatipartitis; laciniis ovatis rotundalis cre- 
nato-dentatis; verlicillis llorum dense spicatis; bracleis 
omnibus ovatis abbreviatis apice denticulatis integris; 
calyce suborbiculari compresso breviter inœqualiter 
3 — 5 dentato, dentibus duobus latioribus obtusis in- 
tegerrimis; corollse tubo iraa basi infraclo calycem 
triplo superante, galea iubum dimidiura œquante gib- 
ba emarginala, labio inferiore latissimo galeam plus 
duplo excedente; filamenlis duobus barbatis, antheris 
basi contiguis; capsula obliqua semiovata mucronata 
calycera paulo excedente. Bge. I. c. p. 271. 

P. spicata Pall. itin. III. p. 444. a pp. p. 738. n. 100 f. 
S. f. 2. B.—Stev. mon. p. 23.— Spreng. syst. IL p. 780. 

Flores intense purpurei. Bracteœ nigricantes. Corolla multo mi- 
nor quam in sequentibus, imprimis galea minuta. 

In pratis sylvaticis subalpin is Dahuriœ occidentalis et orientalis 
ad fluvia Argum et Schilka. Floret Julio. g/. 

864. Pedîcularis verticillata Linn. 

Cœspitosa, caulibus simplicibus ; foliis quaternalira 350 

verticillatis, pînnalipartitis, laciniis ovatis obtusis cartî- 
la«ineo duplicalo-denticulatis; verticillis interrupte spi- 
catis; bracteis foliiforraibus piunalifidis; calyce su- 
perne gîbbo inilalo fauce coarclato brevissime 5 deu- 
tato hinc fisso; tubo corollœ ima basi infracto, galea 
erostri intégra acutiuscula autice subarcuata, labii in- 
férions galeam œquantis lobo medio obovalo-orbicu- 
lato; filamentis duobus longioribus barbatis, anlhera- 
rum paribus distantibus inclusis; capsula obliqua gla- 
diata calycem duplo superante. Bge. I. c. p. 270. 

P. verticillata Linn. sp. p. MG—Stev. mon. p. V4,—Spr<ng- 
sysl. IL p. 781— Koch syn. Jl. Gcrm. éd. 2. IL p. 625 — 
Bth. I. c. p. 5G3. 

P. Steveni Bge in Ledeb. Jl. Alt. IL p. 427. 

Pedicularis caule simplici f'oliis quatemis. Gmel. Jl.Sib. III. p. 20G. 

Ab aflinibus P. amoena el violascente facillime di- 
Slinguilur nota characterisliea constanli; in galea nem- 
pe bujus, versus lucem adspecta, antberarum paria 
semper interstilio pellucido sejuncta apparent, in îl- 
lis vero semper non solum conligua sed etiam mar- 
ginibus se in vice m tegenlia, interstilio pellucido nullo. 
Bge. I. c. 

Très formas salis memorabiles in regionibus no- 
stris mihi videre coutigil: 
et. Communis, ô— 8 poil, longa, imo praesertim 

fructifera pedalis, virens, foliis circumscri- 

ptione oblongis\ calyce plus miiius pilis spar- 

s is tecto. 

/3. Heterophylla, fere sesfjuipedalis; foliis sa- 
periorib us ad originem vcrticilli florum in- 360 

ferioris nascentibus, circumscriptione ova- 
tis, basi cuneatis; verticillisfloriferisremo- 
tis; calycibus glaberrimis. 

y. Mac ilenta, vix 4 pollicaris, tota pilis arti- 
culât is tecta\ folio rum dentibus cartilagi- 
neis a Ibis maj oribus ; floribus palliais 
minoribus. 

, Crescit a abunde in pratis humidis prope Irkutiam et ubique 
etiam in subalpinis et alpinis; forma /î ad pedem alpis Nu- 
chudabam lecta, y in humidis prope Tunka. Floret Majo, 
Junio et Julio. ££/. 

865. Pedicularis amoe.na Adams. 

Caespitosa; caulibus simplicibus basi squamatis; fo- 
]iis verlicillalis piimatiseclis; segmentis oblongo-linea- 
ribus acutis argute dentatis; verlicillis breviter spica- 
tis, bracteis Irifidis, laciniis apice denticulalis; calyce 
cybndrico carapanulato inaequalher 5 denlalo, deuli- 
bus duobus raajoribus dentieulatis; corollae lubo basi 
infraclo; galea subrecti liuea basi dilatata obtusissima; 
labio inferiore galeam superanle ; filamentis duobus 
barbatis, antheris conliguis inclusis; capsula ovata obli- 
qua brevissime mucronata. Bge l. c. p. 271. 

P. amoena Adams in Stev. mon. p. 25 — Bth. I. c. p. 563. 

P. verticillata Bge in Ledeb. fl. Alt. IL p. 427. 

In humidis alpis Czokondo. Floret Junio. %:. Specimina hujus 
gigantea in alpibus Alatau decerpserunt Karelin et Kirilow 
(sub no. 1777), omnino habitus praecedentes (*). (*) Huic aflinis est nova species in Kamczatka prope Tigil crescens* 361 
Séries 2. SIPHONANTHM Bth. Scrof. ind. p. 33. 

Folia sparsa. Corolla? tu bus eloogatus tennis, sta- 
ninibus prope apicem tubi iusertis. Calyx hinc bre- 
viter vel vix ad médium fissus, dente postico integro 
vel evanido, lateralibus ulriuque 1 vel 2 sa?pissime 
erislato-crenalis. Corolla? tubus calyce 2 — 10 plo lou- 
gior, labiiun Jalissimum païens. 

866. Pedicularis longiflora Rudolph. 

Humilis, ca?spitosa, glabrata; caulibus abbreviatis 
basi nudis; foJiis piimatipartîtis, lobis ovalis rolunda- 
tis brevibus aeule denticulalis; racemo laxo paucifloro; 
bracteis foliiformibus elongatis; calycibus tubulosis bi- 
fidis, lobis apice dilatatis ineisodentalis ( rarius acce- 
dente terlio minore); corolJae tnbo lineari recto caly- 
cem sexies superapte ; galea in rostrum uucinatum 
apice bifidum attenuata, fauce edenlula; labii infério- 
ns latissimi Jaciniis emarginatis cilialis; filamenlis om- 
nibus villosis; capsula oblongo-ovala compressa ob- 
lique cuspidata calycem sesquilonga. Bge l. c. p. 27b\ 

P. longiflora Rud. in mcm. de l'acad. des sc.de St. Pét. 
IF. (1811) p. 345. f. 3—Spr. syst. veg. II. p. 777. 

P. tubiflora Fisch. in mém. de la soc. des nat. de Mosc. 
III. (1812; p. bS — Stev. mon. p. 30— Bth. I. c. p. 565. 

*Âsf l/l / y****' Pedicularis eriophora. Csespitosa, caulibus simplicibus; foliis 
r J'& " US "~H[. verticillatis bipinnatisectis, circumscriptione ovatis, segmentis 

^-^ /teCl primariis ahernis distantibus pinnatifidis lobis acutiusculis den- 
ticulatis; florum verticillis dense lanalis, infîmis remotis; bra- 
cteis pinnatifidis; calyce tubuloso-campanulato 5 fido. Jaciniis 
nubpinnatifidis, corollae tubo basi infraclo; galea erostri su- 362 

peine gibba antice arcuata arutiuscula, labii inférions galeœ 
longitudinis lobis œqualibus; filamcnlis omnibus glabris; an- 

theris contiguis capsula Circiter 4 pollicaris floribus purpu- 

reis. Prœter filamenta oinnino glabra el forroara foKorum a P. 
verticillata et ainœna recedit lana densa verticillos floruin te- 
gente, calycis divisione profundiore et laciniis subpinnatifidis. 
P. violascenti adhuc magis appropinquatur sed etiam forma 
foliorum et calycis atcpie filamentis glabris facile dignoscitur. 
Flores pallidc flavi. 
In paludosis ad torrentein Urgudei. Floret Junio, Julio, fy. 

Séries 3. FAUCWENTES Stev. mon. />. 27—Pharyn- 

godon Bge. 

Folia sparsa. Corollœ galea prope basin vel ad mé- 
dium ulrinqne dente instracta. Labium païens. Bth. 
I. c. p. 6G5. 

867. Pedicularis palustris Linn. 

Radiée bienni, Gaule ramoso glabro superne ad a- 
xillas piloso; foliis vel subopposilis pinnalisectis; se- 
gmentis pinnali-bipinnatifidisve carlilagineo-deiiticulalis; 
lloribus îuferioribus sparsis, superioribus spicalo-ap- 
oroximatis; calyce glabrïusculo vel piloso berbaceo- 
membranacco bifido, lobis inciso-cristatis, demum in- 
llalo; corollœ tubo exserto; galea anliee arcuala vel 
rectiuscula gibba eroslri vel brevissime apiculata sub 
apice acute bidentata antiee medio utrinque dente de- 
llexo raunita; labio dense cilialo galeam subœqtiaiite; 
filàmenlis dnobus parce barbatis, capsula caîyci inllato 
inclusa vel breviler exserta valde obliqua cuspidata. 
Bge. L c. p. 283. 363 

P. palustris Linn. sp. 845 — Stev. mon. p. 28 — Spr. syst. vcg. 

IL p. ll§~I.edeb. jl. Alt. II. p. 428— Koch syn. fl. 

Germ. éd. 2. IL p. 623 — fith. I. c. p. 566. 
Pedicularis caule ramoso, calycibus bifidis crenatis. Qmel. jl. 

Si'b. III. p. 203. 

/?. floribus mino r i b us, g al e a r e c t i u s c u- 
l a obtus a. 

P. Wlassowiana Slev. mon. p. 27./. 9./. l.—Spr. syst. 
veg. c. p. p. 233?— Tarez, cat. Baie. Dah. n. 846. 

P. palustris £ Wlassowiana Bge. in Jl. Ross. III. p. 283. 

An varietas /? rêvera est P. Wlassoviana Stev.? an veram spe- 
ciem Stevenianam non inveni? defectu speciminis authenthici 
resolvere non possum. Omnia specimina, quae vidi, galearn 
saltem rectiorem, quam in varietate « et preesertim in planta 
Europœa habent sed non tain rectain, qualcni icon. citata Sle- 
veniana reprœsentat. 

Lecta in paludibus « ad fluvium Argun, (i ad fl. Irkut prope 
paguin Schinki atcpie in transbaicalensibus prope acidulam 
Pogromezensem. Floret Junio, Julio. <£/. 

Séries 4. BWUSPWAT/E Stev. mon. p. 4/ -Lo- 
phoclon Bge. 

Folia sparsa. Corollee galea erosliis vel hrevissime 
roslrata apice antice truncata angnlo inferiore utrin- 
que iu denlem brevem aculum abeimle. Labiura pa- 
tens. Bth. L c. p. Ô67 . 

5 1 . R am o s a c: caule hum il i ramoso. 

868. Pedicularis euphrasioides Sleph. 

Biemiis puberula mullicaulis, erecta paluJo ramosa; 
foliis petiolalis caulinis sparsis profonde pinnalipariitis; parlitionibus dislantibus acule inciso-dentalis ovatis 
acutiusculis, ramealibus suboppositis subfloralibusque 
linearibus duplieato-serralis; iloribus axillaribus soli- 
tariis vel in apice caulis ramorumque breviter race- 
mosis; calyce piiberulo cylindrico bine fisso, postice 
2 — 3 denlato , denlibus abbreviatis integerrirais, co- 
roîlae calea arcuala in rostrum brève lattim truncato- 
crenulatum producto snb apice subnlato-bidentata la- 
bium leiiuissime ciliolatum subseqnante; filamentis duo- 
bus barbalis; capsula oblique lanceolata borizontali 
acuta calyce m duplo excedente. Bge l. c. p. 284. 

P. euphrasioides Sleph. in Willd. sp. pi. III. p. 204—Stev. 
mon. p. 4%—Spr. syst. II. p. 779 — Bth. I. c. p. 567. 

P. paniculala Pâli. ilin. III. p. 34. 265. 287. 316. 

P. caule ramoso, calycibus oblongis 5 fidis crenatis, floribus laxe 

spicatis. Gmel. fl. Sib. III. p. 203. 
In montosis sylvalicis prope Ircutiam alibique non rara. Floret 

Junio, Julio. 3. 

S 2. H um i l e s, caule humiliore s imp lie i 
subaphyllo, f o llis pectinatis, 

869. Pedicularis Sudetica TV. 

Caule simplici erecto a basi glabro subapbyllo; fo- 
liis sparsis longe dilatato-petiolatis profunde pinnati- 
parlitis: rachi dilatata, laciuiis lanceolatis cartilagineo- 
serratis biserratisve ; spica densa capitala birsuta la- 
nata, vel glabra; bracteis e basi dilatala acuminatis ner- 
vosis apice serrulatis; calycis ( 5, 5'" ) carnpanulati 
5 dentali dentibus 4 lanceolatis elongalis serrulatis; co- 365 

rolla? ( 8, 5"' ) faicatœ galea tubum supcranle u trin- 
que arctiala suberoslri superne dilatata emarginata, 
infra apicem in dentés 2 brèves tri angul ares basi la- 
tos producla labium inferius denticulatum glabrum 
sequante; filamentis omnibus glabris; capsula ovata 
calycem duplo excecîente oblique cuspidata. Bge. /. 
c. p. 286. 

P. Sudetica JVilld. sp. III. p. V09—Stev. mon. p. 44. t. 

15. %—Spr. syst. II. p. 779 — Àoc/i. syn. fi. Germ. éd. 

2. II. p. 623 — Blh. I. c. p. 568. 
P. tanacetifolia Adams in mcm. de la Soc. des nat. du 

Mosc. V. p. 103— Spr. syst. II. p. 778. 
P. eriostachys Ledeb. in Spr. syst. II. p. 780. 
In humidis transbaicalensibus ad fontes fluvii Uda. Floret Junio, 

Julio. 2^ 

S 3. Elatae, eau le elatïorefolioso sim- 
plie i, foliis p e e tinati s, s p ic a elongata. 

870. Pedic.ularis elata W. 

Gaule erecto simplici folioso glaberrimo; foliis pro- 
fonde pinnatiparlitis: partilionibus lineari-lauceolatis 
argule serratis; spica elongata; bracleis trifidis vel 
( inferioribus ) subpalmato 5 fidis serrulatis calycem 
sequanlibus; calycibus submembranaceis glabris subœ- 
qualiter 5 dentatis: dentibus abbreviatis inlegris; co- 
rollse tubo louge exserto; galea arcuata erostri gibba, 
sub apice acule bideutata labium inferius denticula- 
tum glabrum redexum duplo excedente; iilamentis 
duobus parce barbatis; capsula oblonga subobliqua 
calycem duplo superante. Bge. I. c. p. 28Ô. 366 

P. elata Wllld. sp. pi. p. 210 — Stes. mon. p. 53. t. II. f. 
1—Spr. syst. II. p. 7$i—Ledeb. fi. Ait. //• p- 437-- 
Bth. I. c. p. 574. 

In pralis deserti Alarensis legit mecu:nque bcnevole coinmum- 
eavit amie. S. Sczukin. Floret Junio, Julio, fy. 

871. Pedicularis striata Pall. 

Caule erecto simplici folioso puberulo; foliis pro- 
funde pinnatiparlitis pinnalisecùsve: segmentis dislan- 
tibus horizontalibus linearibus tenuissime serrulatis; 
spica demam elongata; bracteis linearibus inlegerrimis 
vel grosse 1— -2 dentatis calycern superantibus; calyce 
coriaceo glabro inaequaliler 5 fido: dentibus inleger- 
rimis acutis; coroliœ inox deciduse galea arcuata e- 
roslri sub apice bidentala labiura porrectum appro- 
ximatum glaberrimum superante; filameutis duobus 
parcissiine pilosis; capsula ovato-oblouga éecpali .caly- 
cem paulo excedente. Bge, L c. p. 28ô. 

P. striata Pall. itin. III. p. 266. 321. 435. app. p. 737.». 

98. t. R. f. *—Stev. mon. p. VO-Spreng. syst. veg . 

II. p. 779 — Bth. I. c. p. 582. 
In pratis Iransbaicalensibus ad fluvium Dschida, prope Charatzai 

copiosissime, invenitur etiam ad rivulum Monda. Floret Junio, 

Julio. %. 

S 4. Comosae: caule simplici p le ru m- 
que foliato, foliis b i-t r i p i n a atifidis 
vel p a rt i t i s. 

a. Pur p uras c ente s, florib u s p urp ureis 
v p I r a r i u s v a r i a n t i b u s a l b i s. 367 

87 2. Pkdicularis fissa Tarez. 

Caiile simplici ereclo basi nudo serialim villosulo; 
foliis sparsis radicaiibus longe petiolatis ovalo-oblon- 
ms pinnali-sectis : segraentis ovalis profunde pinnatipar- 
titis, lobis inciso-dentatis cartilagineo-mucronalis gla- 
bris, subfloralibus similibus; spica pauciflora; bracteis 
foliiformibus; calycis (5— 5'") cylindrici ad nervos 
hirsutuli dentibus 5 trianguîaribus acutis integerrimis 
œque longis ac latis; corollœ ( 11'" ) galea falcala bre- 
viter rostrata apice in dénies duos brèves acutata la- 
bii lacinias snbreniforraes dilatatas integerrimas supe- 

rante; filamentis omnibus sùbglabris; capsula Bge. 

L c. p. 288. 

P. fissa Tarez, pi. exsicc. — fige in bail, plijs. math. acad. 
se. Petr. t. I. p. 377 — Bth. I. c. p. 569. 

Florens ad summum semipedalis. Caulis a basi usque ad inflo^ 
rescentiam fere semper omnino uudus, rarius in medio vel 
infra médium unifoliatus; flores pauci 6 — 8 laele pur pur ei. 

In paludosis Dahuriae ad radice?n alpis ad fluv. Kumyl siti. Flprel 
Junio, Julio, fy. 

873. Pedicularis rubens Stephé 

Gaule ereclo simplici a basi puberulo; foliis spar- 
sis radicaiibus auguste petiolatis oblongo-ianceolatis 
Iri-bipinnatiseclis; lobis auguste liuearibus acutissimis 
dentatis glabris, caulinis similibus; spica densa subca- 
pilata villoso liirsuta; bracteis foliaceis cuneatis pal- 
mato 5 partitis, lobis elongatis: lateralibus linearibus 
integerrimis; calycis ( 5"* ) oblongo-campanulali villoso-» 368 

hirsuti 5 dentati denlibus ovalis acuminatis obsolète 
denliculatis, postico integerrimo; corollce ( 12'" ) galea 
subfalcala suberostri infra apicem abrupte in dentés 
duos subulalos producta; labii laciniis Jaleralibus obli- 
que ovatis denticulatis galea latioribus ; filamentis 
duobus vix pilosis; capsula Bge. /. c. p. 290. 

P. rabens Steph. in IVilld. sp. III. p. 219 —Spr. syst. veg. 
IL p. 779 — Bge. in bull. phys. math, de l'acad. des se. 
de St. Pêtersb. 1. p. 37$~Bth. I. c. p. 570. 

P. rubens « Dahurica Bge. en um. ait. p. 49. 
P. incarnata Poil. itin. III. p. 230. 260. 319. 
P. humilior foliis tenuissime divisis, (loribus spicatis purpureis 
Amm. Rut h. p. 32. n. 41. 

P. caule simplici, foliis duplicato-pinnatis, laciniis linearibus 
Gmel. fl. Sib. III. p. 210. 

Foliis tenuissime laciniatis ab omnibus aflinibus facile distinguenda. 

In siccis montosis ubique. Floret Junio, Julio, ££:. 

847. Pedicularis uliginosa Bge. 

Mullicaulis, caulibus simplicibus erectis; foliis spar- 
sis radicalibus auguste petiolalis lanceolatis pinnatise- 
ctis: segmentis parce pinnatindis partilisve, lobis ob- 
longis acutiusculis dentatis glabris, caulinis similibus; 
spica laxiuscula démuni elongata hirsuta glabratave; 
bracleis foliaceis e basi cuneata ovalis inciso pinna- 
lifidis, lobis lanceolatis dentatis; calycis (5, 5'") tu- 
buloso-campanulati hirsuti glabrative 5 dentati den- 
tibus 4 iuciso-lentalis , postico integerrimo; corolla? 
(12"') galea incurva roslrata apice in dénies duos 
Irinnsulares aculata; labii laciniis laleralibus «aléa la- 369 

Itoribus semiorbiculalis inlegerritnis; filamentis duobus 
lieuse pîlosis; capsula semiovata antice recta calyce 
sesquilongiore recte mucronata. Bge. /. c j). 290. 

P. uliginosa Bge ind. scm. h. Dur p. pr. a. 1839./). Vlll — 

Bth. I. c. p. 570. 
P. rnbens Bge. in Lcdeb. fi. Ml. 11. p. 435. 
P. rubens J altaica Bge. enum. ail. p. 49. 50. 

In humidis subalpinis non procul a fluvio Irkut ex adverso rivuli 
Monda atque ad lacum Kossogol. Floret Junio, Julio. 0. 

/3. Flavescentcs, Jloribus /lavis , ravins ochroleucis, 
rarissime varianlibus gale a apice purpurascente. 

875. Pedicularis comosa. Linn. 

Caulibus simplicibus creclis; foliis sparsis radicali- 
bus laneeolalis pinnatiseclis , segmenlis lautuolalis 
pinnalipatiitis, lobis cartilagineo-denlalis pubescenti- 
bus glabrisve, caulims similibus, spica densa glabriu- 
scula; bracleis superioribus lanccolato-linearibus apice 
denticulalis ( vel foliiformibiis ); caljcis (G") campa- 
nulato-cylindrici membranacei 5 slriati glabriusculi den- 
tibus 5 latioribus quarn longis inlegerriruis oblusis; 
corollœ (12'-') galea incurva subrostrata apice in 
dentés duos triangulaires acutata labium cilialum su- 
perante; filamentis duobus pilosis; capsula obliqua 
ovala calycem excedente, apice rectirva. Bge. I. 
c. p. 392. 

P. comosa Linn. sp. 847— Spr. syst. II p. 780 — Stev. mon. 
p 36. (excl. var. et srn. plurr.J — Ledeb. fi. Jlt. II. p. 
AZî — Koch syn. fi. Germ. éd. 2. II. p. 624 — Bge. enum. 

Titrez. Jlor. baical. dah. 24 370 

Alt. p. 48 cum. var. «, 0, y , et d—Bth. I. c p. 57!. 
(Synonymon P. coinosœ Tarez, cat. Baie. Dah. n. 856. ad 
duas sequentes pertinct, temporc quo catalogum scripsi vera 
P. coraosa L. non fuit ad hue détecta.). 

P. alpina, i'oliis alternis, pinnatis, pinnulis pinuatis, floribus 
ochroleucis rostratis in spicam congestis. Gmel. fl. Sib. 
ÏU. p. 268. 

Planta variabilis quidem, omnes tamen formée facile ab aflinibus 
speciebus distinguendœ calycis et corollœ structura. Variât 
prœsertim statura a seinipedali ad bipedalern et bracteœ, qure 
in speciminibus vegetioribus saepe ad mediàin usque spicam 
ibliiformes: Pedicularis frondosa Pall. — Color corollœ semper 
pallide stramineus vel ochroleucus, rarissime (in specimine 
unico lberio) amie. Bge vidit galeam apice intus purpureo 
pictam. 

In désert o Alarensi dete\it amie. Sim. Sczukin. Floret Junio T 
Julio. £,. 

876. Pedicularis vesusta Schang. 

Caulibus simplicibus erectis; foliis sparsis radicali- 
bus elongatis lanceoîalis pinnalisectis; segmentis lau- 
ceolalis piunatipartitis: Jobis cartilagineo-denliculatis 
gîabriuscuJis, caulinis decresceulibus summis peclinalo- 
partitis; spica laxiuscula glabra birsulave; bracleJs 
basi cunealis irregulariter 3 — 5 fidis, lobo medio pro- 
duclo apice serruiato; calycis ( 3,5"' ) campanulalo- 
cylindrici membranacei glabri birsutive denlibus 5 
geque latis ac longis aculis inlegerrimis; corollœ (10'") 
aalea falcata breviler rostrata labitim iriferias ecilia- 
luin duplo superante, filamentis duobus pilosis; capsu- 
la oblique ovata iu apicem recurvo-porrectum acu- 
minala calycein duplo excedenle. Bge. I. c. p. 293. 371 

P. venusta Schangift herb.acad. Petr. ex Bge in bull. phys. 
math I. p. 380 — Bth. I. c. p. 517. 

P. comosa Stev. mon. var. f. XIV . f. B. (spécimen luxuri- 

ans). P. comosa var. S. i. £. rj. Bge enum. Alt. p. 48. 
P. saliua et achilleifolia Turcz. pi. exsicc 

In saisis transbaicalensibus ad pagum Ubukun, inter fluvia Chi- 
lok et Czikoi, nec non in Dahuria prope Doroninsk. Floret 
Junio, Julio. £)/. 

877. Pedicularis acuilleifolia Steph. 

Caule simplici erecto; foliis sparsis radicalibus oh- 
longo-lanceolalis pinnaliseelis: segmentis laiieeolalis 
profunde pinnatiparlilis, Jobis cariilagineo-pauciden- 
tatis canescentibus, caulinis siimlibns; spica densa 
elongala cylindrica canescenli- puberula ; bracleis Vu 
neari-oblongis margine villosis calycera paulo exce- 
dentibus; corolîce (ItZ'^galea apice incurva, breviter 
rostrata apice in dentés duos triangulaires acutata la- 
bii inferioris eciliali lacinias acutiusculas duplo supe- 
rante; filamentis duobus pilosis vel omnibus subgla- 
bris; capsula lanceolato-oblonga recta apice recurvo- 
raucronulata calyce duplo longiore. Bge. I. c. p. 294. 

P. achilleifolia Steph. in Willd. sp. pi. III. p. 2 9—Spr. 
syst. II. p. 780— Ledcb. fi. Alt. II. p. 434—Ejusd.icon. 
pi. fi. Ross. Alt. itl. I. 446 — Bge. enum. Alt. p 46. 48. 

P. comosa var. Stev. mon. p. 47. 48. 

P. comosa y Sibirica albiflora Turcz. pi. exsicc. 

In Mongolia Chinensi, prope limites rossicas, ad viam quœ ad 
lacum Kossogol ducit legit beatus J. Kirilow. Floret cum 
praecedenlibus *£. 

24* 372 

878. Pedicularis flava Pall. 

Ca:ile simplici ereclo; tolïis sparsis radicalibus ob- 
longo-laiiceolatis pinnaliseclis partilisve: segmentis di- 
sranlibiis lauceolatis pinnaliseclis parlitisve: segmentis 
dislantibus lanceolatis pinnatiparlitis, lobis cartilagineo- 
nmcronalo-denlatis puberulis, caulinis similibus; spica 
densa cylindrica villoso-hirsnta; bracleis foliaceis Iri- 
parlilis: lobo medio elongato pinnatifido denticulalove; 
calyeis ( 7'" ) Iiirsuto-villosi ovali berbacei 5 dentali 
dentibus 4 lauceolatis snperne inciso-dentatis, poslico 
inlegemmo; corolla (15'" — 16"') galea falcala ero- 
stri infra apicem abrupte subulatobidentata labium la- 
tissimuin ecilialum vix œquante; filamentis duobns 
pilosis; capsula Bge. I. c. p. 293. 

P. (lava Pall. ilin. III. app. p. 736. n. 97. T. R. f. I. J. 

B.—Stcv. mon. p. Ao—Spr. syst. II. p. ISO—Bge, enum 

pi. Alt. p. 47. {excl. var. /3 et y}—ejusd. in bull. 

phys. math. I. p. Wî — Bth. I. c. p. 572. 
P. sulfurea Pall. itin. III. p. 223. 230. 321. 
Flores in sectione maximi; corolla flava galea apice labioque 

veiiis saturatioribus piclis. Labium explicatum plicis cristae 

liaud dislractis lineas 8 latum amplum, laciniaî latérales fere 

quadralae. Bgc. I. c. 
lu locis subsaisis ad fluvium Onon-Borsa Dahuriœ. Floret Junio, 

Julio. %. 

Séries 5. Edf.ntat\e. Bth.—Rostratœ et dentatœ Stev. 
mon. — Rhyncholopha et Anodon Bge. 

Folia sparsa. Corollse galea nec infra médium nec 373 

infra apîcem dentibus appendiculala, labium païens. 

Blh. /. c. p. ô73. 

5 1. U ne i a t a c.—C a u le fo lioso e recto si m- 
plicifolia r a die a lia multo superante 
saepius elato, s p ic a de nsa v e l e Ion g ato- 
multiflor a, gale a rostrata glabra. Ca- 
lycis dentés integri vcl s erra t L Blh. L 
c. p. Ô7Ô. 

879. Pediculaius uncinata Steph. 

Caule elalo ereclo slricto glabro folia'o; foliis s par- 
sis sur s u m decreseentibus pinnaliseclis: segmentis 
liueari-lanceolatis duplicata inciso-serralis, serraluris 
acutissimis; spica elongala basi laxiuscula, subglabra; 
bracteis lanceolalo-linearibus basi ciliolatis ; calycis 
herbacei dentibus 5 inaequalibus margine puberulis in- 
tegerrimis; corollœ lubo exserto, galea antice areuata 
alabra in rostrum elon^alum ineurvinn altenuala la- 
biuni inferius ciJiolalum subœquante; filameulis duo- 
bus barbalis; capsula ovata subsequali acuta calycem 
duplo superanle. Bge. I. c. p. 2S0. 

P. uncinata Steph. in Willd. sp. pi. III. p. 213 — Stev. mon. 
p. M — Spr. syst. II. p. 718 — Ledeb. fl. ait. Il p. 43 i — 
Bth. I. c. p, 575. 

P. altissirna Pall. itin. III. p. 297. 317 (cuin P. proboscidea, 
confusa). 

Pedicularis caule simplici foliis pinnatifidis, pinnulis arctis, spica 
florum longissima. Gmel. jl. Sib. III. p. 209. /. 45. 

In pratis humidiusculis ad Baicalein prope pagum Listwenisch- 
naja, in transbaicalensibus atque in Daburia ; inveni etiam 
specimina minora in alpe Schibet. Floret Junio, Julio. £>/. 374 

880. pEDICULARrS COMPACTA Slôp/l. 

Caule ereeto superne parce villosuJo cœterum gla- 
bro folialo; foliis sparsis pinnalisectis, segmenlis lanceo- 
lalis pinnatifidis, lobis acutis denliculalis; spica brevi 
arcta; bracteis oblongo-lanceolatis acutis, summis in- 
lègerrimis calyce bievioribus, calycis membranacei 
5 striati campanulati denmm inflati glabri vel parce 
pilosi dentibus 5 brevibus acutis; corollse tubo super- 
ne gibbo infraclo; galea subhorizonlali glabra sensirn 
in rostrum deflexum eniarginaturn allenuata jabium 
iuferius glabriu seul uni superante; filamentis duobus 
vix barbalis; capsula oblique ovata aculiuscula caly- 
cera vix excedenle. Bge. I. c. p. 280. 

P. compacta Steph. in Wild. sp. pi. III. p. 219— Stev. mon, 
p. 36—Spr. syst. II. p. HS—Ledeb. fi. ait. II. p 431 
— Bth. I. c. p. 576. 

In alpibus Schibel et Nuchu-Daban. Floret Junio, Julio, fy. 

881. Pedîcularis Lapponica Linn. 

tladice repente; caule ereeto foliato glaberrimo vel 
puberulo foliis sparsis pinnatifidis, rachi lalissima, lo- 
bis argute serralo-incisis; spica abbreviata; bracteis 
inferioribus foliifbrmibus summis lineari-oblongis apice 
serrulato ealycem superantibus, calycis membranacei 
glabri hinc fissi dentibus 2—3 brevissimis acutis in- 
tegerriiDÎ9î corollœ tubo rectiusculo, galea arcaata in 
roslrum brève Jaliusculum eraarginatum producta la- 
bium glabrum Vel tenuissirne ciliolatiun subaequante; 
filamentis glaberrimis; capsula ovato-oblonga acuta 375 

subœquali calycem plus duplo Buperaute. Bge. I. 
c. p. 281. 

P. Lapponica Linn. sp. 847 Stev. mon. p. 35 — Spr. syst. 

Il p. 778- Bth. /• c. p. 576. 

In alpibus Baicalensibus et Dahuricis non rara. Floret Jur.io, 

Junio. ^/. 

5 2. Humi le s. — Caules ce/ se a pif or m es a d- 
scendentes,vclcrecti fo ! la t i, s im p lie es 
V i x u n q ua m. Se m i pédales. S p ica bre. v i s 
v el dense mu 1 t if l o r a. G a le a o m n i n o 
er os tris. Calycis dentés ô integri vel 
dentati Bth. I. c. p. 578. 

882. Pf.diculaius veiisicolou Jl'alilcnb. 

Caule humili parce folialo; foliis sparsis profonde 

pinnalipartitis vel pinnaliseclis; segment is ovatis in- 

ciso-acule-duplicaio-denlaiis subimbricalis pubescenli- 

btis; racerao mulliiloro arcto hirsulo ( glabratove ), 

bracieis lineari-oblongis apice denlalis hirsutis calycem 

subsuperantibus; calyce breviter pedicellato tubuloso 

villoso ( rarius glabro ) profunde 5 dentato, dentibus 

inœqualibus lanceolatis acutis subintegerrimis; corollœ 

galea anlice subarcuata ad faucem dilatata apice an- 

gusliore dorso gibba anlice augulata edentula labiuin 

inferins subaequante vel superante; filamenlis dnobus 

barbatis; capsula oblique ovato-lanceolala antice recla 

calycera duplo superanle. Bge. I. c. p. 300. 

P. versicolor JVatdQnb.fi. Helv. p. 118 ( non fl'.' Suec )— Stev. 
mon. p. 52 — Spr. syst. IL p. 782 — /Toc/*, syn. fl. Germ. 376 

éd. 2. //. p. 6<25—Ledeb. fl. Alt. II. p. 431— Bth l. e. 
p. 578. 

P. caule erecto non ramoso, pinnis foliornm retroversis iiw- 

bricatis Gmel. fl. Sib. III. p. 212. 
In alpibus Baicalensibus v. gr. Urgudei, ad rivulum Monda sito 

et cœt. Floret Junio, Julio. Q^. 

3. Tristes. — Gaules erecti elati folio si 
simplices. S pic a varia. Corollae g a le a 
b r éviter rostrata v e l erostrisantice ad 
e dium vil lo s o-m ar g in a ta. Bth. I. c. p. ô!9. m 883. Pedicularîs tkistis L. 

Ganle ereclo folioso; foliis sparsis liueari-oblongis pin- 
nalifidis: lobis ovatis rotiindatis acutis inœqualiler du- 
plicalo-dentatis; spica laxa villosa; bracteis foliiformi- 
bus smxrmis mtegerrirnts; calyce tubuloso inœqnaliter 
5fido: laciniis integerrimis aculis glanduloso-villosis: 
labii inférions patentis lacinias rotimdatas glabras su- 
perante; filamentis basi hirsulis superne glabris ca- 
psula tnrgida œquali ovala recta nuicrouata calyceru 
excedeule. Bge. L c. p. 302. 

P. tristis Linn sp. 846— Slev. mon. p. 57. t. X. f. 2 — 
Spr. sjst. veg. II. />. 781— Ledeb. fi. Alt. II. p. 438— 
Bth. I. c. p. 580. 

Pedicularis caule siinplici, foliis semipinnatis, pinnuîis obtusis 
acute serratis. Gmel. fl. Sib. III. p. 212. 

In alpinis et subalpinis Baicalensibus et Daliuricis, v. gr. ad 
torrentem Kudum, in alpe huraida ad 11. Irkut, inter fluvia 
Barguzinet Angaram superiorem et cœt. Floret Junio, Julio. ^. 

§ 4. R a c e m o s a e. —C a u l e s laxi adscenden- 377 

tes b a s i s œ p iu s r a m o s î, un di que fo lia t i. 
Folla crenata ce/ ravins dissecta, in 
floral i a subconformia abeuntia. Flo- 
res a x il l a r e s in racemum d i s p o s it i 
v e l super i o r e s s u b c a p i t a t o-c o n f c r t i. 
G a le a rostrata ce/ r a ri us e r o s t r i s. 
Bth. I c. 

884. Pedicularis rescpinata Linn. 

Mullicaufis, caulibus ereelis subrauiosis angulalis; 
foliis sparsis obiongo-lanceolatis aculis subtus pilosis 
crenalo-serratis: créais acutis denticulatis; floribus 
axillaribus sessilibu? remotis summis congés! is; calycis 
puberuli anlice lissi dentibus tluobus acutis inlegris; 
corollœ galea arcuala in rostrum brève Jaliiin emar- 
ginato-subdenlalum producta; labio lalissimo obliquo 
galeam superante ciliolato; filarnenlis duobus parce 
baibalis; capsula ovalo-oblonga oblique cuspidata ca- 
lycera excedente. Bge. I. c. p. 281. 

P. resupinata Linn. sp. 846 — Stev. mon. p. 31 — Spr. syst. 
IL p. IIS—Ledeb.Jl. ait. IL p. 4M— Bth. L c. p. 581. 

Pedicularis elatior latifolia floribus purpureis Amm. Rulh. p. 32. 

Pedicularis caule simplici foliis lanceoîatis crenatis, crenis ser-» 

ratis, floribus resupinatis Gmel. Jl. Sib. III. p. 204. 
Flores purpurei, variantes albi. 

Subgenus '2. Sceptrum Bge. 

Labiura inferius galeam claudens. Ànlberœ mulicae. 
Capsula globosa œqualis. Bge. I. c. p. 302. 378 

885. Pedicularis Sceptrum Linn. 

Caule ereclo subaphyllo simplici vel paucifolio ra- 
moso; foJiis sparsis vel subverticillatis pinnaliparlitis 
seclisve: segtnentis ovatis obtusis incisis denlatisque; 
spica laxa; bracteis ovatis indivisis; calyce campanu- 
lato 5 denlato: denlibus subsequalibus serrulatis; corol- 
lœ fa uce campanulato-ampliala, galea obtusa edentu- 
la recta anlice margine villosa, labio œquilongo bre- 
viter Irilobo clausa; filamenlis omnibus glabris; ca- 
psula œquali globosa. Bge. I. c. 

a g l a b r a , caule foliisque glaberrimis. 

P. Sceptrum Garolinuin Linn. sp. 845— Stev ■ mon. p. t7 — 
Spr. sysl. II. p. 780—Koch. syn. Jl. Germ. éd. 2. //. 
p. 629— Bth. I. c. p. 581. 

P. fistulosa Turcz cat. Baie. Dah. n. 839. 

Pedicularis capsulis subrotundis regularibus Gmel. fl. Sib. III. 
p. 205. 

f$ pub e s ce us, caule foliisque pube br ev i 
sub canes ce ntib us. 

P. Sceptrum Turcz. cat. Baie Dah. n. 838. 

P. Sceptri specimina mea Ucranica corolla concolore gaudent, in 
P. fistulosa galea apice rubicunda est; talem eliain vidi in 
specimitiibus plurimis Germanicis, in varietate pubescente 
flores semper concolores. Non minus variât caule solido et 
fistuloso, simplici vel subramoso, statura plus minus elata, 
floribus in racemo alternis, vel per paria oppositis, ternatis, 
qualernatisve. 

Habitat « in glareosis ad fontes et rivulos inter alpes Kawokta 
et Ukalkit fluentes, £ in paludosis subaîpinis prope Àlsak. 
Florct Julio. 2/. 379 
Siibaenns 3. Diacmandra Bi-e. o Labium inferius galeam claudens. Anlhcrae basi bi- 
calcaratœ. Capsula ovata subsequalis compressa. Bge. 
I. c. p. 303. 

886. Pêdiculmus grandiflora Fisch. 

Glaberrima, caule ereclo elalo ramoso; foliis spar- 
sis pinnatisectis : segmentis bipinatiparlilis, laciniis 
Jauceolatis aculis dcnticulalis; spica laxa elongala; 
bracteis laceris calycera œqnantibus: calyce campanu- 
lato 5 dentato: denlibus subintegcrrimis; corollœ galea 
falcata acutiuscula antice margine villosa labium in- 
ferius faucera claudens ciliolalura snperanle; filaraeiilis 
basi villosis superne glabris; antheris longe bicuspidalis; 
capsula ovata subaequali compressa calycem excedenle. 

P. grandiflora Fisch. in mém. de la Soç. des nat de Mo- 
scou III. p. SQ—Stev. mon. p. 17. t. Il—Spr. sfst. II. 
p. ISO—Bth. I. c. p. 582. 

In paludosis Dahuriœ inter Nerczinskoi Zavod, nec non ad con- 
fluxum fluviorum Schilka et Argun. Floret Julio, Augasto. <£. 

Ordo LVII. OROBAlNCHACE,E Lindl. intr. éd. 2. 

p. 287. 

Flores herinaphrodilî, rarissime unisexuales, irregu- 
lares. Calyx liber, persistens, 4 — 5 sepalns; sepalis 
in calycem gamosepalum 4 — 5 fidum, vel per paria 
in partes latérales apice intégras vel bifidas coalitis. 
Corolla gamopetala, hypogyna, penlamera vel lobis 380 

supremis coalilis (elramera, supra basin circumscissa, 
emarada, persistens, œstivatione imbricala, tubo lu- 
buloso vel campanuiato plus minus arcuato, Jimbo 
subregulari vel saepissime bilabialo, labiis inœqualibus, 
supenore îiitegro galealo vel plus minus emarginalo 
bilobo, inferiore trifido, ad faucem sœpissime bipli- 
calo bigibboso, plicaturis glabris villosisve. Slamina 4, 
didynama, tubo corollae inserla. Antherâe biloculares, 
persistenles, loculis basi sœpius calcarato-cuspidalis 
rima longitudinali vel poro obJongo basi dehiscentibns. 
Ovarium liberum, disco carnoso unilalerali sœpius ob- 
solelo aul in glandulam anticam produclo cinctum, 
uniloculare, placentis parietalibus utroque Jatere ova- 
ni geminis distinclis aut geminatira coalilis, vel pla- 
cenlis duabus e pariele porrectis late bilobis. Placen- 
ta; erga axim infloreseenliœ latérales. Ovula plurima, 
rarissime pauca, anatropa, funiculis brevibus vel in- 
terdum longiuseubs. Slylas terminalis, simplex, per- 
sistens vel diciduus, apice inllexus vel rarissime re- 
clus. Sligma magnum, capitato-bilobum, lobis placen- 
tis superpositia aut autice et postice sitis, nunc ob- 
scure medio sulcaiis, rarius subcîavaluin indivisum. 
Capsula unilocularis, apice vel juxta totam longitudi- 
nem bivalvis, nunc valvis erga inflorescentiam latera- 
libus apice et basi cohaerentibus antice et postice in 
média parte longitudinis aperta, valvis medio vel sœ- 
pius juxta médium placentas solitarias vel geminas, 
filiformes vel dilatatas gerentibus. Sembla plurima aut 
rarius pauca, minima subglobosa, oblonga aut pyri- 
formia; testa crassiuscula fungosa, scrobiculata vel 
interdum tuberculata; raphe et chalaza obsolelis; en- 381 

dopleura tenuissima, albumine eopioso albo pellucido 
■rcle cohœrenle; embryone minimo obovoideo, prope 
uixibilicum sublalerali, apice integro vel subbilobo. — 
Herbœ fimbrillis radiciformibus e caudice orlis aliarura 
slirpium radicibus adnatae; caudice hypogrro, mmc in- 
crassalo subtuberoso, nunc eylindrico ramoso, squa- 
mis obtecto, apice scapum solitarium vel pluies siin- 
plices ramososve, nudos pedunculiformcs vel sa^pius 
crassos, caruosos, squamis veslilos, semper coloralos 
exserente. Squamae foliorum loco, scapo concolores, 
sessiles, sparsa? vel imbricatre. Slomala rara. Reuter 
in DC. prodr. XI p. I. 

Ordo a Scrofulariaceis prœsertim diversus ovario 
imiloculari et placenlis parietaJibus, a Gcnlianeis ilo- 
ribus irregularibus didynamis. 

286. PHELIPjEA Titrez, coroll. 47 (excl. spp.). 

Desf. fi. Atl. 2. p. 60— C. A. Mey. in Ledeb. fi. Alt. 
2. p. 4ô9 — Endl. n. 4183 — Orobanches spp. Linn. 
Wallr. 

Flores hermaphroditî, bibracteolati. Calyx tubulo- 
sus 4 — 5 fi dus vel dentatus. Corolla bypogyna, rin- 
gens, labio snperiore ereclo bifido, iuferiore 3 lido 
patente. Stamina 4, corollae tubo inserta, didynama 
inclusa; filamenta basi complanata; anlherœ bilocula- 
res, loculis basi divaricalis mucronalis, conneclivo 
mutico vel nmcronalo. Ovarium uniloculare, placenlis 
parietalibus 4, geminatim approximalis Glandula by- 
pogyna obsolela. Ovula plurima. Stylus simplex; sli- 
grna capitato-bilobum, lobis erga axim lateralibus. Ca- 382 

psula nnilocularis, apice bivalvis, valvis basi cohaeren- 
tibus, juxta axira placentas gemmas gerentibus. Semi- 
iia plurima, subglobosa, minima, testa fungosa, cras- 
sa. Herba? aphyllse, scapo simplici vel ramoso. Reut. 
L c. p. 2. 

Sectio Trionychton Wallr. 

Calyx 4— 5fidus, lobis elongatis inaequalibus acu- 
minatis. Anlherae superficie glabrse loculis villoso-de- 
hiscentibus. Capsula styli decidui basi coronata. 

887. Phelipjea lanuginosa C. A. Mey. 

Albido-lanuginosa, bracteis ovato-lanceolatis calycern 
stiperantibus; calycis lobis lanceolatis subœqualibus; 
corolla porrecla demum patentim curvata fauce sub- 
inflata labii superioris paulo longioris, lobis reilexis, 
labii inférions lobis subaequalibus ellipticis oblusis 
subdenliculalis; filaraenlis glabris, anlheris rotundalis 
glabris vel raargine sublanato-pilosis; slyio glanduloso, 
stigmate bilobo. Reut. L c. 

Ph. lanuginosa C. A. Mey. in fi. Alt. II. p. iGO—Ledeb. fi. 

Ross. ah. ill. t. 377. 
Orobanche cœsia Reickenb. ic. pi. crit. VIL p. 48. t. 698. 

f. 936. [non Reut. nec Gries.). 
O. borealis Tarez, cat. Baie. Dah. n. 877 - Kar . et Kir. 

enum. in bail, de la Soc. des nat. de Mosc. 1841 p. 

IW—Reut. in DC. prodr. XI. p. M — Ledeb. fi. ross. 

III. p. 32 i. Orobanche caule simplicissiino, supra florifero. 

Gmel. fi. Sib. III. p. 214. ver. I et II. t. 46. 
Scapus simplicissimus 4— tO pollicaris, biactcu?, calvc.es coro!~ 383 

laeque extus pilis crispis sublanuginosis vestita. Corolla vio- 
lacco-cœrulea, labium inferius intus plicaturis duabus velutino- 
hirsutis prœditum. 
In arenosis regionis superioris fluvii Bai'guzin. Florel Julio. ^. 

287. OROBANCHE Linn. gen. n. 779. (excl. spp.). 

Gœrtn. fr. 3. p. 42. t. 185. f.4.dextra. C. A. Mey. 
in Ledeb. jl. Alt. IL p. 453—Endl. gen. n. 4184— 
Putterl. et Endl. gen. jl. Germ. icon> fasc. 23 — 
OrobancJies sectio Osproleon TVallr. diask. p. 29. 

Flores hermaphrodili, ebracteolali. Calyx disepa- 
lus, sepalis distiuctis vel basi bine antice r arias po- 
stice connatis, inlegiis, incisis vel denlatis. Corolla 
bypogyna ringens, labio superiore erecLo bilobo vel 
bilido, inferiore patente Irifido. Stamiua 4, corolla? 
tubo inserta; didynaraa inclusa, filamenta basi com- 
planala, antherœ biloculares, Joculis basi divaricatis 
mucronatis, connectivo mutico vel mucroiiato. Ova- 
riura glandula bypogyna obsoleta, uniloculare, pla- 
centis parietalibus 4 geminalim approximatis. Ovula 
plurima. Stylus simplex. Stigma capitalo-biiobum, lo- 
bis erga axim inflorescenliae lateralibus. Capsula uui- 
locularis, incomplète bivalvis, valvis basi el apice co- 
bœrenlibus, juxta axim placentas geminas gerentibus. 
Semina plurima subglobosa minima, testa fungosa 
crassa minute punctato-scrobiculata. Herbue parasiti- 
ez scapo simplici erecto squamoso, lloribus in squa- 
marum axillis solitariis, sessilibus, e redis Real. L 
c. p. 14. 

• Stamiua ad basin tubi corolla* vel saltem iufra terliam partem 381 

inferiorem inserta. Corolla campanulata, scepe basi antice 
strumoso-ventricosa Reut. I. c. p. 15. 

888. Orobanche macrolepis Turcz. 

Gaule (lexuoso, squamis e Kasi ovata lanceolalis 
acuminatis; spica elongata basi laxiuscula; sepalis basi 
coticretis plurinerviis, bi-raritis, unico trifido, laciuiis 
acuminatis bractea ( squama ) corollaeque tubo brevi- 
orîbus; corolla ( alba ) non slrumosa pubescente, ad 
fa nce m partira dilatata, Jabiis œquilongis , superiore 
bi-inferiore Irilobo: lobis eequalibus obtusis ovalibus, 
denliculatis; staminibus paulo infra tertiara tubi par- 
lera insertis, fîlamentis basi aracbnoideo-villosis, su- 
perius glabris; stylo glanduloso, stigmate profunde 
bilobo, lobis rotundatis crassis. 

O. macrolepis Turcz. cal. Baie. Bah. n. 878. Ledeb. fi. 
Ross. III. p. 323. 

Caulis in speciminibus paucis a me lectis flexuosus, in unico 
spiraliter lortus. 

Ad radiées rupium fluvium Schiika cingentium. Floret Julio ££s 

Stamina ad médium tubi corollœ vel supra ejus tertiam par- 
tem inserta. Corolla campanulato-tubulosa Reut. L. c. p. 25. 

889. Orobanche ammophila C. A. Mey. 

Albo-lanata; sepalis pancinerviis ovato-oblongis api- 
ce bifidis tubo corollino brevioribus lobis lanceolalis 
subœqualibus; corolla lubuloso-infuudibiliformi incurvo- 
cernua, labiis subsequalibus, superiore profunde emar- 
ginato bilobo lobis rotundatis lalissimis integriusculis, 385 

iuferioris li ilol>I lol)is aequalibus ovatis obtusis den- 
ticulatis; staminibus infia médium tubi insertis inferne 
slyloque breviter piloso-hirsulis; stigmate magno ila- 
vido subbiparlilo-clivariealo. Rcut. /. c. p. 32. 

0. ammophila C. A. Mcy. in Ledcb. fi. Alt. II. p. 454— 
Ledeb. icon. pi. fi. Ross. ait. ill. t. 389 — ejusd. fi. Ross. 
111. p. 320. 

In rupibus ad Baicalcm prope Kultuk, in carapis siccis et lapi- 
dosis transbaicalcnsibus nec non ad fluvium Oka. Florct 
Julio. Q. 

288. BOSCIINIAKIA C A. Mey. mss. ex. 

Bongard in mém acad. se. Petrop. nov. ser. 2. p. 
189—Endl gen. n. 4186. 

Flores hermapbroditi, ebracteolati. Calyx tubulosus 
subtruncatiis in sequ aliter 5 dentatus. Corolla bypogyna, 
ringens, labio superiore erecto fornicato bifido, in- 
feriore abbrevialo subtrilobo. Stamina 4 corollae tubo 
inserta, exserta, didynama. Antherae biloculares, lo- 
culis basi discretis; ovarium uniloculare, placentis pa- 
rietalibus duabus profunde bifidis. Glanduia bypogyna 
obsoleta. Ovula plurima. Stigma capitato-bilobum, lo- 
bis erga axim lateralibus emarginatis. Capsula unilo- 
cularis, incomplète bivalvis, valvulis basi et apice co- 
baerentibus, medio placentam tune simplicem geren- 
tibus. Semina plurima oblonga minima, testa minute 
areolata. Herbae tubere hypogaeo nudo multicauli, 
scapis crassis simpliclbus, squamis ovatis obtusis rau- 
cronatis, racemo spicaeformi denso. Reut. I. c. p. 39. 
Turcz. Jlor. baical. dah. 25 386 

890. BOSCIINIAKIA GLABRA C A. Môf. 

Glaberriraa, caule squamoso basi incrassato reticu- 
lato, squamis cordatis acutis ( siccitale ) intense fu- 
scis opacis; calyce spatlnfbrmi tridentato; corollœ tubo 
inflato, labio superiore elongato integro; inferiore 
abbreviato obscure trilobo. Reut. I. c. 

fi. glabra C. A. Mey. I. c. 

Orobanche Rossica Cham. et Schlechtend. in Linnœa III. p. 192. 
O. glabra Hook. fi. Ber. A nu IL p. 91. t. 167. 
Orobanche caule simplicissimo, ultra dimidium florifero Gmel. 
fl. Sib. III. p. 216. t. 46. /, 2. 

Prope Irkutiam rarissima (vidi tantum spécimen unicum siccum), 
in umbrosis prope Nerczinskoi Zawod et ad fl. Argun non 
procul a confluxu cum fluvio Schilka, radicibus Alm Sibiricae 
innascens. Floret Julio, Augusto. Q. 

OrdoLVIII. SELAGINACE,E Choisy. menu soc. phys. 
et hlst. nat. Genèv. 2. pars. 2. p. 71 . 

Ca]yx persistens, sœpius gamosepalus, nunc spathœ- 
formis, nunc tubulosus aut ovato-campanulatus, 3—5- 
partitus, laciniis œqualibus aut inaequalibus, raro 2 aut 
3 sepalus. Corolla hypogyna tubulosa, tubo varia? lon- 
gitudinis aliquando antice fisso, limbo 4 — 5 lobato 
quandoque subbilabialo, lobis sœpius inaequalibus. 
Stamiua 2 vel sœpius 4 œqualia aut vix didynama, 
bina utrinque approximata, apice tubi inserta; tilamen- 
ta sœpius crassiuscula aut apice dilatata , antheras 
adnatas gerenlia, rarius filiforinia cum antheris oscil- 
lantibus; antherœ uniloculares, utrinque paginatim de- 38*7 

hiscentcs, elongatœ aut rotundatoe, pagina utraque 
ssepe ad commissuram comraunem iutus deflexa et 

duos loculos simulante. Ovarîum liberum miniilum ova- 
tum biloculare, Joculis monospermis, altero antice, 
altero poslice dispositif. Stylus unions, (iliforrnis, va- 
ria? longitudinis, apice aculus, plurimis longe stigma- 
tosus. Fructus e duobus achseniis constans, imo s;epe 
abortivo, serins sponte sececlentiî)us; periearpium mem- 
branaeeum seraiui adpressum, rarius inllato-subcro- 
sura aut loeulis spuriis distineluru. Albumen carnosum. 
Embryo inversus: radicula supera, colyledones mini- 
ma? penduke ovat;c. Choisy in DC. prodr. XL p. 29. 
Gcnus anomalum. 

289. GYMNÀNDRà Pall. itin. III. y. 710. 

Lagotis Gœrtn.—Endl. gen. n. 39S4—Bartsiœ spp. 
Llnnœl. 

Calyx spatbaceus axim spectans, antice fissus, po- 
stice 2-rarius 3-lobatns. Corolla tubulosa bilabiata ; 
tubo amplo incurvo, labio superiore obtuso lato in- 
tegro aut breviter bidentato, labio inferiore 2 — 3 fido, 
laciniis anguslis pendulis. Slamina 2 in utroque la- 
tere faucis adlixa, brevi filamento; antberse falso bi- 
loculares, debiscentia unica apertœ. Ovarium liberum 
biloculare. Stylus elongatus exsertus. Stigma capitu- 
lato-bifidum. Fructus bracteis et calyce marcescenti- 
bus circumdatus. Achaenia 2 facile separabilia, altero 
soepe abortivo. Semen pendulum, cylindricum. Al- 
bumen carnosum. Radicula supera. Herbœ pédales 
aut semipedales, rhizomate fimbrilloso instructae, fo- 

25* 388 

lîis radicalibus petiolatis; raroque caulinis sessilibus. 
Scapi erecti folia sœpe superantes, apice longas spi- 
cas gerentes. Flores scssiles, semper bracteati, corol- 
lis cœraleis. Choisy l. c. p. 24. 

Fructu et pluribus characleribus florum Selaginaceis 
versis affinis, corollce tamen in Selaginaceis ssepe irre- 
gulares nunquam proprie bilabiatae, earumque tubus 
semper tenuis, nunquam amplo-inflatus. Stigma in 
nulla Selaginacea capiialum. Yegetatio, habitns et pa- 
tria prorsus diversse. Choisy. I. c. 

891. Gymnandra borealis Pall. 

Foliis radicalibus ovato-oblongis vel lato-elliplicis 
oblongisve acutiusculis basi attenuatis crenato-serralis 
integerrimisve; starainibus labio superiore subduplo 
brevioribus, stylo illo longiore. Ledeb. fi. Ross. III. 
p. 332. 

G. borealis Pall. itin. III. p. 710. t. A. f. l — Choisy Le 
G. integrifolia Willd. in Berl. Bot. Mag.p. 382. t. 9. /. /. 

— Spr. syst. veg. II. p. 772 — Tarez, cat. Baie. dah. ».831. 
G. Altaica Willd. I. c, p. 393. t. 4. /. V—Spr. I. c.— 

Ledeb. fi. ait. IL p. 420. Tarez, cat. n. 832. 

G. elongata Willd. I. c. p. 395. t. 10. /. 1—Spr. I c. 

G. Pallasii Cham. et Schl. in Linnœa II. p. 564— Ledeb. fi. 
Ross. III. p. 332. 

G. longiflora Kar. et Kir. eiium. pi. Song. n. 611. 

Bartsia Gymnandra Linn. f. suppl. 2. p. 278. 
Planta a 5 poil, usque ad pedem alta; 

In alpibus Baicalensibus et Dahuricis Argudei , Nuchu-Daban, 
Czokondo et cset. Flore t Junio, Julio, g/. 389 Onlo LIX. LABIAT.E Jus. gen. p. 110—Verticilla- 
tœ Linn. ord. nat. 42. 

Flores liermapbroditi, sœpius irregulares. Calyx 
liber, persistens 5-rarius 4-inerus, gamosepalus. Go- 
roJla gamopelala, hypogyna, decidua, penlamera vel 
(lobis s up remis coalitis ) telramera irregularis, œsti- 
vatione bilabialim imbricala, labio superiore cxleriore, 
lobo infimo interioris intimo, lateralibus interinediis. 
Slamina corollœ inserla et cura lobis alleruautia, su- 
premura et uonnumquam eliain duo superiora ( Jate- 
ralia ) abortientia vel omnino deficienta, quœ super- 
suut per paria sequalia. Antherae variae. Ovariura M- 
berura, gynophoro vel disco crasso irapositum, 4 par- 
titum vel rarius profunde 4 fidum, lobis erectis iraa 
basi trausversim vel ad baseos latus iuterius oblique 
aiïixis. Stylus e ceulro ovarii inter lobos ereclus, a- 
pice vnlgo breviter bifidus, laciuiis autice et postice 
versis. Ovula in singulis lobis ovarii solitaria, erecla, 
anatropa. Fructus ovario conformis, abortione nunc 
3 — 1 lobus. Semina in singulis nuculis, id est lobis 
fructus solitaria, erecta; testa tenui; albumine parco 
vel nullo. Embryo reclus vel raro ( in Scutellaria ) 
cum semine incurvus; radicula brevi, ad hilum spe- 
ctante; cotyledonibus carnosulis, axi fructus parallelis 
(vel rarius contrariis?). Herbœ, suffrutices fructicesve, 
rarissime arbores; rami opposili vel verticillati, sœpis- 
sime tetragoni. Folia opposita vel verticillata, exsti- 
pulata, intégra vel divisa, reliculato-penninervia. Fo- 
lia calycesque in pluribus et eîiam caules et corollae 390 

in nonnullis, glandulis parvis globosis oleo œthereo 
valde aromatico repletis obtecla. Inflorescentia ( tbyr- 
sus dicta ) e cymis axillaribus opposilis centrifuge tlo- 
rentibas formata, flore uno lerminali, cœteris secus- 
ramos unilateralibus. Bracteae sub ramis cymarum bina? 
opposita?; in ramis solitarke oppositiflorœ. Verticilla- 
slri ( vel cymorum paria ) vel omnes axillares, nempe 
ad axilîas foliorum caulinis conformium sita, nu ne su- 
periores vel omnes racemosi vel spicaii, nempe ad 
apices ramorum dispositif ad axiilas foliorum bracteœ- 
formium. In speciebus paucissimis spicalis racemosis- 
ve, flores altérai vel sparsi nec oppositi. Bentham in 
DC. prodr. XII. p. 27. 

Tribus 1. Satureje^: Bth, l. c. p. 148. 

Gorollae lobi ( excepto Glechone ) plani patentes. 
Slamina 4 vel 2 distantia, recta, divaricata vel sub 
labio superiore couniventia, posticis vel brevibus vel 
abortivis. Antherœ biloculares vel loculis apice con- 
lluentibus uniloculares et tune ovatse vel reniformes. 
Bth. I. c. 

1. ElSHOLTZIEjE. 

Stamina 4. Antherœ loculis confluentibus, polline 
emisso ovalo reniformes vel orbiculatse. Bth. l.'c.p. 149. 

290. ELSHOLTZIA Willd. 

Endi gen. n. 3588—Menthœ spp. Roxb. et auct. 
Calyx ovatus vel campanulatus subaequaiis, 5-den- 391 

tatus, îotus fauce nuda, fructifer saepe eJongatus. 
Corolla tubo calycem sequante vel rarius exscrlo, 
limbo breviter 4 fido obliqno vel subbilabiato lobo 
supremo subereclo subconcavo emarginato, inferio- 
ribus patenlibus. S lamina 4, sa?pius exserta, adscen- 
demtia, vel distantia, iuferiora sublongiora. Filamenla 
nuda. Antberarura loculi divergentes vel divaricati, 
demum coniluenles. Stylus apice subœqualiler bifidus, 
lobis subulatis. Nuculae ovoidece parvae keviusculae. 
Herbœ suffrulicesve floribus minulis. VerlieiJIastri rnul- 
liflori, in spicas nunc laxas graciles teretes vel se- 
cundas, nunc dense imbricatas disposili. Spicae sse- 
pius numerosae vel panicuJala?. Bth. I. c. p. 1ô9. 

Seclio Euelsholtzia. 

Spicœ uli folia florialia late ovatœ secundo?. An- 
tberœ lineares, loculis divaricatis. Bth. I. c. p. 163. 

892. Elsholzia cristata Willd. 

Herbacea glabriuscula, foliis peliolatis ovatis oblongis- 
ve ulrinque angustalis floralibus late ovatis aculis ci- 
liatis secundis; verticillastris approxiraatis secundis, 
spicis paniculalis Bth. I. c. 

E. cristata Willd. in XJsteri. ma g. XI. p. 5 t. 1 — Willd. 

sp. pi. III. p. 29 — Spr. syst. II. p. 721. 
Mentha Patrini Lepech. in nov. act. Petr. 1783. I. p. 336. t. 8. 
M. ovala Cav. ic. rar. IF. p. 36. t. 360. /. 1. 
Hyssopus ocymifolius Lam. en. mèth. III. p. 187. 
Herba 1 — \\ pedalis annua, erecla, ramosa, fere glabra. Folia 392 

1 — 2 poïlicaria. Spicœ terminales 2 — 3 pollicares. Virticiï- 
lastri multiflori, approximati. Folia floralia viridi-membranacea, 
flores superantia. Calyces ciliato-hirsuti. Bracleœ minuta?, 
lineares. Corollae minutœ, pallide purpurascentes. Bth. I. c. 
In cultis et ruderatis ubique. Floret Junio, Julio. Q- 

2. Menthoide^:. 

Corolla subœqualis. Stamina distantia nec conni- 
ventia. Antherae biloculares. Bth. I. c. p. 149. 

291. MENTHA Linn. gen. p. 291. 

Spenner icon. gen. fi. Germ. fasc. 20. t. 385—386 
Endl. gen. n. 3894. 

Calyx campanulatus vel tubulosus, 5 dentalus, œ- 
qualis vel stibbilabiatus, fauce intus nuda vel villosa. 
Corolla tubo incluso, limbo campanulato subœquali 
4 fido, lacinia superiore saepius latiore subinlegra vel 
emarginata. Stamina 4, œqualia erecta, distantia. Fi- 
lamenta glabra, nnda. Antherae bilocnlares, loculis 
parallelis. Stylus apice breviter bifidus. Nuculœ siccse 
laeves. Herbse. Verticillastri saepius multiflori, nunc 
omnes remoti ad axillas foliorum caulinis conformium, 
nunc in spicis terminalibus approximati, foliis florali- 
bus superioribus bracteseformibus. Bractese subulatae f 
nunc minutée, nunc calycem œquantes. Bth. l.c.p. 164. 

Arvrnses. 

Verticillastri omnes remoti, axillares, multiflori. Fo- 
lia floralia caulinis conformia, suprema saepius sterilia. 393 

Calyx intus ad faucera nudus, dentibus subœqualibus 
Bth. I c. p. 171. 

|893. Mentha arvensis Linn. 

Caule relrorsum piloso-villoso vel glabriusculo; foliis 
petiolatis ovatis oblongisve basi rolundatis cuneatis 
vel angustatis: iloralibus omnibus conformibus flores 
superautibus supremis substerilibus; verticillastris om- 
nibus globosis multiiloris remotis; bracteis lanceolato- 
subulalis; calyce lubuloso vel globoso-campanulato 
erecto patenlius piloso vel glabro, dentibus lanceola- 
tis subulatisve; corolloc lobo su péri or e emarginalo vel 
retuso. Bth. I. c. 

M. arvensis Linn. sp. 306—Ledeb. fi. Alt. IL p. 400— fl. 
rose. III. p. 338 

Mentha floribus verticillatis, foliis ovatis, 'acutis, serratis stamini- 
bus corollam œquantibus. GmeL fi. Sib. III. p. 244. 

Planta nostra foliis basi parum attenuatis, cauleque puberulis, 
pedicellis calycibusque hirsutis campanulatis et staminibus ex- 
serlis gaudet. Ad varietatem « vulgarem Bentharaii et florae 
Rossicae sive M, arvensem Koch syn. fl. Germ. éd. II. p. 
635. seu M. austriacam Jacq. referenda. 

Prope Ircutiam, in regionibus cis et transbaicalensibus, alque in 
Dahuriœ pratis humidiusculis vulgaris. Floret Junio, Julio, £>/. 

894. Mentha Canadensis Linn. 

Prostrata vel adscendens glabriuscula vel dense 
patentim pilosa; foliis petiolatis oblongo-ellipticis utrin- 
que longe angustatis glabris floralibus conformibus 
supremis lanceolato-linearibus substerilibus; verticil- 394 

lastris omnibus globosis multifloris remous; bracleis 
lanceolato-subulatis calycem tubuloso-campanulalum 
subaequantibus. Bth. I. c. p. 173. 

M. Canadensis Linn. 5/?. 806. 

M. Austriaca Turcz. cat. Baie. Bah. n. 898. 

Ad amussim cum definitione Benthamiana et cum specimiiiibus 
meis Boreali-Americanis, sat numerosis, convenit, prœter 
pilos caulinos, iti nostra planta reversos et brèves, sed taies 
etiam video in plerisque Americanis. Foliis angustioribus, 
basi longe atleiiuatis a prœcedente dignoscitur, vix tamen 
speces distincta esse videtur. Pili ad nodos congesti, petioli 
et calyces potentim et molliter pilosi prœsertim in specimini- 
bus Argunensibus. In his adhuc verticillastri fere omnes pe- 
dunculali, in Ircutianis sessiles. A Menlha dahurica Fisch. 
mihi prorsus ignola et verosimiliter in Daliuria non obvia re- 
cedit jam dentibus calycinis elongatis acutis. 

Observavi prope Ircutiam et in Dahuria ad fluvium Argun, non 
procul a confluxu cum Schilka. Floret cum prœcedente. g/. 

292. LYCOPUS Tourn. inst. p. 190. 

Linn. gen. éd. 1737. n. 19-Spenner icon. gen. fi. 

Gcrm. fasc. 20. t. 387-Endl. gen. n. 3595. 

Calyx campanulalus, œqualis, 4—5 denlalus, fauce 
intus Diicla. Corolla vix calycem superans, campanu- 
lata, œqualis, 4-ficla. Stamina superiora duo sterilia 
filiformia capilellata, corolla breviora, inferiora 2 
subexserla ferlilia dislanlia. Antherse biloculares, lo- 
culis parallelis siibdistinclis, Slylus apice bifidus, lo- 
bis complauatis aculis inœqualibus vel subœqualibus. 
Nucula? sicese, laeves, margine calloso-incrassato-lri- 
gonce, apice Iruncatae, basi atlenuatœ. Herbae palu- 395 

stres vel uliginosœ, foliis acute dentatis pinnalifidisve 
iloralibus conformibus flores mullo superantibus. Ver- 
licillastri densi, sa?pius raulliflori axillares. Bracleœ 
inleriores minuta?, exteriores interdirai in verticilla- 
stris inferioribus calyces superantes. Flores parvi sessi- 
les. Bth. I. c. p. 177. 

895. Lycopus europ-eus Linn. 

Slolonibus nullis, caule ereclo ramoso; foliis petio- 
latis ovalo-oblonsis sinuato-dentalis vel pinnatifidis ; T verticillaslris mulliiloris ; calycibus acule 5-denlalis; 
slaminurn steriliura rudimenlis exiguis ; nuculis tubo 
calycis brevioribus, vel paulo loDgioribiis. Bth. I. c. 
p. 178. 

L. Europœus Linn. sp. 30. — Spr. syst. I. p. 54. — Ledeb. 
jl. Alt. I. p. S. — Koch syn.Jl. Germ. éd. 2. II. p. G3G.— 
Ledeb. jl. Koss. III. p. 341. 
Lycopus foliis sinuato-serratis Gmel. jl. Sib. III. p. 248. 

Gaulis 1 — 3-pedalis , acute tetragonus , glaber vel pubescens. 
Folia quoad magnitudinem et dentés valde variabilia , subtus 
pinnatim nervosa, nervis elevatis, utrinque glaberrima, rarius 
(in var. /S) pubeseentia. Verlicillaslri densissimi. Bracteae 
lineari-lanceolalœ vel subulalœ, exteriores sœpe calycibus lon- 
giores. Calycis tubus striât us, conicus; dentés œquales , lan- 
ceolato-subulati rigidi, acutissimi, tubo longiores. Corollee 
dentés calycinos œquantes, albidœ, dentibus obtusis subœqua- 
libus, tubo intus ad insertionem staminum villoso. Nucula? 
lœves, eglandulosœ. Bth. I. c. 

In pratis subhumidis prope Ircutiam. Floret Junio, Julio, fy. 
896. Lycopus lucidus Tarez. 

Gaule erecto alato basi slolonifero glabcrrimo vel 396 

pilis paucis hispido ; foliis subsessilibus oblongo-lan- 
ceolalis utrinque angustatis ima basi oblusis argute 
dentatis supra vel utrinque glaberrimis lucidis ; ver- 
licillastris multifloris ; calycibus 5-dentatis bracteisque 
aculissirais ; starainum sterilium rudimenlis oblongo- 
clavalis. Bth. I. c. 

L. lucidus Tarez, cat. Baie. Bah. n. 910.— Ledeb. fl. Ross* 
p. 341. 

Rhizoma horizontale crassum articulatum, articulis squamis mem- 
branaceis notatis. Stolones plurimi longissimi, nodis instructi, 
c basi caulis prodeuntes. 

In pratis humidis prope Ircutiam, atque in Dalmria ad fluvium 
Argun , non procul a confluxu cum Schilka. Floret cum 
priore. ££• 

3. Thymeje. 

CorolJa bilabiata (labiis interdura obseuris) tubo in- 
lus nudo. Starama distantia vel divaricata, nec conni- 
ventia (nec nisi in Origani seclione Amaraco adscen- 
denlia). Anlherae biloculares. Bth. L c. p. 149. 

293. ORIGANUM Tourn. inst. t. 94. 

Linn. gen. n. 471 . — Endl. gen. n. 4608. 

Calyx ovato-campanulattis sub-13-nervius y 5 den- 
tatus vel bilabialus, labio superiore iutegro vel 3-den- 
tato, inferiore bidentalo, Iruncato, vel omnrao défi- 
ciente , calyce tune obcompresso-plano postice inte- 
eerrimo bine fisso. Gorollœ Uibus inclusus vel exser- 
lus, labio superiore emarginalo vel breviler bifido, 397 

inferiore longiore patente 3-fido. Stamina 4 adscen- 
dcnlia et apice divaricala , vel a basi distantia. An- 
iherœ biloculares, loculis distinctis divergenlibus di- 
varicatisve. Slyli lobi aculi, posticus sacpius brevior. 
Folia floralia bracteœformia , flores solitarios vel ra- 
rius 3 — 5 fovenlia cura floribus in spicis obion-is vel 
cylindricis solitariis vel aggregalis arcte approximalœ. 
Suffrulices vel herbœ foliis integerrimis dentatisve, 
potius inflorescentia cpiam ebaracteribus certis a Thy- 
mo separati. Bth. I. c. p. 191. 

EUORIGANUM Vog. 

Herbœ, folia obscure denlata vel integerrima, flora- 
lia vulgo (cpiarn in Amaracis) minora Spiculse ere- 
ctrc. Calycis dentés aequilongi, oinnes obtusi vel acu- 
ti, fauce inlus villosa. Gorolke tubns raro exsertns. 
Slamina divaricata. Bth. I. c. p. 192. 

897. Origanuh vulgare Linn. 

Ereclum villosum, foliis petiolatis late ovatis obtu- 

sis subserralis basi laie rotundatis ulrinque viridibus; 

spiculis oblongis cyliudricisve glomeratis corymboso- 

paniculatis. 

0. vulgare Linn, sp. SVi.—Koch syn. Jl. Germ. éd. 2. //. 
p. 639. 

et foliis Jloralibus ovatis obtusiusculis colo- 
rât is {vulgo eglandulosis) calyce se s qui vel 
cluplo longioribus. 

O. vulgare Ledeb. Jl. Alt. IL p. 396.— Bth. I. c. p. 193.— 
Ledeb. Jl. Ross. 111. p. 343. (prœter synouyma ut videtur 398 

plurima , prie cœteris Karelini et Kirilowii, secundum spéci- 
men meum ad Or. normalem spectans). 

fi foliis Jloralibus lanceolatis acutis (eglan- 
dulosis) calycem paulo superantibus. 

0. normale Don prodr. fl. Népal, p. 113. — Blh. I. c. p. 
193.— Ledeb. fl. Jîoss. III. p. 344. 

Specimina nostra sicuti omnia Ruthenica, hucusque a me visa, 
Petropolitana, Ucranica et Songorica ad 0. normale pertinent. 

In montosis siccis prope Ircutiam; in Transbaicalensibus et Da- 
huria rarius. Floret Junio, Junio. ^. 

29 4. THYMUS Lin. (excl. spp.). 

Spenner gen. pi. fl. Germ. fasc. 18. t. 343—Endl. 
gen. n. 3610. 

Calyx ovatus 10— 13-nervius, bilabialus, labio su- 
periore 3-denlato patente, inferiore bifido , laciniis 
ciliatis subulalis, fauce iutus villosa. Corolla tubo ea- 
lyce vel bracteis imbricatis incluso, iutus nudo, lim- 
bo subbilabiato, labio superiore recto emarginato 
subpiano, inferiore patente trifido, lobis aequâlibus 
vel raedio longiore. Stamina exserta , vel rarius in- 
clusa, recta, distantia, subœqualia vel didynama , in- 
ferioribus longioribus. Anlberae biloculares, loculis pa- 
rallelis vel deraura divergeniibus. Stylus apice subœ- 
qualiter bifidus, lobis subulatis. Suffrutices vel fruti- 
culi sœpe canescentes. Folia parva inlegerrima veno- 
sa, margine scepe revoktta. Veriicillastri paucillori, 
uunc omnes remoli, nunc in spiculis Iaxis vel imbrica- 399 

lis aggregali. Bracleœ minuta?. Flores pnrpurascentes, 
rarius albi. BtJi. L c. p. 191. 

Serpyllum. 

Corolke tubus inclusus vel breviter dentés calyci- 
nos super ans. 

898. Thymus Serpyllum Linn. 

Procumbens, ramis floriferis breviter adscendenli- 
bus ; foliis breviter peliolatis ovalis basi angustatis 
cunealis rolnndalisve venosis margine petiolisque plus 
minusve ciliatis, iloralibus snbconformibus; calycis Ja- 
bii superioris dentibus brevibus lanceolato-ovatis, in- 
férions laciniis subulatis cilialis. Bth. L c. p. 200. 

Th. Serpyllum Linn. sp. S'io.—Spr. syst. IL p. 696. — Le- 
deb. fl. Alt. IL p. 396. 

Th. Serpyllum Y vulgaris Ledeb. fl. Boss. III. p. 346. 

Variât caulibus foliisque ovato oblongis, utrinque tomentosis. 

Th. Serpyllum £ villosus Ledeb. fl. Ross. III. p. 346. 

Hrec varietas ambigit inter Th. Serpyllum et Pannonicum; pro- 
pter folia breviora et inflorescentiam compactam ad priorem 
retuli. 

Ubique in siccis et lapidosis communis , varietatem tomentosam 
in rupibus prope oppidum Barguzinsk legi. Floret Junio, 
Julio. ££/. 

899. Thymus angustifolius Pers. 

Procumbens, ramis iloriferis breviter adscendenti- 
bus glabris pubescentibusve ; foliis breviter petiolatis 400 

oblongo-linearibus basi angustatis venosis , margine 
petiolisque ciliatis, floralibus subconforraibns ; calyci- 
bus plerumque glabris; labii superioris dentibus bre- 
vibus lanceolato-ovatis, inferioris laciniis subulatis ci- 
liatis. Bth. I. c. p. 201. 

Th. angustifolius Pers. syn. IL p. 130.— M. Biéb. fl. Taur. 

Cauc. III. p. Mé.—Ledeb. fl. Mt. IL p. 390. 
Th. Serpyllum £ angustifolius Ledeb. fl. Ross. IL p. 345. 
A. prsecedenle nonnisi foliis angustioribus distinguitur et forte 

non immerito a celeb. Koch, Ledebour et aliis illo jungitur. 

In siccis Dahuriae passim. Floret Junio, Julio. %.. 

Tribus 2. Nepete;e Bth. 

Calyx œqualis vel obliquus, in omnibus fere spe- 
ciebus parellele et aqualiter 15-nervius subbilabiatus- 
ve, dentibus superioribus majoribus. Corolla inclusa 
vel exserla, fauce plerumque inflata, labio superiore 
subfornicato, inferiore patente. Stamina 4, didynama, 
superioribus longioribusî adscendentia vel divergen- 
tia. Nuculœ siccœ, laeves vel tubercuiosœ. Herbse an- 
nuce vel perennes, rarissime basi sublignosœ. Verti- 
cillastri saepius mulliflori , densi vel laxi , remoti vel 
superiores spicati. Bth. I. c. p. 368. 

295. LOPHANTHUS Bth. in bot. reg. 15. ad cale. n. 1282. 

Endl. gen. n. 3G3â.—Hyssopi spp. Linn. 

Calyx tubulosus 15-nervius, subincurvus, ore obli- 
quo 5-dentato , dentibus superioribus sublongioribus. 
Corolla tubo calycem œqtiante, intus nudo, limbo bi- 401 

labiato, labio superiore suberecto emarginato-bifido, 
inferiore subpatente 3-fîdo, labio medio late crena- 
lo. Stamina dislanlia vel divaricala. Anlberœ bilocu- 
lares, loculis parallelis, vel demum subdivergentibus. 
Stylus apice breviter bifidus, lobis subœqualibus, su- 
buJalis. Nuculœ loeves. Bth. I. c. 

Resupinaria. 

Cymœ axillares, pedunculata? , laxa? , pauciflora?. 
Flores subresupiuali. Stamina inferiora suberecta, su- 
periora adscendentia. Bth. I. c. p. 369. 

900. Lophanthus Chinensis Bth. 

Foliis ovatis oblongisve crenatis, iloralibus cubcon- 
formibus; cymis axillaribus pedunculalis Iaxis pauci- 
floris : subresupinatis. Bth. I. c. 

L. Chinensis Bth. in bot. reg. I. c — Ledeb. fl. Ross. III. 
p. 372, 

Hyssopus Lophanthus Linn. sp. 796. — Spr. syst. H. p. 721. 

In pratis transbaicalensibus ad fl» Dschida et Selenga. Floret 
Junio, Julio. 2^. 

296. NEPETA Bth. lab. 

Endl. gen. n. 50?.— Nepet * et Glechoma Linn. et 
Àuctt.— Spenner icon. gen. fl. Germ. fasc. 18. t. 
348-349. 

Galyx lubulosus, plerumque incurvus , ore oblique 
5-dentalo 7 rarius ovatus , reclus , ore dentibusque 

26 402 

sequalibus. CorolJa lubo basi tenui inclaso vel exser- 
to, intus nudo, fauce ampliata, liinbo bilabiato, labio 
superiore reclo subconcavo , emarginato vel bifido, 
inferiore patente trifido, lobo medio maximo, nunc 
subbifido lobis rellexo-patentibus, nunc integro, con- 
cavo, crenulato. Slamina adscendentia. Antherœ per 
paria scepius approximalse, biloculares, loculis diver- 
çentibus, demum divaricatis. Stylus apice subaequali- 
ter bitidus, lobis subulatis. Herbae, floribus cœruleis 
vel albis, rarius flavis. Bth. I. c. p. 370. 

Sectio 1. Schizonepeta Bth. lab. 

Verticillastri conferti , supremi in spica terminali 
subinterrupta approximati, cyrais omnibus sessilibus. 
Bracteae varia?. Calyx tubulosus , rectus vel sœpius 
incurvus, ore sequali vel obliquo. Starnina subexserta, 
laxe adscendentia. Folia dissecta vel lobata. Herba? 
inter Lophanthum et Nepetam , quoad starnina, fere 
média. Bth. I. c. 

901. Nepeta lavandulacea Linn. f. 

Adscendens pubescens , foliis petiolatis basi pro- 
fonde pinnatifidis, segmentis oblongis ovatisve obtusis 
vel acutis, iloralibus ovatis acuminatis; spicis cylindri- 
cis basi interruptis; denlibus calycinis brevissimis ova- 
tis; corollis calyce subduplo longioribus. Bth. I. c. 

N. lavandulacea Linn. f. p. 272. — Spr. syst. veg. IL p. 
IZQ.—Ledeb. fi. Alt. IL p. 404. 

N. multifida Linn. sp. p. 799. Lophantlnis multifidos fit h. in bot. reg. I. c. 

Lavandula montana foliis Valerianellre varie sectis, cœrulea. Mes» 
serschm. apud Amm. Rut h. p- 53. /t. C9. 

Lavandula foliis ovatis, sœpe lobatis Gmel. fl. Sib. III. p. 242. 
t 55. 

Caules e basi percunes subsimplices, 1 — l-§-pedales , pilis pau- 
cis longiusculis, prrcsertim basi, pubescentes. Folia nunc om- 
nia in segmenta 5 — 7 dissecta, nunc inciso-pinnatifida vel sub- 
integra. Segmenta forma variabilia, terminali majore inciso, 
caeterum integerrima, utrinque viridia , glabra vel ad venas 
subtus pilosa. Folia floralia sessilia, calyces subaequantia. Ca- 
lyx 1^—2 lin. longus, apice villosus, cœrulescens, ore vix 
obliquo. Gorolla cœrulea, incurva, limbi laciniis 4 superiori- 
hus suljpequaltbus, infimo duplo majore integerrimo , vel vif 
emarginalo. Stainina omnia basi adscendentia, antheris cxser- 
tis distantibus, loculis divergentibus. Nuculœ laeves. /. c. p. 
37 1. 

ïn montosis siccis vulgatissima. Floret Junio, Julio, fy. 

Sectio 2. Glechoma Bth. 

Genus Glechoma Linn. et Auctt. 

Verticillaslri axillares, pauciflori , foliis floralibus 
caulinis conformibus. Calyces tubulosi subincurvi, in- 
tus midi vel ad médium lanati, ore obliquo , deuti- 
bus lanceoialis superioribus pioductioribus. Corollae 
tubus exsertus, extra caJycem dilatatus. Nuculce laeves. 
Herbae diffusée vel repentes. Bth. L c. p. 39 L 

902. Nepeta Glechoma Bth. 

Procumbens, foliis petiolalis rotundatis creualis ba- 
si cordalis ulriuque viridibus, floralibus conformibus, 

26* 401 

verticillaslris axillaribus paucifloris; bracleis pedicel- 
lum vix œquanlibus; caljcis elongati subincurvi villo- 
si intus midi ore obliquo, dentibus lanceolato-subu- 
latis, superioribus inajoribus ; corollis calyce triplo 
longioribus. Bth. I. c. 

N. Glechoma Bth. lab. p. 4S6.—Ledeb. fi. Ross. III. p. 379. 

Glechoma hederacea Linn. sp. 807. — Spr. syst. IL p. 727. — 
Ledeb. fi. Alt. II. p. 400. — Koch syn. fi. Germ. éd. 2. 
//. p. 646. 

Glechoma foliis reniformibus crenatis. Gmel. fi. Sib. III. p. 
242. 

Gaules elongati proslrati, basi radicantes; rami floriferi adscenden- 
tes, plus minusve villosi. Folia circiter pollicaria, suprema 
minora at conformia. Yerticillastri omnes distantes. Flores fo- 
lio plerumque breviores. Pedicelli brèves. Calyces 3 — 4 lin. 
longi, fructiferi reflexi. Corollae ccerulese 6 — 7 lin. longae, in 
varietate y (apud nos non obvia) vix 4-lineales. Antherarum 
loculi divergentes, nec omnino divaricati, et idcirco antherae 
cruciatœ dicuntur, quœ porro in pluribus aliis speciebus oc- 
currunt. Bth. I. c. 

In umbrosis et graminosis ad Angaram inferiorem. FloretMajo, 
Junio. ££/. 

297. DRACOCEPHALUM Linn. 

EndL gen. n. 3638. 

Calyx tubulosus, rectus vel rarius incurvus , ore 
recto vel sequali, 5-dentato, vel dente supremo mul- 
lo latiore saepius raaximo, vel 3 superioribus in la- 
bium superius coalilis. Corolla tubo basi tenui in- 
cluso vel ssepius exserto, fauce amplissima, lirabo bi- 
labiato, labio superiore erecto subconcavo , emargi- 
nato, inferiore patente 3-fido , lobo raedio maximo 405 

subbifido. Stamina 4 didynama , inferioribus bre- 
vioribus , adscendentia. Àntherae per paria appro- 
ximata? , biloculares , loculis divaricatis. Stylus api- 
ci3 subœqualiter bifidus , lobis subulatis. Nuculœ 
sicca?, Levés, nuda 3 . — Herba? pereunes , rarius basi 
sublignosœ. Yertîcillastri pluriflori , axillares vel iu 
spica terminali approximali. Bractea? sœpius foliaceœ, 
aristato-dentatœ. Corolla? sœpius amplse, cœrulescen- 
tes vel purpurascenles, rarius albidœ vel ilavescentes. 
Bth. I. c. p. 296. 

Seclio 1. Ketmodracon Bth. lab. 

Caules procumbentes ramosissimi. Folia suborbicu- 
lata, inciso-crenata, vel subpalmato-pinnatifida. Flores 
capilato-vel oblongo-spicati. Anlherœ glabrae. Calyces 
saepius sect. Boguldese dente supremo latiore , nunc 
ut in Moldavica bilabiati. 

903. Dracocephalum pinnatum Linn. 

Gaule procumbente ramoso ; foliis petiolatis ovalo- 
rotuudatis subpalmalo-pinnalifidis ulrinque viridibus 
subvillosis; verticillastris capilato-spicatis; bracteis ex- 
terioribus cuueatis inciso-dentatis ; calycis dente su- 
premo ovato-aristato; corollis calyce dimidio longioribus 
calyce bracteas subaequante. Bth. I. c. p. 397. 

Dr. pinnatum Linn. sp. p. 829. — Spr. syst. II. p. 693.— 
Ledeb. Jl. Alt. IL' p. 383. — Ejusd. icon.fi. Ross. Alt. 
ill. t. 445. ejusd.fi. Ross. III p. 383. 

Dracocephalum floribus ex verticillato-spicatis, foliis cordatis si- 
nuato-pinnatiûdis Gmel. fi. Sib. III. p. 235. t. 52. 406 

J3. vegetius, foliis plus duplo majoribus 
supra viridibus v illo sis; s ub tus molli- 
ter ca nés c e n t i-t o m e n t o s i s. 

Species genuina in regionibus no&tris non reperta. Varietas ve- 
getior provenit ad fluvium Buguldeicha, in insula Olchon at- 
que in transbaicalensibus prope paguin Kuli et in monte ad 
metallifodinas relictas Mungutuî. Floret Junio, Julio, g,. 

Seclio 2. Boguldea Bth. in DC. prodr. 

Calodracon, Cryptodracon et Moldavicœ spp. Bth. lab. 
Gaules adscendentes vel erecli. Folia intégra vel 
dentata. Calycis dentés subœquilongi, supremo laliore. 
Bth. I. c. p. 398. 

§ 1. Verticillastri capitati vel oblongo-spica- 
ti. Flores ampli. Calodracon Bth. lab. 

904. Dracocephalum Altaiense Laxtn. 

Caule erecto inféra e glabro superne pubescenti- 
piloso; foliis utrinque viridibus parce pilosis, radica- 
libus longe petiolatis ellipticisve subserrato-crenatis 
apice rotundatis basi cordatis , caulinis paucis brevi- 
ter petiolalis ovalo-ellipticis utrinque rotundatis vel 
basi subcordatis, iloralibus apice incisis , basi cunea- 
tis; verticillastris capitato-vel demuin oblongo-spica- 
tis; bracteis maximis orbiculato-cuneatis inciso-serra- 
tis ; calycibus labii superioris dente niedio oblongo- 
elliptico lateralibus oblongis paulo, dentibus labii in- 
férions lanceolatis duplo latiore; corollis calyce triplo 
longioribus. Ledeb. FI. Ross. 111. p. 385. 

Dr. Altaiense Laxm. in nov. comm. acad. Petr. XV. p. 55t>. 407 

t. -29. f. 'i.-Spreng. syst. H. p. 693 — Ledeb. fi, Alt. 
II. p. 384. 

Dr. grandiflorum Bth. in DC. prodr. XII. p. 399. (cxcl. var. 
|5 et syn. Linn)— Pall. itin. IL p. 31G. 444. Ejusd.fi. 
Ross. t. 112. 

Dracocephalurn floribus verticillatis, foliis oblongis obtusis ex si- 
nuato-crenatis, bracteis oblongis. Gmel. fi. Sib. III. ». 233. 
(excl. syn. et planta a Stellero ad fluvia Maja et Judonia ob- 
servata.). 

Variât floribus cœruleis et rarius albis. 

Habitat in alpibus Baiealcusibus et Dahuricis liaud rara. Floret 
Junio, Julio. ££,. 

905. Dracocephalum fragile Titrez. 

Canlibus adsceudentibus articulatis pilosiusculis; fo- 
liis oblongis oblusis u trinque viridibus pilosis glabris- 
ve, inferioribus petiolalis remote et obscure serralo- 
crenalis, superioribus in peliolum attenualis subinte- 
gerrimis, iloribus bracteisque sessilibus elliplicis in- 
tegerrimis subrnucronatis pilosis longe ciliatis, exterio- 
ribus calycem superanlibus; verlicillaslris cylindraceo- 
spicatis, infimis distantibus; calycis dente siipremo 
maximo obovato cseteris œquilatis 3 — 4-duplo laliore 
mucronalo-aristato; corollis calyce duplo longioribus. 

Dr. fragile Tarez, in Bge. enurn. Alt. p. 37. — cat. Baie. 

Bah. n. %M.—Blh. lab. p. 4§$.—Ejusdem in DC prodr. 

XII. p. 399. 
Flores albi, nec flavescente, uti in speciminibus exsiccatis ap- 

paret. Bracteae maximœ, pallide virentes, lenuissime reticula- 

lo-venosae. 

In glareosis non procul a fluvio Irkut, ex adverso rivuli Monda, 
ad torrentem Kaschtak, ad lacum Kossogol, ad torrentem So- 408 

roîta, ultra alpem Nuchu — Daban. Nec in transbaicalensibus, 
nec in Dahuria rcpertum. Fioret Junio, Julio. Q- 
Specimina ad lacum Kossogol lecta cœteris minora et spicis ma- 
gis compactis prœdita. 

Vid. Tab. VI1T. 

a. Bractea squamosa. 

b. Corolla magnitudine naturali. 

c. Calyx. 

d. Corolla aucta. 

S 2. Verticillastri distantes, \foliis floralibus 
plerisque caulinis conformibus. 

906. Dracocephalum fruticulosum Steph. 

SnfTrnticosum glabrum, fbliis subsessilibus ellipticis 
raucronatis integerrimis vel superioribus floralibusque 
aristato-dentalis; calycis dentibus omnibus lanceolatis 
supremo latiore; corollis calyce vix duplo lalioribus. 
Bth. I c. p. 400. 

Dr. fruticulosum Steph in Willd. sp. pi. III. p. 152.-— Spr. 
syst. IL p. 692. 

Rami (in specimine a cl. Bentham viso) vix 4-pollieares sub- 
tetragoni, ramo , glabri Folia 4 lin. longa vel vix semipol- 
licaria, basi rotundata, inferiora breviter petiolata et plerum- 
que integerrima, superiora sessilia, basi dentibus 1 — 2 in- 
structa, omnia apice mucronata. Flores in apice caulis brevi- 
ter subspicati. Bracteœ forma foliorum, sed basin versus den- 
tibus utrinque 3 — 4 apice aristatis instructae. Calyx colora- 
tus, aristatus. Bth. I. c. 

Prope Kiachtam legit P allas, in Sibiria Baicalensi Kruhse. Ipse 
nullibi inveni. 109 

907. DiUCOCEPHALUM NUTANS LilM. 

Caulibus basi aclscendentibus ereclisque; foliis pe- 
tiolatis ovatis crenatis, viridibus vel subtus rubro-co- 
loratis lœviusculis, lloralibus oblongo-lanceolatis inte- 
grioribus ; bracleis ov atis oblon^isve subintegerrimis 
. obtusiusculis calyce triplo brev ioribus; calycis denti- 
bus aristalis, suprcmo laleralibus duplo latiore; corol- 
la calycera duplo et plus excedente. 

Dr. nutans Linn. sp. p. 831.— Pall. fl. Ross. III. t. 115 — 
Spr. syst. II. p. G94. — Ledcb. fl. Alt. 11. p. 388. — 
Ejusd. fl. Ross. III. p. 387. ( exclusa var. alpina, duas 
specics distinctas constituente ) Bth. in DC. prodr. XII. 
p. 400. 

Dracocephalum floribus vcrlicillatis, bracteis lanceolatis inleger- 
rimis; foliis oblongis superioribus integris, floribus nulantibus. 
Gmel. fl. Slb. III. p. 231. t. 49. 

Moldavica Betonicœ folio, floribus minoribus cœruleis pendulis 
Atnm. Ruth. p. 44. 

Ubique in ruderatis et in montosis siccis. Floret Junio, Julio. Q- 

Spécimen pusillum digiîo minus in alpe Tsagan Goll legit bea- 
tus J. Kirilow. 

Sectio 3. Moldavica Bth. lab. 

Caules adsceudentes vel erecti. Folia intégra vel 
deutata. Calycis bilabiatî labiurn superius subtrifidum, 
inferius biparlitum Bth. L c. p. 401. 

908. Dracocephalum Moldavica Linn. 

Gaule ereclo ramoso; foliis petiolalis lanceolatis vel 410 

ovali-oblongis inciso-serratis , lloralibus anguslioribus 
basi aristato-serratis; verticillastris distinctis longe ra- 
cemosis; bracteis oblongis aristato-serratis; corollis ca- 
Jyce plus duplo longioribus. Ledeb. fl, Ross. 111. 
p. 388. 

Dr. Moldavir.a Linn, sp. p. 83ù.*^pall. fi. Ross. t. 116. — 
Spr. syst. II. p, G93.—Bth. L c p. 401. — Koch syn. 
fl. Germ. éd. 2. //. p. 647. 

Dracocephalum floribus verticillatis , foliis ex ovato-lanceolatis» 
bracteis longe ciliatis. Gmel. fi. Sib. III. p. 230. 

Moldavica minor, canescens, Chamaedryos folio Amm. Ruth. 
p. 43. t. 7. /. /. 

/5. Asiaticum Hiltebr* c au le divaricata 
r amo s is s im o. 

Dr. fœtidum Bge in Ledeb. fi. Alt. II. p. 386. — lcon, pi. 
Ross. Alt. ill. t. \M.—Bth. I. c. — Ledeb. fl. Ross. III. 
p. 388. 

Habitat var. /3 in montosis transbaicalensibus et Dahuricis co- 
piose, specimina intermedia inter a et /?, a me non visa , 
legit cl. Kruhse ad lacum Baical. Floret Junio, Julio. Q. 

Seclio 4. Ruyschiana Bth. lab. 

Caules ereclï, ibliosi. Verlicillastri subinterrupli spi- 
cati. Antherae villosse. Bth. L c, p. 402. 

909. Dracocephalum Ruyschiana Linn. 

Ereclum glabrum vel termissime pubescens ; foliis 
linearibus vel oblongo-linearibus ; verticillastris sub- 
spicalis; bracteis ovatis oblongisve utrinque altenuatis 411 

întegerrimis plus minusve ciliatis; calycis plus minus- 
ve pubescentîs vel subglabris denlibus omnibus acu- 
minatis; supremo elliptico caeteris lanceoîatis subdu- 
plo latiore; corollis calyce duplo vel triplo longioribus. 
Ledeb. jl. Ross. III. p. 3SD. 

a. val g are, caule calycibusquc pub e ru- 
lis, bracteis subovatis de n s i us cilia- 
tis; corollis calyce duplo l on gior i- 
b u s. 

« Dr. Ruyschiana Linn. sp. 830. — Spr. syst. II. p. 693.— Le- 

eleb. jl. Alt. II. p. 388.— Koch syn. jl. Germ. éd. %. II*. . 

p. m.-Bth. i. c. P . 402. ^ fjfo^fy^^^pW 

Utraque sj\cies non ad haVc subdiviSypnem sed ad praïcedentem 
referenda\t prope Dr. clT^mredryfoftium collocanda. 1. Dracocephalum alpinum. <~«*>j*>'* y f w 9 f Caulibus adscendentibus ramosis; foliis rugosis elli- 
pticis obtusis, inferioribus mjiell^luj ^atteiuia tis cre- 
nulatis, floralibus inlegripribus sessilibus; bracteis Jiiû^ 
ceolaxi^ plus minus attenuatis calyees subœquautibus ; 
calycis dentibus aristatis , supremo laleralibus duplo 
laliore; corolla calycem plus duplo excedenle. Ver- 
ticillastri conferti subcapitati. Bracteœ mox calyce p^ii- 
lo breviores , mox illum superant , rubro-coloratœ* 
inferiores acutae superiores acuminatœ, non vero ari-V 
slatœ. 

Dr. nutans /S alpinum Kar. et Kir. enum. in Bull, de la Soc. | 
des nat. de Mosc. 1841. p. IW. — Ledeb. jl. Ross. III. ? 
p. 387. -N 4V2 

Tarbagatai , in alpinis et subalpinis Czegarek-Assu leg. Kar. 
et Kir. Species certe a Dr. nutante diversa ad Dr. cliamaedry- 
folium Fisch. magis accedit, at distinguitur foliis ellipticis 
rugosis nec ovalis Levibus, serraluris minus profundis , bra- 
cteis semper integerrimis acuminatis nec obtusis aristatis al- 
que floribus minoribus. 2. Dracocephalum microphyllum. Multicaule caulibus procumbentibus adscendentibus- 
ve; foliis (parvis) subcordato-ovatis petiolatis, obtusis 
rugosiusculis, floralibus integrioribus; bracteis Janceo^ 
Jatis plerumque dente laterali auetis , mucronulatis, 
1 calvce paru m brex isuifaus \ caljcis denlibus aristatis, 
supremo lateralibus duplo latiore; corolla calycem vix 
duplo excedente. Folia quara in précédente Iriplo 
minora, cum petiolo dimidio pollicis breviora. Ha- 
bitus prœter inllorescentiara corapactam speciminum 
rainorura Dr. nutantis. 

Dr. nutans /S alpinum Kar. et Kir. emun. in Bull, de la Soc. 
des nat. de Mosc. 1843. p. Ledeb. fi. Ross. III. /7.387. 

In summis alpibus Àlatau ad fl. Sarchan legerunt Karelin et 

Kirilow. 
* •• 

Dracocephalum floribus verticillalis spicatis, foliis linearibus con- 

fertis. — Gmel. fl. Sib. III. p. 236. 
Ruyschiana glabra, foliis integris. Amm. Huth. p. 50. 


/3. speciosum caulesubglabro, caly ci- 
bus prœsertim b a s in versus t enuis s i- 
mc pu b erulis; bracteis ob Ion gis cili- 
a t is, c o r o II i s c a l y c e triplo longiori- 
bus. Ledeb. fl. Ross. III. p. 390. 4\:\ 

Dr. Argunrn.se Fisc h. in Link. enum. pi. hort. Bcrol. 11. p. 

118—5///. in proclr. I. c. \-^*u 

Varielas « in regionibus Dostris non occurrit ubique in mon- j û 

tosis siccis et in graminosis vulgatissima. Floret Junio, Ju-^ 

lio. O- Tribus III. STAGHYDE7E Bth. 

Stamina 4 didynama, inferioribus longioribus, pa- 
rallèle adscendentia. Corolke labium superius saepius 
concavura vel carinatum. Nuculre a basi liberce ere- 
ctae, siccae, lœves vel tuberculato?. Herbœ fruticesve 
glandulis oleiferis saepius minus copiosis quam in cae- 
teris labiatis , elsi plernmque adsunt. Calyx vulgo 
campanulatus 5 — 10-uervius,, costis secundariis in non- 
nullis generibus in dentés accessorios excurrentibus, 
in aliis dentés valde dilatati, in paucis bilabiatus. Co- 
rolla erecla vel adscendens, galea ssepe villosa, tubo 
in plerisque intus annulalo. Stamina omnia antberife- 
ra, sed antherœ inferiorum interdum dimidiatœ. Bth. 
L c. p. 407. 

1. ScUTELLARIEjE. 

Calyx bilabiatus non inflatus, labiis in fructu clau- 
sis Bth. I. c. 

298. PRUNELLA (seu Brunella). 

Tourn. inst. I. p. 182. t. 84, — Linn. gen. éd. 1. n. 
492. — Spenner gen. pi. fi. Germ. fasc. 19. t. 
347,—Endl. gen. n. 3624. 414 

Calyx tubuloso-campanulatus, irregulariter sub 10- 
l -/ \ ^ nervius et reticulalo-venosus, supra planus, bilabia- 
**+»*}. ? tus, labio snperiore piano lato Iruncato, breviler tri- 
ylentalo, inferîore semibifido, laciniis lanceolalis, fau- 
ce intus nuda. Corollae tubus amplus subexsertus, 
adscendens, intus prope basin pilis squamisve brevi- 
bus annulatus, sub fauce sub tus inflatus, ad faucera 
parum contractus, labium superius erectum galeatum, 
supra subcarinatum integrum, inferius dependens, lo- 
bis lateralibus oblongis dellexis, medio rotundato con- 
cavo crenulalo. Stamina e tubo exserta. Filaraenta 
basi edentula glabra, apice, prœsertim superiora, bre- 
viter bidenlata, dente inferîore anlberifero. Antherae 
sub ]abio superiore per paria approximatae , liberae, 
biloculares, loculis distinctis divaricatis. Gynobasis 
œqualis recta. Stylus glaber, apice bifidus, lobis su- 
bulatis. Nuculœ oblongœ, siccse, lœves. Yerticillastri 
6-flori, dense spicati. Folia floralia bracteaeformia, 
orbiculata, persisteritia, calyces sequautia et cura iis 
imbricata Bth. I. c. p. 409. 

910. Prunella vulgaris Linn. 

Foliis petiolatis ovatis oblongisve integris dentatis 
vel inciso-pinnatifidis; calycis labii superioris dentibus 
truncatis arislatis submuticisve vel rarius sublanceola- 
tis; corollis calyce dimidio vel vix duplo longioribus. 
Bth. I. c. p. 410. 

/3. vulgaris Bth. foliis in te gris ovatis ob- 
longisve, gl abris vel s par se hispidis. 

Pr. vulgaris Linn. sp. p. 837. «. — Spr. syst. veg. II. p. 415 

G9i.—Ledeb. fl. JU. II. p. 393L — Kocli syn.jl. Germ* 
éd. 2. II. p. 659. , t .-Ledeb. fl. Ross. III. p. 392. 0. 

Prunella fol Us ohmibus ovato-oblon-is, peliolatis. Gmel.fl. Sib. 
III. p. 39. 

Ad ûuvium ÀDgaram inferiorera rarius. Floret Maio, Junio. Q. 

299. SCUTELLAIUA Linn. gcn. éd. I. n. 493. 

Spenn. icon. gen. fl. Gcrm. fasc. 19. t. 367 —36S.— 
En dl. gen. n. 3626. 

Calyx campanulatus bilabiatus; labia intégra (id est 
sepala snmmo excluso squamrefbrmia , lateralibus in 
labium superius, înferioribus in inferius coalitis; post 
antbesin dansa , demiun usque ad basin fissa , sn- 
perins snperne sqaama dilatata supra concava auclum 
ad maturationem deciduum, inferius persistens. Co- 
rolla tubo lougo exserlo, inlus nudo , reclo vel sœ- 
pius extra calycera recurvalo-adscendente, snperne in 
faucem dilatato, limbo bilabiato, labio superiore api- 
ce intesro vel emarsinalo, lobis lateralibus nunc libe- 

D c ... 

ris patentibus, ssepius cura labio superiore coalitis, 

rarissime cura iuferiore. Stamina e tubo exserta. An- 

therse per paria approximatae, ciliatœ, staminum infe- 

riorura dilatatse, superiorura biloculares, cordalse, lo- 

culis subdivaricatis, dorso oppositis. Styli lobus su- 

perior brevissimus. Ovarium gynopboro incurvo ele- 

vatura, obliquum. Nucuke siccœ, nudœ, tuberculosa?, 

glabrce vel toraenlo adpresso pubescentes. Herba? 

annuae aut perennes, vel rarius frutices. Inflorescen- 

tia nunc tetragono-spicata ,foliis iloralibus raembrana- 

ceis subimbricatis coloratis, nunc raceraosa, foliis flo- 416 

i 

ralîbus parvis, nunc axillaris, foliis floralibus caulinis 
subconformibus. Pedunculi in axillis solitarii, uniflori, 
brèves, sœpius oppositi, at in heteranlhesia cura fo- 
liis floralibus sparsi. Bracteae subnulke. Corollse coe- 
ruleae, vel flavidœ , rarius purpurascentes vel cocci- 
nese. Bth. I. c. p. 412. 

Sectio 1. Stachymacris Art. Hamilt. 

Folia iloralia pleraqae vel omnia berbacea, parva, 
caulinis difïbrmia. Flores racemosi secundi, oppositi. 
Bth. I. c. p. 417. 

Angustifolle. 

Folia subsessilia vel breviter petiolata lanceolala vel 
linearia subintegerrima, iloralia decrescenlia inferiora 
caulinis subconformia. Bth. p. 423. 

911. SCUTELLARIA MACRANTHA FlSCfl. 

Caulibus erectis undique vel ad angulos pilosiuscu- 
lis; foliis sessilibus vel brevissime petiolatis lanceola- 
tis obtusis integerrimis ciliatis supra pilis raris brevi- 
bus adspersis subtus pallidioribus glaberrimis impres- 
so-punctatis, floralibus calyce longioribus; floribus ra- 
cemosis oppositis secundis; calycibus pilosis; corollis 
folia floralia inferiora subsequantibus vel superanti- 
bus: tubo superne dilatato. Ledeb. fl. Ross. III. p. 
397. n. 7. 

Se. macrantha. Flsch. in Iîeich. icun. pi. Crit. V. p. 52. t. 
488./. eSi.—Bth. I. c. p. 424. 4M 

ïc. Baicalensis Ûeùrgi it/'n. l.p. H3. — Ledeb, fi. Ross. Ul. 

p. 397. 
Se. grandiflora Adams [ex fiunge non Sîms). 
Se. speciosa Fisch. in herb. reg. Bcrol. — Tarez, eut. Baie. 

Dali, n. 89-2. 
Scutellaria foliis subsessilibus lanceolatis, omnibus integerrimis. 

Gmcl. fi. Sib. III. p. 228. 
tîassida montana, foliis noii çrenatis. Amm. Ruth. p. 42. t. 3. 
Radix descendons, crassa, subsquaraosâ. Caules e radice srepe 

plarimi vel ab ipsa basi, vel altms ramosi, simplices. Corol- 

lœ pollicares cœrulecc, rarissime aïbœ. Nomen Fischerianum 

prœtuli, quia species liœc a me tautummodo in Dahuria re- 

perta fuit. 

In inontosis Dahnriae frequens. Florct Julio. Q. 

Sectïo 2. Galericularia A. Hamilt. mon. 31. 

Foira orania iafima vulgo petiolala ovata, superiora 
sessiliora ssepe angusliora, iloralia herbacea caulinis 
cooformia vel gradalim minora. Flores opposai se- 
cuudi axillares vel supremi subracemosi. Dth, l. c. 
p. 424. 

912. SCUTELL\RIA SCORDIFOL1A FlSCk. 

Caule ramoso, foliis supra gîabrîs subtus impresso- 
punctatis margineque selulis brevibus subincumbenli- 
bus adspersis, imis petioiatis subovatis, superioribus 
breviter peliôlatis oblongo-ianceolatis apice rotundalis 
integerrimis vel remote-serratis basi rotundalis vel 
cunealis rarius subhastatis subcordatisve , floralibus 
conformions sensim minoribus ; floribns axdlanbus 

27 418 opposais seeun lis pedunciilatis. Ledeb. fi. Ross. III. 
p. 39S. 

Se. scordifolia Flsch. ind. hort. Pctr. p. 62. - Spr. syst. 

vég. car. post. p. lïo.—Bth. I. c. p. 425. 
Se. Adamsii Spr. syst. veg. II. p. (non Hamil t.)-* Ledeb. Jl. 

Alt. II p. 393. 
Scutellaiia foliis lanceolatis crenulatis, floribus gemellis. Gmel. 

fi. Slb. III. p. 229. /. 47. 
Ca^.sida montana foliis oblongis crenatis. Amm. Rut h. p. 43. 
Cassida montana angustifolia, alba, semine nigro. Amm. Ru th. 

p. 41. 
Variât etiam floribus cœruleis et albis. 
In graminosis ubique. Florel Junio, Julio. Q. 

913. SCUTELLARIA GALEKICULATA Litltl. 

Caule ramoso clivaricato; foliis hrevissime petiola- 
tis ovato-lanceolalis lauceolatîsve aculiu'sculis, basi ro- 
luudato-subcordalis remole obtuse serratis iitrinquë 
glabris vel subtus undique vel ad venas puberulis im- 
pimclalis , (loralibus conformihus sensiin ininoribus; 
floribus axillaribus opposilis seciuidis pedunculatis. 
Ledeb. jl. Ross. I. c. 

Se. galericulata Linn. sp. p. 835 — Spr. syst. II. p. 701.— 

Ledeb. fi. Alt. II. p. WZ. — Koch syn.fi. Gerni. éd. 2. 

//. p. Gb9.—Bih. I. c. 
Sculellaria foliis cordato-lanceolatis, crenatis, floribus axillaribus. 

Gmel. fi. Sib. ///• p. 227. 
Cassida Moldavie» folio. Amm. Ruth p. 42. 
In pralis hurnidis prope Ircutiam , in transbaicalensibus prope 

acidulain Pogromczensem afque in Dahuria passîm, prsecedeo- 

le multo rarius. Florel. Junio, Julio. Q. 41<) 014. SCDTELLARM MIN'OP. Lintl Humilîs, glabra foliis breviler petiolatis in fi mis laie 
ovatis mediisque ovalo-lauceolalis basi cordalîs subha-* 
stalis, supremis (loralibusque lanceolatis basi rolunda- 
tis, omnibus oblusis ; Uoribus parvis axillaribus op- 
positis secundis; corollis subglabris, fauce vix dilala- 
ta. Bth. I. c. p. S/2.;. 

Se. minor Linn. sp. p. 385. — Spreng. syst. H. p. 701. — 
lœdeb. Jl. Alt. IL p. 393.— Koch l. c. p. 059.— Ledeb. 
fl. Ross. III. p. 399. 

Se. breviflora Titrez, pi. exsicc. 

Folia Se. galci iculxitn?, sed multo minor. Pcdiecllt calycem «quali- 
tés. Squama calycina brevissima. Corolla 3 Jin. Jonga. 

In colliculis paludosis prope Ircutiain, ultra îivum Uscliakowka. 
Floret Junio, Julio. Q. 

2. Marrubifje Bth. 
Stamina iutra lubum corolhe inclusa. 

300. MARRUBIUM Linn. et Juctt. spp. (ex parte;. 

Blh. lab. p. ôSô. — Spenner icon. gen. Jl. Germ. 
fasc. 20. t. 392.—Endl. gen. n. 3667. 

Calyx lubalosus 5 — 10-nervius , œqualis , denlibus 
5 — 10 aculis subspinosis subœqualibus erectis vel sœ- 
pius ad maturatïonem paleulibus. Corolla tubo iu- 
cluso, iiiUis nudo vel subannulato , limbo bilab ato, 
labio superiore erecto subpiano vel concavo, integro 

27* 420 

vel breviter bifido , înferiore patente trifido , lobo 
medio latiore sœpius emarginato. Stamina intra tubum 
corollee inclusa. Antherse biloculares loculis divarica- 
tis subconfluentibus, omnes subconformes. Stylus api- 
ce bifidus, lobis brevibus obtusis. Nuculœ apice ob tu- 
sse vel truncatœ. Bth. I. c. p. 447. 

Sectio Lagopsis Bth. lab. 

Genus Biiugeaniim. — Calycis dentés 5. Gorollae tu- 
bus exannulatus, labium superius integrum. Folia ro- 
lundata palmatifida. Bth. L c. 

915» Marrubium incisum Bth. 

Foliis rotundatis subpalmato-lobatis incisis utrinque 
subviridibus; bracteis setaceis; calyeibus glabVis vel 
vix tomentosis, dentibus 5 setaceis; corollae labio su- 
periore oblongo integro. Bth. L c. 

M. incisum Bth. lab. p. $8G.—Ledeb. fl. Ross. III. p. 402. 

Leonurus supinus Steph. in Willd. sp. pi. III. p. 14G. — 
Spr. syst. II. p. 738. — Tarez, cat. Baie. Dali. n. 904. 

Caules adscendentes 3 — 6-pollicares (imo pédales), tenuiter pu- 
bescentes. Folia circumscriptione orbiculata, profunde incisa, 
lobis obtusis latiusculis, utrinque viridia vel subtus pallida, 
tenuissime pubescentia. Verticillastri 6—10 flori. Calyces et 
bracteœ fere Leonuri Marrubiastri. 

Corolla extus villosula , albida, calyce dimidio longior. Species 
Leonuris affinis sed genitalia et nuculae omnino Marrubii. Bth. 
I. c. 

Ad radiées rupium prope Selenginsk et ad fl. Dschida prope 
Charatzai et caet. Floret Junio, Julio. £>/. m 916. Marrubium eriostachyum Bth. 

FoJiis rotundalîs palmato-lobatis incisis utrinque vi- 
ridibus; bracteis rigidis subulalis; calycibus dense la- 

natis, clentibus 5 subulalis spinesceutibus ; corollœ la- 
bio superiore abbrevialo inlegro. Bth. I. c. p. 449. 

M. eriostachyum Bth. lab p. 58G. — Ledeb. Jl. Ross. III. p. 
402. 

Lagopsis viridis Bge. enum. Alt. p. 44. — Turcz. cal. Baie. 
Bah. n. 90.9. 

Leonurus eriophorus et eriostachys atque Moluccella Mongolica 
Turcz. pi. exsicc. 

Caules adscendentes scmipedales ( interdum pédales), supenie 
lana longa laxa vestiti , basi glahrati. Folia caalina pauca, 
longe petiolala, limbo vix pollicari crassiusculo, utrinque te- 
nuiter pubescente, subtus nervoso , fere ad basin 5 — 7-parti- 
to : lobis incisis, laciniis lalis obtusis, floral ia minora et flo- 
res superantia. Verticillastri sub 10-flori , infimi distincti, 
superiores in spicam densam lana longa alba laxa obtectam 
appoximati. Calyces sessiles, ample tubulosi. Bth. I. c. 

In glareosis ad lacum Kossogol , nec in D ahuri a. Floret Ju- 
lio. %. 

3. L amie a: Bth. 

Stamina e tubo exserta. Calyx lubulosus, campa- 
nulatus vel infuudibularis 5— 10-dentaliis œqualis vel 
obliquus , rarissime aperte bilabialus. Bth. I. c. p. 

408. 422 301. STACHYS Linn. et Auctt. Endl. gcn. n. 36Ô0. 

Calyx tubuloso-campanulatus 5-vel 10-nervius, ore 
œquali veï obliquo 5-dentalo , dentibiis œqualibus ve) 
superioribus majoribus, vel rarius 3 superioribus iu 
labium superius basi coalitis additis rarissime (in St, 
arenaria el St. ramosissima) nonnullïs accessoriis inter 
dentés primarios. Corolla tubo cylindrico œquali in- 
cluso vel exserto, intus transvershn vel oblique pi- 
loso-ammlalo vel rarius nudo, superne sœpe incur- 
vo, fauce non dilatai a; limbus biîabiatus, labio supe- 
riore ereclo vel subpalente, sœpius subfbruicato , in- 
tegro vel vix emarginalo, rarius elongato subpfano 
marginato-bifido, labio iuferiore sœpius longiore pa- 
tente trilobo, lacinia média niaxima intégra vel emar- 
ginata. Stamina 4, adscendentia, didynama, iuferiori- 
bus longioribus, delloratis sœpe ad latera faucis de- 
jectis. Filamenta nuda. Àntberœ approximalœ bilocu- 
lares, loculis distinctis parallelis divergeutibus vel di- 
varicalis. Stylus apice subœqualiter bifidus , lobis su- 
bulatis. Nuculse obtusœ nec truucatœ. Herbœ, suffru- 
tices vel fruliculi. Verlicillastri 2 multiilori, sœpius in 
racemis termiualibus subsimplicibus disposili. Bth. I. 
c. p. 462. 

Sectio Stachyotypus Dumort. 

lîerbœ anuuœ vel perennes, piloso-bispidœ vel gla- 
bra*œ, rarius lanatoe. Verlicillasln plef unique subsex- 423 

ilori, rarius 2— 4-vel 10 — 15-lîori. Bracieœ miaula?. 
Calyces sœpius subspinescentes. Corollœ pu rpu rase en- 
tes, rubrœ vel roseo-albœ , nec ochroieucœ, lubo in- 
eluso veJ breviter exserlo, basi in tus piloso-ammlato. 
Bth. I. c. p. 468. 

Elat.e. 

Caules ereeli, elali, angulis sœpius pilis longîs pa- 
teutibus obversisve ciliatis, rarius glabri. Foiia ovala 
vel oblongo-lanceolata , rarius ample ovala. Verlicîl- 
laslri 6— 10-flori. Corollœ majusculœ , Uibo uounun-. 
quam exserlo. Bth. L c. 

917. Stachys palustris Linn. 

Erecla, eaule pubcsceule angulis palentira vel re- 
Irorsum pilosis ; foliis oblongo-vel ovaio - lauceolatis 
serrato-crenatis basi rotundatis cortlalisve rugosis hi- 
spîdis vel inferioribus glabralis, verticillastris 6—10- 
Uoris dislinctisj supremis subapproximatis; calycis eam- 
panulati bispitli dentibus lauceolatis acutis subspinosis; 
corollis calyce duplo longioribus. Ledeb. fl. Ross. III. 
p. 4M. 

St. palustris Linn. sp. 811, — Spr. syst. H. p. 736. — Ledeb. 
fi. AU. IL p. 408. — Koch. fl. Germ. éd. 2. IL p. C53,— 
Bth. I. c. p. 470. 

*. hispida: caulis faciebus glaberrimis; angulis acutis foliisque 
viridibus sessilibus angustioribus calycibusque pilis longis pa- 
tentibus liispidis, foliis floralibus infimis verticillastro multo 
longioribus ; verticillastris omnibus in spicam congcstis vel 
infimis distanlibus. Lcdcb. fl. Ross. L c. 424 

St. Baicalensis Fisch. in Bth. lab. p. 543. et in DC. prodr. 
XII. p. 470. 

Ulterius observanda, forte non immerito a St. palustri separa- 
ta: constanter , enim differt in speciminibus meis a planta 
Petropolitana spica abbreviata. Sed foliorum forma in utra- 
que variabilis, ab individuis angustifoliis, foliis linearibus ad 
lalifolia foliis lanceolatis , imo ovato-lanceolatis gaudenlibus. 
Quod ad indumentum spectat, possideo spécimen, prope Ircu- 
tiam lectum, cau'e ad angulos et in faciebus pilis brevissimis 
reversis vestitis, foliis exacte linearibus elongatis (4 poil.) 
supra viridibus pilosis subtus pilis densis canescentibus, sta- 
tura plusquam sesquipedali , etiamsi parte inferiore careat. 
Hoc spica ab'>reviala et foliorum forma cum St. Baicalensi, 
indumento cum St. palustri convenit. Aliam varielatem aut 
forsan speciem affinem, extra limites florœ nostrge, in monto- 
sis siccis districtus Minussinsk legi; liœc St. palustri habitu 
et racemis elongatis proxima, recedit caule, foliorum pagina 
inferiore atque calycibus pilis copiosissimis canis, ipsa galea 
pilosa. Folia in hac latiuscula. Similem e collectione Allaica 
Karelini et Kirilowii habeo. Tertia varietas aut species affinis 
quam sub nomine St. Riederi e Kamczatka, in tumulo Rie- 
deri crescentem accepi, sed quœ a descriptione speciei ho- 
monymse Chamissonianœ jam verticillastris plurimis comple- 
tis et congestis recedit, memorabilis indumento totius planlae 
e pilis rigidis raris basi incrassatis , forte in statu recenli 
urentibus, constante. 

Varietas £ prope Ircutiam, ad Baicalem alibique in locis humi- 
dis provenit Floret Junio, Julio. <•£>. 

302. GALEOPSiS Linn. gen. éd. 1. n. 487. 

Spenn. icon. gen. fi. Germ. fuse. 18. t. 361 .—EndL 
gen. n. 3648. 

Catyx lubuloso-cainpaimlalus, sub5-nervius,ore sub^e- 42.) 

qiialii denlibus 5 subaequalibus vel superioribus lougio- 
ribus , apice sul> spinescentibus. Corolla tubo exserlo 
recto intus nudo, fauce dilata ta, lin. ho bilabîato, labio su- 
periore ovalo integro fornicato, interiore patente trilïdo, 
lobis laleralibus ovatis, medio obcordato vel subbifido; 
palato supra ad sinus loborum dente elevato aucto. Sia- 
mina e tnbo exseria, Antherae biloculares, loculisop- 
posilis , transverse bivalvaiim dehiscentibus , valvula 
interiore rotundala margine ciliala, exteriore majore 
nuda. Stylus apice subœqualiler billdus, lobis subula- 
tis. Herbse annuœ, divaricalo-raraosse, ereclse, vel ba- 
si decumbentes, Folia (loralia caulinis subconformia. 
Verticillastri pluri — inuiiiilori dislincli. Flores rubri vel 
ochroleuci, vel e binis coloribns varîegàti. Genus an- 
llieris facile dis tin et uni. Bth. I. c. p. 497, 

18. Galeopsis Tetrahit JJnn. 

Caule pilis rigidis ssepius birlo, sub axillis tumido, 
foliis ovatis ; calycibus glabris hirsutisve. Bth. I. c. 
p. 498. 

G. Tetrahit Lînn. sp. p. 810.— Spr. syst. II. p. 725 (cum 

G. pubcscente et verticolore) — Kock syn. jl. Germ. éd. 2. 
II. p. 651. ( cum G. bificla, versicolore et pubescenle ) Le- 
deb. Jl. Alt. 11. p. 405. — Ejusd. Jl. Mass. III. p. 421. 

Galeopsis internodiis cauliuis superne incrassatis, verticillis sum- 
mis contiguis. Gmel. fl. Sib. III. p. 240. 

Caulis 1 — 3-pedalis. Rami sub geniculis paium inflali, in sic- 
citate saepius conlracti, plus minus ve prsesertiin in parte su- 
periore sœpius pubescentia brevi adpresso-reflexa et pilis lon- 
gis rigidis patentibus vel subreflexis induti , nonnullis etiam 
3pice glandulosis interdum interjectis , nunc pubescentia nunc 426 

pilis patenlibus fere oinnino deficienlibus. Folia 1— 3-pollica- 
ria, acuiniuata, basi rotundata, supra pilis sparsis brevibus 
hispidula, venis subtus adpresse pubescentibus vel pilis non- 
nullis longis ciliatis. Bracteœ lauceolato subulataî , calyccm 
subœquantès. Yerticillaslri G— 30-fiori, distincti vel supremi 
approximati. Calices 10-nervii, nervis 5 eminentioribus, ore 
truncato ciliato, nervo transversali prominente. Dentés e basi 
sublanceolata subulato-spinosi, subpatenles, tubo saepius lon- 
giores. Corolla nunc dentibus calycinis brevior, nimc calyce 
quadruplo longior, purpurascens, flavescens, vel coloribus bi- 
nis maculala ( apud nos semper rubra), tubas amplior quam 
in aliis speciebus. Labium superius sœpius brevissime denti- 
culatum, nonnunquam inlegrum. Nuculae magnae, subrotundo- 
compressœ, tenuissime subreticulatœ. Blh. I. c. 
Yarietas vulgaris hujus planta? in cultis et ruderatis, atque in 
locis sterilibus nullibi rara. Floret Junio, Julio, Augusto. g/. 

30?. LE01NTJRUS Linn. gen. éd. 1. n. 490. 

Endl. gen. n. 3647,— Leonurus et Chailurus Spenn. 
ic. gen. Jî. Germ. fasc. 18. t. 3ô2-3ô3. 

Galyx 5-ntrvius lurbinalus , subarqualis, ore trun- 
cato, dentibus 5 apice subspiuosis, demum patenti- 
bus. Corolla tubo incluso vel rarius exserlo , iutus 
nudo vel oblique annulato, litiibo bilabialo, labio su- 
periore oblongo, integerrimo, nunc subplauo basi an- 
guslato, nunc fornicato , inferiore patente trifido, lo- 
bis ialeraiibus oblongis, medio obeordalo. Stamina e 
lubo exserta vel rarius vix eo lougiora. Anlberse per 
paria approxinoatoe, biloculares, loculis paralleUs trans- 
versalibus, rarius divergcutibus, valvulis nudis. Slylus 
apice insequaliter bifidus^ lobis subulatis , rarius bre- 
vibus cbtisis. Nuculœ lœves, trique trce, apice trun- 421 

catte, angulis acutis. Heibsé ereclœ. Folia pleruinque 
inciso-lobala, inferiora rotundala , floral i a augustiora, 
omnia llores longe superanlia. Yerticillaslri densi, axil- 
lares, dislineli. Bracleœ subulalœ. Gémis a Staçhyde 
poilus habitu quam characteribus dîfferl el vix nisi 
nuculis Iruncalis ab ea definiiuin. Bt/i. I. c. p. 499. 

Seclio 1. Cardia ca Bth. lab. p. 317. 

Genus Gardiaca Tourn. inst. t. S7 . 

Coro'ke tubus Juins oblique annulatus, supra annu- 
luiii subvenlricosus. Labium superius subplauuui basi 
augustatum, in fer i us paleutissiruum , lobo medio inte- 
gro BtJi. L c. 

919. Leonup.us Tataricus Linn. 

Glaber vel apice pubescens, foliis caulinis palma- 
to-parlitis incisis, iloralibus subtriiidis , lobis omnibus 
foliisque supremis lanceolalo-linearibus lineariljusve ; 
calycibus glabris viliosisve; corollis lubo annulalo, ga- 
lea subpiano, labio patente, lobo raedio integro. Bth. 
I. c. Ô00. 

L. ïalaricus Linn. sp. p. 818. — Spr. syst. IL p. 738. — 
Ledtb. fi. Ross. III. p. 424. 

L. Altaicus Spr. syst. II. p. 738. — Ledeb. fi. AU. II. p. 
410. 

Leonurus foliis trifidis Gmel. ji. Sib. III. p. 238. 

Cardiaca foliis tenuius et profundius incisis, glabra el villosa. 
Amm. Rut h. p. 49. 50. n. 62 et 63. 

In sterilibus et ruderatis abundat. Florel a Junio ad au lui» 
num. 'jh. 4:28 

Seetio 2 Panzeria Bth. lab. p. 520. 

Genus Panzeria Mœnch meth. p. 402. 

Corolke tubus reclus, intus initias. Labium supe- 
rius fornicatum, inferius erectiusculum , vel lobo me- 
dio lantuni patente, obcordato vel bifido. Stamina e 
tubo exserta. Bth. I. c. p. Ô01 . 

920. Leonurus Sibiricus Linn. 

Ërectns , elalus, glaber vel tenuissime pubescens ; 
foliis pinnati-vel-palmati-parlilis subincisis, (loralibns 
supreinis subinLegerrimîs; calveibus glabris vel tenui- 
ler tomenlosis; corolke lubo intus nudo, galea fornî- 
cala, labio erectiusculo , lobo medio patente. Bth. 
I. c. 

Léon. Sibiricus Linn. sp. pi. 818. — Spr. syst. II. p. 738.— 
Ledeb. Jl. Ross. III. p. 425 

Panzeria tripartita Mœnch meth. p. 402. 

Ballota inodora, foliis Coronopi. Amm. Ruth. p. 48. 

Caules 2 — 6-pedales, ramis obtuse tetragonis, tomento brevissi- 
mo adpresso saepe canescentibus, demum glabratis viridibus. 
Folia omnia longe petiolata, inferiora subrotunda , lobis latis 
vix ultra médium lirabi attingentibus ; caulina plerumque 3- 
partita, laciniis oblongo-linearibus paruin incisis , vel medio 
îterum tripartitis; floralia inferiora conformia , suprema ob- 
longo-linearia integerriina, flores multo superanlia ; omnia su- 
pra viridia subglabra, subtus pallidiora , juniora pubescentia. 
Verticillastri densi multiflori, inferiores remoti, supremi sœ- 
pius approximati, in racemo sœpe ullrapedali dispositi. Bra- 
cleae numerosœ calyces subcequantes , subulatœ, apice subspi- 
Descentes. Calyx 3 lin. longus , dentibus lanceolato-subulatis 429 

subsptaescenlibns. Corolla rubro, 5 — (» lin. longa, extus pu- 
bescens, galea oblonga, crccta, intégra; labiura erectiasculum, 
lobis lâteralibus oblongis obtusis ère et is, medio patenie lato 
subintegro. Nuculae hispidae ( in speciminibus meis , quam 
transbaicalensi-dahuncis, tara exoticis adultae glabrac). Bth. 
I. c. 

ft. grandiflora Bth. foliorum laciniis angustis; 
calycibus pilosis, corolla villosiorc 7 lin. 
Ion g a. 

In siccis et lapidosis transbaicalensibus atque in Dahuria; varie- 
tas grandiflora frequentior. Florct a Junio ad autumnum. fy. 

0-21. Leoitorus lanatds Pers. 

Gaule humili albo-lanatô; foliis omnibus palmalipar- 

tilis vel palroatifidis, imis subtns cano-villosis, lanatis- 
ve; calycibus albo-laualis ; corollce elongatœ ttibo in- 
lus nudo, galea fornicata, labio erecliusculo, lobo me- 
dio patente. Bth. I. c. p. Ô02. 

L. lanalus Pers. syn. IL p. 126.— tyr. sjrst. II. p. 738.— 

Ledeb. Jl. Ross. III. p. 425. 
Ballota latiata Linn. sp. pi. 815. 
Ballota foliis Geranii batrachioidis Amm. Euth. p. 47. 

Panzeria mullifida Mœnch metJi. suppl. p* 137. — Ledeb. jl. 

Alt. IL p. 410 
Phlomis foliis multifidis Gmel. ft. Sib. III. p. 241. t. 54. 

Caules e basi lignôsa vix pédales, uti petioli, calyces, brade», 
corollarum labiura superius et saepius foliorum pagina inferi- 
or, lana alba densa demain sublloccosa vestiti. Folia orania 
petioïala, laciniis nunc angustis fere ad basin limbi attingen- 
tibus, nunc latiusculis ad médium lantum atlingenlibus, apice 430 

simibusqiie oblnsis*, floralia conformia, minora. Verticillastri 
densi, multillori, approximali. Bracteœ subulatœ, spinosrc, 
calycc breviorcs. Calyx seinipollicaris, tubuloso-campaimlalus, 
dentibus laneeolato-salmlatis, spinescentibus. Corolla ultra-pol- 
licaris alba (in sicco flavescens), galea oblonga intégra; labii 
lobi latérales oblongi, ei ecti, médius latior, brevis patens. 
Bth. I. c. 

In arenosis transbaicalensibus , nec non in Dalmria satis fre- 
quens. Floret Julio, Augusto. £>/. 

304. LAMIUM Bth. lab. p. 507, 

Lamium el Orvala Linn. sp. — Endl. gen. n. 3G4ô. — 
Spenn. ic. gen. fi. Germ. fasc. 18. t. 3ô0. et f'asc. 
19. t. 372. 

Calyx tubuloso- vel turbinato-campanulatus, sub 5- 
nervius, ore aequalî vel ssepius obliquo , dentibus 5 
subœqiialibus vel superîoribas longioribus , apice su- 
bulatis. Corolla tnbo incluso vel ssepius exserto, in- 
tus nudo vel piloso annnlalo, lîiubo bilabiato; labium 
superius ovatum vel oblongiun, subfornicatum vel ga- 
leatum, basi plerumque angustalum; faux dilatala: lo- 
bi latérales ad margiues faucis truncali vel rarius ob- 
longi, appendicula dentiformi aucti vel ruutici ; mé- 
dius lalus e marginal us, basi contraetus , substipitatus. 
Stamina e tnbo exserta. Antberee per paria approxi- 
maUe bïloculares: loculis demain divaricalis, oblongis 
extus birsulis vel midis. Stylus apiee subaeqn aliter bi- 
fidus, lobis snbulatis. Nucube siccœ triquelroe, angn- 
lis aeulis, apice truncatœ, laeves vel minute tubercu- 
lalo-rugpsae. Ilerbœ, basi decumbentes, rarius suiTru- 431 

lices. Foîîa infima longe p étiola la, parva, eaulina mé- 
dia majora, lloralia subcooformià, snperiora minora 
sessiliora, oamia calyces superantîa. Verticillaslri den- 
si axillares, inferiores vel omnes remoli , superiores 
sœpe approxîmati. Bracteœ paucœ, calyce breviores, 
subulata?, vel rarius laneeolaUc. Corollse rubrae, pur- 
purascentes, albae vel ilava?. Btli. I. c. p. Ô03, 

Seclio l. Lamiopsis Dumort. Btli. lab. 

CoroUaj lubus reclus , iiitus nudus vel Irausversim 
piloso-anntiJalus: faux amplissima. Anlberœ extus hir- 
sutac. Btli. /. c. p. â04. 

922. Lâmiom amplexicaule Linn. 

Foliis orbiculatis, eaulinis petiolalis, (loralibus am- 
plexicaulibus, omnibus subinciso-crenatis; corolke tu- 
bo recto tenui intus nudo, fauce dilalata, galea oblon- 
ga intégra, lobis lateralibas uiuticis, aritheris hîrsutis. 

Bth. L c. p. ÔOS. 

L. amplexicaule Linn, sp. pi. 809. — Spr. syst. II. p. 727 — 
Koch syn. fi. Germ. éd. 2. //. G48. — Ledeb. fi. Boss. 
III. p. 427. 

Lamium foliis floralibus sessilibus ; amplexicaulibus , oblusis. 
Gmel. fi. Sib. 111. p. 240. 

Herba annua decumbens, basi ramosissima. Rami semipedales 
vel vix pédales, apice adscendentes glabriusculi. Folia eaulina 
pauca, longe peliolata vix semipoUicaria; floralia latissima ca- 
lyces amplectcntia et eos superanlia, subtus venis elevalis hi- 
spidula, supra plerumque villosa (vel glabrata) . Verticillaslri 43'2 

dense mulliflori, omnes distinct], inferiorcs remoli, stfprenïi 
sœpe approximatif Bracteae subnullœ. Calyc'e's sessiles, denti- 
bus lanceolato-subulafis tubuin subœquantibus vel longioribus, 
molliter villosis, Corolla purpurea, pubescens, tubo longe ex- 
serto. Bth. I. c. 
In ruderalis prope ïrcatiàm parce. Floret Junio, Julio, g,. 

Seclio 2. Lamiotypus Damort. Bth. lab. 

Corolle tubas iiitus transversim anuulatus, sub an* 
nulo contractais, supra anuulutn dilatatus, subventri- 
cosus, subreeurvo-porrectus ; faux parmn dilatata. 
Autberse extus birsùtse. Bth. I. c. p. ô09. 

923. Lamiub* album Linn. 

Foliis ovatis cordatis vel basi truncatîs rugasïs ple- 
rumque villosis ; dentibns calycinis longe subulalis 
glabris vel viilosulis; corollœ tubo amplo inlus oblique 
piloso-annula'tO, recurvo-porreclo , fauce subdilalata, 
galea oblonga, lobis lateralibits dente longo subulato 
appendiculatis; antheris hirsutis. Bth. I. c. p. 510. 

L. album Linn. sp . pi. SOO.—Spr. sfst. veg. II. p. 726. — 
Ledeb. fl. Alt. II. p. 406.— AW* syn. fl. Germ. éd. 2. 
//. p. 649. — Ledeb. fl. Ross. III. p. 429. 

Lamium foliis cordato-acuminatis, petiolatis, verticiïlis viginti- 
floris. Gmel. fl. Sib. III p. 240. 

Variât floribus albis et rarius pallidissime roseis. 

In herbidis umbrosis ubiqae copiosum. Floret Maio, Junio. 2^. 

305. PHLOMIS R. Br. prodr. I. p. 50 i. 

EndL gen. n. 366â. — Phlomidis spp. Linn. 

Caljx tubulosus 5-vel 10-slriatus, sccpius plie a tus , 


433 oit aquali Iruiicato vcl 3-dcnlato. Corolla lubo in- 
cluso vel vix exscrto , îutus sapins annulato , limbo 
bilabiato , labio superiore galeato carinato compresso 
lalo integro vel emarginato , incumbenle vel subere- 
cto , inferiore patente trifido. Stamina sub galea ad- 
scendentia. Filamenta superiora adnata basi in appen- 
diculam saepissimse producta , inferiora nuda. Antherae 
sub galea approximalœ , subbiloculares , loculîs divari- 
catis obtusis confluentibus. Styli [obus superior bre- 
vissimus vel rarius inferioris dimidio aequalis , inferior 
subulatus. Nuculae Iriquetrae , apice ablusae , rarius trun- 
catae glabrae vel apice pubescentes. Herbae , suffVuti- 
ces , irulicesve. Folia rugosa. Verticillastri pluriflori 
axillares , bracleis suffulti vel rarins nndi. Corollae lu- 
leae , purpureœ vel albae. Bth. L c. p. ô37. 

Sectio Phlomidopsis Link, Handb. p. 419. 

Corollae galea suberecta , pilosa , intus et margine 
pilis longis barbata , labii inferioris lobus médius late- 
raîibus vix major. Herbae , raro suffrutices , virides , 
piloso-hirlae , rarius sublanatœ. Verticillastri densi. Bra- 
cleae appressae. Corollae purpureœ vel albae. Bth. L 
c. p. 543 

924. Phlomis tuberosa Linn. 

Elata , subgîabra , foliis amplis ovatis oblusis crena- 
tis basi profunde cordatis , floralibus oblongo Ianceo- 
latis ; bracleis subulatis calycibusque subeiliatis ; corol- 
lae galea intus pilosissima suberecta. Bth. L c. p. £44. \ 434 Phl. tuberosa Linn. sp.pl. 819.— Spr. sjrst. II. p. 142 —Le- 
deb. fi. Alt. 11. p. 412. — Koch. syn. fi. Gcrm. éd. 2. IL 
p. 658. — Ledeb. fi. Ross. III. p- 437. 

Phlomis Urticœ foliis glabra. Amm. Rulh. p. 40. 

Phlomis involucri radiis setaceis , foliis ex cordato-lanceolatis. 
Gmel. fi. Sib. UI. p. 241. 

Herba 3 — 5-pedalis. Folia infi.na semipedalia et ultra , floralia 
2-3 poil, longa ,6-8 lin. lata , basi saspe hastato-dilatata 
et subincisa. Verticillastri remoti , 30-40 flori. Dentés ca- 
Iycini brevissimi truncali , submembranacei -, emarginati , acu- 
mine in emarginatura subulato rigido , lacinias latérales obtu- 
sissimas longe superante. Corolla purpurascens. Bth. L c. 

In herbosis et ad margines sylvarum ubique. Floret Julio. %- (*)•■ 

Tribus IV. AJUGEtE Bth. 

Corollœ labium superius nunc brevissimum , nunc 
fissam , rarissime ( in Gymaria ) fornicatum , inferius (*) Huic et prœsertiin Phlomidi agrariœ Bge affiuis est species in 

Moncolia Chinensi crescens : 

o 

Phlomis Mongolica. Caule simplici hispido , foliis inferioribus 
longe petiolalis , e basi cordata ovato-oblongis grosse et inœqualiter 
crenatis , rugosis, subtus canescenlibus , floralibus sumrais calyce 
longioribus ; bracteis subulatis calycibusque ciliatis tomentoso-pube- 
scentibus ; calycis 10-costati, dentibus 5 e basi profuude emarginata 
emergenlibus; corollœ galea pilosissima erecta. Radix e fibris crassis 
tuberiferis constans, tuberibus ovato-globosis nuce Avellanœ minoribus ; 
caulis circiter pedalis. Verticillastri 12— 15-flori; staminum filam en- 
ta inferiora basi subinflata ; styli crura valde inaïqualia , nempe infe- 
riore superius triplo superante. 

Phl. agraria Bge ab hac distinguitur foliis latioribus , calycis denti- 
bus e basi subintegra emergenlibus, stylique cruribus minus insequa- 
ibus. 435 

elongatum , rarius corolla subaequalis. Stamina i di- 
dynama , inferioribus longioribus , rarius duo parallè- 
le adscendentia vulgo exserta. Nuculœ siccse , sœpis- 
sime reticulato-rugosaî , basi inter se lateraliter con- 
natœ vel oblique affixa?. Stylus deciduus. Tribus tran- 
situoi indicat ad Verbenaceas. Benth. in DC. prodr. 
XII. p. 511. 

306. AMETHYSTEA Linn. gen. p. 13. 

Endl. gen. n. 3G77 . 

Calyx subglobosus campanulatus , erectus , sequalis 
5-dentatus. Corollee tubo calyce breviore , iutus exan- 
nulato ; limbo declinato , lobis 4 superioribus subne- 
qualibus demissis , inferiore majore. Stamina 2 (infe- 
riora) , adscendentia , inter lacinias corollai supremas 
exserta , superiorum rudimenta minuta , filiformia. 
Antherae biloculares , loculis demum divaricatis sub- 
confluentibus. Stylus apice subœqualiter bilobus. Btli. 
/. c. p. Ô72. 

925. Amethystea cœrulea. Linn sp. p. 30. 

Spr. syst. I. p. ô4.—Ledeb. fi. Alt. I. p. ô9.—Bth. 
I. c— Ledeb.fi. Ross. 111. p. 441. 

A. corymbosa Pers. syn. 1. p. 24. 

Amethystea Gmel. fl. Sib. M. p. 248. 

Amethystina montana , erecta , foliis exiguis digitatis trifidis , 

serratis , flosculis cum coma in cœruJeo janthiois Messerschm. 

in Amm. Rut h. p. 54. 
Herba anima , circiter pedalis (interdutn sesquipedalis) , ramosa , 436 glabra , ssepe cœrulescens , ramis lucidis. FoKa petiolata 3 — 5- 
partita , segmentis oblongo-lanceolatis , inciso-dentatis , floralia 
minora', suprema minuta. Cymae pedunculatae laxaa , racemoso- 
paniculata3. Bracteae minutœ. Calyces cœrulescentes , erecti , 
glaberrimi , dentibus lanceolatis acutissimis. Corollae vix ca- 
lycem superantes , cœruleae. Blh. I. c. 

In montosis lapidosis prope Ircutiam , alibique non rara. Q. 


4tJ*^j-c_ FLORA BAICALENSI - DAHUR1CA v 1:1 DESGRIPTIO PLANTARUM 

IN REGIONIBUS CIS - ET TRANSBA1CALENSIBUS 
ATQUE IN DAHURÏA SPONTE NASCENTIUM. 

Auclore Nicolao Turczaninotv. VOL. II FASC. 2. — «$«S93$#S2*<s* — MOSQUAE 

Typis Universitatis Caesareae, 

1856. "fc Hat EtojMmenR M 4, 4852. M%u5, 1864. M % 1855. 
* M 1, 1856. ïlE'IATATb n03B0JSKT<:?I et rfeMi> , moôbi no OTiieMaTaHin npeACTaBjeHo fouo bl UcH3ypHbiU 
KoMHTen> y3aKOHeHHoe *iHcao 9K3eMiuflpoBi>. MocKBa , <ï>eBpa.ia 22 
Ans, 1856 ro*a. 

Uemopt, HuKo.mù *Pom Kpys?. FLORA BAICALENSI-DAIIURICA SEU DESGRIPTIO PLANTARUM 

IN REGIONIBUS ClS - ET TRANSBAIGALENSIBUS 
ATQUE IN DAHURIA SPONTE NASCENTIUM. 

AUCTORE NlCOLAO TuRCZANINOW, (Continuatio Bull. 1831. N. IV. p. 408. Ordo LX. PLUMBAGINACEAE Boiss. in DC. prodr. XII. 

p. 61 7 . — * Pltimbagineae Juss. gen. p. 92. 

Galyx tubiilosus, scariosus, coriaceus vel herbaceus, 
5 plicatus, 5 dentatus vel rarissime 5 phyllus, persistens. 
Gorolla hypogyna, nuuc gainopetala hypocraterimorpha- 
limbo 5 partito aequali; vel 5 petala-petalis unguiculatis , 
unguibus ima basi saepe cohaerentibus , laminis vel lirnbi 
îobis aestivatione contortis. Stamina 5, corollae lobis vel 

1 petalis opposita, eorum unguibus supra basin inserta vel in 
gamopetalis hypogyna. Filamenta filiformia , aestivatione 
recta. Antherae introrsae , incumbentes, loculis parallelis 
contiguis, basi distinctis, juxta totam longitudinem dehi- 
scentibus. Ovarium liberum , sessile, uniloculare. Ovulum 
unicum, ex apice placentae liliformis liberae e fundo ovarii 
adscendentis pendulum, anatropum. Styli 5, raro 3 vel 4, 
terminales, distinct! vel in unum connati. Fructus membra- 
naceus, monospermus, calyce inclusus, nunc capsularis, 
apice valvis 5 dehiscens, nunc utricularis , evalvis, demum 
a basi raultifido-solutus. Semen inversum. Albumen farina- 
ceum, parcum vel demum subnullum. Embryo intra albu- 
men orlbotrôpus. Cotyledones planae. Radicûla brevis, 
supera. Ledeb. fl. Ross. III. I. p. âôô. 

Tribus STATICEAE Barlt. ord. p. /27. 

Calyx scariosus vel coriaceus. Corolla 5 petala, unguibus 
staminiferis. Styli a basi vel parte superiore saltem liberi. 
Fructus utricularis. Pericarpium basi demum solutum, ca- 
lyptraeforme. Ledeb. ibid. p. âoG . 

307. GONIOLIMON Bous. I c p. 652. 

Calyx infundibiliformis, limbo scarioso 5 nervi, longitu- 
dinaliter plicato , quinquelobo. Corolla ima basi tantum 
annulatim gamopetala, caeterum polypetala, unguium mar- 
ginibus in tubum contiguis, limbo patente. Filamenta basi- 
bus glandulosis imae corollae adnata. Ovarium oblongum, 
stylis coronatum. Styli 5, etiam basi liberi, tota longitudine 
breviter papilloso-asperi. Stigmata capitato-subdepressa. 
Utriculus tenuiter membranaceus, obovatus, superne pen- 
tagonus, operculo brevissimo circulariter circumscisso apice 
dehiscens. — Herbae perennes , scapis ramisque saepius 
squamarum ad dichotomiam sitarum earina decurrente acute 
trigonis vel ancipitibus, inflorescentia corymboso-panicula- lis, spiculis dissitis vel in fascicules spicasve approxiniatis, 
disticbis, bracteis acute carinatis, interiori saepissime apice 
2 — 3 cuspidata. Bracteae accessoriae hyalinae ad basin 
cujusve floris. Corollae roseae, aestivatione contorta cum 
deviationc, post antbesin corculata. — BoiêS. I. c. 

\)'2i>. GONIOLIMON SPECIOSCM RoÎSS. 

Glabra vel scabriuscula glaucesceqs, seapo ramosissimo 
tireti, ramulis triquetris ancipitibusve, saepe brevitcr alatis; 
foliis oblongo vel rotundato-obovatis , acuniinato-niucrona- 
tis, basi plus minusye angustatïs coriaceis planis; flonnn 
fasciculis 3 — 4 floris confertis; bracteis late albo-membra- 
naceis, exterioribus puberulis: extima late ovata, acuminato- 
mucronata, secunda orbiculata 1 — 2 inucronata, interiori- 
bus binis vel pluribus totis raembranaceis obtusis vel acu- 
minatis; calycis tubo piloso> limbe obsolète 5 lobo, denti- 
culato. 

G. speciosum Roiss. I. c. p. tiô'f 

Slaliee speeiosa Linn. sp. p. 59o. — Schult. syst. veg. VI. 
j). 787 . — Spreng. syst. I. p. 9o9. — Ledeb. fl Alt. I. 
p. 456. (excl. syn. Sievtrs ) — Ejusd. fl. Ross. III. I. p. 
465. — Turcz. eut. Raie. Dah. n. 954. 

Statice foliis lanceolatis mueronatis radicalibus, cauîe anci- 
piti diebotomo (floribus imbricatis) slipulis simplicibus 
Gmel. fî. Sib. II. p. 22L t. 91. /'. I. 

Kadix crassa subfusiformis -, fibris lateralibus plurimis te- 
imioribus aucta , seapum plerumque unicum , interdum 
2 — 3 proferens. Caules allitudine varii, a semipedali ad 
tripedalem et ultra excrescentes , elatiores plerumque gla- 
briusculi , bumiliores pilis brevibus , praesertim versus 
a pi ce m scabri. Folia in bumilioribus breviora , basique 
minus attenuata, obovato-rotundata, in elatioribus oblongo- 
obovata, basi longe attenuata, cuneata, omnia in acumen 
subspinosum, plerumque abrupte, interdum sensim angu- 
stata. Squamae bracteis si miles, sed augustiores, anguslius- 

r que marginatae , longiusque cuspidatae , fere omnes ad 
originem ramorum sitae. Corollae albae vel pallide coeru- 
lescentes. 

In collibus siccis prope Ircutiam, alibique, in transbaicalen- 
sibus et in Dahuria non rara. Floret Julio et Augusto. % . 

308. STATIGE Willd. enum. hort. Berol. p. 555. 

Endl. gen. n. 2/72 — Boiss. in DC.prodr. I. c.p. 634. — 
Statues spp. Linn. — Limonium Tourn. inst. p. 34/ . 
f. 177. 

Calyx obconicus, tubulosus vel saepius infundibiliformis, 
limbo scarioso 5 nervi, 5 vel rarissime lOlobo vel partito. 
Corolla vel omnino polypetala vel ima basi tantum et an- 
nul atim vel usque ad limbum gamopetala. Filamenta imae 
corollae basi înserta , rarissime ad faucem usque tubo co- 
rollino adnata. Ovarium oblongum, obovatum vel lineare, 
stylis coronatum. Styli a basi liberi vel ima basi tantum in- 
ter se coaliti, glabri, filiformes, apice in stigmata filiformi- 
cylindrica tota superficie glandulosa abeuntes. Utriculus 
parte superiori durior et opacior, inferiori tenuior, mem- 
branaceus, apice pentagonus et regulariter debiscens, oper- 
culo ad stylorum basin circumscisso deciduo, vel subinde- 
biscens, membrana ad basin utriculi irregulariter ruptili, 
saepe insuper subvalvatim fissilis. — Herbae perennes rhi- 
zomate duro multicipiti, rarissime herbae annuae vel suf- 
frutices humiles cespitosi, foliis saepius integris, rarius run- 
cinatis vel ad squamas reductis, scapis ramosis teretibus, 
alatis angulatisve, spiculis 1 plurifloris secus ramos varie 
dispositis, bracteis ad basin spiculorum ternis, rarissime 
abortu binis, interiori aliis semper majori flores includente. 
Bracteolae byalinae ad basin cujusve floris in spiculis plu- 
rifloris saepe adsunt. Boiss, l. c. 


5 

027. Statice flexuosa Linn. 

Glabra caulc hcrbacoo ramosissimo, saepe flexuoso, plus 
minus folioso; foliis teneris oblongo - cuneiformibus vel li- 
néari - lanceolatis 3 — 5 nervis obtusis muticis mucronula- 
tisve; spiculis bifloris in spicas scorpioideas congesto-capi- 
i a i,, s 2 — 3 ad apices ramoruni approximatis; bracteis dpr- 
so carinatis, late marginatis; exterioribus aequilougis acu- 
tiusculis interiori obtusa duplo brevioribus; calycis tubo 
piloso limbuni glabrum 5 plicatum ô dentatum aequante; 
petalis a basi liberis calycem excedentibus. 

Si. flexuosa Linn. sp. p. 595. — Schult. $y$t. teg. F/, p. 790 — 
6pr. iyst. I. p. 9o8. — Boiss. L e. p. 640. — Lcdcb. /l. 
Boss. 111. l. p. 462. 

Statice rosea et Dahurica Pall. itin. 

Statice foliis ovalibus muticis nervosis, caule nudo, alterna- 
te in ramoso flexuoso, corymbis terminalibus. Gmel, f. Sib. 
Il p. 217. t. 89. f. I. 

Caules e radiée plernmque solitarii, minores tripollicarcs, 
majores plus quam pédales, tetragoni vel subancipites, 
tuberculis minutis ,. praesertim versus apicem exasperati. 
Kami fastigiati, saepe angulati. Folia caulina a radicali- 
bus neque forma, neque consistentia diversa, ad exortum 
ramorum sita, interdum verticillata, tenuiler albo margi- 
nata, rarius diminuta et in squamas conversa. Calyces ro- 
sei, pilis adpressis aut patentibus inferne vestiti, petala 
violaeea. 

In campis transbaicalensibus et Dahuricis haud rara. Floret 
Julio et Augusto. % . 

928, Statice aurea Linn. 

Glabra, tuberculata, ramosissima, ramis inferioribus ste- 
rilibus; foliis radicalibus parvis oblongo - spathulatis , basi 
valde attenuatis, acutiusculis mucronulatisve , rarius obtu- 
sis , caulinis nullis aut paucis conformibus ; spiculis 3 — 5 6 

floris in spicas scorpioideas corymbosas vel capitalas ad 
apices ramorum congestis; bracleis late marginatis, exte- 
rioiibus 3 vel 4-plo brevioribus; tubo calycino 5 plicato 
liiiîbum apice eroso-denticulatum adaequante; petalis a ba- 
si liberis calycem excedentibus. 

S. aurea Linn. sp. I. p. 596. — Schult. syst. veg,. VI. p. 792.— 
Spr. syst. I. p. 9o7. — Bois*, in DC. prodr. XII. p. 641. — 
Ledeb. fi. Boss. I p. 4o8. 
Slalice caulibus fruticosis, lereliusculis, foliis subulalis eau- 
Iinis, floribus ex corymboso- fascîculatis. Gmel. fl. Sib. II. 
p. 218. 
Scapi e radice plures, latérales decumbentes aut stricti, ra- 
mis slerilibus per totam longiludinem onusti, apice tan- 
tum floriferi. Folia radicalia in scapis fertilibus interdum 
desunt et tum prope illos fasciculi foliorum stériles saepe 
observante. Flores praeter bracteas spiculatum, bracteo- 
lis propriis, excepto exteriore, obvallati. Calyces floris ex- 
terioris, ima basi tantnm pilosi, caeterorum per totum tu- 
bum pilis adpressis aut patentibus vestiti. Calyces et pe- 
tala aurei, baec colore satnratiore, fere crocea. Duplex da- 
tur bu jus speciei forma , prima in locis saisis regionis 
transbaicalensis abunde provenions, scapis lateralibus de- 
cumbentibus, saepe aphyîlis, floribus minus congestis et 
bracteis exterioribus minoribus praedita, altéra in variis 
locis Dahuriae observata robustior, scapis strictis, inter- 
dum in parte inferiore foliis aliquis munifcis, inflorescen- 
tia magis compacta, bracteisque extimis paulo majoribus. 
Ad banc ultimam synonymon Gmelini refero, etiamsi cail- 
les fruticosos nunquam xidi. Specimina pauca in Mongo- 
lia Cbinensi a beato Kuznetsow lecta, foliis etiam radica- 
libus destituta, scapis ramisque sterilibus valde dislortis 
ut in St. cancellala, forle lerliam bujus speciei formam 
efliciunt. 
Floret Julio et Augusto. % . 

929. Statice Gmelim Wittd. 
Glabra, tuberculis minutissimis interdum adspersa; foliis 
omnibus radicalibus, rarius caulino unico conformi, minori, obovato-ellipticis vel obovato-oblongis in petiolum brevem 
decurrenlibus , obtusis acutiusculisve , mucronulatis vel 
îiiulicis; ramis omnibus floriferis; squamis fuscis anguste 
membranaceo-marginatis, acuminatis; spiculis bifloris in 
spicas secundas subscorpioideas dispositis; bracteis 3 vel 4, 
interiore duplo majore, margine scarioso, lato - ellipticis 
obtusis; calycis tubo basi et interdum ad costas piloso; limbi 
sub 10 fidi laciniis ovatis obtusis denticulatis, al ternis duplo 
brevioribus; petalis a basi liberis calycem excedentibus. 
S. Gmelini Willd. sp. pi. I. p. 4524. — Se huit. syst. veg. VI. 

p. 778. — Spr. syst. I. p. 967 . Reichenb. icon. Crit. 111. 

t. 257. — Boiss l. c. p. 646 — Koch syn jl . Gerw. éd. 2. 11 

p. 624.—Ledeb. fl. Alt. I p 432.—Flor. Ross. 111. I. p. 460 
Stalice seapo nudo ramoso, floribus paniculatis, corollis mi- 

nimis Gmel. fl. Sib. II. p. 220. t. 90. 

Limonium elatius floribus parvis dense congestis azureis 
A mm. Ru th. p. 96. 

U traque forma , id est genuina Boiss. spicis dense scorpioi- 
deis et laxiflora spicis laxifloris apud nos promiscue cres- 
cit. A S(. Limonio praeter folia brevius petiolata latiora , 
iloresque minores, distinguitur etiam limbi calycis laciniis 
obtusis. Speciem aut varietatem afîinem et fere mediam 
inter memoratas alit Sibiria occidentalis , floribus adbuc 
quam in St. Gmelini minoribus, limbi qua calycini laciniis 
obtusis ad hanc accedentem , foliis vero angustis , longe 
petiolatis St. Limonium aenuclantem. Bracteae inferiores 
longius acuminatae, quam in genuina St. Gmelini, calycis 
tubus glaber. Hujus spécimen unicum , a cl. Lessing , ad 
lacum Karakul lectum, possideo. 

Stirps nostra ad fl. Angaram , non procul ab oppido Bala- 
gansk, mense augusto florens, a Kuznetsowio lecta. ? . 

309. ARMERIA Willd. enum. hort. Berol. p. 555. 

EndL gen. n« 2171 . — Boiss. in DC. prodr. XII. p. 674. 

Calyx infundibiliformis, limbo scarioso, 5 plicato, 5 ner- 
vi, 5 lobo. Corolla ima basi tantum annulatim subgamo- 8 

petala, caeterum polypetala, ungnium marginibus in tubum 
contiguis, limbo patente. Filamenta basi subdilatata imae 
corollae adnata, caeterum libéra. Ovarium obovatum, stylis 
coronatum. Styli 5, ima basi concreti , caeterum liberi , 
parte tertia inferiori pilis cellulosis diapbanis barbati, apice 
in totidem stigmata filiformi-cylindrica tota superficie glan- 
dulosa abeuntes. Utriculus membranaceus, subindehiscens, 
superne pentagonus, apice 5 gibbus, pericarpio duriori sub 
gibbis in duas membranas sinubus vacuis sejunctas soluto, 
inferne tenerrimus, circa insertionem irregulariter et trans- 
verse ruptilis, dein saepe inferne subvalvatim fissilis, ca- 
lyptratim discedens semenque funiculo suspensum in fundo 
calycis relinquens. — Herbae perennes vel basi suffrutes- 
centes, caespitosae, foliis linearibus, lanceolatis oblongisve, 
scapis monocepbalis , capitulo hemispbaerico , basi fulto 
involucro e pbyllis distinctis, pluriserialibus, quarum exte- 
riores basibus productis vaginam reversam tubulosam sca- 
riosam, extremitate laceram summum scapum involventem 
edunt. Flores pedicellati in spiculas fasciculiformes in capi- 
tulum dense confertas unilateraliter dispositi , singuli basi 
bracteola scariosa stipati. Spiculae unibracteatae. Boiss. I. c. 

930. Armeria Sibirica Turcz. 

Glaberrima multiceps , caespitosa , foliis conformibus 
linearibus planis uninerviis obtusis; scapis mediocribus 
crassiusculis; involucri phyllis fere omnibus membranaceis 
teneris rubello-brunneis, omnibus rotundatis obtusissimis; 
bracteis fructu paulo brevioribus ; pedicellis tubo calycis 
subdimidio brevioribus, foveola basilari oblonga, limbi tu- 
bum subaequantis lobis triangularibus in mucronem bre- 
vissimam attenuatis. Boiss. I. c. p. 678, 

A. Sibirica Ledeb. fl. Ross. III. I. p. 4ô7. 

A. alpina Turcz. cat. Baie. Bah. ». 953. non Hoppe. 9 

Ab A. maritima et Labradorica differt scapo glabro , invo- 
lucri natura, braeteolis minoribus, ab A. alpina capitulis 
uiinoribus, tubo calycis toto piloso. 

In glareosis subalpinis ad lacum prope Tessinskoi Dozor 
legit beatus J. Kirilow. Floret Julio et Augusto. % . 

Ordo LXI. PLANTAGINEAE Juss. gen. n. S9. 

Flores hermaphroditi vel unisexuales; masculi in pedun- 
culo scapiformi, basi foemineis pluribus sessilibus stipato, 
solitarii; hermaphroditi in spicam congesti. Calyx herba- 
ceus 4 fidus: laciniis subinaequalibus, margine scariosis, 
per aestivationem imbricatis , persistens ; in floribus foemi- 
neis triphyllus: foliolis subunilateralibus. Corolla hypogyna, 
scariosa, tnhulosa: limbo 4 fido vel rarius trilobo; in flori- 
bus foemineis urceolaris: ore contracto, inaequaliter 3 — 4 
fido, persistens. Stamina 4, vel rarissime 1; in floribus 
hermaphroditis medio corollae tubo inserta t in masculis 
hypogyna limbi laciniis alterna. Filamenta filiformia , in 
alabastro inflexa, sub anthesi longe exserta. Antherae in- 
trorsae, biloculares, basi vel supra basin affixae, versati- 
les, deciduae. Ovarium liberum; in floribus foemineis uni- 
loculare: ovulo unico erecto; in floribus hermaphroditis 
biloculare: ovulis placentae dissepimentum constituenti pel- 
tatim affixis, in quovis loculo solitariis vel geminis collate- 
ralibus aut indefinite plurimis. Stylus terminalis, exsertus, 
simplex. Stigma indivisum vel rarissime obsolète bifidum. 
Nucula ossea, monosperma vel capsula membranacea bilo- 
cularis: loculis mono-dipolyspermis, quandoque loculis in- 
ter semina collateralia septulo secundario plus minusve 
completo bilocellatis , quadrilocularis , circumscisse dehis- 
cens, dissepimento demum libero, faciebus seminifero. Se- 
minum testa membranacea vel mucilaginosa. Albumen den- 
se carnosum. Embryo in axi albuminis rectus, cylindricus, 
rarissime subarcuatus, supra albumen transversim periphe- 10 

ricus. Cotyledones piano conoexae. Radicula cylindrica t 
ab umbilico remota vel interdum eo parallèle continua, in- 
fera, rarissime centrifuga. Ledeb. fl. Ross. III. L p. 474. 

310. PLANT AGO Linn. gen. n. 1238. 

Gaertn. fr. I. p. 236. t. 51 . — Lam. ilL t. 8.5. Endl. 
gen. n. 2170. 

Flores hermaphroditi. Calyx 4-partitus , laciniis sub- 
aequalibus. Corolla bypogyna tubulosa, scariosa, linibo 4 
partito, persistens. Stamina 4 imae corollae inserta, limbi 
laciniis alterna. Ovarium liberum biloculare. Stylus termi- 
nais, stigmate indiviso, vel rarius brevissime bifido supe- 
ratus. Capsula membranacea bilocularis, vel loculis bilo- 
cellatis spurie 4 locularis , circumscisse dehiscens , loculis 
mono di-polyspermis, dissepimento demum libero semini- 
fero. 

Sectio 1. ARNOGLOSSUM Endl. fl. Poson. p. 211. 

Capsula bilocularis, loculis di — polyspermis. 

931. Plantago major L. 

Foliis petiolatis ovatis ellipticisve, integerrimis vel plus 
minus dentatis, glabris vel sparse cum petiolis pubescenti- 
\ )US 5 — 7 nerviis ; scapis adscendentibus teretibus , obso- 
lète striatis folia subaequantibus ; spica lineari- cylindrica 
elongata; bracteis ovatis obtusiusculis carinatis, margine 
membranaceis calycem subaequantibus; capsula 8 — 16 (in- 
terdum ex Ledeb. 4) sperma, seminibus dorso convexis sub- 
triedris, hilo vix manifesto. 

PL major Linn. sp. — Schult. syst. veg. III. p. 444 — Spr. 
syst. I p. 435. — Koch syn. fl. Germ. éd. 2. II p. 683. — 
Ledeb. fl. Alt 1. p /43. — fl. Ross. III l p. 476. — Barn. 
in Walp. rep. IV. (eœclusis synonn. plurr.J 11 

Plantago foliis ovatis glabris , scapo lercli , spica flosculis 
imbricatis. Gmel. /J. Sib. IV. p. 71. (excl. syn.) 

Species numéro seminum mire varians , legï nempe in I)a- 
huria ad fl. Argun specimina capsula plurimum 16 , sub- 
inde 20 sperma donata. Beatus Ledebour vidit specimina 
capsulis k spermis pracdita. Proporlin bractearum ad ca- 
lycem in hac specie constans esse videtur, in aflîni P. Asiatica 
variât, dantur nempe specimina bracleis calycem aequan- 
libus ut in PI. majori. Ergo signum diagnosticum in forma 
seminum quaerendum, quae in PI. Asiatica duplo majora, 
utrinque aequaliter et laeviter convexa , biloque circulari 
manifesto instructa sunt. 

In cultis et rudcratis ad vias ubique. Floret a Majo in 
autumnum usque. % . 

932. Plantago Asiatica Linn.? 

Foliis ovato-ellipticis crassiusculis, basi attenuatis, petio- 
latis integerrimis subdentieulatisve cum petiolis scapisque 
glabris, pubescentibus sublanatisve 5 — 7 nerviis; scapis 
substriatis folia exccdentibus; floribus inferioribus remotis; 
bracteis ovato-orbiculatis convexo-( arinatis obtusis vel acu- 
tiusculis , calyce plcrumque brevioribus ; capsula (an sem- 
per?) 4 sperma, seminibus utrinque aequaliter et laeviter 
convexis, hilo circulari manifesto. 

PI. Asiatica Linn. sp. 163. (fide speciminis herbarii Willde- 
nowiani a Ledebour visij. — R. et Sch. syst. veg. III. p. 113. 
(excl. syn. GmeliniJ mant. p. 70 — Barn. I. c. p. 480. 
(excl. var.J — Ledeb. fl. Ross. III. I. p. 479. (excl. syn. pi. 
Gouani et CornutiJ. 

PL exaltata Ilornem. h. Hafn. p. 140— R. et Sch. syst. veg. III. 
p. M4. __ Ledeb. fl. Alt. I. p. 1U. — Turcz. cat. Raie. Dah. 
n. 938. 

a. vulgaris: pubescens , scapis strictis , bracteis obtusis ca- 
lyce brevioribus, Ubique cum praecedente. 12 

fi. Dahurica: ylaberrima, scapis strictis; bracteis saltem 
inferioribus acutiusculis calycem aequantibus. Leyi in Da- 
huria ad fl. Aryun. 

y. decumbens: ylabriuscula, caulibus decumbentibus, foliis 
grosse dentatis , bracteis acutis calycem aequantibus. In 
transbaicalensibus non rara. An distincta species? Haec 
est PL Sibirica Fisch. in lût. non hort. Paris, quae cap- 
sulis octospermis et foliis trinerviis recedit. 

Ad hanc speciem referendae sunt Zoll. pi. Jav. n. 839, Go- 
ring coll. As. merid. II. n. AS. et forsan Metz Nilag. n. 97o. — 
Inter specimina Soïigorica , a cil. Karelin et Kirilow 
communicatis , dantur duo seminum forma cum nostris 
convenientia , sed propter capsulas in uno 6 , in altero 6 
spermas et folia potius PI. majoris, inter hanc et PI. majo- 
rent ambigua. An species intermedia? 

Floret per totam aestatem. ? . 

933. Plantago Cornuti Gouan. 

Foliis petiolatis ovatis elliptieisve integerrimis subdenti- 
culatisve glabris 5 — 7 nerviis; scapis erectis profunde 
striatis folia bis terve superantibus; spica lineari-cylindrica 
elongata; bracteis ovatis obtusis carinatis margine membra- 
naceis calyce dimidio brevioribus; ovario multiovulato ? 
capsula 4 sperma, seminibus atris utrinque subplanis, hilo 
magno oblongo. 

PI. Cornuti Gouan M. p. 6. (non Jacqu.) — R. et Sch. syst. 

veg. III. p. 413— Spr. syst. I. p. 433, — Koch syn. éd. %. IL 

p. 686. — Barn. I. c. p. 180. 
PI. paludosa Turcz. cat. Baie. Dah. n. 937. — Ledeb. fl. Ross. 

III. I. p. 478. 

Stirpem hanc adhuc in statu valde juvenili inveni cum pau- 
cis speciminibus , capsulis non omnino maturis onustis . 
Glaberrima, juvenis laete viridis, adultior nigrescit, uti 
specimina Europaea PI. Cornuti. Semina illis PI. Asiaticae 13 

duplo majora , magis compressa et applanata , semper 
quaterna , praeter magnitudinem et colorem nigrum bilo 
magno oblongo, marginibus subincrassato, omnino ut in 
Europaeis. 

In humidis transbaicalensibus ad lacum Gussinoie Ozero di- 
ctum, mense Julio inveni. %. Praeterea babeo specimina 
etiam in statu immaturo a cl. Lessing in regione Uralensi 
et Altaica lecta. 

Ad Arnoglossa, nec ad Psyllia pertinent PI. maxima Ait, prope 
Krasnoyarsk crescens et PL canescens Adams nec Schrad., 
utraque enim capsula 4-sperma gaudet. 

Sectio 2. PSYLLIUM Endl. fil. Pozon. p. 2/2. 

Capsula bilocularis, loculis monospennis. 

a. acaules, tubo corollae glabro. 

934. Plantago média Linn. 

Foliis ellipticis vel elliptico-oblongis in petiolum brevem 
latum attenuatis subdentatis 7 — 9 nerviis utrinque plus mi- 
nus scapoque striato pubescenti — villosis; spica cylindrica 
ubique densa; bracteis ovatis acutiusculis glabris margine 
membranaceis calycem aequantibus; staminibus longe pro- 
minentibus; capsula 2 — 4 sperma. Ledeb. fl. Ross. III. I. 
p. 480. 

PI. média Linn. sp. 163. — R. et Sch. syst. veg. III. p. 1 13. — 
Spr. syst. I. p. 434. — Koch. syn. fl. Germ. éd. 2. II. p. 
686. — Ledeb. fl. Alt. I p. 146. — Barn. I. c. p. 180. 

Plantago Gmel. fl. Sib. III. p. 71. t. 37. (excl. syn. Linn.) 

In cultis et ruderatis passim. Floret per totam aestatem. % . 

b. acaules, corollae tubo piloso. 

935. Plantago maritima Linn. 

Foliis linearibus vel oblongo - linearibus . utrinque atte- 
nuatis integerrimis dentatisve margine glabris vel setuloso- 14 

ciliatis carnosulis rigidiusculis canaliculatis demum planis , 
subtus obsolète trinerviis; scapo tereti; spica lineari-elon- 
gata cylindrica densa; bracteis ovatis acutiusculis, margine 
membranaceis , calycem subaequantibus; calycis laciniis 
membranaceis, carina herbacea aptera. — Ledeb. fl, Ross. 
III. I. p. 483. 

PI. maritima. Linn. sp. 465. — R. et Sch. syst. rêg. III p H5 — 
Spr. syst. I. p. 456. — Ledeb. fl. Ait. I. p. 148. — Koch. 
syn. fl, Germ. éd. 2. II. p. 688. — Barn. I. c. p. 185. 

PL salsa Pall. itin. M. Bieb. fl. Taur. Cauc. I. p. 110. 

Plantago foliis linearibus, spica oblonga Gmel. fl. Sib. III. 
p. 72. fexcl. syn. Ilalleri.) 

Folia in nostris linearia glabra, integerrima, ad collum di- 
latata, floccoso- lanata. 

In saisis nbique Floret aestate. % . » 

Subclassis IV. MONOCHLAMYDEAE. 

Flores saepe unisexuales. Petala plerumque nulla. Alph. 
DC. inprodr. XIIL p. I. 

Ordo LXIÏ. CHENOPODEAE Vent. tabl. 2. p. 233. — 
Saholaceae Moqu. Tend, in DC. prodr. XIIL 11. p. 4/. 

Flores plerumque hermaphroditi, rarius dioici aut poly- 
gami. Calyx 5-partitus vel 5-phyllus, raro 4, 3 — 2-merus, 
aestivatione imbricata. Gorolla nulla. Stamina 5 imo calyci 
aut receptaculo inserta, numéro partium calycis aequalia 
et opposita, rarius pauciora, interdum basi in cupulam bre- 
vissimam coalita. Àntberae biloculares, longitudinaliter dé- 
hiscentes, connectivo angusto, haud raro in appendicem 
plus minus dilatatam, interdum petaloideam expanso. Squa- 
mulae hypogynae in paucis» generibus inter stamina, parti- 
bus calycis alterna. Nectariûm inter stamina et pistillum, 
carnosulum vel membranaceuni , saepius nullum. Ovarium 15 

unicum, ovato - globosum , vol depressum , liberum vel ra- 
rius calyci adnatnm unilnculare. Ovulum unicum amphitro- 
pum. Styli ±, rarius 3 — 4, basi interdum coaliti. Stigmata 
superficies extrema stylorum. Fructus monospermus, mem- 
branaceus utriculatus, rarius caryopsis aut bacca, calyce 
immutato vel appendicibus alaeformibus aristaeformibusque 
accreto. Semen horizontale aut verticale, intcgumento sim- 
plici aut dupliei et tune testa crus tac ea, endopleuro meni- 
branaceo. Albumen copiosum, parcum vel nullum, farina- 
ceuni, rarissime subcarnosum. Embryo horaotropus, nunc 
curvatus aut annularis, peripbericus , albumen cingeus, 
nunc piano - spiralis, albumine excenlrico bi - partito aut 
nullo. Radicula in regione umbilici. Plumula inconspicua. 
Cotyledones planncnnvexae angustae. 

Herbae aut suffrutices, raro arbusculae, caulibus conti- 
nuis foliatis aut articulatis et saepe apbyllis, foliis plerum- 
que altérais, planis vel cylindricis, semiteretibusve, saepius 
carnosis , parvis solitariis aut glomeratis axillaribus, nunc 
spicatis, paniculatis vel subcymosis, interdum bracteatis, 
bracteis plerumque post casum fructuum persistentibus. 

Subordo 1. CYCLOL()BEx\E, ià est embryone annulari. 

Tribus 1. EUCIiEXOPODEAE. — Chenopodièae Moqu. 

Flores bermapbroditi, interdum abortu foeminei ebrac- 
teati, omnes conformes. Pericarpium tenuissimum, saepius 
distinctum (utriculus), rarissime adbaerens subcartilagineum 
(achaenium) aut subbaccatum (acinus). Semen verticale vel 
borizontale. Integumentum duplex, testa saepius crustacea. 
Albumen copiosum. Embryo annularis aut subannularis, 
gracilis, lacteus. — Caulis continuus. FoliaNn^mbranacea 
plana, plus minus triangulari - rbomboidea. Moqil. I. c. 
p. 48. 16 

Subtribus 1. BETEAE Moqu. L c. p. 49. 
Semen horizontale. 

311. TELOXYS Moqu. Ann. des se. nat. ser. 2. v. I. 289. 

t. iO. f. a. 

Endl. gen. pi. n. /933. — Moqu. in DC. prodr. XIII. IL 
p. 59. 

Flores hermaphroditi, ebracteati. Calyx 5 partitus; laci- 
niis subconcavis, deuium subcarinatus , nunquam appendi- 
culatis. Stamina 5 , subperigyna. Filamenta compressa , 
crassiuscula, inferne subdilatata. Antherae ovato-globosae» 
Staminodia nulla. Nectarium parvulum, annulare, depres- 
sum, subcarnosum, demum immutatum. Ovarium superum 
depressum. Stylus teres, crassiusculus. Stigmata 2, hre- 
vissima , subulata. Fructus (utriculus) depressus , calyce 
angulato haud perfeete clauso involutus; pericarpio di- 
stincte», membranaceo. Semen horizontale, lenticulare, val- 
de depressum; testa crustacea. Albumen centrale, copiosis- 
simum, farinaceum. Embryo {- annularis, periphericus tere- 
tiusculus; radicula subcentrifuga. Ilerba ramosissima gla- 
bra, foliis alternis subsessilibus integerrimis, floribus minu- 
tissimis axillaribus et terminalibus solitariis vel glomerula- 
tis, in racemos dichotomos subcorymbosos dispositis. Post 
anthesin , floribus terminalibus delapsis , ramuli nudi , seta- 
cei, demum aristati. Moqu. L c. 

936. Teloxys aristata Moqu. î. c. 

Chenopodium aristatum Linn. sp. I. p. 222. — Schult. syst. 
veg. VI. p. 267. — Spr. syst. I. p. 921. Ledeb. fl. Alt. L 
p. 410 

Chenopodium Gmel. fl. Sib. lit. p. 85. t. 43. f. L 17 

In siccis et arenosis; prope Ircutiam alibique vulgatissima. 
In regione Altaica nmlto rarior, nuperrime in Ucrania, in 
ruderatis oppidî Bielowodsk a cl. de Graff détecta. Floret 
a Majo per totam aestatem o . 

312. CHENOPODIUM Moqu. in prodr. XIII. 4L p. 61. 

Endl. gen. n. 1930. — Chenopodii spp. Tourn. Linn. 

Flores hermaphroditi, raro abortu foerninei, ebracteati. 
Calyx 5 fidus vel 5 partitus (interdum abortu 4 aut 3 parti- 
tus) ; laciniis concavis, saepius longirorsum carinatis vel 
subcristato-carinatis, nunquam appendiculatis. Stamina 5, 
rarissime pauciora, inio calyce inserta. Filamenta filiformia. 
Antberae ovatae. Staminodia et nectarium nulla. Ovarium 
depressoglobosum. Styli duo, raro 3, inferne evaliti, inter- 
dum liberi, subulati. Stigmata superficies interna stylorum. 
Fructus (utriculus) depressus , calyce clauso subgloboso 
aut subpentagono involutus; pericarpio distincto (raro se- 
mini adhaerente) membranaceo, tenuissimo. Semen horizon- 
tale, lenticulare; testa crustacea, fragili. Albumen centrale, 
copiosum, farinaceum. Embryo perfecte aut imperfecte 
annularis, periphericus; radicula subcentrifuga. Moqu. I. c. 

Species ad floram nostram pertinentes omnes herbaceae, 
inodorae aut odore ingrato donatae, glabrae , farinosae non 
glandulosae. Embryo perfecte annularis totum albumen in- 
cludens. Omnia ergo ad sectionem Chenopodiastrum Moqu. 
spectant. 

a. foliis integerrimis. 

937. Chenopodium accminatum Willd. 

Caule herbaceo erectiusculo aut adscendente angulato 
vel striato, a basi ramoso; foliis petiolatis, in petiolum atte- 
nuatis, farinosis, viridibus, glaucisve, rhombeis, inferiori- 

2 18 

bus saepe basi truncatis vel subcordatis obtusissimis, inter- 
(ium mucronulatis , caeteris plus minus acuminatis et in 
mucronem productis; spicis subsessilibus alternatim in race- 
muin collectis, vel raceniis pluribus paniculam aphyllam 
formantibus; calyce fructifero perfecte clauso subcarinato; 
semine margine subcarinato obsolète punctulato. 

Ch. acuminatum Willd. act. nat. cur. Berol. 2. t. S. f. 2. — 
Schult. VI p. 264. — Spr. syst. I. p. 921. — Ledeb. fl. Alt. I. 
p. 407. — icon. pi fl. Ross. Alt. M. t. 168. — Moqu. I. c. 
p. 62. 

Chenopodium oblongo integro folio , floribus paniculatis. 
Amm. Rut h. p. 46Ô. 

In sabulosis et lapidosis transbaicalensibus et dabnricis , 
v. gr. in rupibus ex adverso oppidi Selenginsk et caet. 
Floret Junio, Julio, o . 

b. foins dentatis, sinaatis aut incîsis. 

938. Chenopodium hvbriddm Linn. 

Caule berbaceo erecto angulato , ramosissimo; foliis 
tenuiter petiolatis amplis patulis subcordatis acuminatis , 
profunde sinuato-angulatis (angulis acuminatis, terminali 
majore elongato) tenuibus glabris utrinque laete viridibus , 
superioribus deltoideis; racemis diffuse paniculatis subcymo- 
sis Iaxis apbyllis ; calyce fructifero imperfecte clauso cari- 
nato; semine margine subacuto foveolato rugoso, haud ni- 
tido. Moqu. I. c. p. 68. 

Ch. bybridum Linn. sp. I. p. 519. — Schult. syst. veg. VI p. 2ô9. — 
Spr. I. p. 920. — Ledeb. fl. Alt. I. p. 406. — Koch syn. fl. 
Germ. éd. 2. II. p. 696. 

Chenopodium n. 56. Gmel. fl. Sib, III. p. 76. 

Ad fl. Angaram mense Julio florentem legit Kuznetsow , 
caeterum nullibi visum. o . 19 

939. CnENOPODIlM l'RRICUM Linn. 

Caule herbaceo erecto angulato ramoso; foliis petiolàtis 
ascendentibus vel erectis triangularibus acutis sinuato vel 
repando-dentatis teniiibus vix pulverulentis nitidulis utrin- 
que viridibus. sununis laneeolalo - linearibus subinteffiis: 
racemis longe spicato - panicuiatis subdensifloris subaphvl- 
lis; calvce fructifère imperfecte clauso ecarinato; semine 
margine obtuso obsolète punctulato - rugoso nitido. Moqu. 
L c. p. 69. 

Ch. urbicum Linn. tp. p. 318. — Schult, $yst. vcg. VI. p. 262. 

Spr. $yst. I. p. 919. — Koch. syn. /7. Germ. éd. 2. 11 p. 696. 

In loris subsaisis Dahuriae, maxime orientalis prope Abagai- 
tui. Floret Julio et Augusto. g . 

9i0. Chexopodium album Linn. 

Caule herbaceo erecto sulcato -striato subramoso, foliis 
petiolàtis ascendentibus subrhombeo - ovatis basi cuneatis 
obtusis vel acutis sinuato- dentatis interdum subintegris te- 
auibus pulverulentis pallide viridibus vel albidis, superio- 
ribus oblongis vel lanceolato-linearibus integerrimis ; race- 
mis panicuiatis subspicatis subsimplicibus densis vel laxius- 
culis subaphyllis; calvce fructifero perfecte clauso carinato; 
semine margîne acuto laevi nitido. — Moqu. L c. p. 70. 

Ch. album et viride Linn. sp. p. 519. — Ledeb. fl. Ait. 1. 
p 404. 

Ch. album Schnlt. syst. veg. VI. p. 267. — Spr. I.p. 920. — 
Kech. syn. I. c. p. 696. 

Plantae poîymorphae varietates apud nos sequentes observavi: 

a. commune Moqu. foliis rhomheo - ovatis sinuato -denta- 
tis supra cinerascenti -viridibus, subtus albidis; racemis 
densis laxiusculis. Ch. album Linn. 

2* 20 

p. p s eu do - ficifolium foliis inferioribus , in parte supe- 
riore caulis plus quam tripedali integris lineari-lanceola- 
tis utrinque viridibus, racemis densiusculis concalenatis. — 
Ch. ficifolium Turcz. cat. Baie. Bah. n. 946. nec S mi- 
thii, quod seminibus excavato -punctatis distinguitur. 

y. viride foliis lanceolatis subintegris vix farinosis, utrin- 
que viridibus; racemis Iaxis concatenatis. Ch. viride Linn. 

6. viridescens St. Sm? elatum 3 — 4 pédale, ramosissi- 
mum, foliis var. a. sed utrinque viridibus, racemis demis 
concatenatis. 

Varietates a et y ubique in cultis et ruderatis communes; 
/3 in saisis Dahuriae ad fl. Onon-Borsa * etiam in Daku- 
ria observata. Floret aestate. o. 

Subtribus 2. BLITEAE Endl. g en. p. 29 ô. Moqu. 
I. c. p. 80. 

Semen verticale. 

313. BLITUM Tourn. Linn. fadditis nonnullis Chenopodiis). — 
Moq. I. c. p. 8L 

Blitum et Roubievae spp.EndL gen. suppl. 2 n. 1921. 1923. 

Flores hermapbroditi , interdum abortu foeminei , ebra- 
cteati. Calyx 3, 4 — 5 partitus vel 3, 4 — 5 sepalus, laciniis 
fructiferis immutatis et ex succis interdum carinulatis aut 
inflatis et succulentis, nunquam appendiculatis. Stamina 

\ 5, imo calyce inserta. Filamenta filiformia. Antherae 

rotundo-ovatae. Staminodia et nectarium nulla. Ovarium 
ovatum. Styli 2 subulati vel subulato - capillares. Fructus 
(utriculus) compressus , calyce sicco vel bacciformi involu- 
tus; pericarpio distincto, membranaceo, tenui, sublaxo. Se- 
men verticale subglobosum, inaequaliter compressum, testa 21 

crusfacea, fragili. Albumen centrale, eopiosum, farinaceuni 
vel subcorneum. Embryo perfecte annularis, periphericus; 
radicula infera. Moqu. I. c. 
Herbae annuae habitu Chenopodiorum. 

Sectio MONOCARPUS. Moqu. I. c. p. 82. 

Glabra. Flores capitato glomerati, axillares, superiores 
interdum subspicati. Calyx post anthesin herbaceus aut 
baccatus. Stigmata haut distincta. Fructus calycis longitu- 
dine aut eodem oblongior. Moq. I. c. 

9 VI. Blitum capitatum Linn. 

Caule erecto angulato subsimplici; foliis alternis petiola- 
lis patulis triangularibus vel deltoideo - hastatis acutis si- 
nuato - dentatis tenuibus glabris u trinque viridibus; glome- 
rulis simplicibus, superioribus concatenato-spicatis aphyl- 
lis; calyce fructifero haud clauso ecarinato baccato; semi- 
ne margine acuto laevi, haud nitido. — Fructus glomeruli 
magni ruberrimi, superiores foliis omnino destituti. Flores 
terminales 4 — 5 fidi, staminibus 4 — 5 praediti, latérales 
monandri. B. virgato valde affine, sed folia majora subtri- 
angularia paucidentata, glomeruli majusculi, (superioribus 
terminalibus subspicatis) , semina minora et margine acuta. 
Moqu. I. c. p. 83. 

BI. capitatum Linn. sp. p. 6. — R. et Sch. syst. I. p. 48. — 
Spr. I. p. 22. — Koch. syn. fl. Germ. éd. 2. IL p. 698. 

Prope Ircutiam specimina pauca invenit cl. Sczukin. Floret 
Junio, Julio, o . 

942 Blitum polymorphcm C. A. Mey. 

Caule anguloso ramoso; foliis alternis petiolatis ascen- 
dentibus deltoideis vel deltoideo ovatis basi cuneatis obtu_ 
siusculis sinuatis vel sinuato -dentatis (dentibus lanceolatis 22 

erassiusculis nitidis glauco - viridibus interdum rubescenti- 
bus; glomerulis simplicibus vel subcompositis, superioribus 
subspicatis foliosis vel aphyllis; calyce fructifère imperfecle 
tlauso ecarinato herbaceo vel subbaccato; semine margine 
obtuso punctulato nitido. Moqu. I. c. 

Bl. polymorphuin C. A Mey. in Ledeb. fl. Alt. I. p. 15. 

RI. rubrnm Reichenb. fl. exe. p. o82. — Koch. I. c. p. 698. — 
Moqu. I. c. 

Chenopodium rubrum Unn. sp. p. 318. — Schult. sijst. VI. 

p. 255. — Spr. I. p. 920. 
Chenopodium foïiis cordatis trianguîaribus et caet. Gmel. fl. 

Sib. III p. 78. 

In cultis et ruderatis passim. Floret per totam aestatem. . 
943. Blitum gl Aucuai Koch. 

Caule herbaceo prostrato vel adscen dente sulcato-striato 
ranioso vel ramosissimo; foliis petiolatis répandis oblongis 
vel ovato - oblongis obtusis sinuato - angulatis aut remote 
dentalis tenuibus supra glabris et pallide viridibus subtus 
farinosis et incano glaucis; racemis spicatis simplicibus sub- 
densifloris aphyllis; calyce fructifero imperfecte clauso eca- 
rinato; semine margine acuto laeviusculo nitido. Moq.p.72. 
(sub Chenopodio). 
Blitum glaucum Koch. syn. fl. Germ. éd. 2. II. p. 699, 
Chenopodium giaucum Linn. sp. p. 520. — Schult. VI, p. 261.— 

Spr I. p. 920. —Ledeb. fl. Alt. I p. 407. 
Ambigit inter Chenopodia et Blita. sed quia semen fréquen- 
tais verticale qnam horizontale melius duxi inter Blita 
enumerare. Caeternm directio seminis jam inplurihus 
speciebus hujus ordinis inconstans observata , vix recte 
ad distinguenda gênera adhibita est. 

Tribus 2. SPINACIEAE Dumort. fl. Belg. p. 20. 

Flores diclini , interdum abortu polygami , ebracteati 
aut bibracteati, masculi et foeminei dissimiles. Pericarpium 23 

tenuissimum , saephis distinctum utrieulus , raro adbae- 
reus, rarissime subcarnosum. Semen verticale. lute^umen- 
(uni duplex lesta eoriacea vcl crustaeea) , rarissime sim- 
j)le\. Albumen copiosum. Embrvo annularis, lacteus vel 
viridis. — Caulis rnntinuus. Folia nicinbranacea plana , 
plus minus triangulari-bastata. — Moq. /. c. p. 88. 

Subtribus t. ATR1PL1CEAE Moq. 

Seminis integumentum duplex, testa crustaeea vel eo- 
riacea. Albumen copiosum. Embrvo gracilis lacteus. — 
Moq. L c. p. S!). 

314. ATÏUPLEX Gacrtn. fr. /. p, 516. t. 13. f. S. 
EndL yen. suppl. 2. n. /0/2. 

Flores mono-dioici, masculi ebracteati. Calvx 3 — 5 se- 
palus, iuappendiculatus. Stamina 3 — 5 receptaculo inserta. 
Filamenta filiformia. Antberae subrotundae. Pistilli rudi- 
mentum. Flores foeminei: nunc bibracteati: bracteis fructi- 
feris dilatatis, erectis, adpressis, distinctis, aut inferne 
coalitis. Calvx nullus. Staminodia et nectarium nulla. Styli 
2 filiformes, inferne coaliti. Stigmata superficies interna 
stylorum. Nunc foeminei masculinis conformes, sed stami- 
nibus destituti. Fructus compressus, bracteis ovatis rliom- 
beis vel hastatis inclusus; pericarpio tenuissimo, membra- 
naceo, friabili, distincto, interdum semini subadhaerente. 
Semen verticale, sublenticulare; testa eoriacea, vel suberu- 
stacea, albumen centrale, copiosum, farinaceum. Embrvo 
annularis, peripbericus: radicula infera subadscendente vel 
laterali ascendente. Moq. I. c. p. 90. 

Sectio TEUTILOPSIS Dumort. fl. Belg. p. 20. — Scluzo- 
theca C. A. Mey. in fl. Alt. 4. p. 306. 
Flores monoici; in foemineis omnibus bracteae fructiferae 
inferne saepius connatae, calyx nullus et semen verticale. 24 

Testa coriacea. Radicula lateralis ascendens. Moq. i. c. 
p. 92. 

944. Atriplex littoralis Linn. 

Caule herbaceo simplici aut ramoso, ramis strictis vel 
divaricatis; foliis alternis petiolatis oblongis, basi attenuatis 
acutis, integerrimis , aut inferioribus grosse sinuato-denta- 
tis, viridibus; bracteis ovatis margine subintegris vel denta- 
tis, compressis, disco appendiculatis, raro laevibus. 

A. littoralis Linn. sp. p. 1â9â. — Schult. syst. veg. VI. p. 289. 
(excl. syn Gmelini). — Spr. syst. III. p. 948. — Ledeb. fl. 
Alt. IV. p. 3N. — Koch syn. fl. Germ. éd. 2. II. p. 703. — 
Moq. I. c. p. 96. 

A. maritima Pall. itin. II. p. 489. 

Caulis in nostra potins striatus, rarius subangulatus, quam 
sulcatus, aut per totam longitudinem ramosus, aut tantum 
supra collum ramis aliquot auctus , aut in speciminibus 
macrioribus, foliis omnibus integerrimis lineari-lanceolatis 
instructis , omnino simplex , erectus vel plus minus basi 
decumbens. An planta nostra omnino eadem ac Gallica 
sive Germanica , nam cl. Moquin huic folia obtusiuscula 
tribuit, in ndstris vero, uti in specimine Hispanico , cum 
cl. Boissier communicato, folia omnia sunt acuta. 

In saisis prope salinas Selenginenses, in Daburia et ubique 
in locis similibus copiosa. Floret Julio et Augusto o . Plan- 
ta per totam Rossiam meridionalem et Sibiriam dissemi- 
nata, non solum Europae hospes. Spécimen meum florife- 
rum Capense Ecklonianum n. 11, bue etiam videlur spec- 
tare , etiamsi folia babet obtusa et subtus farinosa , nam 
folia subtus pulverulenta in hac specie occurrunt , fide 
R. et Sch. syst. veg. 1. c. An species Capensis eadem est 
ac Atripl. Verreauxii Moqu. 1. c. p. 98? 

Ad sectionem Dichospermum Dumort. (Euatriplicem C. A.Mey.) 
pertinet species nova ab amie. Lessing ad lacum Inderiensem 
lecta. Hujus descriptionem hic appono. 25 

Atriflex amdlyostegia. Gaule (circiter bipcdali) erecto ramo- 
sissimo, ramisque subangulatis pulverulento-lepidotis; foliis 
alternis petiolatis ovalis vel ovato-oblongis obtusis inte- 
gerrimis vel laeviter repando-sinuatis, interdum basi sub- 
dentatis, supra viridibus punctulatis subtus lepidotis; 
bracteis liberis eordato-orbiculatis obtusissimis, facie ex- 
terna reticulatis punctatis laevibus. Caulis fere a basi 
ramosus , ramis patenti - divaricatis virgalis. Folia parva 
7 — g ]in. longa , 4 — 5 lin. lata , basi ovata ad apicem 
obtuse atténua ta. Spicae plantae frucliferae caulem ra- 
mosque terminantis simplices, flores brevissime pedicellati 
vel subsessiles. Bracteae tantum in sinu cohaerentes. Se- 
men verticale compressum . embryo annularis albumen 
cingens. Duratio ignota. 

315. OBIONE Gaerln. fr. 2. p. 198. t. 426. f. S. 

Endl. gen. suppl. 2. n. /9/2. — Atriplicis spp. Tourn. 
IJnn. — Halimus Wallr. Sched. crit. p. /17. — Atripli- 
cis sectiones Obione et Halimus C. A, Mey. in Ledeb. (I. 
Alt. IV. p. 315. 316. 

Flores monoici vel dioici. Masculi ebracteati. Calyx 
4 — 5 pliyllus, inappendiculatus. Stamina 4 — 5, recepta- 
culo inserta. Filamenta filiformia. Antherae ovatae. Foemi- 
nei bibracteati; bracteis plus minus coalitis, demum inflatis, 
induratis aut suberosis, conniventibus. Calyx nullus. Stami- 
nodia et nectarium nulla. Styli 2 setaceo-filiformes, inferne 
coaliti. Stigmata superficies stylorum. Fructus compressus, 
bracteis subcapsularibus muricatis vel inappendiculatis in- 
clusus; pericarpio tenuissimo, membranaceo. Semen verti- 
cale ovatum rostellatum; testa subcrustacea vel subcoriacea. 
Albumen centrale, copiosum, farinaceum. Embryo annula- 
ris , periphericus; radicula supera , exserto - porrecta. 
Moqu. I. c. p. 106. 26 

Sectio ATR1PLICIXA Moqu. chen. enum. p. 10.— 
Obione C. A. Mey. 

Bracteae fructiferae inferne coalitae , supra distinctae. 
Testa saepius subcrustacea. Moqu. in DC. prodr. XIII. 2. 
p. 101. 

945. Obione fera Moq. 

Caule striato decunibente , fere a basi ramoso , ramis 
divaricatis ascendentibus vel patentibus inermibus; foliis 
alternis petiolatis ovato-lanceolatis vel deltoideo ovatis inte- 
nerrimis , vel interdum inferne dente unieo seu duobus 
praeditis, tenuibus viridibus vel subfarinosis , obtusis vel 
acutiusculis; bractearum tbeca pedicellata ovata, apice re- 
tusa, interdum minutissime denticulata, disco inappendicu- 
lata, rarius paucidentata, obsolète carinata subcoriacea. 

O. fera Moq. I. c. p. 107. 

Spinacia fera Linn. sp. p. i486. 

Atriplex lenticulare C. A. Mey. — Turcz. cat. Baie. Dah.n.958. 

Flores foeminei in axillis glomerati , pedicellati , masculi 
breviter spicati. Bracteae parvae. Folia inferiora in speci- 
minibus vegetioribus % poil, longa , in minoribus vix 
pollicaria. In saisis salinarum Selenginensium , Dahuricis 
et caet. Floret Julio et Augnsto o - 

940. Obione Sibirica Fisch. 

Caule subangulato , decumbente aut erecto , ramoso , ra- 
mis divaricatis aut patentibus inermibus; foliis alternis pe- 
tiolatis deltoideis , obtusiusculis , brevissime mucronulatis * 
superne sinuato-denticulatis, rarius subintegris, subtus aut 
utrinque farinaceo-incanis; bractearum theca pedicellata 
subcuneato-globosa, subcompressa, obtusissima, undique 
vel tantum apice maricato-indurata. 27 

0. Sibirica Fisch. cat. hort. Gorenk. 1808. p. 25. — Moq. I. c, 

0. muricata Gacrtn. fr. 2. p 198. t. 126. f. S. 

Alriplex Sibirica Linn. sp. p. 1195. — R. et Sch. syst. VI. 
p. 181. — Spr. III. p. 918 Lcdcb. /!. AU. I. p. 5/6'. 

Spinacia foliis triangularibus ex sinuato - dentatis. Gmel. /J. 
Sib. III. p. 85. t. 45. f. 2. 

Spinacia divaricata Turcz.pl. exs. (olim). — Moq. I. c. p. 118. 

Folia, praesertim in speciminibus cultis (talia non vidi) in- 
Icrdum ovata. Flores ut in praecedente glomeralo - verti- 
cillali, masculi breviter spicati. Calyces masculi h partiti. 
Fructuum theca undiqne aculeis induratis , inferioribus 
reflexis tecta, aut basi la e vis. Utricnlus compressns pelli- 
cula tenui vestitns et stigmatibus 2 setaceis brevibus ter- 
minalus. Semen ellipticum verticale, embryone peripheri- 
co, radicula apicali porrecta. 

Cum priore ubique crescit, eodemque tempore floret o . 

316. AXYRIS Linn. gen. p. 485. n. 1047. 

Schkuhr L 285. — Endl. gen. n. 1913. 

Flores monoici, ebracteati. é Calyx 5 sepalus, sepalis 
extus pilosis. Stamina 3 — 5 receptaculo inserta. Filamenta 
linearia. Antherae subrotundae. ? Calyx trisepalus, mem- 
branaceus, sepalis nec carinatis, nec appendiculatis villo- 
siusculus. Staminodia et nectarium nulla. Ovarium subro- 
tundum. Styli 2 filiformes, longissimi divaricati, ima basi 
connati. Stigmata superficies extrema stylorum. Fructus 
compressus, calyce sicco involutus, pericarpio semini arcte 
adhaerente. Semen verticale ellipticum vel obovatum com- 
pressum, testa subcrustacea. Albumen centrale, farinaceum, 
copiosum. Embryo uncinato-curvatus, periphericus , radi- 
cula descendente. Ilerbae pube stellata canescentes. Folia 
alterna petiolata , raro sessilia , integerrima vel rarius 
sinuato -dentata. Flores masculi terminales, glomerato^ 28 spicati (amentum Linn.), foeminei axillares interdum her- 
maphroditis mixti. Fructus calyce tenuissimo imperfecte 
protectus et basi folii floralis reconditus. — Moqu. L c.p. 1 16. 

947. àxyris amarantoides Linn. 

Caule erecto vel procumbente pubescente ramoso; foliis 
petiolatis ovato-lanceolatis ellipticisve acutis vel obtusius- 
culis mucroûulatis , puberulis, pallide viridibus, teneris; 
spicis masculis breviter pedunculatis simplicibus; fructu 
globoso- elliptico vel elliptico punctato ruguloso, apice alis 
duabus brevibus dentiformibus terminato. 

A. amarantoides Linn. sp. 4389. — Spreng. syst. III. p. 83$.— 

Ledeb. fl. Alt. IV. p. 237. — Moq. L c. 
Axyris erecta herbacea, amentis masculis simplicibus. Gmel. 

fl. Sib. III. p. %4. t. 41. f. 3. et t. ML 

Flores foeminei terni in axillis sessiles, folio florali et bracteis 
herbaceis 2 tecta. Sepala 3 extus villosa , albo-scariosa. 
Alae fructuum binae triangulares liberae et stigmatibus 
separatae. Rugae minus manifestae quam in Ax. hybrida. 

In cultis et ruderatis , atque in lapidosis ubique vulgatissi- 
ma. Floret Julio, o . Specimina procumbentia passim in- 
veniuntur et magnitudine erectis non cedunt. 

948. Axyris hybrida Linn. 

Caule erecto aut saepius decumbente pubescente ramoso; 
foliis petiolatis lanceolatis , ovatis ellipticisve acutis vel 
obtusiusculis mucronulatis pubescentibus , pallide viridibus 
subfuscisve; spicis masculis pedunculatis compositis; fructu 
elliptico transverse rugoso, obtuso, apice alis duabus denti- 
formibus, cito cadentibus terminato. 

A. hybrida Linn. sp. p. 4390. — Spr. I. c. — Moq. I. c. 

Spicae masculae ramosae , plerumque racemosae , interdum 
subcapitatae. Flores foeminei ut in praecedente , sed alae 29 

friictiium citius cadunt ita lit in mahiris tantum vestigia 
apparent. llugac arcualae, concentricac. — Rami divaricati 
vel patuli ascendentes. 

inveni in ruderatis oppidi Barguzinsk , vero similitcr et in 
aliis locis crescit. Floret Julio o . 9i9. Axyris prostrata. Linn. 

Caule prostrato pubescente ramosissimo ; foliis petiolatis 
ovatis vel obovatis, tomentosis , subtus praesertim fuscis 
vel rufis obtusiusculis mucromilatis; spicis masculis ramo- 
sis, saepe congloméra to-capitatis; fruetu obovato vel obo- 
vato - elliptico , apice dentibus duobus , vix perspicuis , 
termina to. 

A. prostrata Linn. sp. p. 1590. — Spr. III. p. 83S. — Ledeb. fl. 
Alt. IV. p. 258. — Moq. I. c. 

Caule ex toto prostrato , foliis nnnquam lanceolatis , saepe 
obovatis tomentosis a praecedente statim dignoseitur. Spi- 
cae masculae plerumque conglomerato-capitatae, rarius in 
racemos interruptos , ut in A. hybrida dispositae. Glome- 
ruli foeminei saepe magis compacti. Bracteae florum foe- 
mineorum pilis rarioribus tectae, niveae nec sordide albae 
ut in antecedentibus. Fructus minores, plerumque laeves, 
rarius (suad. cl. Moquin) zonis concentrions exarati, denti- 
culis jam in junioribus vix perspicuis. — Plerumque ante- 
cedentium humilior, dantur tandem specimina, magnitudine 
illis non cedentia. 

Prope Ircutiam cumAx. amarantoide invenitur, etiamsi multo 
rarior. Floret eodem tempore. o . 

Subtribus 2, EUROTIEAE Moq. I. c. p. 119. 

Seminis integumentum simplex, membranaceum. Albu- 
men parcum. Fmbryo crassus, gramineo-viridis. 30 

317. EUROTIA Adam. fam. 2. p. 260. 

C. A. Mey. in Ledeb. fl. AU. IV. p. /77. et 238. — 
Endl. gen. n. 191 1 . — Axyridis spp. Linn. gen.p. 483. — 
Krascheninnikowia GïddenU. in act. nov. comm. Petr.16. 
p. 548. etôôô. non Turcz. — Diotis Schreb. gen.p. 633. 
non Desf. — Gûldenstaedtia Neck. elem. 2. p. 204. non 
Fisch. — Ceratospermum Pets. ench. 2. p. 551 . non 
Miclielii. 

Flores dioici ebraeteati. Calyx 4-partitus, laciniis orbi- 
culari-ovatis, inappendiculatis. Stamina h exserta, recepta- 
culo inserta. Filamenta filiformia. Antherae ovatae. ? Ca- 
lyx tubulosus, semibitidus, lobis elongatis supra angustâtis 
compressisque, demum rigidiusculis et villosissimis. Stami- 
nodia et nectarium nulla. Ovarium ovatum. Styli 2 capsu- 
lares , inferne cohaerentes. Stigmata super ticies extrenia 
stylorum. Fructus (utriculus) compressus, calyce villosissi- 
mo involutus et capsulam bivalvem bicornemque referente, 
pericarpio membranaceo villosiusculo. Semeu verticale , 
obovatum, integumento simplici membranaceo. Albumen 
centrale, parcum, farinaceum. Embryo conduplicatus, peri- 
pbericus, crassiusculus , radicula descendente, cotyledoni- 
bus anguste oblongis, compressiusculis. Fructiculi erecti , 
pube stellata vestiti, habitu Kochiae scopariae , foliis alter- 
nis breviter petiolatis, integerrimis crassiusculis , floribus 
masculis glomerato-spicatis, foemineis axillaribus. Moq. Le. 
p. 120. 

950. Eurotia ceratoides C. A. Mey. 

Tomentosiuscula, incano cinerea, foliis lineari-oblongis 
vel lanceolatis inferne in petiolum attenuatis obtusiusculis 
subcoriaceis; calycibus fructiferis dense villoso-sericeis. — 
Moq. I. c. 31 

E, ceratoitles C. A. Mcy. in Ledeb. fl. Alt. IV. p. 2o9. — 
Koch syn. I. c. p. 700. 

Axyris eeraloides II An. $p. p. 1589. — Gaertn. 11. p. 240. 

t. 128. f. L 

Axyris fruticosa, floribus foemineis lanatis Gmel. fl. Sïb. 111. 
p. 77. t. Il f. I. 

In montosis argillosis ad fl. Angaram. Flore t Julio n . 
Tribus 3. CAMPHOROSMEAE Moq. I. c. p. /22. 

Flores herniaphroditi vel abortu poly garni, raro monoici, 
ebracteati, omnes conformes. Pericarpium tenuissimum , 
vix distinctum (utriculus). Senien verticale vel horizontale. 
Integumentum simplex, membranaceum. Albumen parcum 
vel nullum. Embryo annularis bicruris, saepius crassus et 
gramineo-viridis. — Moq. 1. c. 

Subtribus KOCHIEAE Moq. I. c. p. 121. 

Semen horizontale. 

318. KOCHIA Moq. ann. se. nat. ser. 2. v. I. p. 208. 

Endl. gen. n. 1928. — Chenopodii et Salsolae spp. Linn. — 
Kochiae sectio I. Schrad. journ. 1809. p. 8ô. t. 3. 
f. 13, _ C. A. Mey. in Ledeb. fl. Alt. I. p. M2. 

Flores herniaphroditi et abortu foeminei, ebracteati. Ca- 
lyx urceolatus, 5-fidus, laciniis demum dorso in alas mem- 
branaceas trans versas excrescentibus. Stamina 5, saepius 
exserta, imo calyce inserta. Filamenta filiformia. Antherae 
ovatae. Staminodia et nectarium nulla. Ovarium depresso- 
globosum. Styli 2 elongati, filiformes, divaricati, basi co- 
haerentes. Stigmata superficies extrema stylorum. Fructus 
(utriculus) depressus subehartaceus , calyce stellatim alato 
tectus, pericarpio membranaceo. Semen horizontale, ovato- 32 

orbiculatum , subumbilicatum , integumento membranaceo. 
Albumen centrale parcum (raro nullum) farinaceum. Embryo 
subannularis, periphericus, crassiusculus, gramineo-viridis; 
radicula centrifuga. — Herbae aut suffrutices villosae aut 
pubescentes. Caules graciles saepius virgati. Folia alterna 
sessilia, plana, angusta, raro semiteretia et carnosa. Flores 
axillares solitarii vel 2 — 3 glomerulati , foeminei alati , 
hermaphroditi haud raro apteri vel iuiperfecte alati. Alae 
saepius striatae, interdum coloratae. Moqu. in DC. prodr. 
XIII. 2. p. 130. 

951. Kochia scoparia Schrad. 

Caule herbaceo erecto glabro , pubescente vel hirsuto 
ramosissimo; foliis lineari-lanceolatis laneeolatisve, tenui- 
bus, laete viridibus glabris vel pubescentibus; floribus sub- 
geminis glabris vel basi pilosiusculis; alis disco calycis ple- 
rumque brevioribus, haud nervosis, triangularibus obtu- 
siusculis. 

K. scoparia Schrad. I. c. — Koch syn. fl. Germ. éd. 2. H. 
p. 69Ô. — Moq. I. c? 

Chenopodium Scoparia Linn. sp. p. 52 i . 

Salsola scoparia MB. act. Mosqu. L p. 106. et 4. p. 77. 

Planta quam maxime variabilis seu forsan plures species 
amplectens, sed calycibus fructiferis in pluribus ignotis , 
non rite distinguendis. Varietates , quae mihi innotuerunt 
sequentes: 

a. vulgaris. Caule glabro, ramis glabris vel laeviter pube- 
rulis; foliis lineari-lanceolatis glabris, margine subtiliter 
et remote ciliatis vel nudis; floribus saltem inferioribus 
distantibus ; alis calice multo brevioribus. — Haec est 
Kochia scoparia Schrad. et omnium auctorum, an etiam 
Moquinii, qui alas calycis unguiculatas esse dixit , inter 
limites florae nostrae nondum inventa. Vidi specimina 33 

['crânien, Ibericû , Altaica , Songoriea, nec non Natolica 
a cl. Jlc/drcich /cela. 

fi. C lit ne n sis. Caule glabro , ramt's laevitvr pubescentibus; 
foliis lineari-lanceolath pubescentibus breviter et molliter 
ciliatis; floribus dioicis subdistant ibus glabriusculis ; alis 
calycinis calycem fere aequantibus. liane colui e semini- 
bus Chinensibus. An A. virgata KosteL? sed nec descrip- 
tionem, nec specimina hujus plantae vidi. Floribus dioicis 
ffoemineas tantum vidi) foins pubescentibus et alis duplo 
quant in a longioribus insignis* 

y. densiflora. Caule pubescente, ramis villosis; foltis lan- 
ceolatis pubescentibus longe ciliatis; floribus basi villosis 
in ramu/is u/tintis eum foliis /loralibus feaulinis multo 
angustioribus linearibusj in spicas foliosas dense aggrega- 

lis; alis calycis fruciiferi K. scoparia fi densiflora 

Mo a. I. c. K. densiflora Tarez, pi. exs. K, Sieversia- 
na Tarez, cat. Baie. Bah. n. 932. nec C. A. Mey. 
in fl. AU. Verosimiliter propria species, habitu satis di- 
stincto donàtbj, in variis locis regionis Transbaicalensis , 
nempe ad pagam Lipowskaja prope Kiachtam , ad fl. 
Dschida (specimina valde immatura, foliis angustioribus) 
et caet. , nec- non in Mongolia Chinensi atque in lateribus 
alpibus Alatau Songoriae crescens. 

<5. angustifolia. Caule glabro subdecumbente , ramis villo- 
sis; foliis linearibus glabris breviusculis , longe ciliatis; 

floribus basi villosis distantibus; alis calycis fructiferi 

In saisis Dahuriae provenit. An haec est propria species 
aut varietas insignis K. scopariae ob specimina valde juve- 
nilia non statuendum. 

Quintam varietatem aut speciem sistitK. SieversianaC. A. Mey., 

mihi nisi e descriptione nota. 
Varietates y. et 8. florent Augusto , semina vero similiter 

autumno perficiunt. o . 

3 34 

952. Kochu puosTRATi Schrad. 

Caule suffrutico prostrato obsolète striatulo pubescente 
ramoso; foliis fasciculatis linearibus angustis obtusis vel 
acutiusculis planis pubescentibus vel villosis, cinereo viridi- 
bus aut canescentibus ; floribus solitariis vel subternis sub- 
spicatis villosis; alis disco calycis sublongioribus obovalis 
vel cuneato-orbicularibus obtusis obsolète crenulatis ner- 
vosis subcoloratis. Moq. I. c. p. 1 32. 

K. prostrata Schrad. I. c. — Schult. syst. veg. VI. p. 245. 
(excl. syn. Gmel.J. Ledeb. fl. Alt. I. p. 412. — Koch syn. I. c. 
p. 695. 

Salsola prostrata Linn. amoen. acad. II. p. 346. — Sjw. syst. I. 
p. 924. — Pall. itin. I. app. n. 106. fi. t. g. f. o — r. (excl. 
syn. Gmel. et Buxb.). 

Salsola caule fruticoso , foliis subulatis , birsutis , floribus 
médium versus villosis Gmel. fl. Sib. III. p. 89. t. 48. f. I. 

In collibus sterilibus et sabulosis; in transbaicalensibus, ad 
fl. Angaram et Irkut, atque in Dahuria. Floret aestatc. % . % . 

953. KOCHIA ARENARIA Rotk. 

Caulibus herbaceis procumbenti-adscendentibus obsolete- 
striatulis hirsutis subsimplicibus ; foliis linearibus angustis- 
simis subulatis planis subcarnosis pubescentibus pallide 
viridibus; floribus subternis dense lanatis; alis disco calycis 
multo longioribus oblongis, rhombeo-oblongis vel spatliu- 
latis obtusis apice subintegris eleganter venosis coloratis. — 
Moq. I. c. 

K. arenaria Roth fl. Germ. II. 2. p. $75. — Schult. syst. veg. VI 
p. 244. — Koch. I. c. p. 693. 

Salsola arenaria Spr. syst. I p. 923. 

Kocbia dasyantha Schrad. I. c. — Schult. I. c. p. 244. (excl. 
syn. Pall itin.) fl. Alt. I. p. 414. 35 

Sabota dasyantba Pall. Ul. pi. imp. cogn t. 10 et 11. 
S. tenuifolia MB. fl. Taur. Cane. I. ». ISS. 

In (ransbaicalensibus ? Dubius ilorae nosfrae civis , inler 
plantes, a me exsiccatis, non inveni. Floivt aestale. o. 

Tribus 4. COIUSPERMEAE Moq. L c. p. 138. 

Flores hermaphroditi ebracteati, raro tribracteati, omnes 
conformes. Pericarpium sublignosum aut berbaceum , sae- 
pius margine subalatum, quandoque costatum, semini ad- 
baerens (caryopsis aut nucula), raro distiuctuni et debiscens 
(capsula). Seiuen verticale, Integunientum baud distiuctum 
vel simple y. Albumen parcum vel copiosum. Embryo ellip- 
tico-annularis, gracilis lacteus. — Moq. I. c. 

319. CORISPERMIM MB. in fl. Taur. Cauc. 

Moqu* l. c. p. /40. — Corispermi spp. Linn. Gaertn. fr. I. 
p.. 31 7. t. 7ô. f. 3. — Lam. UL t. ô. 

Flores hermapbroditi, ebracteati. Calyx monosepalus aut 
nullus, raro 2 — 3 sepalus, sepalis (petalis Linn.) ovatis 
aut subrhombeis, dentato-laceris, membranaceis, subbyali- 
nis» Stamina 1 — 5 inclusa, receptaculo inserta. Filamenta 
brevia, filiformia. Antberae ovatae. Staminodia et nectarium 
uulla. Ovarium ovatum. Styli 2 brevissimi , basi connati. 
Stigmata superficies extrema stylorum. Fructus (caryopsis 
auct. nux Kocb) ellipticus, valde compressus, bine conve- 
xiusculus vel subgibbus, acuto margine vel ala scariosa 
cinctus, interdum apterus, folii floralis basi protectus, peri- 
carpio semini arcte adhaerente. Albumen centrale, copiosum, 
subcarnosum. Embryo annularis, peripbericus , fiîiformis; 
radicula infera. Herbae breviter hirtellae. Folia alterna 
sessilia, anguste linearia (rarius obovato-oblonga) saepius 
uninervia. Flores axillares , solitarii , vix conspicui , supe- 

3* ■M 

riores 2 — 3-andri, supremi interdum monandri. Folium 
florale (sepalum exterius auct.) longum, ovato-lanceolatum 
vel lanceolatum, margine submembranaceum , sub floribus 
inferioribus, haud raro caulinis foliis plus minus conforme. 
Moq. I. c. 

954. CORISPERMUM HYSSOPIFOLIUM Liflfl. 

Hirtello-pubescens, eaulibus gracilibus striatis , ramis 
approximatis ; foliis suberectis linearibus obtusiusculis sub- 
mucronulatis uninerviis rigidis pallide glaucis, floralibus 
superioribus ovato-lanceolatis acuminatis; spicis longiuscu- 
lis angustis subdensifloris ; calyce 1 — 2 sepalo; fructibus 
subrotando-ovalibus margînato-alatis, apice integris mucro- 
nulatisque. Moq. I. c. 

C. hyssopifolium Linn. sp. p. 6. — Pall. fl. Ross. IL p. 442. 
t. 98. f. A. — R. et Sch. syst. veg. I . p. 43, mant. p. 67. — 
Spreng. syst. I. p. 24. — Ledeb. fl. Ail. I. p. 40. — Koch syn. 
I. c. p. 694. 

Corispermum foliis altermsGmcl.fi. Sib. III. p. 10. (excl.var.II.J. 

Caulis semipedalis vel pedalis ramosus vel ramosissimus , 
ramis patentibus vel ascendentibus. Spicae brèves ant 
Jongiusculae; flores conferti , inferiores interdum remoti ; 
folia floralia margine albo - scarioso puberulo laliusculo , 
sed dimidia folii latitudine angustiore cincta. Sepalum 
in nostris semper unicum , apice eroso-denticulatum. Sta- 
men etiam unicum , sepalo longius. Fructus subrotundus 
linealis , aut parum longior (bilinealem hiunquam vidij 
glaber, viridescens, ala angusta subopaca cinctus. 

In siccis Iransbaicalensibus non rarum Floret Junio. o . 
955. Corispermum intermedium Schweigg. 

Villosum, eaulibus crassiusculis angulato -striatis; ramis 
ascendentibus; foliis suberectis vel patulis sublanceolato- 
linearibus acutis mucronulatis uninerviis rigidiusculis ca- 
nescentibus , floralibus superioribus ovatis acuminatis ; spi- 37 

cii abbreviatis crassiusculis densifloris; calyce nullo (aut 
interdum sepalo unico minuto); fructibus auguste marginato- 
alatis, apice integris bimucrouulatisque. Moq. I. c.p. /4/. 

6. interinedibm Schweigg. Konigsb. Arch. 1812. p. 2U. — 
Schuït. syst. I. p. 46. — Korh syn. I. c. p. 694. 

C. patens R. et Sch. I. c. I. p. $79. (specimina elatiora foliis 
latiusculis). 

("aules a 3 poil, usque ad pedem alti. Specimina minora, 
ad fl. Irkut lecta (locis montosis siccis) Borussicis, inher- 
bario meo servatis , siniillima. Folia linearia uninervia 
pubescentia, in speciminibus vegelioribus latiora, floralia 
villosula: inferiora eaulinis conformia, superiora breviora 
et latiora. Março membranaceus inter latitudinem dimidii 
folii aequans , saepe angus^br. Sepala plerumque nulla , 
sed in singulis floribus interdum unicum miniitum inveni. 
Stamen solitarium , jpterdum cuni rudiinento aiterius et 
terlii. Fruclus quam in praecedente paulo major viridis, 
aïa laliuscula albo - marginata cinrlus, glaber , apice bi- 
mucronulalus. \"i\ ob praesenliam sepali , satis raram , a 
C. inlermedio Borussico separari potest. 

Ad fl. Irkut, promiscue cum G. BedoAvskii, cum quo diu in 
herbario meo mixtum fuit, ad fl. Amur in Daburia etiam 
crescit. Floret Junio. o . 

Huic similis est species nova, in sabulosis ad fl. Jenissei, 
ex adverso Krasnoyarsk, magna in copia proveniens: 

Corispermum crassifoliuh. Caulîbus ex collo 3 — k , centrali 
erecto saepe ramoso, caeteris subsimplicibus decumbenti- 
bus aut prostralis, striatis; ramis horizontaliter divergen- 
tibus; foliis alternis obovato-oblongis , mucronulatis , uni- 
nerviis, crassis, basi longe attenuatis; spicis ovatis densis, 
foliis floralibus margine membranaceo dimidio folii , plus 
quam duplo angustiore cinctis; sepalo unico, apice inciso, 
staminibus 1. 2. 3.; fructibus orbiculatis ala latiuscula 
albo-scariosa cinctis. 

Gaules circiter semipedales , centrali interdum humiliore , 
prope basin saepe striati , sicuti tota planta pubescenles. 
Spicae in axillis foliorum subsessiles aut breviter pedun- 38 

culatae , ovatae , compactae. Sepalum apice incisum , bi- 
trifidum, laciniis aculis. Stamina sepalis longiora. Fructus 
magnitudine C. intermedii , ala subdenticulata , subundu- 
lata, basi emarginata, supra basin folii floralis insidentes. 
DilTert a G. intermedio praesentia constante sepali , canK- 
bus prostratis , ramis divaricatis atque foliis crassioribus 
et latioribus, inferne longe angustatis, obovato - oblongis, 
neque linearibus , fere per totam longitudinem aèquilatis. 

956. Corispermdm Redowskh Fisch. 

Caule a collo ramoso, ramis ascendentibus vel patenti- 
bus, pubescenti-villosulîs; foliis alternis linearibus acutis 
mucronatis , uninerviis, nervo elevato; spicis terminalibus 
oblongis, adultis sublaxifloris; foliis floralibus inferîoribus 
caulinis conformibus , summis ovato-oblongis oblique acu- 
minatis mucronatis, margine scarioso dimidio folii angu- 
stiore cinctis; sepalo et staminé unicis; fructu elliptico- 
subrotundo, etiam adulto stellato-pubescente, ala crassius- 
cula, undulato-rugosa, crispa cincto, apice integro. 

C. Redowskii Fisch. cat. hort. Gorenk. 1808. ]>. 25. — R. et 

Sch. syst. I. p. 45. 
Species indumento et forma fructuum distinctissima ab auctori- 
bus cum C. orientali Lam. fructu glaberrimo et fere aptero 
gaudente , injuste coadunata. Fructus juniores incurvi , 
nunquam folio florali longiores, superficie inaequali, quasi 
suberosi , ala quam in congeneribus crassiore. Folia rigi- 
diora et nervo magis elevato, fere triangularia. 
In collibus siccis ad fl. Irkut copiose, in transbaicalensibus 
et in Dahuria etiam reperitur. Floret Junio. o . 

Tribus 5. SAL1GORNIEAE Dumort. fl. Belg. p. %3. — 
Moq. L c. p. 1 44. 

Flores hermapliroditi, raro polygami, ebracteati (excava- 
tionibus rbacbis immersi vel in articulis reconditi) aut squa- 
mati, omnes conformes. Pericarpium tenuissimum, distinctum 39 

(utriculus) aut subadhaerens (pseudo-achaenium). Semen 
verticale. Integumentuni duplex aut simplex. Albumen co- 
piosuni vel parcum. Embryo conduplicatus , annularis aut 
seiniannularis , viridis aut pallidi virescens. — Caulis sae- 
pius articulatus. Folia carnosa, brevissima, saepius nulla. 
Moq. I. c. 

320. SALICORNIA Moq. chen. enum. p. 115. 

Endl. gen. suppl. 2. n. 190S. — Saliconriae spp. Toum. 
Linn. Pall. ilin. I. t. I et 2. — Lam. M. f. 4. 

Flores bermaphroditi, vel abortu pol) garni, esquamati, 
ihacbeos excavationibus immersi. Calyx utriculatus, mar- 
gine dcnticulatus, demum fungosus et ala minutissima sub- 
circulari angularique apieem versus transverse circumda- 
tus. Stamina 1 — 2 receptaculo inscrta. Filamenta brevia, 
crassiuscula , subteretia. Antberae ovatae. Staminodia et 
nectarium nulla. Ovarium ovatum. Styli 2 subulati, inferne 
connati. Stigmata superficies extrema stylorum. Fructus 
(utriculus) compressus , calyce clauso breviter inclusus, 
pericarpio tenui, mebranaceo, bispidulo-pubescente, semini 
adhaerente. Semen verticale, ovato-oblongum, integumento 
membranaceo. Albumen excentricum, parcum, subcarno- 
sum, integumentum illiniens. Embryo conduplicatus cras- 
sus , viridis , radicula infera subhorizontali (descendente) , 
cotyledonibus majusculis dilatatis. — Moq. I. c. 

957. Salicorma herbacé a Linn. 

Caule herbaceo suberecto , ramis berbaceo-succulentis 
subpatulis; articulis elongatis cylindricis apice incrassato- 
compressis emarginatis bitidis (lobis obtusiusculis; spicis 
breviter pedunculatis crassiusculis cylindricis apice sub- 
attenuatis obtusiusculis; ala obovata crassiuscula. Moq. I. c. 
fexcl. varr. fi. et y.). 40 

S. herbacea Linn. sp. p. o. — R. et Schult. syst. 1. p. 38. — 
Spr. I p 48. (excl. syn. s. prostratae et pygmeae Pall.) — 
Schhuhr Handb. 1. p. 3. t. 4. — Ledeb. fl. Alt. I p. 2. —' 
Koch syn. I c. p. 695. 

S. acetaria Pall. M. pi. imp. cogn. p. 7. t. 4 et 44. f. 4. 
Salicornia n. 2. Gmel. fl. Sib. III. p. 8. (excl. var. II et icône). 
Abundat in saisis cis- et transbaicalensibus atque Daburicis. 
Floret Julio, o . 

321 KALIDIUM Moqu. in DC. prodr. XIIL 2. p. 446. 

Flores kermapbroditi vel abortu polygami, esquamati, 
rbacbeos excavationibus immersi. Calyx utriculatus margi- 
ne obtuse denticulatus, demum fuDgosus et ala brevi angu- 
lari apicem versus transverse circumdatus. Stamina 1 vel 2 
toro inserta. Filameota brevissima , filiformia. Antherae 
subovatae. Staminodia et nectarium nulla. Ovarium ova- 
tum. Styli 2 subulati , inferne coaliti. Stigmata superficies 
extrema stylorum. Fructus compressiusculus, ealyce clauso 
breviter alato inclusus , pericarpio tenui membranaceo , 
hispidulo, semine adbaereote. Semen verticale ovato-ellipti- 
cum, integumento membranaceo. Albumen centrale, copio- 
sum , farinaceum. Embryo annularis periphericus teres , 
viridescens; radicula infera; cotyledonibus haud dilatatis. — 
Fructiculi aphylli aut foliosi glabri. Flores sessiles minu- 
tissimi ternati , spicatiûi approximati , lateralibus saepius 
sterilibus; spicis terminalibus et lateralibus alternis. Ala 
angularis. Rhacbis fructu elapso scrobiculis minutis alter- 
natim excavata. — Solicorniae valde affinis ab ea differt 
seminis structura (interna). Moqu. I. c. 

958. Kalidium foliatum Moq. 

Ramis inarticulatis, foliis alternis basi decurrentibus ova- 
tis acutiusculis , spicis sessilibus cylindricis. obtusis. — 41 

Caulis pedalis prostratus, crassus tortuosus, rimosus, ramo- 
sîssimus. Rami subherbacei, alterni vel sparsi, ascendentes. 
Folia 2 — 3 lin. longa, 1 — 1J lin. lata, sessilia, amplexi- 
raulia, crassa, succulenta, inferiora recurva. Spicae 9 — 15 
lin. longae, lin. latae, rigidae, cylindricae, apicem versus 
haud attenuatae, obtusae. Ala obtuse pentagona. Semen l 
lin. longum, ovatuni, margine convexunu hispidum, rufes- 
cens. Moq. L c. p. I f û . 

Salicornia foliata Pall. itin. 1. app. p. 482. t. 5. f. I et 2. — 
Ledeb. fl. Alt. I. p 4. 

Salicornia foliata [3. Pall. M. pi. imp. cogn. t. VI. (optima) et VII. 

S. foliosa R. et Sch. syst. I. p. 41, mantissàp. 39. 

S. slrobilacea Gaertn. fr. 11. p. 210. t. 127. f. 8. (excl. synon.J. 

Halocnemum foliatum Spreng. syst. I. p. 49. 

Vidi specimina duo nondum florentia ab amie. S. Sczukin 
lecta. Locns non designatus. \ . 

In vicina Mongolia Chinensi copiose cum K. arabico provenit, 

Subordo II. SPIROLOBEAE C. A. Mey. in Ledeb. fl. 
Alt. I. p. 310. 

Albumen nullum, rarissime parcum, bipartitum excentri- 
cum. Embryo spiralis. — Folia saepius angusta subcylin- 
drica et carnosa. 

Tribus 6. SUAEDEAE Moqu. ann. se. nat. 2. ser. 4. 

p. 21ô. 

Flores hermapbroditi , minutissime bracteolati , omnes 
conformes. Pericarpium tenuissimum distinctum (utriculus), 
raro calyci adnatum. Semen verticale vel horizontale. Inte- 
gumentum duplex, testa crustacea. Albumen nullum vel 
parcum (massulas duas excentricas offormans). Embryo 42 

plano-spiralis sublacteus. — Caulis continuus. Folia saepius 
vermicularia , succulenta. Moq. in DC. prodr. XIII. %. 
p. 152. 

Subtribus SCHOBERIEAE Moq. Le. p. !o ( ). 

Semen horizontale. Gênera hujus subtribus, habitu si- 
nûllima, characteribus forsau nimis artiticiaiibus separata. 

322. CÏIEAOFODINA Moq. I. c. 

Chenopodiï et Saholae spp. Linh. Juss. — Saaedae spp. 
Forsk. Pall. Moq. chen. Endl. — Suaedae sect. 2. 
Moqu. chen. — Schoberiae spp. C. A. Met/, in fl. Alt. 

Flores hermapbroditi, rarissime abortu poîygarm\bracteo~ 
lati. Calyx urceolatus, 5-partitus; laciniis aequalibus, cras- 
siusculis, earnosis, demum inflatis et baccam mentientibus, 
interdum exsuccis et subcarinatis , nec corniculatis , nec 
alatis. Stamiua 5, receptaculo vel imo basi calycis inserta. 
Filamenta filiformia. Antherae rotundo-ovatae. Staminodia 
nulla. Neetarium parvulum , annulare, carnosum vel nul- 
lum. Ovarium superum, ovato-lageniforme, apice truncatu- 
lum. Stylus nullus. Stigmata 2 — 3, raro 4 vel 5, divari- 
cata papillosa. Fructus (utriculus) depressus, calyce clauso 
involutus; pericarpio pellicula tenuissima, haud adhaerente. 
Semen horizontale, lenticulare, integumento duplici: testa 
crustacea, fragili. Albumen nullum aut parcum et in mas- 
sulas duas divisum, utrinque ad embryonis centrum dispo- 
sitas. Embryo plano-spiralis, teres; radicula externa. — 
Moq. L c. 

959. Chenopodina maritima Moq. 

Caule herbaceo diffuso, ramosissimo, ramis erectis vel 
prostratis glabris; foliis longis supra planis, subtus conve- 43 

xiusculis, basi subdilatatis, saepius acutiusculis, subflexuo- 
sis carnosis glabris , superioribus brevioi ibns ; floribus 
axillaribus sessilibus 2 — 3 glomerulatis , calycc fructifero 
inflalo carinato viridcscente; semine rostellato, margine 
acuto distincte punctulato-rugoso nitido. Moq. I. c. p. 161. 

Chenopodium maritimnm Linn. sp. — Schull. syst. VI. p. 272 
fcœcl. var. /3 cum syn.) Spr. I. p 922. (exel Suaeda salsa 
Pall.) — Pall. itin. II. p. 46o. 

Suaeda chenopodioides Pall. M. pi. imp. cogn. p. S6. 

Schoberia maritima C. A. Mey. in fl. Alt. I. p. 400. — Koch 
syn. I. c. p. 692. 

Chenopodium foliis subulatis superne planis , subtus conve- 
xis. Gmel. fl. SiO. III. p. 82. n. 67. (forsan plures species 
confundens } 

In saisis transbaicalcnsibus rara. Specimina semper erecta 
vidi. Floret Augusto. G. 

323. SCHOBERIA Moq. ann. se. nat. 25. p. 321. t. 2. I. c. 2. 

ser. 4. p. 216. 

Endl. gen. n. /942. — Schoberiae sp. C. A. Mey. in fl. Alt. 

Flores hermaphroditi bracteolati. Calyx urceolatus , 
profunde 5-fidus, laciniis subinaequalibus, demum cuculla- 
tis et dorso 1 — 2 corniculatis. Stamina 5, toro inserta. 
Filamenta linearia. Anherae ovatae. Staminodia et necta- 
rium nulla. Ovarium superum , depresso - orbiculare vel 
sublageniforme. Styli 2, subulato-filiformes, inferne coaliti. 
Stigmata superficies extrema stylorum. Fructus (utriculus) 
subdepressus , calyce clauso irregulariter corniculato invo- 
lutus, pericarpio merabranaceo, distincto. Semen horizon- 
tale lenticulare, vix rostellatum; integumento duplici, testa 
crustacea, fragili. Albumen parcum, farinaceum, in massu- 
las duas plane distinctas, utrinque ad embryonis spiram 44 

applicatis. Embryo spiralis teretiusculus, radicula externa. — 
Herbae annuae glabrae. — Moq. in DC. prodr. XIII. %. 
p. 166. 

960. Schoberia corniculata C. A- Mey . 

Foliis acutiusculis , floralibus lanceolatis, floribus subla- 
xis, calycis laciniis fructiferis cucullato-corniculatis inae- 
qualibus, basi cristatis. Moq. I. c. p. 161 . 

Schoberia corniculata C. A. Mey. in Ledeb. fl. Alt. I. p. 399. — 
Ledeb. icon. pi. fl. Ross. Alt. ill. t. 495. 

In saisis ubique copiosissime. Floret Julio, o . 

Tribus 7. SALSOLEAE Moq. ami. se. nat. ser. 2. vol. 4. 

p. 209. 

Flores hermaphrodite bracteati, omnes conformes. Peri- 
carpium tenuissimum , vix distinctum (utriculus). Semen 
horizontale vel verticale. Integumentum simplex, membra- 
naceum. Albumen nullum. Embryo conico-spiralis, saepius 
viridis. — Caulis continuas aut articulatus. Folia saepius 
semiteretia, succulenta. Moq. in DC. prodr. XIII. 2. p. 169. 

Subtribus SODEAE Moq. I. c. 
Semen horizontale. 

324. SALSOLA Gaertn. fr. I p. 359. t. 7â. f. 4. 

Lam. ill. t. 181. 2. — Kali spp. Toum. Salsolae spp. 
Linn. gen. pi. p. 122. 

Flores hermaphroditi, bibracteati. Calyx 5, raro k sepa- 
lus, sepalis demum dorso transverse alatis. Stamina 5, 
rarius 3, toro inserta. Filamenta linearia, saepius basi dila- 
tata et in cupulam brevem, vix conspicuam, connata. An- 45 

therae oblongae, appendiculatae vel inappendiculatae. Sta- 
minodia et nectarium nulla. Ovarium depresso-rotundum. 
Stylus saepius elongatus teres. Stigmata 2, rarissime 3, 
auguste lanceolata, compressa, rarius subulato-uliformia 
divaricata. Fructus (utriculus) depressus, calyce capsulari 
et stellatim 5 alato vestitus; pericarpio exsucco membrana- 
reo, interdum supra subchartaceo vel carnosiusculo , raro 
subbaecato. Semen horizontale subglobosum; integumento 
simplici, membranaceo. Embryo cochleatus virldis, radicu- 
lae spirae gyrum absol vente. — Herbae vel sufïrutices 
glabrae vel pubescentes. Folia alterna vel opposita sessilia 
subcylindrica carnosa. Flores axillarcs sessiles. Alae ma- 
\imae vel parvulae, saepius patentes inaequales, scariosae, 
striatae, interdum coloratae, raro crassiusculae cartilagineae 
et unguil'ornies. — Moq. I. c. 

Seetio 1. KAL1 Dumort. //. Belg. p. 22. 

Alae dilatatae, scariosae, calvcis disco longiores, raro 
subbreviores. Moq. I. c. 

961. Salsola Kali Linn. 

Caule herbaceo procumbente vel suberecto hirtello vel 
glabro ramoso, ramis alternis ascendentibus inarticulatis ; 
foliis alternis semiamplexicaulibus semiteretibus subulatis 
spinosis hirto-asperis vel glabris glaucis, floralibus sub- 
triangulari-lanceolatis apice longe subulatis, dorso carinato- 
costatis; bracteis folio florali brevioribus calyce fructifero 
sublongioribus; floribus subsolitariis pentandris, alis paten- 
tibus amplis inaequalibus obovatis vel obovato-reniformibus 
obtusissimis, margine sinuato-erosis membranaceis nervosis 
subroseis. Moq. I. c. 46 

S. Kali Linn. sp. p. 522. (cum S. Trago). — Schult. syst, 
veg. VI. p. 223.— Spr. I. p. 923. Ledeb. fl. Alt. 1. p. 392.— 
Koch syn. I. c. p. 592. 

Salsola Gmel. fl. Sib. III p. 88. ». 69. 

Cl. Moquin vidit spécimen hujus plantae, ad Baicalem iectum 
in herbario Candolleano. Mihi nunquam obvia fuit. o. 

Sectio 2. SODA Dumort. fl. Belg. p. 23. 

Alae brevissimae unguiformes , cartilagineae. Moq. L c. 

p. 188. 

962. Salsola collina Pall. 

Caule herbaceo erecto vel decumbente ramoso , ramis 
(in speciminibus majoribus erectis) patulis, in minoribus 
humifusis; foliis e basi dilatata plana caulem amplecteute 
et margine scariosa semiteretibus , mucrone pimgcnle ter- 
minatis; bracteis longiusculis, indui ato-coriaceis , folio flo- 
rali brevioribus, calycem fructiferum superantibus; floribus 
subgeminis pentandris; calycibus dorso plica transversali 
cartilaginea, inter in alam brevissimam expanso, auctis. 

Salsola collina Pall. M. pi. tmp. cogn. t. 26. — Schult. syst. VI. 
p. 2/fO. — C. A. Mey. in Ledeb. fl. Alt. I. p. 393. — Moq. I. 
c. p. 488. 

Varietates apud nos duo observatae-. 
or. elata caule 3 — 4 pedali glabro; foliis glabris vel inler- 

dum hirtutis. Sterum variât, sicuti sequens , caule viridi 

velrubescente. 
/5, humilis, caulibus decumbentibus 4 — 6' pollicaribus, ra- 

misque caulem aequanlibus vel superantibus super drenam 

prostratis hirtis, foliis hirto-ciliatis. Folia vix tenuiora, 

quam in varietate praecedente. Terliam varietalem foliis 

crassioribus gaudentem, quae forte eadem est ac var. a fl. 

Alt. prope Krasnoyarsk in lapidosis observavi. 

Crescit a in montosis graminosis et siccis prope Irkuliam et 
in aliis locis similibus /3 in subulosis transbaicalensibus , 
utraque copiosissime. Floret Julio et Augusto. o . 47 

Ordo LXIII. POLYGONEAE Juss. gen. 82. — 11. Br. 
prodr. /1. A. JlolL 418. — Endl. gen. pi. p. 304. 

Flores hermaphroditi vel abortu unisexuales. Perigonium 
inferum, 3, 4, 5, 6-pbyllum, foliolis liberis vel infernc 
plus minusve cohaerentibus, uni-biseriatis, per aestivatio- 
nem imbricatis, aequalibus vel interioribus majoribus, saepe 
demum increscentibus, fructum involventibus. Stamina tori 
margini angusto, imo perigonio adnato, rarius in annulum 
glandulosum incrassato inserta , plerumque ante perigonii 
foliola exteriora geminata vel terna, ante interiora solitaria 
vel omnia solitaria perigonii foliolis omnibus opposita vel 
rarissime iisdem alterna, bine numéro varia, nunquam ta- 
men indefinita. Filamenta libéra vel interdum basi adbae- 
rentia. Antberae introrsae, biloculares, plerumque incum- 
bentes vel versatiles, rarius erectae basifixae, loculis oppo- 
sitis. Ovarium unicum e carpidiis 2, saepius 3, vel rarius 
4 compositum uniloculare , lenticulari compressum vel 
saepius 3 rarius 4-gonum. Ovulum unicum erectum (rarius 
e basi funiculi longiusculi liberi inversum). Styli angulorum 
ovarii numéro 2 — 3 vel 4 liberi, vel basi connati, interdum 
brevissimi vel subnulli. Stigma simplicia, capitata vel dis- 
coidea, interdum penicillato-plumosa. Caryopsis lenticulari- 
compressa 3 aut rarissime 4-quetra, nunc omnia nuda, nunc 
perigonio emarcido vel increscente tecta vel saepius ejusdem 
foliolis interioribus conniventibus inclusa, quandoque cum 
tubo baccato concrescens. Semen unicum cavitati subcon- 
forme erectum, liberum vel cum pericarpio concrescens. 
Testa membranacea, umbilico basilari lato. Albumen fari- 
naceum , rarissime subcarnosum , plus minus copiosum. 
Embryo antitropus, rectus vel plus minus curvatus, centra- 
lis vel excentricus. Cotyledones lineares vel ovatae, incum- 
bentes vel accumbentes, interdum late foliaceae, flexuosae, 48 

albumen bipartientes. Radicula elongata, umbilico basilari 
vel diametro opposita, verticem fructus spectans. — Folia 
alterna vel ad basin caulis congesta, rarissime opposita, 
rarius sessilia,plerumque plus minus longe petiolata, petiolo 
basi vaginante vel saepius stipulae intrapetiolari vaginante 
clausae (achreae) , berbaceae vel eoriaceae aut membrana- 
ceae, plus minus lata vel cauli adpressae et partim adnatae, 
quandoque fere obsoletae inserto. Ledeb. in fL Ross. III. 2. 
p. 493. 

Polygoneae verae Endl. gen. pi. p. 504. — C A. Mey. in Mém. 
de VAcad. des se. de St.-Pétersb. VI 2. p. 142—149. 

Ovulum basilare, sessile, orthotropum. 

Tribus 1. RUMICEAE C. A. Mey. L c. 

Involucrum nullum. Perigonium 4 — 5 vel saepius bexa- 
merum, foliolis sericei interioris in fructu erectis, majori- 
bus; seriei exterioris reflexis. Stamina 4, 6., 8, vel 9. Styli 
2 vel 3. Fructus liber, trigonus vel compressus. Nucleus 
indivisus. — Ledeb. I. c. p. 496. 

325. RHEUM Linn. gen. n. 401. 

Gaertn. fr. IL p. /77. t. 191. f. I . — Endl. gen. n. /984. 

Flores hermapbroditi. Perigonium herbaceum, sexparti- 
tum, laciniis subaequalibus , marcescens. Stamina 9, peri- 
gonii laciniis exterioribus geminatim, interioribus singilla- 
tim opposita. Stigmata 3, subsessilia, intégra, subdiscoidea. 
Caryopsis late alato-triquetra, basi perigonio emarcido sti- 
pata. Semen erectum triquetrum. Embryo axilis, rectus, 
orthotropus. — Ledeb. I. c. 

963. Rheum undulatum Linn. 

Foliis undulatis 5 vel sub 7 nerviis ciliatis supra glabris, 
subtus undique vel ad venas pilosiusetilis, inferioribus pro- 49 

funtle cordatis, superioribus e basi cordata ovatis vel ovato- 
oblongis; petiolis supra levitcr canalieulatis iuargine sub- 
rotundatis; panicula foliata; fructibus utrinque emargiua- 
tis. — Ledeb. I. c. 
R. undulatiim Linn. sp. p. 534, — Spr. syst. II. p. 272. 

Rliabarbarum folio longiori , hîrsùto , orispo , florum thyrso 
longiori et tenuiori. Amm. Ruth. p. 7. 

Acetosa montana folio cubitali oblongiori orispo, floribus in 
viridi-luteolis. Mcssersch. ap. Amm. Ruth. 100. 

In eampis siccis et arenosis transbaicalensibus atque in Da- 
huria non rarum. Floret Junio, .Inlio. % . 

96i. Rheum compactlm Linn. 

Foliis circumscriptione subrotundis obtusis, basi cordatis, 
margine subplicatis vel sublobatis subciliatis, utrinque gla- 
berrimis, aut inferne pilis crassiusculis sparsis conspersis 
5 — 7 nerviis; paniculae ranais interdum nutantibus; fructi- 
bus utrinque emarginatis. 

R. compactum Linn. sp. p. S5J. — Spr. syst. II. p. 272. -— 
Ledeb. fl. Ross. III. 2. p. 497. 

Foliorum forma rotundata nec ovala ad apicem attenuala , 
margine parum aut vix undulato a praecedente praecipne 
dignoscitur. Pili paginae inferioris , si adsunt , mnllo 
pauciores et crassiores. Perigonii laciniae basi dilatatae. 
Paniculae rarai primo erecti , dein praesertim inferiores 
mitant, fructiferi denuo erecti, fructibus pendulis. 

In lapidosis subalpinis ubique provenit. Floret Julio. % . 

326. OXYRIA Hill syst. X p. 24. 

EndL gen. n. 1983. 

Flores hermapbroditi. Perigonium berbaceum, 4-paiti- 
tum, laciniis duabus interioribus latioribus , marcescens. 
Stamina 6, perigonii foliolis exterioribus geminatim , inte- 

•4 50 

rioribus singillatim opposita. Stigmata 2 subsessilia, peni- 
cillata. Cariopsis compressa, utrinque late membranaceo- 
alata, basi perigonio emarcido stipata. Semen compressum, 
erectum.Embryo axilis rectus,antitropus. Ledeb. Le. p. 49S. 

965. OXYRIA REMFORMIS Hook. 

Sic I. p. 111. Spr. syst. I. p. 135. — Ledeb. fl. Alt. III. 
p. 58. 

Ox. digyna Cambd. monogr. rum. p. lio. — Schult. syst. veg. 
VIL 2. p. 1383. 

Rumex digynus Linn. sp. p. 420. 

Rheum digymim Wahlnb. fl. Lapp. p. 10L t. 9. f. 2. 

Planta perennis acaulis glaberrima , foliis omnibus radicali- 
bus corda to -reniformibus obtusis integerrimis aut subre- 
pandis. Scapi ramosi solitarii , interdum bini e radice 
Ochreae sub ramis oblique truncatae. Verticilli dimidiati 
laxi 

In alpinis et subalpinis Baicalensibus et Daburicis ubique. 
Floret Junio, Julio. % . 

327. RUMEX Linn. gen. n. 337. (eœcl. spp. nonnull .). 

Endl. gen. n. 1993. 

Flores bermaphroditi vel abortu diclines. Perigonium 
6-pbyllum: foliolis 3 exterioribus berbaceis, basi cohaeren- 
tibus, demum patentibus vel reflexis; 3 exterioribus majori- 
bus, herbaceis vel membranaceis, saepe coloratis demum 
auctis, nudis vel nervo medio in tuberculum tumescente 
granulatis, conniventibus et fructum includentibus. Stami- 
na 6 , perigonii foliolis exterioribus geminatim opposita. 
Antherae basifixae, immobiles. Styli 3. Stigmata penicillato- 
multifida. Caryopsis triquetra, intra perigonii foliola inte- 51 

riora, valvatini conniventia libéra. Semen conforme, ereo 
tum. Embryo albuminis angulum ambiens, antitropus levi- 
ler arcuatus. Ledeb, 1. c. p. 499. 

Sectiu 1. LAPÀTHA Cambd. mon. 

Flores hermaphroditi vel polygami , rarissime dioici. 
Perigonii foliola interiora extus plus minus granifera aut 
Duda. Styli liberi. Stigmata multifida. Seminis testa albicans 
vel sublutescens. Ledcb. I. c. 

A. Nemolapatbum Wallr. Perigonii foliola inferiora angusta, 
oblongo-linearia, acuminata integerrima aut dentibus plus 
minusve longis instructa. 

966. Rumex palustrïs Smith. 
Foliis oblongo - linearibus oblongisve in petiolum atte- 
nuatis; verticillis remotiusculis folio stipatis; perigonii fo- 
liolis interioribus ovato-oblongis omnibus graniferis setaceo- 
dentatis, dentibus folioli diametrum subaequantibus. Ledeb. 
L c. p. 500. 
R. palustris Smith, fl. Brit. 1. p. 594. — Schult. syst. veg. VIL 
p. J588. — Spr. IL p. 459. — Koch sxjn. fl. Germ. éd. 2. IL 
p. 704. 
R. maritinius Turcz. cat. Baie. Dah. n. 985. 
R. maritimo simillimus , nec dentium perigonii longitudine 
subvariabili dignoscendus. Unicam constantem notam cha- 
racteristicam inflorescentia praebere videtur ; suadente 
Ledebourio in flora Rossïca 1. c. , quum in hac specie 
verticilli etiam supremi semper remotiusculi , in R. mari- 
timo continentes inveniuntur. Sed et haec nota dubia vi- 
detur, nam in speciminibus, quae in variis locis legi, alia 
verticillis remotiusculis , alia simul crescentia , verticillis 
omnino confertis gaudent. 
In bumidis cis et transbaicalensibus, atque in Dahuria. FIo- 
ret Junio, Julio. o . 

B. Hippolapathum Wallr. Perigonii foliola interiora ovato- 
suborbicnlata, basi plus minus cordata, intégra vel brevi- 
ter dentata. 52 

967. Rimex crispus Linn. 

Foliis radicalibus et caulinis inferioribus oblongo-lanceo- 
latis utrinque acutis undulatis crispis , superioribus saepe 
linearibus; verticillis superne apbyllis approximatis; peri- 
gonii foliolis interioribus late cordatis subintegerrimis, om- 
nibus aut unica graniferis, aut in eodem individuo omnibus 
nudis. 

R. crispus Linn- sp. p. 476. Schult. syst. VIL 2. p. 4424. — 
Spr. IL p. 438. — Ledeb. fl. Alt. II p 37. — Ledeb. fl. 
Ross. III. 2. p. 303. — Koch syn. I. c. p. 706. 
Ad thermas Turkenses, in transbaicalensibus, sed specimina 
decerpta perdidi. In individuo , prope Krasnoyarsk lecto , 
unicum e foliolis perigonii plerumque graniferum , rarius 
omnia granulo destituta, nervo medio tantummagis, quam 
in aliis tumescente. Floret Junio, Julio. % . 

968. Rumex domesticus Hartm. 

Foliis radicalibus et caulinis inferioribus ex ovata vel 
subcordata basi oblongis vel lato - lanceolatis undulatis 
crispatisque ; petiolis supra planis linea tenui marginatis; 
racemis paniculatis apbyllis densis; perigonii foliolis ante- 
rioribus subrotundo- cordatis integerrimis vel obtuse denti- 
culatis nudis. 

R. domesticus Hartm. Scand. fl. éd. I. p. 448. — Schult. syst. 

I. c. p. 4424. — Sj>r. syst. II. p. 464. — Reichenb. pi. Crit. IV. 

p. 33. t. 343. f. 326. — Ledeb. fl. Alt. IL p. 60.— Ledeb. fl. 

Ross. III. 2. p. 306. — Koch syn. I. c. p. 706. 
R. Hippolapathum a. domesticus Fries nov. fl. Suec. éd. 2. 

p. 406. 
R. aquaticus /3. crispatus Wahlenb. fl. Lapp. p. 91. — ejusd. 

fl. Suec. p. 924. 
R. crispus /?. domesticus Weinm. fl. Petr. p. 77. 
R. aquaticus Turcz. cat. Baie. Bah. n. 987. 
Legi prope Ircutiam et ad thermas Turkenses; in aliis locis 

etiam hinc inde provenit. Floret Junio, Julio. % . 53 

969. RlMEX CONFEETCS WHUl. 

Foliis subtus ad venas petiolisque pubcrulis, radicalibus 
caulinisque inferioribus ovatq- cordatis obtusis undulalis, 
supremis anguste-oblongis basi cordata vel ovato-truncala; 
verticillis aphyllis approximatis; perigonii foliolis interiori- 
bus suborbiculato-cordatis subrepandis obtusis membrana- 
ceis reticulato-venosis, uuico granifero, grano parvo. 
R. confertus Willd. enum. h. Berol. I. p. 397. — Schult. syst. 

VIL 2. p. 1454. — Ledeb. fl. Ross. III. 2. p. 509. 
R. alpinus M Bieb. fl. Taur. Cauc. I. p. 291. III. p. 280. 
R. undulatus Dciv. h. Paris, éd. 3. p. 389. — Bess. enum. 

p. 15. (fide spec. a cl. Besser missi.) 
Nullibi ipse inveni et accepi ex auctoritate Ledebourii, qui 
plantam e seminibus in Daburia collectis enatam in borto 
Dorpalensi vidit. Defuiilionem paulo mutavi sccundum 
specimina numerosa Ucranica. % . 

970. Rumex Gmelini Turcs. 

Foliis profonde cordatis ovatis, angulis apiceque rotun- 
datis , summis interdum basi truncatis oblongis , conspersis 
punctis minutissimis , subtus interdum in pitos brevissimos 
abeuntibus, viridibus vel glaucescentibus; panicula tenuissi- 
ma oblonga vel subpyramidata, conferta vel basi laxiuscula; 
perigonii foliolis late cordatis, obtusis, repando-sinuatis 
nudis. 

R. Gmelini Turcz. cat. Baie. Bah. n. 986. — Ledeb. fl. 

Ross. III. 2. p. 508. 
Rumex Gmel. fl. Sib. III. p. 413. n. 90. v. 
Folia pauca in caule 3 — 4 , superioribus multo minoribus. 

Perigonii foliola nervo et venis elevatis anastomosantibus 

reticulata , inter nervos punctulata. Habitas speciminum 

majorum R. Acetosae seu baplorbizi. 
In pratis prope Ircutiam, in transbaicalensibus et in Dahu 

ria, omnium bujus tribus vulgatior. Floret Junio, Julio. % . 54 

Sectio 2. ACETOSAE Campd. monogr. 

Flores herniaphroditi, monoici vel dioici. Perigonii foliola 
interiora extus laevia vel parum granifera, nonnunquam 
abortiva. Styli superne ovarii angulis adnati. Stigmatamul- 
tifida. Seminis testa purpurascens vel albida. — Ledeb. fl. 
Ross. L c. p. 509. 

971. Rumex Acetosa. L. 

Radiée faseiculato-fibrosa; foliis sagittatis hastatisve ve- 
nosis; ochreis laciniato-dentatis; perigonii fructiferi foliolis 
interioribus orbiculato-cordatis membranaceis integerrimis , 
basi grano exiguo orbiculato praeditis; exterioribus refraetis. 

R. Acetosa Linn. sp. p. 48 1. — Schult. syst. VU. p. 1450. — 
Spr syst. II. p. 46 f. — Ledeb. fl. Alt. II. p. 60. — Ledeb. fl. 
Ross. III. 2. p. ôlO. — Koch sxjn. p. 708. 

Rumex floribus dioicis , foliis oblongo - sagittatis Gmel. fl. 
Sib. III. p. 141. 

Crescit in graminosis prope Ircutiam , aliis in locis simili- 
bus. Floret Majo, Junio. % . Varietatem auriculis 2 — 3 fi- 
dis legit cl. Kruhse. 

972. Rumex haplorhizus Czern. herb. 

Radiée descendente cylindrica indivisa, longissima; foliis 
oblongo-hastatis venosis; ochreis laciniatis; perigonii fructi- 
feri foliolis interioribus suborbiculato-cordatis membrana- 
eeis integerrimis, basi grano elliptico praeditis, exteriori- 
bus refraetis. 

R. Acetosa Smith, in Schult. syst. veg. VII. 2. p. 4454 . (fide 
descriptions adductae). — Karel. et Kir. enum. pi. fl. Alt. 
n. 796. — Turcz. cat. Raie Bah. n. 988. (ex perte). 

Species diu cum vera R. Acetosa L. confusa, forsan neglecta 
a collectoribus radice , notam distinctissimam praebente. 
Radix fusca, intus alba, saepe pedalis, ad collum3 — 3s lin. 
crassa , inferius cito tenuior , linea non latior. Caulis e 55 

radiée solitarius , interdum duo , vel plures sicuti tota 
planta glaberrimi, teretes, sulcis profundis exarati, saepe 
jam florentes bi aut tripedales, praesertim basi rubicundi. 
Folia radicalia plurima, caulinaque inferiora longe petio- 
lata, peliolis folia superantibus , quandoque duplo vel 
triplo ldngioribus , teretibus striatis , superiora gradatim 
brevius petiolata , summa sessilia. Folia oblongo - hastata 
(in Ucranicis saepe latiora hastata), acula , auriculis sub- 
divergentibus acutis vel acuminatis , interdum superne 
denticulo auctis, summa multo angustiora sagittato-linea- 
ria. Panicula (lorens quandoque pede longior, ramis erectis 
ramulosis. Flores polygami. Perigonii fructiferi (in planta 
Ucranica et Altaica) foliola minora quam in R. Acetosa , 
ejusdem formae et pari modo reticulata, grano vero inte- 
riorum duplo majore elliptico , apice subretuso vel sub- 
emarginato, subtillissime striolato, foliolis quadruplo bre- 
viore. Distinguitur praeter radicem a R. acetosa tempore 
florendi seriore , caule elatiore sulcato nec striato atque 
grani magnitudine et forma, a R. Hispanico Koch , quam 
non vidi, grano perigonii foliolis quadruplo breviore , ne- 
que dimidiam longitudinem illorum superante et vero- 
similiter etiam radiée. R. montanus Desf. et R. Abyssini- 
ens Jacq. radicem fasciculatam etiam habent , alii bisce 
affines vero similiter eadem forma radicis praeditae sunt, 
nam auctores de hac tacuerunt. 

Inveni specimina florifera , ad finem Junii , in insula fl. Se- 
lenga , locis umbrosis et arenosis , ex adverso oppidi 
Wercbneudinsk , fructiferam non colligi , descriptionem 
vero feri secundum specimina numerosa Ucranica et uni- 
cum Altaicum , etiamsi absque radice decerptum , sed 
Ucranicis simillimum. % . In Rossia média et australi 
communis , vidi nempe specimina prope Mosquam et in 
guberniis Kurskensi , Orelensi et Charkowiensi atque in 
terra Cosackorum lecta. 

973. RUMEX ACETOSELLA LÙlTl. 

Foliis hastatis lanceolatis linearibusve; perigonii fructi- 
feri foliolis interioribus suborbiculato-cordatis membrana- 56 

ceis parce reticulato-venosis integerrimis grano destituas 
caryopsin subaequantibus , exterioribus erectis adpressis. 
Ledeb. I. c.p. 51 1 . 

R. Acetosella Linn. sp. 48L — Schult. VIL p. USo — Spr. 
Syst. IL p. 161. Ledeb. fl. Alt. IL p. 61. — Koch syn. p. 710. 

Rumex floribus dioicis , foliis laneeolato-hastatis Gmel. fl. 
Sib. III. p. 410. 

/?. multifidus Koch foliorum auriculis multifidis. R. mul- 
tifidus Linn. sp. p. 48%. — Schult. syst. VIL p. /457. 
y. sténo ti s foliis anguste linearibus, auriculisque elongatis. 

In graminosis fere ubique obvius, yarietas /3. cum a. promiscue 
crescit, etiamsi multo rarior. % . Varietatem y., quae prop- 
ter auriculas anguslissimas et longas non potest esse R. aceto- 
sella /5 angustifolius Koch, in Dahuria legit cl. Razgildeew. 
Varietatem ô subspatbulatam ïrauttv: extra limites florae 
nostrae, prope Ochotiam legit Kuznetsow. Planla bononyma 
Capensis Eckl. coll. n. 10, species videtur distincla, perigo- 
nii foliolis interioribus majoribus , caryopsidem dimidio 
superantibus interioribusque demum rellexis. 

328. TRAGOPYRUM MB. fl. Taur. Cane. III. p. 284. 

Endl. gen. n. 1994. 

Flores liermaphroditi. Perigonium 5-phyllum: foliolis 
duobus exterioribus demum reflexis , tribus interioribus 
majoribus erectis. Stamina 8, perigonii foliolis exterioribus 
geminatim , interioribus singillatim opposita , uno inter in- 
teriora contigua sito. Antherae versatiles. Ovarium trique- 
trum. Styli 3 brevissimi, distincti vel basi connati. Stigma- 
ta capitata. Caryopsis triquetra, perigonii foliolis interiori- 
bus conniventibus inclusa. Semen triquetrum erectum. 
Embryo albuminis farinacei angulum ambiens, anlitropus, 
kwiter arcuatus. Ledeb. fl. Ross. III. 2. p. ai 4% 57 

97i. Tragopyrim lanceolatum MB 

Subglaucum , ramis elongatis inermibus; foliis oblongis 
acutis, basi attenuata subcuneatis; racemis terniinalibus ; 
pedicelli parte infranodali supranodalem aequante vel su- 
perante; caryopsis faciebus ovato-lanceolatis. 

T. lanceolatum MB. I. c. — Spr. syst II. p. 251 . —Ledeb. fl. 
Alt. II p. 75. — Ledeb. fl. Ross. III. 2. p. 5-15. (cum var. /3. 
T. pungeritis.) 

Polygomim fniliscens Linn. hort. Ups. p. 95. — Pall. ilin. 

Polygonum fruticosum floribus pentapetalis octandris tri gy ni s, 
duobus externis, petalis reflexis, ramis in extremo inermi- 
bus. Gmel. fl. Sib. III. p. 60. t. 12. f. 2. 

Beatus auctor florae Rossicae nostram plantam ad Trag. pun- 
gentem MB. retulit, distinguens bas species pedunculi partis 
infra et supranodalis respectiva longitudine atque faciebus 
caryopsis ovato-rbombeis in T.pungente, ovatis in T. lanceo- 
lato. Comparatis speciminibus transbaicalensibus, Dahuricis 
et Minussinensibus a me lectis , Altaicis et Songoricis cum 
amie. Karelin et Kirilow et Aralensi cum cl. Bunge commu- 
nicatis, in omnibus video fructum faciebus ovatis, basi an- 
gustioribus, ita ut ovato-rbomboideae dici possunt, e contra 
in Altaico ad fl. Czuja lecto et a cl. Bunge sub T. pungente 
misso (quod rêvera ramis vetustis in spinas longas et acutas 
desinentibus horridum), faciès caryopsis exacte ovatas ob- 
servo. In omnibus speciminibus T. lanceolati pedunculi pars 
infranodalis superiorem plerumque superat, sed in nonnul- 
lis floribus eorumde individuorum hanc adaequat, imo minor 
est. In planta nostra rami denudati etiamsi spiniformes ap- 
parent, attamen obtusi sunt ideoque non vere spinosi. 

In montosis siccis et lapidosis transbaicalensibus et Dahuricis. 
Fioret Junio et Julio. % . 

Subtribus 2. EUPOLYGONEAE C. A. Mey. L c. 
Involucrum nullum. Perigonium 3, 4-, 5-merum, laciniis 
subaequalibus , omnibus in fructu erectis. Stamina 3 — 8 
filiformia. Styli 2—3. Stigmata capitata. Fructus trigonus 
vel compressus. Nucleus indivisus. 58 

329. FAGOPYRUM Tourn. inst. p. SU. t. 200. (excl. spp.J. 

Gaertn. fr. IL p. 182. t. 119. — Endl. gen. n. 1981. 

Perigonium 5-partitum: laciniis aequalibus patentibus, 
demum non auctis et fructu multo brevioribus. Stamina 8, 
cum glandulis 8 subbypogynis alternantia. Styli 3 brèves. 
Caryopsis trigona , angulis interdum alatis vel dentatis. 
Embryo in axi albuminis farinosi. Cotyledones obliquae, 
sectio transversali sigmoideo -flexuosae. Ledeb. fl. Ross. 
III. 2. p. 517. 

975. Fagopyrum Tataricum Gaertn. 

Floribus fasciculatis : fasciculis inferioribus solitariis 
axillaribus , superioribus in spicas interruptas nutantes 
aphyllas dispositis; caryopsis acutae triquetrae, perigonium 
triplo superantis, rugulosae, angulis uni-bidentatis; foliis 
sagittato cordatis acuminatis. 
F. Tataricum Gaertn. I. c. — Ledeb. fl. Ross. I. c. 
Polygonum Tataricum Linn. sp. p. 321. — Spr.syst. II.p 2oL — 
Meisn. mon. polyg. p. 62. — Koch. syn. I. c. p. 7/3. — Turcz. 
cat Baie. Bah. n. 968. 
Caryopsis faciès rugulosae neque asperae, dentés obtusi. Flo- 
res albidi, minores quam in F. esculento. 
In hortis oleraceis et ruderatis v» gr. prope pagum Kultuk, in 
transbaicalensibus et in Dahuria. Floret Junio, Julio. G . 

330. POLYGONUM Linn. (excl. spp ). 

Meisn. monogr. — Endl. gen. n. 1 986. 

Perigonium 5-partitum: laciniis subaequalibus (rarius 3 
exterioribus dorso carinato- alatis), parum accrescentibus 
demum conniventibus et plerumque fructum includentibus. 
Stamina 6 v. 8, rarius 4 v. 5 v. 7, inio perigonio inserta, 
saepius cum squamulis totidem perigynis alternantia. Styli 
2 vel 3. Caryopsis lenticularis vel trigona. Semen confor- 
me. Embryo lateralis, arcuatus. Cotyledones planae. 59 

Sectio 1. BISTORTA Tourn. — Meisn. mon. p. 50. 

Stamina 8. Styli 3, longi. Stigmata exigua, subcapitata. 
Caryopsis triquctra. Cotyledones accumbentes angustae. — 
Caulis fere semper siniplicissimus. Racemus spiciforniis , 
solitarius. 

976. PoLYGONUM BlSTORTA LilUX. 

Gaule simplicissimo monostachyo; foliis radicalibus longe 
petiolatis caulinisque inferioribus oblongis, basi subtrunca- 
tis, interdum ovato-oblongis, ovatis ellipticisve, basi rotun- 
data aut cordata , aut linearibus angustissimis; petiolis ple- 
rumque alatis; iloribus omnibus pedicellatis. 
P. Bistorta Linn. sp. p. 316. — Spr. syst. 11. p. 233. — Meisn. 
mon. p. SI. —Ledeb. fl. Alt. II. p. 77. — fl. Ross. 111. 2 
p. $18. — Koch syn. I. c. p. 7 10. 
Polygonum simplici spica terminatum, foliis imis appendicula- 

tis, seminibus triquetris. Gmel. fl. Sib. III. p. 40. t. 7. f. t. 
Species in Sibiria, praesertim orientali valde variabilis statu- 
ra , forma foliorum et spicae. Varietates sequentes mihi 
innotuere : 
ix. vulgare? Canle elato 3 — 4 pedali , foliis radicalibus et 
caulinis inferioribus basi subtruncatis aut vix in petiolum 
alatum attenuatis y spica cylindrica gracili. Folia subtus 
glabra, vel parumpabescentia. A planta Europaea, saltem 
a speciminibus in Rossia Europaea boreali collectis recedit 
foliis longioribus et spica graciliore. In pratis ubique fre- 
quens. Formant hujus foliis profunde cordatis ex Ucrania 
possideo. 
fi. graminifolium Turcz.pl. exs. Praecedenti paulo hu- 
milior , foliis a basi oblique truncata (angulis interdum 
proëminentibus) lineari-lanceolatis linearibusve , utrinque 
glabris. In montosis siccis Dahuriae ad fl. Ingoda. Spe- 
cimina hortensia, nomine P. bistortoides Pursch designata, 
média sunt inter varr. oc. et /3. 60 

y. angustissimum 8 pollicare , foliis omnibus linearibus 
angustissimis glabris, petiolo non alalo; spica oblongo- 
ovata laxiuscula. In pratis siccis ad acidulam Pogrome- 
zensem rarius. 

ô. lanceolatum. Pédale , foliis radicalibus cauUnisque in- 
ferioribus lanceolatis in petiolum non aut vix alatum 
aequaliter attenuatis glabris; spica ovato-oblonga densa. 
In Songoria leg. am. Karelin et Kiriloic. 

e. cordifolium. Vix semipedale, foliis radicalibus cauli- 
nisque inferioribus cordatis, subtus glaucis; spica ovata 
brevi et densa. In alpibus v. gr. in alpc Urgudei» 

2,. ellipticum. Semipedalc, interdum pédale; foliis radicali- 
bus et caulinis inferioribus ovatis, ellipticis vel spathulato- 
ellipticis , subtus pilis brevibus hirtis, spica ovata brevi et 
densa. Inter Allach Jun et Ochotiam. Specimina majora 
pedalia pauca, foliis inferioribus ovatis, subtus glabris e 
viciniis Udshoi ( htrog accepi. — Forma distachya inter- 
dum in hortis occurrit. 
Floret Majo, Junio, Julio, in alpibus etiam Auguste % . 

977. Polygonum viviparum Linn. 

Gaule simplicissimo monostachyo ; foliis marginc revolu- 
tis: radicalibus longe petiolatis caulinisque inferioribus 
oblongis vel lineari-oblongis , superioribus sublinearibus 
sessilibus; petiolis apteris; floribus superioribus pedicella- 
tis, inferioribus sessilibus plerumque in bulbillos viviparos 
abeuntibus. Ledeb. fl. Ross. III. 2. p. 519. 

P. viviparum Linn. sp. p. 316. — Spr. syst. II. p. 233. — 
Meisn. won. p. 32. — Ledeb. fl. Alt. IL p. 78. — Koch syn* 
l. c. p. 741. 

Polygonum caule simplici spica terminato , foliis ad oram ner- 
vosis, seminibus ovatis. Gmel. fl. Sib. III. p. 44. t. 7. f. 2. 

In pratis humidis haud rarum. Floret Majo, Junio, Julio. % . 61 

Scclio 2. ACONOGON Mmn. mon. p. 53. 

Slamina 8. Stylus trilidus. Caryopsis triquetra, acutan- 
gula, basi perigonii stipata. Cotyledones accumbcntes, latae, 
albuminis rimae innnersae. Ochreae cylindricae. Flores 
râcëmosi: racemis paniculatis. Ledeb. /1. Ross. III. 2. p. 324. 

978. POLYGONUM ALPINUM AU. 

Caule erecto ramoso ; foliis breviter petiolatis vel sub- 
séssilibus oblongis vel oblongo-linearibus linearibusve vel 
ovatis (ex Ledeb.), glabris vel subtus aut utrinque scabris 
pubescentibusve ciliatis; ochreis pilosis glabrisve (truncatis); 
racemis in paniculam cauleni terminantem dispositis; ca- 
ry opsi calycein vix superante : faciebus ovato - rhombeis 
laevibus. 

P. polymorpbum Ledeb. fl. Ross. IX. 2. p. 324. (excl. pol. Son- 
garico Scbrenk, quae mini distincta videtur species). 

a. vulgare. Foliis oblongis plants subtus pilosis ciliatis , 
rarius utrinque glabris; ochreis plerumque pilosis ; caule 
erecto ramoso, ramis ascendentibus; panicula laxiuscula. 

P. alpinum Alt. fl. Pedem. IL p. 206.— Ledeb. fl. Alt. II. p. 279. 
(pro parte). — Koch syn. I. c. p. 713. (forte cum varietate 
sequente). — Meisn. mon. p. 56. — Turcz. cat. Baie. Bah. 
n. 972. (cum var. sequ.). 

P. polymorpbum y. alpinum Ledeb. fl. Ross. I. c. 

P. Sibiricum Linn. suppl. p. 228. — P. acidum Pall. itin. 

In montosis siccis prope Ircutiam, in transbaicalensibus et 
ubique cum var. sequente mixtum. 

/3. undulatum. Foliis oblongis vel ovato-oblongis , plerum- 
que undulatis , subtus pilosis , supra hispidiusculis , sca- 
briusculis glabrisve ; ochreis pilosis ; caule erecto ramoso , 
ramis erecto-patentibus; panicula laxiuscula. 62 

P. undulatum Murr. in comm. Goett. (p. a. 1774.) p. 34. t. 5. 

P. alpinum Ledeb. fl. Alt. (pro parte). 

P. polymorphum ô undulatum Ledeb. fl. Ross. I. c. p. 5%5. 

Cum praecedente. Specimina minora caule piloso et panicula 
contracta ad Baicalem, prope monasterrum Possolskoy, locis 
sabulosis inveni. 

y. saliguum. Foliis oblongo-linearibus , utrinque pilosius- 
culis , vel supra glabris scabriusculisve snbtus andique vel 
in costa marginibusque pilosis; ochreis pilosis glabrisve. 

P. saliguum Willd, enum. hort. Berol. I. p. 450. — Spreng. 
syst. II. p. 2SÔ. 

P. divaricatum S saliguum Meisn. mon. 

P. angustifolium Pall. itin. 

P. polymorphum /3 saliguam Ledeb. fl. Ross. I. c. 

Polygonum spicis paniculatis diffusis, floribus octandris trigy- 
nis, foliorum lanceolatorum vaginis glabris. Gmel.fl. Sib. III. 
p. SS. n. 40. t. 9. f. L 

In Dahuria, a praecedentibus parum diversum. 
S. angustissimum. Foliis plerisque Unearibus , interdum 
oblongo-linearibus , plerumqae margine revolutis; ochreis 
fin nostrisj semper glabris majuscalis ; ramis in planta 
adultiore divaricato -palentibns. 

P. ocreatum Willd. herb. asser. cl. Ledebour. 

P. acidulum Willd. herb. et enum. pi. hort. Berol. I. p. 429. — 
Spr. II. p. 233. 

P. divaricatum (5 acidulnm Meisn. mon. feœcl. syn. Hornem.J. 

P. polymorphum a. angustissimum glabrum. Ledeb. fl. Ross. I. c. 

Haec varietas magis ab antecedentibus distat et habitu refert 
varietatem anguslifoliamPolygoni divaricati, propter achae- 
nium perigonium fere aequans recte ad P. alpinum a Lede- 
bourio relata. Flores in omnibus semper albi. Florent Majo, 
Junio et Julio. % . 63 

979. Polycom m divaricatum Lt'nn. 

Gaule ramosissimo, ramls divaricato - patentibus; foliis 
subsessilibus oblongis vel oblongo - linearibus acutis vel 
ohtusiusculis basi attenuatis glabris vel seabriusculis planis 
margine ciliatis vel midis; ocbreis glabris vel pilosiusculis; 
racerais in paniculas cauleni ramosque terminantes disposi- 
tis; caryopsis cal) ce duplo longioris faciebus ovato-rboin- 
beis laevibus. Ledeb. fl. Ross. I. c. p. Ô26\ 

P. divaricatum Linn. sp. p. 520. — Spr. II. p. 255. — Meisn. 
mon. feœcl. varr. fi. y. d.J Pall. ilin. 

P. saliguum et divaricatum Turcz. cat. Baie. Dah. n.973 — 974. 

In montosis transbaicalensibus et Dahuricis non rarum. Floret 
Junio, Julio. %. Specimina nostra oinnia, praeter cilias 
foliorum, glaberrima. 

980. Polyconum Laxmanni Lepechin. 

Caule ramosissimo , ramis erectis vel patentissimis ; foliis 
subsessilibus linearibus vel oblongo-linearibus acutiusculis, 
basi attenuatis, margine subrevolutis; ochreis membrana- 
ceis, saltem inferioribus longe acuminatis; floribus in supe- 
riore ramorum parte paniculam foliosam formantibus, infe- 
rioribus axillaribus , superioribus subracemosis; caryopsi 
calycem aequante: faciebus ellipticis subrbombeis. 

a. genuinum: caule apicem versus foliisque et ochreis plus 
minus hirsutis. 

P. Laxmanni Lepech. in nov. act. acad. Petr. X. p. 444. t. 15. — 
Spr. syst. II. p. 256. — Meisn. mon. p. 57. — Ledeb. fl. 
Ross. III 2. p. 526. (cum var. fi.). 

P. angustifolium Pall. itin. III. p. 286. 

P. barbatum Meisn. mon. p. 80. 

Polygonum caule difîusissimo, spicis Iaxis, floribus octandris 
trigynis , semini aequalibus , foliis lanceolatis. Gmel. fl. 
SU. III. p. 58. t. 11. f. 2. 64 

(3. glabriusculum: foliis ochreisque glabris, canle ex toto 
glabro aut ad no do s p arum barbato. 

P. anguslifolium Poir. enc. met h. VI. p. 159. — Meisn. mon. 

p. o7. 

In ripa arenosa fiaicalis, propc monasterium Possolskoy, ad 
thermas Turkenses et ulterius; provenit quuquc in Dahuria. 
Flore t Junio, Julio. % . 

Statura minore, caule basi dccumbcnte, panicula foliosa et 
praeserlim ocbrcis mcmbranaceis fuscis nec byalinis, in aeu- 
men longum produciis a duoJbus praccedentibus facile di- 
gnoscilur. Flores albi, radiées longe repentes ut in afïinibus. 

981. Polygo^um Sibiricum Laxm. 

Caule erecto vel adscendente, ramis inferioribus saepe 
prostratis; foliis crassiusculis in peliolum attenuatis oblon- 
gis vel oblongo-lanceolatis basi nunc cuncatis.vcl rotunda- 
tis nunc truneatis vel bastatis subcordatisve gl abris plus mi- 
nus glaucis; oebreis uicmbranaceis glabris; racemis in pani- 
culam terminalcm dispositis; caryôpsàs faciebus ovato-ellip- 
ticis. Ledeb. L c. p. Ô27 . 

P. Sibiricum Laxm. in non. comm. Acad. Petrop. XVIII. 
(p. a. 1773.J p. 531. t. 7. f. 2. 

P. bastatum Murr. n. comm. Gotting. (p. a. 1774-.Jp. 37. t. 6. — 
Spr. syst. II. p. 255. — Ledeb. fl. Alt. IL p. 80. 

P. crassifolium Murr. in Linn. syst. veg. éd. 14. y. 378. — 
Meisn. mon. p. 88. 

P. rumicifolium, arcticum et coarctatum Pall. sec. Ledeb. 

Species apud nos ramis saepe erectis gaudet et foliis acutis, 
rarius obtusiusculis mucronulatis. E Mongolia Cbinensi 
autem possideo duo specimina, fere proslrata, foliis omnibus 
obtusis, imo retusis emarginatisque, absque mucronulo. 

In saisis totius regionis Baicalensis atque Daburiae abunde 
crescit. Floret Junio, Julio. % . 65 

982. POLYGONUM SERICEUM Pdll. 

Caule erecto vel adscendente subflexuoso ramoso , dense 
patenter piloso; foliis ellipticis vel oblongo- ellipticis basi 
cuneatim attenuatis supra pubescenti villosis subtus incano- 
sericeis; oclireis pilosis; racemis versus caulis apicem ter- 
minali axillaribusque. Ledeb. I. c. p. 521. 

S. sericeum Pall. itin. III. p. 286. 320.— Spr. syst. II. p. 2S4 — 
Meisn. mon. p. 38. 

Polygonum foliis ovatis birsutis, floribus pedunculatis in spi- 
cis laxiusculis. Gmel. fl. Sib. III. p. 68. t 9. f. 2. 

Floribus pulcbre roseis pubescentibus, praeter notas indicatas 
a praecedentibus dignoscitur. Inveni caeterum spécimen in 
iisdem locis cum forma genuina crescens, pedicellis calyci- 
busque omnino glabris recedens, foliisque minus sericeis, 
forte hybridum e hac et Pol. divaricato aut alpino. 

In arenosis ad Baicalem prope Possolskoy , thermas Turkenses 
et caet. simul cum Pol. Laxmanni, craniospermo, scrofuJaria 
incisa aliisque. Floret Junio, Julio. % . 

Sectio 3. TINIARIA Meisn. mon. p. 62. 

Perigonii segmenta tria exteriora dorso carinata, saepe 
in alam membranaceam demum auctam producta. Stamina 
8. Stigmata 3, sessilia, incrassata, medio confluentia. Ca- 
ryopsis triquetra, perigonio aucto tota recondita. Cotyledo- 
nes accumbentes. — Caulis volubilis. 

983. Polygonum Convolvdlus Linn. 

Caule volubili angulato; foliis cordato-sagittatis glabris; 
floribus racemosis; perigonii laciniis 3 exterioribus obtuse 
carinatis; caryopsibus trigonis opacis. Ledeb. fl. Ross. III. 2. 
p. 528. 

5 66 

P. Convolvulus Linn. sp. p. 322. — Spr. syst. II. p. 234. — 
Meisn. mon. p. 63. — Ledeb. fl. Alt. II. p. 81. — Koch syn. 
I. c. p. 743. 

Polygonum caule volubili Gmel. fl. Sib. III. p. 62. (eoccl. var. a.) 

Caules basi angulali, superne teretiusculi striali. Perigonia 
albido-virescentia. 

In agris cultis et lapidosis prope Ircutiam, in transbaicalensi- 
bus alibique. Floret Julio. G . 

984. Polygonum dumetorum Linn. 

Caule volubili teretiusculo; foliis cordato-sagittatis gla- 
bris; floribus racemosis; perigonii laciniis 3 exterioribus 
pedicellorumque apice membranaceo-alatis; caryopsibus 
trigonis nitidis. Ledeb. fl. Ross. I. c. 

P. dumetorum Linn. sp. p. 322. — Spr. II. p. 234. — Meisn. 
mon. p. 63. — Ledeb. fl. Alt. II. p. 82. —Koch syn. I. c. p. 743. 

Polygonum caule volubili var. a. Gmel. fl. Sib. I. c. 

Ad fl. Angaram legit Kuznetsow. Floret Julio. G . 

985. Polygonum sagittatum L. 

Caule prostrato vel scandente; foliis sagittato-oblongis, 
nervo intermedio subtus petiolisque cum ocbrearum basi 
angulisque caulis retrorsum aculeatis; floribus capitatis. 
Ledeb. fl. Ross. I. c. p. 5%9. 

P. sagittatum Linn. hort. Cliff. 431. t. 42. — Pall. itin. — 
Spr. II. p. 234. — Meisn. mon. I. c. 

Polygonum foliis sagittatis, caule aculeato Gmel. fl. Sib. III. 
p. 63. t. 43. f. 2. 

In pratis humidis et paludosis prope Ircutiam, in transbaica- 
lensibus et caet. Floret Junio, Julio, g . 67 

Sectio 4. PERSICARIA Tourn. Mcisn. mon. p. 66. 

Stamina 6 vel 8, rarius 5, rarissime 4. Stylus semibi- 
(rifidus. Stigmata capitata. Caryopsis lenticularis vel tri- 
quetra, obtusangula, intra perigonium recondita. Cotyledo- 
nes accumbentes. — Caulis ramosus, rami singuli racemo 
spicaeformi terminati. Ledeb. I. c. p. 520. 

986. POLYGONCM AMPHIBIUM LtUtl. 

Radiée repente; foliis oblongis vel oblongo-lanceolatis 
basi rotundatis vel subcordatis; spicis solitariis densis cy- 
lindricis; staminibus 5 exsertis, styli bifido, caryopsibus 
lenticularibus. Ledeb. I. c. 

P. amphibium Linn. sp p. 517. — Spr. IL p. 259. — Ledeb. fl. 
Alt. IL p. 82. — Koch syn. I. c. p. 711 

Polygonum spicis solitariis pedunculatis, staminibus 5, foliis 
serratis. Gmel. fl. Sib. III. p. 46. 

a. aquaticum: caule radicante, foliis glabris praeter mar- 
ginem subscabrum, petiolis vagina longioribus. 

fi. terrestre: caule erecto , foliis angustioribus scabris , 
petiolis vagina brevioribus. 

Folia nunquam serrata uti Gmelinus dixit, sed margine pilis 
brevibus et raris ciliata. Flores purpurei. In nostris regioni- 
bus rara, varietatem aquaticam in Dahuria vidi, terrestrem 
ad fl. Angara legit Kuznetsow. Floret Junio et Julio. % . 

987. Polygonum lapathifolium Linn. 

Adscendens, foliis omnibus oblongo-lanceolatis subcon- 
duplicatis laxe undulatis; ochreis integris ; spicis compactis 
axillaribus terminalibusque solitariis brevibus obtusis (viri- 
dibus); pedunculis floribusque glanduloso-scabris; floribus 
hexandris digynis. Ledeb. fl. Ross. L c. p. 521. 

5* 68 

P. lapathifolium Linn. f. p. 317. — Spr. II p. 253.— Ledeb. fl. 

Alt. II. p. 83. — Koch syn. I. c. p. 744. — Beichenb. pi. 

Crit. V. p. 58. t. 495. f. 688. 
P. Persicaria y. lapathifolium Meisn. mon. p. 68. 
p. incanum: foliis subtus incanis, spicis gracilioribus. 
P. incanum Willd. sp. II. p. 446. 
P. Persicaria (5. incanum Meisn. I. c. 

Hinc inde in pratis humidis. Specimina var. a ad fl. Amur 
legi , -var. /3 ad fl. Argun in Dahuria. In utraque flores rosei, 
in speciminibus meis Europaeis albido-virescentes. P. nodo- 
sum Pers., quod mihi non fuit obvium, sed cujus specimina 
Baicalensia legit cl. Kruhse, differt a nostro foliis latioribus 
et majoribus, nodisque etiamsi non semper incrassatis. An 
potius var. P. lapathifolii L.? 

Floret Julio et Augusto. o . 

988. Polygonum minus Huds. 

Caule adscendente basi radicante; foliis oblongo-lineari- 
bus planis; ochreis adpresse pilosis longe ciliatis; spicis 
filiformibus Iaxis erectiusculis ; floribus pentandris , stylo 
apice bifido. Ledeb. fl. Ross. III. 2. p. ô%3. 

P. minus Huds. fl. Angl. t. 448. — Spr. syst. II. p. 238. — 
Ledeb. fl. Alt. IL p. 83. 

P. strictum Alt. fl. Pedem. t. 68. f. 2. — Meisn. mon. p. 74. — 

Koch. syn. I. c. p. 742. 
Polygonum spicis interruptis , rarissimis , foliis ex lineari- 

lanceolatis, seminibus obtuse triangulis, vaginis ciliatis. 

Gmel. fl. Sib. III p. 49. 
In pratis humidis hinc inde occurrit. Floret Julio. G . 

989. Polygonum Persicaria Linn. 

Caule erecto vel infracto- adscendente; foliis oblongo- 
lanceolatis planis; ochreis hirsutis longe ciliatis; spicis 
compactis ovato-oblongis in pedunculo eglanduloso-solita- 69 

riis; floribus hexandris digynis; caryopsi lenticulari vel 
triquetra. Ledeb. /l. Ross. III. 2. p. 522. 

P. Persicaria Linn. sp. 518. a. — Spr. II. p. %57 . — Meisn. mon. 
p. 68. (excl. varr.) Koch syn. fl. Ge-rm. éd. 2. II. p. 71t. — 
Reichenb. pi. Crit. V. p. SS. t. 491. (. 684. 

Persicaria spicis densis, floribus hexandris digynis, seminibus 
compressas, vaginis ciliaribus. Grnel. fl. Sib. III. p. 47. 

In pratis humidis non rarum. Floret Julio. . 
990. Polygonum Hydropiper Linn. 

Erectum, foliis oblongis vel oblongo-lanceolatis undula- 
tis; ochreis subglabris breviter eiliatis; spicis filiformibus 
Iaxis cernuis inferne interruptis; floribus hexandris, stylo 
furcato. — Ledeb. /l. Ross. III. 2. p. 523. 

P. Hydropiper Linn. sp. p. 517 . — Spr. IL p. 258. — Meisn. 
mon. p. 76. — Ledeb. fl. Alt. II. p. 84. — Koch syn. L c.p. 712. 

Polygonum spicis strigosis Iaxis, foliis lanceolatis, seminibus 
obtuse triangulis, vaginis debilibus. Gmel. fl. Sib. III. p. 50. 

Cum antécédente. Floret Julio, o . 

Sectio 5. AVICULARIA Meisn. mon. p. 85. 

Perigonium 5-partitum. Stamina 8, rarius 5 — 6. Stig- 
mata 3, subsessilia, globosa, discreta. Caryopsis triquetra, 
perigonio parum aucto inclusa. Cotyledones incumbentes. 
Flores solitarii, vel fasciculati, in ramorum apice saepius 
aphyllo spicas vel racemos interruptos mentientes. Ledeb. fl. 
Ross. III. 2. p. 529. 

991. Polygonum Bellardi AU. 

Caule erecto ramoso paniculato ramisque striatis; foliis 
sessilibus vel subpetiolatis oblongis vel oblongo-linearibus 
utrinque attenuatis acutis vel acuminatis glabris , venis 
prominentibus; ochreis multifidis; florum fasciculis 1 — 3 70 

floris remotis in racemos ramos ramulosque terminantes, 
inferne foliatos superne aphyllis dispositis; floribus pedi- 
cellatis , pedicellis florem aequantibus vel superantibus ; 
caryopsibus tenuissime ruguloso - striolatis perigonium 
aequantibus. Ledeb. fl. Ross. III. %. p. 530. 

P Bellardi AU. fl. Pedem. IL p. Wâ. t. 90. f. 2. — Spr. II. 
p. 9S5. — Ledeb. fl. Alt. IL p. 85 — Koch syn. I. c. p. 7/3. 

P. patulum MB. fl. Taur. Cane. I. p. 304. 
P. aviculare /Serectum Roth fl. Germ. IL p. 455.—Meisn. mon 
p. 88. 
fi. gracilius Ledeb. in fl. Ross, caule ramisque erecto- 
patentibus slriclis (rarius caule basi subdecumbentej; foins 
oblongo-linearibiis sessilibus; caryopsis basin versus rugu- 
loso-striolatis , perigonium interdum superantibus. 

P. strictum Ledeb. fl. Alt. II. p. 86.—icon. pi. fl, Ross. Alt. ill. 
t. 441. — Turcz. cat. Baie. Dah. n. 978. 

Hanc solam varietatem in transbaicalensibus , locis saisis , 
prope salinas Selenginenses inveni, magna in copia crescen- 
tem. Caules in plurimis erecti , in nonnullis basi solo brevi- 
ter accumbunt; achaenia inpluribus, etiamsi non omnino 
matura, perigonium dimidio superant; oebreae omnes lacerae, 
ideo specimina nostra ad Pol. oxyspermum referri nequent, 
a P. junceo Ledeb. differunt pedicellis longioribus. — P. are- 
narium W. et K. a P. Bellardi AU. vix ac ne vix distingui 
potest, rugae nempe in hoc tam tenues et obscurae sunt ut 
vix perspiciantur. — Floret Julio. G . 

992. POLYGONUM AVICULARE Linii. 

Caulibus prostratis vel erectis a basi ramosissimis stria- 
tis, ramis ad apicem usque foliatis; foliis oblongis ellipti- 
cisve acutis vel obtusis glabris; ochreis bipartitis demum 
multifidis; floribus omnibus axillaribus 2 — 4 pedicellatis, 
pedicellis flore brevioribus; caryopsibus ruguloso-striolatis 
perigonium non excedentibus. Ledeb. fl. Ross. p. 531 . 71 

P. avirulare Linn. sp. p. 57.9. — Spr. syst. IL p. 26o. — 
Ledeb. fl. Alt. II. p. 86. — Meisn. mon. p. 87. (excl. var. 
erecta ex parte). — Koch syn. I. c. p. 712. 

Polvgonum floribus subsolitaris, in alis foliorum sessilibus, 
staminibus octo. Gmel fl. Sib. 111 p. 40. 

Variât caulibus crectis et procumbentibus , a praecedente 
caulibus lotis folialis praecipue differt. Floret per totam 
aestatem. o . 331. KOENIGIA Linn. yen. éd. Schreb. 1. p. 57. 

Endl. gen. n. 1985. — Gaertn. fr. p. 212. t. 12S. 

Perigoniuni triphyllum, foliolis aequalibus. Stamina 3, 
perigonii foliolis alterna. Filamenta filiformia. Antherae 
ovatae incumbenles. Stigmata 2 v. 3 subcapitata. Caryop- 
sis lenticularis, perigonio persistente cincta. Semen com- 
pressum erectum. Embryo intra albumen farinaceum late- 
ralis, antitropus arcuatus. Cotyledones orbiculares. Radi- 
cula elongata, supera. Ledeb. fl. Ross. III. 2. p. 534. 

993. Koekigia Islaxdica Linn. 

Glabra , caule subramoso , ramis patentissimis ; foliis 
oblongis obovatisve obtusis; floribus terminalibus fascicula- 
tis. Ledeb. I. c. p. 535. 

K. lslandica Linn. mant. p. 66— R. et Schult. syst. IL p. 873.— 
Spr. I. p. 564. — Ledeb. fl. Alt. I p. 124. 

Planta pusilla 2—2] pollicaris, simplex aut ramosa, saepe ru- 
bella. Ochreae vaginantes truncatae herbaceae. Folia alter- 
na, petiolata, margine saepius linea purpurascenti cincta. 
Flores bracteolis scariosis interstincti. 72 

In subalpinis ad rivulos frigidos v. gr. inter Krugloie et Kul- 
tuk , prope Oglok , Snieschnaja et caet. abunde crescit 
Floret Julio. O . 

OrdoLXlV. THYMELAEAE Juss. gen. 76. — Daphnoideae 
Endl. gen. p. 329. 

Flores hermapbroditi, interdum abortu dioici, regulares 
vel rarissime limbo subirregulari. Perigonium inferum , 
coloratum, tubulosum: limbo 4 vel rarius 5 fido: laciniis 
plerumque aequalibus, per aestivationem alternatim imbri- 
catis. Stamina definita, facui vel tubo inserta, perigonii la- 
ciniis numéro dupla vel rarius aequalia. Antherae bilocula- 
res, rimis duabus longitudinalibus debiscentes. Ovarium 
liberum, uniloculare, uniovulatum: ovulo pendulo. Sty- 
lus 1, stigma 1. Fructus drupaceus aut nucumentaceus. 
Albumen nullum vel parvum carnosum. Embryo rectus, 
albumine dum adest inclusus. Radicula hilum spectans. — 
Ledeb. fl. Ross. III. 2. p. «544. Frutices, arbusculae aut 
herbae, foliis sparsis oppositisve integris epunctatis, stipu- 
lis nullis. 

332. SÏELLERA Linn. gen. éd. Schreb. ~_. p. 261. 

C. A. Mey. in Bull, de VAcad. des Se. de St.-Pétersb. IV. 
n. 4. non Tnrcz. — Gaertn. III. p. 197. t. 215. f- 6 
etl.p. 186. t. 39. {. 2.— Endl. gen. suppl. 4. n. 2098. 

Flores perfecti. Perigonium coloratum subinfundibili- 
forme , tubo supra médium articulato , articulo inferiore 
persistente, limbo 4,5,6 fido patente, fauce esquamata. 
Stamina 8, 10, 12 perigonii tubo prope faucem biseriatim 
inserta, alterna ejusdem lobis opposita superiora, omnia 
inclusa. Tubulos hypogynus brevissimus, ovarii basin cin- 73 

gens. Stylus terminalis, stigma capitatum. Nux monosper- 
ina , perigonii basi persistente inclusa. Semen inversum 
alburaiaosum. Cotjledônes late ovatae. 

a. Ghamaestellera C. A. Mey. — Hcrbac simplicissimae. 
Stigma subglobosum. Chalaza majuscula. Endl. I. c. 

99V. Stellera Chamaejasme Linn. 

Iladice multicauli , caulibus annuis simplicibus; foliis 
sparsis subsessilibus oblongis glabris; floribus in fasciculum 
terminaient congestis decemstriatis decandris; perigonii 
limbo 5-parlito: laciniis lato-oblongis obtusis. Ledeb. fl. 
Ross. III. 2. p. 546. 

Stellera Cbamaejasme Linn. amoen. acad. I. p. 400. 

Passerina Stelleri Wikstr. in act. Holm. 1820. p. 520. — 
Ledeb. fl. Ross. I. c. — Turcz. cat. Baie. Dah. n. 994. 

Stellera foliis lanceolatis, corollis 5 fidis. Gmel. fl. Sib. III. 
p. 27. 

Cbamaejasme radiée Mandragorae Amm. Ruth. p. 16. t. 2. 

In montosis lapidosis transbaicalensibus etDahuricis. Floret 
Junio, Julio. % . 

333. DIARTHRON Turcz. in Bull, de la Soc. des nat. de 
Moscou V. (1832.) p. 204. 

C. A. Mey. in Endl. gen. pi. snppl. 4. n. 2099. 

Flores bermaphroditi. Perigonii tubus herbaceus, supra 
médium articulatus, articulo inferiore persistente, limbo 
colorato, deciduo, quadridentato , dentibus conniventibus , 
fauce esquamata. Stamina nunc 4, perigonii fauci inserta, 
ejusdem dentibus opposita subexserta, nunc 8 biseriata, 
alterna medio tubo, alterna fauci inserta, omnia inclusa. 
Squamulae bypogynae nullae. Stylus sublateribus , stigma 74 

capitatum. Nux monosperma, perigonii basi persistente, 
saepe angulata inclusa. Semen inversum, parce albumino- 
sum. Cotyledones ovatae, radicula brevis. 

a. Eudiarthron C. A. Mey. Stamina k. 

995. Diarthron linifolium Turcz. I. c. Ledeb. fl. Ross. III. 2. p. 344. 

vide Tab. XI. 

Caulis basi nudus, a medio plerumque foliosus et ramo- 
sus, ramis simplicibus erectis vel patentibus. Folia lineari- 
oblonga brevissiine petiolata, obtusiuscula, pilis raris cilia- 
ta. Racemi axillares et terminales spiciformes. Flores bre- 
vissime pedicellati , tubo viridi , limbo brevi , post anthesin 
conni vente atropurpureo. Stylum semper paulo infra apicem 
fructus ortum esse vidi. 

In collibus lapidosis ad fl. Gzikoi, prope ostium rivuli Urluk. 
Floret Julio, o . 

33k. DAPHNE Linn. gen. n. 483. 

Gaertn. fr. I. p. 18$. t. 39. f. 4. (Thymelaea). — EndL 
gen. suppl. 4. h. 2/06 — 7. 

Flores hermapbroditi. Perigonium coloratum infundibili- 
forme, tubo continuo, deciduum vel rarius subpersistens, 
limbo 4-fido , fauce esquamata. Stamina 8, perigonii tubo 
biseriatim inserta , superiora ejusdem laciniis opposita , 
omnia inclusa. Annulus hypogynus nullus, vel vix manife- 
stus. Stylus terminalis brevissimus, stigma capitatum. Bacca 
succosa vel coriacea , nuda vel rarius perigonio persistente 
tunicata, monosperma. Semen inversum, integumento cru- 
staceo, albumine subnullo, vel plus minus copioso. Cotyle- 
dones ovatae, carnosae vel foliaceae, radicula brevis. 

a. Mezereum. Perigonium deciduum. Bacca succosa. Albumi- 
nis lancina tenuissima. C. A. Mey. 75 

09G. Dii-iiNE Me/ekeim Linn. 

Floribus latcralibus sessilibus subternis pubescentibus; 

laciniis perigonii ovatis acutis; foliis oblongis basi cuneatim 

attenuatis glabris. — Ledeb. fl. Ross. III. 2. p. 546. 

J). Mezereum Linn. sp. 509. —Spr. syst. IL p. 236.—Pall. y fl. 

Ross. I. p. o4. — Ledeb. fl. AU. IL p. 71. — Koch syn l. c. 

p. 714. 

Daphne floribus sessilibus infra folia elliptico-laneeolata. 

Gmel. fl. Sib. 111. p. 26. 
In sylvis montosis ad Baicalem prope Listweniscbnaja rara. 
Florct Majo. t . 

Ordo LXV. ELAEAGNEAE R. Rr. 

Flores regulares, diclines, bermapbroditi vel abortu po- 
ly garni. — Flores <? • Perigonium calycinum diphyllum: 
foliolis liberis vel tetraphyllum: foliolis basi cobaerentibus. 
Stamina 4 — 8, nempe duplo foliorum perigonii numéro. — 
Flores hennaphroditi , staminum vel ovarii abortu saepe 
unisexuales et foeminei. Perigonium tubulosum liberum, 
extus lepidotum, intus saepe eoloratum: limbus 2, 4, 5 fi- 
dus: laciniis per aestivationem imbricatis. Stamina perigonii 
laciniis numéro aequalia et alterna vel dupla, per vices 
alterna et opposita. Ovarium sessile , perigonii tubo ob- 
tectum, sed omnino liberum, uniloculare, uniovulatum. 
Ovulum ovarii lateris prope basin insertum, e funiculo bre- 
vi erectum, anatropum. Stylus terminalis, simplex, uno 
latere longitudinaliter stigmatosus. Fructus perigonii basi 
persistente, demum incrassata, carnosa vel indurata, sub- 
ossea vestitus, neque tamen cum eo cohaerens, monosper- 
mus, indehiscens. Semen adscendens, fructus cavitati con- 
forme. Testa membranacea, tenuis vel cartilaginea dura. 
Albumen carnosum , tenue , in basi seminis incrassatum. 
Embryo orthotropus, axilis. Cotyledones crassae. Radicula 
basin fructus spectans. 76 

335. H1PP0PHAË Linn. yen. éd. Schreb. II. n. 4509. 

Gaertn. fr. I. p. 199. t. 6%. f. 3.—Endl. gen. n. %11%. 

Flores dioici. Masc. Perigonium diphyllum. Stamina 4. — 
Foem. perigonium tubulosum, limbo erecto bifido. Torus 
nullus. Fructus perigonio baccato tectus. Ledeb. fl. Ross. 
III. 2. p. 55%. 

997. Hippophaë rhamnoides Linn. 

Foliis oblongo-linearibus subtus densissime, supra par- 
cius lepidotis. Ledeb. I. c. 

Hipp. rhamnoides Linn. sp. p. 4482. — Spr. syst. III. p. 902. — 
Pall. fl. Ross. II. p. 43. t. 4 8. —Ledeb. fl. Alt. IV. p. 293.— 
Koch syn. I. c. p. 7 19. 

In arenosis ad ripas fluviorum Irkut , Dschida , Selenga , 
Temnik et caet. Floret Majo. % . 

Ordo LXVI. SANTALACEAE R. Rr. 

Flores hermaphroditi, vel abortu polygamo mono — vel 
dioici. Perigonium simplex vel rarissime calyculo acces- 
sorio munitum, intus coloratum, tubulosum; limbo 4 — 5 
fido, persistente vel saepius deciduo: lobis per aestivationem 
valvatis. Stamina perigonii lobis numéro aequalia, iisque 
opposita et basi inserta. Filamenta brevia, subulata, vix 
limbo longiora, glabra vel fasciculato-pilosa. Antherae in- 
trorsae, bi-vel rarissime 4 loculares, longitudinaliter déhis- 
centes. Ovarium inferum, uniloculare. Ovula 2 — 4, saepis- 
sime 3, ex apice placentae centralis liberae pendulae, ana- 
tropa. Stylus terminalis, simplex, brevis. Stigma capita- 
tum, breviter 2 — 3-lobum, rarissime radiatum. Fructus 
nucumentaceus vel drupaceus, baccatus aut siccus, ut plu- 
rimum perigonii limbo persistente styloque coronatus , 
rarius cal vus, umbilicatus vel marginatus; putamine cru- 77 

slaceo vel interduni subosseo, semper monospermo. Semen 
inversum. Albumen dense carnosum, copiosum. Embryo 
intra apicein albuminis orthotropus , rectus vel nonnibil 
obliquus, brevis, rarissime dimidio albumine paulo longior; 
cotyledonibus cylindricis ; radicula brevi , supera, verticem 
fructus spectante vel sursum centrifuga. Ledeb. fl. Ross. 
III. 2. p. 538. 

336. THESÏUM Linn. éd. Schreb. L p. 460. n. 440. 

Gaertn. fr. IL p. 40. t. 86. — Endl. gen. n. 2072. 

Flores hermaphroditi. Perigonium basi cum ovario con- 
natum, limbo supero infundibiliformi vel hypocrateriformi, 
5-partito vel fido, eglanduloso, intus glabro vel dense vil- 
loso, persistente. Discus epigynus nullus. Filamenta nuda 
vel dorso fasciculato-barbata. Antherae biloculares.()vula2. 
Stylus filiformis, simplex. Stigma capitatum. Nux mono- 
sperma, corticata, perigonii limbo coronata. Ledeb. L c. 
p. 539. 

Sectio EUTHESIUM. Thesium R. Rr. prodr. fl. N. Holl. 
p. 353. — Endl. I. c. 

Perigonii limbus infundibiliformis vel hypocraterimorphus, 
intus glaber. Stamina extus fasciculo tenui pilorum munita. 

a. Tribracteata, perigonio deflorato ad fructum usque involuto, 
nodum brevem supra fructum formante, vix dimidiam vel 
tertiam partem fructus aequante. 

998. Thesium repens Ledeb. 

Radiée repente, caulibus simplicissimis vel rarius sub- 
ramosis erectis; foliis oblongo-linearibus 1 — 3 nerviis; 
bracteis omnibus florem fructumque longe superantibus; 
nuce globosa perigonio deflorato plus duplo longiore. 78 

T. repens Ledeb. fl. Alt. I. p. 274. — icon. pi. fl. Ross. Alt. ill. 
t. 255. — fl. Ross. p. 359. 

Folia in planta AHaica saepe obscure uninervia sunt , in 
nostra nervi evidentiores, interdum très. Specimina pauca 
florifera , bractea intermedia destituta ad pedem alpis 
Nuchu-Daban et in montosis prope Balagansk legi, altéra 
specimina , foliis longioribus trinerviis , bracteis nonnihil 
brevioribus et caule in nonnullis ramo auctis ad fl. Oka, 
in glareosis subalpinis legit Kuznetsow. 

Forma communis frequens est in umbrosis prope Ircutiam , 
in transbaicalensibus atque inDahuria.FloretMajo, Junio. % . 

999. Thesium ramosum Hayne. 

Radice fusiformi multicauli , caulibus erectis vel saepius 
decumbentibus prostratisve , plerumque a basi ramosis ; 
foliis oblongo-linearibus subtrinerviis ; pedunculis fructi- 
feris erecto-patentibus; bracteis ad angulos cum foliorum 
marginibus serrulato - scabriusculis ; bractea intermedia 
fructu longiore; nuce ellipsoideo-oblonga perigonio deflo- 
rato duplo vel triplo longiore. 

T. ramosum Hayne in Schrad. journ. 1800. I. p. 50. t. VII — 
Schult. syst. V. p. 380. — Spr. I. p. 829. — Ledeb. fl. Alt. I 
p. 27â. — Reich. icon. crit. V. p. 52. — t. 434. f. 646. — 
Koch syn. fl. Germ. I. c. p. 717. — Ledeb. fl. Ross. III. 2 
p. 340. 

Specimina pauca in transbaicalensibus lecta inisit cl. Seda- 
kow, quae non sine dubio ad Th. ramosum refero. Caules 
nempe exteriores saepe prostrati, tota planta robustior et 
compactior, fructus potius ovoidei, quam ellipsoidei, peri- 
gonium defloratum vix duplo excedentes. Sed fructus 
paucos vidi, ideoque non audeo plantam descriptam spéci- 
fiée a Th. ramoso separare. % 

1000. Thesium longifolium Turcz. 

Radice plerumque multicauli, caulibus erectis ramosis; 
foliis linearibus , utrinque attenuatis , elongatis, saepe fal- 79 

catis, subtrinerviis glabris; pedunculis erectiusculis; bractea 
intermedia fructu, duplo longiore , lateralibus nucem vix 
acquantibus vel dimidio brevioribus ; nuce subgloboso- 
elliptica, perigonio deflorato duplo vel subtriplo longiore. 

T. longifolium Turcz. cat. Baie. Dah. n. 999. — Ledeb. fl. 
Ross. III. 2. p. SâL 

Variât ab 8 pollicari ad i\ vel 2 pedalem altitudinem. Folia 
in majoribus 3 pollicaria. 

Th. longifolium Kar. et Kir. enum. ob scabritiem et fructus 
oblongos ad Th. ramosum spectat. 

Habitat prope Ircutiam rarius , in siccis apricis transbaica- 
lensibus copiose, inveni etiam in montosis Dahuriae ad fl. 
Schilka. Cresoit qnoqoe ad Lena m ot in Mongolia Chinensi. 
Floret .lunio, Julio % . 

1001. Thesium Basmnianum Turcz. 

Erectum, uni - aut multicaule; radiée fusiformi; foliis 
linearibus utrinque attenuatis uninerviis; bractea intermedia 
iructu octies, lateralibus 4-plo longioribus; nuce subgloboso- 
elliptica perigonio deflorato duplo longiore. 

T. Basninianum Turcz. cat. Baio. Dah n. 998. — Ledeb. fl. 
Ross. III. 2. p. 343. 

A praecedente facile dignoscitur bractearum longitudine. 

Ad acidulam Pognomezensem pauca specimina invenit cl. 
Basnin. Idem florentem, sine fructu, e Mongolia Chinensi 
attulit Kuznetsow. Floret Junio, Julio. %. 

b. Tribracteata, perigonio deflorato tubuloso , apice tantum 
involuto, nucem subaequante vel longiore. 

1002. Thesium pratense Ehrh. 

Radice fusiformi; caulibus racemosis vel paniculatis; 
pedunculis fructiferis patentibus , inter borizontaliter diva- 

6 80 

ricatis; foliis oblongo - linearibus linearibusve utrinque 
attenuatis obsolète trinerviis; bracteis omnibus fructu bre- 
vioribus, aut intermedia fructum excedente; nuce subglo- 
bosa perigonium defloratum adaequante. 

Th. pratense Ehrh herb. sec. Koch sy'n. fl. Germ. éd. 2. II. 
p t 748. — Reichenb. icon. crit. V. t. 4ÔS. f. 647. — Ledeb. fl. 
Ross. III. 2. p. UZ. 

T. saxatile Turcz. cat. Raie. Bah. n. 1004. 

Habitu non maie congruit cura Th. refracto C. A. Mey., 
cujus specimina fructifera non vidi , sed fructus plantae 
nostrae a descriptione longe diversi. 

In glareosis Dahuriae, atque in subalpinis ad fl. Oka. Floret 
Junio, Julio. % 

Ordo LXVII. EMPETREAE Nutl. 

Flores dioici vel polygami. Calyx liber, tri vel rarissime 
diphyllus: foliolis aestivatione imbricatis. Petala hypogyna, 
calycis foliolis numéro aequalia et alterna , iisdem similia 
vel distinctius corollina, brevissime unguiculata, marces- 
centi-persistentia. Stamina (in floribus foemineis rudimen- 
taria vel nulla) cum petalis receptaculo inserta, iisdem nu- 
méro aequalia et alterna. Filamenta filiformia, exserta, li- 
béra, antheris delapsis persistentia. Antherae biloculares, 
subgloboso-didymae vel alternae, longitudinaliter déhiscen- 
tes. Ovarium (in floribus masculis rudimentarium ) disco 
insidens, subglobosum, e carpidiis 2, 3, 6 vel 9 composi- 
tum, carpidiorum marginibus introflexis, columella centra- 
les tenuissimae , demum obliteratae costas attingentibus, 

3, 6 9 loculare. Ovula in loculis solitaria, ex anguli cen- 

iralis basi adscendentia, anatropa. Stylus brevis, angulatus 81 

vel subnulhis. Stigiua radiato - lobatum: lobis truncatis, 
laciniatis vel incisopinnatiGdis. Drupa baccata 2, 3, 6 — 9 
pyrena: pyrenis in a\i cohaerentibus vel distinctis, osseis, 
monospermis. Semina triangularia, erecta. Albumen copio- 
sum, dense carnosum. Embryo in axi albuminis ortbotro- 
pus. Radicula umbilico proxima, infera. Ledeb. //. Ross. 
III. 11 . p. ôôô. 

337. EMPETKUM Tourn inst. p. 421. 

Linn. gen. ». 1 100. (excl. spp.). — Endl. gen. n. 5161 . 
Nées jun. gen. pi. //. Germ. II. I. 42. 

Flores polygami. Calyx triphyllus, coriaceus, squamis 
6 imbricatis cinctus. Corolla tripetala. Stamina 3. Stylus 
subnullus. Stigma subsessile, radiato 6, 9 fidum: lobis la- 
ciniatis. Drupa baccata , depressa, 6, 9 pyrena : pyrenis 
monospermis. Ledeb. I. c. — Fruticuli procumbentes ra- 
mosissimi, foliis subverticillatim approximatis altérais, li- 
nearibus vel oblongo-linearibus obtusis nitidis, estipella- 
tis; floribus axillaribus sessilibus parvis, interdum herma- 
phroditis, atrosanguineis. 

1003. Empetrum nigrum Linn. 

Procumbens ramulis glabris, foliis oblongis linearibusve 
glabris margine revolutis, stigmate 9 radiato. I^edeb. L c. 
Drupae nigrae aquosae. 

E. nigrum Linn. sp. M50. — Spr. syst veg. 111. p. 901. — Koch. 
syn. fl. Germ. éd. 2. II p. 721. — Ledeb. fl. Alt. IV. p 792- 

Empetrum procumbens Gmel. fl. Sib. III. p 16. 

In humidis alpis Chamar observata. Floret julio. | . 82 
Ordo LXVIII. EUPHORBIACEAE R. Br. 

Flores unisexuales monoici vel dioici, saepissime incom- 
pleti. Calyx liber 4 — 5 — 6 fidus vel partitus, aeslivaiione 
valvatus vel imbricatus, rarius 2, 3 poîypbyllus, interdum 
nullus. Corolla saepissime nulla, nunc petala calycis laei- 
niis numéro aequalia et alterna, rarius plura, imo calyci 
vel sub disco calycis fundum vestiente inserta, aestivatio- 
ne saepissime convolutiva, plerumque cum squamulis vel 
glandulis alterna. Mas: Stamina nunc definita, calycis la- 
ciniis numéro pauciora, aequalia vel dupla, nunc indefi- 
nita, centro floris vel sub ovarii rudimento inserta. Fila- 
menta libéra vel coalita. Antherae biloculares: loculis sae- 
pissime dictinctis, interdum divaricatis, filamenti apice vel 
infra apicem glandulosum vel cuspidatum insertis, longitu- 
dinaliter debiscentibus, rarissime poris apertis. Foemina: 
Ovarium sessile vel stipitatum liberum, 2 vel saepius 3 lo- 
culare, rarius uni vel pluriloculare, carpidiorum margini- 
bus in dissepimenta introflexis, cum axi centrali stylifera 
coalitis. Ovala in loculis solitaria aut gemina collateralia, 
angulo centrali infra apicem appensa, anatropa. Styli locu- 
lorum numéro, dislincli vel in unum simplicem aut divi- 
sum coaliti, interdum brevissimi vel nulli, stigmate sim- 
plici vel bifido terminati. Fructus saepissime epicarpio 
membranaceo vel fibroso capsularis, rarius epicarpio car- 
noso baccatus, intus 1, 2, 3 polycoccus: coccis saepissime 
a columna persistente secedentibus, unilocularibus, inde- 
hiscentibus vel bivalvibus, 1, 2 spermis, rarissime loculi- 
cide dehiscens. Semina pendula, testa crustacea, saepissime 
caruncula umbilicaîi instructa vel ariliata. Albumen carno- 
sum, plus minus copiosum. Embryo intra albumen ortho- 
tropus. ^otyledones piano- convexae vel planae. Radicula 83 

uinbilico provima , supera. — Ledeb. fl. Ross. III. 11. 
p. ,jô6. 

Tribus 1. EUPHORBIEAE Baril, ord. nat. p. 312. 

Ovarii loculi uniovulati. Flores monoici, apefali, intra 
involucrum commune masculi cura foemineis. 

338. EUPHORBIA Linn. g en. ». 609. 

Endl. gen. n. ÔIGG.-Reich. icon. fl. Germ. Y. t. 131-150. 

Flores monoici, intra involucrum commune masculi plu- 
rimi foemineum unicum stipantes. Involucrum commune 
campanulato-turbinatum: limbo 4-5 fido, extus 5, 1 glan- 
duloso: laciniis membranaceis, integris vel ciliato- Assis; 
glandulis magnis, cum laciniis alternantibus , substipitatis, 
truncato-peltatis, crassis, forma variis. Flores masculi sin- 
guli bractea ciliato-lacera stipati, pedicellati. Calyx et co- 
rolla nulla. Stamen unicum. Filamentum cum pedicello ar- 
ticulatum. Antbera bilocularis, didyma: loculis globosis. 
Flos femineus longius pedicellatus. Calyx minimus denta- 
tus vel lobatus, saepissime obsoletus. Ovarium sessile tri- 
loculare, loculis uniovulatis. Styli 3 bifidi, rarius in unum 
apice bifidum connati. Stigmata 6 vel rarius 3 biloba. Capa 
sula tricocca: coccis elastice bivalvibus, deciduis, mono 
spermis. — Ledeb. I. c. p. ÔÔ7. 

Sectio 1. ANISOPHYLLUM Roep. apud Duby bot. G ail. 

6\ 412. 
Folia stipulata. 

1004, EUPHORBIA PSEUDO- CHAMAESYCE FîSCk. et Me\f. 

Glabra vel pilosa, ramis prostratis subdicbitomis, foliis 
oppositis breviter petiolatis ellipticis obtusis, basi obliquis, 84 

serrulatis, rarius subintegerrimis; involucris propriis axilla- 
ribus solitariis; glandulis rotundatis; capsulae coccis laevi- 
bus, dorso carinatis; seminibus laevibus. 

E. pseudo - chamaesyce F. et M. ind. sem. hor. Imp. Petr. IX. 
p. 73. — Ledeb. fl. Ross, l. c. 

E. chamaesyce Pall. itin. IL p. 323 et 344. — C. A. Mey. tn 
Ledeb. fl. Alt. IV. p. 195. — Turcz. cat. Baie. Dah. n. 1002. 

Euphorbia (inermis) foliis oppositis, oblique cordatis serratis 
uniformibus, ramis alternis, floribus solitariis. Gmel. fl. Sib % 
IL p. 237. 

Foliis majoribus nunquam emarginatis, serraluris plerumque 
profuridioribus mucronulatis et praesertim seminibus laevi- 
bus ab affini E. chamaesyce Linn. distinguitur. Folia infe- 
riora interdum uno latere fere inlegerrima sunt, licet crenu- 
lis paucis ad apicem notata. 

In rupibus ex adverso oppiduli Selenginsk, in Dahuria ad Ko- 
watui prope Kainassu, in montosis ad fl. Argun, non procul 
a Zuruchaitui, nec non in Mongolia Chinensi et Chine bo- 
reali. Floret julio. o . 

Sectio % TITHYMALUS Koch syn, p. 621. 

Folia exstipulata. Involucri proprii glandulae suborbicu- 
latae vel ellipticae ecorniculatae. 

1005. Euphorbu alpina C. A. Mey. 

Radice crassa lignosa 1, 2, 3 cauli, caulibus erectis vel 
adscendentibus; umbellae terminalis 3, 5 fidae ramis sim- 
plicissimis bifidisve; foliis sessilibus ellipticis oblongo-elli- 
pticisve, basi subcordatis, acutiusculis, obtusis vel emargi- 
natis, ramorum subcordato - orbiculatis; glandulis rotunda- 
tis; capsulis verrucis coriaceis obtectis coccis dorso rotun- 
datis; seminibus laevibus. 85 

E. alpina C A. Mcy. in fl. Alt. IV. p. 486. — Ledeb. icon fl. 
Ross. Alt. ill. t. 488. — Ejusd. fl. Ross. III. 41. p. 561. 

Euphorbia radice crassa Pall. itin. 111. p. 250, 235, 435. 

Euphorbia foliis oblique cordatis integerrimis, ramis alternis, 
saepe umbellatis, fructibus verrucosis. Gmel. fl. Sib. II. p. 
229. t. 95. f. 1. 

Folia in nostris integerrima vel rarius prope basin crenulis 
paucis et obsoletis instructa, semper glabra, caulium steri- 
lium, si adsunt, basi paulo minus cordata, caeterum simil- 
lima. Caules pilis patentibus plus minus vestiti. Praeter 
umbellam terminalem dantur ramuli plurimi latérales ple- 
rumque uniflori, interdum umbella bifida terminatae. 

In montosis prope Ircutiam alibique non rara. Floret majo, 
junio. % . 

1006. Euphorbia Pallasii Turcz. 

Glaberrima, umbellae 5 Odae radiis trifidis, ramulis bi- 
iidis; foliis sessilibus verticillatis (quinis quaternisve) ovato- 
ellipticis oblongisve, basi rotundatis, apice abtusis acutius- 
culisve integerrimis, imis minoribus sparvis, saepe tempore 
florendi emarcidis; capsula subglobosa laeviuscula vel ru- 
gulosa; seminibus laevibus. 

E. Pallasii Turcz- cat. Baie. Dah. n 1004. — Ledeb. fl. Ross 
III. 14. p. 365. 

E. macrorhiza Pall. in Jacq. herb. e Ledeb. I. c. 

E. verticillata Fisch. in Mém. de la Soc. des nat. de Mosc. 111. 
p. 84. 

Euphorbia Gmel. fl. Sib. II. p. 230 n. 4. (excl. sjnon. om- 
nibus.) 

Radix carnosa maxima et crassîssima; caules rarius pedem ex- 
cedunt, plerumque humiliores. Ab incolis Muschik - koren 
(MyranKTr-KopeHb) id est radix formam hominis exhibens nun 
cupatur. 

In montosis apricis Dahuriae non rara- Floret julio. % . 86 

Sectio 3. ESULA Roep. ap. Duby bot. Gall. p. 114. 

Estipulatae glandulis lunatis vel bicornibus. 

1007. Euphorbu Esula Linn. 

Glabra glaucescens, radice repente, umbellae multifidae 
ramis dichotomis; foliis oblongis vel oblongo - linearibus 
basin versus attenuatis obtusiusculis submucronulatis, ver- 
sus apicem margine tenuissime serrulatis, inferioribus sub- 
petiolatis, raraeis angustioribus, involucralibus subconfor- 
mibus vel ellipticis; involucellis rhombeis vel triangulari - 
ovatis obtusis mucronatis vel subreniformibus rotundatis 
muticis mucronatisve; glandulis lunato-bicornibus; capsu- 
lae glabrae coccis dorso subtiliter punctulato - scabris; se- 
mine laevi. Ledeb. fl. Ross. III. 11 . p. 51 ô. 

E. Eschula Linn. sp. 660. — Spr. syst. veg. III. p. 801. — C. 
A. Mey. in Ledeb. fl. Alt. IV. p. 182. — Koch syn. fl. Germ. 
éd. 2. H p. 728. — Reichenb. icon. fl. Germ. V. t. 146. 
f. 4791 

Euphorbia foliis oblongo-ellipticis obtusis glabris, ramis al- 
térais, supra interdum umbellatis , petalis florum lunatis. 
Gmel. fl. Sib II. p. 231. t. 93. f. 2. (excl. syn.) 

Folia plerumque integerrima vidi, rarius et nonnisi ope lentis 
fortioris vix ac ne vix serrulata. 

Ubique in graminosis siccis non rara. Floret julio. % . 
1008. Euphorbia Cyparissias Linn. 

Glabra vel plus minus pubescens glaucescens, radice 
repente; umbellae multifidae ramis dichotomis; foliis exacte 
linearibus vel lanceolato - linearibus , rarius basin versus 
paulo attenuatis integerrimis glabris; rameis angustissimis 
subsetaceis; involucralibus sublatioribus brevioribusque; 
involucellis rhombeis vel subtriangularibus breviter acu- 
minatis integerrimis; glandulis lunatis vel bicornibus; cap- 87 

sulae glabrac coccis dorso subtiliter punctulato - scabris; 
senrine laevi. Ledeb. fl. Ross. III. 11 . p. 51b. 

E Cyparissias Linn. sp. 661. — Spr. syst. veg. III. p. 802. — 
Koch syn. fl. Germ. I. c. C. A. Mey. in Ledeb. fl. Alt. IV. 
p. 1.80. — Reich. te. fl. Germ. t 147. f. 4793. 

Specimina nostra glabra vel rarissime foliis pilos paucissimos 
gerentibus donata, sed planta nostra ab Europaea recedit 
foliis etiamsi congestis et subsetaceis tamen semper latiori- 
bus. Media et ambigua inter banc et praecedentem. 

In apricis Iransbaicalensibus prope Selenginsk et Kiachta. 
Floret cum praecedente. % . 

1009. Euphorbu discolor Ledeb. 

Glaberrima, umbellae multifidae ramis bifldis; foliis cau- 
linis sessilibus obovato-cuneatis margine subrevolutis ver- 
sus apicem denticulatis caeterum integerrimis discoloribus 
subtus glaucis, infimis minimis, intermediis obtusis, sum- 
mis acutis vel mucronatis , involucralibus obovato - ellipti- 
cis mucronatis; involucellis subcordato - reniformibus mu- 
cronatis; glandulis lunatis, capsula Ledeb. fl. 

Ross. III. 11. p. 577. 

Prope Ircutiam unicum spécimen legit et cum beato Le- 
debourio communicavit doctor Kruhse. Mihi prorsus ig- 
nota. Nomen mutandum ob homonymam antiquiorem E. 
discolorem Betrol. 

Tribus 2. BUXEAE Rartt. ord. nat. p. 370. 

Ovarii loculi biovulati. Stamina sub ovarii rudimento 
sessili inserta. 

339. GEBLERA F. et Mey. ind. sem. horti Bot. Imp. Petr. p. 28. 

Endl. gen. n. 5865. 

Flores dioïci. Calyx 5-partitus. Corolla nulla. Masc. 
stamina 5 filamenta exserta libéra, sub ovarii rudimento 88 

lineari tripartito, disco glanduloso-sinuato inserta, cum 
glandulis 5 alternantia; antherae introrsae ellipticae longi- 
tudinaliter déhiscentes. Fem. ovarium disco glanduloso im- 
positum, 3 loculare: loculis biovulatis. Stigmata 3 sessilia 
reflexa bifida. Capsula 3 cocca: coccis bivalvibus disper- 
mis. Seminum testa membranacea. Ledeb. fi. Ross. III. 11. 
p. 583. 

1010. Geblera sdffrcticosa F. et Mey. l. e. 
Chenopodium? suffruticosum Pall. itin. H. p. 424. 
Pharnaceum? suffruticosum Pall. itin. III. app. p. 746. n. 70. 

t. E. f. 2. 
Xylophylla ramiflora Ait. hort. Kew. I. p. 376 — Willd. sp. 

pi. I. p. U02. 
Frutex bipedalis et altior, ramis alternis. Folia alterna petio- 
lata lanceolata utrinque attenuata, subtus glauca Peduncu- 
li axillares, basi bracteolati, masculi fasciculati 5 — 10, fe- 
minei longiores saepe solitarii , rarius bini (in specimine 
culto ternos vidi.)- Specimina Chinensia a cl. P. Kirilow 
olim missa, folia breviora cbtusiuscula brevissime mucro- 
nulata vel acutiuscula, pedunculosque masculos pauciores 
3, 5 habent , flores nonnihil majores sunt. Vix tamen 
separanda. 

In Dahuriae orientalis lapidosis apricis v. gr. prope Nerzinskoi 
Zawod, in monte Charibom et ad fl. Argun copiose prove- 
nit. Floret julio ^ . 

Ordo LX1X. URTIGACEAE Endl. 

Flores polygami, masculi ovarii abortu unisexuales, mo- 
noici vel dioici. Masc. perigonium calycinum 4, 5 phyl- 
lum, liberum vel gamophyllum, 4, 5 partitum, rarissime 
abortu monophyllum. Stamina imo perigonio inserta, ejus- 
dem lobis numéro aequalia et opposita. Filamenta libéra, 
aestivatione indexa, sub anthesi elastice prosilientia, plus 
minus irritabilia. Antherae introrsae biloculares: loculis 89 

iongitudinaliter debiscentibus. Ovarii rudimentum sessile 
vel stipitatum, interdum ovulo imperfecto foetum. Fem. 
péri go ni uni calycinum, 2, 4, 5 phyllum: foliolis plerum- 
que inaequalibus, nonnullis quandoque rudimentariis, ra- 
rius omnibus abortivis, saepissirne gamopbyllum, tubuloso- 
venticosum: limbo 2, 4 dentato vel partito. Stamina nulla 
vel rarius rudimenta squamaeformia inflexa. Ovarium ses- 
sile liberum ovatum uniloculare. Ovulum unicum basilare 
sessile ortbotropum, saepissirne bine paulo infra micropy- 
lem superam cuni ovarii pariete styligera , ope vasorum 
textus conductrices primum cobaerens, post foecundationem 
plerumque liberum. Stylus terminalis vel sublateralis sim- 
plex, stigmate subcapitato vel penicillato terminatus , nunc 
uno latere stigmalosus , interdum brevissimus vel nullus 
stigmate tune sessili, laeiniato multipartito. Fructus nudus 
vel perigonio persistente membranaceo sieco, vel interdum 
baccato inclusus, membranaceus vel crustaceus evalvis, in- 
dehiscens: epicarpio laevi vel tuberculato, interdum com- 
presso vel auguste membranaceo alato. Semen a basi erec- 
tum. Testa tenuissime membranacea, saepius cum endocar- 
pio connata. Albumen carnosum , plus minus copiosum. 
Embryo in axi albuminis antitropus, ejusdem fere longitu- 
dine. Cotyledones ovatae planae. Radicula brevis cylindri- 
ca, umbilico basilari e diametro opposita, verticem fructus 
spectans. Ledeb. fl. Ross. III. 11. p. 635. 

34-0. URTICA Linn. gen n. 10S4. 

Endl. gen. ». 1879. — Reich. icon. fl. Germ. XII. t. 

632 — 654. 

Flores monoici vel dioïci. Masc. perigonium calycinum 
regulare 4, 5 partitum. Stamina 4, 5 perigonii laciniis op- 
posita. Filamenta filiformia, primum inflexa, deinde paten- 
tia. Antherae biloculares ellipticae incumbentes. Ovarii 90 

rudimentum. Feni. perigonium 4 phyllum: foliolis erectis, 
cruciatim oppositis; exterioribus minoribus, interdum abor- 
tivis; interioribus persistentibus, interdum baccatis. Ova- 
rium liberum uniloculare. Stigma sessile subcapitatum vil- 
losum penicillatum vel elongato-filiforme. Caryopsis oblon- 
ga conipressiuscula, laevis vel tuberculata, nuda vel peri- 
gonio baccato inclusa. Semen erectum. Testa cum epicar- 
pio connata. Embryo in axi albuminis carnosi antitropus. 
Cotyledones avatae. Radicula cylindrica supera. Ledeb. I. 
c. p. 636. 

101 i. Urtica dioica. Lïnn. 

Foliis oppositis cordato-oblongis lanceolatisve acumina- 
tis grosse serratis cauleque setosis (aut inermibus); floribus 
dioicis glonierato - spicatis : spicis axiilaribus paniculatis 
petiolo longioribus pendulis. Ledeb. I. c. p. 637. 

a. latifolia Ledeb. fl. Alt. IV. p. 240. soliis cordato vel 
ovato - oblongis, cauleque setosis. 

Urtica dioica Linn. sp. 1596. — Spreng. syst. veg. 111. — Koch 
syn. fl. Germ. éd. 2. IL p. 732. Reich. icon. I. c. 6Ô4. 

Urtica dioica foliis oblongo - cordatis Gmel. fl. Sib. III. p 30. 
/3. angustifolia inermis foliis oblongo-lanceolatis , basi 
subcordatis acuminatis cauleque asperiusculis, setis uren- 
tibus destitutis. 

Urtica angustifolia Fisch. in litt. — ejusd. e Hornem. hort. 
Hafn. suppl. p. 167? 

Varietatem peculiarem ab Urtica dioica angustifolia altaica, 
nisi speciem propriam sistit, nam distinguitur non solum fo • 
liis adhuc angustioribus longioribusque, sed etiam defectu 
setarum urentium. 

In hortis oleraceis et in ruderatis prope Ircutiam et hinc inde 
provenit; /3. in pratis sylvaticis humidiusculis, praesertim 
regionis transbaicalensis multo copiosius crescit. Floret 
aestate % . 91 

1012. Urtica urens Linn 

Foliis oppositis ovato-ellipticis inciso-serratis cauleque 
setosis; floribus monoicis glomerato-spicatis: spicis axilla- 
ribus geminatis petiolo brevioribus. Ledeb. I. c. p. 636. 

Urtica lirons Linn. sp. 1396. — Spr. syst. veg. 111. p. 840. — 
Ledeb. fl. Alt. IV. p. 241 . — Koch syn. fl. Germ. éd. 2. II. 
p. 732. — Reich. icon. fl. Germ. XII. t. 662. f. 1320. 

Urtica androgyna foliis ovalibus Gmel. fl. Sib. III. p. 50. 

In cnltis et ruderatis prope ïrcutiam hinc inde inveni. Florcl 
aestate et in autumnum usqne. o . 

1013. Urtica caxnabina Linn. 

Foliis 3, 5 partitis: laciniis acutis incisis, petiolis cau- 
leque elato setosis; spicis paniculatis axillaribus erectis. 
Ledeb. fl. Ross. I. c. p. 638. 

Urtica cannabina Linn. hort. Ups. 282. — Spr. syst. veg. III. 
p. 841. — Ledeb. fl. Alt. IV. p. 241. 

Urtica foliis oppositis 3 partitis incisis Gmel. fl. Sib. III. 
p 31. 

Urtica foliis profunde laciniatis , semine Lini. Amm. Ruth. 
p. 173. 

Variât spicis petiolos excedentibus et brevioribus. Inter spe- 
cimina ab amie. Kar. et Kir. m montibns Altaicis Tarba- 
gatai lectis adsunt duo sterilia ramis brevibus numerosis 
praedita, foliis multo brevioribus et respectu longitudinis 
latioribus , minus profunde partitis , imo indivisis. An 
monstrositas? 

Ubique in cultis, ruderatis atque lapidosis vulgatissima. Flo- 
ret julio et augusto % . 

341. PARIETARIA Linn. yen. n. 1152. 

Endl. gen. n. 1885. — Reich. icon. pi. fl. Germ. XII. 

t. 651. 

Flores monoici, plures involucro communi ciocti. Masc. 
perigonium 4, 5 partitum. Stamina 4, 5 perigonii laciniis 92 

opposita. Filamenta filiforniia, primum indexa, sub anthe- 
si elastice prosilientia. Antherae introrsae biloculares, dor- 
so affixae. Ovarii rudimentum stipitatum, ovulo inani foe- 
tum. Fem. Perigonium ventricoso-tubulosum, limbo 4 den- 
tato, dentibus subaequalibus vel duobus oppositis minori- 
bus. Ovarium liberum, sessile, ovatum, uniloculare. Ovu- 
lum unicum, sessile, ovatum, basilare, orthotropum. Sty- 
lus terminalis, brevissimus vel nullus. Stigma capitato - 
penicillatum vel lineare, unilatérale, villosum. Caryopsis 
perigonio inimutato arido vel carnosulo, interdum compres- 
se) et alato cincta. Semene basi erectum. Testa membrana- 
cea tenuissima. Embryo in axi albuminis carnosi antitro- 
pus. Cotyledones ovatae planae. Radicula cylindrica supe- 
ra. Ledeb. fl. Ross. III. if. p. 638. 

1014. Parietaria micrantha Ledeb. 

Caulibus caespitosis flaccidis ramosissimis foliisque sub- 
cordato - ovatis suborbiculatisve acutiusculis integerrimis 
pilosiusculis; pedunculis bifidis; involucris 7 phyllis 3 flo- 
ris: foliolis oblongo-linearibus. Ledeb. I. c. p. 640. 

P. micrantha Ledeb. fl. Alt IV. p. 503. — icon. fl. Ross. Alt. 
M. t. 22. 

Parietaria foliis ex lata basi ovatis, breviter mucronatis, ver- 
ticillis laxissimis. Gmel. fl. Sib. III. p. Si. 

In fissuris rapium ad Baicalem prope Listwenischnaja, ad fl. 
Dschida in transbaicalensibus et caet. Floret julio. o . 

Ordo LXX. CANNABINEAE Blume. 

Flores dioici. Masc. racemosi vel paniculati. Perigonium 
herbaceum 5 pbyllum, foliolis subaequalibus aestivatione 
imbricatis, sub anthesi patentibus. Stamina 5 imo perigo- 
nio inserta, ejusque foliolis opposita. Filamenta filiformia, 
J>revia vel brevissima. Antherae, terminales oblongae bilo- 93 

culares, loculis oppositis, 4 sulcae, muticae vel connectivo 
excurrente apiculatae, longitudinaliter déhiscentes. Fem. 
spicato - glomerati, unibracteati vel amentacei: bracteis fo- 
liaceis plurifariam imbricatis, bifloris. Perigonium mono- 
phyllum, ovarium amplectens vel complicato-convolutum, 
basi ventricosa ovarium includens. Ovarium subglobosum 
vel ovatum, compressiusculum, uniloculare. Ovulum uni- 
cum, e basi loculi erectum, orthotropum. Stylus termina- 
lis, brevissimus vel nullus. Stigmata 2, elongato-filiformia 
vel subulata, pubescentia. Caryopsis unilocularis bivalvis 
indehiseens, laevis vel achaenia glanduloso-resinosa, peri- 
goniis demum increscentibus strobilum membranaceum for- 
mantibus inclusa. Semen unicum erectum. Testa tenuissima 
membranacea, umbilico basilari, endopleura carnosula, al- 
bumen mentiente. Embryo exalbuminosus, uncinatus vel 
spiralis. Cotyledones rectae, vel spiraliter convolutae, ra- 
diculae superae incumbentes. Ledeb. fl. Ross. I. c. p. 633. 

342. CANNABIS Linn. gen. il 15. 

Endl. gen. n. 1890. — Retch. tcon. fl. Germ. XII. t. 655. 

Flores dioici. Masc. racemosi. Perigonium 5 phyllum. 
Stamina 5. Antherae pendulae biloculares, Fem. spicato- 
glomerati, uoibracteati. Perigonium monophyllum , com- 
plicato - convolutum , basi ventricosa ovarium includens. 
Ovarium subglobosum uniloculare. Stylus brevis termina- 
lis. Stigmata 2 elongato-filiformia. Caryopsis unilocularis 
bivalvis indehiscens. Semen erectum uncinatum. Testa viri- 
dis , tenuissime membranacea , umbilico colorato notata. 
Embryo exalbuminosus, heterotropus uncinatus. Cotyledo- 
nes incumbentes, dorso convexae. Radicula longa, umbi- 
lico opposita, supera. Ledeb. I. e. 94 

1015. Cannabis sativa Linn. gp. 4437. 

Spr. syst. III. p. 903. — Koch syn. fl. Germ. éd. i. IL 
p. 733.—Ledeb. fl. Alt. IV. p. 294.—ejusd.fl.Ross.l.c. 

Cannabis foliis digitatis. Gmel. fl. Sib. III. p. 404. 

C. erratica montana procera Daurica folio minore , semine 
lupulino simili parvulo guttato. Mess, apud Amm. Ruth. 

p. 174. 

Herba altissima foliis inferioribus oppositis , superioribus 
alternis, digitatis, laciniis grosse serratis. Praeter fructus 
parum minores a planta ubique culta non distinguenda. 
Superficies caryopsidis non guttata, sed tenuiter reticulata. 

Ad radiées rupium prope Selenginsk, Kiachta, in Dahuria et 
caet. Floret julio. g . 

Ordo LXXI. ULMACEAE Mirb. 

Flores hermaphroditi vel rarius abortu polygami. Peri- 
gonium calycinum liberum turbinato-campanulatum: limbo 
erecto 4 — 5 vel rarius 8 fido: lobis aestivatione imbricatis. 
Stamina perigonii basi inserta, ejusque lobis numéro aequa- 
lia et opposita, rarius plura. Filamenta filiformia libéra. 
Antberae biloculares, dorso connectivi dilatati, paulo supra 
basin affixae. Germen liberum e carpidiis duobus confla- 
tum , carpidiorum marginibus introflexis dissepimentum 
constituentibus biloculare, Tel iisdem axin baud attingenti- 
bus uniloculare. Ovula in loculis solitaria , septo prope 
apicem affixa vel in ovario uniloculari apici cavitatis ap- 
pensa, anatropa. Styli duo, carpidiis continui divaricato- 
patentes, intus juxta totam longitudinem stigmatosi. Fruc- 
tus basi perigonio persistente stipatus , membranaceus , 
samaroideus vel coriaceus , laevis vel squamulosus, abortu 
unilocularis monospermus. Semen pendulum. Testa mem- 
branacea , rhaphe elevata laterali ad cbalazam apicalem 
procurrente notata. Albumen nullum. Embryo ortbotropus. 95 

Cotyledones planae. Radicula verticem fructus spcctans. 
Ledeb. fil. Ross. III. IL p. 64Ô. 

343. ULMUS Linn rjen n. 516. 

Endl. yen. n. 18Ô0. — Rcich. icoh. fl. Gcrm. XII. 
/. 660—666. 

Flores hermaphroditi. Perigonium membranaceum , tur- 
binatum vel campanulatum, 3 — 9 lobum. Stamina perigonii 
lobis numéro aequaiia, ejusdem fundo iuserta. Filamenta 
filiformia. Antherae aestivatione introrsae. Germen brève 
stipitatum, ovale vel ovatum, compressum, i — 2 loculare; 
loculo altero plerumque minore, saepius vacuo. Ovulum 
unfcum , ex apice cavitatis pendulum , anatropum. Styli 
duo, lineari-laneeolati, acuti, patentes, intus stigmatosi. 
Samara elliptica, lenticulari compressa, peripterygia,mono- 
sperma: ala membranacea reticulata, loculo latiore, apice 
in lobos 2 intus stigmatosos producta. Semen pendulum, 
integumento membranaceo, tenerrimo. Embryo exalbumi- 
nosus reclus. Gotyledones obovatae vel ovales, plano-con- 
vexae, laeves, basi cordato-bilobae, apice integrae. Radi- 
cula brevis supera. Ledeb. I. c. 

Sectio DRYOPTELEA Spach ami. des se. nat. 2 ser. XV. 

p. 361. 

Flores 3 — 7 andri (plerumque 4 — 5 andri) brève pedi- 
cellati, in glomerulos densos subglobosos aggregati. Sama- 
ra glabra vel puberula, baud ciliata. Pedicelli fructiferi 
samaris breviores, nutantes. 

1016. Ulmus pumila Linn 

Foliis basi subaequalibus ovato - îanceolatis , ramisque 
laevibus; floribus breviter pedicellatis; perianthii turbinato- 
cyathiformis lobis 4 — 5 obtusis ciliatis; samaris obovatis, 

7 96 

basi plus minus attenuatis; disco seminigero emarginaturae 
fundo subcontiguo. 

U. pumila Linn. in Planch. monogr. ann. des se. nat. série 3. X 
p. 260. — Pall. fl. Ross. I. p. 76. t. 48. f. A. B. C. — 
Spr. sijst. veg. I. p. 931 . 

Ulmus humilis Amm. Ruth. n. 260. — Gmel. fl. Sib. III. 
p. WS. n. 82. 

Folia floresque minores quam in affini U. campestri L., quae 
praeter haec signa potissimum recedit lobis perianthii midis 
eciliatis. Folia saepe simpliciter serrata, rarius bine inde 
biserrata 

fi. suberosa, ramts alaio-suberosis, foliïs biserratis, bast 
saepe inaequalibus, tactu valde asperis. 

In montosis lapidosis transbaicalensibus atque in Daburia ad 
fl. Sebilka, prope pagum Biankina. Varietatem /3, quae forte 
propria est species seu ad U. campestrem referenda legi ad 
pagum Biankina, simul cum forma communis, speciminibus 
jam defloratis. Similem floribus foliisque nondum evolutis 
e China boreali possideo Floret majo, junio. % . 

Ordo LXXII. SAL1G1NEAE Juss. 

Flores dioici, in amenta in ramulis terminalia dispositi, 
singuli sessiles vel breviter pedicellati, bractea menibra- 
nacea persistente, intégra vel lobata sutïulti. Masc. peri- 
gonium nullum. Torus in glandulam, annulum vel urceo- 
lum oblique truncatum tumens. Stamina e centro tori ex- 
serta, duo vel saepissime plurirna. Filamenta filiformia li- 
béra vel saepius basi aut juxta totam longitudinem mona- 
delpha. Antberae biloculares basifîxae: loculi oppositi pa- 
ralleli, connectivo obliterato contigui» longitudinaliter déhi- 
scentes. Ovarii rudimentum nullum. Fem. Perigonium 
nullum. Torus glanduliformis vel urceolatus. Ovarium li- 
berum, sessile, e carpidiis 2 rarius 3 conflatum, carpidio- 
rum marginibus valvatim connatis, vel plus minus inflexis. 97 

nec tamen axin idealem attingentibus uniloculare. Placen- 
tae lineares brèves, carpidiorum a\i prope basin adnatae. 
Ovula plurima adscendentia anatropa. Styli 2 brevissimi, 
plus minusve iuter se conuati, singuli stigmate 2 — 3 lobo 
terminati , (rarius stigmala 3). Capsula uniloeularis 2 
(rarius 3) valvis, polysperma: valvulis apiee solulis, demum 
revolutis, basi medio seminîferis. Seinina plurima erecta 
mini m a. Testa membranacea. Umbilicus basilaris truncatus. 
Funiculus brevissimus crassus in eoinam lanuginosam ad- 
scendentem, totum semen obvolventeni iatiscens. Albumen 
nullum. Embryo ortbotropus. Cotyîedones plano-convexae 
ellipticae. Radicula minima, basin fructus spectans. Ledeb. 
fl. Ross. III. IL p. 596. 

344. SALIX Linn. gen n. 1098. 

Endl. gen. n. 1903. — Reich. icon. fl. Germ. XI. 
t. 551—613. 

Flores dioici amentacei. Masc. amenti bracteae iudi- 
visae. Perigonium nullum. Torus glandulaeformis. Stamina 
2 — 3 — 5 vel rarius plura. Filamenta libéra vel basi cobae- 
rentia, rarissime in columnam connata. Fem. Amenti brac- 
teae indivisae. Ovarium uniloculare. Ovula in placentis 
prope basin parietalibus plurima anatropa. Stylus brevissi- 
mus. Stigmata 2 biloba. Capsula uniloeularis bivalvis: 
valvis prope basin medio seminiferis. Semina plurima 
erecta comosa. Embryo exalbuminosus ortbotropus. Radi- 
cula infera. Ledeb. I. c. 

Sectio 1. FRAGILES Koch comm. Erlang. 1828. p. 13. 

Amenta lateralia pedunculata: pedunculo-foliato, gem- 
mis destituto. Bracteae concolores , luteo - virides, ante 
fructus maturitatem deciduae. Stamina 2 — 10. Ovaria 

V 98 

glabra vel pilosa, brevius vel longius pedicellata. — Arbo- 
res aut frutices altiores. — Ledeb. I. c. 

1017. Salix pentandra Linn. 

Kamis annotinis glabris, foliis ovato-ellipticis oblongisve 
vel ovato-lanccolatis acuminatis dense glanduloso-serralis 
glaberriuiis , petiolo superne multiglanduloso ; stipulis 
semicordato - ovatis rectis; floribus tetra - vel polyandris; 
eapsulis ex ovata basi attenuatis glabris breviter pedicella- 
tis , pedicello nectarium bis superante : stylo breviusculo 
vel mediocri, stigmatibus crassiusculis bifidis. Ledeb. I. c. 

S. pentandra Linn. sp. 4442. — Spr. syst. veg. I. p. 400. — 
Pall. fl. Ross. IL p. 83. — Koch syn. fl. Germ. éd. 2. IL 
p. 759. — Tratitv. salie, p. 2 — 4. — Ledeb. fl. Alt. IV. 
p. 234. — Reich. icon. fl. Germ. XL t. 642. 

Salix foliis serratis glabris, floribus pentandris. Gmel. fl. Sib. 
I p. 133. t. 54. f. 4. 

Plantam nostram semper pentandram observavi. 

In bumidiusculis ad fl. Angaram et in insulis hujus fluvii , 
in transbaicalensibus et in Daburia passim. Floret majo , 
junio. t . 

1018. Salix macrolepis Turcz. 

Ramis glabris rubellis; foliis (sub antbesi) breviter pe- 
tiolatis oblongo-lanceolatis superioribus acutis vel acumi- 
natis, a medio ad apicem serrulatis, inferioribus floralibus- 
que (*) obtusiusculis vel brevissime acutatis integerrimis; 
amentis femineis pedunculatis cylindricis, rbachi glabra; 
bracteis nervosis glabris capsulam glaberrimam caesio- 
glaucam aequantibus et amplectentibus ; stylo mediocri, 
stigmatibus bifidis. (*) Id est in periunculo amenti sitis. 99 

Specinrina tantuni feminea cuni capsulis non oninino ma- 
tnris inveni, ad nullam e specierum cognitarum amandanda. 
S. fragili non dissimilis , sed huic bracteae planiusculae 
vix dimidiam longitudinem capsulae atlingentes et rbachis 
tomentosa, a S. alba praeter glabritiem differt bracteis plus 
quam duplo latioribus, denique S. Daviesii Boiss. (e descr. 
hujus Boiss. diagn. pi. or. 7 p. 98) proxinia nostrae vidtv 
tur et nonnisi squamis utiinque rhachique glabris recedit. 
Bami in nostra praeterea multo sunt tenuiores. 

In virgultis Dahuriae subalpinac. Floret majo , Junio. % . 
Frutex 3 — k pedalis. Amen ta laxiuscula cum pedicellis 
la poil, longa pedicellis eapsularum ncclarium duplo 2 — 3 
plo excedentibus; capsulae ex ovata basi oblongne; brac- 
teae concolores luteae. 

Sectio 2. AMYGDALINAE Koch L c. p. 11. 

Amenta lateralia , fructifera peduncuîaia: pedunculo- 
foliato, gemmis destituto. Bracteae concolores luteo-virides 
persistentes. Stamina 2 vel 3. Ovaria pilis tecta vel glabra, 
brevius vel longius pedicellata. — Frutices altiores vel 
arbores. Ledeb. L c. p. 600. 

1019. Salix amygdalina Linn. 

Foliis elliptieo-oblongis, oblongisve vel oblongo-lanceo- 
latis acuminatis serra tis glaberrimis subtus pallidioribus 
vel glaucis; stipulis semicordatis ; bracteis apice glabris; 
floribus triandris; capsulis ovato - conicis obtusiusculis 
glabris pedicellatis , pedicellis nectarium bis terve superan- 
te; stylo brevissimo, stigmatibus horizontaliter divergenti- 
bus, emarginatis. Ledeb. L c. 

S. amygdalina Linn. sp. 4443. — Koch syn. fl. Garni, éd. 
2. II. p. 741. — Reich icon fl. Germ. XL t. 604—603, 

S. triandra Ledeb. fl. Alt. IV p. 237, — Trautiv. de salie, 
livon. in Mèm. de la Soc. des nat, de Mosc. VIII, p 568. 100 

a. discolor Koch l. c. foliis subtus glaucis. 

S. amygdalina Linn. I. c. Pall. fl. Moss. II. p. 79 

S. Villarsiana Fliigge in Willd. sp. pi. IV. p. 634. Trauttv. 
salie, p. 3 — 13. 

S. Hoppeana Willd. sp. pi. IV. p. Soi. 
fi. concolor Koch l. c. foliis subtus viridibus pallidioribus 
vel subglaucescentibus . 
S. triandra Linn. sp. iU%. Pall. fl. Ross. II p. 78. 

Salix foliis elliptico - lanceolatis utrinque glabris serratis 
appendiculatis Gmel. fl. Sib. I p. loâ. t. 34. f. 3. 

In sabulosis ad fl. Ircut prope pagum Wedenskaja aut 
Wedenstchina, aliisque in locis similibus. Floretmajo. % . 

Planta homonyma in reliquiis Alex. Lehmanni servata, lon- 
ge alia species est, distincta bracteis basi nigro-maculatis, 
caeterum lnteis et stipite capsularum praelongo capsulas 
aequante, bracteas vero duplo superante. 

1020. Salix chlorostachya Turcz. 

Foliis breviter petiolatis glaberrimis subtus glaucis, ra- 
mealibus acutis serratis, floralibus integerrimis 9 saepe ob- 
tusis; bracteis subrotundis parvis vix pedicellum superan- 
tibus apice nigricantibus piloso-barbatis ; capsulis breviter 
pedicellatis ovato-conicis glabris, pedicellis nectarium ae- 
quantibus; stylo longiusculo , stigmatibus bilobis; floribus 
diandris. 

Species propter bracteas apice nigricantes quo ad sectio- 
nem ambigua, e habitu cum S. amygdalina et undulata 
Ehrh. aualogo, huic sectioni associavi. Bracteis minutis 
insignis et ab utraque prae caeteris floribus diandris rece- 
dit. S. hippopbaefolia, mihi ignota, diversa videtur foliis 
sub anthesi angustioribus, bracteis longioribus pedicellum 101 

pluries excedenlibus capsulisque tomentosis. — Folia adul- 
ta et stipulai ignotae. Frutex humanae altitudinis. 

In insulis fluvii Angarae, ad torrentem Chalagum prope Tu- 
ran, in transbaicalensibus et caet Floret majo. % . 

Sectio 3. PRUINOSAE Kock L c. p. 23. 

Amenta lateralia, etiam fructifera sessilia. Bracteae api- 
ce discolores. Stamina 2 libéra. Antherae delloratae luteae. 
Capsulae subsessiles. Arbores vel frutices altiores. Ledeb. 
Le. p. 60/. 

102L SalIX ACUTIP0L1A W . 

Foliis oblongo -lanceolatis vel lineari - oblongis longe 
acuminatis glanduloso - serratis ranmlisque junioribus gla- 
bris; stipulis lanceolatis acutis vel subacuminatis; amentis 
sessilibus, basi foliis parvis squamaeformibus stipatis; cap- 
sulis ovato-conicis glabris subsessilibus; nectario ovarii ba- 
sin superante; stylo elongato, stigmatibus liueari-oblongis. 
Ledeb. I. c. 

S. acutifolia Willd. sp. pi IV. p. 668. — Koch. syn. fl. Germ. 
ecl, 2. H. p. 743. — Reich. icon. fl. Germ. XI. t. 603. 

S. coerulescens Turcz. pi. exs. 

Arbor aut frutex altior, ramis atro purpurescentibus, junio- 
ribus saepissime rore caesio vel coerulescente obductis. 
rarius pallide rubris rore destitutis. Stipulis aogustioribus 
lanceolatis a proxima S dapbnoide distinguitur , hanc in 
territorio florae nostrae non observavi Beatus Ledebour 
verosimititer speciraina tantum florentia S. coerulescentis 
meae vidit, foliis stipulisque nondum evolutis, unde illam 
ad S. dapbnoidem traxit. 

Ubique ad aquas frequens. — Floret aprili, majo. % 102 
Sectio 4. PURPUREAE Koch l. c p. 2â. 

Ameuta lateralia sessilia vel demum pedunculata, pedun- 
culo subfoliato. Bracteae apice atrae vel fusco - purpnreae. 
Stamina 2 ad médium aut ad apicem usque connata. Anthe- 
rae purpureae, defloratae nigrae. Capsulae sessiles vel bre- 
viter pedicellatae. — Arbores vel frutices altiores, Ledeb. 
I. c. p. 602. 

1022. Salix Kochïana Trautv. 

Stamiuibus ad apicem usque connatis; foliis ellipticis vel 
obovato-ellipticis oblongisve acutis integerrimis vel remote 
serrulatis glabris subtus glaucis; stipulis subnullis vel ca- 
ducissirais; amentis pedunculatis, pedunculo foliato; capsu- 
lis ovato - lanceolatis sericeis subsessilibus; nectario bre- 
vissimo; stylo subelongato , stigmatibus subemarginatis. 
Ledeb. I. c. 

S. Kochiana Trautv. salie, p. %L 26. f. 1. 

S. Pontederana Trautv. in Ledeb. fl. Alt. IV. p. 263 (excl. 
syn.). — Turcz. cat. Baie. Dali, n, 4021. 

S. loniceraefolia Turcz. pi. exs. 

Amenta foeminea laxiuscula subcylindrica, aut bre\iora ovata, 

Prope Turan atque in transbaicalensibus non rara v. gr. ad 
fl. Selengam, prope acidulas Pogromezenses et caet. Flo- 
ret majo. % . 

1023. Salix purpurea Linn. 

Stamiuibus ad apicem usque connatis , foliis obovato-ob- 
longis (rarius oblongis versus basin attenuatis) acutis vel 
subacuminatis argute remote serrulatis glabris margine 
planis; amentis sessilibus basi foliis squamaeformibus sti- 
patis; capsulis ovatis sessilibus sericeo - tomentosis; necta- 
rio ovarii basin superante; stylo brevissimo, stigmatibus 
ovatis ellipticisve. Ledeb. I. c. 103 

S. purpurea Idnn, sp. 1442. — Koch. tyn. fl. Germ. éd. '2 
11. p. 744. — Traulv. salie. 24. 

S. monandra Ard. in Spr. syst. veg. I. p. 101. 

S. tenuijulis Ledeb. fl. Alt. IV. p. 262. 

/?. ? foliis angiistis lineari-oblongis, cum peliolis fere semi- 
pedalîbus acuminatis, basi angiislatis , brevi spatio inte- 
gerrimis, dein remole serrulatis; amentis foemineis (for- 
san ob javenlibus causant) brevioribus magisque compac- 
tis„ capsulis brevioribus. 
S. tenuifolia Turcz. cat. Baie. Dah. n. 1020. 

Specimina foeminea cum amentis immaturis et deflorata cum 
foliis adultis possideo, quae ab omnibus a me visis Euro- 
paeis, Songoricis , Persicis et cultis , atque ab icône Rei- 
chenbachiana ficon. fl. Germ. XI. t. Ô8o — 68ôJ recedunt 
foliis quam tempore llorendi erumpentibus tam omnino adul- 
tis angustioribus et longioribus. Petioli foliorum adulto- 
rum basi dilatali. Stipulae subulatae acuminatae cito de- 
ciduae. Forsan propria species. 

Legi hanc varietatem in Dahuria ad ripas fluviorum. Floret 
majo. % . 

J024. S Alix rubra Huds. 

Staminibus ad médium vel rarius ad apicem usque con- 
natis; foliis angusto vel lineari-oblongis elongatis acumi- 
natis serrulatis denticulatisve vel subintegerrimis , margine 
subrevolutis pubescentibus, adultis glabris; ameutis sessili- 
bus basi foliis squamaeformibus stipatis; capsulis ovatis 
sessilibus tomentosis; nectario ovarii basin superante; stylo 
elongato , stigmatibus oblongo - linearibus filiformibusve. 
Ledeb. I. c. p. 603. 

S. rubra Huds. fl. Angl. p. 428. — Spr. syst. veg. I. p. 101. — 
Koch syn. I. c. p. 743. — Trautv. in Mém. de la Soc. des 
nat. de Mosc. Vlll. p 372. — Reich icon fl. Germ. XL 
t. S86. 104 

S. Dahurica Turcz. pi. exsicc. 

A S. purpurea nonnisi stylorum longitudine et stigmatibus 
angustioribus diversa. 

In sabulosis ad fl Irkut prope pagum Wedenskaja atque ad 
ripas fluviorum in transbaicalensibus et in Dahuria. Flo- 
ret majo 6 . 

1025. Salix Ledebouriana Traulv. 

Foliis oblongo-linearibus utrinque attenuatis acuminatis 
vel acutis subintegerrimis glaberrimis utrinque glaucis ve- 
nis utrinque prominentibus; amentis subsessilibus basi foliis 
squamaeformibus stipatis: capsulis subsessilibus ovatis ob- 
tusis subsericeo-villosis demum glabrioribus: stylo nullo, 
stigmatibus sessilibus emarginatis vel integris. Ledeb. I. c. 

S. Ledebouriana Trautv. salie, p. 24 — 25. 

S. pallida Ledeb fl. Alt. IV. p. 261 (excl. syn. Pall.) — 
Ledeb icon. fl. Ross. Alt. M. t 454. 

S. viminalis? et postea S. Sansoniana Turcz. pi. exs. 

In glareosis ad fl. Oka cum amentis foemineis, jam apertis et 
fere dessicatis, mense junio legit Kuznitsow. \ . 

1026. Salix microstachya Turcz. 

Foliis sublinearibus acutis integerrimis vel raro margine 
glandulis raris remotis praeditis, subserratis, supra cane- 
scenti-pilosis subtus sericeis; amentis breviter pedunculatis, 
pedunculo - foliato; staminibus ad apicem usque connatis; 
capsulis sessilibus ovato - lanceolatis; stylo longiusculo, 
stigmatibus sessilibus emarginatis. 

S. microstachya Turcz. cat. Baie. Dah. n. 1015 — Trautv. 
salie, p. 21—22. f. 4. 

S. angustifolia fi. lejocarpa Ledeb. fl. Ross. III H. p. 604. 

Vix varietas S. angustifoliae W. (Wilhelmsianae MB.), 
nam praeter glabritiem capsularum stylum semper longius- 105 

euluiii video, sed apex capsulae interdum attenuatur et a 
stylo vix distinctus evadit , unde stylus brevissimus vel 
nullus plantae nostrae a Ledebourio adscriptus erat. Huic 
affinis est species ab amie. Lessing in deserto Naryn lecta, 
quae vero foliis angustioribus exacte linearibus iutegerri- 
inis glabris, amentis crassiusculis et compactionbus atque 
capsulis majoribus lotfgiu seule pedicellatis puberulis a no- 
stra et a S. \\ ilbelmsiana recedit et magis videtur ad 
S. Ledebourianam accedere. An baec est S. angustifolia 
y. pyenoslacbya. Ledeb. fl. Ross. /. c? 

Sectio 5. VIMINALES Koch syn. éd. 2. If. p. 745. 

Amen ta îateralia sessilia , basi foliis parvis sqoamaefor- 
mibus fulta; fructifera quandoqne breviter peduncnlata, 
foliis minutis parum auctis stipata. Bracteae fuscescentes 
saepius apice alrae. Stamina 2, libéra vel rarius basi con- 
nata. Antberae defloratae luteae. Capsulae sessiles vel bre- 
viter pedicillatae: pedicello nectarium haurî superante. — 
Frutices elatiores , non raro arborescentes. Ledeb. I. c. 
p. 605. 

1027. Salix viminalis Linn. 

Foliis anguste oblongis vel lineari-lanceolatis angustis, 
integerrimis subrepandis vel minute serrulatis, subtus nitide 
sericeis , margine saepius revoîutis; stipulis lanceolato- 
linearibus petiolo brevioribus; capsulis ex ovata basi lan- 
ceolatis tomentosis sessilibus; nectario ovarii basin supe- 
rante; stylo elongato , stigmatibus filiformibus indivisis 
(rarissime bipartitis); pilis bractearum stylo brevioribus. 

S. viminalis Linn. sp. 1448. — Pall. fl. Ross. IL p. 76. — 
Spr. syst. veg. I. p. 40L — Koch syn. fl. Germ: éd. 2. IL 
p. 745. __ Ledeb. fl. Ross. III. p. 605. — Trautv. in Mém. 
de la Soc. des nat. de Mosc. VIII. p. 575. — Reich. icon. fl. 106 

Germ. XL p. 397. (in duabus ultimis stigmata bipartita 
indicata.) 

Salix foliis ex elliptico-lanceolatis integris, subtus sericeis, 
amentis longis et lenuibus. Gmel. fi. Sib. I. p. 162. 

Stirps valde variabilis foliis latioribus et angustioribus, 
supra glabris aut pilis brevibus conspersis , aut pilis lon- 
gioribus copiosioribusque vestitis, vel utrinque sericeis, 
integerrimis, subrepandis aut plus minus serrulatis, brac- 
tearum colore mox nigro-fusco fere atro, mox lutescente 
apice fusco. Sed forte plures species distinctas, in collectio- 
nibus meis variis nominibus designatas, hue defleientibus 
speciminibus completis nonnullorum , praesertim foliis 
adultioribus, conjungere coactus sum. Haec formae, non- 
nullae forsan species sunt: 

a. g e nu in a foliis oblongo-lanceolatis margine planis , inte- 
gerrimis aut subrepandis, superne glabris aut vix pilosius- 
culis; bracteis nigro - fuscis , stigmatibus indivisis. Hue 
synonyma omnia superius adducta, praeter duo ultima. 

Haud rara ad ripas fluviorum Angarae, Selengae et caet. 
Specimina foliis subtus cinereo-sericeis cum amentis foemi- 
neis maturis in rupibus subalpinis prope Tsagan-Gol legit 
Kuznetsow. 

/i. angustifolia foliis adultis auguste lineari-lanceolatis , 
1 — â Un. latis , margine revolutis integerrimis, supra 
glabris vel vix pilosiusculis; bracteis abbreviatis (ère totis 
atris. 
S. linearis Turcz. pi. exsicc. 

S. foliis ex lineari-lanceolatis integris subtus incanis Gmel. fl. 
Sib. I. p. 162. 

Prope Werchneudinsk ad ripas fluvii. Ramulus foliis 
angustioribus. Ramulus foliis angustioribus in tabula 107 

Reichenbachiana citata infcrne depictus banc varietatem 
représentât. 

;/. foliis ut in varietate «, sed jam in foliis non omnino 
adultis manifeste serrulatis , in pagina superiore pilis 
longiusculis obsitis fere sericeis; bracteis abbreviatis ni qro 
fuscis. 

S. nitens Turcz. pi. exsicc. 
In sabulosis ad il. Irkut prope pagum Wedenskaja. Si- 

millimam foliis minus evolutis et in boc statu integerrimis 

ad fl. Selengam prope Werehneudinsk legi. 

ô. foliis ut in praecedente sed amentis praecocibus, id est 
ante evolutionem foliorum nascentibus; squamis fusço 
nigris. 

3. nitens var. Turcz. pi. eœs. 
Prope Ircutiam ad rivulum Kaja. 

e. foliis var. a, margine integerrimis, supra pilis longius- 
culis conspersis, minus tamen quam in y.; bracteis rufis 
capsulas inapertas aequantibus, dein paulo brevioribus. 
S. rufescens Turcz. pi. exsicc. 
Prope Ircutiam. 

3. foliis ulrinque fere aequaliter sericei$ integerrimis, bracteis 
rufescenlibus abbreviatis; stigmatibus plerumque indivisis, 
rarius bipartitis. 
S. splendens Turcz. pi. exsicc. 

In sabulosis prope pagum Wedenskaja atque in insulis Selen- 
gae. — Omnes florent majo. * . 

1028. S Alix STiPDLARis Smith. 

Foliis oblongo-lanceolatis lanceolatisve acuminatis inte- 
gerrimis vel subrepandis subtus sericeo - tomentosis sub- 108 

nitidis; stipulis e basi semicordata lanceolato - linearibus 
acuminatis petiolum aequantibus vel superantibus ; amentis 
sessilibus basi foliis squamaeformibus stipatis; capsulis ex 
ovata basi lanceolatis tomentosis sessilibus; nectario ovarii 
basin superante; stylo elongato , stigmatibus filiformibus 
indivisis; bractearum pilis stigma subaequantibus. Ledeb. 
fl. Ross. I. c. p. 605. 

S. stipularis Smith fl. Bri. IL p. 1069. — Ledeb. fl. Alt. IV. 

p t 266. — Trautv. in Mèm. de la soc. des nat. de Mosc. 

VLIL p 374. — Koch syn. fl. Germ. éd. 2. IL p. 746. — 

Reich. icon. fl. Germ. XL t. 698. 
Prope Ircutiam ad fl. Angaram, in transbaicalensibus et in 

Dahuria baud rara. Floret majo. î . Stipulae saepissime 

falcatae. 

1029. Salix Gmelim Pall. 

Foliis angusto - oblongis acutis basin versus attenuatis 
integerrimis supra incanis subtus argenteo-sericeis; stipu- 
lis semiovatis petiolo multoties brevioribus; amentis sessi- 
libus basi foliis paucis squamaeformibus stipatis; capsulis 
ovatis obtusiusculis tomentosis sessilibus; nectario ovarii 
basin superante; stylo elongato stigmatibus filiformibus bi- 
partitis, bractearum pilis stigma subaequantibus. Ledeb. I. 
c. p. 606. 

S. Gmelini Pall. fl. Ross. IL p. 77. 

S. serotina Pall. itin. III. p 679. app. p. 739. n. 153. t I. 

Nn. — ejusd. fl. Ross. II. p. 77. 

Salix foliis ex elliptico-lanceolatis, subtus sericeis appendi- 
culatis. Gmel. fl. Sib. I. p. 162. 

A praecedente difîert praecipue foliorum forma , capsulis 
brevioribus obtusioribus; stipulis longe minoribus saepis- 
sime nullis , stigmatibus semper bipartitis. An S. crimi- 
nalis Z supra citata ? 

In Dahuria dicitur crescere. Mihi ignota. 109 

Sectio (>. CAPREAE Koch. syn. éd. 2. IL p. 747. 

Ameuta lateralia; llorifera sessilia, basi foliis parvis ful- 
ta, fmctifera plus miimsve pedunculata: pedunculo foliis 
auclis vestilo. Bracteae apice discolores. Antherae deflo- 
ratae lnteae. Capsulae longe pedicellatae: pedicello necta- 
rium duplo saltem superante. Ledeb. //. Ross. I. c.p. 607. 

1030. Salix Serinueana Gaud.? 

Amentis sessilibus arcuatis basi bracteatis; capsulis ex 
ovata basi lanceolatis tonientosis pedieellatis, pedicello 
nectarium bis superante; stylo elongato, stigmalibus bifi- 
dis; foliis lanceolato-oblongis acuminatis crenulatis subtus 
albo - tonientosis rugoso - venosis ; stipulis ovatis acutis. 
Koch. syn. I. c. 

S. Seringeana Gaud. apud Seringe sal. Helv.p. 37.? 

Unicum spécimen ad Angaram legi , cum amentis foemineis 
capsulis non d uni apertis, Europaeis in multis simile, sed 
capsulis apice magis attenuatis bracteisque nigris angu- 
stioribus linearibus discrepans An propria sit species ex 
individuis magis eompletis et numerosis stabiliendum. Flo- 
ret majo % . 

1031 SâLTX FHL0M01DES MB. 

Foliis ovato-oblongis acutiusculis glanduloso-subserra- 
tis pubescentibus subtus tomentoso-canis; stipulis semicor- 
dato-lanceolatis; gemmis cinereo-tomentosis; amentis ses- 
silibus basi bracteatis; capsulis conicis pedicellatis lanugi- 
nosis; stylo brevissimo vel nullo, stigmatibus sessilibus. 
Ledeb. I. c. p. 608. 

S. phlomoides MB. fî. Taur. Cauc. II. p. 413. III p. 628. 

S. acuminata Pall. fî. Boss. IL p. 84. (suad MB.). 

Mihi ignota. Nec S. phlomoidem nec S- cineream inter spe- 
cimina salicum in regionibus, de quibus agitur lectis, in- 
venio A Pallasio in regione Baicalensi indicata \ . 110 

1032. Salix caprea Linn. 

Foliis ovatis ellipticisve vel suborbiculato-ellipticis pla- 
nis recurvato-acuminatis integerrimis vel obsolète repando- 
crenatis subtus glaucis tomentosis; stipulis semicordato - 
reniformibus; gemmis glabris; amentis sessilibus basi foliis 
parvis stipatis; capsulis ex ovata basi elongato-lanceolatis 
tomentosis pedicellatis; pedicello nectarium quater sexies 
superante ; stylo brevissimo , stigmatibus ovatis bifidis. 
Ledeb. L c. p. 609. 

S. caprea Linn. sp. U48. — Pall. fl. Ross. II. p. 8L t 81. 
f, 2. — Spr. syst. veg. I. p. 102. — Koch sijn. L c. p. 750. — 
Ledeb. fl. Alt. IV. p. 268. — Reich. icon. fl. Germ. XI 
t. 577. 

Salix foliis ovatis rugosis, subtus tomentosis, margine undu- 
latis, superne denticulatis. Gmel. fl. Sib. I. p. 1Ô7. 

Ad Angaram et caet. Floret majo. % . 

1033. Salix depressa Linn. 

Foliis obovatis ellipticisve integerrimis vel remote obtuse 
serratis subtus glaucescentibus velutinis pubescentibusve 
vel adultis glaberrimis ; stipulis reniformibus % amentis 
fructiferis pedunculatis , pedunculo foliato ; capsulis ex 
ovata basi elongato - lanceolatis tomentosis pedicellatis , 
pedicello nectarium quinquies superante ; stylo brevissimo, 
stigmatibus ovatis bifidis. Leded. fl. Ross. L c. p. 611 . 

S. depressa Linn. fl. Suec. éd. 2. p. 332. Koch syn. I. c. 
p. 7ëi. — Reich. icon. fl. Germ. XI. t. Ô67. 

S. Starkeana Willd. sp. pi. IV. p. 677.— Ledeb. fl. Alt IV. 
p 274, — Trautv. I. c. p. 378. Turcz. cat. Baie. Bah. 
n. 1032. 
S. confusa Turcz. pi. exsicc. 
/3. livida foliis mox glaberrimis, subtus livido- glaucis. 
S. livida Fellm. ind. Kol. n. 22. 111 

Salix foliis glabris ovatis, serratis, appendicibus latissimis 
Gmel. fl. Sib. I p. 2Ô6. 

Var. a acidulam Pogromezensem inveni , /3 multo frequen- 
tior ad Àngaram , in insnlis hujus lïuvii <»( in transbai- 
ealensibus locis hnmidiiisculis crescit. Varietatem capsulis 
glabris e Songoria retulerunt amie. Kar. et Kir. — 
Floret majo. t . 

103i. Salix fdmosa Turcz. 

Foliis obovatis obtusis repando-serrulatis integcrrimisvo, 
supra viridibus glabris subtus livido-glaucis; stipulis ellip- 
ticis utrinque angustatis serratis; amentis fructiferis pedun- 
culatis foliosis; capsulis ex ovata basi lanceolatis puberulis; 
pedicello nectarium subduplo superante; stylo elongato , 
stigmatibus bifidis. 

S. fumosa Turcz. pi. exsicc. 

S. phylicifolia /3. majalis Ledeb. fl. Ross. p. 612. 

Distincta videtur species a S. phylicifolia Linn. stipulis 
ellipticis basi attenuatis nec cordatis , apice angustatis 
sed obtusiusculis neque in acumen recurvatum productis. 
Statura multo humilior; caules basi procumbentes , parte 
adscendente pede minore. Bracteae nigricantes parvae , 
longe ciliatae , pedunculum tamen superantes. An potius 
ad frigidas revocanda? 

In humidis ad fl. Irkut, prope Turan cum Caragana jubata. 
Initio junii cum amentis foemineis maturis inveni. 

1035. Salix hastata Linn. 

Foliis ovatis vel ellipticis oblongisve glabris serrulatis; 
stipulis semicordatis apice recto; amentis pedunculatis , 
pedunculo foliato; bracteis villosissimis: villo elongato 
mox crispato - contracto ; filamentis glabris; capsulis ex 
ovata basi subulatis pedicellatis glabris; pedicello nectario 
sesquilongiore; stylo elongato, stigmatibus bifidis. Ledeb. 

I. c. p. 612. 

8 112 

S. hastata Linn. sp. U45. — Koch syn L c. p. 752. — 
Ledeb. fl. Alt. IV. p. 272. (excl. synon. nonnul.) — Reich. 
icon. fl. Germ. XI. t. 370. 

S. nigricanti proxima et nonnisi pedicellis capsularum bre- 
vioribus et foliis adultis basi non aut vix contractis ova- 
tis distinguitur. Pili bractearum in amentis omnino ma- 
turis crispantur. Prope Irkutiam ad rivulum Kaja , in 
transbaicalensis atque in Daburia obvia. Floret majo. % . 

S. rbamnifoliam Pall. omitto, nam nullibi plantam descrip- 
tioni respondentem inveni. Synonymon Gmelini a beato 
Ledebour adductum , valde dubium et forsan ad S. cu- 
neatam pertinet. 

1036. Salix pyrolaefolia Ledeb 

Foliis orbiculatis vel ovato-ellipticis glanduloso-serratis 
supra ad costam cum petiolis subpilosis caeterum glaberri- 
mis subtus pallidioribus vel glaucis ; stipulis orbiculatis 
basi cordatis lobis rotundatis; amentis subsessilibus basi 
squamis paucis stipatis; capsulis glabris longe pedicellatis , 
pedicello nectarium ter quaterne superante; stylo elongato, 
stigmatibus integris bifidisve. Ledeb. L c. p. 613. * 

S. pyrolaefolia Ledeb. fl. Alt. IV. p. 270. — ejusd. icon. fl. 

Ross. Alt. M. t. 476. 
S. corylifolia et sabulosa Turcz. pi. exs. et cat. Baie. Dah 

n. 1036. 
Variât saepe in eodem ramo foliis basi ovatis vel subcordatis, 
nervo foliorum viridi vel rubente, ergo varietas a Ledebourio 
indicatae vix admittendae. 
In sabulosis ad ripas fluviorum vulgaris, tam in regionibus cis 
et transbaicalensibus quam in Dahuria. Floret majo. \ . 

1037. Salix myrtilloides Linn. 

Foliis ovatis basi subcordatis vel ellipticis oblongisve in- 
tegerrimis opacis glaberrimis subtus reticulato - venosis ; 
stipulis semiovatis, amentis fructiferis longe pedunculatis, 113 

pedunculo foliato; bracteis glabris ciliatisve; capsulis ex 
ovata basi lanceolatis glabris longe pedicellatis, pedicellis 
nectarium quater vel pluries superante; stylo brevi, stig- 
matibus ovatis emarginatis. Ledeb. I. c. 

S. mvrtilloides Linn. sp. 1446 — Pall. fl. Ross. II. p. 79. 

Spr. syst. veg. I p. 100. — Koch syn. I. c. p. 755. — 
Trautv. I. c. p. 580. — Reich. icon. fl. Germ. XI. t 595. 

Salix foliis subserratis glabris eubdiaphanis, subtus glaucis, 
caule suffruticoso. Gmel. fl. Sib. I. p. 166. 

In humidis prope Irkutiam nec non in transbaicalensibus ad 
acidulam Pogromezensem observât a. Floret majo. t . 

1038. Salix repe.ns Linn. 

Foliis ellipticis oblongisve reticulato-apiculatis margine 
subdeflexis integerrimis vel remote glanduloso-denticulatis 
nitidis subtus sericeis; stipulis lanceolatis acutis; amentis 
sessilibus, fructiferis elliptico-cylindricis breviter peduncu- 
latis, pedunculo foliato, capsulis ex ovata basi lanceolatis 
tomentosis glabrisve longe pedicellatis, pedicello nectarium 
.bis terve superante; stylo mediocri, stigmatibus ovatis bi- 
fidis. Ledeb. I. c. p. 61 â. 

S. repens Linn. sp. 1447. — Koch syn. I. c. p. 734. 

S. fusca Willd. sp. IV. p. 694. — Pall. fl. Ross. II p. 80. 

S livescens Turcz. pi. eœs. 

Ad acidulam Pogromezensem. Specimina a me lecta fructifera 
et partim deflorata satis similia specimini sterili aut deflo- 
rato S. repentis /S fuscae (Reich. icon. fl. Germ. XL t. 390), 
nisi quod folia in nostris sesquies longiora sunt. Folia subtus 
plus minus pubescenti sericea , saepe livida , apiculo in 
paucis recurvo, in aliis rectiusculo. Stipulae desunt. Capsu- 
lae sericeo-tomentosae pedicellatae, pedicello nectarium vix 
duplo superante 

Floret majo \ . 

8* 114 

1039, Salix rosmarimfolia Linn. 

Foliis linearibus vel oblongo-linearibus attenuato-acumi- 
natis margine planis apice rectis integerrimis vel remote 
glauduloso-denticulatis subtus cinereis; stipulis lanceolatis; 
amentis sessilibus; fructiferis subrotundis breviter pedun- 
culatis, pedunculo foliato; capsulis ex ovata basi lanceola- 
tis tomentosis longe pedicellatis , pedicello nectarium bis 
terve superante; stylo brevi , stigmatibus ovatis bifidis. 
Ledeb. I. c. p. 615. 

S. rosmarinifolia Linn. sp. 4448. — Pall fl. Ross II. p. 74.— 
Koch syn. I. c. p. 743. — Reich. icon. fl. Germ. XI. t. $94. 

S. foliis lanceolato-linearibus subtus villosis splendentibus 

Krasch. in Gort. fl. Ingr. p. 458. 
Prope Irkutiam , alibique in locis humidis occurrit. Floret 

majo. t . 

Sectio 7. FRIGIDAE Trautv. in Ledeb. fl. Alt. IV. 

p. <m. 

Amenta lateralia vel rarissime terminalia, rarius sessilia 
plerumque pedunculata, pedunculo foliato gemmis desti- 
tuto. Bracteae concolores, fuscae vel nigricantes vel apice 
discolores. Stamina 2 plerumque libéra, vel parum cohae- 
rentia. Antberae defloratae luteae. Capsulae sessiles vel 
breviter pedicellatae: pedicello nectarium non superante. — 
Frutices humiles ramosissimi. Ledeb. fl. Ross. I. c.p. 616, 

+ Amenta sessilia vel brevissime pedunculata , pedunculo 
aphyllo vel foliis paucis caducis instructo. ibid. 

1040. Salix brevijulis Turcz. 

Ramis novellis puberulis; foliis obovato-oblongis oblon- 
gisve obtusis vel acutiusculis, integerrimis vel serrulatis, 
supra viridibus subtus glaucis, junioribus rariter pilosis, 
adultis glabris ciliolatis; stipulis ovato- lanceolatis serratis; 115 

amentis sessilibus basi foliatis, ovatis dein subcylindricis; 
bracteis fuscis longe pilosis persistentibus; capsulis sessili- 
bus tomentosis ovatis vel ovato-oblongis; stylo longiusculo 
interdum bipartito, stigmatibus bifidis. 

Frutex ramis prostratis lj — 2 pedalis, rami torulosi atroru- 
bentes, vetustiores grysei. Amenta feminea nubilia magni- 
tudine et forma (praeler capsulas sessiles) S. rosmarinifoliae, 
i'ructiferae paulo eloiigantur. Ameuta mascula ignola. Jam 
stipularum forma a speciebus hujus subdivisionis Bagani- 
densi et Taymirensi Trautv. diversa, a S. lanata amentis 
parvis et capsulis tomentosis longe recedit. 

In sabulosis ad ripam Baicalis prope thermas Turkenses. 
Floret majo, junio. s . 

104-1 . Salix lanata Linn. 

Ramis annotinis tomentosis; foliis orbiculato - ellipticis 
oblongisve acutis integerrimis vel serrulatis lanatis vel de- 
mum glabratis subtus glaucis; stipulis ovatis; amentis ses- 
silibus lateralibus terminalibusque ; bracteis apice atris 
longissime aureo-pilosissimis ; capsulis sessilibus vel bre- 
vissime pedicellatis glaberrimis ; stylo elongato integro , 
stigmatibus integris vel emarginatis bifidisve. Ledeb. I. c. 

S. lanata Linn. sp. 1U6. — Pall. fl. Ross. IL p. 82. t. 81. 

f. 1 et 2. — Ledeb. fl. Alt. IV. p. 279. — ejusd. icon. fl. 
Ross. Alt. ill. t. 480. 

S. lanuginosa Pall. fl. Ross H. p. 85.] 

S. cbrysanthos Vahl fl. Dan. t. 4057. 

Speciem hanc primo aspectu dinstinctissimam indumento luteo, 

teste Pallasio regionis transbaicalensis civem frustra quae* 

sivi. 

1042. Salix divaricata Pall. 

Ramis ramulisque divaricatis tortuosis; foliis ovato-lan- 
ceolatis serrulatis glabris vel junioribus pilis adprcssis 116 

paucis vestitis; ameiitis subsessilibus breviterve peduncula- 
tis; capsulis brevissime pedicellatis tomentosis; stylo lon- 
giusculo, stigmatibus ovatis bifidis. 

S. divaricata Pull fl. Ross. II. p. 80.—Ledeb. fl. Ross. III. II. 
p. 625. 

Frutex humilis, ramis prostratis aut potius supra saxa in va- 
riis directionibus distortis, valde lorulosis, lutescentibus 
vel rubicundis, ultimis crassitie pennae anserinae. Stipulas 
in foliis non omnino adultis, baud vidi. Amenta foeminea 
sessilia vel breviter pedunculata, mascula fere semper ses- 
silia. Bracteae ovatae, apice rotundatae, dimidium capsulae 
attingentes, pilis longis longitudine capsulae vestitae. Necta- 
rium obverse triangulare retusum , saepe emarginatum , 
bractea plus quam dupio brevius. Stylus interdum bifidus 
vel bipartitus. Filamenta libéra glabra antberis luteis Est 
certe species Pallasiana et descriptioni ejus respondens et 
in eodem loco crescens. 

In summitatibus alpis Czokondo simul cum S. berberifolia 
Dimidio junii florebat % . 

++ Amenta lateralia pedunculata, pedunculo foliato. (In S Lap- 
ponum amenta interdum sessilia ) 

1043. Salix Lapponum Linn. 

Foliis obloogis ellipticisve acuminatis integerrimis serru- 
latisve, junioribus sericeo-villosis , adultis supra rugosis, 
subtus tomeutosis opacis; stipulis semicordatis apice recur- 
vo; amentis sessilibus, fructiferis subappendiculatis basi 
subfoliatis; capsulis ovato-lanceolatis tomentosis glabrisve 
sessilibus demum brevissime pedicellatis ; nectario pedi- 
cellum superante vel aequante; stylo elongato, stigmatibus 
lioearibus bifidis. Ledeb. I. c. p. 617 . 

S Lapponum Linn. sp H47. — Pall fl Ross. II. p. 82. — 
Trautv. I. c. p. 288. — Reich. icon fl. Germ. XI. t. 372. 

S. arenaria Willd. sp. IV. p. 689 — Trautv. I. e p. 288, 382 — 
Turcz cat. Raie. Dah. n 1042. 1.17 

S. limosa Wahl. fl. Lapp. p. 283. t. 16. f. 4—Spr. syst. veg. II 
p. 103. 

S. (imelini et Gmeliniana Turcz. pi. exs. 

Salix pumila foliis utrinque candicantibus et lanuginosis. 
Gmel. fl. Sib. 1. p. 164. t. 56. f. 1. 

In montibus altioribus Baicalensibus et Dakuricis, atque in 
alpestribus ubique provenit. Floret majo, junio. î . 

lOii. Salix glauca Linn. 

Foliis oblongis ellipticisve integerrimis subtus cinereis 
utrinque sericeo-villosis demum glabrescentibus acutis, in- 
fimis obtusissimis ; stipulis ovatis acutis rectis; amentis 
longe pedunculatis, pedunculo foliato; capsulis ovato-lan- 
ceolatis tomentosis breviter pedicellatis , pedicello necta- 
riura aequante; stylo bifido, stigmatibus elongatis bifidis. 
Ledeb. I. c. p. 618. 

S. glauca Linn. sp. 1446. — Spr. syst. veg. I. p. 103. — Ledeb. 
fl. Alt. LV. p. 480 — ejusd. icon. fl. Ross. Alt. M. t. 468. — 
Trautv. I. c. p. 291. t. ô. — Reich. icon. fl. Germ. XI. t. §74. 

S. arbuscula Pall. fl. Ross. II. p. 80. non 83 ? 

S. elaeagnoides , macrocarpa et melanocarpa Trautv. I. c. 
p. 296, 292, 295. 

Salix pumila foliis ovalibus, obscure serratis, utrinque laevi- 
bus, inferne glaucis. Gmel. fl. Sib. I p. 439. t. 53. f. 4 ? 

Variât trunco erecto et prostrato, foliis utrinque vel subtus 
plus minus sericeis vel utrinque fere glabris, capsularum 
magnitudine et indumento. Ledeb. I. c. Praeter alias notas a 
praecedente staminibus basi pilosis dignoscitur. 

Cum praecedente neque minus frequens. Specimina foliis gla- 
bratis ad torrentem Tessa legit Kuznetsow. Floret majo, 
junio. \ . 

1045. Salix myrsinites Linn. 

Foliis ellipticis oblongisve utrinque acutis vel rotundatis 
plerumque breviter petiolatis tenuissime glanduloso-serru- 118 

îatis vel integerrimis utrinque reticulato - venosis lucidis 
concoloribus demum glaberrimis; stipulis lanceolatis; amen- 
tis longe pedunculatis, pedunculo inferne foliato, superne 
aphyllo; bracteis atris; capsulis sessilibus lanuginoso - vil- 
losis demum brevissime pedicellatis glabratis; nectario ba- 
sin capsulae superante; stylo elongato, stigmatibus lineari- 
bus integris bifidisve. Ledeb. I. c. p. 620. 

S. myrsinites Linn. sp. 1445. — Spr. syst. veg. I. p. 105. — 
Ledeb. fl. Alt. IV. p. 281. — Trautv. I. c. p. 314 — Hich. 
icon. fl. Germ. XL t. 559 et 560. f. 11 93, 1194. 

S. arbutifolia Pall. fl. Ross. IL p. 79. 
S. rectijulis Trautv. I. c. p. 743. 

Salix pumilafoliis ovatis basi serratis Gmel. fl. Sib. 1. p. 160. 

t. 35. f. 2. 
Varietas foliis integerrimis. 

S. Jacquiniana Willd. sp. pi. IV. p. 692. — Trautv. I. e. p. 
300. — Turcz. cat. Baie. Dah. n. 1049. 

Haec sola varietas in subalpinis humentibus alpium Baica- 
lensium et Dahuricarum copiose provenit. Floret majo , 
junio t . 

1046. Salix saxatilis Turcz. 

Foliis lato - ellipticis utrinque acutiusculis glaberrimis 
supra laete viridibus subtus pallidis subglaucis integerrimis 
margine subrecurvo; amentis folio longioribus peduncula- 
tis, pedunculo foliato; capsulis ovato-lanceolatis glabris 

brevissime pedicellatis; stylo stigmatibus 

Ledeb. fl. Ross. L c. p. 6%1 . 

Specimina hujus stirpis, nescio quo casu in collectione 
mea desiderantur et cuinam plantae boc nomen adhibui ob- 
litus sum. Forte ad banc speciem pertinent ramuli masculi 
ab amie. Sczukin ad torrentem Malaia bystraia collecti. 119 

Hi ramuli torulosi rubieundi, foliis non dum bene explica- 
tis glabris subellipticis acutiusculis integerrimis subtus 
caesio-glaucis, staminibus 2 liberis glabris bracteas pilosis- 
simas longe excedentibus, filamentis antherisque purpuras- 
centibus. Hoc ultinio signo planta nostra a S. myrtilloide, 
cui satis similis aliisque hujus tribus facile dignoscitur. 

10V7. Salix berberifolia Pall. 

Glaberrima , foliis obovatis apice rotundatis profunde 
serratis serraturis elongatis acuminatis patentibus vel re- 
curvis eglandulosis rigidis; stipulis quaequaliter incisis vel 
1, 2 dentatis; amentis lateralibus terminalibusque pedun- 
culatis, pedunculo foliato gemmis destituto; bracteis fuscis 
villosis, pilis bractea longioribus; capsulis glaberrimis bre- 
vissime pedicellatis; stylo integro, stigmatibus emarginatis 
bifidisve. Ledeb. I. c. p. 62/ . 

S. berberifolia Pall. itin. III p. 321, U4, 449; app. p. 759. n. 
134. t. Kk. f. 7. — ejusd. fl. Ross. H. p. 84. (excl. icône). — 
Spr. syst. veg. I. p. 101. — Ledeb. icon. pi. fl. Ross. Alt. ill. 
t. 449. f. g—k. 

Salix pumila foliis dense congestis ovalibus cristatis Gmel. 
fl. Sib. I. p. 161. t. 3â. f. 3. 

In summis alpibus Baicalensibus v. gr. Buchat, Czokondo et 
caet, in subalpinis montis Kultukensis. Floret junio. n . 

1048. Salix arbusccla Linn. 

Foliis glabris oblongis vel ovatis basi apiceque obtusis 
breviterque acuminatis remotius densiusve serratis supra 
nitidis subtus glaucis opacis; amentis pedunculatis, pedun- 
culo foliato; capsulis ovato-conicis tomentosis sessilibus de- 
mum brevissime pedicellatis; nectario basin capsulae supe- 
rante; stylo elongato saepe ad basin usque fisso; stigmatibus 
bifidis. Ledeb. fl. Ross. I. c. p. G%%. 120 

S. arbuscula Linn. sec. Laestad , Fries, Hartmann. — Koch 

syn. fl. Germ. éd. 2. II. p. 746. 
S. prunifolia Ledeb. fl. Alt. IV. p. 286. — Turcz. cat. Baie. 

Dah. n. 1048. 

a. Waldsteiniana: serraturae foliorum remoliores, ma- 
gis adpressae, glandula crassiore terminatae, stylus sae- 
pissime profunde divisus. 

S. Waldsteiniana Willd. sp. pi. IV. p. S79. — Trautv. I e. 

p. 312, 
S. arbuscula Reich. icon. fi. Germ. XI t S6L (fig. inferior). 

fi. prunifolia: serraturae foliorum densiores, stylus 6re- 
vior plerumque non fissus. 

S. prunifolia Smith fl. Brit. III. p. 10ô4. — Reich. icon. fl. 
Germ t. 662. 

In alpinis et subalpinis Baicalensibus baud rara , descendit 
etiam in planities v. g. in insulis Angarae lecta. Floret 
majo, junio. % 

Unicum spécimen speciei propinquae et forsan novae mecum 
communicaverunt Kar. et Kir. in alpe Alatau lectum (n 
1968.). Haec differt a S. arbuscula, uti jam bene observavit 
beatus Ledebour foliis utrinque viridibus, ut videtur inte- 
gerrimis, amentis et capsulis majoribus et bracteis quidquid 
longioribus atris subretusis Alia specimina, ibidem lecta et 
sub n. 1970 communicata magis distant et speciem omnino 
peculiarem ostendunt, quae mibi est: 

Salix Karelini. Foliis glabris ovato - ellipticis acutiusculis 
serrulatis utrinque viridibus vel subtus vix pallidioribus 
reticulatis; amentis pedunculatis, pedunculo foliato; capsu- 
lis ovato conicis brevissime pedicellatis glaberrimis bracteas 
oblongo-lanceolatas villosissimas superantibus; pedunculo 
nectarium excedente-, stylo elongato, stigmatibus ovatis bi- 
fidis — Stamina 2 libéra, filamentis basi pilosis, antheris 
luteis. A S. ovalifolia Trautv. (mihi ignota) differt foliis 
apice non obtusis, stigmatibusque bifidis. S saxatilis Turcz. 
e descriptione hu jus plantae affinis sed foliis serrulatis etiam 
recedit. 121 

10W. Salix caesia Vill. 

Foliis oblongis ellipticisve vel oblongo-lanceolatis acu- 
tis, acuminatisque, rarius obtusiusculis, margine plus mi- 
nusve reflexis opacis subglaucis, utrinque viridibus vel 
sublus pilis longiusculis vestitis, integerrimis; stipulis ova- 
tis vel ovato-lanceolatis acuminalis; amentis pedunculatis; 
bracteis fuscis; capsulis sessilibus villosis; stylo integro 
mediocri vel breviusculo, stigmatibus integris bifidisque. 

S. Sibirica Ledeb. fl. Ross. III. II. p. 622. vix Pall. 

a. glabra foliis glabris, janioribiis ciliolatis, amentis ro- 
tundato - ovatis. 

S. caesia Vill. Delph. III p. 768. — Koch syn. éd. 2. II. p. 
758. — Traulv. I. c. p. 50o. — Reich. icon. fl. Germ. XI. 
t. S65. 

S. myrtilloides Willd. sp. pi. IV. p. 686. non Linn. 

S. minuliflora Turcz. pi. eœs. 

/3. pub esc en s foliis junioribus subtus pilis longiusculis ve- 
stitis, adullioribus minus pilosis; amentis oblongo-ellipti- 
cis. 

Habitat a in glareosis ad torrentem Kudim atque in Daburiae 
subalpinis. Specimina var. /3 a Kuznetsowio lecla, loco non 
indicato. Formam foliis obtusiusculis ad fl. Chorma legit 
amie. Stubendorf. Floret majo, junio t 

Tertia varietas a beato Ledebour recepta, quae est S. Sibirica 
Pall., mibi nunquam obvia fuit et certe species valde diver- 
sa altitudine humana atque foliis multo majoribus serru- 
latis. 

Tribus 8. GLACIALES Koch. comm. p. 61 . 

Ameuta terminalia. E gemmina ramorum anni praeteriti 
terminali ramulus novellus prodit , foliis inque eorum 122 

axillis genuinis, sequente anno sese evolventibus vestitus, 
cujus apici amentum impositum est. Amenta itaque pedun- 
culo folioso persistenti insident, quo ramus continuatur. — 
Frutices pygmaei, saepe trunco subterraneo repente prae- 
diti vel in ramos terrae adpressos radicantes divisi. Ledeb. 
fl. Ross. LU. IL p. 623. 

1050. Salix reticulata Linn. 

Foliis longe petiolatis suborbiculatis ellipticisve obtusis 
aut breviter apiculatis retusisve basi rotundatis (rarius sub- 
cordatis, rarissime cuneatis) integerrimis margine revolutis 
supra rugosis sublus glaucis reticulatis demum glabris aut 
subtus villosis; capsulis ovatis tomentosis subsessilibus; 
nectario basin capsulae superante; stylo brevi vel subnul- 
lo, stigmatibus bifidis. Ledeb. I. c. 

S. reticulata Linn. sp. U46. — Spr. syst. veg. I. p. 106. — 
Koch syn. éd. 2. II. p. 738. — Pall. fl. Ross. II. p. 83. — 
Ledeb. fl. Alt. IV. p. 29L — Reich. icon. fl. Germ. XL t. 337. 
f. H 84. 

a. glabra: repens foliis demum glabris, 

/3. villosa: suberecta, ramis foliisque subtus villosis. 

S. vestita Pursch fl. Am. sept. IL p. 610. — Reich. I. c. t. 360. 
t. 410. f. 1193. 

Varietas « in rupibus alpibus Nuchu - Dabau , /3 in lateri- 
bus sylvosis alpis Kawoeta legi. Floret junio. n . Spécimen 
huic stirpi proximum foliis basi crenatis et stigmatibus lon- 
giusculis discrepans inter Jakutiam et Oehotiam legit Kuz- 
netsow, alia e Kamczatza et insulis Kurilensibus possideo. 

1051. Salix cuneata Turcz. 

Foliis petiolatis ellipticis vel obovato-ellipticis, basi lon- 
ge attenuatis, integerrimis vel serrulatis, obtusis vel acu- 
tiusculis, subtus pallidis subglaucis, junioribus albo-pilosis, 123 

adultis glaberrimis; capsulis ex ovata basi lanceolatis gla- 
berriinis breviter pedicellatis, pedicellis diamctrum capsulae 
subaequante; stylo brevi, stigmate subemarginato. 

S. cuneata Turcz. pi. ex. — Ledeb. fl. Ross. I. c. 

In alpe ad fl. Gremiaczaja, prope Barguzinsk. Floret junio, 
julio. % . 

Truncus plantae Baicalensis crassitie digite minoris, ramos 2, 
4 pollicares emittens; foliis cuneato- oblongis integerrimis 
Specimina a Kuznetsowio inter Jacutiam et Ochotiam lecla 
habent folia basi minus attennata vel acutiuscula et serru- 
lata, vel formae foliorum S. reticulata similia, longius pe- 
tiolata integerrima, talia etiam in viciniis Udskoi Ostrog de- 
cerpta possideo. Denique specimina ab amie. Lessing in 
summis montibus Uralensibus (Mustag) lecta et nomine S. 
eriolepidis salutata, gigantea pedalia, caeterum ab ultissi- 
mis non distincta. In omnibus et in Lessingianis praesertim 
bracteae villis praelongis obsitae , filamenta basi laeviter 
juncta et antherae luteae. 

1052. Salix retusa Linn. 

Foliis brevissime petiolatis obovatis vel oblongo-cuneatis 
(in var. ô orbiculatis) obtusis retusisve integerrimis vel 
basi glanduloso-denticulatis parallelo-venosis glaberrimis; 
capsulis ovato-conicis glabris breviter pedicellatis; nectario 
pedicellum subaequante; stylo mediocri, stigmatibus bifidis 
linearibus. Ledeb. I. c. p. 624. 

S. retusa Linn. sp. M43. — Pall. fl. Ross. II. p. 83. (excl. syn. 
Gmel.J Koch syn. éd. 2. II. p. 759. Trautv. I. c. p. 303. 

ô. rotundifolia (Ledeb. I. c.) foliis suborbiculatis subemargi- 
natis, basi rotundatis vel subattenuatis; amentis abbrevia- 
tis paucifloris. 

S. retusa /3. genuina Reich. icon. fl. Germ. XI. t. 558. f. 1186. 
S. rotundifolia Trautv. I. c. p. 304. 
Haec varietas in alpibus Dahuricis invenitur. Floret junio. % . 124 

1053. Salix herbacea Linn. 

Foliis orbiculatis ellipticisve obtusis retusisve serratis 
glabris reticulato-venosis utrinque nitidis; amentis pedun- 
culo bifolio; capsulis ovato-conicis glabris subsessilibus; 
nectario pedicellum brevem superante; stylo brevi, stigma- 
tibus bifidis. Ledeb. I. c. 

S. herbacea Linn. sp. Uiâ. — Paît. fl. Ross IL p. 8S. — 
Spr. syst. veg. I. p. 10 î. — Bunge enum. Alt. p. 86. — 
Koch syn. fl. Germ. éd. 2. H. p. 7S9.-~Reich. icon. fl. Germ 
t. ÔS7. f. 1182. 

In alpe Schibet copiose provenit junioque floret % . Spécimen 
unicum ad torrentem Aladscheja legit beatus 3. Kirilow, 
quod a forma vulgari amentis foliisque majoribus, his basi 
cuneato-attenuatis recedens, in caeteris conveniens 

345 POPULUS Linn. gen. ». H23. 

Endl. gen. n. 1994. — Rchb. icon. fl. Germ. XL 
L 61 â — 619. 

Flores dioici amentacei. Masc. Amenti bracteae lacinia- 
tae, fimbriatae. Perigonium torus urceolaris, antice oblique 
productus. Stamina 8 — 12 vel plura. Filamenta libéra. Fem. 
Amenti bracteae ut in mare. Perigonium torus urceolaris, 
antice longior. Ovarium uniloculare. Ovula in placentis 
prope basin parietalibus plurima, anatropa. Stylus brevis- 
simus. Stigmata 2 vel 3 elongata, bipartita. Capsula unilo- 
cularis 2 — 3 valvis: val vis prope basin medio seminiferis. 
Semina plurima erecta comosa. Embryo exalbuminosus 
orthotropus. Radicula infera. 

Sectio 1. LEUCE Reich. fl. excurs. p. 113. 

Turiones tomentosi vel pubescentes. Stamina 4 — 8 e 
Amenti bracteae pilosae. 125 

1054. Populos tremula Linn 

Foliis suborbiculatis dentatis utrinque ramulisque gla- 
bris , ramorum radicalium et plantarum juniorum birtis; 
bracteis arnenti feminei digitato-incisis dense villoso-ciliatis; 
capsulis bivalvibus basi squamula cupulaeformi glabra 
cinctis. Ledeb. fl. Ross. III. II. p. G 21. 

P. tremula Linn. sp. 1464. — Pall. fl. Ross. I. p. 63. — Spr. 
syst. veg. II. p. 2i4. — Ledeb. fl. Alt. IV. p. 296. — Koch 
syn. fl. Germ. éd. 2. II. p. 739. — lieich. ic. fl. Germ. XI. 
t. 618. 

Populus foliis subrotundis, dentato-angulatis, utrinque glabris. 

Gmel. fl. Sib. p. loi. 

In sylvis ubique frequens. Floret aprili, majo. c 

Sectio 2. TACAMAHACA Spach in ann. des se. nal. 
Ser. 2. XV. p. 28. 

Turiones glabri vel pubescentes, viscosi. Stamina 12-30. 
Amenti bracteae fimbriato-lacerae, glabrae aut parce pilo- 
sae. Folia discolora. Petiolus subcylindricus , baud com- 
pressas, supra canaliculatus. Gapsulae 3 valves. 

1055. Populus suaveolens Fisch. 

Ramis cylindricis; foliis ovatis ellipticisve basi rotundatis 
vel cordatis acuminatis glanduloso-serrulatis; stipulis arcte 
adpressis; capsulis rugoso-asperis trivalvibus; stylo 3 par- 
tito: stigraatibus late ovatis vel subreniformibus, margine 
involutis, subundulatis. 

P. suaveolens Fisch. mss. e Ledeb. fl. Ross. III. II. p. 629. 

P. balsamifera Pall. fl. Ross. I. p. 67. t. 44. (excl. pi. Alt. et 
hinc f. R.) non Linn. 

Populus foliis ovatis serratis Gmel. fl. Sib. 1. p. 132. t. 33. 126 

Très formas hujus arboris inveni, forsan duas vel très species 
formantes sed propter specimina incompleta , haud tute 
separandae. 

1. Foliis subellipticis subtus flavido-glaucis; petiolis brevissi- 
mis , inferioribus gemmis brevioribus, superioribus illas 
parum superantibus. Ramos, jam fructificatione delapsa ad 
ripam meridionalem Baicalis, prope torrentem Utulyk legi. 

P. pseudo-balsamifera Turcz. cat. Baie. Bah. n. 4033. 

2. Foliis ovatis acuminatis, interdum subcordatis fere conco- 
loribus. Defloratum in Daburia legi; a specimine hortensi 
P. suaveolentis Fisch. (cum amie. auct. communicato) differt 
foliis longe acuminatis concoloribus. 

3. Foliis ovatis manifeste cordatis in acumen brève desinenti- 
bus subtus glaucis; petiolis folio parum brevioribus. In Da- 
huria, mense majo non procul a Czita, specimina florentia 
et deflorata inveni. Folia bujus ad spécimen indicatum 
P. suaveolentis adhuc magis accedunt , sed basi cordata 
discrepant. 

P. balsamifera Turcz. cat. Baie. Bah. n. 4054. 

P. balsamiferam Americanam mibi videre non contigit. 

Ordo LXXIII. BETULACEAE Bartt. 

Flores unisexuales monoici amentacei. Amenta e bracteis 
squamaeformibus pedicellatis formata. Masc. perigonii fo- 
liola 3, interdum aliquis minoribus aucta vel perigonia 
4 partita, pedicello insidentia; stamina 6 — 12 in quavis 
bractea: vel pedicello infra perigonium alternatim affixa, 
vel perigonii phyllis aut laciniis opposita; antherae unilo- 
culares , filamentis per paria cohaerentibus vel biloculares, 
filamentis forte tune ad apicem usque concretis. Fem. 
amentum e bracteis sub anthesi sessilibus formatum; peri- 
gonium nullum; ovarium biloculare loculis uniovulatis; 
stigmata 2 filiformia; pericarpium indehiscens compressum t 
membranaceum vel subcoriaceum, interdum lateraliter in 127 

alam oxpansum 1 — 2 loculare 1 — 2 spermum. Semina 
exalbuminosa, radicula ad hilum versa, cotyledones planae. 
Arbores fruticesve foliis al ternis deciduis. 

3kG. BETULA Linn. gen. n. 10S2. 

Endl. gen. n. f$40. — Spach. rev. bclvl. in ann. des se. 
nat. 2 série XV. p. 184. — Reich. icon. fl. Germ. XII. 
t. 021— 621. 

Masc. Amenti squamae pedicellatae uniflorae, lobulis 
2 sub apice peltiformi superne incrassalo. Perigonium e fo- 
liolis 3 majoribus, adjectis interdum nonnullis minoribus, 
pedicello insidentibus. Stamina 12, infra perigonium sita, 
filamentis per paria connexis, monadelpliiis pedicello brac- 
teae alternatim affîxis (*), antberis unilocularibus. Fem. 
Amentum squamis oblongis, apice dilatatis trilobis, rarius 
integris, basi cuneatis 2 — 3, rarius unifions. Ovarium bi- 
loculare: loculis uniovulatis. Stigmata 2. Nux (unica specie 
excepta) alata unilocularis monosperma. 

1056. Betcjla alba Linn 

Arborea, foliis rhombeo-triangularibus longe acuminatis 
duplicato-serratis glabris; amentis fructiferis longe pedun- 
culatis pendulis, lobis squamarum lateralibus recurvatis; 
nuculis ellipticis ala cinctis nucula ipsa duplo latiore api- 
cemque stigmalum attingente. Ledeb. fl. Ross. III. IL 
p. 650. 

B. alba Linn. sp. 1595— Pall. fl. Ross. I. p. 461. (excl. var.J— 
Spr. syst. veg. 111. p. 8S4. — Ledeb. fl. Alt. IV. p. 241. — 
Koch syn. fl. Germ. éd. 2. IL p. 760. — Reich> icon. fl. 
Germ. XII. t. 625 (*) Alternatio adelphiarum in B. Dahurica pedicello bractea elongato 
praedito valde manifesta, in aliis propter abbreviationem pedicelli et 
approximationem adelphiarum obscura. 

9 128 

Betula foliis acuminatis serratis Gmel. fl. Sib. I. p. 166. (excl. 
var.J. 

Ubique in sylvis vulgaris. Aprili, majo. \ . 

1057. Betula Dahubica Pall. 

Arborea, foliis ovatis acutis acuminatisque imequaliter 
serratis subtus ad costas venasque primarias petioloque pi- 
losis; amentis masculis 2, 3, h nis; staminibus distanter 
alternis; lobis bractearum amenti foeminei lateralibus ro- 
tundatis; nuculis ala cinctis ipsa nucula angustiore. 

B. Dahurica Pall. itin. III. p. %U. nob. 324, 424. t. K. k. f. 
4. a. b. — Ejusd. fl. Ross. I. p. 460. t. 39. f. A.— Spr. syst. 
veg. III. p. 8U. — Ledeb. fl. Ross. III. IL p. 65L 

Betula foliis acuminatis serratis a. epidermide caudicis obscu 
re fusca. Gmel. fl. Sib. I. p. 466. 467. 

Betula cortice scabro hinc inde nigro. Amm. Rut h. p. 79. 

Amenta feminea matura baud vidi, juniora pedunculata obo- 
vato- oblonga, erecto- patentia. A B. alba non solum pilo- 
sitate venarum et petiolorum in foliis adultioribus non eva 
nescente, sed etiam amentis masculis saepissime ternatim 
quaternatimve fasciculatis atque pedicellis amenti masculi 
elongatis, staminumque dispositione manifeste alterna di- 
versissima. Cortice trunci fusco-nitente imo nigricante, nun- 
quam albo e longinquo dignoscitur et incolis i iepoaa 6epe3a 
(betula nigra) audit. 

In Daburia prope oppidum Nerczinsk et ulterius, locis plus 
minus lapidosis. Floret majo, H . 

1058. Betula Gmelini Bge. 

Fruticosa, ramis dense resinoso - punctatis; foliis ovatis 
vel ovatosubrotundis obtusiusculis vel acutis glabris, vel 
cum petiolo parce patentim pilosis; amentis fructiferis erec- 
tis vel cernuis crassiusculis; bractearum lobis lateralibus 
subhorizontaliter patentibus rotundatis, margine superiore 129 

incrassatis, medio Ianccolato - lineari elongato, introrsuru 
curvato; nuculis ellipticis ala aequilata aut vix angustiore 
cincta. 

B. Gmelini Bge enum. Alt. p. 83. in observ. ad B. microphyl- 
lam. — Ledeb. fl Ross. I c. p. 652. — Trautv. imag. fl, 
Ross. p. 19. t 5. 

Rami elongati florentes ante evolutienem foliorum erecti, fruc 
tiferi divaricatim patentes. Alae nncularum versus basin 
angustatae. Syndnymon Gmelini fl. Sib. I. p. 166, 167. n. 82. 
omisi, propter stationem paJudosam dubium. 

In collibus lapidosis siccissimis Dahuriae frequens. Floret 
majo. t . 

1059. Betlla divaricata Ledeb.? 

Ramis divaricatis longissimis resinoso - punctatis; foliis 
ovatis inaequaliter serratis, serratura summa parum pro- 
ductiore acutiusculis subtus ad costam mediam pilis ad- 
pressis raris vestitis, caeterum glaberrimis; amentis fructi- 
feris breviter pedunculatis ovato-oblongis ovatisve; bractea- 
rum basi cuneiformium lobis subaequilongis obtusiusculis 
puberulis, lateralibus oblique truncatis; nuculis late ellip- 
ticis ala aequilata cinctis. 

B. divaricata Ledeb. in fl. Ross. I. c? 

An sit species nostra arborea aut fruticosa mihi ignotum. Nu- 
culae magnitudine praecedentis quam in B. humili duplo 
majores, alae ad basin et apicem angustatae triangulum basi 
excisa représentantes, styli basin non obtegentes. A B. Gme- 
lini bracteis basi longe cuneatis et alarum, forma, a B. hu- 
mili alis et magnitudine nucularum, a B. fruticosa alis basin 
styli non excedentibus diversa. An sit B. divaricata Ledeb. 
aut species propria non statuendum, nam beatus auctor fruc- 
tificationem speciei suae ignovit. 
In regione florae nostrae mihi obvia non fuit, e synon. Gmeli- 
ni si hue rêvera spectat, in rupestribus ad fl. Barguzin cres- 
cit. Spécimen meum ad fl. Ghorma decerpsit amie. Stuben- 
dorf. 

9* 130 

1060. Betula FRUTICOSA Pall. 

Fruticosa, foliis ovatis vel ovato-ellipticis acutis inaequa- 
liter argute serratis utrinque ad nervos petioloque pilosius- 
culis, subtus resinoso-punctulatis (vel epunctatis); rainis 
junioribus resinoso-verrucosis pilosiusculis; amentis fructi- 
feris erectis pedunculo ipsis breviore stipatis; squamis cu- 
neiformibus ioaequaliter trilobis: lobis lateralibus latioribus 
subrbombeis, terminali longiore oblongo; nuculis obovatis 
ala cinctis obcordaîa nucula ipsa subangustiore: auriculis 
ultra médium stigmatum porrectis. Ledeb. I. c. p. 653. 

B. fruticosa Pall. fl,. Ross. I p. 162. t. 40. f. A. B. C. 
(excl. syn. Gmel.) — Koch syn. éd. 2. H. p. 761. (in nota ad 
B. humilem). 

Diagnosis praecipua biijus a B. hnmili Schrank e conforma- 
tione alarum, quarum auriculae ultra médium stigmatum 
porriguntur. Specimina mea Baicalensia punctis resinosis in 
foliis fere destituta, e contra vidi individua Germanica his 
punctis non carere, loborum longitudo etiam variabilis est. 

In turfosis prope Irkutiam, alibique in locis similibus. Floret 
majo. t • 

1061. Betula nana Linn. 

Foliis suborbiculatis obtusis vel transverse latioribus 
truucato-obtusis crenatis, crenis rotundato-obtusis; amentis 
fructiferis erectis sessilibus vel brevissime pedunculatis; 
squamis cuneiformibus trilobis: lobis divergentibus sub- 
aequalibus oblongis; nuculis suborbiculato - obovatis ala 
cinctis nucula dimidio fere angustiore (vel eandem sub- 
aequante.) Ledeb. I. c. 

B. nana Linn. sp. 1594. — Pall. fl. Ross. I. p. 165. t. 40. 
f. D. E. F. G. — Spr. syst. veg. 1 p. $83. Ledeb. fl. Alt. 
IV p. 246.—Reich. icon. fl. Germ. XII. t. 621. f. 4278. 131 

B. pumila folio subrotundo Amm. Ruth. p. 480. 

B. foliis orbiculatis crenatis Gmel. fl. Sib. I. p. 470. 

B. nana et rotundifolia Spach inter se spécifiée non diversae 
et nonnisi ramis laevibus (Europaea) et ramis verrucosis 
(Sibirica) ut varietates eonsiderari possunt. Nuculas ala 
ipsius latitudine cinctas in speciminibus Norvegicis \idi. 

In paludosis subalpinis Daburiae. Floret majo. t • 
347. ALNASTER Spach l. c. p. 483, 200. 

Reich. icon. fl. Germ. XII. t. 62S. (sub alno viridi.) Alni 
sectio Alnaster Endl. gen. suppl. 4. n. 1841 . A. 

Masc. Amenti squamae pedicellatae, lobulis 4 sub apice 
peltiformi superne incrassato. Perigonia e foliolis 12 inor- 
dinatim pedicello insidentibus. Stamina totidem periantbii 
foliolis opposita, antheris bilocularibus. Fem. Amenti per- 
sistentis squamae 4 appendiculatae biflorae. Nuculae ala 
pellucida cinctae. 

1062. Alnaster mridis Spach. 

Foliis ovatis acutis basi rotundatis vel parum angustatis 
glabris vernicosis, supra ad costam mediam venasque pri- 
marias pilis brevissimis birtellis, subtus in axillis barbatis, 
inaequaliter vel subduplicato-serratis , serraturis approxi- 
matis acuminatis; nuculis ellipticis ala suborbiculata, nu- 
cula ipsa subangustiore cinctis. 

Al. viridis Spach l. c. 

Alnus viridis DC. fl. Fr. 3. p. 304. — Koch syn. fl. Germ. 
éd.' 2. II p. 762. 

Alnaster fruticosus Ledeb. fl. Ross. III. II. p. 635. (ex parte.) 

Betula viridis VilL Delph. — Spr. syst. veg. III. p. 855. — 
Turcz. cat. Raie. Dah. n. 4059. 

B. ovata Schrank Ray. FL I. p. 419. 132 

Planta Baicalensi - Dahurica ab Europaea non differt , nisi 
foliis quidquid majoribus et cum icône citata Reichen- 
bacbii bene quadrat. Alnum fruticosam Rupr. non vidi , 
sed possideo spécimen unicum masculum in Kamczatka 
prope Tigil lectum a nostra recedens foliis basi subcor- 
datis ob venulas secundarias elevatas quasi rugosis, costis 
axillisque nudis. An baec est varietas nostrae vel alni 
fruticosae Rupr.? 

In montosis prope Irkutiam, in transbaicalensibus et Dahuria 
frequens. Floret aprili, majo. t . 

348. ALNUS Linn, sp. 

Spach l. c. p. 184, 202. — Endl. gen. pi. n. 1841. 
(excl. alnastro.) — Reich. icon. fl. Germ. XII. 
I 629 — 631. 

Amenti masculae squamae stipitatae triflorae 4 appendi- 
culatae. Flores tetrandri (vel raro 5 — 6 andri). Perianthium 
regulare rotatum 4 partitum (vel raro 5 — 6 parti tum). 
Filamenta brevia. Amenti feminei squamae biflorae 4 ap- 
pendiculatae. Nuculae ala chartacea opaca (intus suberosa) 
cinctae vel apterae , margine incrassato , lato, suberoso. 
Ledeb. I. c. p. 655. 

1063. Alnus inc an a Willd. 

Foliis ovatis vel ovato-oblongis ellipticisve obtusis acu- 
tisve imo breviter acuminatis argute inaequaliter vel du- 
plicato-serratis subtus glaucis ad costam venasque vel un- 
dique hirsuto-pubescentibus ; axillis nudis. 

A. incana Willd. sp. pi. IV. p 33o. — Spr. syst. veg. III. 
p, 848. — Koch syn. fl. Germ. éd. 2. II. p. 762. — 
Spach l. c. p. 206. — Ledeb. fl. Ross. I. c. p. 656. 

Betula- Alnus /3. incana Linn. fl. Suec. n. 861. 133 

B. incana Pall. fl. Ross. I. p. 464. 

Forma communis apud nos non occurrit sed varietates duo 
inveniuntur , primo intuitu distinctae species apparentes 
at formis et varietatibus in aliis regionibus crescenlibus 
cum planta Willdenowiana junguntur. 

1. hirsuta Spach foliis semper obtusis, subtus utrinque bir- 
suto-pubescentibus, supra sparse pilosis. 

A. birsuta Turcz. cat. Baie. Bah. n. 4064. 

Ad fl. Angaram superiorem mense julio amentis fructiferis 
maturis onustam inveni. Vidi specimina culta foliis acutis 
et acuminatis simulque supra pilosis transitum ad formam 
vulgarem demonstrantes. 

2. Sibirica Spach foliis plerumque obtusis, rarius acutis supra 
glabris, subtus ad costam et venas tantum pilosis vel omnino 
glabris. Varietas babitu ad A. glutinosam magis accedens, 
axillis vero nudis distincta. 

A. Sibirica Fisch. in litt. — Turcz. cat. Baie. Bah. n 4065. 

In sylvis Daburiae non rara, nullibi vero in regionibus cis et 

transbaicalensibus, ad boc latus jugi Jablonensis sitis obser- 

vata. Floret majo. t . 

Ordo LXXIV. CUPULITERAE Rich. 

Flores monoici, masculi amentacei. Amentum cylindricum 
vel subrotundum e bracteis (squamis) compositum. Perigo- 
nium vel 4 — 6 fîdum. Stamina 5 — 20 etplura, perigonio 
vel bracteae inserta. Antherae biloculares, birimosae. Fe- 
minei solitarii vel plures, aggregati vel spicati. Perigoniuni 
ovario adnatum limbo denticulato, saepe evanescente. Ova- 
rium 2 — 6 loculare, loculis 1 — 2 ovulatis, ovulis pendulis. 
Stigmata 2 — 6 basi saepe connata. Involucrum varium post 
anthesin excrescens, pericarpia obtegens aut fovens, saepe 
fructum spurium referens. Nux abortu unilocularis mono- 
sperrua. Semen exalbuminosum. Embryo rectus, radicula 
hilum spectante. Koch syn. fl. Germ. éd. 2. IL p. 1 35. 134 

Tribus 1. CORYLEAE Meisn. gen. pi. p. 346. 

Involucrum fructiferum foliaceum vel membranaceum , 
foliolis 2 — 3 plus minus coalitis. 

349. CORYLUS Linn. gen. n. 1074. 

Endl. gen. n. 1844. Reich. icon. t. 636 — 638. 

Flores monoici. Masc. Amenta cylindrica e squamis 
bractealibus imbricatis. Perigonii squamae 2 collatérales, 
bracteis subtus et basi inter se connatis. Stamioa 8, squa- 
marum perigonii suturae versus basin diversa altitudine in- 
serta. Filamenta brevissima filiformia simplicia. Antherae 
ovatae uniloculares, apice setosae. Fem. Gemmae in ramu- 
lis terminales bracteis integris, involucri 1 — 2 flori foliolis 
2 — 3 minutis laceris villosis, basi cobaerentibus. Perigonii 
limbus superus minutissimus denticulatus villosus. Ovarium 
inferum biloculare. Ovula in loculis solitaria, dissepimenti 
apice appensa , anatropa. Stigmata 2 elongata filiformia. 
Nuculae intra involucra magna foliacea , basi tubulosa , 
apice lacera, solitariae ovatae osseae monospermae. Semen 
pendulum : tesla tenuissime membranacea , rbapheos et 
cbalazae vasis percursa. Embryo exalbuminosus orthotro- 
pus, cotyledones ellipticae, plano-convexae, radicula im- 
mersa, supera. Ledeb. I. c. p. 581 '. 

1064. CORYLDS HETEROPHYLLA FtSCll. 

Foliis obovatis inaequaliter serratis , basi subcordatis 
apice trilobis: lobo intermedio subtriangulari acuminato 
breviori et multo angustiori, intermediis subtruncatis inciso- 
serratis; stipulis ovatis obtusis; laciniis fructus campanula- 
tis apice patulis lacero-dentatis; nuce apice basique sub- 
depressa, brevissime apiculata. 

C. heteropbylla Fisch. in litt. — Turc:, cat. Baie. Dah. 
n. joes. — Trautv imag. I. p. (0. t. i. 135 

C. Avellana /5. Dahurica Ledeb. fl. Ross. III. II. p. $88. 

Corylus stipulis ovatis obtusis. Gmel. fl. Sib. I. p. 150. n. 2. 

Nullibi transilum in communem vidi, ideoque ut species di- 
stincta consideranda. 

Ad dextram ripam fl. Argun, contra pagum Olocza in territorio 
Chinensi atque ad fl. Amur. Floret majo. t . 

Tribus 2. QUERCINEAE Meisn. gen. p. 346. 

Involucrum fructiferum coriaceum vel lignescens, cupu- 
laeforme e squamulis conformibus pluriseriatim imbricatis 
et plus minus connatis formatum. 

350. QUERCUS Linn. gen. 1079. 

Endl. gen. n. 1845. — Reich. icon. fl. Germ. XII. 
( , Ml— 150. 

Flores monoici. Masc. aruenta gracilia, pendula ebrac- 
teata. Perigonium calycinum 6 — 8 partitum: laciniis inae- 
qualibus , ciliatis , nonnullis interdum bifidis. Stamina 
6 — 10, perigonii basi circa discum glandulosum inserta. 
Filamenta filiformia simplicia inaequalia. Antherae bilocu- 
lares didymae, loculis suboppositis. Fem. gemmae axillares 
in rhachi communi sessiles, bracteis et involucri uniflori 
squamulis conformibus multiseriatim imbricatis in cupulam 
floris basin recipientem connatis. Perigonii limbus superus, 
sexfîdus vel obsolète denticulatus. Ovarium inferum 3 — 4 
loculare. Ovula in loculis gemina, collateralia, apici angu- 
li interioris appensa, anatropa. Stylus brevissimus, crassus. 
Stigmata loculorum numéro , teretiuscula vel compressa, 
abbreviata , obtusa, erecta vel patula. Nucula ovata vel 
oblonga, coriaceo lignosa, involucro in cupulam lignescen- 
tem indurato cincta vel plus minus inclusa, monosperma. 
Semen pendulum: testa membranacea, tenui. Embryo exal- 136 

buminosus orthotropus : cotyledonibus piano - convexis , 
crassis, carnosis; radicula immersa supera. Ledeb. fl. Ross. 
III. IL p. Ô89. 

1065. Quercus Mongolica Fisch. 

Foliis breviter petiolatis, a basi ad médium cuneato-atte- 
nuatis, a medio dilatatis, parte superiore circumscriptione 
ovata, sinuato-lobatis subtus glaucis glabris, lobis sursum 
versis obtusis muticis , a medio utrinque decrescentibus; 
pedunculis fructus petiolo brevioribus; squamis cupulae 
adpressis; nuce cupulam duplo excedente styli basi apicu- 
lata. 

Q. Mongolica Fisch. in litt — Turcz. cat. Baie. Bah. n. 1064. — 
Ledeb. fl. Ross. I. c. 

Quercus foliis annuis oblongis superne lalioribus , sinubus 
acutioribus, angulis obtusis Gmel. fl. Sib. I. p. 450. 

Arbor non excelsa. Lignum dicitur ab incolis fragile. 

Cum G. beterophylla ad fl. Argun crescit. Floret majo. t . 

Ordo LXXV. ABIETINEAE Ricli. 

Flores monoici aut rarissime dioici, staminibus et squa- 
mis gemmuliferis circa axin communem imbricatis , amenta 
terminalia vel lateralia constituentibus. Masc. Stamina plu- 
rima ebracteata, axi undique inserta, plus minus conferta. 
Filamenta brevissima crassiuscula, superne in connectivum 
squamaeforme erectum vel inflexum producta. Antherae 
nunc biloculares: loculis ovato-oblongis oppositis, connec- 
tivo augusto separatis, eodem producto supera tis, longitu- 
dinaliter dehiscentibus aut rarius transversim ruptis, nunc 
tri-multi loculares: loculis cylindricis, e connectivo supra 
eosdem producto simplici vel duplici série pendulis, sulco 
longitudinali apertis. Pollen globosum. Amenta gemmuli- 
fera. Squamae plurimae, axi plus minus elongato undique 137 

insertae, nudae vel in axilla bracteae liberae aut adnatae 
persistentis aut demum obliteratae sitae. Gemmulae sub 
quavis squama gerainae , ternae vel pluies, collatérales, 
rarissime unica, basi sua versus ejusdem médium adnato- 
insertae, inversae, atropae, libère pendulae autjuxta totani 
longitudinem adnatae, vertice in collum brève mox oblite- 
ratum producto, respectu squamae infero. Strobilus e squa- 
mis seminif'eris lignescentibus vel coriaceis, apice aequali- 
bus vel apopbysi incrassatis, persistentibus vel rarius basi 
solutis compositus , bracteis inter squamas obsoletis vel 
interdum persistentibus easdem velantibus. Semina gemmu- 
larum numéro, bina terna vel plura aut rarissime solitaria, 
sub squamis pro earum receptione excavatis inversa, libère 
pendula vel adnata aut demum soluta. Integumentum co- 
riaceum vel membranaceum, basi latere exteriore, rarius 
toto ambitu in alam membranaceam persistentem et cum 
semine deciduam aut interdum carpopbyllo pertinacius ad- 
haerentem , maturitate a semine solvendam productam. 
Embryo (saepe in eodem semine embryones plures) in axi 
albuminis carnosi antitropus, ejusdem longitudine. Coty- 
ledones 2 — 15, germinatione epigeae aut rarissime bypo- 
geae. Radicula cylindrica, seminis apicem spectans, ratione 
squamae supera. Lcdeb. fl. Ross. III. II. p. 667 . 

Tribus 1. ABIETINEAE VERAE Endl. syn. con.p. 19. 

Squamae dispermae. Semina squamae adnata, demum ab 
illa soluta. Antherae biloculares. 

351. PINUS Linn. gen. n. 1077. 

Endl. gen. n. 1195. — Pinus, larix et abies Reich. icon. 
fl. Germ. XL t. Ô2/—Ô33. 

Flores monoici. Amenta staminigera solitaria vel spicata. 
Stamina plurima, axi inserta. Filamenta brevissima. An- 138 

therae biloculares, connectivo squamulaeformi superatae. 
Amenta gemmulifera solitaria vel conferta. Squamae imbri- 
catae, bractea saepius adnata stipatae. Gemmulae ad basin 
squamarum geminae, squamae adnatae, micropyle deorsum 
spectante lacerobifida. Semina nuculaeformia, basi hinc in 
alam membranaceam persistentem vel rarius semine matu- 
ritate a squama soluto pertinacius cum squama cohaerentem 
producta. Embryo in axi albumiois carnoso-oleosi antitro- 
pus, ejusdem longitudine. Cotyledones 3 — 12, lineares, 
gerrainatione epigeae. Radicula cylindrico-conica infera. 

A. SAPINUS Endl. syn. conif. p. 82. 

Amenta stamioigera axillaria vel in ramulis abbreviatis 
terminalia , solitaria ; gemmulifera terminalia aut rarius 
lateralia. Bracteae sub anthesi squamis semper longiores, 
demum breviores. Strobilus squamis marginem versus atte- 
nuatis, vel una cum seminibus ab axi solutis vel elapsis 
seminibus persistentibus. Semina semper alata. 

I. ABIES Endl. syn. con. n. 89. 

Strobili squamae a rhacbi persistente solutae, bracteis 
exsertis vel inclusis. Folia plana sessilia basi ipsa dilatata 
ramo articulatim imposita , pulvinis decurrentibus saepe 
obsoletis et parum conspicuis, cicatricibus orbicularibus. 

1066. Pinus Pichta Fisch. 

Foliis mulliseriatis sursum curvatis; strobilis sessilibus 
erectis cylindricis; squamis e basi cuneala abrupte dilatatis 
in laminam subquadrangularem, versus apicem rotundatum 
multo latiorem , margine denticulatam ; bracteis sub- 
quadrangularibus mucronatis squama plus duplo breviori- 
bus; fructuum alis utroque margine rectis apicem versus 
paulo latioribus. Ledeb. fl. Ross. III. IL p. 669. n. 3. 139 

P. Pichta Fisch. in Endl. syn. conif. p. 108. 

P. Sibirica Turcz. cat. Baie. Dah. n. 4067. 

Abies Sibirica Ledeb. fl. Alt. IV. p. 202. — ejusd. icon. fl. Ro$$. 
Alt. ill. t. 400. 

In sylvis montosis non rara. Floret majo. % . 

II. PICEA Endl. syn. conif. p. 112. 

Strobili squamae persistentes , bracteis iuclusis. Folia 
sessilia tetragona, pulvinis decurrentibus sursum incrassatis 
a ramulo recedentibus et squarroso-patentibus, cicatricibus 
rhombeis. 

1067. PlNUS ORIENTALIS LitlU. 

Foliis subtetragonis acutis vel acutiusculis ; strobilis 
cylindricis erectis; squamis cuneato-obovatis apice rotunda- 
tis integerrimis extus convexiusculis. Ledeb. L c. p. 611 . 

P. orientais Linn. sp. 4421. — Steven in bull. de la soc. des 
nat. de Mosc. 4858. n. I. p. 48. — Endl. syn. conif. p. 116. 

P. Abies Pall. fl. Ross. J. p. 6. (excl. pi Europ. et synon. 
praeter Gmelini ) 

P. obovata Turcz. cat. Baie. Dah. n. 4068. — Endl. syn. con. 
p. 116. 

Picea obovata Ledeb. fl. Alt. IV. p. 201. — ejusd. icon. fl Ross. 
Alt. ill. t. 499. 

Abies foliis solitariis apice acuminatis Gmel. fl. Sib. I. p. 475. 
Ubique in sylvis bumidiusculis vulgaris. Floret majo. t . 

III. LAR1X Endl. L c. 

Strobili squamae persistentes. Folia sessilia, annua fas- 
ciculata. Pulvini decurrentes, lineares, nec sursum incras- 
sati, toti ramo adnati. Cicatrices rhombeae vel subtriangu- 
lares. 140 

1068. Pinus Ledebodrii Endl. 

Strobilis ovatis, squamis suborbiculatis apice rotundatis 
integerrimis margine incurvatis hinc convexis. Ledeb. fl. 
Ross. I. c. 

Pinus Ledebourii Endl. syn. conif n. 434. 

P. Larix Pall. fl. Ross I. p. 4. (ex parte.) 

Larix Sibirica Ledeb. fl. Alt. IV. p. 204. 

L. intermedia Fisch. in litt. — Turcz. cat. Baie. Dah. n. 4074. 

Ubique in sylvis montosis vulgatissima. Floret majo. t . 

Specimina ab amie. Lessing in sylvosis montis Iremel jugi 
Uralensis et ab amie. Kar. et Kir. in montibus Tarbagatai 
lecta potius ab: P. laricem spectant strobilis quidquid 
majoribus saepe oblongo-ovatis squamisque retusis planis, 
sed pilis rufidis in squamis etiam strobilorum maturorum 
persistentibus et ab hoc recedere videntur Icon Reiehen- 
bachii (icon. fl. Germ XI. t. 53L) a speciminibus supra 
commemoratis et cultis in horto Petropolitano discrepat 
squamis manifeste emarginatis. 

1069. Pinus Dahurici Fisch 

Strobilis ovato-ellipsoideis; squamis latissime ovatis apice 
truncatis simulque emarginatis marginibus planis patenti- 
bus. Ledeb. fl. Ross. L c. p. 613. 

P. Daburica Fisch. in litt. — Turcz. cat. Baie. Dah. ». 4072. 
P. Larix Americana Pall. fl, Ross. I. p. 2. t. 4. f. E. 
Larix Dahurica Trautv. imag. pi. fl, Ross. p. 48. t. 32. 
Strobili ut in praecedente duplo vel triplo minores. 
In sylvis Dahuriae haud rara. Floret majo. % . 

B. PINUS Endl. L c. p. 6. 

Amenta stagiminigera lateralia, in intima ramulorum no- 
vellornm parte congesta , indeque in spicam compositam 141 

disposita. Bracteae sub anthesi distinctae, demum oblite- 
ratae. Strobilus squamis coriaceis vel lignosis, apice apo- 
pbysi dimidiata vel pyramidata vertice umbonata incrassa- 
tis, persistentibus. Semiua alata vel rarius aptera. 

IV. CEMBRA Endl. L e. 

Squamarum apopbysis dimidiato - pyramidata , umbone 
terminali. Semina aptera. Folia quina, rarius quaterna vel 
sena. 

1070. Pinus Cembra Linn 

Foliis quinis rigidis subtus convexis supra carinatis bi- 
sulcatis marginibus carinaque scabris vel laevibus; strobilis 
ovato-ellipsoideis basi impresso-concavis squamis adpressis 
saltem inferioribus sulcatis puberulis vel glabriusculis ; nu- 
culis glabris apteris. 

P. Cembra Linn. sp. 1419. — Pall. fl. Ross. I. p. 3. t. 2. — 
Ledeb. fl. Alt. IV. p. W0. — ejusd. fl. Ross. 111 II p. 673. 

Pinus foliis quinis, cono recto, nucleo eduli Gmel. fl. Sib. I. 

p. 479. 
Pinus sativa cortice fisso , foliis setosis subrigidis et caet. 

Messersch. apud Amm. Ruth. p. 178. n. 257 . 

(5. pumila (Pall. I. c. f. E.—H.) prostrata vel fruticosa assur- 
gens, omnibus in partibus minor. 

Pinus Cembra pumila Cham. in linnaea VI. p. 529, 534. — 
Gmel. I. c. var. I. t. 39. 

Folia margine et carina laevibus in speciminibus Baicalensi- 
bus , Kamczaticis et Kurilensibus a me visis , manifeste 
speciem nostram ab Europaea et forsan Altaica (cujus folia 
non vidi) diversam esse suspicium praebent. Squamae in 
nostris etiam juniores pube destitutae sunt. Conos plantae 
Europeae non vidi. 

In sylvis elevatioribus, /5. in alpibus crescit. Floret majo, 
junio. t • 142 

V. PINASTER Endl. I. c. 

Squamarum apophysis pyramidata , umbone central!. 
Semina alata. Folia gemina. 

1071. Pinus sylvestbis Linn. 

Foliis geminis glaucis strobilos ovato - conicos brève 
pedunculatos subaequantibus vel illis sesquilongioribus; 
squamis dorso tuberculo prominente, saepe retrorsum ha- 
mato. Ledeb. fl. Ross. I. c. p. 674. 

P. sylvestris Linn. sp. 1718. — Rich. conif. p. SS. t. 11. — 
Pall. fl. Ross. I. p. S. t. 2. f. Jj. Ledeb. fl. Alt. IV. p. 199.— 
Koch syn. fl. Germ. éd. %. IL p. 766. — Reich. icon. fl. 
Germ. XL t. 521. 

Pinus foliis geminis, primordaliis solitariis glabris. — Gmel. 
fl. Sib. I p. 478. 

(5. Sibiricà Ledeb. fl. Alt. I. c. strobili basi applanati squamis 
numerosioribus, tuberulo squamarum inferiorum ad strobili 
latus exlerius positarum magis prominentibus pyramidatis: 
angulo interiore porrecto. 

Haec varietas sylvas constituit vastissimas et nullibi rara. 
Floret majo. t . 

Ordo LXXVI. CUPRESSINEAE Rich. 

Flores mouoici vel dioici, staminibus et squamis genimu- 
liferis axi communi insertis, ebracteatis aut rarissime brac- 
tea adnata instructis , imbricatis > amenta terminalia aut 
lateralia constituentibus. Masc. Stamina plurima nuda, axi 
communi inserta subhorizontalia. Filamentum brevissimum 
crassum, in connectivum squamaeforme, excentrice pelta- 
tum productum, connectivi margine superiore angustiore, 
inferiore subtus loculifero: loculis numéro variis, binis 
ternis vel pluribus, parai lelis, discretis, adnatis, ovatis vel 
oblongis, longitudinaliter dehiscentibus. Pollen globosum. 143 

Fem. Squamae paucae, dorso infra apicem saepissime mu- 
cronatae, circa axin abbreviatum uni-pluriseriatim verticil- 
latae vel juxta axin plus minus elongatum undique insertae, 
peltatae. Gemmulae ad basin squamarum vel juxta earun- 
dem stipitem solitariae vel plures, definitae aut rarissime 
indefinitae> sessiles, erectae» atropae, apice aperto incollum 
plus minus longum , foecundatione peracta obliteratum 
producto» Fructus: syncarpium e squamis carnoso-incrassa- 
tis vel lignoso-induratis > arcte conniventibus vel interdum 
etiam coalescentibus , demum ad suturas solutis persistenti- 
bus, drupaceus vel strobilaceus. Embryo in axi albuminis 
carnosi, parci antitropus, ejusdem longitudine. Cotyledo- 
nes 2, rarius 3 — 9 oblongae, obtusae. Radicula cylindrica, 
apice cum albumine concrescens, ratione squamae supera. 
Ledeb. fl. Ross. III. II. p. 619. 

352. 3UNIPERUS Linn. gen. H34. 

Endl. gen. n. 1189. — ejusd. syn. con. p. 1. Retch. icon. 
fl. Germ. XL t. 53%—531. 

Flores dioici aut rarius in ramis diversis monoici. Masc. 
Amenta axillaria vel subterminalia , globosa, nuda vel basi 
Foliis îmbricatis calyculata» Stamina plurima, in axi decus- 
satim opposita vel ternatim verticillata, quadri - sexfariam 
imbricata. Filamenta brevissima, in connectivi processum 
excentrice peltatum , squamaeformem , suboi biculatum , 
membranaceum aut coriaceum, muticum vel mucronatum, 
subtus margine inferiore loculos 3 vel 6 longitudinaliter 
déhiscentes gerentem producta. Fem. Ameuta axillaria vel 
in ramulis lateralibus solitarie terminalia. Squamae gemmu- 
liferae carnosae, sub apice breviter mueronatae, in verti- 
cillis 2 — 3 ternatae vel decussatim oppositae, omnes imbri- 
cation approximatae et plus minus inter se in involucrum 

10 144 

apice pervium coalitae ; extimae breviores stériles , intimae 
basi gemmulam unicam vel duas collatérales gerentes. 
Gemmulae erectae, atropae, micropyle terminali in collum 
brevem producta lagenaeformes. Galbulus e squamis carno- 
sis et e seminibus osseis, distinctis vel rarissime in putami- 
nis speciem inter se coalitis drupaceus, vertice umbilicatus, 
laevis vel tuberculatus, 3, 6, 8 spermus vel saepins abortu 
monospermus. Semina erecta subtriquetra , integumento 
osseo, juxta basin foveolis resiniferis exculpto. Embryo in 
axi albuminis carnosi antitropus , ejusdem longitudine. 
Cotyledones 2 — 3, oblongae, obtusae. Radicula cylindrica, 
supera. Ledeb. l. c. p. 681 . 

Sectio 1. OXYCEDRUS Spach in ann. des se. nat. %. 
ser. XVI. p. 289. 

Semina distincta. Folia ternatim verticillata, haud decur- 
rentia, basi articulata, omnia subconformia, rigida, eglan- 
dulosa, plus minus patentia. Amenta axillaria erecta. An- 
therarum connectivum coriaceum mucronatum. Ledeb. I. c. 
p. 683. 

1072 Juniperus COMMUAIS Liflfl. 

Fruticosa erecta vel arborescens; foliis ternis patentissi- 
mis lineari-subulatis in mucronem pungentem acuminatis, 
supra leviter canaliculatis subtus obtuse carinatis ; galbulis 
ellipsoideo-subglobosis folio duplo vel triplo brevioribus. 
Ledeb. I. c. p. 684. 

i. communis Linn. sp. 1470. — Pall. fl. Ross. II. p. 12. t. 54. 

f. B. C. — Spr. syst. veg. 111. p. 908. — Koch syn. fl. Germ. 

éd. 2. 11. p. 765. — Endl. syn. con. p. 15. — Reich. icon. fl. 

Germ. XI t. 535. f. 1041. 
Juniperus foliis sessilibus patentibus Gmêl fl. Sib. 1. p. 182. 
In pinetis frequons. Floret majo. * . 145 

1073. JUMPERUS NANA W. 

Fruticosa decumbens , foliis ternis incurvatis lanceolato- 
linearibus in mucronem pungentem acuminatis, supra levi- 
ter canaliculatis subtus obtuse earinatis; galbulis ellipsoi- 
deis vel globosis folia subaequantibus. Ledeb. L c. p. 683. 

J. nana Willd. arb. 459. — ej. sp. pi IV. p. 584. — Spr. syst. 
veg III. p. 909. — Ledeb. fl. Alt. IV p 299. — Endl. syn. 
con. p. 45. — Koch syn. L c p. 764 — Reich. icon. fl. 
Germ. XI. t. 535. f. 1042. 

J. comniunis var. saxalilis Dahurîca Pall. fl. Ross. II. p. 42. 
t. 54. f. A. 

In pinetis non rara, in alpes ascendens. Floret majo, junio. $ . 

Sectio 2. SÀBINA Spach L c. p. 291. 

Semina distincta. Folia opposita , ternatim verticillata 
aut rarius sparsa» adnato-decurrentia saepius heteromorpha: 
alia acicularia , plerumque eglandulosa , alia squamae- 
formia, dorso ut plurimum glandula resiniflua notata, dense 
imbricata. Araenta in ramulis lateralibus, saepe brevissimis 
terminalia. Antherarum connectivum membranaceum , mu- 
ticum. Squamae gemmuliferae sub anthesi nonnisi basi con- 
natae. Ledeb. L c. p. 681. 

J0t4. Juniperus Dahurica Pall. 

Foliis nonnullis rhombeis acutiusculis dorso Uniglandu- 
losis quadrifariam arcte incumbentibus, plurimis subulatis 
supra canaliculatis subtus eglandulosis vel rarius obscure 
glandulosis decussatis remotiusculis patulis; galbulis glo- 
bosis. Ledeb. I. c. p. 681 . 

J. Daburica Pall. fl. Ross. II. p 45 t. §5. (excl. syn. Gmel.J — 
Ledeb. fl. Alt. IV p. 299. (excl. syn. Gmel J — Endl. syn. 
con. p. 49. 

W 146 

In Iransbaicalensibiis prope salinas Selenginenses in montosis, 
in Dahuriae rupestribus prope Duczarskoi Zawod et caet — 
Floret majo. -fe . 

J075. Juniperus Sabina Linn. 

Foliis rhombeis acutiusculis dorso uniglanduloso, quadri- 
fariam arcte incumbentibus vel subulatis patulis decurren- 
tibus remotiusculis ; ramulis floriferis femineis racemosis 
abbreviatis incurvis; galbulis globosis apice laevibus basi 
squamulis binis foliorum magnitudine stipatis. Ledeb. I. c. 
p. 681. 

J. Sabina Linn. sp. 4472. Pall. fl. Ross II. p 43. t 36. f. C. D. 
(excl. pi. Taurica) Spr. syst. veg. III. p. 940. — Ledeb. fl. 
Alt. IV p. 298. (ex parte) — Turcz. cat Baie. Bah. n 4076. 
(ex parte) — Endl. syn. con. p. 22. — Koch syn. I. c. p. 763. — 
Reich. icon. fl. Germ. XI. t. $36. f. 4045. 

.1. Lycia Pall. fl. Ross. IL p. 44. t. 66. f 4 . A. 

Juniperus foliis undique imbricatis ovatis obtusis. Gmel. fl. 
Sib I. p. 485. 

Juniperus foliis inferne adnatis, oppositionibus concatenatis 
Gmel. ibid. 

In alpibus, praesertim in regione sylvatica non rarum. Floret 
majo. % . 

1076. Iumperus pseudo - sabina Fisch. et Mey. 

Foliis rhombeis obtusiusculis dorso uniglandulosis quad- 
rifariam arcte incumbentibus ; ramulis floriferis femineis 
fastigiatis rectiusculis, fructiferis incurvis; galbulis ellip- 
soideis vel ovoideis apice laevibus basi squamulis binis 
foliis majoribus stipatis. Ledeb. L c. p. 682. 

I. pseudo - sabina F. et Mey. anim. ad ind. sem. hort. Bot. 
Petr. — Schrenk. enum. pi. nor. II. p. 45. — Endl, syn. 
conif. 24. — Turcz cat. (cum praec. mixtum). 147 

Iiiniperus foliis inferne adnatis, opposilionibus concatenalis, 
baccis monopyrenis Gmtl. fl. Sib. I. p. 183. 

In alpinis et subalpinis crescit, v. gr. inveni in alpe Nucliu- 
Daban. Floret majo, junio S . 

Ordo LXXMÏ. GNETACEAE Lindl. 

Flores in ameuta monoica vel dioica dispositi, vaginis 
vel paleis setaceo - laceris stipati. Masc. vaginula propria 
bifida cincti. Stamen unicum vel plura in columnam con- 
nata. Antherae bi-vel quadriloculares: loculis apice poro 
oblongo dehiscentibus. Fem. Gemmulae sessiles, erectae, 
alropae, integumento praeter membranam nuclei duplici vel 
triplici, extimo ore angusto aperto, intimo in tubum longe 
exsertum, ore obliquo discoideo vel fimbriato lacero, per- 
sistentem vel tandum evanidum producto. Semen integu- 
mento exteriore coriaceo indurato vel carnoso nucumenta- 
ceum vel drupaceum. Embryo in apice albuminis carnosi 
antitropus, cotyledonibus duabus, radicula supera. Ledeb. 
I. c. p. 662. 

353. EPHEDRA Linn. Gen. n. 1136. 

Endl. gen. n. 1804. — (7. A. Mey. monogr. des G ait, 
ephedra. — Reich. icon. fl. Germ. XI. t. 539. 

Flores dioici aut rarius in ramis diversis monoici. Amen- 
ta subglobosa. Staminigera e vaginis decussatis composita. 
Flores e vaginarum axilla solitarii, vaginula membranacea, 
compressa, transversim bifida cincti. Stamina e vaginulae 
fundo solitaria vel plura. Filamenta in columnam apice ra- 
mosam coalita. Antherae terminales 2 — 4 loculares: locu- 
lis apice poro obliquo dehiscentibus. Amenta gemmulifera 
e vaginis decussatis, denuun succulentis vel siccis composi- 
ta, intima gemmulam unicam vel saepius geminas collate- 148 

raies gerente. Gemmulae in vaginae fundo sessiles, erectae, 
atropae, integumento duplici, exterioris ore angusto, inte- 
riore in tubulum longe exsertum, limbo oblique ligulato 
vel disciformi producto. Syncarpium ex amenti squamis 
succulentis vel aridis, semen unicum vel gemina, integu- 
mento exteriore coriaceo indurato nuculaeformia, interiore 
apice tubuloso exserto apiculata gerens. Embryo in axi 
albuminis carnosi antitropus , ejusdem fere longitudine t 
cotyledonibus 2 oblongis , radicula cylindrica supera. 
Ledeb. I. c. 

1077. Ephedra Dahurica Turcz. 

Ramis rectis striatis , secus strias muriculato - rugosis; 
amentis fructiferis (galbulis) ad ramorum articulos breviter 

stipitatis erectis dispermis; involucri ; tubilli brevis 

recti inclusi parte tubulosa limbuni brevissimum multoties 
superante. 

Unicum spécimen hujus fruticîs fructiferum cum paucis amen- 
tis persistentibus ad fl. Schilka, mense julio decerpsi, pro 
forma E. monospermae illam tune babens Sed ab bac specie 
jam amentis bifloris dispermis valde distincta. Tubillus in 
nucula, tegumentum exteriorem seminis formante occultus, 
prope ipsam apicem parum oblique truncatus ideoque limbo 
minutissimo terminatus. Hoc charactere ab Epb. vulgari et 
stenosperma diversa, tamen ulterius e speciminibus magis 
completis et numerosis investiganda. t . 

1078. Ephedra monosperma J. G. Gmel. 

Ramis rectis striatis, secus strias muriculato -rugosis; 
amentis ad ramorum articulos masculis sessilibus, femineis 
breviter stipitatis , defloratis secundis ; antberis subsenis 
subsessilibus; galbulis globosis unifions; involucri vaginis 
3 immarginatis bifidis, intima nuculam subovatam subduplo 149 

excedente; tubilli elongati torti parte tubulosa limbum li- 
gulatum multoties excedente. 

E. monosperma /. G. Gmel. ex Amm. Rut h. p 178 n. 255. — 
C. A Mey. I. c. p. "279. t. 11. — Endl. syn. conif. p. 262. — 
Ledeb fl. Ross III. IL p. 664. 

E monostachya Turcz. cat. Baie. Dah. n 1077. 

Ephedra petiolis saepe pïuribus, amentis solitariis E. mono- 
sperma Gmel. fl. Sib. I. p. 172. t 57. B? et 58. 

In rupestribus et sabulosis ubique frequens. Floret junio. t . Classis IL ENDOGENEAE PHANEROGAMAE seu 
MONOCOTYLEDONEAE. 

Truncus tam medulla centrali, radiisque medullaribus, 
quam cortice vera destitutus, fibris sparsis, per telam cellu- 
losam perductis, constans, in margine prius, quam in cen- 
tre) induratus, hinc basi saepius tenuior, quam apice. Flores 
organis sexualibus instructi, saepissime numéro ternario 
compositi. Antherae sacculis 2 instructae, rarius unilocu- 
lares. Embryo cotyledone unica vel potius cotyledonibus 
alternis praeditus.. — Koch syn. fl. Germ. éd. %. II. p. 
770. 

Ordo LXXVIIL JUNCAGINEAE C. Richard in mém. du 
mus. I. p.. 365. 

Flores in generibus nostris (gerontogeîs) bermaphroditi, 
in Americanis monoici vel dioici. Perigonium inferum he- 
xaphyllum vel sexpartttum, in Lilaea nullum. Stamina 6 
hypogyna, foliolorum aut divisionum perigonii basibus in- 
serta, in Lilaea stamen unicum. Ovaria 3-4-6, singula stylo 150 

libero vel stigmate oblique adnato terminata, supera, basi 
vel per totam longitudinem connata, maturitate ab axi cen- 
trali soluta, vel omnino libéra in spicam disposita, 1 — 2 
ovulata, ovulis erectis. Fructus siccus. Semina exalbumi- 
nosa, testa ab embryone distincta. Embryo homotropus, 
rima laterali, plumulam in germinatione emittente, instruc- 
tus. Flores racemosi, vel spicati. — Ordo e 4 generibus 
formatas, quorum lilaea, pluribus characteribus recedens, 
forsan in posterum separanda. 

35k. TR1GLOCHIN Linn. gen. n. 455. 

Gaertn. II. 26. t. 8â. — Nées jun. icon. gen. fl. Germ. 
fasc. IV. t. 8. — Endl. gen. n. 1039. 

Perigonium hexaphyllum. Stamina 6, antheris subsessi- 
libus. Ovaria 3-6 uniovulata. Styli nulli. Stigmata plumo- 
sa. Capsulae 3-6, axi angulari affixae, basi denique solu- 
tae et angulo interiore longitudinaliter déhiscentes. Flores 
virentes. Koch syn. I. c. p. 773. 

1079. Triglochin maritimum Linn. Scapo foliis semicylindricis carnosulis longiore, fructibus 
ovatis sulcato-angulatis, stigmatibus recurvis coronatis, in 
capsulas 6 secedenlibus. Ledeb. fl. Ross. IV. p. 35. 

T. maritimum Linn. sp. 482. — Kunth enum. III. p. 443. — 
Ledeb. fl. Alt. II. p. 62. — Koch syn. p. 774. 

Triglochin capsulis 6 locularibus. Gmel. fl. Sib. I. p. 72. 
In pratis humidis copiose. Floret junio, julio q. . 151 

1080. ÏR1GLOCHIN PALUSTRE Linn. 

Scapo foliis semicylindricis multo longiore, fructibus li- 
nearibus angulatis basin versus attenuatis, rachi adpressis, 
in capsulas 3 secedentibus. Ledeb. fl. Ross. I. c. 

T. palustre Linn. sp. 482. — Kunth enum. III p. W5. — 
Ledeb. fl. Alt IL p. 62. — Koch L c. 

Triglochin capsulis trilocularibus linearibus. Gmel. fl. Sib. I. 
p. 72. 

Cum priore abundat eodemque tempore floret. 

355 SCHEUCHZERIA Linn. gen. n. 432. 

Nées jun. I. c. fasc. IV. t. 9. — Endl. gen. n. 1040. 

Perigonium profunde 6 partitum. Stamina 6, filamentis 
gracilibus. Ovaria 3-6 biovulata* Stylus 0. Stigma in api- 
ce ovarii extrorsum oblique adnatum. Capsulae divergentes 
inflatae, basi connexae, bivalves Koch L c. 

1081. SCHEDCHZERU PALCSTRIS Linn. Sp. 482. 

Kth. enum. III. p. 1â6. — Ledeb. fl. Ross. IV. p. 37. — 
Scheuchzeria Gmel. fl. Sib. I. p. 13. 

Herba erecta flexuosa, foliis gramineis, basi vaginanti- 
bus, apice porosis ; floribus parvis racemosis virescenti - 
luteolis. 

Ad Baicalem prope ostium fl. Wydrenka, mense julio floren- 
tem, legit amie. Bunge % . 

Ordo LXXIX. ALISMACEAE Juss. dict. des se. nat. 7. 
474. (excl. gen.) 

Flores hermaphroditi vel monoici. Perigonium 6 phyl- 
lum, patentissinrum: foliolis distinctis (rarius ima basi con- 152 

natis); exterioribus calycinis,. persistentibus ; interioribus 
majoribus , petaloideis, marcescentibus, deciduis. Stamina 
6-9-12 vel numéro indefinita r hypogyna (rarius perigonii 
foliolis ima basi inserta) libéra. Filamenta fïliformia. An- 
therae biloculares, loculis parallelis, longitudinaliter dehis- 
centibus. Ovaria numerosa, rarius numéro definita (6 — 8), 
unilocularia, 1 rarius 2 ovulata, in orbem disposita vel 
capitato - congesta, distincta, rarius basi connata. Ovula 
campylotropa. Styli tôt quot ovaria, continui, distincti, 
persistentes. Stigmata simplicia. Carpidia tôt quod ovaria, 
distincta, varius basi connata, stylo persistente instructa, 
exsucca, unilocularia, 1 rarius 2 sperma, indehiscentia» 
Semina uncinato - reflexa : cruribus inferne spectantibus , 
connatis, teretiusculis; exteriore (radiculari) paulo longio- 
re. Testa simplex, tenuis, membranacea. Embryo exalbu- 
minosus, teretiusculus , uncinatus. Radicula infera, hilo 
proxima. Ledeb. fl. Ross. IV. p. 39. 

356. ALISMA Linn. gen. n. 460. (excl. sp.) 

Nées jun. fasc. VI. t. 18. — EndL gen. n. 1041 . 

Flores hermaphroditi. Stamina 6-9-12, raro plura. 
Antherae introrsae, dorso affixae. Ovaria plurima discreta, 
verticillata vel subcapitata, disco piano vel subdepresso 
imposita: ovulo unico basilari. Capsulae discretae. Ledeb. 

I. c. 

1082. Alisma Plantago Linn. 

Scapo verticillato - paniculato ; ovariis introrsum supra 
basin styligeris; carpellis apice rotundati-obtusis muticis, 
dorso 1-2 sulcatis infructum obtuse trigonum congestis; 
foliis cordatis vel ovatis vel anguste oblongis. Ledeb. I. c. 

A. Plantago Linn. sp. 486. — Kunth enum. 111. p. 448. — 
Ledeb. fl. Alt. II. p. 64. — Koch syn. fl. Germ. IL p. 771. 153 

Pamasonium fructu obtuse trigono. Gmel. fl. Sib. 1. p. 77. 

In aquis stagnantibus atque in pratis humidis non rarum. Flo- 
ret julio % . 

357. SAGITTARIA Linn. gen. n. 1067. 

Gaertn. IL 21. t. 84. — Nées jun. gen. pi. fl. Germ. fasc. 
VI. t. 19. — Endl. gen. n. 1042. 

Flores monoici: verticillis superioribus masculis, infimis 
foemineis. Stamina plurima. Antherae extrorsae basi fixae. 
Ovaria numerosa in receptaculo hemisphaerico capitato 
congesta, discreta: ovulo unico basilari. Capsulae capitata, 
membranaceae. Ledeb. fl. Ross. IV. p. 4t. 

1083. Sagittaria sagittaefolia Linn. 

Foliis sagittatis acuminatis, laciniis baseos rectis acumi- 
natis, scapo simplici, corniculis capsularum latitudine illa- 
rum subduplo brevioribus. 

S. sagittaefolia Linn. sp. iUiO. — Kunth enum. III. p. 136. — 
Ledeb. fl. Alt. IV. p. U7 . — Koch syn. I. c. p. 771.— Ledeb. 
fl. Ross. I. c. 

Sagittaria foliis sagittatis acutis. Gmel. fl. Sib IV. p. 207. 

/3. longiloba: foliorum lobis conformibus subaequalibus, 
plus quant tripollicaribus, angustis, acuminatis. 

Propria species, a planta vulgari, ex aspectu valde diversa vi- 
detur, sed \erosimiliter speciminibus intermediis jungitur, 
nam beatus Ledebour, qui hanc plantam e pluribus regio- 
nibus ortam viderit, nostram non distinxit. 

Hanc solam varietatem in paludibus Dahuriae, ad fl. Argun, 
satis copiose crescentem et versus finem julii florentera de- 
cerpsi % . 154 

1084. Sagittaru alpina Willd. 

Foliis oblongis vel lineari-oblongis, basi rotundatîs aut 
cordatis, lobis convergentibus aut divaricatis; corniculis 
capsularum minutis , latitudine illarum multoties breviori- 
bus; scapo simplici. 

S. alpina Willd. sp. pi. IV. p. 440. — Kunth enum. III. p. 
460. — Ledeb. fl. Alt. IV. p. 247. — fl. Ross. I. c. 

S. natans Pall. itin. III. p. 321. app. p. 737. I. G*, f. 3. 

a. submersa foliis natantibus lineari-oblongis, basirotun- 
datis integris (aut in speciminibus locis minus profundis 
crescentibus) foliis brevioribus oblongis, basi saepe lobo 
unico vel duobus, plus minus productis, auctis, cordatis 
vel hastatis. 

fi. emersa foliis emersis sagittatis, id est lobis baseos diva- 
ricatis, terminali saepe duplo tantum brevioribus. Haec 
varietas, neglecto charactere, a magnitudine denticuli cap- 
sularum desumpto, a forma communi Sag. sagittaefoliae 
nonnisi statura minore dignoscitur. 

Crescit <* in lacubus prope Ircutiam, fi in paludibus exsiccatis 
ad fl. Argun. Floret julio % . 

Ordo LXXX. BUTOMACEAE Lindl. introd. éd. % 
p. 335. 

Flores hermaphroditi, regulares. Perigonium hexaphyl- 
lum: foliola biseriata, exteriora 3 calycina, interdum sub- 
colorata, in aestivatione tria interiora petaloidea, decidua 
vel rarissime persistentia , imbricata includentia. Stamina 
plurima, subbypogyna, rarius subdefinita, perigonii foliolis 
exterioribus per paria, inferioribus singilatim opposita; ex- 
teriora in polyandris saepe ananthera. Filamenta filiformia, 155 

libéra. Antberae introrsae biloculares, terminales, loculis 
sublateralibus, longitudinaliter dehiscentibus. Ovaria 6 vel 
plurima, verticillata, unilocularia, inter se distincta, vel 
sutura ventrali aut basi leviter cohaerentia, multiovulata. 
Ovula plurima, placentae parietali, reticulatim ramosae, 
undique affixa, erecta, funiculis brevissimis sustenta, ana- 
tropa vel rarissime sessilia campylotropa. Styli brevissimi, 
rostellares, ovariis continui, distincti, introrsum stigmato- 
si, interdum nulli: stigmatibus tune ovariis extrorsum ad- 
natis. Carpidia ovariorum numéro, distincta, coriacea, sty- 
lis saepissime costrata, plerumque sutura ventrali dehiscen- 
tia, semper unilocularia polysperma. Semina numerosa, re- 
ticulo placentari affixa, erecta, nunc recta testa membra- 
nacea, funiculo brevi et rhaphe umbilicum basilarem cha- 
lazae terminali jungentem percursa, nunc uncinatim incur- 
va, immédiate placentae affixa, testa crustacea, transver- 
sim elevato - rugosa. Albumen nullum. Embryo homotro- 
pus, rectus vel uncinatus, extremitate radiculari umbilico 
admota, basin carpicam spectante. Ledeb. /l. Ross» IV. 
p. 43. 

358. BUTOMUS Linn. gen. n. 807. 

Gaertn. I. 47. U 19. — Nées l. c. fasc. VI. t. 20. — Endl. 
gen. n. 1044. 

Perigoniî foliola persistentia : 3 exteriora subcolorata, 
tria interiora petaloidea. Stamina 9, ovaria 6, ventre co- 
haerentia. Styli rostellares, distincti. Stigma sulciforme 
ventrale. Carpidia 6, coriacea, rostrata, basi cohaerentia, 
sutura ventrali aperta, unilocularia, polysperma. Semina 
parietalia, erecta, testa membranacea, longitudinaliter sul- 
cata. Èmbryo orthotropus, radicula infera. Ledeb. L c. 156 

1085. Bctomus umbellatcs Linn. 

Foîiis ïîneari - elongatis erectis scapum subaequantibus; 
perigonii jfoliolis interioribus exteriora parum superantibus; 
stigmatibus subrecurvis submarginatis. 

B. umbellatus Linn. sp. 332. — Kunth enum. III. p. 46&. — 
Ledeb. fl. Alt. II. p. 93. — Koch syn. p. 773. — Ledeb. fl. 
Ross. I. c. (excl. var. /î.). 

In aquis lente fluentibus, prope Ircutiam alibique baud rarus. 
Floret julio % . 

Folia quidquid angustiora, quam in planta Eufopaeà. Aiithe- 
rae sùbrotundae, basi et apice laeviter emarginatae. Taies 
in omnibus speciminibus meis Europaeis et Petropolitanis, 
sed haec forma videtur variare, nam in icône citata Neesii 
oblongo - ovata vel ovata depicta sunt. 

1086. Butomus junceus Turcz. 

Foliis anguste linearibus falcatis , scapi vix dimidium 
excedentibus; perigonii foliolis interioribus exteriora fere 
duplo superantibus; stigmatibus rectis immarginatis. 

B. junceus Turcz. cat. Baie. Bah. n. 1079. 

B. umbellatus /3 junceus Ledeb. fl. Ross. IV. p. H. 

Folia angustiora et breviora> Falcato-recurva, stigmata margi- 

ne prorsus destituta, in praecedenti lateribus attenuata, 

quasi marginata, antberae crassiores, sectione transversali 

subquadratae, oblongo-oVatae. 
Ad acidulam Pogromezensem in transbaicalensibus specimina 

plura, inter se similia legit cl. Basnin. 

Ordo LXXXI. NAJADËAE Endl. gen. p. 229. 

Flores dioici, monoici aut hermapbroditi. Perigonium in 
masculis saepissime nullum, nunc ejus loco tunica membra- 
nacea cellulosa simplex, antheras extus vestiens, irregu- 
lariter rumpens, vel apice subregulariter fatiscens, rarius 
cupulaeforme, antheram basi recipiens, inter dum squamae- 157 

forme: squamis iotus antheriferis, cum ovariis combinatis, 
floris hermapbroditi perigonium praebentibus. Antherae 
filamento brevi vel plus minus longo sustentae, nunc om- 
nino sessiles, nunc uniloculares evalves, apice ruptae vel 
bivalves, nunc 2 — 4 loculares, loculis ut plurimum con- 
nectivo plus minusve crasso sejunctis, longitudinaliter debi- 
scentibus. Pollen globosum vel e filis confervoideis, dense 
compactis. Ovaria nunc solitaria, nunc 2—4 approximata, 
dorso convexa, facie plana> contigua sed libéra, rarissime 
basi cupula annulari cincta, sessilia vel interdum suspensa 
vel singula tandem pedicellata, semper unilocularia. Ovu- 
lum unicum, rarissime erectum et tune anatropum, ut plu- 
rimum e sutura ventrali pendulum, orthotropum micropyle 
infera vel campylotropum micropyle supera. Stylus simplex 
vel styli 2 — 3 ovario continui, interdum brevissimi vel 
nulli. Stigma lineare vel discoideopeltatum. Fructus unilo- 
cularis, monospermus, nucumentaceus vel capsularis, ra- 
rius bascatus indehiscens vel irregulariter ruptus, rarissime 
bivalvis, epicarpio membranaceo saepius secedente. Semen 
exalbuminosum erectum vel pendulum, rectum vel uncina- 
tum, testa membranacea tenuissima. Embryo macropodus, 
homotropus, orthotropus vel uncinatus, extremitate radi- 
culari incrassata, umbilico proxima, vel embryo antitropus 
et extremitas radicularis, nmbilico e diametro opposita, in- 
féra vel supera> extremitas cotyledonaris nunc recta, nunc 
super radiculam prona vel etiam spiraliter convoi uta, sae- 
pius rimula laterali pro emissione plumulae valde evolutae 
instructa. Ledeb. fl. Ross. IV. p. 18. 

359. POTAMOGETON Tourn. inst. 103. 

Linn. gen. n. 174. — Nées l. c. fasc. VI. t. 13. Endl. 
gen. n. 1664. 
Flores hermophroditi spicati. Perigonium calycinum te- 158 

traphyllum: foliolîs brevissime unguiculatis , aestivadone 
valvatis; sub anthesi patentibus. Stamina 4, unguibus fo- 
liorum perigonii inserta ; filamenta brevissima ; antberae 
biloculares: loculis oppositis , connectivo incrassato plus 
minus sejunctis , loogitudioaliter dehiscentibus , polline 
globoso foetis. Ovaria 4, libéra, sessilia, dorso convexa, 
facie contigua unilocularia. Ovulum unicum, suturae cen- 
trait infra apicem affixum , adscendens , campylotropum. 
Stylus terminais, brevissimus vel nullus; stigma peltatum 
introrsum obliquum. Nuculae 4 compressae, putaraine co- 
riaceo vel lignoso, monospermae. Semen uncinatum, testa 
membranacea tenui. Embryo exalbuminosus macropodus, 
homotropus, extremitate radiculari incrassata infera. Ledeb. 
I. c. p. 22. 

Sectio 1. HETEROPHYLLI Koch syn. éd. 2. IL p. 774. 

Folia alterna, floralia tantum opposita, superne in planta 
perfecta adulta natantia et quoad figuram et saepe quoque 
consistentiam, a submersis diversa. 

1087. POTAMOGETON NATANS Liflfl. 

Foliis omnibus longe petiolatis; junioribus submersis 
angustioribus lanceolatis oblongisve: natantibus sub anthesi 
basi leviter cordatis ellipticis oblongisve, petiolis submersis 
sub anthesi (ob lamina folii putredine destructam) aphyllis; 
pedunculis aequalibus ; fructibus recentibus compressis 
margine obtusis; caule simplici. Ledeb. L c. p. 23. 

P. natans Linn. sp. 482. — Kunth enum. III. p. 4%7. Ledeb. fl. 

Alt. I. p. 156. — Koch syn. I. c. 
Potamogeton foliis oblongo-ovatis petiolatis. Gmel. fl. Sib. III 

p. 54. 
In aquis slagnantibus et lente fluentibus prope Ircutiam, in 

trànsbaicalensibus atque in Dahuria. Floret junio, julio. % . 159 

1088. POTAMOGETON RUFESCENS Bc$S. 

Foliis submersis sessilibus membranaceis pellucidis oblon- 
gis vel lineari-oblongis basi apiceque attenuatis obtusiuscu- 
lis, margine laevibus; natantibus coriaceis obovatis obtusis 
in petiolum folio breviorem attenuatis; petlimculis aequali- 
bus; fructibus recentibus lenticulari - compressis margine 
acuto instructis; caule simplici. Ledeb. I. c. p. 2ô. 

P. rufescens Bess. in Cham. adn. ad Kunth fl, Berol. p. $. 

Kunth enum. III. p. 429. — Koch syn. p. 777. 

P. alpinum Balb. mise. p. 15. — Turcz. cat. Baie. Dah. 
n. 1090. 

In aquis stagnantibns ad fl. Angaram, in transbaicalensibus 
v. gr. prope aeidulam Pogromezensem, nec non in Dahuria 
passim occurrit. Floret cum priore. % . 

Sectio 2. HOMOPHYLLI Koch syn. p. 118. 

Tota planta submersa; spicis sub antbesi tantum emersis. 
Folia alterna, floralia opposita, omnia membranacea, forma 
varia: oblonga, elliptica vel lanceolata. 

1089. POTAMOGETON LUCENS Lintl. 

Foliis omnibus submersis membranaceis pellucidis ellip- 
ticis oblongisve, in petiolum brevem attenuatis mucronatis, 
margine serrulato-scabris; pedunculis superne incrassatis; 
fructibus recentibus compressis , margine obtusis leviter 
carinatis; caule ramoso. Ledeb. L c. p. 26. 

P. lucens Linn. sp. 183. — Kunth enum. III. p. 432 — Ledeb. 
fl. Alt. L p. 438. — fl. Ross. I. c. (excl. var. p) — Koch 
syn. I. c. p. 778. 

Potamigeton foliis lanceolatis in petiolum desinentibus. GmeU 
fl. Sib. À. Gmelino III. p. 34. 

Indicatur inter plantas Baicalenses. Ipse non inveni. 

il 160 

1090. POTAMOGETON LONGIFOLKJS Gay. 

Foliis omnibus submersis membranaceis pellucidis petio- 
latis, lineari-lanceolatis, n trinque acutis, margine laevibus; 
pedunculis superne incrassatis; fructibus reeentibus com- 
pressis margine obtusis laeviter carinalis; caule ramoso. 

P. longifolius Gay in Poir. encycl. meth suppl. IV. p. 535. 

P. macrophyllus Wolfg. in Schult. mant in syst. veg. III. p. 
558. — Turcz. cat. Baie. Dah. n. 4088. 

Petiolus in speciminibus nostris, caeterum junioribus, quam 
Wolfgangianum et Besseriana, duplo brevior est, caeterum 
planta nostra simillima, 

Ad ostium fluvii Barguzin. Julio % . 

1091. POTAMOGETON PERFOLlATUS Linn. 

Foliis omnibus submersis membranaceis pellucidis e basi 
cordata amplexicauîi suborbiculatis vel ovatis, vel ovato - 
lanceolatis margine scabriusculis ; pedunculis aequalibus; 
fructibus reeentibus compressis margine obtusis; caule sub- 
ramoso. Ledeb. I. c. p. 27. 

P. perfoliatus Linn. sp. 182 — Kunth enum. III. p /55. — 
Ledeb. fl Alt. I. p 1o8. — Koch $yn. I. c. p. 779. 

Potamogeton foliis cordato-amplexicaulibus. Gmel fl Sîb. III. 
p. M. 

Ubique in aquis stagnantibus Junio, julio % . 

1092. Potamogeton crispus Linn. 

Foliis omnibus submersis membranaceis pellucidis sessi- 
libus lineari - oblongis obtusiusculis breviter acuminatis, 
argute serrulato denticulatis, undulato-crispis; pedunculis 
aequalibus; fructibus compressis rostratis; caule ramoso 
compresso. Ledeb. I. c. p. 28. P. crispus J.inn >;>. 183. — Kunth enum. III. p. /3^. — Koch 
syn. I. r. p 779. 

Polanaogelon foliis lanceolatis altérais undulatis. Gmel fi Sib 
III v . 55. 

Slirpeni liane ex auctoritale Slelleri inserui, qui illam ad An 
garam el Barguzin crejcere dicit. 

Sectîo 3. CHLOEPHYLLI Koch syn. I. c p. 77.9. 

Tota planta submersa: spiris sub anthesi tantum emer- 
sis. Folia graminea, exacte linearia, omnia conformia, ses- 
silia et alterna; floral ia solummodo opposita. 

1093. PoTAMOGETON COMPRESSUS MiUi. 

Foliis omnibus subniersis membranaceis pellucidis sessi- 
libus exacte linearibus obtusis, breviter mucronatis multi- 
nerviis: nervis 3-5 validioribus; spicis 10-15 (loris; caule 
alato - complanato raraoso. Ledeb. I. c. p. '.10. 

P. compressus Linn. sp. 185. — Koch syn. le. 

P. zosteraefolius Se hum. Saell. I. p. 50. — Kunth enum III 
p. 134. 

Prope Ircutiam inveni in paludibus junio florenlem % . 

109i. PoTAMOGETON PUS1LLUS Llflfl. 

Foliis omnibus subniersis membranaceis pellucidis sessi- 
libus exacte linearibus acutiusculis mucronulatis 3-5 ner- 
vis; pedunculis spica 4-8 flora saepe interrupta duplo tri- 
plove longioribus; fructibus oblique ellipticis; caule e te- 
reti compresso ramosissimo. Ledeb. L c. 

P. pusillus Linn. sp. 184. — Kunth enum. III p 136 (excl. 
var. ô.). — Koch syn. I c. p 780 162 

Potamogcton foliis linearibus oppositis allernisque distanti 
bus, basi patentibus. Gmel. fl. Sib. III. p. 33. 

In paludibus ad latus méridionale Baicalis, propè ostiuin fluvii 
Utyluk- Floret juIio. ? . 

Sectio t- COLEOPHYLLI Koch sijn. p. ISO. 

Tota planta submersa, spicis sub anthesi tantum emersis. 
Folia graminea, exacte linearia, omnia conformia, alterna, 
basi vaginantia, vagina stipulae adnata. 

1095 POTAMDGETON PECTINATCS LÙm. 

Foliis omnibus submersis membranaceis pellucidis, basi 
vaginantibus linearibus vel lineari - setaceis acutis uniner- 
viis transverse venosis, venis crassiusculis; vaginis arcte 
caulem ramosque ambientibus ; spicis longe pedunculatis, 
floribus intei rupte verticillatis ; fructibus oblique obovatis 
subsemiorbicularibus compressis, siccatis dorso carinatis. 

P. pectinatus Linn. sp. 483. — Kunth enum. III. p. 137. — 
Koch syn.l. c. p. 781. — Ledeb. fl. Ross. IV p. 30. (excl. p. 
^aginato Turcz.) 

P Vaillantii R. et Sch. syst. veg. III. p. SU. — Ledeb. fl. Alt. 
I p. 739. 

Nullibi hanc speciem, in regionibus de quibus agitur, obser- 
vavi, crescit in proxima Mongolia Chinensi et prope oppi- 
dum Krasnoyarsk ipse legi, verosimiliter eliam florae no- 
strae ci vis. 

1096. POTAMOGETOX VAG1XATUS TuVCZ. 

Foliis omnibus submersis membranaceis pellucidis, basi 
vaginantibus lineari - setaceis acutis trinerviis, venis trans- 
versis destitutis ; vaginis Iaxis; spicis longe pedunculatis, 
floribus- interrupte verticillatis; fructibus oblique obovatis, 163 

seniioibiculaiiluis compressis, sicraiis dorso obtusis, mcdio- 
(jur stria tenui percursis. 

P. vaginatus Turcz. cat. Raie. Dali, n W&2. 

Praeler optas indicahis a précédente, quorum a beato Lede- 
bourio injuste conjunctum fuit, habitu robustiore dignos- 

ritur. 

In Inrubus suhsalsis, prope salinas SeteKginenses. Flôret ju- 
nio, julio % . 

Ordo LXXXU. LEMNACEAE Link Uaadb. L p. 2SÎ). — 
Schleiden in litinaca XHI. p. JSS. 

Flores monoici, 2 inasculi et unions foemineus ex eade.ni 
spatha enati, hic ad pistillum illi ad stamina solitaria ie- 
ducti. Spadix ob axiin suppressam fere nullus. Spatha 
monophylla , urcealata , membranacca , primum clausa , 
staminuni eyolutione irregulariter lissa, demum evanescens. 
Flores masculi midi , alter altero praecocior. Filamenta 
filiformia. Antherae biloculares, didymae, loculis discretis, 
subglobosis, bilocellatis, transverse dehiscentibus. Pollinis 
granula globosa, muricata. Ovarium sessile, uniloculare. 
Ovula 1 — 7, fundo loculi affixa, anatropa, vel hemiana- 
tropa vel atropa. Stylus continuus. Stigma orbiculatum , 
infundibulari-excavatum, stylo latius. Fructus unilocularis 
indehiscens vel circumscissus. Pericarpium subcarnoso- 
membranaceum. Semina 1 — 7, fundo loculi affixa, erecta. 
Integumentum duplex, exterius coriaceo-carnosum, interius 
membranaceum. Albumen semini conforme, carnosum, in- 
terdum parcissimum. Embryo inclusus , axilis , rectus , 
monocotyledoneus , ad unum latus (radiculae proximum) 
rimula transversali pro emissione plumulae retrorsae in- 
structus. Radicula supera vel infera vel vaga, sub germi- 
natione partem integumenti interni incrassatam micropylem 164 

cingentem una cum parte testae superposila operculi instar 
auferens illoque operculo calyptrata evadens. — Ledeb. fl. 
Ross. IV. p. 16. 

360. LEMNA Linn. gen. ». 1038 (ex parle) 

Schl. I. c. p. 390. — Nées jun. ic. gen. fl. Germ. fasc. VI. 
t. 9. — Endl. gen. n. 1668 et suppl. I. p. 1369. 

Flores masculi 2, altero praecocius evoluto. Filamenta 
filiformia , recurva. Ovarium uniloculare , ovulo erectô, 
horizontaliter hemianatropo. Stylus elongatus , recurvus. 
Utriculus monospermus , indehiscens. Semen in fundo 
affixum , horizontale. Embryonis conici radicula vaga. 
Ledeb. I. c. 

1097. Lemna minor Linn. 

Frondibus obovato - subrotundis crassiusculis, ternalini 
quaternatimque rarius pluries cohaerentibus monorhizis; 
stipite frondis novellae discreto fragili. Ledeb. I. c. 

L. minor Linn. sp. 1376. — Ledeb. fl. Alt. I. p 43 — Kunth 
enum. III. y. 4. — Koch syn. p. 784. 

In aquis stagnantibus prope Irculiam, alibique occurrit. Flo- 
renlem non vidi. % . 

1098. Lemna trisulca Linn. 

Frondibus cruciatim conjunclis oblongo-lanceolalis, in 
stipitem elongatam persistentem attenuatis tenuibus, apicem 
versus subtiliter denticulatis submersis; floribus rotundatis; 
radicellis solitariis. Ledeb. fl. Ross. IV. p. 17. 

L. trisulca Linn. sp. 1376. — Ledeb. fl. Alt. 1. p. 43. — 
Schleid. I. c. — Kunth enum. III. p. S. — Koch syn. I. c. 
p. 784. 165 

In atpiis slagnanlibus ad Baicalem, prope Kultuk. Florentem 
non vicli. % . 

Ordo LXXX1II. AROiDEAE Juss. yen. p. 23. 

Spadix carnosus, simplet, floribus totus vel pro parte 
dense tectus, unisexualibus et nudis vel hermaphroditis et 
perigonio ï — G pbyllo instructis: phyllis squamaeformibus. 
Stamina in floribus unisexualibus lilamentis brevissimis in- 
structa, ovariis intermixta vel supra ovaria collocata; in 
liermapbroditis perigonii pbyllis opposita, lilamentis longi- 
tudine perigonii praedita. Ovaria libéra, 1 — 3 locularia, 
inultiovulala. Stylus simplex vel nullus. Stigma 1. Péri- 
carpium indehiscens, baccatum vel siccum, uni-plurilocu- 
lare, 1 -pluriovulatum. Semina subglobosa vel angulatis, 
testa coriaeea saepius crassa. Albumen carnosum,farinosum, 
copiosum, rarissime paucissimum vel germinatione incepta 
nullum. Embryo homotropus vel antitropus, axilis, rectus, 
teres, extremitate radiculari obtusa umbilicum spectante, 
vel ridem e diamelro opposita, supera, infera vel centri- 
tùga, cotyledone liinc rimula brevi longitudinal^ extremi- 
tati radiculari approximata. Plumula 2 — 3 phylla, foliolis 
inargine involutis: exteriore cotyledoni opposita ab ejusdem 
rimae marginibus amplexo, plus minus denudato, interiora 
opposita amplectante. Ledeb. fl. Ross. IV. p. 8. 

Tribus t. CALLEAE Scholt Melet. 21. 

Spatha persistens vel decidua. Spadix ovariis circum- 
positisque staminibus tectus, perigonio nullo. Staminum 
lilamenta planiuscula; antberae biloculares, loculis longi- 
tudinaliter debiscentibus. Ovaria 1-paucilocularia. Ovula 
e basi erecta, anatropa vel campylotropa. Semina albumi- 
nosa vel exalbuminosa. Embryo oi tbolropus axilis vel 166 

homotropus uncinatus, extremitate radiculari infera. Ledeb. 
I. c.p. II. 

361. CALLA Linn. gen. n. 1050 (ex parte). 

Nées j un. fasc. IV. t. 4. — Endl. gen. n. 1 691 . 

Spatha explanata. Spadix undique tectus staminibus et 
paucioribus ovariis his intermixtis. PerigoDium nullum. 
Mas. stamen 1, filamento filiformi, anthera didyma. Femina: 
ovarium 1 umbiloculare pluriovulatum.Stigma sessile pelti- 
forme. Baccae dislinctae oligospermae. Albumen carnoso- 
corneum. 

1099. Calla palcstris Linn. 

Spatha planiuscula, foliis cordatis acutis. 

C. palustris Linn. sp. 1573. — Ledeb. fl. Alt. IV. p. 478. — 
Kunth enum. III. p. 09. Koch syn. I. c. p. 787. — Ledeb. fl. 
Ross. IV. p. 41. 

Calla foliis cordatis spatha plana, spadice undique herma- 
phrbdito. Gmel. fl. Sib. I. p. 1. 

In paludibus prope Ircutiam. Julio et Augusto. % . 

Tribus 2. ACOROIDEAE Schott Melet. 22. 

Spadix phyllodinea, e phyllodio cum pedunculo connato, 
continua, haud convoluta. Flores hermaphroditi, perigo- 
niati, spadicem tegentes. Stamina simplici perigonii folio- 
rum numéro iisque opposita. Ovaria 1 — 3 locularia. Ovu- 
lum solitarium vel plurima, ex apice loculorum pendula, 
orthotropa. Bacca 1 — 2 sperma. Semina albuminosa. Em- 
bryo axilis antitropus, extremitate radiculari infera. Ledeb. 
fl. Ross. IV. p. 12. 167 

362. ACORUS Linn. gen. n. 434. 
Nées jun. fasc. IV. t. 3. — Endl. gen. n. 1106. 

Spatha elongata, compressa. Spadix lateralis, sessilis. 
Perigonium bexaphyllum. Stamina 6, perigonii foliolis basi 
inserta; fîlamenta linearia, complanata; antberae termina- 
les, biloculares, globoso - didymae. Ovarium 2 — 3 locula- 
re. Ovula plurima ex apice axeos pendilla, ortbotropa. 
Stigma punctiforme. Bacca perigonio persistente stipata, 
unilocularis 1 — 3 sperma. Semina inversa, albuminosa. 
Lcdeb. I. c. p. 13. 

1100. Acorus Calamus Linn. 

Spalba scapum continuante longissima, foliis simillima. 

A. Calamus Linn. sp. 462. (excl. var. ^.). — Kunth enum. III. 
p. 87. — Ledeb. fl. Alt. II p. 40. — fl. Ross. I. c. — Koch. 
syn. p. 787. 

fi. Scapis, foliis, spathisque duplo angustioribus. 

Varietatem latiorem in paludibus prope salinas Selenginen- 
ses, angustiorem prope Tunka et in Dahuria inveni. Floret 
julio, augusto % . 

Ordo LXXX1V. TYPHACEAE Juss. gen. p. 25. 

Flores monoici, in spicas densissimas cylindricas vel glo- 
bosas congesti: spicae superiores masculae; inferiores fenri- 
neae. Perigonium e squamis 3 pluribusve vel setis forma- 
tum. Masculas: stamina 3, libéra vel connata, seu potius 
antherae 3 pluresve filamento simplici insidentes. Fem.: 
ovarium liberum, uniovulatum: ovulo pendulo. Stylus 1. 
Stigma simplex. Pericarpium indehiscens, siccum. Embryo 
reclus, in centro albuminis. Ledeb. fl. Ross. IV. p. I . 168 

3G3. TYPHA Lin*, yen. n. 1040. 

Nées j un, fasc. IV. t. 1. Endl. yen. /i. /700. 

Spicae cylindricae vel demum cylindrico - oblongae; su- 
pera mascula, inferior feminea. Masc. flores nudi 2-3 an- 
dri, sètis cincti; (ilamcnta connata vel apice libéra. Fem. 
ovarium oblongmn, demum longe stipitatum, stipite setis 
elongatis basi adsperso. Stylus filiformis. Stigma spathula- 
to-ovatum vel lineare et elongatum. Flores neutri clavati 
obtusi, miicrone stylum aemulante imposito, longe stipitati, 
slipite basi setis elongatis adsperso. Fructus subdrupaceus. 
Ledeb. L c. 

1 10 1 - TVPHA LAT1F0LIA Liïin. 

Foliis late linearibus planis eulmum florentem superan- 
tibus; spicis cylindricis contiguis, rarius remotiusculis; ii- 
lamentis florum masculorum anthera duplo triplove longio- 
ribus; floribus femineis bractea destituas, stigmate obliquo 
spatbulato-ovato acuto cum colorata parte ultra setas émer- 
gente. Koch. syn. /. c. p. 78ô. 

T. latifoïia Unn. sp. 1577. — Ledeb. fi. Alt. IV p. 249. — fi. 
Ross. p. I . Kunth enam. III. p 90. 

Tvpha Gmel. fi S,'b. I. p. ioo. n. 70. (excl. var. «.). 

In paludibus bine inde , v. gr. prope Tunka. Floret julio, 
angusto % . 

1 102 Typha angustifolia Linn. 

Foliis anguste linearibus culmo florente longioribus; 
spicis cylindricis remotis, filamentis florum masculorum 
anthera sesquilongioribus, floribus foemineis plerisque basi 
bractea filiformi apice subspatbulato dilatata setas aequan- 
te fultis; stigmate elongato anguste lineari longe attenuato, 
louge ultra setas émergente. Koch syn. L c. 169 

T. angustifolia Linn. sp. /577. e.rcl. var. fi. — Kunth enum. 
III p 91. — Ledeb. fl Ross. IV p. 2 

Typlia Gmel fl. Sib. I. p 135. toi. n 71. var. «. 
In Dahuriae paludibus hinc in de obvia. Florel julio, aiigustn % . 
1103. Tyi'iia Lwmanni Lepech 

Foliis culmorum florigerorum lanceolalis culmo mullo 
brevioribus; fasciculorum sterilium angustc linearibus; spi- 
cis cylindricis plus ininusve remotis, foemînea démuni el- 
liptica. Ledeb. fl. Ross. IV. p. 3. 

T. Laxmanni Lepech. in nov. act. acad. Pctr XII. p. 8S. 355'. 
t 4 

T. minor Smith fl Brit. III p. 960.— Willd. sp. pi. IV p. 197. 

T. minima Funck in Willd. sp. pi. IV. p. 198 — Koch syn. I. 
c. p. 786. — Kunth l c 

In transbaicalensibus a Lasmannio lecla. 

36V. SPARGANIUM Linn g en. n- 1041. 

Nées jun. fasc. IV. t. 2. — Endl. gen. n. 1110. 

Flores monoici, in capitula dense eongesti, capituiis su- 
perioribus masculis. Stamina plurima, squamis membiana- 
ceis difformibus (staminibus abortivis) intcrjectis. Ovaria 
plurima, sessilia, libéra vcl bina inter se connata, singula 
perigonio e squamis 3 imbricatis cincta, unilocularia. Ovu- 
lum unicum, ex apice loculi pendulum, anatropum. Stylus 
simplex, ovario continuus. Stigma unilatérale. Fructus dru- 
paceus, 1 — 2 locularis, epicarpio spongioso, endocarpio 
lignoso, apice pertuso, cum testa cobaerente. Semen inver- 
sum, basi cum epicarpio connatum, sftum erectum men- 
tiens. Embryo cylindricus, in axi albuminis cainosi, ex- 170 

tremitate radiculari vix incrassata, supera. Lcdeb. fl. Ross. 
IV. p. 3. 

HOi. Sparganium ramosum Huds. 

Pedunculo communi ramoso, foliis basi trîquetns lateri- 
bus concavis; capitulis masculis pluribus; drupa acuminata; 
stigmate elongato lineari recto. Ledeb. I. c. 

S. ramosum Huds. fl. Angl. éd. 2. p. 401. — Ledeb fl. Alt. IV. 
p 256. — Kunth enum. III p. 89. — Koch s\jn. p. 786. 

S. erectum a Linn. sp. 1578. 

In paludosis prope Irculiam occurrit. Floret julio, auguslo % . 

1105. Sparganium simplex Huds. 

Pedunculo communi simplici; foliis basi triquetris late- 
ribus planis; capitulis masculis pluribus; drupa acuminata; 
stigmate elongato lineari recto. Ledeb. I. c. p. 4. 

S. simplex Huds. fl. Angl. éd. 2. p. 404 (excl. var. fi.) — 
Ledeb. fl. Alt. IV p. 256. Kunth l. c. — Koch l. c. 

S. erectum fi. Linn. sp. p. 1578. 

Sparganium foliis adsurgentibus triangularibus. Gmel. fl. Sib. 
I. p. 433 (excl. var. a.) 

In paludosis prope Ircutiam, in transbaicalensibus atque in 
Dahuria. Floret julio, augusto. % . 

1106. Sparganium longifolium Turcz. 

Pedunculo communi ramoso ; foliis linearibus planis 
longissimis caulem longe superantibus, floralibus basi cu- 

cullatis; capitulis masculis pluribus; drupa ; stigmate 

subelongato lineari subobliquo. Ledeb. I. c. 

S. longifolium Turcz. cat. n. 1180. 171 

A scqnento dignoscilur podnncnlo comnumi ramoso, capitulis 
mascnlis pluribus, stigmate longiore angnsliore snbobliquo, 
alqne foliis longissimis 

In lacubus ad ostium (1. Angarae superioris, raedio augusti 
flôrentem magna in copia inveni. % . 

1107. Sl'AHtiAMI M NATANS Ltntl. 

Podunculo commuai simplici ; foliis linearibus planis 
raule multo longioribus; capitulo masculo subsolitario; 
<lrupa acuta; stigmate brevissimo oblongo-lineari obliquo. 
Ledeb. L c. p. Ô, 

S. natans Linn. gp. lo78. — Koch syn. I. c. 

Sparganïum simplex lluds. (5. L c. 

Sparganïum foliis adsnrgentibns Iriangiilaribus a var. minima 
foliis planiuscnlis. Gmel. ft. Sib. I. p. J33. 

In paludibus prope Ircntiam. .lnlio, augnsto. % . 

Ordo LXXXV. ORCHIDEAE Juss. gcn. p. 64. 

Perigonium superum, petaloideum, sexpartitum, irregu- 
lare, subringens: laciniae très exteriores (sepala) et duo 
interiorum (petalorum) labium superius , (galeam) tertia 
interiorum, situ primario superior, ex torsione ovarii vero 
plerumque inferior, forma et saepe direetione di versa, la- 
bium inferius, (labellum) referentes. Ovariiim uniloculare, 
multiovulatum , placentis parietalibus. Stamina 3, ovario 
inserta. Filamenta cum stylo arcte connata, gynostemium 
componentia: duo lateralia sterilia, intermedio fertili, vel 
rarius duo lateralia fertilia , intermedio sterili. Antbera 
bilocularis : loculi dissepimentis incompletis saepe bi-vel 
quadrifldi; sacculi discreti et lateribus styli ultra producti 
-adnali, vel coaliti et tune antbera immobilis et persistens, 172 

vel mobilis, operculiformis et decidua. Pollen conglobatum 
in massas ceraceas vel granulosas, granulis facile separa- 
bilibus vel elastice cobaerentibus. Stigrma in interiore et 
superiore styli parte situm, area visco obducta et superius 
apiculo vel lamina, (rostello) terminatum. Capsula rimis 3 
longitudinalibus debiscens. Semina scobiformia. Embryo ad 
basin albuminis carnosi. — Herbae, foliis vaginantibus vel 
amplexicaulibus, interdum in squamas décolores contractis, 
floribus spicatis bracteatis, raro solitariis, radice fasciculata 
vel e tuberibus duobus integris palmatisve composita, qua- 
rum alterum quolannis périt. Koch syn. fl. Germ. éd. %. IL 
p. 78S. 

Tribus 1. MALAXIDEAE Lindl. gen. et spec. Orch. p. 3. 

Pollen in massis ceraceis (polliniis) cobaerens, tela omni 
cellulosa superflua adempta. Anthera terminalis, opercula- 
ris. — Herbae epipbytaii vel terrestres, foliorum basibus 
vel caulibus saepius incrassatis. Ledeb. fl. Ross. IV. p. 48. 

365 CORALLORHIZA Hall, hist IL p. 459 

Lindl. I. c. p. Ô33.—Reich. f. icon. fl. Germ. XIII— XIV. 
p. 159. t. 138—139. — Endl. gen. n. 1339. 

Periantbium ringens. Sepala lateralia adscendentia, basi 
obliqua, in cornu brevis forma decurrentia, superum erec- 
tum incurvum. Petala sepalis conformia, sed paulo minora, 
supra columnam conniventia. Labellum unguiculatum , 
basin versus bilamellalum, patulum, integrum vel trilobum. 
Columna libéra, semiteres, petalis fere aequalis, clinandrio 
piano truncato; stigmate ovali in rostellum parvum recur- 
vum glanduliforme producto. Anthera bilabiata, bilocula- 
ris, trivalvis (labii superioris valvulis connectivo colligatis; 
inferioris disjunctis), Pollinia 4 globosa, coriacea, mollia, 173 

libéra, nuno rostello levîter adbaerentia. Ledeb. fl. Rom. 
IV. p. 49. 

1108. Con.vu.oRHizA imkata R. Br. 

Apbvlla, raoemo paucifloro, ovario oblongo, cornu ad- 
nato , labelli trilobi lobo iatermedîo emarginato glabro , 
lateralibus subtruncatis: lamellis redis ultra sinus vi\ 
productis. Ledeb. I. c. 

C. innala R Br. hort. Kew V. p 208 — Koch syn. p 804 — 

Reic/i. f. t. c. 
Ophrvs Corallorbiza Linn. sp. loi!). 
Ad ripam scptemtrionalcin Baicalis in sylvula bnmida prope 

Tolstoy mys, atquc in Dahuria legî; ad ton*. Wydrenka de- 

cerpsit amie. Bunge. FInrel jutio. % . 

366. MICKOSTYL1S tfutt. yen. Amer. 2. p 496. 

LindL gen. et sp. Orch. p. 18. — Reich. f. ic. fl. Germ. 
I. c. p. 103. t. t\l. — End/, yen. n. 1335. 

Sepala patentia libéra, lateralia basi aequalia, saepius 
breviora. Petala patentia, linearia vel lilifonnia. Label lum 
patentissimum, cura columna angulum rectum formans, basi 
excavatum, sagittatuin vel auriculatum integerrimum vel 
dentatum, tuberculis nullis. Columna minima, raro paulu- 
lum elongata, apice dentibus vel auribus 2 instructa. An- 
tbera bilocularis. Pollinia 4, collateralia. — Ledeb. I. c. 
p. 00. 

1109. MlCROSTYLIS MONOPHYLLOS Lîtidl. 

Caule mono - rarius dipbyllo , racemo laxo multifloro, 
labello a basi ovali abrupte lanceolato acuto. 

M iiionophyllos et diphyllos LindL orch. p 19 — Ledeb jl. 
Ross, l. r. Reich. / /. c 174 

Malaxis monophyllos Siv. in act. Bot. Stockh. 1800. p. 234. 

Ophrys monophyllos Linn. sp. 4542. 

Orchis radicibus ovatis tunicatis, scapo nudo. Gmel. fl. Sib. I. 
p. 20. 

Prope Ircutiam hinc inde, ad Baicalem australem prope ostium 
torr. Chara-Murin, ubi cum forma diphylla crescit. Floret 
junio, julio. % . 

367. MALAXIS Sic. I. c p 233. t. 3. P. 

Lindl. orch. p, 23. — Nées jun. icon. gen. fl. Germ. fasc. 
I. t. 1G. — Reich. f. I. c. p. Wô. t. 142. — Endl. 
gen. n. 1331. 

Sepala patentia, libéra, subaequalia. Petala sepalis duplo 
minora, conformia. Labellum posticum , adscendens, con- 
cavum, integerrimum , etuberculatum , petalis conforme. 
Columna minima, teres, apice utrinque dentata. Anthera 
bilocularis. Pollima 4, incumbentia. Ledeb. I. c. p. 51 . 

1110. Malaxis paludosa Sw. I. c. p. 235. 

Lindl. I. c. p. 2â. — Reich. f. I. c. 

Ophrys paludosa Linn. sp. 4341. 

Caulis pentagonus, inferne 3-4 folius. Flores viridi-flavescen- 
tes: labello concavo aeuminato. 

In Dahuria crescere asseritur a Pallasio, in Sibiria Baicalensi 
a Georgio. Nullibi a me visa. 

Tribus II. VANDEAE Lindl. gen. et sp. orch. p. 135. 

Pollen in massas ceraceas definitas cohaerens, sub an- 
thesi lamellae elastiae (caudiculae) et glandulae stigmatis 
agglutinatas. Anthera terminalis, raro darsalis, opercula- 
ris. — Herbae epiphytae vel terrestres, nunc pseudo-bul- 175 

bis oligophyllis gaudentes, nunc caulesccntes. Ledeb. I. c. 
p. 5% 

368. CALYPSO Salisb. parad. Lond. t. 89. 

Lindl. I. c. p. 119. — Reich. f. L c. p. 1Ô8. t. 131. — 
Endl. gen. n. 1439. 

Perianthium patens aequale secundum. Labcllum coria- 
ceum, sub apice saccatum, trilobum: lobis lateralibus con- 
natis, intermedio dilatato barbato oppositis. Golumna erec- 
ta, petaloidea. Antbera infra - apicalis bilocularis. Pollioia 
2, bipartita, incumbentia, in glandula membranacea, sub- 
quadrata, transverse sessilia. Ledeb. L c. 

1111. Calypsoborealis Salisb. I. c. 

C. bulbosa Reich. f. I. c. 

Cypripedium bulbosum Linn sp 4547. 

Limodorum boréale Sw. in Litt. Willd. sp. pi. IV p 122 

Herba rbizomate bulboso, foliis solitariis ovatis subcordatis, 
flore terminali unia, specioso, roseo. 

In sylvis densis montosis ad Baicalem prope Listwenischnaja, 
prope pagum Ielowka et alibi ad fl. Angaram; in Dahuria 
a Pallasio indicata. Floret majo % . 

Tribus III. OPHRYDEAE Lindl. gen. et sp. orch. p. 257. 

Pollen in massas ceraceas innumeras cohaerens, ope 
axeos aracbnoideae elasticae glandulae stigmatis aggluti- 
natae colligatos. Antbera terminalis, erecta vel resupinata, 
omnino persistens : loculis complanatis. — Herbae terres- 
tres, radicibus tuberosis, foliis succulentis planis. Ledeb. 
L c. p. 53. 

12 176 

369. ORCIIIS Linn. gen. ». 1009 (excl. spp.). 

tindl. 1. c. p. 2ôS. — Nées jun. te. gen. fl. Gerrri. fasc. I. 
t. I. — Reich. f. L c. p. /4. t. 10— 62. — Endl. gen. 
n. 1501. 

Flores galeati. Sepala subaequalia: supremum cnm peta- 
lis in fornicis speciem connivens; lateralia nunc conver- 
gentia , nunc reflexa. Petala erecta, sepalo subaequalia. 
Labellum anticum , calcaratum , integrum vel divisum , 
cum basi columnae connatum. Anthera erecta , loculis 
contiguis parallelis. Glandulae polliniorum 2 distinctae , 
cucullo communi (i. e. plicatura cucullata stigmatis vel 
rostelli) inclusae. Ledeb. L c. 

1112. Orchis militaris Linn. 

Foliis oblongis acutis, spica cylindracea, sepalis acutis 
obtusisve, labello tripartito: laciniis lateralibus linearibus: 
intermedia basi lineari sensim dilatata bifida cum dente 
interjecto setaceo; lobis oblongis plurinerviis divaricatis 
apice crenulatis; calcare ovario plus duplo breviore; 
bracleis membranaceis ovario multoties brevioribus; tuberi- 
bus indivisis. Ledeb. L c. p. 61. 

0. militaris Linn. fl. Suec. p. 310 (ex parte). Lindl L c. 
p. 27L — Ledeb. fl. Alt. IV. p. 468. — Koch syn. p. 789. 

O. Rivini Gou. M. t. 74. — Reich fil. I. c. p ,90. t. 24. 

Orcbis radicibus subrotundis , labello quadrifido , laciniis 
anterioribus latiusculis, posterioribus remotis, fere conver- 
gentibus. Gmel. fl. Sib. I. p. 44. 

In montosis berbosis prope Ircutiam, in transbaicalcnsibus, 
atque in Daburia. Floret junio, julio. % . 

1113. Orchis paiciflora Fisch. 
Caule dipbyllo bifloro . foliis lineari-lanceolatis distant!-» 177 

bus internodiis brcvioribus; sepalis aculis lateralibus refle- 
xis, petalis conniventibus obtusis, labello cuneato 4 denta- 
to pubescente calcare subborizontali rectiusculo breviore; 
bracteis ovato - lanceolatis foliaceis floribus subremotis 
brevioribus; tuberibus sphaericis minutis. 

O. pauciflora Fisch. ex Lindl. orch. p. 280. — Reich. fil. I. c. 
p 175. t 170. f. /. 

Gymnadema pauciflora Lindl. I. c — -Ledeb. fl. Ross. IV. p 66. 

In Dahuria dicitur crescere. Mihi omnino ignota. 

1114. OrCHIS SAL1NA TllTCZ. 

Foliis oblongo - lanceolatis patenlibus; spica laxiflora; 
sepalis angustis obtusis , lateralibus longioribus , labello 
rhomboideo crenato subtrilobo , lobo medio productiore 
obtusiusculo puberulo; calcare pendulo acuminato ovarium 
Subaequante; bracteis herbaceis lineari-lanceolatis florum 
longitudine; tuberibus palmatis. 

O. salina Turcz. pi. exs. — Lindl. orch. p. 259. — Ledeb. /!. 
Ross. IV. p. 55. 

O. incarnata (sublatifolia sesquipedalis Altaica) Reich. f. I. c, 
p. 55. t. 45. f. 2 et 170. f. 2. 

Speciem hanc, quem cl. Lindley et postea Ledebour aCcepe- 
runt, olim distinxi ab Or. latifolia calcare elongato acuta 
ovario vix breviore, interdum longiore. Nunc celeb. Reichen- 
bach filius, forsan non immerito, cum multis aliis ad varie- 
tates O. incarnatae retulit, attamen planta nostra, comparata 
cum definitione et cum tabula citata t. 53 etiamsi forma 
foliorum ad O. incarnatam accedit, eorum directione magis 
ad O. latifoliam vergit. Ergo dubia remanet et média inter 
utramque, illasque forsan jungens. Forma latifolia, foliis 
omnino O latifoliae donata. Tabula 170 Reichenbachii a 
nostris speciminibus directione foliorum abhorret. 

w 178 

In humidis subsaisis prope salinas Selenginenses (angustifolia) 
et in Dahuria (latifolia). Crescit etiam in borealibus ad Le- 
nam v. gr. prope Irkutsk, nec non in Mongolia Chinensi. 
Floret junio, julio. % . 

1115. Orchis latifolia Linn. 

Caule fistuloso, foliis e basi angusta medio dilatatis pa- 
tentibus, apice acutiusculis vel acutis; sepalis ovatis acu- 
tiusculis, labello subrhomboideo vel obovato suborbiculato 
crenato leviter trilobo lateribus deflexo; calcare pendulo 
cylindraceo vel conico, ovario (in nostris) subduplo bre- 
viore; tuberibus palmatis. 

O. latifolia Linn sp. 1334. — Lindl. I. c. p. 260. — Koch 
syn. I. c. p. 792 — Reich. fil L c. p. 07. t. 130— 432.— 
Ledeb. fl. Ross. IV. p. SA. (excl. forte var.). 

Orchis radicibus palmatis , calcare crasso germine breviore; 
labello trifido , lineis picto; bracteis flore longioribus. 
Gmel. fl. Sib. I. p. 24. 

In pratis subhumidis prope Ircutiam alibique baud infre- 
quens. Floret cum praecedentibus. % . 

1116. Orchis maculata Linn. 

Caule solido subsexfolio; foliis superioribus diminutis 
bracteiformibus, supremo a spica longe remoto, intermediis 
lanceolatis utrinque attenuatis, infîmis oblongis; perigonii 
laciniis lateralibus patentibus, labelli trilobi lobis laterali- 
bus crenato- dentatis intermedio acuto latioribus; calcare 
conico cylindraceo descendente ovario breviore; tuberibus 
palmatis. 

O. maculata Linn. sp. 1333. — Lindl. I. c. p. 266. — Ledeb. fl. 
Alt. IV p. 168— fl. Ross. IV p. 38— Koch syn. p. 792. — 
Reich. fil. I. c. p. 63. t 33. 179 

Orchis radicibus palmatis, calcare erasso germine brcviore, 
labello trifido, bracteis longitudine floris. Gmel. fl. Sib. 1. 
p. 25. 

In pratis humidis ad thermasTurkenses. Floret junio, julio. % . 

370. GYMNADENIA R. Br in hort. Kew. V p. 191. (ex parte). 

Lindl. orch. p. 27 ô. — Nées jun. I. c. fasc. I. t. 6. excl. 
f, fj— 20. — Reich. fil. L c. p. 108. t. 66—13. 
Endl. gen. n. 1 509. 

Flos orchidis. Loculi antherae paralleli, contigui, basi 
nunquam elongati, rostello inininio, complicato. Pollinia 
glandulis nudis. Ledeb. I. c. p. 6â. 

1117. GVMNADENIA CONOPSEA R. Br 

Foliis inferioribus lineali-oblongis, summis lanceolato- 
linearibus acuminatis ; spica cylindracea densa; sepalis 
lateralibus patentibus , labelli trilobi lobis ellipticis obtusis 
integerrimis subaequalibus; calcare liliformi ovario fere 
duplo longiore; tuberibus palmatis. Ledeb. L c. 

G. conopsea R. Br. I. c. Lindl. orch. I. c. Ledeb. fl. Alt. IV. 
p. 169. — Koch syn. p. 794. — Reich. f. I. c. p. 113. 
t. 70—75. 

Orchis conopsea Linn. sp. 155Ô. 

Orchis radicibus palmatis, calcare germinibus longiore, labello 
aequaliter trifido unicolore. Gmel. fl. Sib. I. p. 22. 

fi. alpin a minor, spica breviore compactiore, labello cm- 
neato snbundulalo . Reich. I. c. t. 13. 

In pratis montanis prope Ircutiam et ubique vulgaris, var. /5 
in alpinis v. gr. ex adverso rivuli Monda, prope limites 
Chinenses. Varietatem densifloram e coloniis Americanis 
Rossicis comm. Dr. Blaschke. Floret junio, julio, % 180 

11 18. Gymnadenia cucullata Rich. 

Foliis radicalibus 2 membranaceis, altero suborbiculato, 
altero oblongo-elliptico, caulinis subsolilariis vel duobus 
remotis lanceolato-linearibus Hnearibusve acuminatis adr 
pressis, demum patentibus; spica secunda, sepalis petalis- 
que erectis in galeam cobaerentibus , labello horizontali 
tripartito: laciniis lateralibus filiformibus,intermedia lineari 
versus apicem subdilatata lateralibus longiore; calcare ar- 
cuatim adscendente obtuso labello breviore. • — Ledeb. L e. 
p. 66. 

G. cucullata Rich. adn. Lindl. I. c. p. 279. — Reich. fil. I. c 
p. 109. t. 66. 

Orcbis cucullata Linn. sp. 1332. 

Orchis radice rotunda , cucullo tridentato Gmel. fl. Sib. L 
p. 16. t. 3. f. |-H8*. 

In rupe umbrosa ad fl. lrcut , prope pagum Wedenskaja atque 
in Dahuria. FJoret majo, junio. ^ . 

371. PERULARIA Lindl. in bot. reg. 1701, orch. p. 281. 

Reich. fil. L c. p. 116. t. 74. — Endl. gen. n. 1510. 

Sepala lateralia deflexa. Petala carnosa cum sepalo su- 
premo erecta. Labellum calcaratum, carnosum, integrum. 
Ànthera recumbens, nana. Polliniorum glandulae in bur- 
siculis duobus distantibus bivalvibus inclusae. Rostellum 
plicatum. Ledeb. L c. 

1119. Perularia FpscESCENg Lindl. I. c. Reich. fil. I. c. 

Orcbis fuscescens Linn. sp. 1336. — Turcz. cat. n. 1097. 

Orcbis radicibus multis, labello basi alato, calcare germinis, 
longitudine. Gmel. fl. Sib. I. p. 20. t. 4. f. 2. 1S1 

Pedalis vel sesquipedalis. Folia 2 versus basin caulis lato- 
elliptica, paru m remota, reliqua pauca 1—3, mullo minora, 
Lanoeolato-linearia, sensim in bracteas abeuntia. Spica la- 
xiuscula (> — S pollicaris. Bracteae inferiores flore longiores. 
Sepalura supremum suborbiculatum , erectum ; lateralia 
oblonga pendula. Labellum medio éleva tu m et série unica 
tubereulatum, basi ulrinque auriculis du abus acutis divari- 
catis auctum. Calcar pendulura, extrorsum-curvatum, labello 
loDgius. Tubera palmati - mulliparlia. 

In montosis sylvaticis prope Ircutiam rarissima, ad Baicalem 
ex adverso Listwenischnaja usque ad 18 specimina legi , 
in Dahuria etiam indicatur sed nullibi vidi Florel junio, 
jniio % . 

372. PLATANTRERA Rich. orch. fuir p. 38. 

Lindl, orch. p. 28â. — Nées jun. I. c. fasc. I. t. 7. Reich. 
f. I. c. p. 111. t. là — 85. Endl. gen. n. I.~)lô. 

Perigonium orchidis. Labellum indivisam vel 3 partitum. 
Calcar elongatuni liliforme. Authera loculis basi divergen- 
tibus. Glandulae nudae. Stigma labio superiore (rostello) 
piano, autherae adnato, canalibus bases antherae retinenti- 
bus. Processus carnosi nulli. Ledeb. I. c. p. 68. 

1120. Palanthera bifolia Reich. 

Foliis radicalibus binis oblongis erectiusculis; caulinis 
uiinutis lanceolato - linearibus; spica laxa multiflora; label- 
lo indiviso lineari, calcare ovario sesquilongiore filiformi; 
antherae loculis parallelis. Ledeb. I. c. p. 69. 

P. bifolia Reich. fl. Germ. exe. p. 420. — Lindl. orch. p. <28ô. — 
Koch syn. p. 796. — Reich. fil. I. c. t. 73. f. III. 76. f II et 

77. 

P. solstitialis v. Boenn. in Reich. f. I. c. p. 120. 182 

Orchis bifolia Linn. sp. 1351. 

Habenaria bifolia R. Br. in hort. Kev. V. p. 195. 

Orchis radicibus conicis, labello lingulato simplicissimo. Gmel. 
fl. Sib. /. p. 16. 

In umbrosis prope ïrcutiam, in transbaicalensibus et in Dahu- 
ria non rara. Floret junio, julio % . 

1121. PLATANTHERA 0L1GANTHA TuTCZ. 

Foliis binis, inferiore oblongo vel elliptico obtusiusculo 
multinervio, superiore lineari-oblongo trinervio acutiuscu- 
lo; spica subconferta 3-6 flora; sepalo superiore latissimo 
orbiculari, petalis oblongis acutiusculis; labello acuto sub- 
falcato calcaris conici arcuati longitudine, ovario duplo bre- 
viore; tuberculo parvo biloso , fibris carnosis elongatis cir- 
cumdato. 

Habenaria chlorantha Turcz. cat. Baie. Bah. n. 1098, postea 
H. viridîflora nominata. — Ledeb. fl. Ross. IV. p 88. 

Platanthera obtusata LindL, mihi tantum ex icône Reichen- 
bachia nota, ita videtur huic similis ut diu baesitavi an cum 
illa conjungeretur. Tuberculum autem omnino diversum , 
calcar longitudine germinis, folia nervis paucioribus 8 — 9 
(in nostra 13 — 21) percursa , venulis transversalibus inler 
nervos plane nullis (in nostra numerosis). Inflorescentia si- 
milis, sed caulis in nostra semper diphyllus. 

Pauca specimina legit beatus Kuznetsow in alpe Nuchu-Daban 
ad torr. Aladscbeja, mense julio florentia % , 

1122. Platanthera viridis Lindl. 

Foliis basi cuneatis in bracteas decrescentibus ; labello 
ligulato 3 dentato dente intermedio minore; perigonii folio- 
lis lateralibus internis linearibus; bracteis foliaceis oblon- 163 

gis vel lanccolato - linearibus floieni aequantibus vel bis 
superantibus. 

P. viridis Lindl. syn. 261. — Reich. fil. I. c. p. 129. t. S2. 

Satyrium viride Linn. sp. /357. 

Orchis viridis Sw. act. Jlolm. 4800. p. 207. 

Habenaria viridis II. Br. in hort. Kew. V. p. 192. 

Gymnadenia viridis Rich. ann. mus. IV. p 07. 

Coeloglossum viride Hartm. Scand. 209. — Kochsyn. II. p. 793. 

Peristylus viridis Lindl. orch Br. fl. éd. 2. p. 261. — orch. 
p. 299. — Ledeb. fl.. Ross. p. 72. 

In montibus Kultukensibus ad Baicalem rarissima, ad acidu- 
lam Pogromezensem legit cl. Basnin, in apricis ad Noryncho- 
roi et ad torrentem Dscbylgyn beatus I. Kirilow. Floret ju- 
uio et julio Qf. . 

373. HERMINIUM R. Br in hort. Kew. V. p. 191. 

Lindl. orch. p. 305, — Nées jun. I. c. fasc. I. t. 9. — 
Reich. fil. I. c. p. 105. t. 63. 64. 65 f. 1. — Endl. 
gen. n. 1 52â. 

Perigonium campanulatum. Sepala membranacea, subae- 
qualia. Petala angustiora, medio bidentata, subcarnosa. La- 
bellum basi saccatum, hastato - trifidum. Anthera erecta, 
loculis basi divergentibus, processu rostellari nullo; stami- 
nodiis squamaeformibus. Polliniorum caudiculae brevissi- 
mae, glandulae maximae, cucullato - concavae, nudae. Le- 
deb. I. c. p. 73. 

1123. Herminium Monorchis R. Br. 

Petalis trilobis: lobo medio elongato; labello profunde 
3 fido: laciniis linearibus; lateralibus subhastato pateotibus, 
intermedia duplo longiore. Ledeb. I. c. 184 

H. Monorchis R. Br. I. c. Lindl. orch. p. 503. — Ledeb. fl 
Alt. IV. p. 171. — Koch $ijn. p. 798. — Reich. /". /. c. p 105. 
t. 63. 

Orchis Monorchis Linn. sp. 1342. 

Orchis radice subrotunda, labello hastalo. Gmel. fl. Sib. I. p. 
16. (excl. pi. Stelleriana et icône ex Lindl.). 

In pratis humidis ubique abundat. Floret majo, junio % . 

Tribus IV. ARETHUSEAE Lindl orch. p. 381. 

Pollen pulvereum aut in lobulos minutos elastice cohae- 
rentes colligatum. Anthera terminalis, opcrcularis, persi- 
stens aut decidua. Ledeb. L c. p. 76*. 

37i. EPIPOGUM /. G. Gmel. fl. Sib. 1. p. 12. t. 2.f. 2. 

Lindl. orch. p. 382. — Reich. fil. L c. p. 156. t. 116.— 
Endl. gen. n. 15U5. 

Perigonium bilabiatum. Sepala angusta, acuta, deflexa. 
Petala conformia, deflexa. Labelluni posticum, basi ventri- 
coso - saccatum, trilobum: lobis lateralibus auriculiformi- 
bus, intermedio tuberculis seriatis lineato. Columna brevis 
truncata, stigmate tubulari prominente. Ledeb. L c. p. 77. 

1124. Epipogum aphyllum. Sic sum. veg. Scand. 1814. p. 32. — 

Reich. I. c. 

E. Gmelini Rich. adnot. 36. — Lindl. I. e. Koch sijn. p 799. 

Caulis apbyllus , vaginis aliquot membranaceis instructus. 
Racemus 2—8 florus. Flores penduli resupinali. Perigonium 
sordide flavura. Calcar dilute carneum. 

In sylvula muscosa, arboribus putrescentibus impleta prope 
Tunka. Florèt julio. % . 185 

Tribus V. NEOTTIEAE Lindl. orch. p. 44/. 

Pollen pulvereum aut in lobulos elastice cohaerentes 
colligatum. Stigma saepius in rostellum fissile elongatum. 
Anthera dorsalis, persistens, cum stigmate aut columnae 
facie subparaliela. Ledeb. I. c. p. 7.9. 

375. NEOTTIA Linn in act. Ups. 1740. p 53. 

Lindl. orch. p. 447. — Nées jnn. I. c. fasc. I. t. 15. 
(sub Neottidio) Reich. fil. I. c. p. /44. *. 121 et 126. 
f. 1 — 2. — Endl. gen. n. /.5.5/. 

Sepala et petala conformia, décolora, patula et reflexa. 
Labellum liberum pendulum oblongum , sepalis longius , 
basi excavatum, apice bilobum. Columna elongata, teres, 
carnosa, libéra: rostello ovato, obtuso, labio stigmatis in- 
feriore minore. Clinandrium planum, margine carnosum, 
raro in cucullum aut processum productum. Anthera dor- 
salis ovata bilocularis. Pollinia 2 suleata pulverea: glan- 
dula nulla? Ledeb. I. c. p. 81. 

1125. Neottia Kamczatica Spr. 

Subpubescens, sepalis ovatis patentibus, petalis minori- 
bus linearibus obtusis; labello lineari bilobo; clinandrio 
cucullato; bracteis ellipticis: inferioribus acutis, superiori- 
bus apice rotundatis. Ledeb. L c. p. 82. 

N. Kamczatica Spr. syst. veg. III. p. 707. — Lindl. I. c. — 
Reich. I. c. p. U6. t. 126. f. 1—2. 

Ophrys Kamczatica Linn. sp. 1343. 

Ophrys aphylla Gmel. fl. Sib. I. p. 23. 

Crescit cum antécédente, eodemque tempore floret. 186 

376. EPIPACTIS Hall. enum. stirp. Helv. 1 p 277. 

hindi, orch. p. 460. — Nées jun. L c. fasc. I. t. 10. — 
Reich. f. I. c. p. 139. t. 131 — 136. — Endl. gen. 
n. 1553. 

Perigonium patens , conforme : sepalis petalisque sub- 
aequalibus. Labellum oblongum , liberum , interruptum: 
hypochilio concavo carnoso: epicbilio petaloideo, dilatato 
indiviso, basi calloso. Colurana teres vel antica complanata, 
stigmate quadrato, deorsum prominente. Anthera postica, 
cordata, mutica, in stigma truncatum apiculatum incum- 
bens. Pollinia pulverea , bipartita , apice angustata. 
Ledeb. L c. 

1126. Epipactis palustris Sw 

Foliis lanceolatis , vel ovato - lanceolatis ; hypochilio 
cuneato - truncato margine laevi , epichilio membranaceo 
subrotundo obtusissimo undulato basi bilamellato sepalis 
longiore. Ledeb. I. c. 

E. palustris Sw. in act. Holm. 1800. p. 232. — Lindl. I c. 
Koch syn. p, 801. — Reich. fil. I. c. p. 139. t. 131. 

Serapias longifolia Linn. syst. veg. éd. 12. H p. 393. 

S. palustris Scop. fl. Carn. II. p 204. 

Serapias caule multifolio multifloro. Gmel. fl. Sib. I. p. 8. 
11 floribus purpureis. 

In paludosis prope Ircutiam ad rivulum Kaja Floret julio. % . 

1127. Epipactis latifolia Sw. 

Foliis ovatis oblongisve margine nervisque pubescenti- 
scabris internodio longioribus; perigonio demum patentis- 187 

siûio glabro, hypochilio subrotundo intus subcrenulato in- 
tus tuberculatiin calloso, epichilio breviore cordato acumi- 
nato, basi bituberculato sepalis paulo breviore. Ledeb. I. c. 
p. 83. 

E. latifolia Sw. I. c Lindl. I. c. Ledeb. fl. Alt. IV. p. 172. — 
Koch syn. p. 80 f. 

E. Uelleborine Crantz 3— k. Reich. f l. c. p 442— 143. 
E. viridiflora et latifolia viridiflora Reich. f. I. c. t. 13Ô — 136. 
Serapias latifolia Linn. syst. veg. 678. 
S. Helleborine a. Linn. sp. 1344. 

Serapias caule multifolio multifloro Gmel. fl. Sib. I. p. 8. 
1 floribus viridi et rubenti variis. 

Prope Ircutiam in lapidosis montis Wercholenskaja rarissima. 
Floret julio. % 

377. SPIRANTHES Rich. orch. Eut. 28. 

Lindl. orch. p. 463. — Nées jun. I. c. fasc. I. t. 13. — 
Reich. fil. I. c. p. 150. t. 122—1 2ô. — Endl. gen. 
n. 1Ô41. 

Perigonium ringens. Sepala lateralia labello supposita, 
basi obliqua in ovarium decurrentia, dorsale petalis agglu- 
linatum. Labellum pedi productae columnae affixum, un- 
guiculatum, raro sessile, oblongum, saepius apice dilata- 
tum, mine trilobum, saepius callis duobus infra médium 
instructum , columnae adpressum eique marginibus inflexis 
arcte adhaerens. Columna basi arcuata et ovarii apicem 
oblique terminans , in pedem producta , teres : stigmate 
ovato, in rostellum acuminatum demum bifidum vel obtu- 
sum emarginatum , raro corneum indivisum , producto. 
Antbera dorsalis, acuminata vel obtusa, nunc membrana 
apiculata , bilocularis : clinandrio utrinque membranaceo 188 

marginato. Pollinia 2, pulverea biparti ta, glandulae com- 
muni oblongae affixa. Ledeb. fl. Ross. IV. p. 84. 

1128. Spiranthes australis Lindl. 

Foliis radicalibus caulinisque Hnearibus vel subeuneato- 

linearibus obtusis acutisve; floribus spiralibus glabris aut 

saepius pubescentibus; bracteis ovatis ovario longioribus; 

labello oblongo apice dilata to crispo supra piloso. Ledeb. Le. 

S. australis Lind. I. c. 

S. amoena Spr. syst. veg. III. p 708. — Ledeb. fl. Alt IV 

v _ as. __ Reich. fil. I. c. p. 432. t. 124. — Turcz. cat. 

n. 1409. 
Neottia amoena M. Bieb. fl. Taur. Cauc. III. p. 606. 
Epipactis foliis plerisque ex lineari-lanceolatis. Gmel. fl. Sib. I. 

p. 45 t. 3. f. 1. 
Orchis spiralis seu Monorchis floribus purpurascentibus 

Stell. fl. Ire. msc. ex Gmel. fl. Sib. I. p. 49. 
In pratis herbosis prope Ircutiam, alibique copiose provenit. 

Floret majo, junio. % . 

378. GOODYERA R. Br. in hort. Kew. V. p. 497. 

Lindl. orch. p. 4-92. — Reich. I. c. p. 155. f. 130. — 

Endl. g en. n* 15ô9é 

Sepala berbacea lateralia labello subposita; dorsale cum 
petalis in galeam agglutinatum. Labellum liberum vel col- 
cumnae adnatum, ventricosum vel concavum, ecallosum, 
indivisum. Columna nana, recta, stigmate membranaceo, 
rotundato et rostrato. Anthera dorsalis. Pollinia 2 sectilia. 
Ledeb. fl. Ross. IV. p. 85. 

1129. Goodyera rëpens R. Br. 

Foliis radicalibus ovatis reticulatis petiolo longioribus; 
spica elongata secunda pubescente; bracteis florum longitu- 189 

(line; sepalis ovatis acutis pubescenlibus; labello vontricoso 
acuminato deflexo. Ledeb, I. c. 

G. repens /?. Br. ï. c. p 498. — Lindl. I. c Ledeb. fl. AU. IV 
p 171. — Koch syn. p. S02. Reich. fil. I. c. 

Satyrium virens Ltnn. tp. 1559. 

Epipactus foliis ovatis radicalibus Gmel. fl. Sib. 1. p. 45. 

In sylva muscosa ad fl. Ircut prope Tunka, simul cum Epipogo 
et Neottia Kamczatea, in montihus excelsis prope Barguzin 
atque in Dahuria prope Scbilkinskoi Zawod. Floret julio % . 

Tribus VI CYPRIPEDIEAE Lindl. orch. p. Ô2ô. 

Stamina 3, quorum lateralia fertilia, intermedium stéri- 
le. Pollen granulosum, demum in massam pultaceam sub- 
deliquescens. Stylus semiliberus. Stygma in areolas 3 sta- 
minibus oppositas divisum. Ledeb. fl. Ross. IV. p. 86. 

379. CYPRIPED1UM Ltnn. gen. n. 401o. 

Lindl. orch. I. c. Reich. fil. I. c. p. 1 66. t. 143 — /46. 

Endl. gen. n. 1618. 

Perigonium patens. Sepala lateralia connata aut distincta, 
labello subposita. Petala libéra sepalis angustiora. Label- 
lum inflatum, margine utrinque auriculato, inflexo. Colum- 
na nana. Stamina 3, quorum unum stérile centrale, dilata- 
tum inflexum; 2 fertilia lateralia. Antberae sub staminé 
sterili latentes, subrotundae, biloculares. Pollen pultaceo - 
granulosum. Stylus subliber, teres, stigmate disciformi ter- 
minatus. Ledeb. I. c. 

1130. Cypripedium Calceolus Linn. 

Caule folioso 1 — 2 (rarissime 3) floro, foliis elliptieis 
acutis vel acuminatis pubescentibus glabrisve; staminé ste- 190 

rili elliptico obtuso vel orbiculato submucronato; sepalis 
oblongis acuminatis subaequalibus labello longioribus: an- 
tico bidentato, petalis oblongo linearibus acuminatis rectis, 
labelli ore constricto. Ledeb. L c. 

C. Calceolus Linn. sp. 1546 — Lindl. I. c. p. 527 . — Ledeb, 
fl. Alt. IV. p. 174. — Koch syn. p. 804. — Reich. fil. I. c. 
p. 167. t. U4. 

Calceolus foliis ovato- lanceolatis 1. Nectario petalis multo 
minore Gmel. fl. Sib. I. p. 2. t. 4 f. 1. «. fi. 

Labellum luteum, sepala petalaque atropurpurea, varielatem 
floribus totis luteis non vidi. In sylvis montosis prope Ircu- 
tiam, intransbaicalensibus atque in Dahuria cum congeneri- 
bus haud rara. Floret majo, junio % . 

1131. Gypripedidm macranthos Sw. 

Caule folioso uni vel rarissime bifloro; foliis lato-ellipti- 
cis acutis; staminé sterili cordato-acuminato; sepalis inae- 
qualibus, dorsali lato-elliptico aculo: antico minore biden- 
tato, petalis oblongis vel subovato-lanceolatis acuminatis, 
labelli ore contracto brevioribus, interdum longioribus. 

C. macranthos Sw. et ventricosum Siv. in caet. Holm. 1800. 
p. 251. — Lindl. I. c. p. 528. — Ledeb. fl. Alt. IV. p. 174.— 
fl. Ross. IV. p. 87. 

C. macranthos Sw. in Reich. fil. L c. p. 169. t. 146 — 145. 

Calceolus foliis ovato - lanceolatis 11 nectario amplissimo. 
Gmel. fl. Sib. I. p. 2. t. 1. f. 2. y. 

Calceolus purpureus speciosus. Amm. Ruth. 

Cypripedium ventricosum Sw., quod nunquam copiose prove- 
nientem observavi, hinc inde cum C. macrantho promiscue 
crescentem vidi, praeeunte cl Reichenbachio filio, pro va- 
rietate hujus habeo. Distinguitur petalis lateralibus label- 191 

Jum quidqiiid , minus tamen quam in icône cita ta t 145. 
superantibus. 

Labellum petala, sepalaque rosea. 

1132 ClPRIPEDlUM GUTTATUM SlC. 

Caule diphyllo unitloro, foliis ellipticis vel ovato-ellipti- 
cis apiculatis ciliatis; staminé sterili ovato - emarginato; 
bractea oblonga acuminata ovario longiore; sepalo dorsali 
maximo lato vel suborbiculari - elliptico acuminato label- 
lum aequante vel superante: antico bidentato labello bre- 
viore; petalis oblongis obtusis acutatis labello subrotundo 
ore patulo paulo brevioribus. Ledeb. //. Ross. IV. p. SS. 

C. guttatum Sw. I. c. — Lindl. I. c. p. 329. — Ledeb. fl. Alt. 
IV p. 174. — Reich. f. I. c. p. 166. t. 145. 

Calceolus foliis ovatis binis caulinis Gmel. fl. Sib. I. p. 4. 

Calceolus minor flore vario. Amm. Ruth. p. 135. t. 22. 

Labellum, sepala petalaque alba, maculis purpureis pictâ. 

Ordo LXXXVI. IRIDEAE Juss. gen. p. 51. 

Flores hermaphroditi regulares vel irregulares. Perigo- 
nium corollinum sexpartitum: laciniis aequalibus vel inte- 
rioribus saepius minoribus, rarissime majoribus. Stamina 
3, basi laciniarum perigonii exteriorum adnata. Filamenta 
libéra, vel basi aut juxta totam longitudinem connata. An- 
therae extrorsae , loculis longitudinaliter dehiscentibus. 
Ovarium inferum , triloculare. Ovula in loculis plurima, 
vel rarius pauca, bi-pluriseriata, interdum uniseriata, an- 
gulo centrali inserta, plerumque horizontalia . Stylus sim- 
plex. Stigma 3, saepissime petaloideo - dilatata vel convo- 
luta, intégra, 2 — 3 fida vel bilabiata. Capsula 3 locularis, 
loculicide trivalvis: valvis medio septiferis; placentis disse- 

13 192 

pimentorum margini adnatis vel in columnam centralem, a 
dissepimentis solutam persistentem connatis. Semina pluri- 
ma vel rarius pauca. Testa membranacea vel ehartacea aut 
interdum coriacea vel carnosa , umbilico basilari ope rha- 
pheos saepius liberae vel solubilis cum chalaza apicali, vix 
non semper manifesta, conjuncto. Albumen copiosum, car- 
nosum vel cartilagineum, imo subcorneum. Embryo axilis 
vel in seminibus pressione mutua deformatis etiam sublate- 
ralis, albumine plerumque brevior, extremitate radiculari 
umbilicum attingente, in fructu ut plurimum centripeta, 
rariusve supera vel infera. Ledeb. fl. Ross. IV. p. 92. 

380. IRIS Linn g en. n. S9. 

Neesjun. fasc. I. t. 18. — Endl. gen. n. 1226. 

Perigonii laciniis exterioribus saepissime reflexis, basi 
barbatis vel nudis, rarissime cristatis; interioribus erectis, 
saepe minoribus vel nonnunquam minimis. Stamina 3, fi- 
lamenta filiformia vel subulata. Ovarium obsolète trigonum 
triloculare. Ovula plurima, borizontalia, anatropa. Stylus 
triqueter, basi saepius cum perigonii tubo connatus. Stig- 
mata 3, petaloideo dilatata, supra carinata, subtus canali- 
culata, plica transversa bilabiata, staminibus opposita. Cap- 
sula coriacea. Semina plurima, borizontalia, compresso - 
plana marginata, rbaphe tenui intra testam laxam libéra. 
Embryo axilis, albumine carnoso multo brevior, extremi- 
tate radiculari umbilicum attingente, infera. Ledeb. I. c. 

Sectio 1. ÏNUBERBES. 

Perigonii laciniae exteriores basi nudae. Omnes nostrae 
radice tuberosa gaudent et praeter s. Pseud-Acorum, peri- 
gonio caeruleo aut violaceo, variante albo donatae. 193 

1133. Iris ventricosa Pall. 

Foliis radicalibus paucis linearibus, caulinis geminis en- 
siformibus, radicalibus duplo brevioribus: infimo lineari, 
superiori lanceolato - spatbaeformi; caule foliis radicalibus 
paulo interdum subduplo breviore bifloro; spatha inflata 
ovario 2 — 3 plo longiore. 

I. ventricosa Pall. itin. III. p. 520. app. p. 712. t. 62. B. f. 4. — 
Ledeb. fl. Ross. IV. p. 94. 

In pratis siccis Dahuriae v. gr. ad fl. Borsa copiose provenit. 

Obs. Iris tenuifolia Pall. a Pallasio inter plantas Dahuricas, 
per errorem quandam indicata, nam tabula Gmeliniana cita- 
ta, ad I. Rutbenicam spectat. 

1134. Iris Ruthenica Ait. 

Foliis late linearibus ensiformibus erectis, caule cum 
flore solitario longioribus; caule inferne foliis paucis spa- 
thaeformibus instructo; spatba communi diphylla: foliolis 
subaequalibus submembranaceis oblongis acuminatis, exte- 
riore sublatiore, perigonii tubo ovarium pedicellatum, ob- 
tuse hexagonum, bis vel ter superante. Ledeb. L c. 

I. Ruthenica Ait. hort. Kew. éd. 2. i. p. 447. — Ledeb. fl. 
Alt. 1. p. ââ. 

I. verna Pall. itin. III. p. 245. 250. (nomen jure antiquitatis 
forte praeferendum.). 

I. tenuifolia Pall. itin. quo ad tubulam citatam. 

Iris foliis linearibus, corollis imberbibus, fructu obtuse tri- 
gono turbinato. Gmel. fl. Sib. I. p. 26. t. Ô. f. 4. 

Iris humilis angustifolia coerulea, testa seminali non rostrata 
alba. Messersch. in Amm. Ruth. p. 405. 

Omnium vulgatissima in graminosis, primo vere florens, odo- 
remque gratum spirans. Variât interdum floribus albis % . 

13* 194 

1135. Iris umflora Pall. 

Foliis linearibus vel lanceolato - linearibus ensiformibus 
acutis caulem cura flore soiitario subaequantibus, demum 
excrescentibus caule duplo longioribus flaceidis; caule in- 
ferne foliis paucis spatbaeformibus instructo; spatha com- 
muni dipbylla: foliolis ventricosis subaequalibus chartaceis, 
apice scariosis obtusis (vel rarius acutiusculis), perigonii 
tubo ovarium obtusissiine hexagonum, breviter pedicella- 
tum vix superante. Ledeb. fl. Ross. IV. p. 94. 

I. uniflora Pall. in Willd. herb. n. 993. — Linh. Jahrb. 1, 5. 
p. 71. — R. et Sch. syst. veg. 1 . mant. p 518. 

Variât interdum foliorum latitudine: spathae foliolis plerum- 
que obtusissimis, rarissime acutiusculis , florum magnitu- 
dine , pedicello et perigonii tubo paulo longiore vel bre- 
viore ; semper vero ab antécédente dignoscitur foliis hor- 
notinis florendi tempore caulis altitudinem vix attingenti- 
bus vel rarissime parum superantibus demum longe excres- 
centibus ; spatha breviore ventricosa , foliolis latioribus 
chartaceis nec submembranaceis, perigonii tubo breviore. 
Radix longe repens. Ledeb. I. c. p. 93. 

Mihi ignota , nisi cum praecedente olim confusa ; inter spe- 
cimina herbarii mei non video. In Sibiria Baicalensi et in 
Dahuria dicitur provenire. 

1136. Iris biglumis Vahl. 

Foliis late linearibus ensiformibus scapo 1 — 2 floro de- 
mum multo longioribus; spatha communi diphylla: foliolis 
lanceolatis, longe acuminatis, margine membranaceis ; flo- 
ribus pedicellatis , perigonii tubo subnullo, limbi laciniis 
obovato spathulatis stigmata superantibus ; germine cylin- 
drico sexsulcato. Ledeb. I. c. p. 95. 

I. biglumis Vahl. enum. II. p. 149. 195 

1. Pallasii Fisch. in litt. et sec. Trev. ind. sem. hor. Wrat. 
1821. — Reich. icon. pi. Crit. V. p. 47. t. 479. f. 672 

I. haematophylla Link. enum. hort. Berol. I. p. 60. — Bunge 
in Ledeb. fl. Alt. I. p. 38. (excl. syn. Falck.) non Fisch. 

I. laclea Pall. itin. III. app. p. 715. n. 64. (varietas flore 
lacteo.). 

In pratis siccis subsaisis transbaicalensibus v. gr. in magna 
copia prope oppida Wercbneudinsk et Selenginsk , atque 
in Dahuria locis similibus. Varietas lactea in Dahuria hinc 
inde invenitur, copiosius ad fl. Okon Borsa. Floret junio, 
julio 3 . 

1137. Iris Sibirica Linn. 

Foliis linearibus ensiformibus caule tereti fistuloso 2 — 3 
floro, inferne foliato, brevioribus; spatha communi diphyl- 
la scariosa. foliolis germen aequanlibus vel illo brevioribus, 
oblongis acutis obtusisve; floribus brevius vel longius pe- 
dicellatis , perigonii tubo subnullo ; limbi laciniis exteriori- 
bus obovatis in unguem brevem attenuatis; ovario trigono. 
Ledeb. L c. p. 96. 

I. Sibirica Linn. sp. $7. 

I. pratensis Lam. enc. meth. III p. 300. 

I. acuta Willd. enum. pi. hort. Berol. suppl. p. 4. 

Iris foliis linearibus, corollis imberbibus, fructu trigono, caule 
tereti. Gmel. fl. Sib. I. p. 28. 

/3. haematophylla Fisch. msc. ind. H. sem. hort. Petr. 
p. 40. foliis saepe sanguineo - coloratis , floribus specio- 
sioribus. 

I. Sibirica /3. haematophylla Turcz. cat. Baie. Bah. n. 4118. 
Iris palustris procera angustifolia coerulea, testa seminali non 

rostrata turgida , spadicea. Messerschm. apud Amm. Ruth. 

p. 101. 196 

In speciminibus, a nie lectis, folia sanguineo - maculata non 
observavi, at planta nostra ab Europaea distinguitur peri- 
gonii laciniis exterioribus latioribus et brevioribus , in 
unguem breviorem angustatis. 

In pratis cis- et transbaicalensibus, atque in Dahuria haud 
rara. Floret junio, julio. % . 

1138. Iris laevigata Fisch. 

Foliis late linearibus ensiformibus caulem foliosum rec- 
tum simplicem subtriflorum aequantibus vel subsuperanti- 
bus; spathis subscariosis ovario longioribus; floribus brevi- 
ter pedicellatis; perigonii tubo ovarii dimidium vix supe- 
rante; limbi laciniis exterioribus obovatis late unguiculatis, 
interioribus oblongis stigmata superanlibus; ovario teretius- 
culo. Ledeb. fl. Ross. IV. p. 91. 

I. laevigata Fisch. in litt. Turcz. cat. Baie. Bah. n. 4119. 

I. Gmelini Ledeb. comm. in Gmel. fl. Sib. III. p. 48. 

Iris foliis latis, corollis imberbibus unicoloribus, fruclu tri- 
gono. Gmel. fl. Sib. I. p. 30. 

In paludosis ad fl. Angaram inter Ircutiam et Baicalem; ad 
Baicalem prope monasterium Possolskoi copiosissime. In 
Daburia etiam obvia. Floret junio, julio. % . 

1139. Iris Pseud. Acorus Linn. 

Foliis late linearibus ensiformibus caulem foliosum tere- 
tem pluriflorum subaequantibus ; spathis foliaceis apice 
margineque subscariosis ovario longioribus; pedicellis ova- 
rium subaequantibus vel brevioribus ; perigonii tubo ovarii 
dimidium subaequante, limbi laciniis exterioribus ovatis, 
late unguiculatis, interioribus sublinearibus quam stigmata 
angustioribus brevioribusque; ovario trigono. Ledeb. I. c. 197 

I. Pseud. Acorus Linn. sp. 560. — Ledeb. fl. Alt. I. p. S7. — 
Koch syn. p. 810. 

Iris imberbis lutea, nervo folii eminente. Gmel. fl. Sib. l.p. 21 . 

Circa oppidum Selenginsk a Gmelino indicatur. 

Sectio 2. BARBATAE. 

Laciniae exteriores intus juxta costam barbatae. 

1140. Iris flavissima Jacq. 

Foliis late linearibus ensiformibus scapum basi foliatum 
biflorum subaequanlibus ; spathis submembranaceis sub- 
ventricosis acutis obtusisve; floribus pedicellatis, pedicello 
floris primarii breviore, tubo perigonii floris primarii spathis 
breviore; limbi laciniis obovatis sensim in unguem atte- 
nuatis, exterioribus apice rotundatis, interioribus emargi- 
nalis; antheris iilamentum subsuperantibus; ovario floris 
primarii perigonii tubum pedicellumque subaequante; floris 
secundi pedicello subduplo longiore, capsula basi rotundata. 
Ledeb. fi. Ross. IV. p. 102. 

Iris flavissima Jacq. coll. IV. p. 98. — Pall. itinJU. app. p. 713. 
fexcl. syn. Gmel.) Ledeb. fl. AU. IV. p. 532. 

I. flavissima (5. rupestris Bunge in Ledeb. fl. Alt. I. p. 60. 

Iris humilis angustifolia lutea, testa seminali rostrata alba. 
Messersch. in Amm. Ruth. p. 101. 

In pratis herbosis prope Ircutiam alibique copiose. Floret 
majo, junio. % . 

1141. Iris Blocdowii Ledeb. 

Foliis ensiformibus scapo basi sub foliato , caeterum 
aphyllo bifloro sub anthesi brevioribus , post anthesin sub- 198 

longioribus; spathis herbaceis, margine membranaceis ven- 
tricosis acuminatis; floribus pedicellatis: pedicellis aequi- 
longis; perigonii tubo spatbis breviore ovarium trigonum 
subaequante, limbi laciniis obovatis retusis sensim in un- 
guem attenuatis, exterioribus majoribus; antberis filamento 
brevioribus; capsula basi attenuata. Ledeb. fl. Ross. I. c. 

I. Bloudowii Ledeb. fl. Alt. IV p. 331. — ejusd. icon. pi. fl. 
Ross. t. iOL 

I. flavissima a. umbrosa Rge in Ledeb. fl. Alt. I. p. 39. (excl. 
syn praeter Gmel.) 

Iris foliis ensiformibus, testa seminali rostrata alba. Gmel. fl. 
Sib. I.p.SLt. 3. f.2. (excl. syn. Amm.) 

A praecedente differt praesertim. statura robustiore , foliis 
latioribus, spathis latioribus margine tantum membranaceis, 
pedicellis utriusque floris aequilongis , perigonii laciniis 
majoribus et saturatius violaceo-reticulalis , antheris fila- 
mento brevioribus. 

Cum priore rarius occurrit, eodemque tempore floret. % . 

1142. Iris Tigridu Rge. 

Foliis ensiformibus glaucis caule unifloro longioribus; 
spathae diphyllae folîolis maxima ex parte membranaceis 
acutiusculis vel mucronatis; perigonii tubo spatham exce- 
llente; limbi laciniis obovatis emarginatis , interioribus 
angustioribus margine undulatis; stigmatibus bifidis: laciniis 
obtusis margine denticulatis; antheris filamento sublongio- 
ribus. Ledeb. fl. Ross. p. 104. 

I. Tigridia Rge in Ledeb. fl. Alt. I. p. 60. 

Flores pallide violacei, striis maculisque saturatioribus picti. 

In apricis Dahuriae ad fl. Ingoda copiose, in transbaicalensibus 
ad fl. Gzikoi parce. Floret junio, julio. % . 199 

381. PARDANTHUS Kerr in ann. of Bot. I. p. 246. 

Endl. gen. pi. n. 1231. 

Perigonium corollinuni, superum, hexaphyllo-rotatum: 
laciniis subaequalibus, alternis basi subunguiculato-angu- 
statis. Stamina 3 epigyna. Filamenta subulata. Ovarium 
inferum 3 loculare. Ovula plurima in columna centrali 
biseriata , horizontalia, anatropa. Stylus elavatus, apice 
trifidus. Stigmata 3 subpetaloideo dilatata. Capsula co- 
riacea 3 locularis, apice loculicide 3 valvis. Semina plu- 
rima, biseriata, globosa, testa carnosa. Ledeb. fl. Ross. IV. 
p. 106. 

1143. Pardanthus dichotomus Ledeb. 

Stigmatibus profunde bifidis : laciniis lanceolatis acumi- 
natis, margine exteriore eroso-dentatis. Ledeb. I. c. 

P. dichotomus Ledeb. fl. Ross. I. c. 

Iris dichotoma Pall. itin. III. p. 137. 520. 431. app. p. 712 
n, 61. t. A. C. f. 2. 

Iris dichotoma Jatifolia variegata , procerior , flore parvulo 
Mess, in Amm. Ruth. p. 103. Gmel. fl. Sib. I. p. 33. 

Iris latifolia dichotoma , latefoliae flore parvo rubro varie 
gato, testa seminis oblonga non rostrata strictiore alba 
Mess, in Amm. Ruth. p. 104. Gmel. fl. Sib. 1. p. 33. n. 34. 

Pardanthus Chinensis , praeter alias notas minoris momenti 
differt stigmatibus minus profunde bifidis, laciniis superne 
dilatatis, rotundatis, margine superiore integerrimo vel te- 
nuissime ciliolato- denticulato. Ledeb. I. c. 

Abundat in Dahuriae campis montosis. Floret julio a . 

Ordo LXXXVII. SMILACEAE R. Br. 

Flores regulares hermaphroditi vel abortu diclines. Peri- 
gonium corollinum, liberum, biseriatum, aequale, saepis- 200 

sime 6 partitum , rarius 4 — & partitum. Stamina hypogyna 
vel perigonio inserta, ejusdem segmentis opposita et numé- 
ro aequalia , iisque basi saepissime agglutinata. Filamenta 
libéra, rarius plusminusve monadelpha. Antherae extrorsae 
vel rarissime in monadelpbiis extrorsae , biloculares, basi 
vel dorso affixae, erectae: loculi oppositi, contigui, inter- 
dum filamento ultra eosdem producto utrinque adnati, lon- 
gitudinaliter déhiscentes. Ovarium sessile, liberum, 3 vel 
interdum 2 — 4 loculare. Ovula placentis centralibus affixa, 
saepissime pauca, rarissime in loculis solitaria vel indefî- 
nita, unibiseriata , ampbitropa vel orthotropa, interdum 
anatropa. Styli loculorum numéro, in unicum connati vel 
interdum distincti. Stigmata distincta, simplicia. Perigo- 
nium baccatum indehiscens, 3 vel 2 — 4 loculare, loculis 
mono - oligospermis, rarius abortu uniloculare monosper- 
mum. Semina subglobosa, loculorum angulo centrali affixa. 
Testa membranacea tenuis, umbilico nudo. Albumen dense 
carnosum vel cartilagineo-corneum. Embryo parvus, in ca- 
vitate albuminis saepe ab umbilico remoto locatus, extre- 
mitate radiculari vaga. Ledeb. fl. Ross. IV. p. 119. 

Tribus 1. PARIDEAE Endl. 
Styli distincti. 

382. PARIS Linn. gen. n. 300. 

Nées jun. te. gen. fl. Germ. fasc. IV. t. 19. — Ledeb. 
monogr. parid. Dorp. 1827. — Endl. gen. n. 1 176. 

Flores hermaphroditi. Perigonium subehartaceum 8 — 12 
phyllum: foliola patentissima vel reflexa, persistentia , bi- 
seriata vel rarissime uniseriata, interiora multo angustiora, 
quandoque nulla. Stamina 8 — 12, imo perigonio inserta. 
Filamenta subulata, basibus dilatatis inter se cobaerentia, 201 

connectivo saepius ultra antherae loculos lineares margina- 
les in acumen elongatum producto. Ovarium 4-5 loculare. 
Ovula plurima biseriata, adscendentia, anatropa. Styli 4 — 
5, distincti vel rarissime ima basi connati. Stigmata obso- 
leta. Bacca 4 — 5 locularis. Semina plurima, obovata, bo- 
rizontalia vel adscendentia. Ledeb. L c. 

114V. Paris obovata Ledeb. 

Foliis 4-5-6-7-8 nis obovato - oblongis vel obovato - 
ellipticis acuminatis; floribus 8 — 10 andris tetragynis; pe- 
rigonii foliolis exterioribus ovato - oblongis vel ovato-lan- 
ceolatis acuminatis interiora staminaque bis superanlibus; 
antheris medio lilamentorum adnatis; stylis ad basin usque 
liberis, demum recurvatis, ovarii longitudine, lilamento 
pluries brevioribus. 

P. obovata Ledeb. mon. p. 6. cum ic. fl. Alt. I . p. 88. in adnot. 
ejusd. ic. pi. /1. Ross. t. 16. — fl. Ross. IV. p 120. 

In umbrosis ubique vulgaris. Floret majo, junio q . 
1145. Paris Dahurida Fisch. 

Foliis octonis oblongo - obovatis acuminatis; floribus 8 
andris 4 gynis; perigonii foliolis exterioribus ovato -oblon- 
gis acuminatis, interiora staminibus aequilonga subtriplo 
superantibus ; antheris medio filamenti adnatis; stylis ad 
basin usque liberis rectis, ovario longioribus, staminibus 
duplo brevioribus. 

P. Dahurica Fisch. in litt. 

P. verticillata M. Bieb. fl. Taur. Cauc. III. p. 287? Ledeb. fl. 
Ross. IV. p. 121? 

Descriptionem ad spécimen Fischerianum feci. Individua, quae 
parva in copia ad fl. Amur inveni recedunt laciniis exterio- 202 

ribus perigonii 4—5 quidquid majoribus et stylis recurvis 
abbreviatis, nempe ovario ipso brevioribus. An sit distincta 
species aut varietas ex inspectione speciminum numerosio- 
rum dijudicandum. Planta Fischeriana et Amurensis a defi- 
nitione P. verticillatae recedunt jam antheris basi filamenti 
insertis, nec subterminalibus Possideo adhuc spécimen uni- 
cum in transbaicalensibus lectum quod stylis ad médium 
usque connatis P. hexaphyllae Cham. approximatif r, sed fo- 
liis octonis diversum. An hujus varietas ? 

Tribus 2. CONVALLARIEAE EndL 
Styli connati. 

383. POLYGONATUM Tourn. inst. t. U. — Desf. in ann. du 
mus. IX. p. 48. 

Neesjun. L c. fasc. IV. t. 16. — EndL gen. n. 1181. 

Flores kermaphroditi. Perigonium coroïlinum, infundi- 
biliformi - tubulosum: limbo breviter 6 fido, lobis erectis. 
Stamina 6, medio tubo inserta. Filamenta filiformia inclusa. 
Antherae subsagittatae , basi fixae. Ovarium 3 loculare. 
Ovula in loculis 2, superposita, horizontalia , orthotropa. 
Stylus trigono-filiformis. Stigma obtusum trigonum. Bacca 
globosa, trilocularis. Semina in loculis 2 vel rarius abortu 
solitaria, subglobosa. Ledeb. L c. p. 122. 

1146. Polygonatum Sibiricum Redouté. 

Caule angulato, foliis linearibus vel lineari-lanceolatis 
apice circinnatis revolutis, omnibus verticillatis (4 raris: 
5 nis) glabris , inferiorum et mediorum axillis floriferis; 
pedunculis sub anthesi deflexis , bi raris: 3 floris, ad bifur- 
caturam bi raris: 3 bracteatis, bracteis membranaceis ; 
pedicellis ebracteolatis. Ledeb. L c. p. 123. 

P. Sibiricum Redouté lil. t. 31 5. — Kth enum. V. p. 14S. 203 

Convallaria Sibirica Schult. syst. veg. VII. I. p. 297. 
C. verticillata Pall. Uin III p. $66. (non Linn.J 
In rupibus montis Chan-Ula, ad fl. Czikoi. Prope Kiachtam 
Pallasius legit. Floret majo, junio. 

1147. POLÏGONATCM OFFICINALE AU. 

Caule angulato, foliis alternis ovato-oblongis ellipticisve 
obtusiusculis glabris; pedunculis axillaribus 1 — 2 floris 
staminibusque glabris. Ledeb. I. c. 

P. officinale AU fl Pedem. J. p. 154. 

P. vulgare Desf. in ann. du mus. IX. p. 49. — Kunth enum. V. 
p. 432. — Redouté lil. t. 2o8. 

Convallaria Polygonatum Linn. sp. 454 . — Ledeb. fl. Alt. II. 
p. 4L — Koch syn. p. 814. 

Convallaria foliis alternis, floribus ex alis. Pedunculis uni- 
fions. Gmel. fl. Sib. I. p. 54 

In sylvis montanis prope Ircutiam alibique frequens. Floret 
majo, junio. % . 

1148. POLYGONATUM MULTIFLORUM AU. 

Caule tereti, foliis alternis ovato - oblongis ellipticisve 
obtusiusculis glabris; pedunculis axillaribus 3 — 5 floris 
glabris , pedicellis flore brevioribus , filamentis pilosis. 
Ledeb. fl. Ross. IV. p. 123. 

P. multiflorum AU. fl. Pedem. I. p. 454. — Kunth enum. I. 
p. 438. Redout. lil. t 229. 

Convallaria multiflora Linn. sp. 452 — Koch syn. p. 844. 

Convallaria foliis alternis, floribus ex alis II Pedunculis multi 
floris. Gmel. fl. Sib. I. p. 454. 

Cum praecedente eodemque tempore floret. % ■ 204 

38i. CONVALLARIA Desf. in ann. du mus. IX. p. 34. 

Nées jun. I. c. fasc. IV. t. 15. Endl. gen. n. 1/82. 

Flores herniaphroditi. Perigonium corollinum, campanu- 
latum,deciduum,limbo sexfido,revoluto-patente. Stamina 6, 
subbypogyna. Filamenta fîliformia, libéra, inclusa. Anthe- 
rae subsagittatae, basi fixae. Ovarium triloculare. Ovula 
in loculis 2, superposita, horizontalia, ortbotropa. Stylus 
brevis crassus. Stigma obtusum, subtrigonum. Bacca glo- 
bosa, trilocularis. Semina in loculis abortu subsolitaria , 
globosa vel angulata. Ledeb. fl. Ross. IV. p. 126. 

114-9. Convallaris MAJALis Linti. sp. âSL — Kufith enum. V. 
p. 131. — Koch syn p. 814. 

Herba acaulis, foliis binis, rarius ternis, vaginis radicalibus 
basi tectis , scapo semitereti , floribus racemosis secundis 
nutantibus albis, plantae Dahuriae semper inodoris. 

In Daburia magis orientali, v. gr. prope Nerczinskoi Zawod et 
in inferioribus regionibus fl. Argun. Floret majo, junio. % . 

385. SMILACINA Desf. in ann. mus. IX. p. 34. 

Nées jun. fasc. IV. t. 17. (sub Majantbemo). Endl. gen. 
n. 1183. 

Flores hermapbroditi. Perigonium corollinum 4 vel 6 
partitum, aequale, patens, deciduum. Stamina 4 vel 6, 
basi laciniarum inserta. Filamenta filiformia, antherae ova- 
tae incumbentes. Ovarium 2 — 3 loculare. Ovula in loculis 
1 — 2 angulo interiori affixa , horizontalia , ortbotropa. 
Stylus brevis, crassus. Stigma obtusum, 2 — 3 lobum. 
Bacca globosa, pulposa, abortu 1 — 2 sperma. Semina sub- 
iosa. Ledeb. fl. Ross. IV. p. 126. 205 
Sectio 1. MAJANTIIEJVIUM Mônch. 
Flores tetrameri, folia petiolala. 

1150. Smilacina bifolia Desf. 

Caule bi-rarius trifolio, foliis alternis petiolatis cordatis. 

S. bifolia Desf. I. c. — Schult. syst. veg. VII. I. p. 307. — 
Ledeb. fl. Ross. IV p. 127. 

Majanthemum bifolium DC. fl. Franc. III. p. 177. — Kunth 
enum. V. p. 147 . — Koch syn. p. 814 

Convallaria bifolia Linn. sp. 452. 

Convallaria foliis cordatis Gmel. fl. Sib. I. p. 35. 

In pratis humidiusculis nec non in umbrosis vulgatissima. 
Floret majo, junio. % . 

Sectio 2. SMILACINA Desf. 

Flores hexameri, folia sessilia vel amplexicaulia. 

1151. Smilacina trifolia Desf. 

Glabra, caule 3, rarius 2 — 4 phyllo, inferne vaginifero, 
foliis alternis amplexicaulibus oblongis vel subovato - 
oblongis, acuminato - mucronatis ; racemo terminali laxo 
paucifloro, floribus solitariis. 

S. trifolia Desf. I. c. p. ô2. — Ledeb. fl. Ross. IV. p. 128. 

Convallaria trifolia Linn. sp. 432. 

Convallaria floribus racemosis, foliis ovatis oblongis caulinis. 
Gmel. fl. Sib. I. p. 36. t. 6. 

Asteranthemum trifoliatum Kunth enum. V. p. 153. 

Phalangium Veratri folio Amm. Ruth.p. 105. 

In paludosis ubique frequens. Floret majo, junio. % . 206 

1152. Smilacina Dahurica Turcz. 

Caule polyphyllo pilosiusculo,foliis alternis semiamplexi- 
caulibus oblongis vel ovato-oblongis, mucrone obtuso ter- 
minatis, subtus pilosiusculis; racemo terminali simplici 
subconferto, pedicellis geminis lernisve. 

S. Dahurica Turcz. cat. Baie. Bah. n. 44W. — Ledeb. fl. Ross. 
IV. p. 128. 

Asteranthemum Dahuricum Kunth enum V. p. 152 

Pedicellis geminis aut termis a proxima S. stellata facile dig- 
noscitur. 

In Dahuriae maxime orientalis umbrosis graminosis , ultra 
Schilkinskoi Zawod ad fl. Scbilka, atque ad fl Àrgun, in 
regionibus inferioribus. Floret junio, julio % . 

Ordo LXXXVII1. LILIAGEAE EndL gen. p. 139. 

Flores hermaphroditi, regulares vel rarissime subirregu- 
lares. Perigonium, corollinum , hexaphyllum: foliola bise- 
riata, libéra vel in corollam tubulosam campanulatamve, 
limbo sexdiviso donatam connata, sicca vel basi saepius 
mellifera. Stamina 6, perigonii foliolis opposita, nunc dis- 
tincte bypogyna, nunc perigonii basi inserta. Filamenta fi- 
liformia vel plana simplicia vel apice trifida aut tridentata. 
Antherae introrsae. Ovarium e carpidiis 3 conflatum, car- 
pidiorum marginibus introflexis axin plus minusve distin- 
ctam attingentibus triloculare. Ovula inloculis pauca vel 
saepius plurima, biseriata, anatropa vel amphitropa. Styli 
terminales, centrales, plerumque in unicum connati, stig- 
matibus interdum distinctis. Pericarpium capsulare, trilo- 
culare, loculicide trivalve: valvis medio septiferis, rarius 
septicidum vel carnosum, indehiscens. Semina plurima vel 
rarius abortu pauca vel subsolitaria, directione varia. Al- 207 

bumen carnosum, copiosum. Embryo in axi albuminis, ra- 
rissime excentricus, honiotropus, rectus vel curvatus, ex- 
tremitate radiculari ùmbilico proxima, directione carpica 
varia. Ledeb. fl. Ross. IV. p. 133. 

Subordo I. TULIPACEAE. 

Perigonii foliola omnino distincta vel ima basi cohaeren- 
tia, saepe nectarifera. Stamina hypogyna vel obscure peri- 
gyna. Fructus capsularis. Semina anatropa, plerumque 
compressa; testa pallida, fusca, spongiosa vel dura. Em- 
bryo minimus, rectus vel parum incurvus, in basi albumi- 
nis inclusUs. Ledeb. I. c. 

386. ORITHYIA D. Don in Sweet Brit. fl, gard. t. 536. 

EndL gen. n. 109% 

Perigonium corollinum> deciduiïm, hexaphyllum: foliola 
campanulato-conniventia, interiofa basin versus angustata. 
Stamina 6, hypogyna. Ovarium 3 loculare. Stylus termina- 
lis, simplex. Stigma obsolète trilobum. Capsula trigona, 
trilocularis loculicido - trivalvis. Semina plurima* horizon- 
talia, piano compressa. Ledeb. L c. p. 13&. 

1153. Orithyia dniflora Don. 

Gaule unifloro diphyllo, foliis anguste oblongis approxi- 
matis recurvatis, florem excedentibus; perigonii foliolis ex- 
terioribus oblongis acutiusculis, interioribus latioribus obo- 
vatis obtusis; filamentis basi dilatatis. Ledeb. I. c. p. 137. 

O. iiniflora Don. I. c. — Kunth enum, V. p. 227. 
Ornithogalum uniflorum Laxtn. in nov. comm. Petrop. XVIII. 

p. $29. t. 6. f. 3. 
Gagea uniflora Schult. syst. veg. VIL p. $33. — Turcz. cat. 

Baie. Dah. n. 1137. 

14 208 

In rupibus solo expositis ad fl. Angaram, prope pagum Olonki 
copiose. Floret primo vere % . 

387, GAGEA Salisb. in ann. of. Bot. IL p. SSS. 

Nées jun. fasc. 2. t. 15. — Endl. gen. n. 1093- 

1154. Gagea ldtea Schult. 

Folio radicali solitario erecto lineari-lanceolato abrupte 
acuminato piano argute carinato, floralibus 2 suboppositis; 
pedunculis partialibus simplicibus umbellatis glabris; peri- 
gonii phyllis oblongis obtusis; antberis oblongis; bulbo 
ovato solitario. Koch syn. fl. Germ. éd. 2. IL p. 825. 

G. lutea Schult. syst. veg. VIL p. 38. — Kunth enum. IV. 
p. 233. — Ledeb. fl. Ross. IV. p. 438. 

Ornilhogalum luleum Linn. sp. 439. — Ledeb. fl. Alt. IL p. 29. 
(excl. var. fi.) 

Ornitbogalum scapo diphyllo, pedunculis simplicibus termina- 
tricibus, filamentis omnibus subulatis. Gmel. fl. Sib. 1. p. 47. 
(cum aliis-spec. confusa.) 

Dubius florae nostrae civis, a Gmelino et Pallasio indicatus. 
Prope Krasnoyarsk jam rara planta, sed in Kamczatka, te- 
stibus Cbamisso et Escbscholtz obvia. 

Hue inserenda est descriptio novae speciei, in pratis prope 
Tomsk, majo 1837 lectae et structura radicis valde singula- 
ris. Gomponitur enim e bulbo centrali majore pluribus mi- 
nutis ad basin circumdato, quorum nonnulli interdum cau- 
liferi, omnes tunica commun i inclusi. Gagea granulosa no- 
minanda et sic definienda: folio radicali solitario erecto li- 
neari - lanceolato u trinque acuminato, caulem 1 — k florum 
superante, caulinis duobus approximatis, inferiore latiore 
oblongo; pedunculis glabris pilosulisve , interdum medio 
bracteolatis; perigonii phyllis oblongis obtusis; filamentis 
alternis filiformibus, antheris ovatis; bulbis plurimis, tuni- 
cis communibus inclusis, centrali caeteris multo majore. 209 

388. PLECOSTIGMA Turcz. pi. exe. 

Perigonium corollinum persistens hexaphyllum: foliola 
patentiuscula aequalia. Stamina 6, perigonii foliolis basi 
adhaerentia. Ovarium 3 loculare. Ovula in loculis plurima 
biseriata horizontalia. Stylus terminalis, stigmatibus 3 li- 
nearibus obtusis, intus longitudinaliter plicatis terminâtes. 
Capsula 3 locularis, loculicide trivalvis. Semina (immatura) 
oblongo-trigona plana. GenusGageae etLloydiae proximum, 
sed forma stigmatum seminumque distinguendum. Radix 
bulbosa, caulem folimque solitarios emittens, folia angusta 
linearia, caulina pauca, 1 — 2 sensim minora, flores 1 — 3 
in racemum dispositi, basi bracteati lutei, magnitutide Ga- 
geae luteae. Altitudine a 4 ad 8 poil, variât. 

1155. Plecostigma pauciflorum Turcz. pi. exe. 
Ornithogalum pauciflorum Turcz. pi, exsicc. non Rafin. 

Gagea pauciflora Turcz. cat. n. 4158. — Ledeb. fl. Ross. IV, 
p. 443. 

In graminosis prope pagum Ojok, ad Angaram prope Bala- 
gansk, in transbaicalensibus, nempe in deserto Chorinensi 
et ad acidulam Pogromezensem. — Prope Krasnoyarsk sed 
rarum, aceepi etiam e Mongolia Ghinensi. Floret majo % . 

389. LLOYDIA Salisb. msc. 
Neesjun. fasc. 2. t. 19. — Endl. gen. n. 1094. 

Perigonium corollinum, persistens, hexaphyllum: foliola 
patentia subaequalia, basi plica nectarifera transversa. Sta- 
mina 6, perigonii foliolis basi adhaerentia. Ovarium 3 lo- 
culare. Ovula in loculis plurima, biseriata, horizontalia, 
anatropa. Stylus terminalis, subclavatus. Stigma subtrigo- 
num, vertice depressum. Capsula triquetra, trilocularis, 

14* 210 

apice loculicido-trivalvis. Semina in loculis plurima, sub- 
horizontalia, compresso- plana, testa fusca, membranaceo- 
marginata, rhapbe hinc per marginem decurrente. Embryo 
minimus, umbilico proximus. Ledeb. fl. Ross. IV. p. /44. 

1156. Lloydu serotina Rehb. fl Germ. exe. p. 402. 

Klh. enum. IV. p. 244. — Koch syn. p. 818. 

Anthericum serotinum Linn. sp. 444. 

Ornithogalum Altaicum Laxm. in nov. comm. Pètrop. XV1IL 
p. $30. 

O. striatum Willd. sp. II. p. 442. 

Nectarobothrium striatum Ledeb. fl. AU. II. p. 56. 

Caulis foliosus, foliis auguste linearibus 1—2 imo 3 florus, la- 
ciniis perigonii albis, longitudinaliter striatis. L. Graeca 
Endl., plica nectarifera carens, e sententia Ledebouri e gé- 
nère excludenda, mihi melius videtur characterem generi- 
cura mutuare, quam species, ita inter se similes disjungere. 

In alpibus Baicalensibus frequens, occurrit etiam in rupibus, 
soli abversis, insulae Olchon. Floret junio, julio % . 

390. FRITILLARIA Linn. gen. n. 441. 

Nées jun. fasc. 2. t. 4. — Endl. gen. n. 1096. 

Perigonium corollinum deciduum hexaphyllum: foliola 
subaequalia, campanulato - conniventia, intus supra basin 
fovea nectarifera. Stamina 6, perigonii foliolis basi adhae- 
rentia. Ovarium 3 loculare. Ovula in loculis plurima, bi- 
seriata, horizontalia, anatropa. Slylus terminalis, subcla- 
vatus. Stigma 3 partitum. Capsula trigona, angulis obtusis 
vel hexagona, angulis acutis, 3 locularis, loculicide trival- 
vis. Semina in loculis plurima, biseriata, horizontalia, 211 

compresso -plana, testa fusca, membranaceo-alata, rhaphe 
hinc per marginem decurrentc. Embryo miuimus, umbilico 
proximus. Ledeb. fl. Ross. p. 144. 

1157.